Bugünden 1930'a 5,447,002 adet makaleKatalog


«
»

Eo, MukmunaJ»Otra^ Kltapkn AÎIASU COĞRAFYA ATLASLI TARtH DENEYUlTIBİATBİieiSİ 'GÜVENJYAYINEVİlstanbu» 41. yıl sayı 14357 umhur KURUCUSÜ: rüNDS NADt TOefonltrı H SAİT FAİK ABASIYÂNIK\ Muzaifer Uyguner'in hazırladığı ve V«r\ hk Türk Klâsiklerf serfsi içtode yaymlaMn1 bu kitapta Sait Falk'in hayatmı T« Merial en doğru bilgileriyle öğrenecek, baslıca eserlerinden en dikkate değer parçalan bdr \ arada buiacaksuuz. 2 lira. . t d r a t i : C u m h u r i y e t tstanbul Poeta KuttMtB k t a n b u l N e . 848 41 M 22 4 2 9 6 2 2 4 1 9 7 22 4 2 0 8 2 2 4 2 8 9 Perşembe 2 Temmuz 1964 Ütacıhk 1185/7490 J Fronsız Devlet Başkanı ile goröşen Inönö, bugön yurdo dönüyor " De e e göre çözfim yolu d ı İki saat süren görüşme # Yun ani standan Kıbrısa asker ve silâh sevkiyatı devam ediyor Yorgacis, «Telefteo Oro» adlı bir Rum gazetesinin Mokarioso kaışı bir hOkümet dorbesi leıtiplendiği yolundaki haberini yalonlodı Le(koş«, 1 (>J. • AJ>. • Radyo) «Gerek kaçak, gerek recml silAu Blrleşmis MilleUer barıs kuvveti ithalini dikkatle izlediginl» ve Genln blr sözcUstl son günlerds inaan nel Sekreter UThant'a da bu mave Mf"1'lrl'»r tajıyan yUzlerc* otosele ile UgUl «glzll raporlar» gönder diğinl söylemiştir. bü» ve kamyonun îyi haber alan bazı kaynaklar basın mensuplannın bu konu üzertndeki ısrarlı sorulan üzerine, banj kuvvetlne mensup devriye blrlUslev Parisin görüşü: «Kıbns milleti ve devleti yoktun rSadece iki ayrı etnik grupa mensup cemaatler vardır» Paris, 1 (Miehei Perlman blldiriyor) Türkiye Başbakam inSnu, bugün Türkiye saatiyle 17.30 da Elysee Sarayında Fransız Devlet Baskanı De Gaulle tarafından kabul edilmiştir. Bugün ögleden lonra Fransa Cumhurbaşkanı General De Gauile ile 1 saat 60 dakika görüşen Başbakan Ismet Înönü, Elyıee Sarayını terkederken gazetecilere, «Fransa Cumhurbaşkanı General De Gaulle ile Kıbnı'taki halihazır durumu uzun müddet ineeledik. Kıbnı için bir a n evvel devamh bir hal çaresi bulmak lüzumu üzerinde mutabık kaldık» demistir. înönü ile De Gaulle'ün başbasa cereyan eden ve Fransız Radyosunun «olaganüstü uzun süren» diye vasıflandırdığı bu görüsmeye yaL. nıı bir tercüman iştirak etmistir. Bahis konusu ikili görüsmenin uzamıl olması sebebiyle Büyük Elçilik binasında înönü ile görüşmek üıere randevusundan 3 dakika evvel gelmiş bulunan Fransız Dış îfleri Bakanı Couve De Mourville, 5 dakika gecikmiş bulunan Başbakam, Dış îfleri Bakanımız Feridun Cemal Erkin'in refakatinde beklemiıtir. Cenevre temaslarının ayın 10'unda olması muhtemel Fransız basını General t ı a u ı ı e ıın ^» • • • * *••• • • •» Kesm •»*«»»•• Dir lavıri^bus^'^^^^^^ennesuı nar» w v Idıjnu büdirmişlerdir. Otobüslerls Bahis konusu toplantıya înönü ile birlikte Dıs Işleri Bakanı Erkin, Paris Büyükelçimiı Bülent Usaklıgil ve Dış tşleri Bakanlığı Genel Sekreteri Siyast îşler Yardımcısı Haluk Bayülken, Fransa Adına da Dış Îfleri Bakanı Couve De Mourville ile kendisine refakat etmekte olan Dış îşleri Bakanlığı Siyasi î«jler Genel Müdürü Lucet iştirak •tmişlerdir. Lucet harp sırasında memleketimizde müsteşarhk etmiş ve Türk dostluğu ile tanınmış bir diplomattır. Toplantı bir saat kadar «tirmüştür. Büyükelçilik binasındaki görüşmeleri müteakip Başbakan înönü, Bristol Oteline gelmiş ve tertiplenen basın toplantısını ba*en Fransızca, bazen de, Türkçe konuşarak şu tözlerle açmıştır: ' Fransa Dışişleri Bakanı ile « G#neral De Oaulle ile urun müddet Kıbns İhtiISfının muhtelif veçheleri hakkında görüştük. General De Gaulle Kıbns me»elesin! iyi billyor. Ada'da sulhun en kısa zamanda tesisi için General İle mutabık kaldık. Generalden Kıbrıs meselesiyle ilgilenmesini v» (erekirse blr hal tanına varmak üzere otoritesini kullanmamnı riea , •ttim. Ada'da sulh ve güvenllk tesis edilirse daha sonra meselenrt>j| fcati hal tarnna varabiliriı.» Hundan sonra gazetecilerle Înönü arasında karsılıkh konuşma cenyan etml'tir. Bunlardan bazıları sunlardır: İnönü'nön basın toplantısı lunan uyruklu 200 kişi sınır dışı ediliyor Eyüp Han "Türkiyeyi destekl.yoruz,, diye konuşiu De Ganlle arabnlncn değil nnâa 58 i özel sektöre ait olmak üzere 138 firmanın Anksr», 1 (Comhnrlyet • Teleks) pavyonu bulnnuyor İçişleri Bakanlığınca yeniden Yunan uyruklu ve zararlı faaliyetSamsnn, 1 (Telefonla) 19 Maf Uri görülen 200 Rumun sınırdışı yıs Samsun Karadeniz Millî Fuaj ' edilmelerine karar verilmiş ve bu rı, bugün Devlet Bakanı Nüvit I huıuıta hazırlanan liste îstanbul Yetkin ve Ticaret Bakanı Fenni ! Emniyet Müdürlügflne gönderilmiş Islimyeli'nin de hazır bulundukları bir törenle açılmıştır. Törendej !tir. bazı senatör ve milletvekilleri ile ı ] Littade şunlar vardır : ] Tüccar Atanaı Çituriı, Dlmitri 10 bine yakın vatandaş topluluğu hazır bulunmuştur. ; ve Mihail Zanaki, Anastaı Karatanoı, Nikola Avyeri, Manol PasaroJ, Cumhurbajkanı Cemal Gürsel'Yorgi Samaroyania, Jean Votis, in gönderdiği tebrik mesajımn o! ••^^•" •••^•••^ Antonioı Siotis, Fotinos Atineos, kunmasından sonra bir konusmaj Türk Ingiliz tebliğine Yorgi Kurtesi, Hristo Vraniı, Kosyapan Samsun Valisi Hamdi öAnkara, 1 (Cumhuriyet kızan Makarios, Com i tantin Baklas, Stavro Haskopulot, meroğlu, Samsunun müstesna taTeleks) Yurt dıaında çalıSoru Türkiy» basınmda ve baıı ajans haberlerinde Tflrkiye'nln rihinin yanında ekonomik alanda . san İşçilere konut ve kUçUk monwealth Hükümet {Yani Teogolos, Evangeloı Kristha(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) (Arkası Sa. 7, SU. 6 da) ı sanat kredisi verilmeaini önBaşkanlan Konferan | riotis, Petro Papas, Nikolaos Petu•lıuııtıııııııııııııııııiHiıııııııııuııııııııııınııııııııtııııııııııııııııııııııııu • li>, Anatas Çituris, Mihal Marçuka, ) gören kanun tasarısı Millet sını boykot etti ! tlya Dede», Dimitri Diamandis, Vau Meclisinin bugünkü biıleşimin I sil Neranculi, îraklis Koppas, Sipi. de kabul edilmiştir. Ravalpindi 1, (ajı. • AP) PaI (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Hükümet tarafmdan hazırkistan Cumhurbaşkanı Mareşal lanan tasanda yurt dışında Eyüp Han, Afganıstan, îran, Türçalışan işçüere yalnız konut kiye, îngiltere ve Irlandayı içıne | kredisi verilmesi kabul edilalan 20 günlük bir geziye çıkmak DENtZClLlK BAYRAMI KUTLANDI Denizcilik ve Kabotaj mişken Millet Meclistnin buüzere bugün Ravalpindi'den K4Bayramı dün kutlanmıştır. Kutlama töreni saat 10 da limanda bulubile hareket etmistir. Pakistan „ günkü birleşiminde verilen Camhnrbaşkanı Gürsel'in vet» ettiği Tapnlama Kanunu, Millet Devlet Başkanı, Kâbilde üç >aat nan gejnilerin çaldıkları düdüklerle başlamış, Taksim Cumhuriyet ? bir önergenin kabulü Ue yurt Meelisinde değiştirilerek çıktı. kaldıktan lonra ikişer günlük ziAnıtına çelenkler konduktan sonra Barbaroa Meydanında bir feçit dışında çalışan küçük sanat Aneak bn çıkış da değisiklik yine tasarıyı savunanların istekleyaretlerde bulunmak üzere Îran erbabına, yatıracaklan paralaresmi yapılmıştır. Geçit resmine Mehter Takımı, Leventler, Deniz rine g5re yapılmı» ve lilyedlik halinde 100 dönüme kadar nn üç beş miali oranında ve Lisesi boru takımı ve diğer askeri liselerle Yüksek Denizcilik Okulu arazinin tapnya lilyedi adına tesçili kabul olunmuştur. önce ve Türkiyeye uğrayacak ve arka»ından îngiliz Milletler Toplulu( öğrencileri katılmışlardır. Yukanda, törenden bir an görülmektedir. Ankara, 1 (CumJhuriyetTeleks) f 25 bin lirayı aşmamak üzere \ ki tasanda ölçü 75 dönüm ldi, hükümetin değiştirge önergeguna (Common Wealth) üye ülke Millet Meelisinde iki günden beri I Halk Bankasınca kredi verilesinde ise bn miktar 50 dfinüme indirilmisti. ler devlet ve hükümet başkanlan ceği konusundaki bir hüküm mUsakere edilmckte olan bina kiraGeçen sefer tasan Meolisten çıkaeağı sırada böyle bir kannnon Ankara, 1 (Cumhuriyet toplantısına katılmak üzere Lontasarıya eklenmlştir. Bu kredi lan hakkındaki kanun tasarısının tehlikeleri üzerinde dnmlmnf, hattâ Adalet Bakanı, kannnno draya gidecektir. Eyüp Han Lon Teleks) B.M.M.'nin bu sa(Arkası Sa. 7. Sfl. 4 de) 4 Uncü maddesi Üzerinde yapüan karaısında oldngnnn açıkça belirtmişti. Bakanla birlikte bn dradan sonra da îrlandaya roaml bahki toplantısında eski SağnsUnakaşalar ve bu madde hakkınkonn fizerinde uıroanlasnııg hnkukçnlar fikirlerini söylediler bir «iyarette bulunacaktır. lık ve Sosyal Yardım Bakanı (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) ve çognnlnkla kannnnn bnkok anlayışına, hattâ Anayasaya (Arkası Sv 7, Sfl. 3 tte) Yusuf Azizoğlunun Kürtçüaykın oldngnnn açık açık ortaya koydular. Bnna karşılık talük cereyanları ile ilgisi busanyı savnnanlar, amaeın kflçfik arazi parçalan üzerinde çiftlunmadığı ve meauliyeti olçiyi toprsğının mftllki haline getirmek oldnğunn, tasarıya ma'dığı tartışılarak kararlaseephe alanların oavallı kBylüyn» toprağa kavnştarmak istetırılmıstır. i Geminin alt saçları çürüdüğünden her an batma tehlimediklerini iddi» ettiler. HstM demagojide o kadar ileri giOturumun açılmasından hekesi arzetmekte olduğu kanısına vanldı. Böylece Mardildi ki, 33 Onefl maddeyi savnnanlar toprak reformu taraftamen sonra kendisine sataşıldıraara hattının 5 vapurundan 3 ü işe yaramz hâle geldi n, karsısındskiler ise aleyhtan haline geldi. Oysa «zavalh ğı iddiasiyle söz alan Kema! köylfl» edebiyatının arkannda oynanan oynn başka idi. EvveBadılh, Hıfzı Oğuz Bekatayı Vedat ETENSEL lâ hiç kimse topraksıı kSylfl toprağa kavnşmasın, yıllarcs Amerikalı Mac Carty'ye benDenizyollan işletmesi Marmara|«LYOD» tarafından seferden men üzerinde esbştığı 75, İM hatt* 100 dönümlük arazinin mâliki zetmiş ve Dogulu vatandaşErzurum, 1 (Telefonla) Huua da sefer yapamamak tehlikesi ile;edilmiştir. olmasın demedl. Söylenen, toprak reformundan önce alelace Ilçesine 22 kllometre mesaledekl ların birlik v* beraberük ikarşı karşıyadır. «Marakaz», «Ban Lyod'un ilgılıleri tarafından Z le hazırlanan ve gttrflltfiye getirilmek istenilen Tapnlama Ka Akveren köyü yakınlarında 17 silâh içinde bulunduklarını, Kürtdırma» ve «Sus> gemilerinden | < Uludağ» gemisinde yapılan tetçülükten sanık bir arkadaşını Z nonn ile «zavallı kSylfi» nön nrtına basılarak binleree dönüm lı şakl, içlerinde Erzincan'a atanan i sonra .Uludağ, yolcu gemlsi d e j ^ 1 6 ' geminin heran batma tehhapishanede zivaret etmenin Ş gayrimenknlün ıllyedleri adına tesçil edilecefidir. Yine sdy vallyi uğurlamaktan dönen Hınıs jdenizde can ve mal emniyetini t a m " i k e s l i l e k a r ? ] ^^^ bulundugu j IUÇ olmadıgını söyledikten Z lenen, Otmanlı Devletinln d«ha çok batış yıllannda, gasbedil Kaymakamı Kadir Aydoğan, Asker(Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) orarak temin edemed.gınden ey ı kannsına varılmıştır. Lyod'un ilZ rals topraklann hnknkt değeri meşkuk birtakım vesikalara, lik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Muzaf~ gilileri; Uludağ'ın yeniden sefere Z hattâ rattlldyet hakkım vermlyen fermanlara dayanılarak, ta fer Ergül ile Yatılı Bölge Okuluj nelmilel klâs müessesesi olan çıkabilmesi için teknenin su altmE pnya teceill ve bSyleea blr neri feodalite müessesesinin Ana MUdürü Hüseyin Özbek'in de bulun! da çürüyen saçlarının baştan aşaZ yasaya ve hnknk anlayışına aykın olarak kabnl edilzniş ol duğu 8 vasıtayı silâh zoru ile dur; ğı değiştirilmesinı, aksi halde sedurarak para ve kıymetli eşyalan = masidır. gasbetmlşlerdir. Şakîler, kaymakafere cıkamıyacağını açıklamışlarE tddia ediIebHIr mi ki, Osmanlı tmparatorlnğnnda devlet arazlsi mın kol saati, 60 lira ve traş makidır. Denizyollanna S milyon liraE yagma edilmemiş, sipahl, mültezim, temessük senetleri rüş nesi ile Askerlik Şubesi Başkanının hk bir masraf yükleyen bu iş için E vet karfihğında ona bnna dagıtılmamıştır? îddia edilebilir ml 600 liraya yakm parası ile kol sa ! Denzicilik Bankası Genel müdür= ki, devletln zayıflığından lstifade eden açıkgSz zorbalar, k»y =atini ve beylik tabancasını, Yatılı lüğü, Ulaştırma Bakanlığı ve Plânleri de leine alan binleroe donfimlük devlet topraklannı ele =Okul MUdurünnü de para ve saati• m "• • lama Dairesine müracaat ederek reçinnemisler refiaeTİndekikoylüleri haraca baflamamıslar = (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) kredi talebinde bulunmuştur. dırT S j Diğer taraftan tamiri için 8 milBn iddiftlatrd* bol»na«Iar •eamlsr 1294 tarihll mahrem tallmatı, = 19 yıl icindeki bu tâyinlerin genellikle çeltik za v o n l i r a " r f ! d " e a ' ,. oknsnnlar. Daha jeriye (itmeye de ihtiyaç yok, Cnmhnriyet = ' lşe yaramadıgından Halıçte yat1 devrinde Medenl Kananomaran 639 nnen maddesinin değiş Z manına rastlaması «Ağalann hükmü» olarak kamaktadır. «sus» gecnısı ise fcendi E tirilrnesine dair Adalet Komlsyonn raporn devlet malının na z , I j»|« jkaderine terkedilmiştir «BandjrE sıl gasp Te yagma edtldigini açık açık snlatır. = E Şimdl topraksı» kSylflvfl toprak Mhibi etmek gerekçesi ile işte Ş DUİ e u l l l y o r ima» yolcu gemisinin güverteleri E bfltfln bH. flftttne otnmlnrns gayrimenkolleri ellerdeki senet = Karaköse, 1 (aj.) Iran'dan Al„ .. ,. . ,„.. „, , „ . . , ' , . „ „., , martı yuva«ıı halinde îstinyede işTeleks) Kadirlinin 1 9 E lere dayanarak tapnya tesçll edeeek ve toprak reformu yapı E manya'ya giderken, geceyi Kara Biirosu 1 ((iuney 11leri Merkea, makamlar için «giyotin bölge» o!a nılmaktadır. Kadırlı. olmuşlardır. Çeltik zamamnda kay Böylece Marmara yılda 39. kaymakamı olan Emin rak vasıflandmlan Kadirlinin 39. lırsa eğer, devlet malmı, nrilyarlarca lira ödiyerek rayiç be Z köse'de geçiren Iranlı turist Ali hattı için yapılan 5 vapurdan yalSıralı da başka bir yere tâyin edil i kaymakamı Emin Sıralı, laziantep m deliyle geriye alaesğn. Z Asker Kâşif, 100 bin liraya yakm ğ y mişti = Atalanmız «devlet malı d«nta...» demişler; yeni Tapnlama Kann = m a r k V e s e y a h a t çe klerını kalrnak. miştir. Şimdiye kadar gelip geçmiş Vali Muavinliğine tâyin edümiştir. * Gemlik ve Ayvalık çalışmak *d B l d biii kaymakamjann tâyin ve nakilleri 40. kaymakamlığs kimin zetirilere *adır. Bunlardan birinin t i | n» ile. bi> »yni » » . B d . btı sta söîünü kanunlaşt.rm.ş da = : t a o I d u â u c t e l f 1 e u n u t m U î l u l ^ ^ ^ ^ 7 a m a m M ? w n e k a d a r d a y a n a ^ ^ h e n ü , «hnmas, halmde Çanakk.le, Bane e n e ) f1irma v S ş, Durumu farkeden olel sai.ıl.ı ıle irasMatılnı^ VP bu «asalsnn hük bilinmemektedir. Zira Emin SıraH e Mudanva «efprirnnden S Ecvet G Ü R E S I N ::müdürü, d«rha! Emnıyete h.ii,ir ı m i ) n olnrJk k^hııl ertjldjfcındert twv da bu ilçede anci.k P ay kalan na ancak biri yapılabılecek dığerlen 7>ıiMt!i;!!iiiuiüiHiıuuiHMHiHiMMHUiHUinııııtHiıııııııııııi!iıııııUU«i (Arkası Sa. 7, Sü, 7 de) .makamlaı bu üçeyı adeta ıstemez dir Itflymakamlaıdan b'idiı. iiptal edilecektır. •Jorrj Btı gBrüşmeler De Gaulle'nln arabulucu olması mı «ektir? Cevap Arabulueuluk bahis konusu değildir. Maksat anlaşmazllgimıza allka göttermesi ve muhtemelen bir hal çaresi bulmasıdır. Soru Sulhü tesis etmenin yollannı aradınız mı? Cevap Mühim olan evvelft sulhu temin etmektir. Bunun için de Birleşmiş Milletler Kuvvetleri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri mevcuttur. Soru NATO çerçevesi dahilinde Kıbns ihtiISfının halli daha iyi elmaz mıydı? Cevap Biz daima NATO dahilinde bir çözüm yolu aradık. Fakat neticeye ulaşamadık. îsmet Înönü daha sonra De Gaulle'ün ihtilftfı hal için kat'i bir plân ileri sürmediğini, Cenevre toplantısı hususunda ise «Biz böyle toplantıları daima kabul ettik. Fakat şimdilik bize böyle bir teklifta bulunulmadı.» demistir. İçişleri Bakanlığınca Emıiyet Nüdarlöğiiıte gönderilen delistede tüccar ve sair «eslek nensupları da var 300 den fazla kamyonla da takriben 900 ton emeçhul eşyanm» Limasoldan tngiliz gazeteleri de, İnönü'nün Londra ve Was kuzeye sevkedildlgi ögTenllmis tir. Bu kamyonlarda bulunan v« hington'un mânevî desteğini sağladığını yazıyorlar üzeri branda bed Ue kaph büyük Başbakan Inönü'nün, Franaa belirtilerek ffiyle devam edllm«k sandıklarda uçak paraçlan bulun» duğu, dlğerlerinde de silah ve eep» Cumhurbaşkam De Oaulle ile g9tedin rüşmek flzere Pariı'e geltniş olma «Papandreunun ve lnSnOnfin Uhane mevcut olduğu ganüınaktatişare tekiflerini kabul etmekle dır. n dolayıılyle bugünkü Pariı ba(Arjnn 8a, 7, M. 7 de) •mı, bu konudaki yorumlara g« General De Gaulle, meaelede bir i yatışmaya, yani, uzun veya kısa. niş yer vermektedir. Bu cümleden olarak, De Gaulle'vadede bir çözüm yolu bulabilme fu «La Nation» gazetesi, büyük iımklnlarına katkıda bulunmuştvr. devletlerin Kıbnı anlasmazlığına Bu alanda daha ileri gitmek ve şimdiye kadar bir çözüm teklif et iki taraf da Tuomioja'yı Arabulumemiş olduklarını hatırlatmakta cu olarak kabul etmlsken, bir çesit ve «bu bir ekıiklik tnidir?> loru Arabulueuluk yapmak veya bir •unu «orduktan lonra söyle devam çözüm şekli teklif etmek tehlikeli ! olabilir.» etraektedir: Anksr* 1, (GvtnkntreiTeleka) «Burada bir ekıikliktcn bahıedi öte yandan bagımsıc solcu «Com Türk HÜMmeti yetkiUleri, Yulebilir mi? Hayır, çünkü, dışardan b»t» gazetesinin yorumu şöyledir: nanhlann üç bin klşilik bir ktıvempoze edilecek herhangi bir çö «Yunan ve Türk Basbakanlan veti IOB blrkaç haita içinde Kıbn(Arkası Sa. 1, Sfl. 8 de) : (Arkan Sa. 7, 80. S de) lüm, devamh bir tonuç laglıyamaz> Yazıda, bu konuda, Londra •• Zfirih antlaşmalannın da hiçbir !«• yaramamış oldukları ileri aürülmekt* ve barış bir kere »ağlandıktan lonra, meseleye, hür dünya devletlerinin davranıslannı tayin eden «büyük ilkelerin» uygulanması ile çözüm bulunabileceji Ticaret Bakanı Fenni Islimyelinin açtığı Samsan fua takınmıyacağını belirtiyor zr&ssjsmnm Kıbrısa 3 binden fazla Yunan askeri çıktığı teyid ediliyor Samsuıt 19 Mayıs Fnarı dün törenle açıldı Dışarıdaki işçilere mesken kredisi verilntesine daîr kannn kabul edildi Kıbns ve 12 ada Ne bitmez denizmiş Azizoğlu'nun Kürtçüliikle ilgisi bulunmadığına karar verildi Kira Kanununun 4 üncü maddesi dün Komisyono iade edildi 8 vasıtayı durduraraksoydu Hınıs'ta 15 silahlı • Uludağ » vapuru seferden menedildi ! • . . . Karaköse'de bir turistin otelde unuttunu 100 bin lira kendisine verildi *niıı Kaymakamı ba^ka yere tâyin edildi Cumhuriyet 'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog