Bugünden 1930'a 5,419,912 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

i 6 Temmuz 1964 CU1VIHIJRİTET YKDİ Taksikr (Baştarafı I inci sayfada) förler birkaç kurus daha fazla ha(Baştaran ı uua a»yla4») kapatır. Kurum eczanelerinden ku n l a t y^p.bilirler» dem^lerdir. ğ» girmeatne manl olacaktır. rumca yapılan sağlık yardunlarm tstanbul Trafık Müdüru Şükru (Bastarafi ı ıncı sayfada) da te3isierd« kullanılacak bird«nbira kansmasına aabcp ol<B*?tar»fı 1 loei Tapuîam» Kanununa gore, devlet dan faydalanacak olanlaıla kurum Balet, «TrBfik Tüztifünü» ptztt* zaptedilerek yükseltilmiştir. tstan menm depolan yer alacaktır. Mahmut Makal verdigi tafcriı ile muıtor. Kongr* Baskanı Haiij arasisi dajrtılacak sonra, toprak re mensuplanndan başkasma liâç ve lerden okuduğunu, kararın hem bulun fethi «ırasnda Fatih, Kale Üçüncü kat projeksıyon ve fotoğilgıli yaptığı konuşmada, Bakanh Kurtça, bu dunımda kongrayi 10 formu çıkmca hükumet rayiç fl«t sıhhl malzeme verilrnez. Ancak. sernın üst kıımını yıktırmıştır. Daha rafla tanıtma bölümü olacak, dö> Jın küflü zihniyeti buradaki küflü dakıka için tatii «tmiftir. Münatan satın alacak. Bu hükumete a best eczane bulunmayan yerlerdeVe şoforler, hem de tstanbul trafiği sonra IVL Seiım ve II. Mahmud Waahinrton 15, (A.P.) Dünya düncü katta d» hatıra bır hedîyezihniyet ile birlefmia T 8gT«tmen kasa yatısttktan »onra yapılan oy Bankasınm. bir kolu olan, Millet külı hükumet denmez. Devlet Mı ya serbest eczanelerde bulunmayan bakımmdan hayırlı olacağını söydcvirierınd* de lcule esaslı şekilde hk esya »atısı yapılacaktır. başka illere tâyin •dilmiı, 3 »frct laraada tntuklu öğretmen îzzet A leraran Kalkınma TesJdlatı (AİD) liyesi bu yüzden açık verecektir.» hayat kurtancı ilâç ve tıbbi malze lemi?tir. Beşıncı kat kafeterya olarak ayaevine pkjöz ile Ahraet Hazerfan 3 kisi tarafmdan, Türkiyey», Çukurova men de tutuklu olarak; Yıldu daha sonra, Toprak Retor rne bedeli karşılığında verılebilir. A Şoforler Sendikası Başkanı Safa Hmır e dilmiştir Kule, Kanunl devrınde zından, nlmıştır Kafeteryada bir de ssmı »lınmışlardır, demifür. Bu ögret lik bir heyet tarafindan cezaevin Elektrik Şirketinin genisletilmesi mu hazırlıklanrun 1961 yıhnda ta yaita tedavi edSenlere kurum ha Akter ue, dolmuş ve taksılenn çoIU Murad devnnde de bır süre kat bulunmaktadır. menler konusunda IÖZ alan Eski de ziyareti 84 e karsı 184 oyla ka ni mall bakımdan desteklemek ü tnamlanmıs olmasına ragmen hala dimteri tarafmdan yapılacak ilâç relğalması her geçeo gun şoföı kullanılmıştır Altıncı katta coutfak yer alacak »ehir VaU»i, Köy Enititüleri için bul edümiştir. zere, 24 milyon dolar tutannda bir hukume tıbbî malaemenın listesi her yılın ] sının aleyhıne oldugunu ifade ile, rasatttane olarak 1717'den sonra da yangınlan» gozr v« yemekier »iyaretcilerın gözleri komüniım yuvaıı feklinde yapılan «KABA OTÜS OYNANIYOR» kredi vejrilmistir. ün bu reform kanununun canına o Uk ayında kurumca ilân edılir. Liste, şunları söylemıştır : ithamlann •oysuzluğuna değinmiş, Tenkidler maddetiode söz alan Verilen bu kredi ile, Şirketin e kuduğunu beHrtmiş, skendini soy.dışmda ilâç re tıbbî malzeme almak . Geçimım dıreksıyon başında lenmesı gayesıne tahsıs edilmis ve önünde hazırlanacaktır. Kafeterya, tutuklular için şimdillk fazla bir delegelerden Dursun Akçam, Ata lektrik enerji kapasitesi ve dola duran devlete ahmak denir» demis istıyenter bunun bedeünin tamamım ^ emeğıne bağlamış soıdriin me vanpnlan halka duvurmak lokanta ve gece kutübünün yemek sey ıSyüyemiyeeeğini il&ve etmiş türk ilkelerinin ve devrimlerinin yısiyle, Türkiyenin önemli bir gütir. öderler. Kurumca eczane açılmış ol1 sajsının değerleadmlmesı, plâka ıçıne bir kö» yerleştirılmıştir Buıve mezelermm hazırlanacağı rauttir. tam uygulanmadığmı, bilâkis ta ney zirai bölgesi olan Çukurova Yıkiız'ın bu şekilde konuşması ması o yerde hekimlerin ecza dolabı' t a B d l d l ü e o ı u r Bu katî bır tedıarada bır süre de Bahrıye emrınejfak. ısteyenler tarafından da gezııbirdır. Zira, tstanbuld» en mühım 'verîlerek isaret Validen »onra, takririn aleyhinde vizler Yerildigini belirtmiş ve €41nın ve Hatayın enerji kaynaklan protestolara yol açnuş, AP lı Fîkret açroasına engel crfamaz.» vaizfesıni|lebilecektir. Turhangil oturduğu yerden. «Kendı Daha sonra diger maddeler ttze mesele «duran» trafıktır Bu yuz , çormüştür misli arttınlacaktır. ve lehinda birçok delege ıö'x almıs, yıl »onra alfabeyi Anadolu insanıYecfıncı katta lokanta. sekızincl Çukurova Elektrik Şirketi, 1956 fikrinizdir» diye bağrnnca, CHP lı rindeki müzakereler belırtilmiş ve den vasıta sayısıyle, bunlann üze Kuleden tstanbul'un her tarafını katta da gece kulübü bulunaeakbu arada Malatya delegesinin t»kjnın kafasına koyamadık. Atatürk tarihınde kurulmuş olup, hisse se Sım Atalay'da oturduğu yerden komisyonca yapılan benımsenmeme nnde yürümeye mecbur oldukları ıgormek kabil olmaktadır Evlıya rirın geri alınması talebi ortalığın ilkelerine ve devrimlerine sarılnetlerinin çoğu, hususi kimselere «Devleti soymak istiyenler gocuniyolundalti değişiklıklerin tekrar "i ana yolların kıfayetsıılığı, büyük Çelebi ıse meşhur Seyahatnamesın tir. Gece kulübünün etrafı, mevcut mak istiyenler kara kuvvetle kar ait olan en büyük elektrik lanayi sun» şeklinde konuşmuştur. kornıjden ıstifade edilerek balkon jcelenmesi için 10 bir karma şı karşıyadır» demiştir. Dursun tesisidir. ölçüde zaman saybma sebep ol de: Bursay, h..l KeŞıS Dagı. uze şeklinde' düzeulenecektir. Prof. Erim Gürültülerin yatışmasmdan sonıa Akçam, Atatürk ve devrimleri koKule'nin en ılgı toplayacak bdmafetadır. Trafik tıkanıklıklannayan beyan görülür. Dürtir. (Bastarafı 1 ıncı Mytada) nusundaki konusmasına töyle de Verilen faizsiz kredi ile, şirket, Tabiî Senatör Anmeı Yıldız bu kdlümlerınden birini dokuzuncu kat enerji kaynaklannı Türkiyenin gü nuna şu hükünılerm eklenmesi dileteskil edecek ve sehn kuşbakışı len Erlm, bugün Tuomioja İle yap v>m ermiştir : neyinde, çok genis bir alana yayğinde bulunmuştur: tıgı bir saat süren Uçüncü görüşmss « Bugun ak bir Anayasa var mak imkânını bulacaktır. seyretmek İsteyenler buradan fayBu karar tedır 1 ZUyetlik yohı üe elde edüe ten sonra bu maddeler son defa Mıl lara balığ olmaktadır sinden çıkarken demiştir ki: dır. Bu Anayasanın altında kara tstanbul trafı?inı halledecek ve IV Murad devrınde Hezarfen dalanacaklardır Bu bölümde, isteKredinin müddeti, 50 yıldır. Ana cek arazinm bir smm tespit edilsin, let Meclisinde görüşuîecektir « Tuomioja'nın temasları devam bir oyun oynanmaktadır.> paramn ödenmesine. 10 yıl sonra, 2 Muteber vesikalan kabul eşoförlerin kazançlarını çoğaltacak Ahmet Çelebi, büyük kanatlannın yen dürbün de kiralayabiîecektir. •Ne konasaversan be» edivor. Bu temaslar devam. ettiğıne Daha sonra kürsüye gelen deleağustos 1974 ten itibaren basla den tespit eden hükümler konsun. Usul hakkında söz alan Sırrı Ata t l r Aynca Almanyadan her araba yardımı ile Kuleden haralanarak Onuneu kat emniyet mensuplangbre de, bir sonuca vanlması konu ge Cahit Arpay, clrkçı, çıkarcı, nacaktır. Üsküdara kadar uçmuş, 1876 yılın na, onbirınci kat da halen olduğu 3 Hakün ne soyliyeceği belll o lay iç tüzüğe gdre kanunun tümü | getiren de çalısamıyacaktır.» sunda daima bir tunud oldugu söy Nurcu bazı insafsız politikacıların lan sanıklann sözleri ile bağlı kal nün tekrar müzakere edilmesi ge1 îstanbul Şoforler re Otomobileı da TS» bir Avusturyah kendisini gibi kontrol işlerine tahsis edilelenebilir. Bana gelince, şu anda ne, h a k s l z v e a l ç a k ç a g a l d m l a n n a c e cektir. rektiğini ifade etmiştir. Satır, bu a ler Cemiyeti Baskanı Kâzım özeke aşagı atarak mtihar etmiştir. Bilgiç İnönü Ağa devri geçti lyimser, ne de kötümserim.» venyonım. demiş ve .Bizi korada AP'li Gavsi Uçagök, Atalaya de, karann soförîer arastnda iyi Halen Kale'de zeminle birlttrte Üst kata 18 metre yüksekliğinde y TabU Senatör Ahmet Yıldız taraGen. dün îngihz Reuter Ajansınf , (Ba«tarafı 1 ıncı sayfadal 12 kat vardır. Kargir kısmı 45 met bir bayrak 'diregi dikilecek ve kudan Cenevre mahreçli su haberi al m i n i s t l i k l e y a r t a l l y n l a r l n e f r e t l e mensuplan ile konuşan Sadettin fmdan yoneltilen tenkitleri cerap hitaben «Ne konusuyorsun be, biz karşüandığmı, Tüzügün Danıştay takbih ediyorııı> diy« »özlerini biadamı aşağı indirmesiai büiıiz» de' tarafından tasdikten hemen sonra re 60 santim, ahşap kısmı S metre lenin yüksekliği bu suretle 81 metdık: ügıç: «Meclislenn taüle girmek ü ilandırmak uzere hükumet adına soz mis ve tekrar gürültüler baslamışreyi bulacaktır. sayısının dondurulması için cfır. Çapı her iie '»ojumda da de(UThant Kıbrıs meselesinda yeni tirmistir. Erzurum delegesi, tller Kanunu zere buhınduğu bugünleıtle muna alan Devlet Bakanı tbrahim Saffet tir. Uçagok'ün bir ara kürsüye doğ ı ç a h s m a ı a r a baslanacağını bildir ğişmektedir. Ait kısmmdakt dıs çap Ziyaretciler istedikleri kata her bir gelişme olmadığını belirtmekle Omay, Tapulama Kanununun teknik 15 metre 25 ısantim tutmaktadır. tarafı laydam asansörle çıkacaklarberaber Tuomioja'nın dâveti üzeri na dayanarak valilerin oğretmen lefet ve iktidar olarak bazı mesele bir kanun olması bakımmdan top ru fıriamak istediği görülmüş ve n» göruşüldügünü belirtmiş ve: karşüıklı ağır sozler sarfedılmiştir. leri baskı altında tuttuğunu iddia ne Cenevre"ye gelen Türk ve Yunan Ayrıca bir yetkili de sunlan söy 149 basamak merdıvenin 46'sı du dır. Asansörün hızı çok düşük olarak reformunu engelleyen hukümle Görüsmelerm devam ettiği bir sıvara oyulmus tas, 100'ü ise ahşapcak ve bu suretle ziyaretcilerin temsilcileri ile görüşmeler yapaca etmiş, öğretmenlerin de subaylar «Konuşulanlann mabJyeti hakinn ri ihtiva etmediğini beürtmiştir. rada 5 kişi ayağa kalkarak çoğun l e ! T U î t l T : tek taraflı bir açıklamada bulun tır. ve hâkimler gibi bu kanunun şüdiğer katlan da seyTetmeleri gını açıklamıştır. Kanun ile ilgüi olarak senatörler taluk olmadığını ileri surmüşlerdir. • Eğer böyle bir karar alınma I Projenin hazırlanmasında Kule* mümkan hale getirilecektir. KuleBirleşmiş Milletler Genel Sekrete' mulü dışında bırakılmasını istemış mayı dogru bulmuyorum. Memleri bugün öğle yemeğini Arabulucu tir îstanbul delegesi Fıkret Gö ketin bir çok meseleleri görüşül rafından Bakana sorular sorulmaoi, Bunun üzerine yapılan yoklamada sı akla gelmeseydi. tstanbullulan |nin özelliginin hozulmaması g ö t de aynca bir de servis asansorii müştür. Başbakana bir muhtıra da sırasında şiddetli münakasalar ol çoğuniuk olmadığj anlaşıldıâmdan | trafık tıkanıkh|ından ötürü ardarSakari Tuomioja ve Birleşmış M;l nenç'in Öğretmen Okulu naezunlajönunde bulundurulmuştur. Yapıla bulunaeak tir. muştur. Konu ile ilgili olarak Bakavermedim.ıı demiştir. Başkan saat 19 da birleşimi kapat da dizili kalmış vasıtaların üzerin cak iliveler beden duvarlanna ya Tamamen modern malzeme il* letlerin görevi sona eren Oiel Kıb ( riyle Koy Enstitüsü mezunlarmın na AJ". Genel Başkan Vekill, bir ga soru soran Tabii Senatör Kadri mıştır. de yürürken görürdük.» rıs temsücisl Galo Plaza ile birllk1 k ar ,, k a r ş ,ya bulunduğunu, bir ıtecinin Başbakana af konusunda Kaplan, bu kanun hükumlennın top jPiîtmİHiayacak, gerekli statik tedmeydana getirilecek tesisin ihalesi, Halen îstanbulda 14 bıne yakın birler çelik tatnponlar vasıtası ile tefreruat plânlannın kııa bir sura te yemiştir. ! öğretmen tesanüdünün yokluğunu ir teklüte bulunup bulunmaâığı rak reformunu engelleyip engellemıdolmuş ve taksı çahsmaktadır. Bu sağlanacaktır. Kule'nin dış görünü içinde tamamlanmasından ı«Bra Genel Sekreter, Afrika zin'e top1 sdylemesi ise kongrede çoğunlukta yolundaki bir sorusunu şoyle ce yecegi hususuna değinmiş, bu sonı mıktar bugun ıçın kafı gorülmek sünde de hiç bir değişiklik ympıl yapılaeaktır. daha onceden cevsplandınldığı mülantısında hazır bulunmak üzere ya jO lan Köy Enstitücüleri tarafından aplamıştır: tedır. Fakat bır tstanbuilu, «Bu mayacak, buna karşı döner gibi lâhazasryla CHP ve AP li senatörter rm Kahıre'ye gidece*, pazar günu protesto edilraiştir. karar karsısında ışlerimıze gıder görünen renkli ısıklarla aydınlatıyeniden Cenevre'ye dbnecektir.) ' Türkiye öğretmenler Derneği « Affı hükümet degü, Parlâmen tarafmdan protesto ile karşılanmışGümrük kanunu Selâhaddin GÜLER ken vasıta sıkıntısı çekmiyelim» larak orijinıl bir havaya büründüYukarıda verdığımız haberler şu M l U Î Federasyonu Kongresine tz :o yapabılir. Teşril taalryetin de s o tir. aa erecegi şu günlerde böyle go(Ba«teraiı 1 inci •ayfada) şeklinde konuşmuştur. daımi şekUde yonımlanabüır: rnirden Ankaraya geçmekte olan üşıne yapılmamıştır. Eğer bir al Aynı konu ile ilgili olarak Agır Anadoludakı bır kampta rüleeektir. Gümrük vergisi>d«ı istiaDalar nashmn Bakana soru sorrr.ası üzegöz hapsinde bulunan altı Buigar Türkiye bir netıce çıkmıyacağım s ; B a k a n l M u a m m e r E r t e n d e Yapılacak tesisler Iî kata paylas 1 Gümurlc glria tarile cetveUn«klifi geürmek bahis konusu olurile ild Rus sıyasi mülteci 6'zel bır, anlanuş ve Cenevre görüşmelermı k a t ü m ! S k ı s a b i r k o n u ş m a y a p a . >a Mecüs çalışmaya tırılmıştır. başladıktan nne Sabahattin Orhon oturduğu yer uçakla onumuzdekı günlerde sanır İstanbulda 3 bölge deM pozisyonlarda vergiye tabi tuden Ağırnaslıya hitaben tarızlerde ölretmenlerin onra gerekli organlar meseleyi gbı göstarilmlş olan eşya. Zemin kat; danısma. kabul ve ^ iStİŞarelerd3 v bulunmuş, bunun uzerine Tabil Se dışı edılecektır. Muhtelıi tarüılerde (Baştarafı 1 inci saylada) •üşerek gereginı yenne getmrler.» bulunmalt üzere Ankara'ya gelecek ° "iustur. nator Mucip Ataklt, «Ağa devri geç Dcmırperde gerisı memleketlerden köy. Üçüncu bolgede de; Beykoz, beklem* yeri olarak kullanılaeak a Kong e den Bilgiç, <hş polıtika konusunda da tır. t.r ve kısa bir müddet sonra Cenevti artık» şeklinde konusurken Agır kaçarak Turkıyeye siyasl mülteci vergiva tabi olmiMtıKlnn kabul emuna Mılh Egıtım Bakanlığı Mus LÜkumetin Kıbns konusunda ener naslı da «Sizin gibi ağa namına ça olarak sığınan sekız (aşırun durum Zeytinburnu, Eyup, Gazıosmanpa Birinci katta ışletmeye ait büro dilen eşya. reye donecektir. ik politika gütmesini istedikleriteşan Nuri Kodamanoğlunun Efilan tetkık ecnimiş ve memieketımız ;a ılçeleri bulunmaktadır. Kıbrısta durura lar ve turizm bürosu, ikinci katta 3 Bakanlıkça tesbit edüteek em ıı belirterek «Başbakanla tekrar lışmıyoruz» diye bagırmıştır. Lefkose 15 (».a. A.P. Radyo) * ' Fakülteleri konusunda yaptı ;örüşecek misiniz?» şeklindeki bir Daha sonra söz alan Çalışma Ba de kalmalan uygun gorulmemıştır. «Beledıye Şube Müdürlüklerı saslar dairesinde, ticarl tnatdyetts ( Kuruluş, Görev ve Yetkileri» adım Gelen sayasi mültecüerın a.)an olabuluomadıg} kabul •dllsn. numuneRumlar, EOKA'nın zulmutıden ka 5ı açıklayıcı konusma ile devam e oruya da şu cevabı vermiştir: kanı Bülent Ecevıt, senatonun 123bueceklerı ıhtnnalı uzenne Kampt taşıyan yonetmehk, Beledıye Su lfk e?ya ve modeller. çarak daha salım yerlere sığınan , dilmiştir. uncü madde Ue ilgili olarak yaptnış alınnus ve durumtarı ınceienmıştır. be Müdür ve Yardımcılarının yet«Başbakan tekliaerüzuzi anlayış oldugu bazı degişiklikleri benimse4 tktisadl bir faaliyetln raklâTürk gövmenlenne yapılacak çe • a karçüadı ve memnun oldu. Biz diklerini, ancak bazı hükümlerin a Türkiyeden aynlacak olan siyasi kilerıni genişletmekte, Beledıye | rcı gayesiyle getirUecek ve parasıı şıtlı yardımları engellemek ama Kruşçef'in halefi çeşitli seyahatlere çıkıyoruz. Kendagıtüaoak olan basüı üân» katacıyle çeşıtli entrıkalara başvur nıtütecüer arasında Kars sınıruıdan Başkanı kadar söz sahibi yapmak' mevkilnde bulunan log. büroflür w takvimltr. (Baştarafı l ınel cayfada) dileri de yurt içinde ve dışında çe daletsi7İik getirdıgini ileri surmus iltıca eden ve iki Rus askerinı ol tadır. Yönetmelik yurürluğe gır Karabayır maktadırlar. Dün cGençlik. gemitür. sı ile Türkiyeden çonderilen tak • ve Kruçef parü ileri kademelerin itli gezılere çıkabüirler. Karşüıklı duren Çılgın îvan adı ile oUınco. dıkten sonra, Belediye humctlerı | 1000 milimetrehk ısale hattırun dün Yılbaşı mUnuebetlyle hariçten 123. maddenin son şekli rıben bın ton civarındakı Kızılay de terfiler için gızli sıcil dosyala larak, dâvet vaki olursa tekrar Bu arada bazı mületvekilleri ko Ivan Şapalın de bulunmaktadır. t uzun yazışmalar yapılmadan hal,akşam kırılması sonucunda bugun gönderilecek, süre v« loymetleri şehrin Beyoğlu ve îstanbul kesımın Bakanlar Kurulunoa tayin edütcek yardımı, Rumlann gümrük resmi nnı ellennde tutmaktaydılar. Sıcil göruşebiliriz.» nuştuktan sonra Senatonun 123 unvan, iltica edeceği sırada Kars sı I ledilecek.i nvatandaş, hakh bır ıste de sularm zayıf inin akacagı, yüksak. hediyelik eçya. talep etmeleri yüzünden bosaltıla dosyalarını muhafaza eden sahsm y e r e getirılmemesı halinde Başbakan îsmet înönü, A.P. Gecü madde ile ilgili olarak yaptığı ds nuTndaki Rus bırlıklerinde görevli [ 8 mamıştır. parti mekanizmasını en iyi şekilde el Baskan Veküi Sadettin Bilgiçle ğişiklık aynen kabul edümiştir. Buiki askere ateş açrruş onlan öl*ir • Beledıye Başkanlığına muracaat emıntakalarda ise hiç akmayacagı ög 6 AU» fotograf T» Olmlvl •• realmlen, Basın Ue ilgili Aktüalite Türk cemaat meclısı başkan yar kontrol edeceğine inanılmaktadır. görüştükten sonra Milll Egiüm Ba madde su hUkmu kapsamaktadır: dukten sonra iltıca ' edebümrştır. | debılecektu. Bu arada görevli bu renilmiştir. lunan memurların. partı kanalla Terkoa Fabrikasına ulasan haval ülmleri ve rasimlerl. Dr. Şemsı Kâzım; U Brejnef, Rusyanın Üdnci Dünya kanı Dr. tbrahim öktem, Enerji ve «Kurum her tttrlü yatakh sağlüt Gerekli islemleri biürüen ve g ö n r ım ı n dımcısı baskıları Ue değiştirilmemesi | elektrik baUarmda vukua gelen ârı 7 Şahsl tedavidA kull«mlac&<c Thant'a gonderdiğı bir telgrafta, Harbl sonrası önemli kişilerinden Tabil Kaynaklar Bakanı Hudal O tesısleriyle serbest erkânı eczane bu dentecek olan siyasl mültealer sun için ' ' • "' • • • • Rum ıdarecilerin bu insanlık dışı biridir. Küçükten beri idareciük ral ve Dışişlerl Bakanı Feridun Ce lunmıyan yerlerdeki yataklı lardır: Ivan Şapalın (Rus), Mei;k r' a«teminat» altında bulunmala 2» dolayısıyla dun 1956 da cereyan miktar Te mahryotta Uftçlar. davranışlarını şıddetle protesto etsahasında yetiştirilmlştir. Brejnef mal Erkin'i kabul ederek güniin tesisleıinde sorumhı ecsacı bulun Melikyan (Rus Ermenüerinden>, l d udüşünülmuştür. YöneUı.etik kesılmışur. 6 dakıka sonra ârua gl 8 Yabancı eşyamn teşhir edil»be müdürlüklerinın yauşmamış ve yardım malzemesının Rum 1938 yılmdan beri füdr beraberliği :onuları nakkında Bakanlardan bil durmak ve usulüne uygun ruhsat Dunof Mişel lliyes (Bulgar) Dinof!1U r l a u b e müdülüklerinın y a m derilip cereyan verıldığınde borular cegi fuar ve sergilerin inşa v de* ? ««rasan servislerinde çalışan da hasıl olan anî tazyik farkı Kan korasyoauDda kullamlmak üzere gelar tarafından zarara uğratılma • halinde daima Kruşçef'in yanında gi almıştır. Dino Taşer (Bulgar) Dınol Ntlcola ı almak suretiyle eczane açabilir. Ser m e m u r sa dan, muhtaç durumdakı Türk goç kalmıştır. >" l s l d a t a h ( ü d edümiştir. bayır Mevkıîndeki borunun kınhna tirilen eşya. best eczane bulunan yerlerdeki ya Valef (Bulgar). Memisovıç M e l m o f ' sına sebep olmustur. Tamir ekipls 9 YolcuUnn bjaraberlerinde gemenlerıne ulaştırılması hususun Değişiklik, siyasl çevrelerde ne Ahmedoı Abdi Selıyof' Affedilecek Alman taksız sağuk tesisleıinde kurumca (Bulgar), ri anzayı gidermek için çalışmaya Urdütleri seyahat sürelerine göre da, genel lekreterin tavassutta bu sürpriz, ne de heyecan yaratmıştır. eczane açüamaz. Bu gîbi yerlerde (Bulgar) ve Abdi Abdurrahim Ra f başlamıştır. Fakat çalışma süresi i kıymeti Bakanlar Kuruuınc* tesbit lunmasını istemiştır. Şemsi Kâzım Zira değişiklikler Kremlindeki bir (Baştarafı 1 İnci Mytada) kurum serbest eczanelerden biri ve madan (Bulyar). I şehre suj«n normal «rll«rn»^«dilecek eçya. telgrafında çeşitli yardım teşek iktidar kavgasma delâlet etmemek lunda görüşü lmek üzere MiUet Mec ya bir kaçı ile arilaşma yapar. EcMültedîerT şiyas!> pbliş muhafa'j ılgililer tarafındaa külleri tarafından hıbe edılen ;İ5İ Ra^fli^j îğilMI HIIIMIlllHltftlll1 Bajdat Caddesinde luks ranesî kaparmn •^erierde kurum, Sag zasmda Anadolu illerlhden blrinden dilmiştir. ret vs. maksatlarla yabancı memleyardımlann, Türkleri aç bırakmak tedir. Yer değiştiren şahısların hep Wilfried Herbrecht 1954 yılı sonba lık Bakanlığının rmnrafakati ile ecdün şehrimize çetirümişlerdlr. Se2 daire (kullanılmjsunış) Aynca Anadolu Yakası ile Baktrketlerde yerleşip de iki yıl ikametamacı ile yerlerine ulaştmlması sinin de ıCuruşçefin KliŞine menharında normal paaaportla Türkiye zane açabilir. Bu yerlerde yeni bir kiz kişinin kaçmaması için muhaacele Telefon: 44 64 06 ı köy'ün su durumunda herhangi bir ten sonra yurda d^naa Türklerin nın önlenmek istendiğıne dıkkati sup olması, artık ihtiyarlamakta o ye gelerek Îstanbul Iktisat Fakülte serbest eczane açıldıgı takdirde ku faza edildikleri yerde sıta tedbir ai lan şimdıki Sovyet Şefinin Rusyadeğişiklik olmıyacagı da anlaşumıa getirocekleri «T afjmsı. gttmrük çekmiştir. (Cumhumet . 8089) nın dizginlerinl tamamen elinde sinde öğrenci olarak kaydolmus ve rum en geç bir yıl kendi eczanesini lınmıştır. t vergisinden istian» edüraisttr. tamştığı Sovyet Taas Ajansı muhajbulundurduğuna del&let etmekteiriyle dostluk kurarak Türk ta|dlr. 1 Esas mesleği metalurjist olan ebe muhiti hakkında bilgi vermisMcCormick ] Brejnef, Komunist Partisi Birinci ü. Suçlu aynca, tKurt» diye kendisine tanıştınlmış olan bir emniSekreterligi sayesmde liderligi dev INTERNATIONAL' et mensubundan da NATO şıfresi652 üyesınden 179 unun katılma ralmadan önce Rusya içindeki du ıin temin edilmesini istemış ve buT.M.T.F. 19. genel kurul toplantısı 20 Temmuz 1964 Pazarsıyla önceki gün Ankara'da çakşma mmunu kuvvetlendirmek imkâmnı un karşılığında büyük bir meblâğ tesi gunü saat 10 da çoğunluk temin edilmediğı takdirde, 23 ya başlayan Türk Dü Kurumu'ntın' da bulacaktır. jdiyeceğini bildirnüstır. Hiyanetle Temmuz 1964 Persemba günü aynı saatte Erzurum Atatürk ikinci OLAĞANÜSTÜ KURÜLTAYI.İ (2) nu anüı yer lgili bazı mutasavver plânlannı Üniversitesı konferans salonunda açılacaktır. Sayın üyelere düzenlenen Tüzük değiştirme Tasa Rusyanın Parlamentosu mesabe(Kurt olarak bildiği) emniyet duyurulur. rısını görüşmüş, yer yer değiştıre sindeki Yüksek Şurada tayinleri * memuruna açıklıyan Herbrecht, yaG ÜNDEM: rek benimsemiştir. Kurultayın ilk jçıkladıktan sonra Kruşçef, Brejnef kalanarak Ankara Garruzon Kuman 1 Açılış, 2 Riyaset di vanı seçimi, 3 Faaliyet, muoturumunda (yuzde yüz türkçeciliK ve Mikoyan Ue el sıkışarak amimi danlığı Siyasî Mahkemesina sevkehasebe ve denetleme raporlannın muzakeresi, 4 tbra, 5 goruşunden yana olan uyeler ile (yajbir şekilde sanlarak onlarla b'puş dilmis ve yapılan duruşması sonunSeçım, 6 Kapanış. şayan dil görüşü) nden yana oUn! n.oştür. da müebbet hapse hüküm gıymistır. (ıhmlılar) arasmda çok sert düşün! Kruşçef Brejnefe semereü faaliCumhurıyet 8111 bildirmiş, 7 yıllı hapis cezası kâfi gorülerek ceçekişmesi olmuş, (yüzde yüz türk yeti için teşekkürlerini bakiyesi affedilecek olan Herbrecht çecilik görüşü) nün öncülüğünü ya «Pakat şimdi zamanını partiye ayır hakkmdaki lranım tasarısının Fedepan Saıt Sadi Dânişmendgazioğla, ması lazun» demiştir. Mikoyan da,ral Almanya ile Türkiye arasında (380 adet dış ve iç) goruşülen tüzuk tasarısının bütünü'«ttimadınıza layık olmak için ellm günden gune artmakta olan iküsadi uzerıne genıs bu: konuşma yapmış, iden geleni yapacağım. Sizinle bir e siyasî dostluğun kuvvetlenmesiOTO LÂSTİĞİ ALINACAKTIR tasarıda geçen (asıl, aynı, cevap, ce Ukte komünizmin zaferi için çauşa ne yardım edeceği, Adâlet Komisza, çeşıt. defter, derece, destek, dejca*ım, savaşacağım» şeklinde ko onu raporunda belirtilmiştir. Şartname, Şubemiz Satınalma Servisinden alınabilir. Tekliflerin vam, devlet, eser, eşya, faız, fıkra, j nuşmuştur 21.7.1964 saat 17.00 ye kadar verilmesi lâzımdır. Etibank tstanbul Alım Satım Şubesi. haber, hafta. hak, hal, halk, hazır,; Değişıkliklerden sonra Brejnef, Yunanistan hesap, hızmet, hükum, hükumet, ım|şundiye kadar Mihoyanda bulunan (Baştarafı 1 lnei uyfada) za, kabul, karar, kayıt, madde, maxı Sovyet hiyerarşisindeki (2) numa(Basm: 129U) 8094 eçilmesi tezinın savunulduğunu keme, medeni, merkez, miUet, mı ralı yere geçmiş olmaktadır ras bzür, pay, redd, resmi, sanatj Brejnefle uzun boylu temas elirtmiştır. Aynı sözcü, KostopuGAYRİMENKUL SATlŞ İLÂNI sebep, sermaye. şekıl, taksit, tarm.lmus olan Batılıl diplomatlar, Kruş losun, Rus talebini desteklemek telıl, temsıl, ucret, vasıyet, tazmınat, Içefin helefinin samimiyeti ve olahususunda vaatte bulunduğunu da îstanbul Dokuzuncu İcra Memurluğundan vekıl, vezne, yaban, zaman) gıbı (Os,ğanüstü zekâsıyla dikkat' çektigini ilâve etmiştir. 1964/211 nıanlıca kalıntısı sozler) üe (dısıp'belirtmektedirler. Kıbnsa «kaçan» askerler Bir borçtan dolayı haclzli, Beyoğlu Bereketzâde Mahallesi Banka lın, fakülte, fon, gazete, gramer, Acubeyin durumu Savunma Bakanı Garufalıas da ve Hezeran Sokağında eski 9, 18, 20, 22, yeni 22, 22/1, 24, 26, taj 1 kadro, komısyon, metod, not, rad1 Verilen bilgiye göre, Sovyet YükYunan Silâhlı Kuvvetlerinin bütün 121, 123 kapı 106 pafta, 162 ada ve 2 parsel sayılı 116 m2 iki dükyo, rapor, teknik, üniversıte, büânço ı sek İdari makamlnnda daha bir mensuplarına gönderdiğı bir emirkânı olan kârgir apartmanın aatılmasına karar verılmiştir. Tapu butçe, coğrafya) gıbı batı dılleru çok değişiklikler y^pracaktır. Bunnamede, bazı ordu mensuplarının kaydında apartman olarak kayıtlı ise de mahalen ve hâlen boş arların arasınds en ön^mlisi, Krusden gelme sözlerin atılmasını, yerıe " " "'"' ™ Kıbrıs Mılli Muhafız Kuvvetine " sadır. Gayrimcnkulün evsafı: Okçu Musa Caddesi ve eski Banks rine turkçe sozler konulması gerek çef'in damadı Aleksi Acubey'in Sov katılmak uzere kaçmaya teşvik Sokağında ve Okçu Musa Caddesinden 119 taj kapı sayılı dükkânm tıgin soylemiş, eski (gaye, maksat, yet Dışişleri Bakanlıgına getirilme edildiklenm ileri sürmekte ve biüsiğindeki bos «rsadır. Bu arsa şehrin is, ticaret merkezlerinden hedef) karşılığı olarak tuzuk tasarı sı olacaktır. kuvvet kumandanlarından bu şeen mühimmi olan ve içinde önemli bankaların merkez binalansında kullanılmış olan (amaç) sö Acubey, haien «îsveotia» gazetesi kilde Kıbrısa giden Yunan askerlenı, büyük ticarethane merkezlerini ve 15 hanlarını ihtiva eden Kazunun de Farsça oldugunu, bunun nin Yaza îşleri Müdürüdür. Fakat rinin listesinı yapmalarını talep raköyde olup köse ba$ında bulunmakta ve ana caddeden 10^ m son yülarda, dısanya yaptığı ziyayerine türkçe (erek) sözünün konul* Çahşmada sür'at ve emniyet ve yan sokaktan da 7.00 m. kadar cephe almaktadır. Kendisi L plâretler sırasında birçok devlet adam etmektedir. masını istemistir. nında olup önemsiz miktarda molozları ihtiva etmektedir Imar lan ile tanışmış ve görüşmeler Savunma Bakanı, Makarıosun * Eşsiz sağlamhk veuzunömür durumu: Boş, arsa için verilen Imar krokisine göre, program dısında yapnuştı. Muhafız Kuvvetine katılmak için ve iskân sahasmdadır. Arka bahçe mesafesi nizaml aydmhk olup Düzeltme Acubey'in Dısisleri Bakanlıgına ordudan kaçan Yunan askerlennın * Üstün kapasite ve yüksek verim çaü meyli Vo33. saçak parapet civan gibi, bitişik nlramda 19.50 met14 temnıuz salı günkü nüshamız Gromiko'nun yerine, ne zaman tft Kıbns asılh olsa dahi cezalandırıre irtirada ve tamamında insaat yapmıya müsaadelidir. Kıymeti: âo Turk DU Kurultayından bahse yin edilecegi relli değildir. Fakat, lacağını söylemektedir. Tamamı (500.000.00) bes yür bin lira muhammen kıymetindediı. INTCMMATiaNAl tierken Kurultay tuzuğünün birinci herhalde bnümüzdeK cuma gunü Bazı Yunan askerlerinin Kıbrısa H*avt$TCH tlk «çık artırmanın 14/8A964 cuma gönü saat 1415 de tstanbul Sul maddesindeki .devrimci» kelimesinin Batı Almanyaya yapacağı ziyaret bu şekilde kaçtığını kabul eden tanahmette Adliye Sarayında ». İcra Dairesinde yapılacaktır. Artırçıkarılmasını ısteyen hatıbin Danış ve Başbakan Erhardla gorüşmele Savunma Bakanı Garufalias emirma şartnamesi herkesin görebilmesi için 2977A964 gününden itibaren pıent Gazı Mıhaloğlu oldugunu bilrimüteakıp Acubeyin Dışişleri Banamesmde şöyle demektedır : dairede açıkür. ArtuTnaya iştirak için muhammen kıymetin °'*,l,b nısdınnışük. Bu haübin adı Sait Sadi kanlığının ilânı kuv\etle muhtemel petinde pey veya millî bir bankanın terainat mektubu tevdi edıle« Her askerın vatana ve milleGazıoslu'dur. duzeltırız. dır. cektir. tpotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarlarm ve irtitak hakte karşı ılk vazifesı kırala ve hükı sahiplerinin gayrimenkul uzerindeki hakiarmı, hususile faız ve kumete ıtaattir. Bu vazifenın dışı; Bankalar Han • GalaU, PJl. 734, Telt: 49 28 49, Telg: TİMAK • htanbol Vurdumuzun tanınmıs en buyuk antıkacılarından merhum masrafa dair olan iddialannı işbu ilân tarihinden itibaren onbes na çıkılırsa, hükumet guç durumda ANKARA Telefon : 12 83 91 ADANA Telefon : 2185 NURETTtN YATMAN'a aıt ESKÎ tSTANBUL namiyle mâruf gün içinde evrakı müsbiteleriyle birlikte memuriyetimıze bildırmebırakılabilır J ı Antıka Mağazasında bulunan büyük değen haiz eski Şark eserleri leri icap eder. Aksi hald* haklan tapu sicilile sâbit olmadıkça satarıhi ve kıymetlı eşya ve nadide halılar tıs bedelinin paylasmasından hAriç kalular. Gösterilen günde arurCumhurıyet 8115 Belkıs Kalkavan M t Z A Y E D E S Î maya istirak edenler, artjrma sartnamesini ofcumus, lüzumlu mâlumat alnus ve bunlan tamamen kabul etmis ad ve itibar oiunur17 • 18 Temmuz 1964 Cuma ve Cumartesı günleri saat 10 da (Bastarab 1 ıneı sayfada) lar. Tayin edilen lamanda gayrimenkul üç defa bagınldıktan aonBEYOGLC, MEŞRUTÎYET CADDESİ NO. 185 te alınmış ve evinde bu mektup r» en çok artırana ihale edilü. Ancak artırm» bedeli muhammen aranmışsa da bulunamamıştır. (Eski tstanbul PERAPALAS Otelı karşısı) kıymetin yuzde yetmis besini bulmaz, veya sans iatiyenin alacaMobilyalar: Edırne büvük ve küçük vıtrınler, çubukluk koltuk öte yandan Yeşilköyde dün gece ğına rüçhanı olan diğer alacakh lar bulunup da bedeli bunlann o gay 23 yaşında genç bir kız «Kalkavanrahle ve yazı levhalar, marketeri ve Bider Mayer Vitrinler rimenkul ile temin edilmis •lacaklannm mecmuundan fazlaya zâdenin kızı böyle mi intıhar etti?» Yazılar: Mehmet Emin, Hasan Hafız Mehmet, Fehmı, Mustafa çıkmazsa en çok artırmanın Uahhüdü bâki kalmak üzere artırdiyerek ağabeysinln beylik tabancaHamdı. Şefık Hayrı, Arıf, Sami, lzzet, Ahmet Nailı, Hafız Rama on gün daha temdit ve onuneu 24/8/1964 pazartesi günü aynı sını karnına dayamış ve kendini ölgıp Paşa, Memed Sadettin Refikzade gibi büyük hattatlann yer ve saatta yapılacak arurmada, bedeli satıs isüyenin alacagına dürmüştür. yazı levha kolleksıyonu, Abdülmecid imzalı fevkalâde bir rüçhan» olan alacaklılann o gayrimenkul ile temin edilmis aiacakÇiroz Kampmda bulunmakta olan vazı levha. lan ve bundan baska paraya çevirme ve paralann paylaştırılmass Ayhan Yumuk, Asteğmen ağabeysi fablolar: Fatıh Sultan Mehmet, Cem Sultan, Şehzade II. Mahmasraflan mecmuundan fazlaya çıkmak sartile en çok artırana Sayın Müşterilerimiz, Erdoğan Yumuk eve geldiğinde bey | dumu ve Sultan Mecıt'ın boy ve portre tabloları, ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılamaz ve lık tabancasım belinden çıkarmış İSVEÇ TUDüR Fırması ile işbirlığı halinde bulunduğumuz ve en üstün kalitede *ntık eserler: Pnmıtıf, taş devn, Neolitik, Prehistorik, Hitit, satıs talebi düser. Gayrimenkul fcendisine ihale olunan kimse derve içersinde bulunan mermileri boımal ettığımız akulerımıze artan rağbet üzerine bâzı fırsatçıların EAS markalı hurda Roma. Bızans ve Selçuk bronz, kiremit ve cam, eşine ender oal veya verilen mühlei içinde parayı vermezse ihale karan fesbşalttıktan sonra masaya koymuştur. aku kutularını pıyasadan topladıkları, ıçlerıne mahıyetı bilinmeyen maddeler dolduraolunarak kendisınden evvel en vüksek teküfte bulunan kimse raslann eserler. Bu sırada genç kız, içersinde merrak pıyasaya sürmeye çalıştıkları esefle görülmektedır. arzetmiş olduğu bedel le almağa razı olursa ona. razı olmaz veya Ueğerli saire eşya: Sultan Abdülaziz şabsına ait dürbün, eşine mi olmadığı sanılan tabancayı alıp j bulunmazsa hemen /edi gün müddetle artırmaya cıkanlıp en çok EAS AKÜSÜ satın alan Sayın Müşterılerımızın mamullerımizin garantı ve kalıtesınender ras.lanır 16 ncı Asır Çın bronz buhurdan, Kanuni Sultan bütün ailenin gozu önünde karnına artırana ihale edilecegi ve ıkı ihale arasmdaki fark ve geçen fen faydalanabılmelerı ıçın faturasız akü satın almamalarını tavsıye eder. aksı halde fj Sulevman ve Abdülazız'in kılıçları, gümüş nargile ve taç altın çevirmiştir. Ayhan Yumuk ağır yagiinler için »/> 5 den hesap olunacak faiz ve diğer iararlar aynca t u r d , ı z aku üzerınde hıçbır mesulıyet ve garantımız olamıyacağını üzülerek bıldırıri/ tabaka. altın mınell saat, gumüş kandiller, tngiliz ve Viyana ralı olarak hastaneye kaldırıluken hükme hacet kalmaksızın memunyetimizc* alıcıdan tahıil olunacayolda ölmuştür. kasalar. te/gâh ve vıtrınler, v.s. v.s... »1 ve fazla bilgı edinmek UtiyenJerin 964/211 dosy» No. «il* Genç kızın intihar kastıyla bıle j Ul)ün6 No lu Telefon ıntıfa hakkı müzayede suretiyle satılacaknyetimize müracatlan ilân olunur. rek mi, yoksa tabancanın içersınde ı t,r BEHAR Tarlabası Cad. No. 46 Tel.: 49 44 38 kalan bir kurşunla yanlışhkla nu , (Reklâmcılık: 2476/8099) (BMDH 12968/80») (tlfincıhk: 1468/8112) öldüğü tahkik edilmektecür. ilkokul mezunlan AID, Çukurova EJektrik Şirketine 24 milyon dolarlık bir kredi verdi Tapulama Kanunu Galata Kulesi 2 Rus, 6 Buigar ajanı yurt dışı editıyor /, ;,.°£f l ^ . . ^ Beyoğlu ve Istonbul kesiminde su okmıyacok üaire Satılacak Olağanüstü Dil Kuruitayı , çalışmalarını bitirdi Kongre ilânı 403 Modeli Biçer Döğer'leri MAHDUT MIKTARDA ITHAL EDILMIŞ VE ZIRAAT BANKASI KIREDISIYLE SATIŞA ARZEDILMIŞTlR International Harvester TÜRK İNTER MAKİNELERİ A. Ş. F4S EBONİT VE AKÜMULATÜR SANAYÜ A. Ş. DEN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog