Bugünden 1930'a 5,426,022 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ODRT • IIIIIIHIIIIIIIIIIIlllllllllMIIIIIIIIIIIIHfl 16 Temmuz 1964 BütMACA 789 NADİR NADİ Cumhuriyet ^Okurlardan, . Isml mahfnz bir memnr yanTopraga iyice yerleşmek, tan yordum: Kara Avrupasında aşıı kanı bizi dirsekleri yamalı blr yor: rrun yanısıra hızla endüstriye yö ması imkânsız su engelleri VOK ceketle kabul etmişti). Z SOLDAN SACA: Sayın Bakan, neimek, sosyal adalet ilkelerim tu. Acaba Fransa ile Almanya aBatı cephesinde günden güne SİE bir Ormaneı elarak yurgerçekleştirmek, kendi gayretle rasında Maginot hattı yerine bir aleyhe gelişen 1 lyl yüzmc bllmden denlze savaş durumu, Z «Belediye Başkanının alâkasını bekliyonız» başlıklı yazı dun Orman dâvasını sıradan bir rimizle meydana gelen temeller kaç kilometrelik bir Mans. kana uğrıyacaklan Akıbet. programımızı bir an olsun aksa Z açılanlann llgililer tarafından hıcelenıniştir; • 1 Hazer denlzlne akan nehlrlerüzerinde yenl ve ileri bir düzen lı bulunsa idi, Fransızlar da o vatandaştan çok iyi bildiğiniz gitamıyordu. Iskoçyaya, göller böl«Sifortaüı işçiler Yapı Kooperatifl için 7 blok üzerinden 2 den blrlnin e»kl adı, blr »ayı. 3 Kurmak zorunda idik. Dünya, ar laylan böylesine rahat bir serin bi bugön Bakan olarak bn mevgesine kadar uzandık. Fakir (!) Z Blr çoğul takın. cerryan isttnflmiş ve kendilerine kabul jartı verilmiştir. Kobazan ytlzttnden tık canbazlann her an defişen. kanla inceliyernezler mi idi? rada bilhassa B a k a n h f ı n ı » bagbalıkçı köylerini, bu köylerdeki ; pahalıya çıkar. 4 Dln kaynajınoperatif bu bloklar için 6785 numaralı lmar kanunu gereğinoynak ve kaprislere baflı tehliIı işletmelerin verimll bir fekilKıbrısta çiftliği oldugunu söy çiçeklerle süslü şirin evleri gez Z dan gelme şarkılar (çofrul). i ce kullanma izini »lamamj? ve (585 numaralı giri? mektabu keli duzenlnden kurrulmalı idi. de çalışmasının mes'nliyetlni de liyen az saçlı, esmerce bir mil dik. Ingjltere ile aramızdaki ha 2 tNHln yetmlyecek derecede?» mân»Ue hâlen tamamlanmış d^urumda olan e, D 1, D t bloklanna Yabancı ülkelere kuru yemi? letvekili sofrada yanıma düşmüş yat düzeyi farkını anlatması ba Z »ına karma blr sorudur. 6 Nota, taşımaktasınız. cereyan verilmesini istemiştir. satıp Tannya şükretmekle ola tu. Yaz aylarında Akdenızi dola kımından köyler şehirlerden çok Ş blr yerden başka yere taşıma lşl. 7 Bu yazımıza lize Bakanlığımza 16.5.1964 gün ve 5490 sayılı yazı ile bu istekleri cevaplancak *ey degildi bu. memeden çıkma şır, Kıbnsa da her yıl ugrarmış. daha ilginç. Ortahalli bir îngiliz Z «Birbirlnln aynı bafh VIMŞ Devlet Cretme Çiftli dınlmıştır. Bu kere Kooperatif 30.6.1964 tarihindeki mnracaatLord Alnander'tn sagında, sof Savaştan soz edişiai duysanız, bir şehirlisi ile ortahalli bir Türk şe Z akar msdde» anlamma İkl soz, her ğinde mevent İM bin eivsnndaki lannda 5490 sayılı IC^.1964 günlü yazımızla bildirilen 3 adet ranın asagılarına dofru oturmn tenis turmıvasını ya da bir briç hirlisi arasmdaki yaşama farkı nl Z hangl blr görevl lcra. 8 Tera! kavaklıfın ve yenl dikilen binbinays karşüık mall imkânsızlıklan dolayısiyle hâlen durumu Devlet Bakanı Majör Atlee'ye ba partısını anlatıyor sanabilirdiruz. hayet pek göze batmıyabilir. Anu Z kaybolan ve yok olan» mânasınadır, leree fidanın feei hikiyeılnl nakmösait e ve D Z bloklanna cereysn verilmesini istemislerdir. tayordum. Işçi Partisi Lideri, ln Yalnız bir an coşar gibi oldu. e fakir bir Türk köylüsünU fakir ~ »uçları bağıçlama harekeu 9 ŞlmZ dl ancak Istanbulun karşı kıyılannDurum yeniden gözden geçirilerek netice kendilerine bildiriledeeefiı; A l i k a l a n ı m n n ümigiliz gelenkleriyle çelişecek kadar ~ da lçlemekte olan taşıma araçlannın lecektir. Talepnamede bildirilen şartlaıU 6~,İ5 numaralı lmar diyle. itinasız bir kıyafet taşryordu. KoZ İkl başı, blr vllâyetlmlz. Kanununun gerektirdiği kullanma izni ibraa edildifi takdirde Taşlan l t 10 araaınds «lan Iasi2 ve renkU yakaâgı içinde gereği yapılacaktır.» Z YUKARIDAN AŞAÖIYA: sanki fiktrleriyle yapmak istedi İM binlik kavaklıgın gelisimi Ü devriml giyim kusamı ile beiçin tehçire tabi olması gerek 1 lllm esaslanna dayanır dulirtmeye çalışan bir durusu tifi alakalı memarn tarafından det aanrs 81va»'a geien Mfldflr kMblI diyellm. T s fn başı keZ rumda. 2 Turtstler lçln çok sayıvardı. Majör Atlee'nin soframızda kurmaya çalıstıirımız, «kulaklaMfidöriyete bildirilmi» ve Müdii •radaa telefanls ITUf idareeile iilen binleree fidanın meiklı hada böylece kıyaleti ile temsıl etnnla duy!» karşılığı blr emlr. 3 kendiıinl linl ne ile izah edeeejiz? Sayın riyetce 1963 yılında vrtkili bir rlyle temass yeçerek tiği devTİmin çok uzak saysunıAeır ve ts>ınmajı güç (Dlvan Edebltetkik etmek Bakan Allab için löyler miainiı Ormaneı genderilmesi için U Unıtmıı yerinde yatında), Fransa lle Almanya araınyacağımız bir gelecekt* mutlaka rica slı hiç İ N . 75 santim boynnda munı Müdürliiğe vazılmış. l)u üzere Ulaşa aldırılmasını da kalan fakat bağımMclıg* kavuba$arılacagına inanıyordum. Kavak fid&nı rumuıı öncmini nazarı itibara etmif; 'Ellerinde 20 y« yskın va tepesi keıilmiş şan küçük blr bölge. 4 Bir sıfat Bir gün de Avam Kamarasına, sıta oldn£n halde, »rabalan »1 gördünSz m i ? tyl biliyornm ki alan I m u m Müdürlük derbal takuının tersl. daha şlmdl ve taze konuşmaları izlemeye gittik. Alharekete geçerek yerinde tetkik madığı gerekçesiyle refflze edil olmaz böyle şey yalandır dlyeolarak 9 DOzenll olarak vertlen man ordusu Belçika üzerinden düşündfigflnüz mif ve hiç bir sey yapmadan eekıiniz, keşke veya alınan pave geregj için alâkahlarla biz bir bıçak gibi Fransaya dalmıs, ralar (eski unıl gibi olsa fakat bugön yerinde zat temasa geçmek üzere Gazi dönmek meebnriyetinde kalmif durum pek ciddl bir hal almıştı. çoğul). 6 Inher zaman jörOrman Kidanlıjı Mfidürünü va ö y l e u n n e d i y o r a s ki ismini bil blr vakıadır Refet Paşa bile artık kâğrt üze»anlar hayatlazifelrndirmiş ve Llaş D. Ü. Ç. mediğimiı bn xat alâkalı llmBm mekte mümkflndflr. rını kazanmak rine kroküer çizip ok işaretleriyMiidürlüğüne bildirmis. Vazife Müdörlüge vaziyeti o zaman inKim Isledl bn lcnayetl srsnın lçln ondan blr le Müttefiklere kurtuluş yolu aItndirilen zat da bir mektnpla tikal ettinniştlr. Bnrayt kadar alâkshlan herhslde gereği gibi taneslnl »eçmeramaz olmuştu. İktidar ve muğ* mecburdu rl la? Müdârlötüvlc Itmasa ceç naklettiklerimiz alâkaaızlık TÜ harekete geerni* bn tahribatı yahalefet diye bir şey kalmamıştı lar. ıgeçmlş» ln fakat telâflıi pan bakkında ISzım celen miş. Bn yazışmalardan oır mnd zönden geeikmiş Avam Kamarasmda. fşbaşında yarısı. 7 «Kır Churchill'in başkanlığında karma mızı derlll» m« Dfflnkd bnlmaeanır bir hükümet vardi. Her milletvenaıına İkl toz. halledllnılş şekll kili kendl adına konuşuyordu. 8 Blr yabancı kadın adı. Afrlkada Avrupa parlâmentolarından hıç blr memleket. 9 Komşumuz olan tNSAN ChnrchiII'in, Avam K»marasında yaplıfı bir konafma birine benzemiyordu burası. Bablr yurdun yann, kuvvetBİzllk ve HAYAÜA takatslzllk. şında bol lüleü bir penıka taşı peyce heyecanlı blr sesle keıi bir tngillı köylusU ile nasü kıyan Speaker .eski kıyafetler mü meler Uzerlne teker teker basa yaslıyabilirlz? Arada herhangi eÜCİDEFA zesinden getiriliniş bir manken rak: konomlk blr ölçü bulmava imYAŞAI kadar sessiz ve hareketsiz, gö Nous allon» valncre, parce kfin yok. Biri on kazanıyor, öterüsjnelerl yönetlyordu. Salona gique no\ıs sommes lnvincibles. ki yüz diyemezslniz. Bu oran hlç ren yine eski kıyafetli bir subay, Çeviren.Nihal YEĞİNOBALI Tazan: lan Fleming Dedi. Cümleyl çok guzel söy bir sey ilade etmez. Ancak «zaelinde tuttuğu altın sapl: bir bastonu, agır adimlarla Uerliyerek lemişti, hojums gitti. Fakat, ya man» kavramını ele almakla bu konuda gerçeğe varabtllrlı. FaBaşkanlık kUrsüsünün tam kar l&n degil a, o güne kadar yenii•• İTFAİYE: Beyoğlu: 44 40 44 * şısındaki uzunca bir masaya bı memiş olmanın ondan sonra da kir Türk köylüsü, hâlft on altuıcı Istanbul: 21 42 22 Kadıköy: köylüsünün raktı. Saygı ile egildi ve yüzü yenilmemek için yeter bir sebep yüzyıl faldr İngiliz 36 08 72 Üsküdar: 36 09 45 hep Speaker'e dönük, geri geri sayılabilecefine pek akıl eridire maddl sefaleti İçinde çırpınırmedim. Bakırköy: 71 64 66 Adalar: yürüdil, salondan çıktı. Pek deken, bugün fakir tngiliz köylüsü 51 60 81 tstinye: 63 60 20 mokratik olmıyan bu tösteri, yirminci yUzyılın refah re saglık Demek bu gece hiç de Bond'un dı. Tanaka bununla çok iftihar ediyüzyülardanberi gelişen Ingiliz 5 imkanlarmdan yararlanacak du* TELEFON : Santral: 22 42 10 demokrasisinin değişmez semboTanaka Bond'a dönerek, «Bu içişin umduğu sekilde sona ermiyecekti! yor, buna karjılık Bond'un sıçan yı ruma gelmiştlr. Evi temiz, hattâ olmasıyla da hayli lü idi. * POLİS İMDAT: Istanbul: le pek itibar kazandm, Bondosan,• Bond bir hayal kırıkbğına uğramak lında doğmuf güzeldir. Bahçesini çiçek tarlatngiliz dostlarımız, memleketin 27 45 00 Beyoğlu: 27 45 01 riiye bajını salladı. 'Bu kadar saki tan kendini aîamıyarak Gazel Yapzevkleniyordu. gücü Tartısmalar, hayret edilecek savaş gayretlerini bize göstermek lan süsler. Ucuz elektrik James Bond'un bardağına (aki, Anadolu Yakası: 27 45 02 ^ip de kendini kaybetmemek an rağına baktı. Maamafih Tanaka'nın bir serinkanlılık içinde, kavga amacı ile ilginç bir program ha hizmetindedir. Radyosu, buz docak pehlivaniara mahsustur. Madam bu âni dâveti ve o maskemsi yüzün kendi bardağına ise «untori denilen Sıhhi tmdat: Beyoglu: 44 49 98 sız, gürültüsüz geçiyordu. Sanki zırlamışlardı. Güneyden kuzeye labı vardır. Çocuklannı derlet senin sekiz sürahilik bir adam oldu de belirmi; olan ciddî ifade kanını Japon viskisinden doldurdu. Sonra Fatıh: 21 15 95 Üsküdar: konu, günden güne agırla$an sa adayı hemen baştanbaşa gezdik. sekiz yıl süre Ue parasız okutur. yepyeni bir heyecanla tutuşturmuj o yumujak, aheste sesiyle, ğuna karar vermiş.» 3fi 05 38 va$ durumunu degıl de, milll e Kara, hava ve özellikle deniz kuv Hastalanırsa, modern tıbbın bü«Bondosan,> dedi, «ilk görüfmaGenç adam Gümüş Inciyi, ciddiyet tu. ğitim politikasınm hiç telâsa gel vetlerinin nasıl eğitUdiğinl, silâh tün araçlan onun yardımına ko* tlÇAK: T H Y. (Termınal): le be! kırarak selâmladı. O da TaYolda giderlerken Japon Lstihba mizde söylediğin şeylerden anladımiyen son derece bilünsel ve a 44 02 96 Hava Alanı: 73 82 40 naka'ya gülerek bir şeyler daha söy fabrikalannın ve tersanelerin ne şar. Kısacası, aradaki fark bir Kademik bir safhasını Ugüendi büyük bir verimle işlediğini gör maddl refah seyiyesinden zlyade * TREN: Demiryollarıt 3fi 04 75 ledi. Tanaka hiç istifini bozmadan riyordu. Sös alan milletvekUleri. dük. Oldukça geç kaldıklarmt (Haydarpaja) 22 30 79 (Sir tngilize ddndü: bir çag farkmı andınr. Fransa ile, Federasyona kadar dostlarımız çekinmeksizin itiraf «Madamın sadee* bir endisesi var. keci ) varac3k yeni bir antlaşma yapıı Edimburg'da *lze meçhul asediyorlar, fakat kaybettikleri zaSekizinci •ürahiden sonra Gaıel Yap * VAPtiR: Denizyoüan: 49 18 90 rağı için pek de eğlendirici bir armasını istiyorlardı. Churchill he manı geri almaktan korkmadık ker anıtını gösterdiler. Şehre Nöbetçı M : 44 02 07 Sehir kada; olamıyacağını söylüyor.» men Parise gitmeli, teklifl biz lannı da her fırsatta belirtiyor nâzır yüksekçe bir tepeye kurulHatlan: 44 42 33 44 43 59 zat Paul Reynaud hükümetine lardı. Sivil endüstri, tam anlarnı muş Gezintilerinin başlangıcında Kapolan anıt, öyle her yerde Üsküdar: 3fi 03 12 Ye.«ılk<iy lan Tanaka genç Ingilize bir (yastık sunmaü idi (Churchill 22 Mayıs ile bir savaş endüstrisi haline gerastladığımız klâslk yapüara ben73 84 25 Bofiaziçı : 63 56 35 geyşası> vâdetmijti. Bu. aşağı taba fa bu görevi yerine getirmistir). tirilmişti. Çelik fabrikalarından zemiyordu. Bu anıt başka bir aFüvükada: 51 61 28 Bütün memleket baştanbaşa is dokuma ve konserve fabrikaları kadan bir geyşa demekti. Yâni datilâya uğrasa bile Fransızlar tes na kadar bütün tesisler ordu ih nıttı. tlk bakışta insana blr tu* BKI.EDİYE: Zabıta : 22 42 79 • ha yüksek seviyeden olan kültürlü hai geliyordu. lim olmamah idiler. tiyaçlarını karşılamaya çalışıyorgeysalar gibi şarkı söyleyip çalgı Işlerı 22 08 35 Yüksek ve genis bir kubbe. AlAvam Kamarasınm altındaki du. Yiyecek ve giyecek maddele* BE1 EDÎYE: Zabıta: 22 42 79 çalmasını, gülünçlü fıkralar anlatıp Vatan tında muazzam bir paketi andışiirler yazmasını bilmezdi. Ama, bil mahzerüer hem sığınak, hem de ri vesikaya bağlanmıştı. * HAVAUAZI: Istanbul: 22 45 B0 hassa ecnebi erkekler için daha mak lokanta haline sokulmustu Ora daş eski elbise kullanmaya teş ran beyaz mermerden bir taj (Gündüz) 21 44 26 (Gece) Ka Ibulolan başkaca mârifetleri vardı ki da İngiliz milletvekilleri Ue tek vik ediliyor ve toplumun üst ka yığuu, ve üzerinde kabartma şedıköy: 36 46 20 yöneticller bu konuda |şimdi Gümü} Inci'nın kasdettiği de killer. Işte anıt. Hfsiz bir öğle yemegi yedik. Her tındaki (admı kes neşeü idi. Ben de neşeli i halka örnek oluyorlardı * ELEKTRİK: Beyoğlu: 44 48 00 i buydu. unuttuğum Britsh Councü'in Başdim. Yalnız arada bir düşünit (Arkası var) I • Bevazıt: 22 45 80 Karlık^v ! James Bond. «Madama söyle, ben 36 07 10 Bakırköy: 715149 zaten onun gibi olgun kadınları ter lcih ederim.» diye cevap verdi. «Belj ki Gazel Yaprağının yerine kendisi geçmek lutfunda bulunur. Ben onu Yuarr H Castillou OLDÜREN SİR 152 oyahyamasam bile onun beni oyala masını gayet iyi bileceğinden eminim.» Gümüş Inci, bu sözleri kahkahalarla karşıladı. Geyşa kızları da çığ lık çığlık gülüştüler. Kaplan Tanaka, genç Ingilizin kadehini bu sefer kendi eliyle doldurdu. James Bond'un Tokyo'ya gelisinin üzerinden haftalar geçmisti. Kaplan Tanaka ile ahbapiıkları çabucak ge lişmişti ama genç adam görevinde başkaca bir ilerleme kaydetmiş degildi. Avam kamarasmda bir toplantı 26 SizormancısımzdeğilmhBakanbeyi Belediyenin cevabı yapmıslardır diyebılıniniz; Fakat yapan hakkuıda hiçbir şey yapılmamıştır çânkâ yapan mflenesenüı başmdani mfidürdflr. Olayın kahramanı Mödtir Zi rsat Mâhendiıi olarak Onnsn. Agaclama ve Fidanlık konaıvnds bir Ormaneı kadar bilgtıi •!»n ı ı bn tabiidir de; Talnız y»nıbasinda bnlanan Ornmn FMsnlıtı ilgilileri ile bn konnds temass geçmeden flkir »e tsvviyelerini almadan, onların hn jib» sahalarını blzrat geıip eslışma tistemlerini gdrmeden ympsesfi ieraatın batalı elaeaÇını btlmed ISzımdır, zira tahsi! re mevkii ihtisass hnrmet etmek mevki'ndedir. Şayet ynkanda »rtettljfiroiı tarzds hsreket etml« olsslardı bngün binleree fidsnın ksmtilj dnrnmnns 4S<nnezler, memleketj de zar»ra «akmazlardı. Ynkanda dikkatinize arrettiklerime belki inanmıyaeaknn», inanmamakta haklısınız ds zira akıl ve mıntıtın almıytesfi elaylar zincirinden sadece ikl balkadır ve maalesef bakikartır. Sayın Bakanım Syle tannedlyoruz ki bir vatandasın afsçlamasında bn »ekilde bir tahribat yapılsa cezaı takibats afrar ve cezalandınlır, aeaba devlet If letmesinde yapılsn bn tabribst için bir »ey yapılamaz mıT AI4ka ve himmetlerinizi bekliyernz. Lüzumlu Teletonlar BOND ııııııımıııııuıııumııı Bir kaplan ve bir sıçan ııııııımııııııımmmmm Kaplan Tanaka ile kurulan dostluk tü bir haberim var, maalesef! lsin daha ilk başından beri MaviHattın rMoyvalarına bizim teskilâtımız ken düiğinden ortak olmuf bulunuyor... Istersen sana bunun dosyasını bil» göstermeye hazırım. Majık44 e karşışılık bize teklif edebileceğiniz baa ka ne gibi mallar var?« Bond gülmekten kendini «lamadı. M nin Çinde o kadar masraf ve tea Hayat duzeni Direksiyona yapışan Herieoart, hana, bir an evvel varmak istiyordu. Ts daba evvel bayıiırsa ne yapardı? Gözleri iyiden iyiye karanyorda. Nihayet otel göründü. Hemen Hericourt'n eraya otnrttn ve deArabayı yanastınrken, dnvan nyırdı ve güçhal ile asağt indi. Garson kız, hemen likanh da: «Erika dedi, hemen tnnıbrukta kostn ve: «Aman Yarabbi, yaralanmışsınız, Marimllien «teline ti», »rada beni bekliyen adama yaralı oldatnmn, plânlarla bnrada diye bafırdı... bnlandnfiımiı söyle. (Arkası var) 4O 16 Temmuz 1925 tarihli Cumhuriyet'ten Tarikatı Salâhiyeniıı gizli kaltnış noktalan Ankara Istiklâl Mahkemesi reisi Ali (Çetınkaya) bey, Tarıkatı Salâhiye'nin gizli kalmış noktalarını açıklayan bir beyanat vermıs ve ezcümle demiştir ki : « Heyetı fesadiye dâvalarının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Geçen senenın sonuna doğru Distül ilâcı satmak bahanesiyle Anadoiu'ya geçen ve Şeyh Said ısyanı sırasında yakalanan Osman Oâver adında ordudan kovulma bir yüzbaşı ile arkadaşlarının uzerınde bulunan mektuplarla bu gizli tarikat ortaya çıkmış bulunmaktadır. Soruşturma derinleştirildikçe geni» bir hiyanet şebekesinin faaliyette bulunduğu anlaşılmıştır. Bu tarikatın kurucuları 40 kişidir. Bunlar, üçler, yediler ve kırklar, diye bir takım «ınıflara aynlmaktadırlar. Bâzılanna verilmiş olan icâzetnîmeler de elimire geçmiştir. Uraum! heyet toplantılan cDivanı laada» adını taşıyan bu tarikat mensuplarının her birınin ayrı a y n pâvelen olduğu ve birbirlerine karşı mutlak ıtaatleri bulunduğu da ogreruimiştir. Bunların «elâm ve imdat ışaretleri bile başka türludür. Tarikatı salâhiyecılerin suçları sâbıt olmuştur Milletin huzur ve saadetı için Allahın 8daleti yakında tecelli edecektir.» ö t e yandan Tarikatı Salâhiyecilenn dâvasına dün Ankara IsUklâl mahkemesinde devam edilmiç ve Dağıstan hükümeti reisı General Hahlof dinlenilmiştir. Halilof tercüman vasıtasıyla şun lan söylemıstır : « Dağıstan hukumetı reısi iken Boişpvıklerle harp ettım Ora dan Kınm'a kaçtım. Sonra Vrangei kuvvetlerı ıle Utanbul'a gel dim. Daha sonra Türk tâbiiyyetine geçtim. Mustafa Kemal'le konuşmak İStedim. Kiraz Hamdi Paşa Sultamn kalben Mustafa Ke rat feii, Sana söyliyeceğim (eylcr ğuna göre hükümetiniz bizden son likeyle krurup ylettiği enteljan» aBuna rağmen Kaplan Tanakanm son derece mahremdir, Bondos«n> model bir çimen biçici makine satın ğı... Majestelerinin Gizli Servisinin kendini gizliden gizliye ölçüp biçti dedi. «Bunlan kimseye söylemiyece almak istiyor, öyle mi?» iftihar kaynağı... daha kurulusundan ğini, böyle zevküsefa âlemlerinde ğine dair serefin üzerien yemin etBond gülümsedi: «Tam üstüna bas beri Japonlar için bir açık kitapmı; bile genç tngilizi kendince bir tarmeni istiyorum. Sözünde durmadı tın, azizim Kaplan. Galiba bu çimen meğer... Bu aeyahat onun içİB gertıya vurduğunu James Bond hissediyordu. Tanaka'nın aklından bir ğm takdirde ise seni ortadan kal biçicinln markası da Majik44 müs.» ç c k t n çok latifadeU olmaktaydıI «Ah, evet, bu çok kullanıslı, çok seyler geçirdiğini, bir şeyler tasar dırmak zorunda kalacağım.» «Seni böyle bir zahmete sokmıya faydalı bir cihazdır, Bondosan, Oladığmı seziyordu ama ne? Tanaka ona bir şifre çözme cihazı verse bi cağımdan emin olabilirsin, aTİTİm nun sayesinde birçok Sovyet bildibulunuyo«Dostum Kaplan, bu t«ı<lrİT<ııni« le karşılığında çok şey istiyeceği mu Kaplan. Eöyliyeceğin şeylerin ara rilerinin n m n ı çözmüj değarini gözumde büsbütüs yükselt hakkaktı. Nasıl bir bedel talep ede mızda kalacağmdan emin olabilir ruz.» • Evet, TanakjL Hükümetimin ilgi miş bulunuyorsun. Onun İçin rica vermek cekti? Bunu şimdiden kestirmenin sin. Tutamıyacağun sözü sini çeken de zaten bu oldu ya!» edeceğim. Mukabilinde ne istediğini imkânı yoktu. James Bond bu husu âdetim değildir.» . Kaplan Tanaka genç tngilizi o a m bana kendis söyle.» su düşündükçe endise etmekten ken ğır, sif göz kapaklannın »ltından dini alamamakla beraber, ilk adtmı «Pekali, Bondosan. Tasarladıgun süzüyordu. Kaplan Tanaka atsın diye beklemek plânı sana anlatacağnn. Beni can ku Tanakanın evi bajtan basa kaplan ten başka bir şey elinden gelmiyor motifleriyle füslenmifti. Duvarlar«Bondosan, farzımuhal olarak, bu İağıyla dinle, dostum. Zira anlataca du. da kara kalem kaplan resimleri, dol cihazı hükümetiniz» verebileceğimi jım şeylerin aklına durgunluk vere Bu arada Tanaka'nın meclisi ve durulmu? kaplan baaları... yerler zi düşünsek bile, bunun karsıhğın ceğini tahmin ediyorum. sohbeti hayli zevkliydi ve sık sıkde kaplan derisinden pöstekiler, ma da bize ne verebilirsiniz?» «Japonyanın Batılılaşma/a basladı«Çin dahilinde çok iyi isliyen bir ğından beri, yâni Ürinci Cihan Satertiplediği eğlenceli gece âlemleri | sa üstlerinde kaplan bibloları... Jade Bond'un fazlasiyle hoşuna gidi i mes Bond nereye baksa kendine diş ıstihbarat ağımız var, Tanaka. Ma vasmdan sonra bir takım ecnebi leyordu. Şu anda genç adam Gazel biliyen bir kaplan çehresiyle karfi kaoMavi Hat dediğimiz bu teşkilâ rin gelip memleketimizde yerleştikYaprağı ile yalnız kalacağı ânı sa i lasır gibiydi. Oturduğu alçak tabu tın bütün meyvalannı sizinle pay leri görülmeğe basladı. Bunlar çobırsızlıkla beklemekteydi. Fakat Ta lenin üstüne kaplan kürkü geçiril laşmaya hazırız.» ğunlukla Japon kültürüne hayran mişti. Sigarasının külünü serptiği naka ansızın ona doğru iğilerek, Tanaka'nın o etliy üzünde üzüntü olan entellektüeller ya da ekzantrik kül tablaıı bir kaplan pençesinin i lü bir ifade belirdi ama esrarlı, çe tiplerdir. Kimseye zarar vermedik«Hususi olarak görüşmemiz gerekik gözlerinin tâ derinlerinde sinsi, leri için musamaha ile karşılanırlar. kiyor, Bondosan,. dedi. «Lutfen be çine oturtulmustu. nim fakirhaneye kadar gelmek şere Bütün bunlara sebep Bay Tanaka haince bir gülüş gizli gibiydi. fini bana bahseder misiniz?» nın kaplan yılında doğmus olmasıy ı <Ah, Bondosan, sana verilecek kö TARIN: ÖLÜM KOLEKSİYONU Gizli plânlar Garip bir hikâye Bir Kaplan ve bir sıçan kü YO.» R1 D¥O dahil etti. Elime tas bıımııı bazı kâgıtlar verdi. Bir tanıdıjıma Reiı Ali Bey mal ile beraber oldujunu löyledi v« beni tttihadı t s l i m fırkaıına bunlan tercüme ettirmek istedim, fakat kendisini bulamadım. Paşa, zarurette oldufum için Sultana başvurmamı ve kendisinin bana 30 bin lira vereceğini söyledi. Ben kabul etmedim. Eğer Sultanın hazinesi o kadar zengin ise Anadolu'daki Mustafa Kemal'e yardım etmesini söyledim. Benden istenen, Bursa'y» giderek D«ğıstanlılardan ve Çerkezlerden üç suvari ordusu kurmaklığım idi. Bunların Mustafa Kemal'e yardıma mı gideceklerini sordum. Sultamn emri altında bulunataklarım söyledi. Yok, dedim; Sultanın Mustafa Kemal'e tâhi olmasını JÖyledim. Çünkü o millet için çahşıyor, bir orduda ikl Başkumandan olmaz, dedim. Kabul etmedim.» Mahkemp. Generalin ifadesınde samımi olriuğunu kabuı <ue• p tahlıyesıne ve duruşmasmın gayrı mevkuf olarak devamına •k karar vermıştır. 18.S0 Şırkllar 18.ST Kua tllnlar 19.00 Reklâmlar (eçldl 7.30 Açılış Kl«a haberler O J0.00 Haberler • GttnlOk olayl»r yun havalan 7.50 Hafif müzlk » J 0 Haflf müzlk 20.40 Şarkılar 8.00 Haberler 8.15 ÇeşltU mü 21.00 Radyo tlyatroeu Î2.00 zlk 9.00 TUrküler ve şarkılar Reklâmlar geçldl 22.30 Dan» mü9.30 Atlı kannca 9 45 Salon or zlği 22.45 Haberler 22.55 Ara keetraları 10.00 Kısa haberler melodllerl 23.00 Gece konserl Kapanış. 23.30 Caz müzlği 14.00 Kısa ha12.00 Açıhç Kısa haberler Saberler Kapanış. lon orkestralarmdan 1230 Şarkılar 12.50 Haftf müzik 13.00 ISTANBUL 1L RADVOSU Haberler 13.15 Plik dolahmdan 13.30 Şarkılar 13 50 Çeşltll 17.5S Açılış 13.00 Dans müzlpi müzlk 14.15 Türküler 14.3f Konser sastl 15 00 Kısa hnber 18J0 CBZ albümlerl 19.00 Müztkl! daklkalar 19.30 Mtnyarür Ipr Kapanış. müzik 2000 Plâklar arasında 17.00 Açıh! Kıs^ hahfrlpr 17.03 Hafif müzik 17.15 Türkii 2030 Haflf müzlk 21.00 Opera ve Irr 1 1 fasıl toplulllSU 17.57 operetlerden 22 00 Gece knnserl 7 Kı?a tlanlar n.no Ergun Özer 23.00 Çeşltli tnüztk 24 00 Kapaorkestrarı 18.15 Napo'.iten müzlk RÜDYO... RA çok Uanlar 1J.30 Dln . AhlAk Oıerln» konuşma 19.40 Şarkılar 0.27 Açılış 6.30 GOnaydın ıa 20i» Haberler SOJS Hava duruyın dlnleylcller 7J0 Sabah mü mu 20.30 Şarkılar 20.50 Uyku j zljl 7.45 Sax eeerleri 8.00 Ha dan flnce 20.55 Küçük Uânlar . berler 8.10 Hava durumu 21.00 Kısa haberler 21.02 Kıbrıs • 8.15 Slzln lçln çalıyoruz 8.30 Ev lçln! 21.10 Şarkılar 21.30 Açık i kadınının İstekleri 9 00 Kapanış. oturum 22.00 T3.MJJ. saati ; 22.20 Yirmlnct yüzyılın müzlği • 11.57 Açılış 12 00 Kısa haber 22.45 Haberler 22.55 Gece kon • ler 12.02 öğle tatill lçln 12.25 •eri 23.40 Gece yansına doğru S Küçük ilânlar 12J0 Şarkılar 24.00 Kapamş. Türküler 13.00 Haberler 13.IO ANKARA İI> BADYOSü Hava durumu 13.15 Öğle kon16.57 Açılış 17.00 Dans müzlgl serl 13.40 Şarküar 14.00 Çn 18.00 Leonard Berngteln ybnetlşltll sollstler, çeşitu orkestralar 14.30 Türkiller 14.45 Şarkılar yor 18.30 Melodl yagmuru 19.00 Plyanist Marcello Abbadn ça15.00 Kapanı;. lıyor 1930 Alman televizyonun16.57 AçıhF 17.00 Kısa hahprdan seçmeler 19.45 Radyo lle Aller 17.02 Şarkılar 17.15 Cemll manca 20.00 Amerlkada mart Başargan nrkeştrası 17.30 y a z ayının 10 melodlsl 2030 Her ülokulu 1S.00 Reklâm prngramları keden muzlk 21.00 Oda müzlgi 19.00 Tarla dönüşO 19.25 Kü 22.00 Caz 23.00 Kapanış. t STANBü L ANKARA {••• ••••«•••«•••! •••«•••••••••taaı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog