Bugünden 1930'a 5,447,002 adet makaleKatalog


«
»

..,<* REFIK HALİD KARAT DİŞİ ÖRÜMCEK R OM A N İKİNCİ BASILIŞ ieni çıkan diğer eserleri: SUEGÜN MEMLEKET HİKÂYELERI BU, BİZİM HAYATTMIZ 5 er lıra İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERI İlâncılık 1247 8222 41. yıl soyı 14353 m h u r i yet KURt'CUSÜ: CTJNUS NADİ Telgraf r e m e k t u p a d r e a : C u m h u n y e t T e l e f o n l a r : 22 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 Istanbui Posta Kurusu: tstaabuJ N o 246 2 2 4 2 9 7 2 2 42 9 8 2 2 42 99 ÇEVKET SÜKETYA AYDEMİR TEK ADAJH MUSTAFA KE 1919 1922 Bu kitap. Mustafa Kemalm 13 J&yıs 1919 da Samsunda baslayıp 10 EyVl » 2 2 İzmırde sona eren buyük yolcul gerçek hıkâyesıdır. Bu hıkâye, köleh bul etmı>en Turk mılletinın ba savaşının tarıhidır. Cumortesi 18 Temmuz 1964 1 inci Cilt 10 2 tnci Cilt 15 ± REMZİ KtTABEVİ NflTO, fltinanın Kıhrısta askerî topiaria darbe yapmasından korkuyor I saidmyor Yunanistan böylece Enosis'i gerçekleştirme ve Turk istila hareketini önlemeyi tasarhyor Yanattistanın muhalefetine rağmetı Konsey S temmuzdan beri Kıbns ihtilâfını inceliyor Ankara 17, (Cumhuriyet Teleks) Dışıslen Bakanhğı sözcusunun açıkladığına gore, NATO Konseyi, on gundenberı yaptığı toplantılarda K ı b n s meselesini birkaç defa muza UThantaskerî yığınağın durdurulması çağrısında bulundu | "~r" Girnede ağır iopçu atışı ile başlıyan saldmyı durdurmak için B. M. temsilcileri Rum Dışişleri Bakanını bir iürlü b u l a m ı y o r lum kadın v« çocukiarın a S S vardakl Rum köyirae nakle ^ S dılmesını istemıçler. bu tek S Ş lıfın reddı üzerıne de bu «a SSS bah saat 6.58 de 300 kişilik S bir kuvretle köye taarruza ~ ~ geçmışlerdır. "~ (Arkası Sa. 7, Sfl. 7 de) = | NA1O Konseyi Kıbns § İ anlaşmazlığım ele aldı | g s SS SS ŞS • tiirlü yollardan çıkmış bıdu nmaktadır. Londra ve Zürifa Andlaşmalanna dayanarak Yunanistanın Adada bulundurdugıt 950 kişilik biriikle beraber Kıbnstaki Yunan kuvvetinin miktarı 6.000 civarına vükselmiş bulıınmaktadır. Bu arada Türkiye de haftada 100 er kişilik cıkarkere etmıştır ~~ Sızan haberlere gore Konsejde, Yuna malarla Adadaki 650 kişilik kuvretine 1.200 kişi civamstanın devamlı surette Adaya asker çıkarıp rına vükselttiği tahmin edi lmektcdir. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) 3 = Londra 17, (a.a. A. P Radyo) NATO çevreleri Yunanistanın Kıb== ns'ta askerî bir hükümet darbesine hazırlanmakta olduğuna dair ciddi == endişeler duymaktadır. Yunan Hükümetinin bu harekete «Enosis» gaye= sine ulaşmak ve bu arada Türkiyenin Adaya istilâ teşebbüsüne sed çekmek =E gayesiyle girişmek tasavvurunda olduğu anlaşılmaktadır. Haziran ortasından bugüne kadar Kıbnstaki Banş Gücü çevrelerinîn de zaman zaman doğruladiğı gibi Adaya 5,000 kadar Yunan askeri =E L«fko»c, 17 (ajı. • AP . Rad yo) Bır haftadan berı GırS î ne bolgesınde genış mıktarda S S sılâh ve ınsan yığınağı yapan ^H Rumlar, dün geç vakıt Gırnc S S yakınındakı Zeytınlık köyü^ S Diin kendı kontrollanna ve• * rılmesını ve buradakı mâ™ * Afet bölgelerinde 14 bin cişi çadırlarda yaşıyor İl 1930 anlaşması meriyetten kalkınca Yunan uyruk!ü!ar;n rncüari bloke edileeek Türkiye aleyhinde faaliyette bulunan 5 O Yunan O uyruhlunun daha stmr dışt edilmesine harar verildi Ankars, 17 (CnmlliıriyetTelek») ben Turkıvede kalmış Yunan te18 Eylulde mer'ıyetten kalkacak , baalı Rumlar, normal yabancı sta olan Turkıye ile Yunanıstan ara j tüsune gıreceklerdır. Bu arada smdaki 1930 tanhh en farla mu1 Turkıye ile Yunanıstan arasında saadeye mazhar devlet anlaşması Lozan anlaşmasındanberı bır turlu mn tamamen feshedılmış olmasıy halledılemıyen karşıhklı bloke le ortaya yenı meselelerın çıkaca emlâk konusu yeniden ele ahnağı anlaşılmaktadır. 16 eylulu tâkı(Arkası S». 7, Sü. 2 de) 17' ren memleketlerden hiç birisi İngiltere de dahil olmak uzeıe Adada Yunan ve Türk kuvvetlerıyli" herhangı bır ça'rjmava gırrçmekten kaçınacakları açık bir sekılde anlasıiınaktadır. NATO sahasınm dısında olan Kıbrısa Yıın»nı«tanın kuv\et gor.deı;mesı meselesı NATO cevr«l«olrouştur. NATO Konsevıude bu vuk bır cıddıyetle ele alınmıs bulunan bu «üphelerı cevaplandırmav. (Arkaaı Sa. 7. Sü. « da.) için 67 âfet bölgeKendi evlerini ancak 2600 aileye yardım yapılabildi Ank»r», 17 (CumhunyetTelekj) İmar ve Iskân Bakanlığından bıldirıldığıne gor«, yurdumuzun ı buyuk bır kısmı «Aletler Bolgesı» I olarak kabui edılmıttır ve bu bölıgelerde oturan vatandaşlarımırdan jbalen 14 bını çadırlarda jraşamak roruntikâıf. Venlen ıstatıstık rakanlara gore. şehır. kasaba ve koylerde 370 âfet vaka^ı hınkmış ve btrrada fe(Arkuı Ss. 7, Sü. 1 de) Orbay'ın ; cenazesi törenle kaldırılıyor ölumunu âzuntu fle bıldırdıfınıız Ataturk'un yakın rnesaı arkadaşlanndan Hamıdıye Kahramanı ve eski Basbakanlardan Rauf Orbay' ın cenazesi bugun askeri tbreole kaldırılacaktır ! (Arkan Sa. 7, Sü. 1 de) Orman Müdürlüp aleyhine 300 bintescil dâvası açıldı Dâva açatıların çoğunlağnnu ormanları tahrip edenler teşkil ediyor Orman bplgesı ıçınde bulunan manları muhtelıf şekıllerle tahrip muhtelıf yerlenn mulkıyetını elde , ederek tarla yapanlar teşkil etmek etmek ıstıyenler tarafından Orman tedır. Genel Mudurluğu aleyhine 300 binBuna paralel olarak ev ve tarladen fazla te<;cıl dâvası açılmıştır. lannın bulunduğu sahalar orman (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Dâva açanlann çoğunluğunu or Ankara. 17 (CnmhnriTet.Teleks) Durusmaları için Adlive binasına getıriien ikı hırsızlık sanığı jandarmaların elmden kaçmış. birisi *o\ bacağından vurularak yakalan» mıs dıgerini i^e bulmak mümkün nlmamışhr (Arkam %». 7. Sfl. I de) Ö^fLENE.MIYOR lstanbulda yaşıyanları, son zaraanlarda bır acelecılik merakı sardı. Öyle sıra beklemek, nizam lara riayet etmek gıbi şeylere pek kulak asan olmuyor Bu nelki de tstanbuldaki seyahat mıkânlarmın dunyanın hızuıa syak uyduramamasından ılen gelıyor olmalı. îşte sıze sabrınu hâkim olamayıp vapura atla\an bir acelecının resmi. Denıze duşme korkusu. acelecılığır. yanında pek zayıf kalmıj. Adliyeden kaçan :' iki sanıktan biri ayağından vnralmak snretivle yakalandı iran ve Pakistan Devlet başkanları geliyor Üçlü görüşmeler Dol mabahçe Sarayı ve Florya köşkünde yapılacak izmit, Çancıkkale, Si'e veEdirnede deprem tzmit. 17, (Telefoala) Bugun saat 04,22 de şıddetli, 04,39 da orta şiddetli. 04 45 de ve 05 de hafif olmak uzere dort deprem olrauştur. Kocaelırun her tarafından hissedilen deoremde. bazı evlenn duvarlan çatlamıştır. Can ve mal kaybı olma Çatı katları için kat nizaiitı değiştirilecek İmar Bakanı Belediyenin hazırladığı kararnameyihukuk dışı buluyor Ankara, 17 (CnrahuriyetTeleks)'rafından çatı katlan hakkında th'lmar ve tskan Bakanı Celâlettin tnan karara karşı Bakanlığın gorüUzel bu sabah bır basm tORjantı ] sunu açıklapııstır, sı \aparak îstanbul Beledıyesı ta(ArkMi Sa. 7, Sü. Dıjjer taraftan avnı saatlerde Çanakkale Sıle ve Edırnede de tkişer vunive süren depremler kaydedilmıs ' nr. Hıç bir zayıat olmamıstır. Şehir Tiyatrosu 50 Ankara 17, (Cumhurıyet Teleks) 20 temmuz pazartesı gunu tstan t'nlu tiyatro adamı Andre Antoine'ın attıği ternelin uıerinden yarım yuz yıl geçtt. Burhan ARPAD daha arttığı gorulmektedir Vapurda «Takma kırpik>ini unutan kadın adlı ycni yazt dizisinde 50 yıllık dır. Başbakan Ismet Inonu ıse, toplan dan ilginç yanUnnı belge tılara katılmak uzere yarın gece ya' ve I.E.TT taşrtlarında, unutulması şıni» sonra. bır erkek de. •Takma dı güç e^alarını bıle unutan kadmla oncekı gun otobuste unutmnşTe totofrafları ile harırladı. taklı trenle Ankaradan ayrılarak pa ra ra^tlanmaktadır. UKVAM fcDlYOK tur Bu suretle, entresan eşya unut Başkent \nkarada dün et meselesı kısmen zaı sabahı Istanbula varmış olacak Denızcılık Bankası ile IETT. lda ma ılletı, kadınlardan sonra erkekhaUediIerek toptancı kasaplar nortır. rş3inm Bulunmuş Eşya Burolaruun I"J^ de sırayet etmeğe başlamıştır mal kesime başlamışlar, fakat sn mısafir Dev yaptıkları ıstatistıklerde. kadmlar Bulunmuş Eşya Burolarının ügıli Yann CUMHURİYETtc letYeşilkoye ilk gelecek olacaktır. ve ekmek sıkıntısı Ankaralılan Baskanı Iran Şahı en çok şemsıye, ajakkab) % vağ .en kadınların kaybetükleruıe pek e zor duraroa düsürmektedır. (Arkası Sa, 7, SÜ. 4 de) muriuklarını unutukıarı gorulmek kıymet vermemekte olduklarını er tedır. Erkekler ıse. sapka ve sefer(Arkası Sa. 7. Sü h da) 0 YU N 6 TABLO rı ve Iran Sahı Ue her uç de\ letın heyetlerı Istanbula geleceklerdır 21 temmuz salı «unu Dolmabahçe Saraymda uç Devlet arasmda başlı yacak olan toplantılar munasebetıy le hazırlanan programa gore pazarVasıtalarda unutulan eşyalar satılacak tesı gunu Cumhurbaşkanı Cemal Gursel uçakla Ankaradan Istanbula thsan ONUB gıdecek. Devlet \e Hukumet Başkan lan buluşarak mısaıirlerı karşılamak Son gunlerde, kadrnlarda unut taslsnnı bırakmakla rekorlarınj ko uzere Yesılkove hareket edecekler kanlık ılletının. erkeklere nazaran rumaktadırlar Bir kadm takma kirpiğini bir adaıtı da takma dişini Belediye otobüsünde untıttu Türkiye Oğretmenler Derneği Federasyonu toplantısı sona erdi Eski Başkan Şiikrü Koç v^ arkadaşlan büyük çoğunlukla tekrar işbaşına getirildiler Eskışehır, 17 (Zija Nebıoğln bıl en buvuk sayıda meslektaşı tem diriyor) Türkıye Oğretmenler sıl etmış olması ve meslek lesekDerneği Mılli Fedeıasjonu 17 kulu ile ılgıll Bakanlıjın pe^J çok Kongresı dun sona ermış, yapıian me^elelerı karşı karşıya halkosu seçımler sonunda eski Basksn onunde tartışılmış olma«ı hakıınınSuku Koç ve arkadaşlan buvuk dan a\rı bır onem tasımdktadır bır çoğunlukla tekrar ışbasınj geDığer tdraftan çeşltlı kavnnklartınlmışlerdır Rauf tnan ın 213 dan hıı vıldanber^ Fedeıa^sonun ovuna karşı 3Sî oy alarak Gene! oğretmen butunluğunu pdiçatayıcı Baskanlıga ^eçılen Sukru Knç, tid voldrf bulıınduğu hakkınd^kı ıdd:azetemıze aşagıriakı demprı VPT lar ıfla^ etmıstır. Sarı demekler mistır' kuımn ve kurdurma yolundakı c;ana Gold^ater seçlldl Gazeteler • Bu k'ingre Turk OgrcİTier cdiar da ki bunların srk^'indan Itsjekkullerının 17 jılhk tarıhiı.de (Arkan Sa. 7, Sü. 1 de) Cujrhuıî' etç! Fzrf Y AZISIZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog