Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

ÖĞRENCİ OERTLERİ Kjtap. aınıfta kalan dJrencJİenn, men, ders; okul; bntıhan; vr v» kendı kendılerınden şıkftyetlenni anlahyor. O ı u ; giz <i" bır roman gıbl okuyaeak; çoeuğunmun veya kendınınn ıztıraplannı, okuida yapılan hataları (roreeeksıniz. Y n u i ' Zıya DALAT. Fıati 751» knnıs. AKBA T « BBRKALP Kjtab*vleri Ankara S3M 1 41. yı! sayı 14357 umhuri KURucusr. ruNus NADÎ i s t a n b t i i Fosta Kutusu tstanbui No 246 Istanbut Poete Kutusu: lstanbul No 246 Telefonlar: 22 4 29 0 3 24 20 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 22 4 2 9 9 R U I V L L KONFUÇ KONFÜÇYÜS'üV FEİXEZOF VE DIN KU b" beş vuz vıldır yuz mılyı nın manrvî küavuzu olan bu fevlezofu ha\at ve fckırlemu tanıtan bu »tat), bu konuda rürkçede vayınlanmıs ıUâleddi aenetnedır Fıatı 750 kurus \\ Çarşamba 22 Temmuz 1964 RJEMZt KİTABEVt Uçlii toplant; diin sona erdi 111111111111111111111!!= İran Pakistan vo arasındaki Uçlii toplantıda incelenen rapor Lç'u zırve konferansına 8 M nulan 25 cnaddehk gızlı r* porun ana hatlannı asağıda bıldırıyoruz. Iran. Pakuttn ve Turklye Ekonomı, Malıye, Plânlama ve Tıcaret Bakanlarının ıştırakıyle 1819 temmuz tanhlerı arasında Ankarada yapılan toplantı sırasında hazırlanan ve dun Ferıt Melen tarafından uçlu toplantıda okunan laporun bırıncı maddesınde muhtevıyatı v« hazırlanışı hakkında bılgı verılmekte ıkıncl maddesınde ı w «bolgevl ıktısad! gruplaşmalarm, ekonomık gelışmeler ıçın jaruret halıne geldığı bu gıbt gelısmelerm mılletlerarasında taıvıp gorduğu bıldırılmekte, Turklye, Pakıstan ve tranın ıktısadi ve kulturel 19bırlığının elzem olduğu ıfade edılmektedır Uçuncu maddede tavsıye edılen bu ıktıtad) ısblrlıgı hemen ele alınabılecek ıktısadi meseleler ve et raflı incelemeyı gerektırecek ıktısadt meseleler dıye ıkı bolume »yrılmaktadır Dığer = Toplajıiıda ele alınan iif menıleketin ileri| ılpiıi iklisadi ve Milıiiri'l münasebetleri ilr 1 İİLÜİİ rapor prensip olarak fasvip edildl = SS SS S; ZSZ 152 ^ SSZ SS Nadir DAYI msddeler de IU şckilde izah edılmektedırBSIfevl P l i n l a m a Kotniteni 4 P l i n l a m a Ttskılâtı Baş kanlarmdan kurulu mujUrek Bolgevi P l i n l a m a Komı tesının kurulmaıı 5 Komite kalkınraa p l i n lannı «tüd edeeek v e Turkıye, trao ve Pakııtan ı ı t ı h ı a l gueunu ıncelıyerek kııa ve uzun vadede uygulanacak tavııyelerde bulunacaktır 6 Komite aynı zamanda uç devletın kalkınmasım bolge içınde harmonız* etmek ıçın mılll plinlarda degısıklıkler yapılmaıım da tavsıye edebllecektir == ^Ş Sabahlejın saat 10 da Dolmabahçe Sarayının «Muahedc» salo nunda başlnan Hukumet Baskanları tevıvesindekı toplantıya tran Basbakanı Ha'nn Alı Mansurdan baska Şah Muhammet Rııa Pehlavi de katılmıştır Bunun uzerine Başbakan tnonü Şah'tan toplantıjra Ba;kanlık etme«ı rıcasında bulunmu» ve gorusmeler Şahın Baskan•• •• • 'lıjı altında yapılmıştır « Pakistanda PrMldansıyel idare Askerl ve «uyasl munasebetler dışında kalan baglantılarım kuv vetlendırmek ıçın tran Pakistan v e Turkıy* Devlet v* Hukumct Başkanları dun sabah ve akşam olmak uzere ıki defa toplanmıslır dır Toplantıda ele alınan uç memleketın ı l e n d e k i m u n a ı e b e t l e n ile ilgılı rapor prensip olarak taıvıp edılmıstır Tnrk; İran ve Pâkistan h*r«ti«rl <hnı Dola>abahfed« Tajnlan ItlflSIİv kfiATim ~ I ; ; ; 7 Komltenln hanrlıyaea : ğı raporlar üç devletın Ba : kanlar »evıyesındekl toplantıla « rına sunulaeaktır ; Muhabere ve ulastuma • 8 Bölgenin iktiaadl ve kul : turel geUsmesindo en bUyük • roltl muhabere ve ulastırma ; oynamaktadır Bu ikl mesele : ye diğerlerlne nazaran bır on : eellk tanımak şarttır • (Arkası Sa. 7. S o . 4 d e ) : 1 hem Baskan hem de Bafbakan olarak dost Pakıstanı temsıl et mıstır Başbakan tsmet lnönu. Şah Rıza Pehlevı, Cumhurbaskanı Eyup Han tran Basbakanı H A Mansur, Başbakan Yardımcısı Ke * mal Satır, Dısışlen Bakanı FenDun yayınladıgı bır y a n d » ] d u n Cemal Erkın, Ticaret Bakanı «The Tımes» gazetesı, tstanbul Dev *>nnı tılımvelı iran Dısışlen Ba let Başkanları toplantısının, «M4t(Arkası Sa. 7. Sfl < da) faatler topluluğu» ndan doğduğunu ve kuvvetlı dostluk ıfadesı belirtmek amacını guttuğü. eskı Saada bad paKtının yenıden canlanmasını AP G*nel Bafkan Vekili Saadetsağlıvabıleceğını belırtmektedır tın Bılgıç, dun tl Merkazınd* yapUgı bajın toplantınnda AP nın ıktıGazetede şunlar kaydedılmekte Diyarbskır 21, (»JI ) Diyarbalar darı almaya hazır oldugunu bildırdir Tebrl» arasındaki poıta uçak se mı* va >Bunu biz istenuyoruz, mil«Yakm zamanlarda Türkıye P* ferİB bugundea inbaran kıstan ve tranın BatuUarla ^ T ^ Hava YolUnna alt «Toa» let blz* verıyor» detrüjür lliyillZ, 1111)1111 sıstemı uygulandıgmdan Cumhur bask»m Muhammet Eyup Han iyi karşılıyor Bilgiç "A. P. iktidarı almaâa hazırdır., dedi Genel Başkan Vekili, dünku basın toplantısında portizanca davranışlardan ve lnönu hükümetinin tutumundan şikâyet etti EKONOMI Yurtta ve Dünyada *• Hllell iflUlar. • Dnnva Ticaret v« Kalkını » Konferansı. * Tuarrnf bonolan İle l a r dıtn re karsıhk, diğer fonlar gelirlerıni götterir frafık. * Toptan eşya fl»tl»n. *• Sâmerbankm vünlö ve pamakln ıhraeatı artıyor. •k Konıorfiyvm 1963 fln 172 •ın« mnkabıl ba «ene 132 milyon dolar \eriyor • Haftahk altın ttatlan. BUU bclırterek ozetie fu konufmayı yapmıştır. «Mevcut ıktısadt polıtıka tatnunkir degıldır Vatandaflar her gun biraz daha artan ıktısadi nkıntıya düşmektedır Plânda da karma ekonomı' Bılgıç beraberınde yardımcısı Sey nın tatbık edılerek kalkınma japüa ragınen fi Kurtbek ve bır kısıra genel ıdare cağuıdan bahsedilmesme kurulu uyelerı ile bırlıkte duzenle CHP Hukumetı hala devletçılık pren dıgı dunku basın toplantısında gaze sıpınin tatbıkatından vazgeçmemek tecılerm çeşıtlı suallenni cevaplandn Itedır mif, AP nın ıç v« dıa polıtıka anîayı ! Sıyası huzurun sağianamadıgı yer lerde rejun meselesı halledılemıyece (Arkam Sa. 7, Sâ. 7 de) Diyarbakır Tebriz uçak seferi başladı munasebetlerı bu memleketlerd» ^ ilk «e1 2 4 0 t a Tebrize memnunıyeuızhk dogurmuştur yapmıst,r Türkıye ve Paktetan. Kıbns ve W ı ^ " ^ ^pÜACak u o l a n Keşmir konutarında, kendılerine | g ^ , , . ^ b l r k i ? i l l k b l l e t ü c m i (ArkMi S*. 7. S İ . t *e)i405 n Harlem için barış formülü aranıyor Hâlâ önii almamıyan nümayişlerin bilânçosu: 1 ölü, 103 yaralı, 157 mevkuf New Tork 21, (ajt. • AP) N«w 157 kışı tevkıl edılmlştir YaralaYork Belediye Başkanı Vekili Paul nanlar 33 polıs ve .ğır yaralı 70 idScrevane diğer çehir ıdarecileri ve çıdır Bir zencı oldurulmuş, 87 dük zencı liderlerle gonişerek Harlem kân da hasara uğramıştır içın bır barış formülü bulmaya ça Avrupa'da bulunan New York Belışmaktadır lediye Başkanı Robert Wagner, gezı Kargaşalıklann bılançosu, polis sını yarıda bırakarak New York'a donmek zorunda kalmıştır tarafından su sekilde tesbit (Arkajjı Sa. 7, Sa 3 de) tır Polatlı 21, ( ö ı e l nlarak gıdrn Haluk Besen bıldırıvor) Polatlımn tek otelı bugun vanarak kul j olmuştur Polatlıları heyecana veren ve askerler tarafından sondurulen yangın, saat 1145 te Polatlı Palas jtelının çatı katından çıkmış tır Galıp Bılgıç ve Azız Arat'ın sabıp bulundukları Çarşı ıçındekı 26 odalı, 72 jataklı Polatlı Palas Ote lının lokanta bacasından ve çatı zının tutuşma<ı netıcesınde çıkan yangın, kısa zamanda etrafa iıra yet ederek buyumek ıstıdadını gos termış ve ç a r ş m tehdıt etmpye başlamıştır Polatlımn tek oteli yandı 5. sahifeye bakınız Ankara 21, (Cumhurlyet • Teleks) Talât Aydemır ve arkadajlannın memleket ıdaresinı ele almak gayesıyle, 20 ma>ıs 1963 geceat aaat 23,50 de gırışbklerı ıhtılâl hareketının 21 n.ayıs sabahı bastınlması üzerıne, o gun Mıllî Guvenlık Kurulu üe Ba kanlar Kurulunun muftereken yaptıkları olağanustü toplantıda alınan karar gereğmce, 21 mayu 1963 de sa a; 15 de konulan ve bılâhare Büyuk MııJet Medısı tarafından da kabul edılen Sıkı Yoneüm, 426 gun sonra bugun (dun) saat 15 de tstanbul v» I Ankarada sona emusür (ArkMi S s . 7, Sfl. 7 de) Sıkıyönetim sona erdi Bir ömür boyle geçti... Kanserli bacağını testere ile kesti Makarios barıştan bahsederken Rumlar dun TOrklere ateş açtılar Kıbnstakl B.M. Yetkilileri Türk köylerinin iktisadl abluka altında tutulmasının sebeb olacağı vahlm duruma UThant'ın dikkatini çektller 1 ve Lefkoşe 21, (ajt. AP • Radyo) | Bırlesmıs Mılletler olayı doğrujKıbns Rum cemaat lideri Makarios, jlamı;, fakat ate;e hangı tarafın edemedıklennı bAlen buhramn sadece banşçı vasıta başladığını tesbit larla çozumleneceğıni düşündüğU ko belırtmıstır nusunda Bırleşmış Mılletlere şahserı Bırleşmış Mılletler kuvvetme teminat verdıgı sırada Eumlar î»ır menıup bır Fın devrıye kolu »oTurk kojune makmelı tufeklerle ruşturmada bulunmak uzere Kalaateş açmışlardır \ a ç a gonderılmıştır Can kaybı Leikoşe nın Kuzey doğusunda olmadıjı bıldırılmektedlr Kalavaç kovunde oturan Turkler Öte jandan Makarios Bırlesmıs Rumlarm 100 elden fazla ateş etti Mılletler Genel Sekreterı UThant' gını soylemı=tır (Arkan S». 7. Sfl. 1 de) r Polatlı ıtfaıvesı durumu tehlıke Önceden temin ettiği ilâç ve iğnelerle kanı durlı gorduğunden Ankara Valısını, Ankara ıtfaıjesını ve asken bırlık j duran Mustafa sürüne sürüne yatağa gidip uyudu ler ıtfaı>elerını >ardıma çağırmışj Dursunbey 21, (Telcfoala) Sol karıauu bayıltnus, sonra da kuçuk tır Polatlı topçu bırlıklerıne men bacakun mahrum 45 yaşmda bır koy diflı tahta oyma testeren üe bacagı sup erler ve ltfaıje bırlıklerı, yan lu kanserli sağ bacağını da kalça tu kesıp atnustır gın verıne gelmışler ve ateşı kon sından testere ile kesmıstır ı flunun pesı sıra da yıne önceden trol altına almışlardır Bu Mrada, tlçenın Dehce koyunde oturan Mus temın etuğı ılâç ve iğnelerle kanı Ankara ıtfaıyesınden bır grup da tafa AJtıntaş, adındakı bu çahıs, ken durduran Mustaİa, surune surune ra Polatlıj a hareket etmışse de voı| dısıne mânı olmaması ıçın ılk once (Arksıı ba. 7, Su. 8 de) da arabalarından bırinın lastığı pat' 'adıgından, ancak yangın sondurul dukten sonra Polatlı>a gelebılmı^ tır Askerın ve halkın buyuk gayretıyle >angın, etrafa >ayılmadan fakat bınayı tamamen kul ettıkte sonra sondurulebılmıştır Zararın 100 bın lıra cıvarında olduğu anla şılmaktadır Ankara Valısı olay ye rıne gelmış ve sondurme ısıne ne^ zaret etmıştır İran ve Pakistanda sel felâketi Pakistanda 26, tranda ise 11 kişi hayatını kaybetti CHP İl Kongresi tehir edildi CRONIN İngilizler ile Yunanlılar anlaşamadılor Son Romanı Papandreu Kıhrıs için II. M. Genel Kıırıılıııııııı \\w\\\ almasını ileri siirılii Londra Atina ortak bildirisi Loadnt 21, (ajı. AP Radyo) jTunan Basbakanı Papandreu, Dıs 'îşlerl Bakanı Kostopulos ve Koor 'dinasyon Bakanı Andrea, Papandreu 'üe tngıhz Başbakam Sır Alec Do uglasHome Dış Işlerı Bakanı But ler ve Somurgeler vt Commonve alth la Munasebetler Bakanı Sandys arasında ikı gundenben devam eden gorusmeler bugun sona ermış ve nır •^ıuşterek resml bı'dırı yayınlanmış «r Papandreu nun Londra'va yapnf ı avaret, Türkıye Basbakanı lnönu nün geçen ay ortasmda tngıliz dev let adamlanyla yapmıs olduğu gö rüsmelerin gecikmış bir karşıhgı dır Bir acı sarkı Çeviren: VaMet GjBtckin yayınlandı il« d« görü?müstur. Ortak bUdiri BUdlride Kıbrıs meselesinin Bir(Arkaaı Sa. 7, S t . I de) Cumhuriyette Yunanlı balıkçılar Türk jandarmasına dün aleş açtılar i Pıpandreu, tngUiz muhalefet Edirne 21, (Telefonla) Menç nehrinın Merıç ilçerruzden geçen kısmında kaçak balık a\la\an IKI Yunan bahkçi'ii landarma devrive lcrimize ateş açmışlard'r Küplü bucağının karsı bölgssin (Arkfttı S». 7, 8 « . 2 de) UdeI 2516 tarıhlermde yapılması daha önceden kararlastırılan CHP İs{tanbul II Kongresi, Şıslı tlçesınm Tahran, 21 | u , AP) vakl ıtırazı uzerıne 12 ağustos ta tranın gunevınde Şıraz bolrıhıne tehır edılmıstır Dun aksam gesmde şıddetlı yağmur'aun ı toplanan tl Idare Kurulu Şijlı tlçesebebıjet verdığı su baskın sının ıtırazını geç vakıtlere kadar tartışmış ve sonuç olarak kongrenın lannda oîenlenn sayısı şım r ehırıne karar vermıştır dıye kadar 11 olarak tesbit edılmıstır Yaralı adedı ıse Hatırlanacağı uzere AP tl Konresı 24 tur 5 000 de hayvan ol de 2526 temmuz tanhlennde yapılacaktır CHP Kongresmın tehır emus, bırçok ev hasara uğra dılmesıyle ıkı kongrenın aynı güne mıstır «Kızıl aslan ve Kızıl rastlanmaması temın edllmis olm&k gunes» kaza mahalhne yıyetadır cek ve yardım malzemesl gondermıstır Şırazın gunejınde, Meme•îanı cıvanndakı beş koyu sular basmış ve 2 50U kışı yer^tz \urtsuz kaımıştır Pakıstdnd» ıse başkent Ra walpındının 400 mıl guneMn de Bahavalnagar hnlgesınde şıddetlı vağmurlar yuzunden °6 kısı oltnuştur Verııen haberler»" gor» vu^l^rce ha\\an vuku b'jlan çel felaketı esna'inda bofııl EdifiM Laodraaanao ddrdlİBen knrbanının eesedi de dün toprak a l t u d a o eıteniırken Edirne Landrusu Mehmetin 4 üncü kurbanının da eesedi bulundu Ydzısum 7 nci sahifemlzde bulacaksınız / Cinayetlerini soğukkanlılıkla itiraf eden kaatil Mehm'etYaman'ın başka cinayet işleyip işlemediği araştırılıyor ^ ı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog