Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

PETAMt SAFA MATMAZEL NORALYA'NIN KOLTUĞU Bu «ser : Buyuk dusunur romaneı Peyamı Safa'nm saheserlerınden bındır Keskın hatlarla çmlmış fcuvvetlı şahsrytrlenn tahlıl edıldığı ve sağlam bır teknığç tahıp olan buyuk bır kultur adarrunın kalemınden roman potasına dokulmuş olar> bu eser, edebıyatımızın orvelerındendır Fiatı 750 kurus İNKILÂP VE AKA KTTABEVLEK1 41. yıf soyı 14356 umhuriyet fctanbai P o s t » K ı r t u s u I s t a n b u l N o 246 İ s t a n b u l P o s t a K u t u s u I s t a n b u l N o 248 Kimucrst:: ruvus NAD! T e l s f o n l a r : 2 2 4 2 9 0 22 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 22 4 2 9 9 TEKNİK ÜNİYERSİTE Giris tmtihanlaruıa Hamrlama Kursları 1 Açustosta ba\bvor KavıtJara Baslanmıstır \ CÜVEN DERSHA&ESİ Bevoelu. Ağacamü Sakızağ\cı Cad. No. 3 Telefon: 49 42 nâncıhk 1278/î ^Salı ^ 21 Temmuz 1964 Iran ve Pakistan Devlet Başkanları şehrimizde Türkij». fran. PakUU» ttttmAz Ubtrtl» genlşleriliyor Gazeteler Uçlü görüşmeler dün akşam başladı Başkan GOrsel "Ekonomik ve kOltürel münasebetlerimiz artacaktır,, dedi Iran Pakistan Devlet Başkanları şehrimizde yapılacak uçlu toplantıya katılmak uzere dun uçakla Istanbula gelmışlerdır. Iran Şahı Muhammet Rıza Pehlevl bızzat kullandığı Iran Hava Yollarına aıt dört motorlü Vıscount tıpındekı uçakla saat tam 11 00 de Yeşılkoy hava ala nı termınal bınası onune park etmıştır Majestelerının uçagına TÜTK Hava Kuvvetlerıne aıt jet uçakları Türk Iran smınndan itıbaren tstanbula kadar refakat etmışlerdir Yeşılkoy hava alanında dost tran'm hukumdannı Cumhurbaşkanı Cemal Gursel, Senato ve Meclıs Başkanlan Başbakan tsmet İnonu ve diger Bakanlar karşılamışlardır Görüşmeleriıt politik ve askerî yönü yok YUNUS NAD1 armagani Yarışma "Küçük hikâye,, | türü uzerınde yapılacak 1 1961 • 1965 Iran ve Pakıstan Devlet BaşkanUrı, dan jete Çınar Otelınde Indnii'nun sereflerıne verdıgı ve Gursel ın httır bulunamadıgı vemrktf Rumlar dün Limasol'a 36 kamyonluk bir askerî konvoy daha çıkarttılar Amerika, İngiltere, Kanada, ve Danimarkamn en şiddetlt şekilde protesto ettikleri Yunanistana NATO Askerî Yardımımn durdurulmasi bekleniyor Lefkoşe 20, ( a j AP Radyo) da, dort beş metre uzunluğunda Ka Dun gece Lımasol hmanına, malze salar bulunmaktadır Bunların içinde me taşıyan 36 kamyonluk bir kon ne bulundugu büınmemektedır voy daha çıkmış ve Ada'nın kuze . îyı haber alan kaynaklardan oğreyındekı dağhk bolgeye doğru yol a! mldiğıne gore son haftalar ıçınde mağa başlamıştır Konvoyun etra buna benzer yarım duzıne konvoy, fında Kıbrıs'lı Bum polisler bulun Lefkoşe'ye veya kuzeye doğru vol makta, bunlar meraklıları uzaklas almıştır ÜThant haberdar edıldi tırıp, gazetecılenn fotoğraf çekmesi I 36 kamyonluk yenı bır konvoyun ne engel olmaktadırlar 1 (Arkan Sa. 7, Sfi. 4 de) Hepsi de yepyeni olan kamyonlar Uzerınde buyuk hava mareşali ünıforması oldugu halde neseli bir I ş s eicılde uçaktan ınen Rıza Muhammet Pehlevl'yı, Iran Basbakanı HA j s s Uansur ve Bayan Mansur Dışışlen Bakanı Abbas Aram takıp etmlstir ı Dışışleri Bakanlığı Protokol Daıresı Genel Muduru tarafından Cumhur J = başkanımıza takdım edılen tran Hükumdarı kendisım karşılamaya ge| = len dığer zevatm elını sıktıktan sonra toren kıtasının karşısına konon plâtforma çıkmış ve bu sırada once her iki memleketın mılll marslan 1V64 »bâ yıu Vunus Nadı Arma{sxu yanşmnsinın koausu calınmış ve 21 pare top atılmıstır <Kuçuk Hıkftye» türü olarak Cesbit edılmıstir. Mılli marşlar dmlendıkten sonra Şah Hazretlen şeref kıtasını tef s Yarısmaya toülma şartlan ^oyledir. tış etmiş ve «skerteri «MeThaba asker» diyerek seiamlamıştır Mısabr' 1 Yanşmaya yalnız amatör yazarlar katılabılecektır ler şeref salonunda bır sure dınlendlkten sonra kortej halinde Istanbula ioüanacak aKüçUk Hıkavplenn» daha once tıerhangl bır ga ıomışlerdır Iran Hükumdarı emırlerıne tehsıs edilen Şale koşkune, dı zete ve dergide baiümamış olması şarttır ğw mısafırler de Hılton otelıne gıtmışlerdır i Hikâye konularuun yerü olması ve hıkâyelerın ya oancı yazarlardan adapte edılmemıs veya verl) yazarlardan mulhem bulunmaması gerektir 3 Hıkayenın 800 kehmeyl geçmemeeı ve tnutiaka dak Dost Pakısunın Devlet Başkam Mareşal Eyup Han, Pakistan Hava 'şŞE Yollarına aıt Boeıng 707 tıpuıdekı emrme tahsıs edümis ozel uçakla | ^ = tılo üe kâgıdın bır yuzune yazılması, gonderenın adını, soy adıru ve açık adresıni ihtıva etmesı şarttır Takma (mbstear) saat 13* 40 ta Yeşılkoy hava alanma muvasalat etmış ve Iran Şahı gıbı ısım ku'lanılamaz buyuk bır ılgı ve sevgı ıle karsılanmıştır Meydamn termınal bınasını ^ 4 Gazetemız adresıne postalanacak tukâyeier Ile blrük dolduran halk kendısmı alkışlamış ve buyuk bır sevgı gosterısınde Du ^ te varışmacıların kısa hal tercümelertnı ve bır de totoğral lunmuştur Mısafır Devlet Başkanırun uçagı saat 13 40 ta termınal Oi "ondermelerınl ve zarfın ılzerlne «Yunus Nadı Armağanı» iba nası onunde durduktan sonra Cumhurbaşkam Eyup Han, uçaktan invp = = resını yazmalannı onemle nca ederiz kendısını beklemekte olan Cumhurbaşkammız Cemal Gursel ıle samiml ^ 5 Daha ıtinalı bır seçmeye ımkan Dıraicmak ve voilana bır şekilde tokalaşmış, protokol sırasma gore yerlerını almış Senato, = z Mıllet Meclısı Başkanları Başbakan Ismet İnonu, Başbakan Yardım , ş = cak butun guzel tıikâyelenn gazetemızde neşnnj mümkur ftılmak uzere bu yıl da kabul müddeti tasa tutulmuştur 1 o cısı Kemal Satır Dışışlerı Malıye Bakanlan, Sıkı Yonetım Kumandanı cak 1965 gunune kadar elimıze geçecek «Kuçuk Hıkayelerı ve diger askeri ve sivıl erkân ıle tanışmış ve sonra şeref kıtası kar>'arışmaya sokulacak bu tarihten sonra elimıze gelenler ya şısındakı plâtforma çıkmış ve selâm durmuştur Bu sırada askerî banrışma dışı bırakılacaktır Yanşmacılann bühassa bu hususu do Pakistan ve Turk mılli marşlannı çalmıştır Marşların çaunmasını iıkkate almalannı hatırlatırız takıben Eyup Han şeref kıtasını teftış etmış ve askerlerı selâmlamış 6 Yarışma odulu geçen yılların aymclır Armaganlar tır memleketın tanınmış kışüennden kurulu Büyuk JUrımrj se Askeri törenı muteakıp şeref salonuna geçılmış ve bu arada soguk eceğı en guzel üç «Küçuk Hikâye» nin yazanna verüecektır şerbetler ıçilmıstır Dun Pakistan Cumhurbaşkanı ıle bırlıkte Dışisleri Gazetemızde fcurulan özel bır tıeyetçe seçılecek «Küçük Bakanı Z A Bhutte Eyup Han ın kıtı ve damadı Prens Aurangzeb gelHıkâyelerın» bır sılre sonra nesrine başlanacaktır mışlerdır Değerli ımsafirımiz Küçtiksu kasrmda, maıyetmdekı diger zevat da Hılton otelinde mısafır edılmışlerdır (Arkası Sa. 7, Sfl. 4 de) Sah, bava alanında Mareşal Eyüp Han da geldî 5.000 Kıbrıslı Türk Londra'da bir miting yaptı Papandreu İngilterede Londra 2«, (a.a. \.P. Radyo) Bes bın kadar Kıbrıslı Turk dun oğled=n sonra Londramn frafıîgar ıre\ danında bır mıtm* vaparak Kıbrısın YunanıStana ılhakı nı (ENOSİS) protesto et mış ve Kıbrıs meselesıne a şeklı olarak laksım tezını desteklemışlerdır Toplantıda, aşağıaakı karar kabul edılmıstir «Yunamstanın Kıbrısa sılâh ve asker vıfemava devam (Arkası Sa 7. Sn 8 ds) dıl ve devamh bır ÇÜ/.UBI Edırne, t» (Telefonla) Landru de yapılın kazıda hıj bir eesed* Mehmet Yaman'ın öldurduğu kım' teaaduf edılememiftır Ancak kan•^elerden dorduncusu olan Yahudl sı Zehranın, cher fidanın alünda gencı Yaşova Kolı'nın ceaedı bu bır ceset var» demesı ilgılilen hay tun aramalara rağmen bugun de rete duşunnuş ve turbanlannın bulunamamıştu çok olmasından endışe edılmıstir 1 Halkın lınç etmesme meydan Bunun uzenne butiin bahçenıc ka vermemck ıçın gece saat 02 de ce /ılmasına başlarjmıstu «etlerın gomulu olduğu bahçeve Dığer taraftan, kaatilın »uç ortagetırılen Yaman ın gosterdıgı \er (Arkası Sa 7. Sü 6 da) "lliilııi'iııi/ıli'lti her fidanın iilııııılii bir cesel var,, ıli'ili Edirne Landrusannn Knrısı r. 1 Orgeneral Cemal Tural dün gece bir yemek verdi AP Genel Başkan Vekili siyasî aftan bahsetti Bilgiç, plâna karşı olduklarını da bildirdi Ankarıt, 30 (CamlıarıyetTelekf) Ankara Sıkıyonetım Kı,tnutanı O^gene^^l Ce.cal Tural Sıktyonetımın soiı» eımesı munasebttıyl» Jun gect Ürdıic. nde bır "smek vcrmı$tır (Arkası Sa. 7, Sfi. 5 de) Harlem'deki ayaklanma | bir türlü önlenemiyor Zenciler silâh kullanan polise karşı «Molotof Kokteyli», şişe, ve odunla karşı gellyorlar New York 20, (a.a.AP) İJ ya polıs tekrar zaman zaman ateş açsında bır zencı çocuğunun, bır bemıstır Çocugun cenazcsmın kaldiyaz polıs tarafından olduru'mesmı rıldıgı evın etrafınJakı 57 blokluk muteakıb, Harlemde patlak veren bolgenın sokakları, caddelerı kapanumayışleı dun ve bu sabah da de tılmıstır vam etmış polıs numavışleıı kan Cumartesıjı pazara baglıyan gece lı bır şekılde bastırmak 7orund» Miku bulan numavışier sonunda bır kalmıştır ?enrı daha oldunılmıı* pek çok kım Damlardan Heın>n eıcteı \v i't se de yaıaUrımıştı lan binlerce 14a vt tabaia (ArkMi a», 7, Stt. 1 dej Çeviren: Vahdet Gültekin Cumhuriyette Dun saat 18.30 da Kalender'de Su bay Gazınosu onunde dalgalann tesirıyle sahıle vurmuş 8 9 aylık bır erkek çocuk cesedi bulunmuştur Sahıldekıler tarafından görülen cesed bulundugu vakıt, uzerıne kun dak yerıne sadece bır bez sanldı^ı tesbıt edılmıştır Baltahmanı Has'a nesıne kaldırılan \p bugun otops» 1 (Arkası Sa. 7, Sfl, î de) Denizden 9 aylık bîr çocuk cesedi çıktı = ^^ S^ ^= z: ~~ £5E !^3 = ZSS İlllllllllllllllllllllillllllllllllıİ Malatya, iu (Gunev tllen Merkez ılave etmeden cevap verecegım» de BurosuTeleks) A.P Genel Baçlmış AP nın demokrasıye uıanmıs kan Vekili Sadettm Bügiç şehnmı blr teşekku) olduğunu belırttıkten lîs'zel gelmiş ve bugun Şehır Kulu sonra sıyas) al konusuna değmere^ S S bunde dü/enlenen sohbet toplanu «Biz aöı, sıyası huzurun başlangiı.ı olsun dıye ıstiyoruz KırgınJıklau ^ sında konuşmuştur K k a | H n a c a Bügıç toplantıda «Memleketın l ortadan kaldıraiım Artık Ismet Pa Vax mevsıminın başlaması = Çinde bulundugu meselelen kapa 'şa taktıgı bu memlekette olmeve yan sorulannıza lenımıze Dir sev (Arkası Sa 7 Stt 5 de) ıle bırlıkte Beledıye Zabı U memurlarıyle seyyar satıcılar arasında başlıyan kose kapmaca oyunn her çun sekıl değiştırerek devanı etmektedır Ana cadde ara sokak apartman ve pasaj kapılarından sonra sevyar satıcılar gımdı ; AnJura, 'M Uelefoula) Malıye, rasanda şu esas.lar getıruıııvik'ede Köprıı ailına dadanmıs l Bakanlıgmca hazırlanar tOzel Ya' dir tar : tırım Bankası» kanunu rasarısmın «Mevduat fcabu) etmemek üeio dır. Kesım Beledıvr esasları bellı olmustur Jeşıtli oaeljbır kalkınma ve vaönrn bankaı Zabıta memurlarmdan ka sektor vatırmılarının tek bır eldenlvasıi ve hüvıve ınde kurulan ban varak vapur ıskelelennd» kanın sermajesı tamami devle e atıslarına devam eden sev s ^ finansmanın) ıa*lıvacai< olan tam«ım tevletp aıt aıt olmak Ozere 500 mıhor lıra < > • ınr «aiırıları sn«lrrı\nr ™ sermavesının bulunan Ozc atınrn Bankası 3tr ılacak ve Du TUktar Baka^ıJaı Ku Mısadf dpıle teşekJculu nıtelıgifli .rulu karanvle bır milyar liraja ka(Arkaıı Sa 7 Sfl R de) öş, .| İ Özel Yatırım Bankası Kanun ! Tasarısının esasları tesbit edildi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog