Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

TTTMHTTRTYET Temmuz Çankın Valiliginden 1 Çantan merkezind» yaptınlacak «8.000 llra keatOi taU ttp suat tohumlama tstasyon blnan ingaata kapalı sarf usulü 11* ekdltmeye k.onulmustur. 2 lhalesi 31/7/1964 euma gunü ıaat 11 de yapılacaktjr. S Muvakkat temlnat 6150 liradır. 4 Bu işe alt »artnameler her gün EncUman kaiemicd» görülebilir. 5 îsteklilarin 2490 sayılı kanunun 33 nd maddesin* gure basrUyacaklan tekltf malctubuna teminat mektubunu, yeterllk balgesinl, ticaret odası vestkasrm bağuyarak lhale saatinden bir saat önoe makbuz mukabillnde Encümen Başkanhğma vermaleri. 6 Çostada riîd gecikmeler nazara ahnma». Saraylara lâyık bir radyo! TÜRKİY1 ŞEKER FABRİKALARI A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN PANCAR NAKLETTİRİLECEKTİR (Basın: 1J794/8O7S) TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN tstanbul Kambiyo Şubemlı için 1 adet asgarl 120 dahili T» asgarl 15 harici had içln tamamen teçhi* edilmiş, tanınmış fabrikalar mamulatı bir telefon santral cihan satın almarak monte ettlrllecektir. Mevruubahis evsafta ellerinde hazır telefon gantrah bulunanlann mütemmim malumat almak Uzere Genel MUdürlüğUmUs Lerazım ve Teknik Büro MtldürlUgünB muracaatlan ve fiat ve tesüm sartlannı muhtevi tekliflerinl en geç 27.7.1964 tarihine kadar kapaü zarf dahilinde Ankara'da Genel MUdUrlüğümüz Muhaberat Mtldürlüğüne tesllm etmelert ilan olunur. Bankamız isbu ihaleyl yapıp yapmaroakta y«ya dUedlgin» makt» serbestMr. Postada vakl gecikmeler nazara alınmaz. (Basın: 13997 A. 786S HTO) JturmetaL BUZDOLAPLARI ÜSTÜN KALİTENİN GARANTİSİDİR Model 5055 cereyanh masa radyosu % % # # Harıkulâdo kudretli ses temin eden mtkoatıslı bOyük eliptik oparlör. Radyonun kullanılışım ayn bir zevk naiina getiron 7 otomatik tuş. 4 band Ozerinden mOkemmel alış kabtliyetini haiz dahill anten sistemf. Ses tonalrtesinl zengtnleştiren maun ağacından roamOI şahane mobitya. Şahane güzelliği.müîtesna ses kuvveti ve tonalitcsi ile temayüz cden bu SEDA masa radyosu Türktsvcç teknik işbirliğinin tn son başansıdır. Bu harika radyoyu evinizde görmck ve bol bol dinlemek sizin tçin de sonsuz bir zevk veiftihar kaynağı olacaktır... 1 Assğıda adlan yazıh Fabrikalarımızın 1964 yıll karayolu pancar nakliyatı ile lüıum görülecek miktarlarda melâs ve kü»p* nakliy»tı iştir»kimiz Sanayı Nakliyat A.Ş. nin organizatörlü| ü ve mesuliyeti »ltında, kapalı zarfla ve şartnamedeki muhammen bedeller üıerinden eksiltme «uretiyle Fabrikalarda ihale edilecektir. Bu ise »It s«rtname Ankar» Mithatpaşa Caddesi 14 numaradaki Genel Müdürlüğümüı Ticaret Müdürlüğünden, Ankara Karanfil sokak 57/4 numaradaki Sanayi Nakliyat A.Ş. Ticaret Müdürlüğünden ve «dı geçen Fabrikalar Ticaret Servislerinden temin olunabilir. 2 thaleye iştlrak edeeekler, pancann tamamınt teklif verebilecekleri gibi gruplar» lyrılmıs kantarların herhangi bir grupuna teminat yatırmak «uretiyle de teklif verebilirler. Ancak tamamı için verilmiş teklifler kantar gruplarına göre bölünebilecektir 3 Teklif sahiplerinin nakliyatla iştıgal etmekte olduklann* dsır Ticaret ve Sanayi Odaları vesikaları :1e bu ve benzeri nakliyatı muvaffakıyetle yaptıklarını gösterir belgeleri tekliflerine eklemelen lâzımdır (Belgeleri olmıyanlann durumlan da «ynca komısvnnlarımızc» tezekkür edilecektir.) 4 thaleye istirak edebilmek için kantar eruplarının hizalarında göstenlen teminatın (nakit, Devlet Tahvıli veva Banka mektubu) Sanayi Nakliyat A.Ş. adına Fabrika vezne^ıne yatırılması ve alınacak makbuzun teklif mektubuna eklpnmesi sarttır. Teklif mektupları ile teminat mektupları da Sanayı Nakliyat A Ş ne hitaben tanzım olunacak ve en geç ihale eün ve saatine kadsr Fabrika Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır. Geç verilen teklifler nazara alınmat. (Kât'l teminat ihaleyi takibeden ilk h«ft« içinde verilecektir.) 5 Şirketimiz ve ihaleyi organize edecek İjtiraktmU Sanayi Nakliyat A . Ş . Artırma, Eksiltme ve thale Kanununa tâbi olmadığından. ihaleleri kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta vey» Hilpd'ffine vprmekte serbesttir. Psbrfksnın adı Susurluk Adapazan Alpullu Amasya Turhal Malatys Elazığ Erzurum Erzincan Ankara Eskisehir Kütahya Usak Burdur Konyı Kayseri Kastamonu T E M İ N A T Muvakkat Ksti TL. TL. 60.000,70.000,30.000,200 000,125.000.200.000.30.000,180.000,175.000,60.000125.0OO,60.000,40.000.125.000,70.000,80.000,70.000.75.000, 80.000. 40.000,250.000, 175.000, 260.000. 45.000. 260.000, 250 000. 70.000. 200.000. 75.000. 50.000. 150.000. 85.000. 80.000, 85.000. Ton 41.850 76.300 29.300 89.500 68.020 I03.3H0 17.320 R8.700 94.100 •İ4.600 157.500 «O..VK) 36,050 141.900 K4.4DO 4«.350 83.400 1 H A L E N 1N Tarihi v e Saati 20.7.964 21.7.964 23.7.964 27.7.964 28.7.964 30.7.964 31.7.964 3.8.964 4.8 964 8.8.964 8.8.964 10.8.964 11.8.964 12.8 964 14.8.964 17.8.964 20.8.964 Pazartesi Salı Persembe Pazartesl Sah Persembe Cıımı Pazartesi Salı Persembe Cumartesi Pazartesi BURLA StCADtBLBI.r 15.00 15.00 i5.no 15 00 15.00 15.00 15.00 15.00 17.00 15.00 10.00 15.00 15.00 15.00 10.00 15.00 1500 HER ŞEYİN İYİSİNİ ALANLARIN RADYOSU (tlftneıhk: 145S/8106) TOrkiye Kızılay Derneğinden 30.000 düıine briç. 5.000 düzine poker oyun kSgıdı satın «lınteaktır. Bun» git sartnameıer Ankarada Genel Müdürlük Ticaret Müdürlüğünde, îstanbulda, Kızılay îstanbul Müdürlügünde görülebilir. Tekliller en son 26.8.1964 Çar?amba günii »«•t 18.00 y« k«d»r Oenel Müdürlüğ* verilecektir. (Cumhurif«t 8087) Izmir Belediye Başkanlığından Fen Işlerı Müdürlüğünde mevcut VJS.B marka 1B56 model yol silindirine takılmak uzere bir adet motor ıstın tlınma«ı l»i kapalı larf usulü ile ekailtmeye konulmustur Muharamen bedeli (21500.) lıra ve geçıcı teminatı (1612.50) lıra olup ihajecl • 27. temmuz. 1964 pazartesl günü saat (12) dedır Şartnameti Encümen kaleminde görülebilir tstekiilerin 2490 sayılı kanunun târifatı dairesinde hazırlayacaklan teklif mektuplannı ihale günü en geç saat (11.00) e kadar Encümen başkanlıgına vertneleri ilin olunur. Salı Çarsamba Cumı Pazartesl Persembe (Basın: 12959 A. 7988/8078) M. S. B. 2 No. lu Satınalma Komisyonu Başk. dan ANKARA Kapah zarf usulU l!e 425.000 metre Parkalık Bez satın alınacaktır. Tahmin bedeli 3.400.000. lira olup greçicl temtnatı 115.750. Uradır. thalesi 4/8/1964 salı günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktır. Nümune ve $artnameler her gün ögleden evvel Komisyonda ve tstanbul Lv. Amirliğlnde görülebilir. Tamamı bir tsteklivs ihale edUebileceği gibi 212.500 merreden asagı olmamak Uzere a.vn ayn Isteklilere de ihale edilebilir. 212.500 metreatain geçici teminatı «4.750 liradır. Taliplerln 2490 sayılı kanun hükümleri d»hülnde hazırlıyacaklsTi faklif earflarmı lhale saatinden bir sast ervel makbuz mukabllinde Komlsyon Ba?kanlığına vermelerl. Posta ile gönderilecek zarflardald gecikmeler htç bir surette kabul edilmM (Basın: 12303/8083) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir ve Hidrografl Dairesi Başkanlığuıdan s DENFZCİLERE VE BAVACILABA 82 SAYILI TEBLİĞ 20 il* 24 Temmuz 1964 tarihlerinde 09.00 Ue 19.00 saatleri arasında aşoğıda Einırlan bildirilen sahalar içinde seyretme, demirleme avlanma ve bu sahalann 2000 metreye kadar olan yük«eklikleri, can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir. KABADENİZ İSTANBÜL BOĞAZI METHA1İ BİRİNCİ SAHA E.4958 No.lu ANADOLU FENERÎ Enlemi 41 derece 11 dakika Kuzey Boylamı 29 derece 30 dakika Doğu 3 ncü nokta Enlemi 41 derece 22 dakika Kuzey Boylamı 29 derece 30 dakika Doğu 4 ncü nokta Enlemi 41 derece 28 dakika Kuzey Boylamı 29 rlprere 18 dakika Doğu İKİN'Cİ SAHA E.4956 No.!u RUMEL1 FENERÎ Enlemi 4] derece 18 dakika 00 saniye Kuzey Boylamı 28 derece 47 dakika 30 saniye Dogu 3 ncü nokta Enlemi 41 derece 25 dakika 00 saniye Kuzey Boylamı 28 derece 47 dakika 30 saniye Doğu 4 ncü nokta Enlemi 41 derece 29 dakika 30 saniye Kuzey Boylamı 29 derece 03 dakika 00 saniye Doğu. DENİZCİIJCRE VE HAVACILARA ÖNEMLE TEBÜĞ OLUÎttJR 1 nci noktı:. 2 nci nokta. 1 nci nokta. 2 nci nokt» (1023 . B a s ı n : 1289B 8076) ÎSTANBUL SANAYİ ODASINDAN: Peşin 2380.TL. ambalaj, sevkiyat hariç 7,65 ayak ( 216 litre ) Saym Üyemiz, XII nci kota eki liberasyon listesinde kayıtlı olup ithâli Birllk musaadesine tâbi 51.01 pozisyonlu sentetik iplikler, 73.15 pozisyonlu halitalı ve yüksek karbonlu çelikler, 76.01.10 pozisyonlu ham alurninyum. 76.04 pozisyonîu aluminyum yaprak ve şeritlere ait müsaade belgeierinin muteberllk süreleri 10.7.1964 tarih ve 11750 sayılı Resmi Gazete'de 15 gün uzatüdıgı cihetle, üyelerimizin yetkili bankalara belgeleri ile birllkte mtiracaatlan ehemmiyetle duyurulur. tSTAN'BfL SANATt ODASI (Basm: 12987 8077) '• polıb S PRKU U • Q UE AÇK • İLE İMAL EDİLEN Size kalite ve zerafeti en rausait şartlarla temin eder... Tiurmetai (Basın: 12302/8085) LÂSTİKLERİ (Faal: 6039/8108) GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI üsküdar Sulh Hukuk Hakimliğinden Hissedarlar arasında takslrni kabil olmadîgmdan şuyuun lzaleslne dair mahkemece verünüş karann kesirüeşmesiyle Üsküdar Kefçe Dede Mahallesi Şalr Naüi Sokagında eski: 19 MU. yenj ve Taj: 19 kapı, 26 pafta, 403 ada. 65 ve 86 parsel sayılı gayrimenkul lerin tevhiden ve bir şartnanıe altında açık arttırmaya çıkarılmış ve 62.000 liraya 8/6/1964 tarihinde kafi ihftlesi icra kılmmış îse de muşteri talep ettigi süre içinde saty bedelini yatırmamış ve bir evvelki en yüksek fiat teklif eden müştende teklif ettiği bedelle almayı kabul etmediğinden İcra ve İflâs Kanunun 133 ncü maddesi gereğince butün masraflar ve faiz ve ihale arosında dogacak fark müşteriye ait olmak üzere 7 gün müddetle satışa çıkanlmıştır. MUHAMMEN KIYMTt: Ehli vukui tarafından verilen raporda 65 parsel sayılı gayri menüulün 54.88*1 lira 40 kuruş ve 86 parsel sayüı gayrimenkulün 30.430 lira 40 kuruş olup topluca 85.310 lira 80 kuruş kıymete mütehammil oldugu açıklanmıştır. HALt HAZIR DURUMU: Yine ehli vukııf Urafından verilen raporda: 65 parsel sayüı gayri menkul: Bina. Bodrum katı ile beraber üç katlıdır, bodrum katı kargir, diğer katlar ahsaptır. Cephesi 7.55, derinliği 9.30 M. dir. Arkasmda 0.30X2.75 metre ebadmda bir çıkmtısı ve ayrıca tek katlı ek mutfak kısmı vardır. Binanın birinci ve ikinci katlan yan ve arka cephede şahnişlidir. Şahniş kısımlan kârgir ayaklar üzerine istinad ettirilmiştir. Bu eb'ada gore binanın arsa üzerinde işgal ettiği saha 71.04 M2. kare, birinci ve ikinci katlann her birinin ınşaat sahaları 77,64 M2. tek katlı mutfağın arsa üzerindeki işgal ettigi saha 20,54 M2. dir Binaya 86 parsel üzerine mütecavizen insa ettirilmiş bulunan 8 basamak kârgir merdivenle çıkılan iistü açık sahanhktan ve sağ yan cepheden girilmektedir. Binanın birinci ve ikinci katlannda şahnişi 86 parsele mütecavizdir. Sokak kapısı ahşap, antrenm kapı tarafı şaplı beton, sofaya mü cavir kısmı ahşap duşemelidir. Zemin katta: Antreden maada, bir sofa, sokak cephesinde iki ve arka cephede bir olmak üzere (lç oda birinin kapısı antreye ve birinin kapısı sofaya açılan iki heiâ mevcuttur Oda döşemleri ahşap. tavanlar pasalı ahsaptır yalnız sokak cephesinde soldaki odanın tavanı vağîı boyadır. Kapüann hepsi yağlı boyadır, pencere doğramalan sürme olup cilftlıdar. Penceieler demirlidir. Antre ile sofa arasındaki kapu camlıdır. Sonak kapusu denilen eski yaglı boyalı, haricen boyasızdır. Helâlar mermer taşlı ve mermer muslukludur. Helft ve musluk taşlannın ajTiaları da mermerdir. Arka cephedeki odanın döşemesi arka cepheye doğnı ehemmiyetli şekilde bel vermiş ve dösem dıvarlanndan aynlmıştır Keza tavanı da dösmeden bir miktar aynlmıştır. Şimale nazır olan oda kabil' iskan değildir Bu odada yan yana biri ktiçük ve tek kapulu bir dolapla diğeri iki kapulu büyük bir yüklÜK vardır. Sokak cephesindeki soldaki odada kapuları vağlı boyalı bir vüklük ve ir de dolap mevcuttur. Sofadan 18 basamak merdivenle üst kata çıkılmaktadır. Üst ka nn taksmıat ve teşkilâtı da zemin kat gibidir yalnız antre uzerin de küçük bir oda vardır Bu oda hâlen mutfak mahallî olarak kul lanılmaktadır Bacası voktur arka cephedeki odanın döşemesi bel vernriştir Yüklügü ve dolabı yoktur. Kabili iskândır. Cephede sol daki odada viiklük vp riolap mevcuttur Helâ zemin kattaki helftlaı »60/18 evsafındadır. Sağdaki oda döşemesinde hafUt meyillenme mevcuttur. Bu katın Sultantepe ve Toptaşına kısml nezareti vardır. Birinci kat sofasından 10 basamak merdivenle bodrunı kata inilmektedir. Ortada şaplı beton dösemeli bir taşlık, arkada küçük bir oda, iki kömürlük ve sokak cephesinde iki oda vardır. Sagdakı odanın 10 teneke kadar su alabilen gömülü bir küp vardır. Penoereler demirlidir. Taşlıkta mermer taşlı ve mermer aynalı bir musluk vardır. Bina altında bir sarnıç mevcuttur. Ostü bir saç kapakla "rtülü bulunan saxnıç ağzı taşuktadır. Merdiven boşlugu yamnda bir küçük kömürlük vardır, taşlıktan bir kapı ile arka cepheden tek katlı mutfağa geçümektedir. Mutfakta kârgir davlunbazlı büyük bir ocak. ocakta çamaşır kazanı yen mevcuttur Mutfağın tavanı kaplamasızdır. Döşemesi harap şaplı betondur. Çatı örtüsü Marsüya tipi kiremitlidir. Binada su ve elektrık tesisatı mevcuttur. Havagazı 86 parselin bahçe duvarı arkasına kadar getirllmiştir. Bina dahilinde havagazı tesisatı yoktur. 86 parselîe 65 parsel arasında duvar yoktur. 86 parsel halen 65 parselin bahçesi olarak bulunmaktadır. Bahçede bir palmiye, bir Trabzon burması bir incir, bir dut, bir de ayva ağacı mevcuttur. Mutfak harap du rumdadu, bahçe duvarla çevrilidir. 86 PARSEL SAYtLE GAYBÎMENKUL 65 parselîe olan müşterek huduttan maada üç hududu kârgir bahçe duvar» Ue mahdut bir arsa halindedir. Sokak cephesindekı duvar kireç, harç, toprak harçlı moloz kârgirdir. Üstü yerli kiıv mitle örtülüdür. Arsanın ortasında toprak harçlı bir set duvan mevcuttur. Üst sette çimento sıvalı karglr dairevi bir havuz mevcuttur. Fiskiye tertlbatı da mevcut ise de bozuktur. Havuza su isâle eden tesisat sağlamdır. Bir salkım. bir asma. bir malta erigi. mey valı ağaçlar ve çam agacı ve müteaddit gül fidanlan vardır. 65 ve 86 parsellerin ayn ayn ve tevhit edilmis şekilde imar durumlan celbedilmiş olup ayn ayn inşaat yapılabileceği gibi tevhit balinde de aynı şartlar ile inşaat yapılabi' »ceği bildirümiş ve tapu kaydına nazaran 65 parselin 210,82 M2 ve 86 parselin 131.32 M2 miktarında oldugu açıklanmıştır. Açık arttınnası 27/7/964 pazartesi günü sait 14 den 15 e kadar yapılıp en fazla arttırana ihale edilecektir. tpotek sahibi alacaklüarla diğer alâkadarlann işbu gayrimeıı kul üzerindeki haklan, hususiyle falz ve masrafa dahil bulunan iddialannı evrakı müsbiteleriyle birlikte bildirmeleri lâzımdır Aksı takdirde tapu siciliyle haklan 8nlaşılmadıkça saüş bedelinin pay laştınlmasmdan hariç bırakılacaklardır. Birikmiş verjiler hisse darlara. tapu harcı. ihale pulu ve tellaliye resmi ve tâvi. bedelı mtisteriye aittir Satış peşin para ile ve capu kaydı mucibince ve tcra ve tflâs kanunu hükümleri dairesinde yapılır. Şartname tlân tarihinden itibaren herkesin kolaylıkla görüp okuyabilecekleri şekilde mab kemenin umum! tabelâsında asılmıştır tstekiilerin »elip okuma ları. fazla bilgi istiyenlerin 960 'İR sayı ile Satış Memurluğuna mü racaatları, alıcıların yazıh gün ve saatte % 7,5 nisbetindeki pey ak çeleriyle birlikte Üsküdar Sulh Hukuk Mahkemesl Başkâtipüginde hazır bulrnmalan ilân olunur Gayrimenkulde hlssedarlar ikame' etmekte nlup kirarı 5'okrur. ANKARA ELEKTRİK, H \VAGAZI VE OTOBÜS İŞLETME MÜESSESESİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN (ÜâneıUk: 1460/8103) Bakır Tel Satın Alınacaktır 1 Müessesemiz ihtiyacı için aşagıda evsaf ve eb'adlan yazalı cem'an 19 ton Elektrolitik ve örgülü çıplak bakır tel teklll alm» usulü ile ve Türk parası ile satın alınacaktır. 2 tlgüüer hazırlıyacaklan tekliflerini <"t 7,5 geçld teminatla n Ue birlikte kapah zarf içerisinde engeç 27/7/964 Pazartesi günü saat 17.30 a kadar Müessesemiı ümum Mtidürlügüne vereceklerdir S Postada vâki olacak gecikme nazan itibare almmaz. 4 Müessesemiz siparişi tasmen veya tamamen yapıp yapma makta veyahut dilediğine yapmakta serbesttir. 2 Ton çıplak bakır tel 6 mm3 standart dışi örgülU 7 Ton çıplak bakır tel 10 mm2 örgülü 7x1.35 mm e 5 Ton çıplak bakır tel 16 mm2 örgülü 7x1,7 mm 0 5 Ton çıplak bakır tel 25 mm2 örgülü 7x2,1 mm 0 (Türk standartlanna uygun ve elektroütlk bakırdan) (Basin/12953 • A. 7874 808U) MALÎT» B A K A N U â l Hesap Uzmanları Kurulu Giriş Sınavları SDİAV TARÎHİ : Yazüı Sınavlar 21 Eylül 1964 Pazartesi günü Ankara'da ve îstanbul'da yapılacaktır. FAKÜLTE ve AKADEMİLER : Sınava girebilmek için Hukuk, Sıyasal Bilgiler, îktisat Fakültelerini, tktisadl ve Ticarl îlımler Akademılerini ve bunlara eşitliği Millî Eğitim Bakanlığınca kabul ediîen yabancı fafcülte, akademi ve okul!arı bitirmıs olmahdır. >i.ıl'O GÖNDERİLİR : Sınavlara gıriş sartlannı ve sınav konulannı dökümlü olarak gösterir statü yukanda sözü edi!en ögretim kurumlarından ve Hesap Uzmanları Kurulu Ankara, tstanbul, tzmır Grup Bürolarından sağlanabilir. tstiyenlerin adreslerine gönderilır. B.VSVIRMA : Sınavlara gırmek ıstiyenler dılekçelerını 1/9/1964 günii akşamına kadar, Ankara'da Maliye Bakanhğı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanhğına gondermelıdirler. İst. Lv. Ânrirllği Sirked Demirkapı 1 No. lu Sat. Al. Kom. Başkanlığından: Asağıda yazılı Margarın Vağı, Kapalı Zarf usulü Ue satın alınacaktır Şartnamesı Ankara Lv Amırlığinde, tzmır Hava Sat. Al. Kom. Başk. lığında ve Sirkecı Demirkapı'dskı Ko mısyon Başkanlığında görülebilir. Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat evvelıne ka dar Komısyon Başkanlıgına verümesı lâzımdır Postada vakı ge^ cikmeler kabul edilmez. Tahmını Ueçîci Tutarı Teminatı thale EÜn C İ N 8 İ MtKTARl Lira Kr Lira Kr. ve saatı: Nebat! Margarin Yağı 200.000 Klg. 910.UOU,UO 4U.150.00 27.7.1904 Pa^ar tesı saat (988 11/110 B a s ı n : 125S3/8d«4i (Basın: A. 11557/8086) İSTANBÜL TİCARET OBASIÜDRN 13 üncü kota tahsisli ithal malları listeslnde tamamen veya kısmen AÎD fonlarından karşılanacak sanayici kotalarından talepte bulunmak Istlyen mensubumuz sanayicilerin 30 temmuz akşamına kadar Sanayl Şubemize miiracaatlan rica olunur. (Basın: 12988 8093) İSTANBÜL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK FAKÜLTESİ DEKANLlftlNDAN Pakultemiz Elektrik Makinaları Kürsüsü lâboratuvnn ıhtlyar tçın 45.750. TIJ. tahmin bedelli muhtelif cins ve sayıda elektrıımakineleri pazarhkla satın alınacaktır {"azarlık '38 temmuz I9fisah günü saat 10.00 da Dekanlıkta vapılacaktır. Şartname Dekan lıkta görülebilir. Pazarlıga girmek istiyenlerin geçici teminat olar 3432 lirayı pazarlıktan evvel Üniversitemiz veznesine yatırmış ol malan Iftzımdır. <Basın: 13028 R081) Acele Satılık Kamp Esyası 200 klşiyi en konforlu şekilde yedirip icirip yatıracak evsal ve kilayette kamp, gazİDO, mutfak eşya. ı toptan satılacaktır. tzahat içln iş saatlerinda 22 42 20 numarava telefonla müracaD' edilebilir. t&eklamcıüJt: (fiuısu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog