Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

16 Teramuz 1964 CUMHTJRÎYET BES 50 yaşında ır Operası «C AH M£İV» e haşhyor 1 Ağustos gecesi Rumelihlsorında Şehir Tiyatrosu 250 kişilik kadrosu ile Coriolanus'u oynayacak Memleketimizln sn esld tiyatroeu olan tstanbul Şehir Tiyatrosu, 14 Bütün sanatkârların rol alacaklan piyeste temmuz günü kurulusunun 50'nci yılını tamamladı. Yanm yilzyıl, mem Muhsin Ertuğrui da sahneye çıkacak leketlmizde bir tiyatro lçin ddden övilnülecek bir zaman Ifade etmek;te. yax temslHeıi sonuç vermiş ve Vakıflar tdaresi I Şehlr Tiyatrosu idarecileri bu güRumeühisan'ndakı 'zel Jübile yıllnı en parlak bir ne nin görduğU büyuk ilgiden cesaret mimarları anfıdeki yeşil sahaları da kilde kutlamak gayreti ve heyecanı aiarak bu sene burayı genişletmek tribün hâline getireceklerdir. Böyle teşebbusüne geçmiş bulunuyor. MU ce 450 seyirciyi istiab edebilen Ruiçinde bulunuyorlar. dur Basri Dedeoğlu'nun bu konuda .melihisarı anfisi yapüacak yeni ila[ Çalıskan Müdür Baari Dedeoglu yapmıs olduğu teşebbus muspet I velerle 1000'e yakın seyirci alabilehergün vaktinin bUyllk bir kumını Belediye'de bu 19in idart ve mall yönlerini organize etmekle geçirirken başta Muhsin Ertuğrui olmak üzere san'at yöneticileri ile sanatçılar da her giin Rumelihisan'nda kızgm güneşin altınd» «jübile oyunu> nu hazırlatnakla meşguller. 1 50 ncl yıl kutlama programı, 1 A ğustos cumartesl gecesi Rumellhisarı'nda verilecek «Coriolanus» tem»üi ile baslayacak ve ekim aymdan 1964 yüı aralık ayı sonuna kadar da kıs aezonu içinde Şehir Tiyatrosunun be» aahnesinde birden devam edecektir. [ eektlr. Bu yeni ilâveler bugtmlerde t^ıyHtpilftnrrny OİacftktlT. Şefalr Tirstrwannn «n kıd«mll döıi lanatcın : Mnhiln Ertogrul. V»ıfl Rıza Zoba. BedJa Mavahhit T » L G»llp Al«M Şehir Tiyatrosu, 50 n d yıl kutlAma programı İle ilgill olarak bUyük blr de «50 n d yü tdtabı» hazırlamaktadır. 400 sayfa hacmlndekl bu kitapta Şehir Tiyatrosu'nun yarım yüzyıllık bütün tarihi bulunacaktır. Kitap kıs sezonu İçinde yayınlanmış olacaktır. Ünlü Fransız aktörü ve tiyatro yöneticiai Andre Antoine'ln 50 yıl önce temelini attıgı Şehir Tiyatrosu'nun bu parlak jübilesinl candan kutlarken bu sahnenin büyük ölüleri; küçük Kemaller, Muvahhitler, Hazımlar, Neyyireler, Behzatlar, Emln Beliğler. Râsit Rızalar, Saidler, Talâtlar, Perihanlar, Halideler, Su«viler, Resitler, Yasarlar ve aramısdan ebediyen aynlmı» bulunan diğerlerinln aziz hfttıralannı tazlmle anıyonu. Gem ATABEYOGLC 1 Agusto» gecesi Rumelihisarı'ndaM açüıs törenlnde Şehlr Tiyatrosunun en kıdemli sanatçısından en yeni flgUranına kadar bütün oytınculan 250 kişilik bir kadro üe «Coriolanus» U temsil edeceklerdir. Bu gecenin bir diğer özelliğl de uzun yülardan beri aahnede görülmeyen Orta halll blr Frannı slleılnin çocago o l ı r ı k 1857 yılında değerli aktör ve yönetici Muhsin Llmofeı'da dünysya feldl. ögrenimlni tamamladıktan sonra meErtugrul'un ufacık bir rolle de olsa mnr olarak havagan idaresinde calışmaya basladı. Fakat bütfin tekrar aeyircilerin karçısına çıkmaaı olacaktu. Muhsin Ertugrul, elli heveıi tahntde Idl. Tlyatroda blr yenilik yapmak gayeıi Içinde yıl önce Andr* Antoine'ın temelini çırpınıyordn. Nlhyet bn büyflk emelinl 1887 yılında tahakknk attığı Şehir Tiyatrosunun en eaki ettlrebildi. Tanına topladıgı beson arkadası ile blrlikte knrdnfo «Serbert Tiyatro» nnn perdesini 30 mart 1887 günfi açtı. E> sanatçısı bulunmaktadır. Onu, Şehir Tiyatrosundaki mftzileri 40 yılın U klyl yıkan, iüsün yeıine »Sdeliji, fantezinin yerine fikıi, ınn'iserlnde bulunan şu değerll sanatçıIlfin yerine tabiiltgi getlren bn tiyatro, büyük bir llji topladı. lar tftkip etmektedir: Vasfi Rua Tiyatro Alemi Andr6 Antoine'ın açtıfcı ba yeni çıjın dertaal beZozu, t. Galip Arcan, Bedia Muvahnlmıedl. Ve dünyaya yayıldı ba reform. hit, Hüseyin Kemal GUrmen, ŞâaAntoine'm ikinei devrim merhalesl «Antoine Ttyatroın» olye Moral, Mahmut Moraü, Kemal dü. Kendl adını tasıyan ba tiyatro İle lahne tleminde bftdiseler Tözem. Bu sanatçılar da «Coriolayaratan Bnlfi tiyatro adamı 1908 yılında hükametin vâki ricası nus» da rol alacaklardır. Oyundakl Uzerine kendi adını tasıyan tiyatroyn kapatıp devletin idaresinfigürasyon roller dahi Şehir Tiyatdekl Odeon Tiyatrosu'nnn başıns geçti. rosunun en seçkin sanatçılan arasmda paylaşılacaktır. Tiyatro ftleminin bn bfiyük şShreti 1914 yılında Şehremini Ancak kadrodan tek sanatçı (Şirin Operstör Cemil Paşa'nın vâki daveti flzerine trtanbal'a geldi. Devrim), vazifell olarak Paris'te buHem Konservstnar, hem Şehir Tiyatrosa olarak karalmak lstelunduğundan onun bu geoeye katılnen mfleısesenin teskllfit projeıinl ve nizamnamesinl hazırladı. Ve eski sdıyla «Darftlbedayi> nin temelini attı. Aneak çek geç ması şüphelidir. Şirin Devrim 1 Ağustos'a kadar Fransa'dan dönebildi meden patlayan Birinei Cihan Harbi yflzünden ba eaerini taği takdirde o da «Coriolanus» oyumamlayamadan geri dSndd. nunda vazife alacaktır. ünlfl kişi, 1943 yılında 86 yaşında lken Fransa'da hayata g8z450'den 1000'e lerini ytımdn. Şehir Tiyatrosu, öncekı aenelsr Şehİr Ziyatrosunun temelini atan aSam Jübile gecesi ANTOINE Miaailr mpna» D«aalni«ac Klks Ankara'nın ıcvilen topİBİafn Meydan Sabneıi, «Her yer tiyatrodar» kampanyasına katılarak Gölbaaı ilçesine bagh HMUİar kSyfine glderek kSyDn ortanndakl düılükte köylülere bir temıil venniştir. Çolok çoenk, ksdın erkek, yaşlı gene bfitün köy101er ilk defa seyrettiklerl tiyatroya karşı derin hayranhk dnymoşlardır. Temsil edilen «Karaların Mehmetlerl» nden «Tangtn Mehmet» k»n dfivan konasana ele aldıgından, ayandırdıgı tepki • ayrıea özellik tasımıştır. Meydan Sahnesi'nin Çetin Körogla, Kartal Tibet, Esin Avcı, Teeman ö z e r ve Serap Tayfur'dan knm l o ekipi, gördükleri ilgiden dolayı bfiyük haı dnymaftar. Ynkarıda ve asafıdaki resimlerde, oynna heyeean İçinde teyreden Haeılar köyluleri ile Kartal Tibet ve Çetin KSrogln, «Yantin Mrhmrt» in bir sahnesinde görfilüyorlar. «Ttusndot» «perasuuB basanlı tem»ffleıljı<]eıı sonra ŞeUr Opermaı, 18 Temmm conuuteai gecesinden itibaren Açıkhava Tiyctro•o'nda «Carmeo» e p n Minı basfayscaktır. Cartnen luMtoö oynsyacak misafir sanatçı Paris Operası »«prmooeu Domiırique Riks hafta içinde ychrfaıme Kelerek çalı^maUra başlaaustır. Dtfer önemli rollprdc ttalvan trnnr AmiMİrn Zambon, Meral Menderea, Met« V'ğur re nrvtct Op«rafn ö ı c s a Sevgen yer alaraklardTr. «Carmen» I Aydın Giin koyaesk, orkestrayı da Cema] Rpsit Rer ynnetec^ktir. Koreognf? Rezıan Abidinoğlu tarafmdan hazırlanmaktadrr. «Carmen» operası geçen Inş srzonanda ş»hir Operasınds kapaIı ri»e olarak 25 defa «rynanmışö. «Arslan Asker» askere gidiyor Genç ve değerli sanatçı Genco Erkal, vatanl vaziTesine gltmek Ucere aon hazırlıklannı yapmaktadır. Aakerlik vazUesinl yedek subay ögretmen olarak lfft edeoek olan Genco Erkal okulların açılmasıyla tayln olunacağı yere gidecektir Şimdiki halde bu yeni tiyatro * ı elemanlsrdan kurulacaktır. Çetin tpekkaya, Anl tpekkmym, Mehmet Akan, Hasan Kuruyaaa, Guner Namlı, Cüneyt Türel, Dmur Bugay, DsveT TUken, Güngör Duracan. Derlet Tiyatrosu «nnatçılanndan I«ık Yenersu ile Olcay Poyraı da misafir sanatçı olarak bazı oyunlard» rol alabileceklerdir. lastırayım» drdi amms bastonu yememek lçin de somju kapının dısında aldı... Kurdoğlu bekâr Haluk Kurdoğlu h&len bekftr hayatı yasryor. ZArif esi, njiadr aJctris Muazzez KurdogJu tstanbul'da film çevirmekte. Haluk da vatanl vazıfesini yapıyor Ankara'da. Bunun için eşinin yanında degü.. Her gece Milka Pastahanesinde arkadsslanyle otarup sohbet ediyor... Devlet Tiyatrosunun Paris'teki başarısı neyt Gökçerin gahne düzenl beni Tunus tiyatrosuna karsılık. bem dahayran etti. Metne Ihanet etmeden, ]ha uzun bir tiyatro hayatı var, bem ı n u rahatça tefsir ederek, ona yede çok önemli imkânlan. Tunuslularda olduğu gibi, onlarda da sahne Devlet Tiyatrosu sanatçılan Paris' ni bir yanlcı vermc5İni blldi.» 11 Hazıran 1964 tarihll «Les düzeni tamamiyle aktörlerin oyunuden dönmti^ bulunuyorlar. Yorucu bir sezonun hemen peşinden harl Lettres Françaises» dergislnde de na dayanıyor. Komik sahnelerde da ran ayının ilk günlerinde Paris'e ?i Türk ve Tunus tiyatrolan karşüas ha çok incelik daha da füçlülük derek «On tkind Gece» yi oynayan tınlarak söyle deniyor: «Tttrk Tt var.» Yazının yazarı Paris'in tanınON tKİNCİ GECE'si mış tiyatro eleştirmenlerinden SylTiyatrosu böylece. ünlü tn ystrosunnn vere Lotringer'dir. Kadıköydeki yeni tiyatro Kadıkoyde 1 mUyon Barfıyla lnsa edilmekte olduğunu yazdıgıımı yeni tiyatro btnaaının isletme lçlnl Ankara Sanat Toplulugundan ilgili bulundugu bir sirkat uzerine alacaktır. Ancak Ankara Sanat Topluluğu ile tam bir anlasmaya vanlamadıgmdan $imdllik her Ud tlyatroda tamamen müstakil olarak cahşacaklardır. Kadıköyündeki yeni tiyatronun idareai ü e Çetin tpekkaya ve NeJat tlhan meşgul olacaklardır. Ah Şahap, vah Şahap Dertet Ttyatrosunun Paris turneslnde en talihsiz suphe yok k) değerU ve babacao rejiflOT«ktör Şahap Akalm'dı. Paris'de ayagının llfi kopunca bastonla sahneye çıkmak ve böyle oynamak zorunda k&ldı. Fransızlar da bunu bir mizansen zannederek alkışladılar. Oysa, Şahap Akalın'ın acıdan canı dlsine gelmişti. Bir parmağında da dolama çıktığındati zavallıak otelden dışan adım atamsdı. Buna dekoratör Turgut Zaim çok UzüldU ve Şahab'm odasına gelerek «Sans blr tekerlekli iskemle alayım da biraa do Ozakman'ın çalışması Tiyatro yazarı Turgut Özakman bu sıralarda çok çalışıyor. Yeni ild eserinin son yapraklannı vazmakîa meşgııl, bir yandan da rad yodaki «törevi kendisin pek rahat bırakmıyor amma Özakman hayatından memnun. Akşam üzeri dogru evine gidip ikia ogullanyla bir süre oyun oynadıktan sonra daktilosunun başına oturup piveslerini yazmaya başlıyor gayret Turgut özakman. eayret Haluk BESEN THİAîRî 01% NAÎİON3 11 Haziran 1964 tarihli «Le Pigaro \ LJtteraire» dergisinde de Jacques ' Lfmarchand şöyle diyor: «Bu hafta milletler tiyatrosunda Shakespeare' ye ssygı durusu yapmaya geien Türk Devlet Tiyatrosu oldu. Bu tiyatroyu idare eden Cüneyt GSkçer bize sevimli blr ON tKİNCİ GECE gösterdi. O gülünç MalvoIIo rolunde kendisine büyük ve haklı bir basan sağlıyarak..» Geçen yıl Ankara'j'a gelerek ikı ay kalan Devlet Tiyatrosunda «Don Juan» komedisini sahneye koyarak Cüneyt Gökçer'e rejisörlük yapan tanınmıs ve ünlU Fransız tiyatro a damı Jean Mercure de, TUrk tiyatrosunun temsilerine ait broşürde bir yazı yazmış ve TUrldye anılanndan Fransız basınından bir kupür giliz tr/atro adamı William Shakesıdaha büyük bir vuzuh ve daha emJn bahsederek, Türk sanatçılannnı güçpeare'ın 400 üncü dogum yılı festi'bir sanat gücü arzediyor. Bnnun da İU yönlerini ele almıs, övücü sözler saşüacak bir tarafı yok. Zira genç söylemiştir. \'aline katılmış oldu. 1 Tiyatromuzun Paris'teki temsilleBütün bunlar göstermektedir kl,| rine ait Parıs Basın Ateşeliğinden TUrk tiyatro, şu ya da bu söylen yuıda bir haber gelmediğinden, otinin yamnda gene de emin adım radakı başarısı ya da başansızügı hakkında bîr fikrimiz yoktu. larla günbegün ilerlemektedir. BunDevlet Tiyatrosu Genel Müdürü dan da gene sevinecek olan, gururCüne^ Gökçer, turne hakkında billanacak olan, övünç duyacak olan | gi vererek başanlı bir oyun çıkarbizleriz... I dıklarını. Paris basınmda birçok tanınmış dergı ve gazetelerin yazarlanntn övürü sözleriyle mükâfatlandırıldıklarını Delirtti. Gokçer'ın beraberinde gettrdiei dergı ve gazete küpürlerinden bazılarının ozetleri şunlar: 11 Hazıran 1964 tarihli «Les Nouveiles Lıtteraires» dergisinde Marc Bernard: «Her mületin kendi hassasıvetiylp nnu nasıl beslerip RPİiştirdiğini bir kere dıha anlamak fırj satını bulduk. Cürk Devlet Tiyatrosunun iMilletler Tiyatrosunda oynvj dıs f)N İKİNC' GECE. binbir gece hikâyelerüıdcn biri haiini aldı. Cflı 'bütün dünyanın hizmetlnde holay ytkamr, çabuh hurur yıkantnca cehmez giyimi rahat SIHHİDİR 34 GÖMLEKLİK POPLİNİ ütü istemez, buruşmaz o 3
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog