Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

TURK ANSIKLOPEDİSİ Fuikül : M Mılll Eğitim Bakanlıjfrnca yayımlanan TÜRK ANSlKLOPEDtSt'nin 93 üncü fasikülu cıkmıştır. (Danimarka), (Danismentliler), (Dans), (Dante), (Danriğ), (Darülbedayı), (Darulelhan) maddeleri fizcrind* 5zellikle durulan bu fasikül Bakmnhk yayınevleriyl» butun kıtapçılarda 10, lira fiyatla fBtılmaktadır. (Buın: 13046/8150) 41. yil soyı 14352 umhuriyet rüNUS NADİ T e l g r a f *• m e k t u p adrest: C u m h u r i y e t İgtaubui P o s t a K u t u s u : î s t a n b u l K o 246 KURUCUSU: rüNTJS NADİ4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 97 2 2 * TEKNİK ÜNİVERSİTC Giriş imtihanlanKa Hanrlama Kurslan 1 Ağusto^a başlıyor Kavıtlara Baslaıroııstır. GÜVEN DERSHANESİ (llânalık: 12795*155) Beyoçlu, Agacamii Sakız^ğacı Cad. Xo. 3 Telefon: 49 42' ^^m Cumo 17 Temmuz 1964 Türk Yunan ikili görüşmeleri başlamazsa silâh yardımı kesilecek; UThani, Denkiaşın Kıbnsa dönmeşi için gerekli leminatı temin edemedi Htİnaya İhtarda bUİUndU hepsi yurt dışında ancak B i r ı e n e l c > n d e i k l d e ( s Avm UOrHa İlrinri Hofn " T n ) yerde otamobili il« takla stan HjfMI yCIUC IMIIU UCİU j 0 f ö r özhan, .Bundan »onra artık soförlük yapmıyacafrım» demiştlr. Bdyleoe dfiı yolda atemobillere tskla attırarak parcalama rekorn kıran ( ! ) fofdr öıhan, diinkö kasadan lonra tskla attırdığı otomobilinio perişan halini geyrediyor. Her lki kazada da bnrnn kanamadan otomobilin içinden çıkan şoför, arkada müşteri olmamasına deglnerek, haline «ükrrtmektedir. Dfiı yolda jlden bir arabanın naaıl olap da takla attığını anlıvamıvan ilgililere hanun «ebebini soför de Izah edememistir. N.D.T.O. dünflnkarave teşkilât personelinin Dış 4 yıl kalabilecek Yunanistanda "Meclise baskın,, olayı sanıkları mahkum oldular Başsavcı Kolyas, altı aylık mccbnri izinle görevinden uzaklaştınldı Atlna, 1« (Ozel muhabirtmizden) Atina mahkemest, bu yıl üç temtnu* günü Yunan parl&mentoıunda karısıkhk çıkaran 23 kişiyi bir aydan ikibuçuk yıla kadar çeîitll hapiı cezalanna mahkum atmiıtir. Kanııklıklar sırasında nezaret altına alınanlardan leklzl («rbest bıra; kılmıstır. (| Daha Snc« lerbeıt bırakılm i | olan bir kişl ile lanıkların adedi 32 idi. Üç temmuz günkü kanşık(Arkam Sa. 7. Sü. 1 de) Birkqmij MlUeUer (New Tork) ru yeni bir harekette baıunuLmamı? 16 (a.a. • A.P . Radyo) Kıbnı olduguna da işaret etınektedirler. konusund* doğrudan doğruya mU Hatirlanacagı gibi NATO üyeîenn j zakerelere gırişmek Uzere bir an den Kanada, geçen hafta Türtaye laçmaya yarmadıklan takdtrda, v» Yunanistana karşüıku Işbirllğı Tilrklye v« Yunanistana NATO a» programı çerçevesınds gonder kerl yardunı kesileceği lfctar edil mekts oldu^u silâh yard.mını tek miştir. NATO'nun bu ihtan Bırleş taraflı olarak durdurduğunu açıkmia Milletlerdekl Kuzev AtlantJk lamıştır. Kanadanın «ararı, TUrklPaktı üyesi devletlerinın temsilcüe ye il« Yunanıstanın NATO silâidarı rlne yakın çevreler ta'atından da ' nı birbirlerine karşı irulİHnmalan bzel olarak doğrulanmıştır. endişesi üzerine alınmışt!. Bu arada Kıbns hürilmeU şimAyrn çevTeler nedense bu fhtant (Arkası Sa. 7. 8 0 . 4 de) rağinen Kıbns lhtilâfını halls doğ Erim istişareler yapmak için dün yurda döndü = Dışişleri mensuplarının eşleri de özel eğitime tâbi tutulacaklar Ankara. 16 (Cnmhnriyet • Teleks) Bu sabah Dışışlen Bakanlıjı Enformasyon Daıresı Genei Müduru Ismaıl Soysal. Başbakan Ismet Inonu'nun son yurt dışı seyahatmden sonra çıkan Bakanhkia ılgıll soylentılerı cevaplandırmış ve bazı açıklamalarda bulunmu?tur Soysal'm bu toplantısında Bakanlık Sıyası Işler Plânlama Dalresi Genel Muduru Vedu Karaburçak üt Zat Işlerı Genel Mudurıi de bulunmuştur. (Arkaaı Sa. 7, Sfl. 4 de) Sınır dışı edilmelerine karar verileıt 199 Yunan uynıklunun adı açıklandı Dün de 149 kişi yurt dışına Zararlı faaliyetlerl tesblt edilerek sınır dışına çıkanlmaları kararlaştınlan Yunan uyruklu 199 Rumun daha listesi dün Emnıyet MUdürlügüne gelmiîtlr. Bir hafta içinde memleketlmizi terkedecek olan Yunan uyruklu Rumlar şimlardır: Mihal PUmenos, Hrlsto Mlço, Ge Vakıf müessesesinin ihyası için birkanun teklifihazırlandı İki milletvekili tarahndan hazırlanan teklif Millet Meclisl Başkanhğına verildi Ankara 16, (Cunıhuriyel Teleks) Millet Meclısı Başkanhğına verıimLf Medenı Kanunun kabulunden tır. sonra, kdldırılan Vakıf muessesesı | Balıkesır milletvekili Aydın Bonın tekrar uygulanmasını teıpın ıçın lak, ile Gumüşhane milletvekili Nuhazırlanan bir kanun teklifi bugun' (Arkası Sa. 7, Stt. 7 de) çıkanldı Batmanda Petrol işçileri işveren ile anlaşamıyor TJ*JI.O. Genel Mtidurü anlaşmaya vanlamadığından Ankaraya Sendika işveren vekillerine yeni bir teklifte bulundu Battnan, III (Mehmet Mercan bildMyor) lyveren ve Iççi temsilcilerinln T.P.A.O. Genel Müdurü thsan Topaloğlu başkanhğında yaptıklan dUnkil uzlafma görüşmelerlnin akamete uğraması vüzünden patrol işçüerinin grevl bugün de devam etmiştlr. Usı yapan thsan Topaloğlu görüşmelerde ıleri surulen tekhflerde anlaşmaya vanlamadığını belirtmiş ve buna sebep olarak işçi temsılcılerinin daha önce ılen surdüklen asgart ucretın 15 lıradan hesaplan ması ile ılgıli teklıflerınde ısrar etmış olmalarını gojtermıştır. Dünku toplantı sonunda Sendika Yonetım orglos Lountos, Panayotls G«orges Nihas. Yorgi Samatraki, Nıkola Ter zakopulo, Yanl Terzakopulo, Dimit ri Karimitsos Kostantinos Vergos. tpatyos Refaletos, Mihal Kololoy, Nıkıtas Mazekopas, Nıkolas Mertrinos, Yorgl Camurı, Miçel Tranakas Ahllea Andrea Skareelis. Marko(Arkaaı Sa. 7, Sü. 3 de) Rauf Otbay uün vefat etti Merhumun cenazesi yarın kaldınlacak Turkıye Buyuk M'llet Meclısı Hukumetının ılk Başbakanı Raut Orbay, dun Cıhangır'dekı evmde sa ı at 13 20 de bır kalb krızı sonucunda havata gozlerıni yummuştur Hamıdıye Kahramanı olarak ta nınan merhum Rauf Orba\, Millî Mucadele yıllarında Atatürk ıle bırhkte çahsmıs, Erzurum ve Sıvas Kongrelerının hanrlanmasında onemlı rol oynamı«tır. 1921 yılında TurKiye Buyuk Mıl let Meclısı Hukumetı kurulduktan sonra Gazı Mustafa Kemal Paşa ta rafından Icra Vekıllen Hesetı Bas kanlığına getırılen merhum Orba>. Lozan Anlaşmasının ımzalanmasına Ikadar B döndü, Türkiye Öğretmen Dernekleri Millî Federasyonu kongresinin Görü?melerden olumlu bir aonuç alamıyan Genel Müdür ve m u a v l n J K u r u l u tarafından işveren vekıllelerinden Necmettin Tanışman bu ı r l n 9 T e r i l e n y e n i t e k h f Ş°yledir: (çün Batmaodan aynlmışlardır. Bat1 1 Okur yazar olsun. olmasın mandan ayrılmadan önce tşletmeiük glnş Ucretınm asgarî 13 Hra olmısafırhanesinde bir basın toplan1 ' (Arkası Sa. 7, Sö. 3 de) «tmıııtıımııııiHiHiıııiHiHHiHiıııııımıııııııııtıııifiııınımııııııııımu Halk Egıhmıne bakanlıgın gerekli onemı vermediğinden müşpet neticeye ulaşılmadığı belirtiidiiorb«îlyeB«bâkkanf.kunk'Tvnil'k 5 Eskişehir 16 (Ziya Nebioglu bildi na göre poliük düzeyler üzerinde tl ,l a n n d en r a ° v s l riyor) Halk Eğitımi ve Ilkögretim, dalgalanamaz. Çağunızın eğitim veri Komisyonları raporlarının okunması lerının gereklerine gore, geliştirihr. j Mılli Eğitim Bakanlığı ılgılüennin Aynca kendi ulusumuzun köy, keıU bunlaıı cevaplaması şokhnde devam ve bölge ozelliklerine gorç program eden Türkiye Öğretmen Dernekleri landırılmahdır. Bugi'ınkü sıstem ezMılli Federasyonu Kongresinin bu bercıliğe oğrenci yeteneğını durduru sabahki oturumunda koy enstitüle culuğa tüketici insan tıpını yetiştır rmin yeniden kurulması ıstenmıştir. meye elverışlidır. E n Kongre, llkoğretım Komisyonunun büyuk ku«ırlarımızdan bin Ankara, 16 (CnmhuriyetTeleks) hazırladığı raporda öğretmen okul d e k e n d l buluşumuz olan koy ger Millet Meclısi ve Cumhuriyet eklerlne ore , u , J 1 .14 i programmın gunumüzun, ö z e l , « « kurmus olduğumuz senatosunca kabul edıldıkten son h H e k e n d j u l u s u m u z u n K r m u a n o i i ] Koy EnsUtulerinı yıkarak modası Parti ra Devlet arazısınin yağma e d ı l | c e v a p v e r e c e k . .okulların program ve çalıj. . imadığ, be bu okullarda uygulamak sağcı mesine yol açacağı yolunda hu lırtılmekte ve denılmek ş o y l e olmuştur. Bütün dunya eğıtimcilerikumler kapsadığı iddıa edilen 33 tfcdır. uncü madde yuzunden Cumhur« Üzülerek belirtmek gerekir ki, ı nin hayranlığını kazanan Köy Eniti başkanı Cemal Gürsel tarafından öğretmen yetıştırme (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) politıkamızm veto edilen Tapulama Kanunu ta kendi sorunları içersinde yurütülme sarısının ikinci goruşmesı Cumhu si gerekirken her siyasi ortama gönyet senato^umın bugunk'i birle re biçım almıştır. Öğretmenlik siya (Arkası Sa. 7, Sfl. 1 de) si parbler, iktidarlar ve her Baka köy Enstitfilerimn talep edildi çalışmaları Z Kıbnı lbtilâfmın ölti devreye itilmesi için özellikle Amerikanın Z g6sterdiğl çaba faliba pek etkili olmnyor. HazırlıkUrını ta; mamlamış jörünen Ramlar, Kıbrısta yeniden kıpırdanmağa Z başladılar. Bngün yarın Girne yolnnu açmak için kesıf bir = Rnm hüonmn beklenebflir. Z Cenevre müzakereleri, föılemci Acheson'nn gayretlerine rağmen, E şiradiki halde hlçbir netlceye nlasmıs dejildir ve galiba ulaşE maıı da mümkün olamıyacaktır. Arabnlncu son bir haftavı İ taraflann temıilcileriyle yaptığı temaslarla jeçirmi? ve canki Ş megeleler bilinmiyormaş çibi, talepleri ögrenmeğe, bnnlan = Genel Sekretere aksettinneğe çahsmıstır. = Cenevre Toplantısı bakkında zaten daba basından fimitli degil= dik ve masa başına otnrnlsa dahi netice alınamıyacatı kanaE atini mnhafaza ediyordnk. Ancak itiraf etmek çerekir ki, az: lastıncı oyalayıeı Cenevre hanrlıklarının yanında, Amerika 5 baskmnın, Kıbnstaki kaynasmaları sessiz devreye sokabileE ceğini sanıyordnk. Bn mümkün olamamış, Tnnanistan içerdeE ki kansıklıklara ragmen, Kıbns politikasını değistirmemistir. E Aksine, Grivag kanaliyle Batılılara güven verme|e çalışır, Z bir yandan da son darbe hazırlıklannı yaparken, dıs politi: kasında tarafsızhğa kayar gibi manevralara çirismiştir. Son I zamanlarda gelen birtakım haberler, iki taraflı oynnnn bayli E etkili olduğn geklindedir. Ancak, NATO'nnn ihtanna dair basE ka haber ise, Amerika ve Ingilterenin ayn bir baskı yoln seçE tıklerini eöstfriyor. Bn yol, NATO yardımlarının kesilmesi = tehdididir. ; tki hafta önce Kanada ile baslıyan yardım kesme tetadidi, hattâ I kararı bu hafta genislemftp ve ihtarın, Kıbrısla ilffili iki dev: lete, Türkiye ve Ynnanistana yapıldığı açıklanmıstır. E Kıbnsa asker çıkarma haberleriyle hazırlanan zemin, anlasılıZ yor ki, bn ihtann dayansfım teskil ediyor ve yine anlasılıyor ; ki. bÜTük devletler meseleyi iki taraflı baskı ile halledebileZ eeklerine inanıyorlar. E Gavet garip olan bn ihtars g5re, eğer iki devlet mfizakere İçin ; anlasamazlarsa NATO ysrdımı kesilecek» Peki ama lki dev~ Ietten hangisinin haklı, hangisinin haksız oldngn naııl anla: sılacak?.. E Turkne ötedenberi ikili gSrâsmeye taraftardır ve meselenin evE veiâ Türkiye Tnnanistan meselesi oldnğnnn defalarea ve ; resmen ilân etmiştir. Basbakan tnönü. Papandren'yn New ; Yofk'ta görflşmek için bekletniştir. Yunanistan ise daima ihE tilâfın Birleşmis Milletlerle ileili oldngn iddiasındadır. Bn = durumd» işin içinden çıkmaga imkfin var mıdır? Eğer anlasE madan, Adaya iki tarafın gizlice soktnfu gilâhlann iadesi E kastediliyorsa, Tflrkiye bnnnn gerçek olmadıgını da bildiriE lerle açıklamıstır. Oyss Tnnanistan, Kıbnsa silâh, asker, hatE tâ bn askerlerin banına General Grivas'ı fütnrsnzca gönderZ mistir. Hattâ Enosis'i Istediğini resmen bildirmistir. E Kiüacası, bu tehdit yahnt Ihtar e(er saçma değilse, mnbakkak E birtakım eeri hesaplara dayanıvor olmalıdır ve hesaplar ise E Adadaki Türk cemaatinin tamamen tesliminin ve mesele, T T E Thant'ın pek srznladıgı Birleşmis Milletler Genel Kurnlnna E ^elİDceve kadar Tfirkiyenln haklarmdan fiilen feragat etmesiE nin saglanmasıdır. = Kıbns oynnnnan «an pentari berhalde kötö ba$lıyor . Tapulama Kanunu Tenkid edilen şekli ile yine kabul edild B l n n c l H a l k B u v u k M l l l e t M e c e Fırkası (CHP) ı(Arkası Sa. 7, Su. 3 de) Merhnm Kanf Orbay Cumhuriyetçi Parti Başkan adaylığına Goldwater seçildi Konvansiyonunda yapılan seçimde aşırı Senatör 1308 delegeden 883 ünün oyunu aldı ı Sanfrancısco, 1S (a.a. AP ve Radvo) Cumhurıyetçj Partı Konvan^ıyonun dorduncu oturumund? vapılan oylama sonunda ajirı sağcı senator Barry Goldwatet CumnuiıveKı Partırien Başisan adayı seçilmıştır. Barry Golduater, 1308 delegeden, 883'unun ovlannı almış ve mutlak "ır jafer sağlamıjtır Goldwaterın en kuvvetlı rakıbl »orunen Wılham W Scıantun ıse ^ncak 214 oy alabılmntıı Kendısının sadpce 214 ov almssı uzerıne kursuve çıkan Snatıto^, Goldwater'ın oy hırllâı ile Ba.kdjı adayı seçılme^mı teklif etm'ftır Scranton'un bu tekhfıne katılan Mıchıgan Valısı Romney de Cum(Arkası Sa. 7. Sü l de) GoldwGter'in seçimi hoşnutsuzluk yarattı Çetiner (yukanda), Ziya Neblogla (aşagıd*) Başan armağam Çetiner "inanç Sömürücüleri,, ile röportajda birinci seçildi Ziya ır Yabancı özel okulların genişleme, çoğalmasını önliyen kanun onaylandı Ankara, 16 (CnmhnriyetTelekı) £1 tarıhten önce yabancılar tara Millet Mechsınin 3 birleşiminde fından açılmış bulunan ozel oğrearahksız olarak müzakere edilen tim kurumlarınm binaları genışlezaman zaman sert tartısmalara yol i tilmez, çoğaltılamaz ve jubelen aa;an ozel oğretım kurumları ka çılamaz. nun tasarısının yabancı okulların Bu kurumların mevcut bınalarıfenıslemesını engelleyıcı hukümle nın yerine kaım olmak uzere baari kapsayan 23 uncu maddeıi bu ka yerde binalar herhangı bır IUgünku birleşımde komısyondan ge j rette mulk edınılemez veya kırala len gekliyle aynen kabul edilmis namaz. Mevcut bınaların yerınde tir. yeniden bina ınşa ettinlmesı MüNebioglu da incele Madde hakkmda verilen 10 dan j li Eğitim Bakanhğınm teklifi üze rine Bakanlar Kurulunun kolunda mansiyon f«zla değıştirge onergesi de redde la olur. Mevcut bınalarda karany ıhtıyaç dilmiştir. Tasarının 23 üncü maddesi IU halinde yapılacak tadılât Mılli Ealdı ğitim Bakanhğınm Iznıne bajlıhükümlerı getirmektedir: ( l a s ı n 7 nci sahıtemlsde) 1 « Bu kanunun yıirürlüj» firdl dır.» OJretmoııler FedorMyena Konıresinden bir f8runü» Beynelmilel portreler Barry Gcldvvatcr 3. sahıfemize bakınız Aftvinde senatöt seçimi 20 eylülde E Ecvet GÜREStN = EuilMllllllllllllllllIIIUUIIIHflHHinilIIIllllIllllllllllllllllllllIIIIIIHIİIll" lAFULÂMA EAS UNU TEKRAR SELNATO DA Gazeteler Ankara 16, (Cumhurbet ,Teleks) Artvm'de 7 hazıran 1964 tanhınde 9 yapılan senator seçım sonucunun ıptâline daır Yuksek Seçım Kurulu kararı. buBÜnkü Resmi Gazetede y» vınlanmıştır 36 oy farkla AP adayı Ahnıet Ozdemirm senatorluğu kazandıgj bu Artan sıcaklar, fınncıların bakkal seçun, Borçka Ilçesındekı bn sandıAnkara 16, (Cumhuriyet Teleks) Bir hafta rinceye kadar her gün ( ve bayılere ekmek vermemesi, kasap ovlarınm vanlıs tasnıf , öğleden sonra gök gürültülen ile Jarm et kesmesmden sonra suSarm VP ovların yakıldıfı gerekçesı ıle oj sağanak haJinde vağmur yağan An akmaması halkı muşkül durumda bı bırlıgı ıle ıptâl edılmıştır. karada sıcaklar birden bashrmıs ve rakmıştır. Artvın'de bir çenatorlük için s * sehrin vuksek kısımlanna da su çık, Bılhassa sehrm en yük?ek « m t . ç l m 20 eylül 1964 pazar gunü olmuftur. (Arkssı Sa. 7, Sfl < d a ) r a r vapılacakttr. Ekmek etten Ankarada şimdi de su sıkınti^ı başladı yenüenecek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog