Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

İKÎ CUMHURÎYET Tcnmn IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII m Tencere ile kapağı! Fref. Fehmi Yavm'un toplom kalkuunMi konnranda bir kflçftk kitabı var. Ba fcüçttk, ı m ı faydalı e»erde, yuıyıllar b«ynnom okonan Ahmediye'den bazı parçalar derlenmlş. Bngfin birçok hoealann vaazlanns, ögfitlerine kaynsk olan Ahmediye'nİH hlkâyeleri, fıkralan halk arasında dilden dile dolasmaktadır. lıt* blıkaç satır : «însan rahatı fakirlikle elde eder. Gfinahlann başı dttnyayı sevmektir. Insanın rııkı İle ömrfl dBrtbln yıl önce tesbit edllmlştir. Rnk. dağdan iner sahiblnl gene bnlur. Rıık olmayan birsey Uc, afızdan düşer. Kalbini tulâ emellere kaptıranlardan Allaha yarar bir is beklenemeı. Bfitttn intanlar bir kimseye fayda veya tarar verraek içln bir sraya gelseler, Allah dilememis«a, ellerlnden birsey jelmeı. Allah, aghyanlan, âb edip tnliyenleri sever. Dünyada gözyasını çeşme fibi akıtırsan, Âhirette ber derdine derman elnr. Dttnyada korkanlar, Âhirette gülecek serlneeektir. Kalblne dflnya fihrini koyraa, mezar hergun beş defa kendisine çagırmaktadır. Kalb bostanına Sliimü dik, agaç olran dal versin.» Eret, dogrudur. Yazan: Ancsk t«mel, herhangl birftrızaİle saglamlığını kaybetmeğe başlayınca, Ustündekl binanm, yanl mlllkün sanıntüar g«Oemek oluyor ki, devirl* beraSahnede 90 yıhnı tamamhyan bü çlrecegi de fizild bir kaldedlr. ber yargıtaya, Hukuk ve Ceza 1si yük «natkar Nezihe BecerikU'nin Bizde adalet iki çeşıt mahkeme olarak 1963 senesinde toplam olajubüesi 24 temmuı günıi Açıkhavı den geçmek suretile d&ğıtümaktd rak 256.604 ış gelmış, bunun 234.459 tıyatrosunda yapılacaktır. dır. İlk derece mahkemjleri, ken u karara bağlanmıs, 22.145 i ise Orhan Boranın takdtm edeceti düerine lunulan davalan hallet 1964 senesine devrolunmuştur. Yu 7engin programh jubilede Şehir mekte, karara bağlamakta, bu ka karda is saatlnin takriben 1113 aaTiyatroıu, Şerif Yürb»5ioğlu re rarlar; mahkemece haksıı çıkan at oldugunu ve hükum haklml olaorkestrası, öztürlt Serenfil ve or lıp da, kendini haklı gören klms» rak da (115) klsinin vazife görmus kestrası, Mediha Detnırkıran, Mut tarafından temyiz edilerek yargıta oldugunu sbylemis ldlk. tşte kfiyde yaşıyan lntanımu ba propaganda ile besleniyor. ta(a Sağya;ar, Altaddm Şenaoy, ya gönderllmelctedlr. İşta adalett» Hayatımızın on senesıni Üye ve Ba yasama felsefesinin daba da yayılması Için binlerce Hafıı Konservatuvar Folklor ekibi, Şem gördüğümüz ve okurlanmua da Daire Baskanı olarak lçerslnde geKnrsonda eehalete diploma veriyoruı. Bu tevekkül düşunuşü göstermek istediğimiz aarnntı, bu çirmiş olduğumu.; Yargıtaydaki sı Yaıtıman yer alacaklardır. M kSylttmflıun tliklerine ysyılsın diye . tliklerine yayılsın ki, aafhada başiamaktadır. mesaı, kesi* kelimeslle degil, öldüIşlesin ki, Içinde balandngu dunımiı, ıflrdfifft hayatı degittlrtşin esasına glrmeden «TT«1, çi rücü sıfatlyle vasıflandınlacak kaKarabai Camiinin etrafı meye çalıima?ııı . Uyanmasın .. Elimizde bulvnan nimetleri bl•eccgimlı tablonun önemlnl belirt dar müthlştir. Bizim Eamanumzda düzenleniyor limle paylaşmsğa kalkmasın . mek içln, dı» memleketlerden bir oldugu gibi bu gün dahi, herhanTophanedeki Karabaş eamilnia ömek vermek istlyoruz. YaJcrn bir gi bir yargıtay üyesinln aileslna Bir de bnnun karşınnda bir başka felıefa var: Şehlrli feletrafı düzenlenmektedir. Düzenl* dostumus Italyan basınını günll sorulacak olsa, kocalarımn v«7» •efesi! Hem de şehlrllnln kaymak tabakaıı, kremaıı, yabaneı tilkelerde okumnşu, dünya gSrmüşü, kttltttrHUn dejil ı m ı bil necek kısmm iet duvarları tamam gUnüne takip etmektedlr. Son za babalannın yuzlerlnl seyrek göranmıçtır. Park ve Bahçeler Mfl manlarda ttalyan basınında, Mılfc düklerlni lfade ederler. Gunde büa giliıi, bilfili g&rüneni, makam koltnğn tntanı, banka eüzdanı dürluğu de önümüzdekt günlerde no tstinaT mahkemeslnde lşlerln fasıla (7) taat çalıstıktan sonra, olanı, lofrasından tereyagı, balı, ilyab havyan eluik elmsyanı... yeyillendirme çalıymalarına başlı teraküm ettiği, ve 10 000 lçin birik yorgun, argın ve hatta bitkln olaO da der ki : ml$ oldugu hususu mUnakasa mev rak evine dtinen Yargıtay Üyesini yaeaktır. Amaaan canım lende... Bn dfinya bSyle filmif, bByl* giDiger taraftan Gazioımanpaya'da KUU olmakta imi?. ttalyan basını, evinde, o gün hademenin getirmlş der. Ba halk eşek! tkl günlük Smrfimasde nkıntıya girip de bir çocuk bahçeıi kurulmaıı karar Milano îstinaf mahkeroeslndo ber oldugu kucak dolusu dosyalar bek hAkime sened» 300 i? dUsttlgU ve lemektedlr. Bu dosyalar, o gece one elaeak? Kag defa geleeefiı dünya\a? Kfiylfi dedlgln eahllıe, laıtınlmıştır. 185 Haklm bulundugu, bir hâki. kuncak, notlar alınacak ertesl eıkarını bllmiyorsa kabahat benlm mi? Hem senle ben ml kalmln senede 300 lşi t&rn adalet tta sabah dalrede raportörlüğU yapılaBeledivede işler süratle dık dünyayı düzelteeek? Klm düıeltebilmif ktt Her gfln dert ldelerine uyarak çıkarmuına mad rak, müzakere edillp karara bağdert dert... Hayat kısa, bn|ün varsın yann yeksnn .. Sokaga neticel endirilecek deten imkan olmadığıru yazıyor ve lanacaktır. tnsan dimağınm nihaçıkıyonun bir kasa... Ök poıtayla Ahlretel Heykelinl dlkatUr Belediyt Bajkını Hışlm Ifeaa, adaletln tehlikede bulundugunu, kftç para eder? GflleUm, eglenelim, koklafahm. sarmafahm... yapılan müracaatlann kııa ıttre feryat edercesine blldfriyorlarmı» yet bir tahammUl haddi nurdır. Nekadar tazyik edilirse edilsin, "e Ne ü*ersin tatlı eanını! Barl bir lşe yarasa... ömfir dedlgin Cinde neticelendirllmesine ve Baş (1). kadar enerji gösterillrse göstenln« kiT kanlık ile Bajkan Yırdımcılanna Bu çok kısa girl?t«n aonra bl 8ln, nlhayet gUnün birinde lsyan Cahilln felsefest, gellr ba tlp okamafaB feUefesi fiıtane mzalattınlmak için zaman kaybt lim yargıtayın bu günkü vaziyeti edeeek ve belld de duracaktır. Nl•tarar; Tencere yuvarlanmıs, kapagım bnlmnftar. Ve ba t«ndilmemeaini taglamak Uzere 6nem ne bir göz atmak Iftzımdır. Verdi tektm hayatlan bahasına kendileeerede plşecek aş da lşte bizim fllkemizdekt gibl olnr. Tadından 1 bir karar almıştır. ğünls rakamlar, Yargıtayın yetkl rlni yorarak bu yolda son nefesleyenmtz. Buna gbre Belediyeyl hukukt T§ 11 mercıinden ahnmı? oldugu içln, rlnl veren yargıtay hakimlarinin mall yönlerden taahhüt altına lok dogrulukları hakkında tereddüU sayılan oldukça kabarıktır. Ba karavanays katık atanlann yera bonım her Tannnın mayan müracaatlar Şube Müdür dü?ülmesine mahal voktur. gflntt çaldıkça da hsyü huy ne biter ne tflkenir. Gflefl yetene Dosyayı en lnce teferrüatına ka eri taratından karara baflanaeak Yargıtaya alt rakamları verme dar bilmek, muzakeresinl yapmak,, her şey... Ezilene yuha... Esflmlylerln tevekkflia lle, Mmlşlerln den önce, yargıtay teşldlfttının ne sonuç olan hükme oy vermek, veve taızalanacaktır. dttfflneeleri batdaşmaya deTam ettlkç* ballmiı rtrflp gldaaektlr. öte yandan Şube Müdürlükle oldugunu ve yargıtayda bu gün rllen oya gore karar yazmak görınde gorevli pertonelın yetkl ve kaç h&kimin vazife gördüğünü bll revleri, hUküm haklmlerine ait ol görevleri cetveller hahnde tesbit mekte fayda vardır. Yargıtayl» duğu için, yazımızda yalnız hüküm bu gün için (7) Ceza dairesl, <9) edılecektir. Bu luretle müracaatla Hukuk dairesl, (1) Ticaret, (1) de hâkinüeri nazara alınmıs, Uye yarrm cevaplandmlmaiinda takip edi tcra ve îflas dairesl ki, toplam dımcüan ile raportörler, bahls ko ecek «ıra da, mflraeaat nhiplen olarak, (18 daire mevcut bulun nusu edllroenıiştir. tsin büyüklUğunU anlatabilmelt arafından kolayhkla öjjrenllebilı makta ve bu dairslerda (96) Uye, için blr noktanın daha ll&vesl 'flcektir. (18) daire baskan., ve bir de bl zımdır. Bu günkU medenl adalet rincl Şilede pilot bölge kuruldu hilkümbaskan olmak Uzere (115) dUnyasında yargıtayın vmzifesl, blr hAktml çalıymaktadır. akademl mahlyetlnl göstermekteîl öîel Idaresi bütçesinden, 1964 Bu açıklamayı yaptıktan sonra dir. Yargıtay delillerin takdlrl, tayıh ıçinde Şile'ye 1,025,*0 liralık yttırım yapılmıştır. Yatınmlar tu bir de raesal nüddeUerine göı it raflann bey&nı, bllbassa oeaa daristik tetiılerin yanuıra köylerin mak laMnv^T Yargıtay da mesal valannda l?in pslkolojik, «osyolo müddetl, diğer Devlet dairelerlnde Jik, noktalarile mesgul olmıyacak, u, yol ve okul ihtiyaçlannın glde oldugu glbi, Cumartesı güntlnün İlk derece mahkemesinin kanaatiTarafından yaymlanan, 1. ve 2 ılmesi gayesin» göre değerlendj yansı ile Pazar <4inü çıkanldıgı ne kat'iyen mUdahale etmiyecek, rilmektedır. takdlrd», S^ gundür. Bu Sfi gündn munnasıran kanuna karşı blr taciltleri büyük ilgiyle karşılanan Bu arada llçe çevreılnt 7 k8y Hukuk daireleri için blr gunü, Ce arruı mevcut İse, ilml noktayı gos den meydana gelen bir pilot bölge ra daireleri İçin bir günü Umuml önunda tutarak hükmü bu noktakurulmuştur. Tanm, eğıtim, orman Hey'et toplantısın» mahsustur. dan bozacaktır. Halbuki bizdeki ılık ve hayvanetlık konulannda, Ayagı yukan her dalrenln haf yargıtay, böyle değlldir. îlk derece Başlangıcından zamanımıza kadar köylerin kalkındınlması için takip tada yarım günü de duruşm&lara mahkemelerile yargıtay arasında, dilecek prensıplerin deneneceji aynlmıs oldugu göz Ontlnde tu lkincl derece mahkemeler suzgecl (2) Yargıtay, ;öylerde çalışmalara baılanmıstır. tulursa, yargıtaydaki Ceza ve Hu bulunmadiğından Vall Niyazi Aki, ilçeler. yapılan kuk daireleri, ellerlndekl dosynlar blzzarur İlk derece mankflrAesinin atırımlann devan •dec»21nl fiy İçin haftada 4 gün çalıjmaktadir. kanaatlaruıa da mudahala atznek lar. Bayram vesalr tatü gUnlerile mecburiyetinde bulunrnalrta, dosemijtir. ber sene Temmuzun 20 sinden Ey yanm incelenmegl bu yUıden d» lultln 5 ine kadar aenelik U ı j ayn blr yük teskü etmektedir. *** olan yaz tatUİ de çıkanldıktan sonra, mesal müddetl senede takYargıtay Üyelerinin hayatlannı riben (159) gün etmektedir. Her verirceslne çalışmalarnıa mukabil, gün vasatl (7) saat çalısüdıgı ta senede (1113) iaaüik blr zaman Isavvur edlldlgi takdirde, lenede çlnde 234.459 dosyanm çıkması meBu eiltfei tstanbul'un Fethi'ne kadar Osmanlı Bulutlu geçecek (1113) saat ls saati olarak kabul selesi, üzerinde onemle durulacak bir bilmecedir. ttalya'da, senede Doğu Karadeniz bölgeıi parça edllmek gerekmektedlr. İmparatorluğu (1281 • 1453) tarihi vardır. lı bnlutlu, diğer bölgeler açık ve (7) Ceza dalresl bulundugunu bır hâkime 300 iş düştüğü içın fer yer yer as bnlntln geçecektir. söylemis ldlk. Bu (7) Ceza daire yat edilirken, bizim yargıtay OyeHava »tcakhklan Ege ve Akde sine 1963 senesinde 70,849 1? gel lerinden her birisine senede 3 035 T. Yıfmaz Oztun» taraftndan, ilk defa ilmî bir gorüşle niz bölgelerinde biraz artacak, mlş ve 1963 senesinden devrolunan iş düşmektedir. Senede 1113 mesdi hazırtanan ve takriben 12 cıltte tamamlanacak olan diger bölgelerde Snemll bir de|i 8.883 lş Ue Ceza dairelerinin 1963 saati bulunduguna gore, her saatTÜRKİYE TARİHİ'nin her cildi 300 sayfalık metin, siklik olmıyacaktır. Rüzgfirlar basındald iş adedi 79.731 lş olmuj te yargıtayda, artılar hesaba katılknzey ve dofn yönlerden hafif tur. Bu (7) Ceza dairesi (79.731) mazsa, 210 iş karara baglanıyor birçok harita, şema, hanedan lısteleri ve tifdruk ve yer yer orta kuvvette eıecek isin, 1963 senesinde, 76 016 sını çı demektlr. Yargıtay da 115 hüküm baskısı resimlerle süslüolarak, renkli kapak içındedir. kararak karari baglamıs 3.715 inl hâkimı olduguna göre her hâkitir. nun hissesıne saatte takriben ıki ise 1964 senesine devretmiştlr. (9) Hukuk daıresi ile Ticaret »e dosya düşmektedir. Yanm saatte Fîatı T,5 lira Temmuz 22 Rebiülevvel tcra Iflâs dairelerüıe 1963 senesln tetkik edılen ve müzakeresl toplu de gelen ls mıktan 176.874 dür. olarak yapılan bir dosyada varüan Bunun 158,444 U 1963 senesinde ka karann, ne kadar iyi niyete dayaTevzl yerf: re$kitit>.. Caijatoğlu • Istanbul rara bağlanmıs, 18.430 u İM 1964 nüırsa dayanılsın, tam ve mükernmel bir surette adaletl sağlayıp senesine devrolmuştur. Nezihe Beceriklinin 30. sanat yılı jübilesi İsviçre'ye kaçırılan paralar Adalet, mülkün temelidir ııtıİıııııııııııııııııııııııııııııııııııiiiıııımmıııııııııııııııııııııi!iııııııııııımıııııııııııımııııııııııııııı|iiıı Yazan: S. AKERSİN I HUKUK KONULARI | ^ T c E L E M E L E R| nmınııımııımmımınıı BAHA ARIKAN •ag 1» ya mıyaeafi hususu, m«tle Hükümet dlvaıı olmaktan ziyade, I bır Devlet me«el*ıı oldugundan, Devlet organlannm takdlrine sunulacak blr keyflyettir I *** Yargıtay'ın ıztırabı en çok çekilen en yüklü iki dairesi, dördüncü Hukuk dalresl Ue, Ticaret dalresidir. Dörduncü Hukuk Dairesinın 1963 senesine 18.074 is gelmlş, 1962 senesinden devrolunan 4Ü45 işle bu dairenin 1963 seneal başındakl ia sayısı 21.019 olmuştur. Daire bu işlerin 1963 aenesl içersinde 15.521 ini çıkannış, 5498 İnl, 1964 senesine devretmiştir. Ticaret dairesıne gellnce: 1963 senesinde bu daireye 6236 iş gelmiş, 1962 *eneslnde devredilen 2840 isle daire, 9105 lşe sahip olmuştur. 1963 senesi ıçersınde 4922 lşi çıkaran Ticaret dairesi, 4180 lşi 1964 teneslne devretmiştlr. Gerek dörduneü Hukuk datrasi, gerekse Ticaret dairesi, gördükleri işlerin mahlyetleri itibartyle, yargıtay'm en önemli İki dairesidir. Ticaret dairesi, kara ve denız ticaret kanunlannı llgilendiren bU tun dâvaların mercil bulunmakta, cidden herbırisl büyük ışler olan onemll dosyalarla meşgul olmaktadır. Borçlar kanununun hemen hemen onemll bütün kısımlan ise, Dordüncü Hukuk dairesine tahmil edilmis bulunmaktadır. Bu dairedeki işlerin ehemmiyetl de, Ticaret dairesindekilerden az değildir. Bu İki daire de bu gün İçin adaleti tevzide, cidden güçlük çeKmektedlrler. Yukarda da tasvir ve izahına çalıştığımız gibi, bu daireleri teşkil eden Uyeler, hayatlanm istihkar edercesine çalıştıkları nal de, Hr dosya denizimn lçlne gömulmüş vaziyette bulunmaktadırlar. Objektif bir örnek verirseıc, bu dairelerın ıçersınde bulunduklan vaziyetin daha iyı anlaşüacağını sanmaktayız. 1963 senesi 10 uncu ayında 1968/1520 No. Ue Elmalıdan Yargıtay Dördüncü Hukuk dairesıne giden mürafaalı blr lşln murafaası için, henüz gün tftyın edUmemiştir. 1964 senesi sonlanna doğru ve yahut 1965 bas larında gün tftyin edilmesi ihtlmal dahllindedir. Demek oluyor ki bu daireye gelen is, ortalama blr hesap ile (1, 1,5) sene sonra netica alacaktır. Bu dflva dosyasının blr de dairece her hangl bir noktada boruldufu taaavvur edüdigi takdirde, dosya tekrar Uk hütanü veren mahkemeye gidecek, yeniden muhakeme lcrm olunacak, tekrar hükme bağlanacak, tekrar yargıtaya gelecek, ve tekrar (1,1,6) sene bekliyecektir. Bu kadar uzun bir devreye tahammUl edeeek öavacı veya dâvalmm sabn İse, bu esnada son h»rfHjnt bulacak, belki de haklı olarak, taaacaktır. Dördüncü Hukuk dalreslnin eski baskanı Recal Seçkin, slmdi yargıtayda birinci başkandır. Dördun cü Hukukta daire başkam tken, bu dairenin vaziyetinin ne olacağını, hususl bır gorüsmede kendısinden sorduğumuz zaman, bize, yüksek bir hâkime yaraşan bir eda Ue: «Biz, beşer takati UstUndeki çalısmamızla bu 1^dar iş çıkarabilıyoruı. Gerisi Devletln 4Uşünecegi işdir» demişti Devletin neler düş;tnmesl lâzım geldiği hususundaki dUşüncelerimi2i de, gelecek makalemizde tıralamağa çalışacağız. (1) Cornere della Serra 5 Hadran 1964 ve mUteakip sayıları. (2) Bakınız: tldncl derece mahkemeler. Baha Arıkan. Cumburiyet. 12 Ekim 1963. Hayat YAYINLARI Türkiye Tarihi 3. ciidi çıktı Almanlana Udncl dünya savaşını kaybetmeleri ile, Hitler'in İsviçre bankalanna karsı açnııs oldugu harp de sona eriyordu. Fakat bu nvası başka savaslar takip edeeek ve tsricre bankal*rı ba defa karsılannda 6nee Batüılan, sonra da Demirperde memleketlerini buiscaktı. Gerçekten de 1945 yılında, tUnci Dünya Harbinin galip devleüerl (VSA, Ingiltere ve Fransa), Naıilere ait paraların miktannın bildirflmesi ve bu paraların, hiç bir şarta tftbl olmadan «harp tazminatı» adı altında kendllerine teslim edilmesi İçin şiddetli bir baskı altına aldılar. Fakat İsviçre buna yanasmadı. Batılılar lstcdikleri bUgiyi ve parayı bu yoldan elde edemiyecekle rinl anlayınca zecri tedbirlere bagyurarak; tsviçreye giren btttfln ham maddeleri, aynca benzin ve yiyecek maddelerinl kontrol etmefe başladılar. Bu sert davranış kttçük tsviçre devleünl aarstı. Ve kısa bir direnişten sonra, Batıblarla anlasma yolnnu tuttu. Fakat anlasma yine de lsviçre'nin Ueri sürduğü sartlar altında yapıldı. Meselâ Batılılar tsviçre bankalannda parası bulunan Nazilerin Isimlerini hiç bır zaman ögrenemedUer. tsviçre «Yüksek hesap dairesi» bankalaı dan aadeoe, kasalannda NazUere ait ne kadar para bulundugunu sordu. Elde edilen rakam : 1.000.000.000 TL. idi. Ve tsviçre Batüı devletlerle yalnu bu bir milyar lira Uzerinde konusmak üzere müzakere masasına oturdu. Neticede para Batılı devlftlere teslim edildi. Bugfin de Demirperde gerisinde kalan Doğu Blokn devletleri gizil ajanlan Ue, memleketlerbv den tsviçre bankalanna kaçırılan paralan tekrar elde etmek maksadı Ue çetin bir mücadeleye girişmis bulunmaktadırlar. Komünist ajanlar, çeşitli büviyetler altuıda tsviçre bankalanna giderek kendüerinden şüphe edilen şahıs lar adına bankaya blr miktar pa ra yatırmak Istediklerini sByiemek gibi kurnazca taktiklere bafvnrmaktadular. Ba şfiphesU Nazllertakinden daha nstaca hazırlanmış bir yoldnr. Gerçekten de şüphe edilen şahıs adına bankaya para yatırmak mfimkfin oldajfrı takdirde, o sahsın tsviçre ban kalannda parasının btılnndnga inkftr edilemeyecek bir hakikat olarak ortayı. çıkacaktır. Ancak tsviçre bankacüan komünist ajanlara bu sansı vermemekte. bankalara başka «mh»«l»T adına yatmlmak Istenen paralan kabul etmemektedirler. Bandan blrkaç •ene evvel bir Romen dlplomatı, bn sekilde faaliyMIere kanstı|i (çin «bmnk» easmhıgiı» •yapiıjh iddiası Oe fsviçre'dea eıkanlmifhr. merikalılano ortaya attıgı tehllkenin pek de varit olmadığinı gdstermektedir. Fakat tsviçrelılerin bu müdafaası, başta Amerika olmak uzere, Batüüan tatmin etmemektedir. Evvela bu nlsbet pekftli değisebUir. Sonra bu nisbet değisiminde tsviçre h#^k^i'"'"^ yatıracaklan paralarla komftnlstler birind pltnda rol oynayabUirler. tste bunun ıçindir Id, Amerika'da «Seeurities and Eıchange Commassion» blr tedbir olmak üzere; Amerikan borsaaında her yusde on aksivona sahip olacak şahsın, hflvıyetinl açıklaması mecburivrtıal koymuştur. Sır aaklamak konusunda dünyada hiçbJr kurvete basegmeyen tsviçre bankaeüıguıa şimdiye kadar en ağır darbeyi, 1958 yılında teld bir polisi sayesinde Iv panya vurmuştur. Gerçekten de Ispanya emuiyet makamlan tnı pollslerinin gayreti Ue bir tsvıcre banka ajanını yakalamağa ımı vaffak olmnştu. AJanın Uzerinde yapılan aramada elde edilmiş olan llstede, tsviçre bankalannda parası bulunan bütün tspanyollann Ismi vardı. Bunlann arasın da tanınmış politika adamlan da yer almakta İdi. Tabiî büyük bır skandal oldu. Franko hükumetı tam 30.000.000 Ura ele geçirdi. Ve •uçlulara havatlannın sonuna ka dar ödeyemeyecekleri ağır para cezalan verildi. tsviçre bankalamun Snune teçilemeyen su* saklayışlanndan istifade edenler arasında, politikacı ve tüccarlardan başka ganesterler de vardır. Gerçl bankacılar, bundan haberdar olmadıklaruu, çünkii para yatırmaya gelen müşterUerden hüiiyet »ormadıklannı söylemektedirler. Fakat olaylar bu sdzleri valanlamaktadır. Niteklm bir mfiddet evvel Amerikan po'isi New York'da bir eroin kaçakçısını fakaladıgı zaman, gançaterin kendi »dına tiç tsviçre bankasma 700.000 lira yatırdıfın» dai vesikalar ele treçirmistı. Ama tsviçre bankacüan, kendll«rlne hüviyeti apaçık büdirUdigi halde, bu ganRster'in parasmı da Amerikaiüara lade etmedUer. V. 1 5 45|13 20,17 18120.35'22 281 3.34 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIKIIIIIIIIIIIIIlllMMIIIIIIIIIIIIIIinillllllllllllltlllltllllllllllHllllllllllllllıııııif Bate» Reklim 7383UÖ j 9.1CJ 4 45| 8 42 12 00 IMI «59 DİKKAT Muessesemızde Yoksek Maaala devamlı çahşacak amatör i}lerıne bihakkvn vSkıf Amatör l'sta Kopis. arıyoruz. FOTO SABAH Beyojlu \il Hıaalık: 15O MM C?ıriş İmtihanlanna Hazıılama Kurslan 3 Ağustosta başlıyor. Bro^ür tstfyiniz. TEKNİK UNİVERSİTE • BİLGİ DERSHANES! C a R a I o j» I u Zurlch, tsviçre, İçin kibar blr • kız aranıyor E Çocukları leven, ev islenne yardım için, aile hayatı, iyi ücret, muntazam izin, anlag= malı angajman. Teklifler: Mme E. Sternbuch, Vadiuutraıae 39 M00 St • ıll, SUİSM adraaina. • Ayak pışık ve terlemelerinde va ter kokulannın giderilmesinde * KoltuV altı terlemelerind» + Banyolardan ve çocuğun gfinlük temizliklerinden sonra • Çocuk piıiklerinde, kuanklık ve «ivilcelerd» FAYDALID1R UN ü O UNDO U N D O T ALK E U N DO T A LK = . T ALK \ T ALK 1 Basın: 1335« 8408 î"ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuiHiııııııımıııımıııııııııııııiMiııiiMiııııııııııııııııııımıııııııınmınııııııı" İUklftmeılık 2928/8379 CUMHURİYETin TeMkan: U tsviçre bankalanna para kaçır mak konusunda diktatörler, gaugsterleri ve tüccarlan çok geride bırakmaktadırlar. Gerçekten de şimdiye kadar tsviçre bankalanna diktatörler tarafından vatınlan paralar, bn bankalann kasalannda bolunan paramn yüzde yetmişbesinl teşki' etmektedir. İsviçre bankalanna birer hazine halinde büvük paralar Retirenler arasındıt Küba diktatSrü Batista Ue Guatenuüa diktatörii Arhe«z mfiatesn» blrer mevki l?)fml etmektedirJer. Fakat Ustenin başın da 100.000.000 dolar (l.OÜO.ooo.000 TL.) Ue egki Arjantin diktatörü Peron vardır. Bn parayı hâlen Son zamanlarda İse, tsviçre vefat etmlş butunan diktatSrfin bankalanna karşı en siddetli hü esl Eva Peroi* 1947 vümda Avrucum Amerikan Konpresl tarafuı pa*ya yaptıfı seyahat sırasında, dan yapılmaktadır. Bu tnünase tsviçre bankalanna blccat yatırbetle KongTe'de söylenen sözler mıştır. bütün Batı âlerainde bOyflk btr tsviçre kaannlanna gBre, banilffi Ue karşılanmıstır. Zira ba defa tsviçre've para konustınd» kadaU sahlnarı para. dofrudan değil, doğrudan doğruya Batı'nın doğruya oankava kahnaktadır. emniyeti yönünden hücnm edil Bu durmn karsısında isviçre ban mektedir. tddla edlldiğlne Eörf, kacüığımn ne kadar karlı bir iş sır taklamak hususundaki aşın oldağu kendtllginden ortaya çıktutomu Ue tsviçre, Batımn emni maktadjr Na^iler tarafından ölyetini tehlikeye düşürmektedir. dürülen binlerce iençinin parası Bilindl* gibi harp sanayU de da ba bankalara kahnıştır. Memtehil olmak uzere birçok Amert ketlerinde devrileck Cldürülen kan ağır sanayi koUannda ts veya hapsedUen bütü" diktatflrviçre bankalan bflyflk hisse se lerin paralar da vine bn bankanetlerine sahiptir. Korkulan nok lara kalmış bulnnuyor. EsU <.'uta: bu hisse senetlerinin ekseri goslavya Kralı Alezander öldüvetinln bir Tün komünistlerin e rülmeden önce 1934 vılında ir Une geçmesi ihtimalidlr. Zira tsviçre bankasına şifreti inr*ara böyle bir hal vukounda. komü Ue büyük bi' servet vatvmişti. nistler Amerikan harb sanayüni HalbuKi sabık .vralı Peter bugün eUerine almış olacaklardır. Monako'da Vleta fakir bir havat tsviçre ise Amerikalüann bu sürmektedir. Babası.ıın tsviçre korkusunun yersiz oldnğunu iddia bankalanna vatırdığı oarayı elde etmektedir. «tsviçre, Avrupa'da etmek için senelerden beri vaptikomünizme karşı bir kaledir» dı gi mücadele, ken lisine hiçbir şey ven tsviçre Bankalar BlrUJH Ge kazandırmam ıştv. nel Direktörü Dr. Alfred Schae"sviçre bankacılannın nazannfer, tsviçre bankalannda «1^» da, şifreli numara ortada olmamilyar dolar bulunduguna »öyle dıgıns efire, •nüracaatcı kim omektedir. Genel Direfctflre eöre, lursa olsun; mflşteri, vanı paraba para Amerikan borsasmdaki nın sahlbi sayılmaz. Müştcrısı miktann flçte blridir. Ve üçte olmavaD hesan ise, kapanmıs demektir. btr nisbrtindeki bu «azmlik» K Kuşlar 52 KÜŞLAB BAY OSCAR: KUŞLAR 53 54 KUŞUÜt Yukandald ku^ludan kadmın h»beri yoktu. tyi ki yatak odası mutfağın üstünde değildi. Üstiinde olsaydı, ku^Urın tahtaları gagalayışlarını ne yapsanız gene duyardı. Hele, kendilerinl blle blle olüme atan o dell, kaçık kuçlann, ya zafer, ya ölüm dlyenlerin pat diye dügüşleri! Tatak odasından Içert kur^un gibi giriyorlar, duvarlara çarpıp parçalanıyorlardı. Nat bunları eskiden de bilirdi: Yüksekten hızla gelip gelip denlze dalan, balık yakalıyan martılar. Hiç kafa yoktu bu kuş.larda. Sırtıkara martılar öyle değildi; ne yaptıklarını bilirlerdi onlar. Şabinler de oyle. Birden farkına vardı: Gözu saate saplanıp kalmıştı. Pek de ağır ağır dönen o akreple yelkovana dalmış, öyle bakıyordu. Du^undugu doğru çıkmazsa, yani detıiz alçalmaya başlayınca kuşların saldırısı dıırmazsa. Işleri bitikti Koca gün nasıl dayanı'rlardı havasız, uykusuz, kömursüz, şeysiz... Aklına turlü türlü ^cyler geliyordu. Kuşatmaya dayanablimelert İçln birçok şey gerekti, bunu pek iyi biliyordu. Taro hazırhklı degi'lcnli çunku. Hiç hazırlıklı değillerdl. Bclki de ^ehirdekilerin durumu ne de olsa daha iyiydi. Gidlp ..iftlikten anıcasının ogluaa telefon etseydi. BMki bir araba kira layabillrlerdi. Daba çabuk olurdu öylesi... Sular alçalmadan, araba tutarlar... Nat'ı uyku bastırnuştı. karısının seslenmesl üzerine kendine geldl. Sert blr tavırla: «Ne var? Şimdl de ne Tar?» diye sordu. Karısı: «Radyo» dedi. «Demlnden beri gözüm saatte. îedlye geliyor.» Nat: cDüğmeyi çevinne» dedl. tlk defa olarak sinlrlenmiştl. «Turdlçl Istasyonunun üzerinde. Haberleri oradan verecekler.» Beklediler. Mutfaktak saat yediyl vurdu. Sesseda çıkmadı. Ne çan sesl, ne ealgı. Tediyl çeyrek geç«ye kadar beklediler, sonra haflf program istasyonunu buldular. Orası da öyle. Haber falan yoktu. Nat: «Yanlış işitmlş olsam gerek» dlyordu. «Sekizden önce haber vermezler.» Badyoyu açık bıraktılar. Nat pili düs.ünüyordu. Pil nekadar kalmıştı acaba? Karısı şehre alış verlşe gittlkçe yenlslnl alir takarlardı. Pil bîterse radyodan habtrlerl dlnleyemezlerdl. Kadın: «Gun aeanyor» diye fısıldadı. «Göremlyorum ama, sczlnliyorum. Kuşlar da pek oyle eskisi kadar hızlı vurtnuyorlar » Doçru sovlııjordu. Torpuleme parralama ^esi gittikçc daha zayıflıyorılu. Basanıakiardaki, pcncerelerin onıındcki o kanat sttrtme, yer kapmak İçln ltlşlp kakı^ma •«»lerl de öyle. Deniı alçalmaya ba^Umiftı. Saat sekizde bütün sesler keaildL Blr, rüzgânn ugultuıu kalmıatı. ÇoeukUr gdrültü kesilince, en sonunda uykuya dalnuflardı. Sekiı buçnkta Nat radyoyn kapattı. Kansı: cNapıyorsun? Haberleri kaçıracağız» dedi. Nat: «Haber falan vereeeklert yok» dadl. «Kendi bas.ımızın çareslne bakalım biı.> Kapıya flttl; önüne yığdıgi çeyleri yava^ça çektl. T)emlr koiları kaldırdı, kapıyi açtı. Basamaktakl ku? ölülerinl ayuğıyla ltti bol bol temlı hava aldı. önünde topu topn altı saat vardı. Ofteftnü tam yerlnde harcamab, bof yere «1r yan etmemellydl, bunu blllr rdu. Tlyeeek, aydınlatacak, yakacak. Gerekll şeyler bunlardı. Bunları yeterl kadar elde edebiUrae blr gece daha dayanabllirlerdl. Basamaktan aşağı, bahçcye doğru lndL Tam bu sırida kuşları gördü. Martılar, daha önce oldugu gibi fene, Sİtmis denlze konmuşlardı. Denizde yiyecek anyorlar, bir yandan da denizin yüKselmesini bekliyorlardı. Sular kabannca genc donup gelecekler, yenlden saldırıya geçeccklerdi. (Arkası. var) PROF. NtMBUSTJN MACERALARI: AtatOrk Bulvan Y«r>eı An YCNtSEHlB • Ttlefoa: 1} 89 44. 12 09 20 Sayısı 25 Kurus Gend Yayıo MUdürü 12 09 SS 17 57 38 TOröye Hartd • ECVET GÜBESİN Ura Kr. Ura Kr. DOGl) tLLHKİ BCKtlhU. * Pa;a Ma Yas tflsnnl flUc. idara «daa Sesallk T5.00 150.00 SeJugı No. 5 Dlvarbnluı Sorumlu Müdür: S ayuk 40.00 80.00 Tdefnc: lOfll VECDİ KIZILDEMİR 3 aylık 22.00 44.00 * Gazetemlze gönderüen yazılat ko* GÜNKY tLLKKl BÜKO&U: oulıun. konulmamn Ud« adllmez. KUçüluaat Mavdanı Edlrn Ham Batiin ve Yayao * A DAN A Telefon: 4550 Matbaacıllk T * tltnlardas me«uilyct k»bu! olun CUMHURIVt:'! * mas. Abnn* ve u»n t«lerl tçln car GazGfclllk T A Ş Cagaloğlu Bu srazete BASIN AHLAK VAfın Ortün» «Abon» veya «tiân Halkcvı Sokak No 8941 SASINA aymayi taahhüt ptmlstlr. Servtou kaydının konmaıı lânmdır. NAZtME NADİ SahlM CumhuriYet ANKABA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog