Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

Bölge müdürü Turan Barlas son U. haftaların bildnçosunu yaptı Şehrimiz Bolge Müdüru Turan Barlas dün yaptıgı basın toplantısında 3 aylık Mü = = dürlügü sırasında yapılan faaliyetlerden, üzücü olaylardan ve tesislerden bahsetmiştir. l Barlas, Bölgenin içine giren vatanda^a her türlü kolayülığın gösterilmesi için çaü, =E şıldığım, bütün idarecilerin, sporcuların dertlerini yakından dinlemek fırsatmı bulduğunu I = belırttikten sonra Bölgede 4 memurun işte'n el çektirilmeleri ile meydana gelen olaydan da bahsetmiş ve tahkikatın bu ay sonunda ^ ^ Manejlerin gayet iyi tanıdığı Albay Salih Koç, «Uhlan» isimli atı kesin bir şekilde bitirileceğini söylemiştir. Bölgs ^3 ile antrrnman sırasında Müdürü, spor faaliyetleri mevzuunda da konuşmuş ve «ilk önce açık kalblilik, hüsnüniyet ve samimiyet bekliyorum. İdarecilerin, Ajanların ve sporcuların her şeyi ile bütün dâvalarım açıkça ortaya koymalarını istiyorum» dedikten sonra önümüzdeki sene faaliyetlerin esaslı bir program ve bütçe ile yapılmasuıı şart koştugunu ifade ederek: «Geruş bir bütçe ile faydalı olmıyan çok branş var» diya konuşmuştur. Barlas, futbolun zaman bakımından çok yer tuttuğunu ve hâlâ oynandığına temasla: «Senede 982 futbol maçı oynanıyor. Profesyonel ve genç takım maçlan hariç. 6 sahamız var. Şimdd biz bir teklif yaptık Federasyona. 4 grupu 6 grupa aytrdık ve böylece önümüzdeki sene 400 maç oynanacak. Bunun için 1, 2, 3 üncü kurne tertip komitelerini toplantıya çağırdım. Kendilerine göre r ogram yapaeaklar.» Barlas: «45 milyon hayall. 1.5 mılyon da hakikî bütçemiz var» demiş ve Özei ldareden alacakları olan paranın venlmemesi tizeGulledc Mustafa Marine 500 bin liralık bir dâva açtıklannı belirtmistir. Transfer hikâyesi (3) Tesisler mevzuunda geniş izahat veren Bölge Müvienffin «Türkiye reAltay her futbolcuya bir kat verecek (Gazeteler) dürü Turan Barlas sunlan söyiekorunu kıracağım» Santıraforu mu anyon begim, doknznnea katta.. miştir: i Spor Sarayı için kararı Belediye Meclisi verecek! GOI Kupası yarışmaları diyor Nal Sesleri Geliyor lllllllllllllllllllll == §j Bu defa da sivil f biniciler asker j binicilere ( meydan okuyorİ Çalışkan ajan Ali Kermen "îndim | bifidim,, yapan bayan binici j Röportaj ve fotoğraflar: Abdülkadir YÜCELMAN EE L'zun yıllar geçti, belki de bize öyle geliyor. . Neydi o Dolmabahçe Stadının tek kalb nlarak binicilerimizi alkışladıgı, heyecandan dolup tastığı günler.. Onlar artık bir masal oldu> bir zamanlar geldi ve geçti diyenler çoğalıyordu (fiin geçtikçe... Ama ne olursa olsun yeni binicilik ajanı masa başında hazırladıjn plânı tatbik mevkiine koydu ve şimdi de tstanbullulara eski günleri yasatmaya hazırlanıyor. Ali Kermen.. kimdir bu?.. •Bu zamana kadar neredeydi?» diyenler var.. İşte yeni ajanı tanıtıyoruz. Ali Kermen eski binicilerden ve şimdi de bir iş adamı... Ajanlığa gelir gel mez de yaptığı ilk hareket Ayazağadan ve Atlıspor Kulübü ^r: manej ve sahasından difanya adun atmak ve yılardan beri • kendi kdsesine çekilmis bu = ^ sporu ortaya çıkarmak.. ^= Şimdi binicilerle birlikte = yim Ayazağa Süvari Okulu ^ = nun manejinde. Cumartesi ve S3: pazar günkü müsabakalar için hazırlanan askeri binicilik e ^ = kipimiz, Salih Koç, Cemalet = tin Zorlu, Sermet Cosan, OT han Çetinkol, Feridun Sena = ^ ve diğerleri. ^^ (Uhlan) ile antrenman ya ~ pan Salih Koç Albaya yaklası = yorum. «Aman, diyor, şu ye ^ ^ ni ajandan çok memnıuıuz, ilk önce ondan bahset» Koç, ^ ^ Ali Kermenin çalısmasmdan S S bu ise olan yakın ilgisinden *~~ bahsediyor ve methediyor. Ö ^ ^ tekiler de aynı şeyleri söylü S ^ yorlar hemen hemen... ^~* Antrenmanı seyredenlerin S S başında Nail Gönenli de var. ^ ^ Gbnenliyi çalışırken yakalıya madık ama öğrendik ki kendi ^ ^ atı Damo ile müsabakalara gi S ^ recekmi;. Pek soyletnek iste ; ^ medi ama belli ki bu ise gö ^ ^ nülden bağlı... Bırakamaz ar ^ = tık bunu. Asker binicîlerin yanurra si Z Z Z \iller de bu yarısmalara hazır ~ ~ lanıyorlar. Onlan da öğleden ^ ^ sonra aynı manejde yakaladık.. ^ = Sivillerin içinde en yamanı ^ r Edvard idi. Zaten hep asker bi ^ = nicilerle beraber... Cevdet SÜ ^ ^ mer diyor ki «Edvard bizim gi = bi askerlik yapıyor.» ^^ Askerlikte, hele süvariler a ^ S rasında bir tâbir vardır. Attan dü?cn hlç bir zaman attan düs ^ S tüm dcmez de •İndhn bindim» SŞS der. İşte dünkü antrenmanda ^~da bir bayan müsabık «İndim ^ ^ bindim» yaptı. Sonra da bir ^ = âdetleri varmış. İndim bindim = yapan kendisini görenlere bl ^ ^ rer cay ısmarlarmış Eh Esin ^ = Zembilciden hepimiz birer çayı haketmistik artık... = Binicilik Federasyonu Bas ^ = kanı Saim Polatkan sivil btnl = cilerle bizzat mesgul oluyor, ^ hatalannı birer birer anlatı ^ S yor kendilerine... Ne teknik ^ z komite, ne yardımcı antrenör, ^ ^ ne menecer var... Polatkan bü tün çalısmalart kendisi idan ~~ ediyor. Kolay bir is değil mn = = hakkak... = Cumartesi ve pazar günleri yapılacak müsabakalar için ^ = askerler ile siviller arasında ~~ korkunç bir iddia var. Siviller ^ = •askerlerin hegomonyasma son ^ 3 vereceğiz» derlerken askerler ^ ^ de >biz çok gördük böyle id dialıları» cevabını veriyorlar. ^ ^ Hele genç binicilerden En ^ = gin Miral var ki «Koç ile Gö ^ nenliyi çok gerilerde bıraka ^ = cağım» diyor da baska lâf et ~ miyor. ^^ Her iki tarahn atları da ya; = lı ve zamanlannı doldurmns. Şimdi bütün iş binicilerin mu = = haretinde.. Öylesine bir iddia. Z ^ öylesine çetin bir müsabaka ^ Ş olacak ki Şeref Stadı tarihi = günlerinden birini daha yaşıya ^ = cak muhakkak . Bütün binici ~ ~ lere ve ajan Ali Kermene ba $arılar... ^= Cumartesi ve pazar günleri Şeref stadındaki müsabakolar için « Belediye ile sıkı bir temas ku rarak.Umum Müdürlüğün yapacağı tesisler için çalışacağız. Ayrıca bir Gül Kupası Atletizm Yarısmaii de kendi çalısmalanmız olacak. Pa yarın Dolmabahçe ve F. Bahçe şabahçe stadına yardım yapacagız stadlarında yapılacak müsabakalar Feriköy sahasından istifade yoluna la başlıyacaktır. gideceğiz. Dolmabahçe stadmı tuk Koşular ve atlamalar D. Bahçerar revizyondan geçiriyoruz. Siliv de, atlamalar ise F. Bahçe stadında ride bir yerimiz var. Önümüzdeki yapılacaktır. Oldukça kalabalık bir sene buradan bütün sporcuların atlet kitlesinin katılacağı bu yarışkamp yeri olarak faydalanmalannı malar gayet çekişmeli geçecektir. arzu ediyoruz. Yüzme Ihtisas Ku 3 gün devam edecek olan yarışmalübünün bulundugu yere 33 metre larda bütün takımlar iddialıdırlar. de kalmışlardır. G. Saraylı futbol lik havuz yaptıracağız. Ve en büBu sene' oldukça htreketsiz geMustafa Maviengin çen transflerde, dun de bir değiş • cular, ya kulubün verdiği parayı yük dâvamız, Spor Sarayı meselerekor peşinde me olmamjış, hiçbir kulüp transfer i alacaklar veyahut takımlarında bir si. Her sene maçlar için bu salona Avusturyada tahsil yapmakta oborsasında gözükmemiştir. Ancak, j sene oynamayıp ertesi sene istedik 100 bin liraya yakın para veriyo lan genç gülle atıcılarımızdan Musönümüzdeki günlerde Galatasaray ; leri kulube geçebıleceklerdır. ruz Onlar zarar ediyor, biz zarar.tafa Maviengin, tatil ayında yurda Galatasaraylı ıdarecıler, bâşkan ediyoruz. Gayesi gençlige hizmet o dönmüş olup, eylül sonuna kadar kulubünün tutumu transfer borsa^ Ulvi Yenalın. Ankarada olduğunu, lan bu salonun bir an önce sporcu İstanbulda kalacaktır. Antrenman sının hareketini sağhyacaktır. bı> sebeple bugun butün futbolcu ların hizmetine verilmesini arzu e da 15 metrenin üzerinde atışlar ya GALATASARAY Galatasaray, henüz iç transferi larla mukavele yapılacağını söyle diyoruz. Belediye Meclisinde birjpan Maviengin, bu haftaki Gül Kuni halletmetniştir. Satışa çıkanlan mişlerdır. çok sporcu ve idareci arkadaslan;pası yanşlarında Türkiye rekorunu Turgay, Candemir, Bahn, Bül?nd, Yönetmeliğin 15. maddesi gere mız var. Onların yakın alâkalarmı (15 M. 20) yenilemek için çalışacakulübun veneceği paralajı, peşin BiÎBiezBnuuı B a ısauiJSA suBjajuo^ bekliyoruz.» XA ğını söylemiştir. olarak istenvektedirler. Idareciier, ğince Göztepe kulübü, Beşiktaşuı | ( İstanbul Atletizm Ajanı ise. talimatnarneye göre futbolcu satışa çıkardığı sabahattin için 5000 I ne diyor? larıııijılüpten alabilecekleri para,ve Galatasaray da Feriköylü İsmeı , tstanbul Atletizm Ajanı Kâmuran yı taksitle" vermek istemektedir. içirr 900 lira (beş yuz> lira îstanbul Tekil, bu hususta sunlan söylemişS»tış müddeti, dün sona ermîştir. bölgesme yatırmışlaniır. • ....•• j r: Galatasarayda ve diğer kulüplerı BASKETKOL j « Maviengin, her yü ilerliyen ve de satışa çıkanlan futbolculara hiç' Kadıköysporun fcıvmetli nasket| istikbal vaadeden bir atletimizdır. bir kulüp tâlip olmadığından, fııt bolcularından Sıtkı Keçecı, D?mır Halen kendisi formdadır. Bu atlebolcular, otomatikman kulüplerin . spor ile anlaşmıştır. timizin önümüzdeki haftalarda yapılacak yanşmalarda epeyce deneme fırsatı elde etmesi mümkündür. Şayet bunlar kâfi gelmezse; Ajanlıresmen müracaati halinde, rekor deneme yarışması da tertiple Satıs mâdded dün soıta erdi Galatasaraylı futbolcular kulüiplerinde kaldılar ; = Asker biniciler bu dela karşılarında gayet iddialı konuşan sivillere karşı bötün gayretleriyle çalışıyorlar = ı: İstanbul B. Anadolu kupası boks şampiyonu 5. Batı Anadolu boks müsabaka Z^ lan Bursa Atatürk Lisesi spor sa' ^ E lonunda yapılmıştır. Hayli çetın ^ ^ geçen müsabakalarda rakiplerine ^ = nazaran çok daha üstün döğü^en ^ r İstanbul Bölgesi boksörleri şampi ^ ^ yonada (B) takımı ile döftüşmesine ~ rağmen birinci olmuştur. ~~ 51 kilo Erim Denizer (Koc ) 54 ^ ^ kilo: Ercüment Akın (İst.l. 57 kilo:ı = Yılmaz Yahnkat (Bur.), 60 kilo: Os = man Güler (İst.V 63.5 kilo: A. *h = san Alp (Bur.), 67 kilo: Şevki Ca i^^ kırtaş (Bal), 71 kilo: Ziva Tekeşin = = <lz.l. 75 kilo: Namık Seyhan (İst). == l İ 81 kilo: Hüseyin Tuna (Ist), Agır: Alâettin Dündar (Ist.). G e n ç oJavları voruın görüldüğü atlayışını yaparkrn hayvan red yapınca dengesini kaybetmiş ve yuvarlanmıstı. Bu .onların tâbiri ile «indim, bindim» idi.. b a y a n b l n l c I .. . . . . . E l .n s Tiirk sporunun göz yaşları... Erdoğan ARIPINAR j Cnınhnriyetin birinci sshifeslnde koskocaman bir resim. A« l( layan, ellerini yüzüne kapamış bir genç kız resmi. Onunde sıra »ıra kopalar var... ,i Acaba ne olmnştn da ağhyordn? Resim altını okumaya başUdım. Harfler balyoz gibi başuna inmeğe başladı. Bu resim, bu yü meznn olan, hepimîzin Türk Sporn için ümidi bir Beden Eğip  timi öğTetmenlne aitti. Atlamasının sebebi ise. sansına, güzel ğ f i f " (J'NSAL FİKİRCİ (Adananın şanssızlığı) ( | Türkiyemizin Elâzıg adlı ilinin düşmesi } Bir an düşundüm. Düırancelerime kızdım. «Havır. Aklımdan k f geçenlere inanmıyacağım». Bu bir çocukça, gençce harekettir. \ Toksa, «ElâMfa gidiyorum» diye aflayan bir genç çıkmaz bir Yelkende hadiseler Millî yüzücü Ünsal Fikircinin trafik kazasında ayagı kırıldı Olimpiyat seçmesinde bazı itirazlar 1 oldu. Birinciliği Ziya Erğün (İst) aldı 1 Ergüder TIRNOVA ! rekirse şampiyonayı iptal ettirece = Türkiye Finn Şampiyonası hâdi'tız. :^ seli bir şekilde sona ermiştir. Son; Ziya Ergiin (Türkiye Finn birinAdana, 15 (Talçın Güzeltürk gün yarışmalan, baslangıçta olduicisi): bildiriyor) Milli yüzücülenmiz gu gibi Ziya Ergün ile Haluk Kal i Beynelmilel kaideler ihlâl edildı ^ '} den... den Ünsal Fikırci. bir motosiklet kış'ın mücadelesi halinde geçmiş ve müsabakalar sırasmda bir çok ^ ^ kazasında sağ bacağı iki yerinden tir. Bu arada tstanbullu yelkenci protestolar oldu. Bu da normaldir. ^ ^ *** kırılmak suretiyle sasatlanrrüşfır. ler Haluk'u, Izmirli yelkenciler de Haklı olarak kazandım. Bütün mev ^ s Niçin, ElâzıJ Ttirkiyenln bir il'i de|U mi? gör ^ Sivillerin en tehlikelilerinden olan Edvard manejde çalışırken, Özel bir hastanede tedavi altı Ziyayı marke etmişler ve bu yüz sim çalışmamın mükâfatını Hem de : onn görenler bilir. Ne iyi, ne bakımh ve ne çok iyi na alınan rekortmen yüzücümüz, den de yarışlar protestolara sebep düm. Ancak Haluk da takdir etti = in&anları olan bir il'idir. Elâng olmasaydı da Hakkâri olaydı. tsasker biniciler de kendisini tribnnden dikkatle takip ediyorlsrdı gim bir yelkenci. Hâdiselere çok 2 ağustosta şehrimizde yapılacak olmuş ve hâdiseler çıkmıştır. i tanbnl olaydı, farkı var myıdı?.. «Atatürk Kupası» sutopu müsaba Neticede Ziya Ergün Türkiye şam üzgünüm. i Bizce ynrt: «Gezecek caddeleri. danı edeeek »alonları, sefa kalarına katılamıyacağından üzün piyonu olmuştur. Haluk Kalkış (Türkiye Finn ikinf «ürecek günleri olan topraklar mıdır?» tülü görünmektedir. cisi): Son puan durumu: i Toksa: «Bizi btiyüten, .yaşatan, tüyü bitmemiş yetimin n«lllllllhlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimilllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIUIiHaksız protestolar neticesi 1964 ^IIIIIIMIIUIIIIIll 1 Ziya Ergün (İst.) 6361 puan Finn şampiyonluğunu kaybetttğim kından alınan vergilerle parasız okntan ve bizden, az da olsa, bir 3 2 Haluk Kalkış (İz.) 4908 puan için çok üzgünüm. Hâdiseler beni şeyler bekleyen toprak mıdır? Biz. dağları sevenler bu tu3 Taylan Sağnak (İst.) 3978 Hayır kızım. ağlamıyacakun. Sana; Elâzığdan elin bos. kimtumun, bu düşünüşün memleçok üzdü. Ziyayı tebrik ederim. puan 7 yanş neticesinde Türkiye Finn ketimiz menfaatlerine uygun %eyi yetiştirmemiş, Türk ulnsnna yararlı ögrenciler hazirlamaYanşların hâdiseleri bir şekilde şampiyonluğunu kazanan Ziya Erolmadığına inanıyoruz. Oağ mış olarak dündügün zaman ağlamak düşer.. 1. KOŞU: Favori Alnar, Plâse: Pı sona ermesiyle ilgili olarak dün gün, Avrupa şampiyonası ve muh sporları kayağı ile müsabakaŞu son 10 yılda (bir kızımız hariç) bangi Türk kızı bayrafıkendileri ile görüştüğümüz yetki temelen Tokyo olimpiyatlarına işnar Gül, Iarı ile yazı ve kışı ile turizm \ muı seref direğine çektirdi spor sahalarmda? Hangi kızımız Av2. KOŞU: Favori Vaillant, Plâse: liler sunlan söylemişlerdir: ile de çok ilgisi olan bir büi rupa çapmda bir derece yaptı? Hangi kızımızı «İşte tam bir attirak edecektir. Fahiman Akdağ (İstanbul Telken Christine Züt, tün çahşmadır. Dağlanmızı, j = J let» diye göğsümüz kabararak gösterdik? Btı nedenin cevabı : 3. KOŞU: Favori: Black Faire, Plâ Ajanı): dağ evlerimizi, liftlerimizi bu (Aelayan Beden Eğitimi öğretmenleri) olmalıdır. İzmirlilerln en zayıf tarafı tatiFlaying Ducthman ve se: Carevella, Sürpriz: Espoir alanda faaliyet gösteren ku Biz. yurtta Doğuyn Batıyı, il'i . ilçe'yi seçmeden çaltşacak, bilmemeleridir. 4. KOŞU: Favori: Necip Plâse, matnameleri iyi lüplerimizi, memleketimiı bün4 vEtîştirecek ve o zaman çorevini yapmanın huzuruna kavuşacak Pirat şampiyonası Son yarışta İzmirüı şike iddiasını Gökay, Sürpriz: Efes. yesi bakımından, mahdut imt bir neslin özlemi İçindeyiz... İstanbul Bölgesi Flaying Ducth5. KOŞU: Favori: Ugap, Plâse: Ba reddetmek gerek... Zira ferdl bir kânlarımızı, yabancı ülkeler • Yazan: Yük. Müh. Lâtif Osman ÇIKTGİL = 4 *** yanşta asla şike yapılamaz ve ya man ve Pirat birincilikleri 1617 babi Teoman, Sürpriz: Neriman deki imrendifimiz çalışmala 18 temmuz tarihlerinde Pendikte 6. KOŞU: Favori: Fayi, Plâse: Sü pılmadı da.. ' Hayır, ben bunları öylesine yazdım.. O resimde aflayan mtıtrı da gözönünde tntarak bep ve bunun yanı sıra da turizmyardımcı olmak ve bu s.ıha = per Jet Besalet, Sürpriz: Palmoroza Macit Uluğ (İzmir Yelken Ajanı): yapılacaktır. sini bir bütün olarak mütalâa deki büyük mevkiini gözönün\ laka sevincinden ağlıyordur. Vatan'a adanmak sevincinden.. Bir daki başarılarını arttırmak ve 7. KOŞU: Favori: Akbatur, Plâse: j Maalesef hakikl Türkiye şampiyo Türkiye Flaying Ducthman şampi etmek zorundayız. Bu ınançla de tutarak gelecek çalışmala • bu yoldan ynrttaşın tabıatı se = resım hatası mutlaka ve bir resim hatası insallah... Hızır nu seçilmedi. Hâdiseler 4. yanştan • yonası ise 31 temmuzda İstanbul. ven, bayat mücadelesi zevkıııı ^ dır ki, dağ sporlarının, mem rın istikamet ve hedeflerinı 8. KOŞU: Favori: Fadime, Plâse: sonra başladı. Ve hakemler taraf I İzmir ve Hereke yelkencileri arasnn almış insanlar olmasına hız lekette çelismesi ve yayılması özetle şöyle göriiyoruz: AmaTarsusu Albulat, Sürpriz: Faruk. 'tuttular. Hakkımızı anyacağız. Ge j da Pendikte yapılacaktır. :illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllHI> cı. yurttaşm fizik ve moral kamet etmek. Bu göziinünde tııtu ^ larak az sayıda Ustün ba.>arıh = | = bılıyetlerini sağlık knrallarıeleman yetiştirmekten zivade = na uvgun olarak. gelişme sağdağ sporlarını yapanların sa E = lıyacak oyun, beden eğitimi yısını arttırmak. = = ve amatör spor çalışmalarını = yönetmek ve boş zamanları de2 ÇALIŞMA SAHALAKI: E = ğerlendirmek olan yeni kanun a Bilhassa dağ sporlarıııa =• tasarısı gerçekleştirdigi takdirelverişli bölgelerde kurulmu* = = de gençlik, Spor Genel Mnveya kurulacak kulüpler \e düriüğü içinde, dağ sporlarını diğer yerlerdekı yine dağ spor ları için knrulmuş veya kuru £ = bünyesinde toplıyan ve esas lacak kulüplerle ve vıne < ı 3 çalışma alanı dağlar olan knbölge miidürlük ve ajanhkİHrı ^ = lüplere dayanan bir (Oağ ile en sıkı teması kurarak nn ^ S Sporları Federasyonanun) yeların faaliyetlerıne iinayak oi 2 = niden knrulması icabetmektemak ve onlar arasındakı ış H = dir. Bu federasyonun temel birliğını temın etmek £ E gayesini ve temel çalışma kol= larını Umum Miidürlük amacıh Kış ve vaz vapılacak ^ Z na uygun olarak şöyle olabidağ sporlarının teliiıısının ne ~ leceğini düşünüyoruz: retim ışlerinı. kursiarı ojret ^ men. rehber vetislirme işle ~ = 1 GAYE: rinı ve bu maksatla naretın ~ E Ferdin dağ sporları alanınFoloği'df: Kıdener YEN (Manısa) kıtapların. filmlerın vavınım ^ ^ dakı faalıvetı ile ırade ve kaRECEP YtNE O RECEP Manisadakı Antrenoı Okulunda guntemın etmrk. = rakter eğitirnıne, saglığına 1er birbirini kovalıyor. Dersler. tatbiki dersler. bu arada da neşeli I 4rkH*ı »ar 1 3 •, diüiplinin ( l i t i i bir futbol maçı... Işte re=ımde, neşeli geçen futbol maştnda Recep, e=ki günleri hatırlatan bir akında... irillllllllllllllllllllllllrlllllllllllliüIlllllıııılüiıııiMMiııııniMllüillııııihî Bugün yapılacak At yarışlarının tahmini Seyircisi olmıyan spor: DAGCILIK Dağcılık ile turizm elele! ! HERDEM TEYZE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog