Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

CILDINİZIN 'AKIMI BU ^EMLERLE BAŞLAR MEYVALI GÜNDÜZ KREMİ SİLİCO GECE KREMİ 41. yıl sayı 14355 umhuriyet KiiRücrsr. FUNÜS \AD1 Telgraf ve mektup adresl Telsfonlar: 22 42 90 Cumhıurı>et istanouJ Posta Kutusu Istanbul No 246 22 42 96 22 42 97 22 4? 98 22 42 »9 îlkokullann 5 sınifları icin ATLASLK TARİH E m i n O\ t • y ATLASLI CtâRAFYA Sırrı Erınç • Sam\Öngor DENEYLİ TABIAKBİLGİSİ S ı d « 111 n Gu n ^ En MükemmeV Okul Kıtapfön tlkokullıra ıskonto upılır >e Vredı açılır Pozottesi 20 îemmuz 1964 GÜVEN YAYINEVİ Istanbul iron ve Pokistan Devlet Başkonları bugön geliyor Türkiye, İran ve Pakistan arasmda mevcut işbirliği daha da genişletiliyor Ankara toplanbsı sona erdi. Yayınlanan bildiride, prensip ve hedeflerin bir rapor halinde tesbit edildiği açıklandı Turkıye, İran ve Pakıstanın, iktısadı, kulturel ve tıcan munasebetlennı gelıştırmek ıçm uç devletın Başkan ve Başbakanlan sevıye sınde yapılacak goruşmelere yarın sabah şehrimızde başlanacaktır Toplantıya katılacak olan iran ve Pakistan dev let .başkanlan ve huk'J met başkanlan ıle Dışışlen Bakanları bugun uçakla istanbula gelmış olacaklardır iran Şahı Rıza Muhammet Pehlevı başkanhğındakı İran heyetı ozel bır uçakla saat 1100 de, Pakistan Cumhurbaşkanı Eyup Han lıderlı ğındekı Pakistan heyetı ıse saat 13 30 da Istanbulda olacaklardır Inonu dun çıvıleme denize atlarken inönü dün istanbula geldi ve denize girdi 1,5 dakika denizde kalan Başbakan "yarın Adalara kadar yüzeceğim,, dedi Başbakan Ismet Tnonu .beraberınde eşi Mevhıbe Inonu, Ozel Kalem Mudımı Ne det Çalp olduğu halde dun saat 06 45 te Ana<i<>'u ekspresı ıle şehrımıze gelmıştır Trendeo uıea Inonu, daha sonra oğlu Omer Inonu'nun e»uıe gıtmış ve «çıvıleme» atladığı deıuzde 1,5 dak»ka kalmıştır. Pendıkten Bostancıya kadar trende fçış(Arkası Sa. 7, Sü I de) Hava Alanında yapılacak tören Heyetler Yeşılkoy hava alanında askeri torenle karşılanacak ve kar şılamada Cumhurbaşkanımız Cemal Gursel Başbakan Ismet Inonu, Dışışlen Bakanı Ferıdun Cemal Erkın ve dığer mulkı askeri erkân ile bu devletlerın Turkıye Buyukelçılen hazır bulunacaklardır Başba kan Ismet Inonu akşam mısafırler şerefıne Çmar otelınde bır zıyafet verecektır ve gayrı resmı olarak goruşmelere burada başlanmış olacaktır Kızıllar Avrupadaki işçilerimiz arasmda propagandayı artırdılar İşçilerimize dağıttlatı broşürlerdeıt Lefkoşede basılan biritıde Akel Partisi Sekreterinin makalesi yayınlandı Koln, 19 (a.a.) Son yıllar ıçerısınde A\rupa>a (azla sayıda Turk ışçısı gonderılmesını dıkkate alan komunıstler Batı Almanvada ışçı vatandaşlar arasında faalıvetlerını artırmışlar ve Doğu Bloku radyo ıstasjonlanndan japtıkları gunluk Turkçe vajınlara ılaveten Turklerın toplu şekılde kaldıkları lojmanlara broşur ve dergıler dağıtmağa başlamışlardır Turklerın oturduğu 200300 kışılık lojman'ara yapılan bu dağıtımdan başka, adreslerı tesbit edılerek, Holanda Isveç, Avusturja ve Fınlandı>adan da ışçılerın adına broşurler postalanmaktadır Lefkoşede basılan bır broşurun son sayısında Kıbns Komunıst Partısı «AKEL» Genel Sekreterı Ezekıas Papaıoanunun da bır makale(4rkası Sa. 7. Sö. 3 de) Yapılacak olan toplantılar Teknik eleman ve Bakanların da ıştırakıvle yapılacak resmı goniş melere yann sabah saat 10 00 da Dolmabahçe Sarayı konferans salo nunda başlanacaktır Saraydakı toplantı Başbakanlar sevıyesmde olacak akşam da Floryadakı Cumhurbaskanlıgı Denız Koşkunde devlet başkanlan sevıyesmde devam edecektır Toplantı munasebetıyle şehr mıze gelmış bulunan Dışışleri Bakanı Ferıdun Cemal Erkın «Türkıye, İran ve Pakıstan'm iktısadı, külturel ve tıcarı munasebetlenm geliştirmek ıçm» çalışmalar yapılacağını bıldırmıştır pııııııııııııııııiiiııı Ankara toplantısı sona erdi Ankara, 19 (Cumhurivet Teleks) Turkıve • Pakistan ve İran Devlet ve Hukumet Başkanlannın salı gunu Istanbul'da yapacakları toplantıda muzakere edecekleri ekonomık, teknik ve kulturel raporu hazırlamak uzere dün Ankara'da başlayan toplantılar bugun saat 13'te sona ermıştır { Dun sabah ve oğleden sonra, bugun de saat 9'dan 13'e kadar olmak uzere uç uzun toplantı yapan Türkıye, Pakistan ve İran Malıve Bakan larının başkanhklanndakı heyetler, on raporu hazırlamışlardır Bu ra porda, tunzm alanında Pakistan ve Iran'dan Turkıyeye turıst akınını çoğaltmak, teknik alanda Iran'ın petrol uzmanlannın Turkıye'de, Tur kıyenm bilhassa demır ve çelik uzmanlannın Pakistan ve îran'da ça hşmalâTimn temlnı, ulaşım alaninda TUrkiye Dogu ıle Batı arasında bn coğrafı kopru olduğundan bilhassa hava ve kara yollannın mutlakn Turkıye'den geçırılmesı, tıcaret ha\atında ise karşılıklı ıhracatın arttı rılması, esnaf teşekküllen arasmda ırtıbatın kurulması, ıhraç \e ıthal edılecek mallann tesbıti ıçın bılâhare mcelemelere geçılmesı her üç | devletin kalkınma yıllık programlarmm bırbırlerme paralel olarak ele alınması hususlanna daır devletlerın goruşlen ve teklıflerı yer almak tadır. | Alrnanyadaki Türk | îşçilerinin sosyal | hakları tesbit edildi = = = Geride bıraktıçi cocuğıı ve esini ihmal eden işçinin maaşından kendine sorulmadan kesilecek paralar muntazaman Türkiveve çönderilecek Gatı Almanya da çalışan Turk ışçı toplumlan son aylar ıçerısınde Kendılennı çok yakından ılgılendıren onemlı haberlerı aralarındd gunun konusu yapmaktadırlar. Bu haberler kısaca Turk Mman sosyal gtıtfPnttlr'STfTas masının Bonn'da ımzalanma sı, Batı Almanya'ya şçı gonderme anlaşmasmın yeniden ele alınarak duzenlenmesı \e Almanva'da ışçılenraızın meselelerı ıle ılgılenmek uzere Federal îçı«lerı Bakanlığı tarafından gorevlendın len Arbeıterwohlfahrt (tşçı ler Sosjal Yardım Teşkılatı) vatandaşlar ıçın almıs oldu ğu yenı kararlardır Bahıs konusu anlaşmalar henuz Turk ve Alman Parlâ mentolarının onayından geç medığı ıçın, yururluğe gırme mıştır Fakat tarafların uzmanları «Almanydda Turk ışçılerının haklarını ve sorum luluklarım» tesbit etmış, elle tutulur hale getırmışler(Arkası Ss 7. Sü 3 de) Yayınlanan ortak bildiri Hükümet ve Devlet Başkanlan bu goruşlen muzakere ederek çarşamba gunu alınan kararlan bır ortak bıldırı ıle yavuılayacaklardır. Bugunkü toplantı sonunda şu bıldın yaymlanmıştır «Toplantılar netıcesınde çeşıtlı konularda gerçekleşfmlebılecek işbırhğının prensip ve hedefleri bır rapor halinde tesbit edılmıştır Bu rapor, toplantılara başkanlık eden Turkıve Malıve Bakanı tarafından Istanbul toplantısma arzedılecektır » Turkıye, iran \e Pakistan heyetlen ıle Bakanlar bugun saat 19 da uçak ve otomobıllerle istanbula hareket etmışlerdır Rumlar, Girne'de m Herkes ı js yeniden ateş açtılar Rum ordusunu yöneten Üçlü Kumanda Heyeti,. Banş Gücünün Adadan uzaklaştırılmasını temin için Kıbnsa Yunan askeri sokulmasmı sağhyor ~ = ^ ^3S =^ = uyuyordu! §§ ııııııııııı Ankara, 19 (Cumhurivet Teleks) j Adll tatıl yann sabahtan ıtıbaren başlayacaktır ı 20 Temmuzdan, 5 Eylule kadar blr buçuk ay devam edecek olan Adli Tatıl munasebetıyle butun ü ve ilçelerdekı mahkemeler duruşmalannı tatıl edecekler, ancak Nobetçi Mahkemeler kendılenne ıntıkal eden dâ\alara bakacaklardır | Bu munasebetle Yargıtav Dairelen de tatıl yapacaklardır | Yenı Adli yıl 5 evlul gunü Yargıtay İBaşkammn bır soylevı ıle geleneksel 'bır şekılde başlayacaktır Adlî tatil bugün başhyor Harlemde zencilerle polisler çarpıştılar Olay sırasında bir kişi öldü 6 sı polis olmak üzere 25 kişi de yaralandı New York, 19 ( a j . • AP • Radyo) New York'un zencilerle meskun buyuk mahallesı Harlem'de dün polıs ıle gosterı yapan zencı gençler arasmda meydana gelen çatışmada bır kişının olduğu ve 6 sı polıs olmak uzere 25 kişının varalandığı naber venlmektedır Olay, gorev dışında bulunan bır beyaz polıs memurunun geçen perşembe gunu kendısıne bıçakla saldırdığını ıddıa ederek 15 yaşında bır zencı çocuğu tabanca ıle vura rak oldurmesmı protesto eden ve polıs memurunun tevkıfını ıstıysn 300 kadar zencı gencm dun gece Harlem'dekı polıs karakoluna gırmeye çalışması ıle başlamıştır Polıs, gençlenn bu teşebbusüne engel olmuş bunun uzenne kalabalık earakola taş ve şışe fırlatmağa başlamıştır \tılan <;ışelerden bır polıs memuru yaralanmıstır Polisler ıtalabahğı dağıtmak ıçın, havaya ateş etmışlerse de buna aldırı etmıyen ve sayısı 500 e yukselen kalabalıktan bu defa karakola ateş edılmıştır Sabaha karşı, Lenox Caddesi, bastanbaşa kırık camlar, çeşıtlı eşyalarla dolu ıdı Dukkanlarm camlan, vıtrınlen de aşagı ındınlmıştır. Sabahın saat 7 sınde, erkekler ıe kadınlar, bır kuru temızleme dukkânının kırık vıtrınlennden içen gırıp, buldukları eşyalan alıp gotıır mekte ıdıler Butun bu hareketler (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Cenevrede hareket bekleniyor Atuıa, 19 (a».' AP Radyo) Bırleşmış Mılletler Genel Sekreterı U Thant Kahireden Cenevreye gıderken uğradığı Atına Hava Alanında Yunan Dışışleri Bakanı Kostopulos tarafından karşılanmıştır. U Thant ve Kostopulos Kıbns konusunda yarım saat kadar goruşmuşlerdır U • Thant Cenevreye hareket ederken Kıbns meselesının kısa zamanda halledılebüeceğını ummadığını, fakat Adada yenıden onemlı olaylann çıkmasını beklemedığını de soylemıştır U Thant Atınaya, Afrıka Devlet Başkanlan Konferansına katılmak uzere gıttığı Ka( Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) UThant ile Ankara'da istişarelerini tamamlıvan Prof. Nihat Erim dün Cenevreye döndüler Lefkoşe, 19 (AP) Rumlar, buj gun Gırne dağlarmm eteklennie bulunan Tomblos koyu cıvannda, her ıkı taraf kuvvetlerınm gen çekılmesıyle ilgüı mutarekejı ıhlâl etmışlerdır Zeytm ağaçlarmuı golgesmde saklanarak mevzı alan Rumlar, taş ve kerpıçten ınşa edılmış evlerle dc~ lu Temblos koyune, sahra topları ve havanlarla ateş açmışlardır. Bırleşmış Mılletlere mensup Ka'nada kuvvetlen, derhal GuTie dağlarmın eteklermdekı Temblos'a yetışmışler, fakat, gerek askeri makamlar, gerekse cıvarda bulunan muşahıtler, Rumlann bu hareketının, ştddetli bir taarruzdan zıyade, «Ne yaparsak kârdır» kabiltnden Ankarada, Sıkı Yönetim şehir içindeki otobös terminatlenni kaldırdı Ankara 19 (Cumhuriyet Teleks) Sıkı Yonetım Komutanlığının em rı ıle şehır ıçındekı şehırlerarası o'obus termınallerı kaldırılmıştır Bugune kadar şehır ıçınde çeşirjı %erlerde kurdukları yazıhanelenn onunden muhtelıf şehırlere seferİT yaoan yolcu otobuslerının termınal lermın şehır dışındakı garajlara naK ledılmesı Sıkı Yonetım Knmutnnu (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Şehrimızde dun ıki tıp ın *~~ = san vardı Bunlardan biri ^ partılı, dığerı partisiz. An» ^ = larındakı benzerlık, uyu = yuş şekıllerınde. Yukarıda ~ kı resımde S»por ve Sergi ^ ^ Saravında vapılan CHP Fa = tıh Ilçe kongresinde. çaüş manın \e çalışanları tenkid etmenın, alttakinde de sı ^ ^ takların termış olduğu bu ^ ^ Edirne, 19 (a.a.) Polıs, Landru,cınayet dolayısıyle yargılanan Mennalımın tesirı goruluyor. tıpı bır kaatılın cınayetlen ıle ksrşılmetın beraber oturdugu \e mezarcıCHP. kongreleri hizip çakarşıya bulunmaktadır Aylardanbe lıkla meşgul olan babasının evının tışmaları sebebi ile zaman '• n ışledığı cınayetlen gün ışıgına ;ııbahçesınde polısın teklıü ve yargıç zaman elektrıkli havava bti: karmak ıçın gece gunduz çalışan em kararı ıle 4 gundenberı yapılan kazı runmüş, bazı uyeler salonnıyet mensuplarının kaatılın, bırdenjsonucunda dün geç vakıt 70 yasladan çıkanlmıştır Konuşan 'ifazla cinayet ışledığue daır kuvvet rında bır kadm cesedı bulunmuştur. delegeler, senato seçunlerınde istenilen netıcenın = = lı dehller ele geçırdıgı belırtilmei Bir yıldanben kayıp olarak aranan bu kadının cesedının bulunması ikı almmamasını, ilçe idare ku tedır. rullan ile İl ıdare kurulu S S Mayıs ayında, Muradıye semtmde yıl ıçmde esrarengız bır şekılde ornun randımanlı çalışmama ~ ki babasının evınde, Nazmiye adın tadan kaybolan dort kişının de akısına bağlamışlardır. Sert = = da 28 yaşındaki bır kadını parası ve betlen hakkında endışe yaratmıstır. tenkidlerden sonra seçim ş = I bılezıklerım almak ıçın mendıl, lp Mehmet'm, Nazmiye 'yı oldurduğu lere geçilmiş, tasnif geç saş = ve kayış kullanmak suretıyle oldu evın bahçesınde yapılan kazı esnaatlere kadar devam etmis ^ S ren Mehmet Yaman'ın faüı meçhul sında bırbuçuk metre derınlıkte el^ S cınayetlerde de parmağı oldugu an len ve ayaklan bağlı olarak bulutır. SS: laşılmıştır Çeşıtlı hırsızlık suçların nan yaşlı kadının cesedıne sanlı çudan hukumlu bulunan ve son işledıfı valın ıçınden boy boy kayışlar çik nuştır. Maktulenın cesedı yakınlan tarafından tanmmış ve cesedin kaybolduğu sanılan Hacer Şener'e aıt oldugu bıldınlmıştır Nazmiye gıbi bu yaşlı kadının da kaatil tarafından boğazı kayışla sıkılmak suretıyle bl,durulduğu sanılmaktadır Geç saatlerde cezaevmde ifadesı alınan kaatılın komşuları, Mehmet Yaman'm, seçtığı kurbanlannı oğlunu gondererek çeşitlı sebeplerle evıne davet ettığını soylemışlerdir ı Mehmet Yaman, dun gece saat 24'te yapılan ıkıncı sorgusunda, işledığı cınayetlen ıtıraf etruştır. Mezarcı olan babasının bahçesıne çuvallar ıçıne sararak gomduğu kurbanlarınOan 70 yaşmdak Hacer Şener'ın cesedı ortaya çıktığı zaman cezaevınden alınarak evıne getınlen (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Edirnede bir kaatil 1,5 yıi içinde 4* kişiyi öldürdüğünü itiraf etti Kurbanlarını boğarak öldüren ve evinin bahçesine gömen kaatil bir mezarcmın oğlu ILİM ve HAYAT TI ıııııııııın •• Sıgara, eksoı gazları kan* ser yapar mı? •• Karma ılâçla kan kanserı * tedavi edıliyor. •• Almanlar, saatte 204 km. * hızla giden bir lokomotıf vaptılar. •k Işık teknığı ıle fotosenteı problemı çozumlenıvor. •• Yenı tıp bir boru bukme * makinası. Istanbul'da sühunetin düsmesi bekleniyor Meteoroloji haftalık raporunda şehrimizde aynca yağış beklendiği de ifade ediliyor \nkara. 19 (Cumhuriyet • Teiefes)]Karaderuz bolgelerının Doğu Kesımi Yanndan ıtıbaren Istanbulda sı çok bulutlu, mevzıı hafıj vağışlı gecaklık bır derece azalacak ve hava ?ecek dıger bolgeler parçaiı ve yer hafıf yağışl. olacaktır J « « b u l u t l u oUfktır tetanbulı* hava parçalı ve çok oulutlu, oğle sangılılerce verılen büglye eore vann a O e n n d e n , t l b a r e n n a f ] , ^^^^ , „ . Batı Karadenız, Marmar" ve DoOu ^ ^^^03 ıse oarçalı bulutlu. ~ vağışsız eececektır Istanbul da *u hunet yarın jır derece azalacaktır Ankara'da «uhunette bıı degışıkJık olmayacaktır Bugun Turkıve de en vüksek sıcak lık Dıyarbakır'da 40 en duşuk suh ınet Kars'da 11 derece olarak olçul muştur tstanbul'da en vtıksek sıcaklık 1A en düşuk 19, Ankara'da ıse en vu"csek 25, en duşuk 15 derecp olmustur. Bugun 5. Sahifemizde Yurda giriş ve çıkışı daha dakolaylaştırmakiçin sınır kapılarında inceleme yapılacak Ankara, 19 (Cumhurivet • Teleks) Trakya bolgesındekı sınır boyu gınş ve çıkış kapılarmda ıncelemeler vapmak uzere Bakanlıklararası uç kışılık bır heyet bugun Edırne've hareket etmıştır Içışlerı Bakaniıgından Emnıyet i Genel Mudurlugü 4 Şube Müdur Ankara 11, (Cumhurhet Teleks) Muavını, "\ırızm ve Tanıtma Bakan Harb Akademılerı Kanun tasan lığı Denetım Mudt'u ve Devlet îs ^ı Mıllet Meclı^ı MılH Savunma tatıstık Enstıtusu Nufus Işleri Mu Komisyonunda son şeklını almış durunden kurulu uç kışılık beypt tır. Trakva bolgesındekı Bul'arıstan « Şıtndıve kadar Kanunu nlmıvan rtmnd Kapıkule Yunanıstan stnı ve 120 yıllık maîicı bulunan H?rb rında Pazarkule ve îpsala demıryolu (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de)çıkış kapısı Uzunköpru de turlstle Harb Akademileri Kanun Tasarısı son şeklini aldı rın gelış ve gıdışlennde belıren assaklıklan gozden geçırecekler re daha kolay gırışçıkış sağlıyacak tedbırlerı mahallınde kararlaştırecaslardır Bu inceleme bılâhare Dütun giriş ve çıkı? kapılarmda da yapılacaktır Öte >andan Bujuk Mıllet Meclı4nkara, 19 (CumhurtTet Telek») sının tatıle gırmesı sebebıyle Iç ışleri Bakam Orhan Öztrak onu Adlî tatilın yarın baslarıası seopmuzdekı hafta ıçınde doğu ıllerın bıyle Anayasa Mahkemesi Başkan lığı seçımi de Eylü1 avınm bırıncı ha£de bn gpzıve çıkacaktır Berabeıınde bazı ılgılıler oldufu tası sonuna kalmıştır halde Ankara'dan avnlarak Yozgat, Sunuhı Arsan'ın emeklıve avrılmaSıvas, Erzıncsn Frnınım, Gurnusa sıyls boşalan Anayasa Mahkernpsı' (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) (Arka=ı Sa. 7. Sü. 1 de) Anayasa Mahkemesi Başkan secimi eylulde yapılacak
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog