Bugünden 1930'a 5,476,491 adet makaleKatalog


«
»

MÜZİK MÜZİSYENLER ANSİKLOPEDİSİ ve 3326madda, i900t«rim, 1103 blyogj rafl, 90 opera, 90 makam, 744 reslm va nota. i hı kâğıt, temız baskı, nefiscilt.Fi 50 TL, Posta ıle ödemelı olarak gönderılir. i Fürk ve Batı müzıgıne aıt aradığınız her çeyı bulabılecegınız tek eıer ATLAS KİTABEVİ İSTANBUL 41. yıl sayı 14354 umhuriyet KURÜCUSU: FUMJS NADİ T e l g r a f v « t n e k t u p a d r e s ı : C u m h u r ı y e t I s t a n b u l PostB K u r u s u I s t a n b u ] N b 2 4 8 T e l e f o n l a r : 2 2 İ 2 90 22 4 2 9 6 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 30 yıll'k bır çalısma ıle MEZHEPLİR ve TARıKATLAR TftRİHI gelen eser"| Pozor 19 Temmuz 1964 As,.rlarca Turk mılletının lçtS^Î hayatına hâkım olan mezhep ve ta*tat*şrjn şımdıve kadar hıçbır yerde açıkİMpamış olan ıçvuzunu anlatan bu eserı herkeiçjp ıbretl» okurnası lazımdır Buvuk boy, cıltlı 25 lıradır Çıkaran TÜRKİYE YAYINEVİ Üâncılık 14528224 Papandreu hükümeti, dört polis ve birçok nünıayişçinin yaralandığı olayı «bir solcu tahrikî» olarak isımlendiriyor pillllllllllllllllll.il İE = Barış Gücünün müdahalesi ile ateş kesilmesine rağmen Selânikte diin polis kuvvetleri çarpıştı | Kıbrısta 1 durum Oğretmenler 1 g e r g ı n ı kurultayının s Danimarka birlikleri Adayı W p ierke hazır olma emıi aldı §1 = ^S SS SS S£ ;5j S5 S£ = Stt SS ^~ (Lefkoşe, 18 (a.a., AP, Radyo) Bırleşmış Mılletler ta rafından açıklandığına gore, Gırne dağlarında. cuma gunu bır «Ateş Kes» anlaşması ılân edümıştır Turk ve Rum kuvvetleri çatışmalann başladığı andakı eskı mevnlenne çekılmeyı kabul etmışlerdır Rumlar gıbı havan toplın ıle mucehhez olan ıkı Kanada boluğu ıse Turk ve Rum ^^ ~* • SS SSS gg ~ ^ş • ^^ SS SS ZZZ SS = Selânık, 18 (özel mubabırimizden) Dun gece Yunan Genel Iş Federasvonu ıle ıhtılaf halınde olan 4 bın kadar sendıkacı toplantı vasağma rağmen solcu unsurların tahrıkı ıle sehır mevdantnda top lanmış ve mıtıng kısa zamanda hu kumet alevhınâe bır numavıs ha lını almıstır Şehır mevdanına gelen \ alı v" Savcının ıkazlarına rağmen te«kın olunamıyan ve butun şehre yavılmak ıstıdadını gosteren ışçıler mudahalede bulunan ılk polis ekıplerını bertaraf etmışlerdır Yetışen takvıje bırlıklerı save sınde dağıtılan ve kanlı bır mevdan kavgası halıne gelmesı onle(Arkan Sa. 7, Sü. 1 de) Yunanistanda hükümet aleyhtarı nümayişler başladı Ruslcır bir Amerikan tankerine Karadenizde işçilerle topla üç defa ateş ettiler Olay Amerikan hükümeti tarafından şiddetle protesto edildi Orbayın cenazesi büyük bir askerî förenle kaldırıldı ölumu teessur yaratan «Kamıdıve» kahramanı ıdea lıst Turk askerı ve devlet adamı Rauf Orbav'ın cenazesi dun oğlevın a«ker! toren le kaldınlmıstır Hukumetı temsılen tçışlerı Bakanı Or han Öztrak t«tanbul Valısı Beledıve Başkanı Sıki Yonetım Kumandam ve dıger askerî kumandanlar vuksek rutbelı kumandanlar Parlâ mento uvelerı merhumun akrabaları, sılâh arkaria^ları ve kendısını sevenlerın hazır bulunduğu cenaze Tesvıkj ye camıınde kılınan namazı (Arkaxi Sa 1 S U de) Hashıngton, 18 (a.a.) Karade Amerikan Dışışlerı Bakanlıjınca I nızde bır lımana bugdav boşalttık" dun akşam açıklanmıştır tan sonra resmı ızın almadan de, Dışışlen Bakanhğı yetkıhlerı mır alan bır Araerıkan şılepının Sovyet lıman makamlarınm bu pruvası dogrultusuna bır devnye «asırı» hareketını sozlu olarak progemısı ıle topla 3 defa ates edıldığıı testo etmıştır Olaya adı karışan Amerıkan şılepı New York lımanına kavıtlı «Sıster Katmgo» dur Sovjet gemısı, pruva doğrultu <:una attıgı mermılerden sonra şılepe yanaşmıs ve bır resmı heyet «Sıster Katıngo» nun kaptanına tstanbul a dogru voluna devam edebılmesı ıçın " 0 ruble odemesı »0 gerektığını sovlemıştır Dışışlerı Bakanhğı Amerikan gemısımn kaptanı Arthur Fertıg ın ıfadesıne gore olav vuku bulduğu sırada gemının So\ vet kıvılarından 16 3 mıl açıkta bulunduğunu ılâve etmektedlr Dışışlen Bakanhğı devletler hu kukuna gore, Rusya makamlarının takıp hakkı'ndan vararlanabıleceğını kabul etmekte fakat Sovyet makamları tarafından kullanılan metotların a«ırı olduğunu ve alı şılmış kurallann açıkça dısına çık (Arkası Sa. 7 SS. 1 de) 65 yaşııtı dolduran ruitar^ottednmektdîr " AnkoTdda Sunayın hizmet süresi bir yıl daha uzatıldı 6 mevzılen arasına jerleşmış ^ 3 tır . Barij Gucu sozcusu, Ka Z S Eskısehır 18, {ajt ) , . . . , > . , nadalı askerlerın tarafları va = de . , tarafları , , toplanan Oğretmenler „ ,. , . Kurultatıştırmaya çalışacağını sovle SS. , , , , ,,« , j L . I . J . J . . Ivında u'.ulsuzluk yapıldığı ılerı su. mış, bu arada bolgede «du ~ ~ ru^erek, ıptalı ıçın tesebbuse geçıl Tunacıstandakt »on olayltra >ol açan Meclısı basma tesebbusu sırasın da Panâmcnto bınasının onunde rumun son derece gergın» S Sdığı oğrenılmıştır topbman numayişçiler olduğunu da belırtmıştır Z S Kurultajdakı bazı olavlar uzerıj Anlasmaya rağmen bir mud ~ ne seçıme katılmavan ve kendıl*det sonra Rumların yenıden jgg rıne «Mutedıller £rup.u« adj. veyı, üen bır kuım delegelerın girıstlkleeskı mevîllerine yerleştiklerı rı bu teşebbusten, nasıl bır sonuç gorulmüştıir alınacağı bılınmemektedır (Arka<ı Sa 7 Su 1 de) = «Mutedıller grupu>, ımzası ıle bugun >a>ınlanan bır bıldınde, Kurultav'da başkan Şukru Koç ve taraftarlarının, bazı olavların çıjc iptali istendi Tapulama Kanununun iptâli için Tabii Senatörler Anayasa Mahkemesinebaşvuruyorlar masına onayak olduğu ılen surul TVîlfr mekte ve bu olajlar karsısında u İ U . 1 K * üçlü Devlet Başkanları toplantısında görüşülecek konular tesbit edildi *D/rIrî c t/^rn rUKlSIUll temsilcileri dün ve Iıan öıı Komite ioplanhlarma başladılar Ankara, 18 (CumhurıvetTeleks) mak Başkan lığı gorevınde bulunanS5 vaşını dolduran, Genel Kurmay ların muddetlerı her defasında bıBaşkanı Orgeneral Cevdet Sunay* rer yıl olmak uzere 3 defaya kam hizmet suresı Bakanlar Kurulu dar Bakanlar Kurulunea uzatılabılkararı ıle bır yıl daha uzatılmtştır mektedır Bu husustakı kanun 1958 Bı'ındığı gıbı 65 yaşmı tamamlı vılında çıkanlmıştır yar Orgeneraller her yıl 14 temmuz Bakanlar Kurulu bu kanuna davapunu vapılan torenle emeklıve ay nd>ak Cevdet Suna>'ın hizmet surerılmaktadırlar Ancak Genel Kur*. ııı bır vı 1 daha uzatmıştır CHP İstanbul teşkilatında huzursuzluk artıyor Bazı senatör ve milletvekilleri, il Başkanı Sohtorik'in açıldamasına cevap verdiler CHP istanbul ılı, ılçe kongreierı bugun her ılçede yapılacaktır İîçe' ler, kongre hazırlıklarını lamarnlaI mıştır Kongrelenn sâkın bur şejulde geçmesı ıçm de gereklı tedbırler alınmıştrr | Ote yandan İstanbul Senatorle rınden Ekrem Ozden, Fıkret Gundogan, Cemal Yıldınm üe Mılletvekıllennden Oğuz Oran, Vahı Özarar Sabn Vardarlı ve Reşıt Ülker dun bır bıldırı yaymlamışlardır Bıldınde. Alı Sohtorik'in Başkaniıgında kurulan muteşebbıs tl Idare Kurulunun tuzuk hukumlermı uygulamıyarak huzursuzluğun alabıldıgıne yayılmasına sebep olduğu bıldırılmekte ve şoyle denılmektedır (Arkası Sa. 7, Sü. S de) Ankara, 18 (CumhunyetTeleks.) oiumiu çıkması ıçın goeterdıkJan Cumhurbaşkanı Cemal Gursel tara cabalara rağmen tasarı vetodan onfından veto edılen tapulama kanu e* kabul edılen ç«k]ıyl« kanunlasnu nun her ıkı meclısce t^krar «yjmit bulunmaktadır nen kabul edılmesı uzerıne Tabı! Bugun bır basın toplantısı düzenSenatorler Senato ujelennın alü leyen Tabıi Senatorlerden Mucıp da bırının de tasvıbı uzerıne Anaya Ataklı Samı Kuçuk Haydar Tunçmahkemesınde ıptâl d&vası açakanat, Muzaffer YurdakuJer. Kadri caklarını soylemışlerdır Kaplan Ahmet Yüdız ve Suphı KaBılındığı uzeıe özeüıkle ilun adamları tarafından da tepkı ıle raman, dığer Tabıi Senatorlerle Sekarşılanan Tapulama Kanununun nato üyelennın albda Mruun de 33 maddesının •Devlet arazısının tasvıp ettığı uzere kanunun hem yağma edılecegı» ve Toprak Refor esastan ve hem de oylamaamdald munun gerçekleşmesıne mânı ola usulsuzlükten oturu ıptalı ıçm Anagerekçesıvle ozellıkle Tabıî vasa mahkemesınde dâva acacaklaAnkara, 18 (CumhuriyetTeleksJ Senatorlerın bu maddenın daha rını ıfade etmışjerdır 21 temmuz salı gunu saat 10 da lstanbul'da Dolmabahçe ve ogleden I sonra saat 16'da Florya Denız koşkunde japılacak Devlet Başkanları ve Başbakanlar toplantüarında uzerınde muzakere edılecek raporlan hazırlamak ıçın bugun Turkıye Pakistan Iran heyetlerı, Devlet Planlama Teşkılâtı salonunda sabah ve oğleden sonra olmak uzere ıkı Çinili Camiin minaresine düşen yıldınm toplanü japmışlardır Toplantıya Turkıye adına Mallye etrafta büyük korku yarattı Bakanı Ferıt Melen Başkanlığmda Tıcaret Bakanı Fennı Ishmvelı Devet Planlama Teskılatı Musteşarı Dun şehrımızde hava öırdenbıre lunan bazı bınaların ramlarını tcırZıya Muezzınoglu Dışışlerı, Tıca bozulmuş ve bazı serntlere şıddetlı mıştır ret Mahve Ulastırma, Tuıızm ve yağmurlar vagrnıştır Bılhassa tTs Şıddetlı yağmur 15 dakıka kadar Tanıtma Bakanhkları mensupları, küdar ve Kadıkovde vagmur \e vıl devam etmış ve oonra durmuştur Denızcılık Bankası THY Genel dırım hasar yapmıstır Bu ara şehrm bazı semtlerınde ıse (Arkası Sa. 7, Su. 2 de)| Bu arada Uskudarda duşen otr hıç vagi'; kaydedılmemıştır Ote vandan Kandıllı Rasathaneyıldırım etrafta buvuk korku <n sıntfen bıldınldıgıne gore 15 da<lratmıştır 33 senelık Çınılı camıı ka suren vaemur esrıastnda metrenın mınaresın ısabet eden yıldı kareje 18 mm kadaı vagış ısabet rırn tehlıkelı çatlakla mevdana ee etmıştır Ilgılıleı «Eger vagış i u tırmıştır Bu esnada •ninareden fır şekılde devam »tsevdı buyuk hahvan taş parçaları ıse cıvarda D sar olurdu» demışlerdır u Şehrin bazı semilerine dün yağan yağraur hasar yaptı Batmanda grevci işçiler, işverenle anlaşmaya vardılar >ehır Tnatrosunun >arım >uzMİlık çfçmışıne aıt anılar Tazan Burhan ARP\D OYUN 6 TABLO Bugun 6 ncı sayfamızda • Kaybettigimiz büyuk insan / RAUF ORBAY Vazan t m Dz. 41b. Yavuz StNEMOGLU Daıısözler Kıralieesi seçilirkeıt halk birbirine girdi Polis yine olaylara müdahalede gecikti »•vvelkı Gazınosnnda vapılan dansoz ler kıralıçesı seçımı sırasın da çıkan karısıklıkları önlemek ıçm polis, müdahalede bnlnnorken gece CtdüebOKtanı Ankara, 18 (Cumhurı>etTeleks) Batman'dakı Petrol ışçılerının grevı bugiin Türk Iş ıle TPAO arasmda oer sembe gunundenberı devam eden iıu zakereler sonunda anlaşmaya var'l •nası uzerıne sona ermıştır Toplantıda Çalışma Bakanı Ecevıt üe Enerjı Bakanı Hüdaı Oral hazır bulunmuşlar ve aracı olarak getırdıklerı «15 lıradan aşağı ucretlenn bu meblâğa yukseltılmesı 15 lıranın üstünde olan ucretlere 3 lıra zam va Ankara 18, (Cumharıyetfeleks),' pılması» teklıfı TPAO ve Sendlca Ekmek me'elesı bugun de halleteklıflennm temsılcısı tarafından kabul edılrmş dıletnemış fırıncılar tır Bugunku muzakerede KernaJ Sa kabul edılmemesı halınde 24 temtır, tbrahım Saffet Omav ıle bırlİK tnuza kadar bekln eceklerını, o ta te Çalışma, Enerjı ve Bavuıdırlık nhte depolarının ve fabrıkalannın • Bakanları hazır bulunmuşlardır (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Zam yapılmazsa Ankarada fırıncılor 24 temmuzdan sonra ekmek çıkarmıyacak Bulgorıstandan turıst getırecek vasıialaun Bulgat personelıne de derhal vıze verilecek Bugun 5 inci savfamızda mayıp bar ve pavvonlarda çaîışan konsomatrısler olduğu anlaşılmıştır Musabaka esnasında çıkan kavBelçikadaki olayın duruşması başladı gaları takvıyesız az sajıda bır polis ekıbı bastıramamıştır Dansozlenn dansla alâkası olmayan gosterılen sırasmda sahneye şışeleı tabaklar, bardaklar, çatal ve kaşıklar fırlatılmıs, bu arada Mehtap Guneş adındakı kadının sutyenını atarak orta\a çıkması haikı galeyana getırmıs ve kadın lınç edılme tehlıkesı ıleî Lıege (Belçıka), 18 (AP) 25 ja sında sarkıntılık ettığını karsı karşıva kalarak vucudunun' şındakı Turk komur maden ışçısı, ılerı surmektedır muhtehf verlerınden yaralanmış j tu Mehtap gazınodan guçlukle kamuhakeme esnasında verdığı ıfa Olay, MarıeTherese'ın Belçıka cırıımıstır de>e gore, cHer şey, bır muz ka polısıne muracaat ederek şıkâyet bugu yuzunden başlamıştı» Altın etmesı, polısın de dort kışılık bır Yıne sahnedekı bır kavga hâdıseTurk madencılen sıne eski Galatasaraylı futbolcu, taş, yolda gıderken, bırısı ağır ol grup halınde Yüksel de karışmış, polis zor ku)| mak uzere 15 Belçıkalı pohsın ya kampına, hadıseyı tahkık ıçın gıt mesıyle patlak vermıştır lanmak suretıvle sabık kalecıyı garalanmasına ve 100 kadar Turk ıszınodan uzaklaştırmıştır Kantınde, Belçıkalı polıslerı, 100 çısının tevkıfıne sebep olan muz Gazınoya gırenlerden duhulıye kabuğuna bastığım, sonra vere vu kadar Turk ısçısı sopalar, odun Edirne 18 (Telefonla) 6 teTi varlandıgını, hadısenın de bu vuz lar, uzerlennde çıvı bulunan kms smuz gunu karısını ayarttıgı gerekçe ucretı olarak 15 er lıra alınmış ve l »le Nazmıje Sanlı adlı evh birb'letlerde konsumasyon venleceğı den patlak verdığını ıddıa etmış ler ve sandalvelerle karsılamışlar ve hırpalamağa baslamışlardır kadını ıple bogarak olduren ve dâbejırtılme«ıne rağmen bır baıdak tır . , , len cezaevınde bulunan 27 yaşında su dahı verılmemesı garsonlarla D Fakat, 20 yaşındakı Belçıkalı Bunun uzer.ne, ba.lanna m.gfer M ee hh m ee tt Y aa m aa nn a d ub ll ff aam ml een l n muşteııler arasmda mun^kasalara da e M m Y m a d ub olmuştur Ayrıc» vuzlerce genç kız Marıe Theıese Chınet geçırmış ellenne «lahlannı almış, ıan ş ı m d l y e k a d a r k a y l p o l d u k gazınova Menmet Altıntaş'ın hıç de avağımn bellerıne gaz bombalarını takmış d l r ı ] e n b l r k a f , ] n ] l e b l r Mke^ genç (Arkau Sa. !, s>ü l de) kaymadığını, kendısıne sokak orta(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de)! (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de)i T ü r k ı ş ç i l e r i suçu muz kabuğuna yükledi Meçhul bır organızator tarafından terüplenen «1964 Turkıye Dansozler Kralıçesı Seçımı> dun gece Caddebostanı Gazınosunda vapılmış ve tam bır «fıyasko» ıle netıcelenmıstır Yanşmaya 8 konsomatrıs kadının katılması yer yer kavgalara sebep olmuştur 40 dansozun yanşmaya ıştırak edecegı onceden bıldırıldıgı haide ortalıkta sadece 8 dansozun bulunmaısrarla sı ve bunların hakıkı bu dansoz ol Ankara IX (Cumhanyet leleks) Içışleri ve Dışı&ler Bakanüklan ılgılılerı arasında yapılan gorüsmp ler sonunda Bulgarıstandarj tur'st getırecek olan bulgar uyruklu otobus şoforu şofor muavını rehber ve hosteslenrj nzelennın ıstızandan eeçırılmeden derhal verılmesı ıçn Sofva Buyuielçılığıne bugtın t^lslzle emır »enlmlştır Bılındıği gıbi Avrupadan Turkl yeye, Bulgarıstan turızm sırketlp (Arkası Sa 7 Sü z de) Cezaevindeki bir kaatilin iki cinayeti daha orfaya çıkarıldı Siirt Valisınin Koçeronun öldürülmesi ile ilgili oçıklaması Sıırt Valısı Behçet Tumsavaş, haydut Koçeronun oldurulmesı ıle ılgılı olarak aşağıdakı mektubu gondermıstır «Sovgunj teşebbus olayı onteden •>ğrenılmıs gızlıce kampa sokulan nır jandarma mufrezesı tarafından Koçero ve 'îlahlı S arkadaşının (Arkası Sa. 7. Sü 4 de) İTHALÂT £f»»ten «Meryeın An a» ÎHRACAT aç pdıllvoT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog