Bugünden 1930'a 5,419,912 adet makale [Gelişmiş]



Katalog


«
»

16 Temmuz 1964 CUMHURİTET ÜC D15 önce yakınİ3şma , HABERLER PckJttden sonra şintdi de Bökreş ı ı . dayaüyor • . aşbakan Yardımcısı Ooktar Kemal Satır ıçtn bir şirketin Bagdad 15, <aj». • A.P.) Irak berı ıktısadı alanda hukum suren falan filâmdır! diye Meclise endışeye son vermek uzere, kamu hukumetı, monarşıvı devıren ıhtılâ bir takrır verflnus. Ne zamaa lın altıncı yıldonum>ı olan bugurı sektoru ıie ozel sektor arasında a Halk Partısı ik ıdara geise veya orCumhuriyetçi Parti memlekettekı butun ozel ve vaban çık bır sınır çızeceğız > tak olsa onun polıtıkacıları hakkında Kânn « 25 ı ^ cı bankalarla 32 sınaı, tıcarı ve sı Konvansiyonunun bubir iftıra, bır dedıkodu politikasıdır J v gorta şırketıal devletleştırmıştır , Başbakan, «bu alanlarda bundan eser. Bnnu normaJ gormeüyız, Ziya IBRJg bnhranı ber feçen giin sağcı Arizona SeDevletleştınlen bankalar şun j boyle yenı ozel teşebbusler orta ftin daba vahun ve çirkln dedıği gün: natörünü Başkan adaB v ç k m k t ddkt lardır. Arap Bankası, Lubnan Ban va çıkmıyacaktır» dedıkten sonra, ( duşen kurtularnaz sengl bir huviyete bürfinmekteyı seçmesi bekleniyor kası Pakıstan Mıllı Bankası Tı sozlerıne şo^le devam etmıştır: ' kazadan» Viyana 15, (AP a.a. Radyo) ÎMnci Dünya Harbinde Hitlerin Rusyayla kıdir. Uılafmazlıgın agırbk caret \e Sana>ı Mıllı Bk Bankası, Irak « Buna karşılık, dokuma, yıyel l defa taşın toprağının Romen UD.»<nu.n .«n ae» laşın sa süren dostluğu esnasmda Ruslara vermiş olduğu Romen Tıcaret Bankası, Bagdad Bankdsı, cek maddelerı, sabunculuk, derıcıoidntn Cenevrede de, yakm Rus gerginliğinl yaratacağı tahmin edilmektedir. Diplomatlk çevreler Romenlerln San Francuco, 15 (AP, >jt., Rad Ortadogu Ingılız Bankası, Osmanlı Uk, ayakkabı ve ticaret alanlann Vaktıyle benım bakkımda polise bir yo) Cumhunvetçı Parti Konda ancak çok onemh şırketlen dev. imzasız ihbarname vermisler. «Bu aceie«eki« büyük ıieriemeier toprağı geri, hiç değilse Romenlenn çoğunlukta olduğu kısımlarda kendi idarele vansiyonuna katılmıs olan delege Bankası dam castutur. Yabancüardan pars abeklenmiyor. Devletleştınlen bu dokuz banka letleştırdık Orta ve kuçuk çaptakı lıyor, falan dıye» Polis hemen tahfcl. rlni yurütmek belirtmişlerdir. leri ilk turda kendısını partının Johnson'nn sahsi prestljlni lleri nın toplam sermayesının 10 mıl teşebbuslen ozel sektore bıraktık Danimarkadan aneak bir parça daha küçQk olan toprak Baskan adayı yapmağa doğru su yon Irak dınarı (250 mılyjn TL ) fürerek TSrklye l!e Ynnaniatanı parçası 50,000 klloınetrekareyi kapsamaktadır. Prat, Dinyester rukleyen lenator Barry Goldwater cnarında olduğu bıldmlmektedır şılerın ekonomının bu sektorun de müzâkere masasına oturtmsk amahaber almıs; insanın fen* ve Donao nebirleri arasında yerleşmı» olan Baserabya ve bazı Cumhuriyetçılerın kendısıne eıyla firıştigi diplomatik tecrubevenı şırketler kurmasını teşvık e«Mesnt haberler» sına gıdıyor. Lazun geten yeriere: Boknvenyadan ibaret olan bn arazide verimli mısır ve bübuyuk zarar verdıklennı soylemıs General Tahır Yahva, Irak rad decegız » DID de eaa« ltibariyle basarmzlıga B b^knmta ytikbaç bayvan yetiştirimi yapılabilmekte olnp, Romanya •tir nframMndan sonra, nyvsmazlık jo televız\onunda yaptığı bır ko Bankaların hısse sahıplenne dev Rt)5 sınırının doğu kısımlarında yer almaktadır. Birlepnlf MİIletlere iade edilmiş I Senator bundan sonra, «Cumhu nuşmada, memleketın toplumsal, let bonolan verılecektır Bankalar, ıı Amaaan, sakın ha! Boyle tahkl* tir. rıyetçıler, Goldwater'm atom bom.ıktısadi ve mali vapısını tamamıy merkezî bır devlet teşkılatı tara kat durduruimaz. Bırak, bitsia de basını nasıl atacağım tartısacak le değıştırmek amacını guden ve fından yonetılecektır Tecrfibeler, Birlesmis Milletlenn Kararnamelerden bır tanesıne go temıze çık! dediler. Dort ar tahkjkat verde, Johnr»on ıdaresınln başarıj «mesut haberler» dedığı bır serı Ibtilâflan gridermede ve buldnğn re, devletleştınlen 32 şirketin kâr tan sonra temıze çıktığmun gayri Jizhklanndan bahsetselerdı» diye kanun ve kararnamelerı açıklamış çözüm yollannı kabnl ettirmedeki larının S4 25 ı ışçılere ve memur resmi olarak oğrenmıştim. demıştır kı* ılâve etmiîtır aczinl yeteri kadar meydana çıkarImdi, böyle gozonünde bir politiBU S U D . geçıcı anavasamızda lara dağıtılacaktır mış bninnmaktadır. Güvenlik KonGoldwater bundan sonra delege Her şirketin tdare Meclısınde bir kacı, bir devlet adamı hakkuula bdy» a v e bır ulke lere. en buyuk tehlıkemn sosyalfst ih^ e rn »l laann v e I Ir raakkl l sosvalıst bır u!k seyi btiyük devletlerin veto vetkile taknrler falan verildi mı derhaj a h e lerin «cen Setırecek vaatlerımızı uy ışçı ile bır memur da bulunacak ışi desmeli; oldoğn jibl bırakmak Irri yflzftnden meflfiç dnrnmdadır. 'lerin ehne geçen Demokrat Parti tır gulama alanına geçırıyoruz Gene! Knrnl ise, çnvallar dolnsn Londra 15, <a.a.AP) Ro'oîdugunu loylemıştir Bu devletlejftırme olaylarının, Bankalan, sıgorta sırketlennı, manya Komunıst Partısının ljbo« Iftf edilen bir mnnaıara fornGoldwater'ın rakıbı Valı Wılham başlıca endustn sırketlennı ve Mısırda NSsır tarafından yap/ldığı tır. Aa yemiyenln nedeo kartu yap/ldığı den Gheorghe GheorghjuDejmn olmsktsn lleri gidememektedir. Scranton'u destekleyen delegeler, memleketın bellıbaşlı ıktısadiI ku * sekilde gerçeklestınldığl gorulmek v o r mvuııtavLlU ucıliUdflJ 1 1 3 1 K 1 J U IU ın gelecek hafta Varjova'da ya Ktşmlr, Kongo, Filıstin, Yeroen gı*** «Goldwaterı durdurun» kampanya rumlarını kamu sektorune devret tedır. pılacak •Komunıst Lıderler Ku bi meseleler karsımızda dormaktaVnr abahya! Gene bina vergilerim sında son bır gayret daha goster'meğe karar verdık Bundan baika, çuk Zırve toplantıaına» hareKrnçef, toplantılanna devam etmekte olan Sovyet Tuksek Ş&rasında dır. Birlesralş Milletler pavlatıf zam yapıldı. Tabii bu zamlann nisjmeğe çalışmaktadırİBr Başan kajışçı sınıfını korumak, ışçılerı ıktıketlennde Moskovaya bağlı ol konosmatını yaparken tedbırlerle yetınmekte, Kıbns buh» betini, mahıyettni pek bilea yoktur. Izanamadıkları takdırde, Goldwater''adî tesebbuslenn yonetımme katmadığuu gostermek İçin, katıl mak v ranının da yukarıda sıraladıfımız Bu meselenln Rusyayı zlyaret et1 lerinln «laydalı» olduğu Hele bu haberleri veren gazetecfler Konvansıyon uzerındekı kuvvetli! * bu teşebbuslerden pay almıyacağı bıldınlmektedır Londra 15, (A.P) Yeni moda tamamen bunlann Tabancıaıdır. An» meseleler gibi yıllarea sflröneemeolan Romen Başbakatujmelerın «dostane» bir hava lçinda f mekte Sovyet Sefi Kruçef, Polonya '.George Maurer İle ılgılı Sovyet ma^cereyan ettlği belirtilerek sttyla depençcm, kolay kolay kaldırmıya malarını sağlamak ıçın bır serı ka «Havlamayan kopek», Lordlar lasılan sudur kı Maliye Vekftlerl nn de kalmasmı adeta teşvık ettnekpgjjfjj nunlar çıkarmak kararındayız Var kamJan arasında konuşulmakta ol; nümektedir tedir. Zirs Birlesmls Milletler dip nın <savas sonrası kurtuluşu„ , ., , mak ıstedığımız amaç, sosval adaKamarasında yapılan müzakereler vergi yoluyla bızı çadıra kadar ünlinun €20 yıldonumü münasebeduğu zannedılmektedlr lomasisinın izieyegeldığı klSsık me iBu gbrüşmeler daha iyl bir an ögleden sonra Konvansıyonda | , e t l g e r ç e k ie ş tırecek temellen at sırasında takblh edılmlştir. «Havla recek gallba? Dinleyin! tıyle 22 temmuzda Varşovaya Görünüşe gore bu sınır mesetod sndur Bir çöziim sekli bnlnndestekle>erek asırı m a k t l r Boylehkle, bır zamandan mayan köpek» ler, köpeklenn ses Bir binanın taymeü seoelik iradf gelecek ve muhtemelen Polon Jllesl aynı zamanda ekonomik ba layışa imkan vermiş ve ikl paru Scranton'u [ile İki memleket arasındald dostiuk tellenni kesıp çıkarmak suretıyle nın on misli olarak kabnl edflmiştir. eava kadar nvnşmazlıklan askıda \a Komunıst Partısı lideri Gokımdan hıç bağdaşamıyan bu ıkı ve Işbirliğınin arttınlmasına yar gruplara ve John Bırch cemıyetıne temın edümekte ve bu aznaçla, (lt Yahut tersıne, kıymetin onda b«ri ğ y bırakroak veya tarafların anlaşnıamulka, Çekoslovakyah lıder devlet arasındakı ekonomik bagla dım etmıştır Görus teatıleri, Sov hucum eden NewYork valısı Neltıkçe yayılan bir moda halinde, senellk iradıdır. Bunun yuzde yirmiya varmaya meebnr kalacak dereACI BİR KAYIP son Rockefeller'ın konuşması ıslıkAntonın Novotny ve Doğu Al kesilmesıne de yol açabüecekyet rın Romen münasebeUerl, iki pek çok kımse, kopeklennın ses sini çıkanrlar. K»l««m yüıde 12 si cede yorolmalarını saglamak manyalı lıder Walter Ulbrıcht Merhum Avukat Sallh Zekl memJeketlerinı parti arasındakı bağlann takvıyesı, lar ve yuhalarla sık sık kesılmıştir. Blllndığı gıbi 4 9 buhrmn, yuzde 4 8 tır. tellerımn çıkartılması içın operaYamaner ve Şertfe Yamaner*ln ile lcuçuk bır zır\e. toplanhsı Doğu Avnrpanır en Ueri lndllstrel | sosyalıst memleketler arasında 1 Halbnki bem Tflrkıye, henı de vergisi olarak ab> 5 kjymetll oğlu, Dllek Yaman [torlere muracaat etmektedırler aktedecektır «Barry'1 istiyornz» nulleti olarak görmek istiyen Ro Tnnanistan, hıç degılse kısa aBrede birliği ve milletlerarası komünlst ve 20 aiınır. er \n eçl TUrk Ticaret BftnkaLordlar Kamarasında, bu modanın Varşova toplantısuıda, gıttıkmenler, Batıyla mUnasebetlerinı ışçi hareketinin durumu etrafuUa Rockefeller'ın aşırı sağcı unsuryomlmayacsk kadar aziml) cörünsı Kontrolor muavlnt Nedlm çok zalımane olduğu ve yasak edıl da sahibi otunıvorsa çe kotuleşen Sovyet Çm mü gittikçe daha sıklaştırmaktadırlar. cereyan etmışttr » lann Cumhurıyetçı Partı>e «ızarak Yamaner, Avukat Nalm Zekl mektedir. Ikisi de, birbirlennı yıpç şmkadılar. nasebetlerırun ele alınması bek mesı gerektiğı ılerı sbrulmustur. milli mudafaa vanya inpr, Yamaner, Dr Yılmaz Yamanlann vergılcnni loymetleri diışük Romealer Besarabyayı U k olaratmak içın ber imkânı knllanarak Romanya. Kızıl Çinden sonra ıçerden yıkmak ıstedıklennı soyleienmektedır Bunun yanında er In sevglll kardeşlerl. Melek Işçı Lordlardan Willis şunlan kaydedılmış diye bundan seneier evrak Çarhk Rusyasradan 1856 da kaRusya İle toprak ihtllâfına düşen mesı uzenne salonda gurultu son karsı tarsfın pe» etmesini »abırla Sovyet blokuna dahıl Doğu DenU, Terzi Mehmet Erraman vel bes misline kadar arttırddar. asoylemıstır: bekleraektedir. Demek otavor ki Avrupa ulkelerinde belıren I zanmışlardı Daha sonra elden çı iklnci komünist memleket olmak haddım bulmuş, «Barry'yi istıyoP Albay Nejat Eryaman'n yeruz» çıglıkları yukselmıştir. «Kopekleri çesıtli modalara sok ma bu kıymeti yalnız vergi için kaKıbns bnhrsnı, Batının sınaileshoşnutsuzluk emarelerır.ın de 'kartmışlar ve nihayet Birinci DUn tadır ğenlerl, Seher Ertüm'ün damaya Harblnin nıhayetmde eski MaBaşkan Norton, kursuye bır k«ç dı, Blrant Yonsel ve Mehmet tuk. KuynıkMUZ kopekler, cıntiyetı bul ettiler. Ne kiraya, ne amortismlf Slkelerine yetisebilmek İçın tnglllı Komen görüsmeleri tartışılacağı sanılmaktadır canstaıun bir parçası olan Bokuyok edılmış kopekler, tüylerl yo mana intikal ettirtnediler, düpedüc mnazıam hamleler yapmaıı geretngıltere hükUmetl, Ticaret Ba defa vurarak sukunetı gvçlükle Ertüm'On enlşteleri, Ankara Dıplomaük kaynaklara gog ükUmetl, Bavenya ile birlıkte işgal etmlşlerdl kanlarından blrınln pazartesı glintl sağladıktan sonra sozlerıne devam tüccarlarından Celâlettln Rolunmus kopekler ve dışleri tama hakatziıktı.. oldu. Kanun bu! Ne diken Türkıye ve Yonanlıtanın, Szelre, Kremlının lıderlığıne aSovyet müdahaleleıi meaeleyl 1940 uçakla Romanyaya doslu, Nurettln Rodoılu, Haml«pesm hıikummıyle sökulmus kopekler Bunlann yebiliriz? Ama hiç bir malired bnnu Ilkle ekonomık bflnyelerinde mSçıkça meydan okuduğu anlajıgıderek dört eden Roekefeller a kadar süregetirmiş v« Hiüer dogu Avrupa komunist metnleketi lere saplanan dar goruslulerle kin. d« Çeyrekll'nln amcazadelerl lan Romanya Komunıst Partıhepsı aosyal hayata uydurulmak müdafaa edemedi. cfinku ysinız aos nas» bir tahnbat yapmakta nmn jyal adalete değü vergi ve maliye man Stalin arasında Dogu Avrupa Uze ile öcaretin gehştirllmesl konusun darlann, Cumhunyet ilkelermi uaT C Washlnırton Büvük Elçlsi Şefi GheorghıuDe], Varjobahaneai ile bu hale »okulmuşlar tığına da avkın idı; fakat meşhur ıflre devam edeeektir. llgl Müeteşan va toplantısına katılmamaya jrinde vanlan bir »nHnm» netice da görüşmelere başhyacağını bil vunamıyacaklarını, Cumhuriyetçi «nef'ı bazinea mutalâası fahp geljsinde Ruslar Bukovanyayı, Base dirmlşltlr Maaie««f Ankara Alina raflnatNAL YAMANER karar v ermıştır. rabyayı ve Dobrujanın bir kısmını Resml bir teblıgde, Ticaret Ba Partıyı ve Amerikan mılletıni tem. Beri taraftan, Lord Derwent, jdi. Tfirkıyede de mulk sahibi olmak •ebetleri, havatl önemi haiz mfisa>lardanberl çfkmekte olduğu Bu kaynaklar ayrıca bugün jsıl edemıyeceklerını soylemıstır elde ederek Moldavya Rus Cumbu kanlığuu tedvlrle görevli Devlet Ba Devlet Bakanı olarak bu konuda ayıp ve frtfnab olduğundan kimss amarwıx hastalıktan kurtulamıterek menfaatlere tamamen zıt bir Moskovada yayımlanan Sovyet Başkan adayhğı ıçın oylama yavarak genç yasmda, 117 1964 cevap vermek luzumunu hıssetmıs ağzmı <tçmadı Hele Parlâmcnto izayol takip etmektedir. Barânkfi inRomen ortak bıldına uzerinde iriyetlni kurmaya hak kazanmışlar kanı Edward Du Cann'ın Romanyalan! Sımdi bu millî miıdafaavı Idra* dı Romenler bir yıl sonra Hıtlerle dan sonra Bulgaristan, Macaristanu rın yapılacaktır Yapılan en son günü Washtngton da Hakkın ve »oyle demıstın filâke bazır gergfnlık verine, iki de durarak, Romanyanın ekorahmetlne kavusmustur Cenahk meskenlerde vuzdr yediye, kir*. birlik olarak gerl gelmişlerse se, Çekodovakyaya gideceğl bildiril nabız yoklama^ma göre, 1 308 delememleket dostlak, ittifak ve ısbırnomik bağunsızlık taiebıne Ive . Kopeg.n ses tellerinin ç.ka Uk ticarethanel. rde yuzde 8 e çıkalesl yurda getlrllerek 16 7 İCA genın oylarj Baskan adayı namzetMoskovanın kesm olmasa bi ,1944 de muzaüer Rus ordulan ni miçtlr li?ınin çelık halkalanyla aynlmaı nlması, herhangı afır bır rahataıznyorlar. Boylece bına (radının verPersembe gtlntl ögle namaıını hal olarak avdet etmlşlerdl. Arazl len arasında soyle paylasılaeakle, olumlu bır cevap verdığini tekllde birbirlerıne baflı olsaydı, müteaklp $lsli camundeo k»l llık tevlıt etmemektedır Ancak,|'gisı yuzde 22 • 24 oluyor Hani eeiir tıse Dtrayna ve Moldavya Sovyet tyi haber alan çevreler Du Cann' tır: soylemektedırler Kjbrıs bnbrsnı bSyleaıne çıjhnndınlarak Ferlköy kabrUtanına ın BUkreçto Romanya idarecılerl hıç suphesiz, kopegın kendisıne *o vtıgısi nazariyesi? Bır dul kadm. bır 'Cumhurlyetlerine bölünmüştü. defnedllecektır Varşova toplanbaını RomanOe bu memlekete blr atom reaktft Goldwater 781, Seranton 166, dan çıkmaıdı. rulunca, ses tellennın çıkarhlma emekl! ntemur, bir yetım çocuk btr Tsnn rahmet eylesln Romanya hUkümetl son zaman verilmesi meselesini tsrtıçacagı Roekefeller 107, Lodge 45, Muhteyanın boykot etmesı. Mosko|rü smdansa, idama razı olacajı da küçük dükkanı var Onunla geçıneŞo anda bir çörflm «ekll aranaCumhurlvt «llf vanın hosuna gltmiyecektır. Zi larda buralarda MoldavyaüJar adı jnı söylemlslerdlr hf 105 ve Belırsız 84 |oek. Kiranın ddrtte tirını devleta açık bir hakıkattır^ eak verde, Ankara ile Aiina arasınaltında yaşamakta olan ve nüfusun ra, Kremlın hderliği. boyle .verecek.. neden o? Kalkınma' Merhadaki gerginlifin giderilmeaine çalıbir hareketin diğer Doğu A yüzde 65 lnı teşkll eden Romenlerin v ba! Verjri arttırmakla hele bovle ta> filması dahs isabetü olacaktir. Ha. bfttnmlarrian rupa Ulkelerlnl de cesaretlen ekonomik ve sosyal kir fnfcarsdan para almakla kalkuv Iıbanrdakı elektrlkll hava ortadan normal bir Rus vatandasından çok dıreceğinden endisa etmekte•n ohnaz.. Hanı rirai verıı? Bırakın kalkar ve heyecanlara gtva ramladaha asaSı bulunduğunu belirtnıl^ dır Aüalıaskma! bilirse, nnı^ınazlığs aklı «ellm ile tır Bıundiğı glbı Romanya ve bir çözflm lekli arsnman kolaylaYugoslavya son aylar ıçensınRomence konussnak jmaak edü *** lacaktır. de, Moskova ile Pekın arasramekte, Romen edebiyatı ancak Rua Tnrtan. aeryaiı celbi sn bu! Bir da, komunist hareketin lıderlıalfabesinde (çrtrülmekte, Romanyataraftan dua. dbfir t*raftan bizi an> Ynkand» «ebebinl iıaba c»lı$tığını ele geçırmek ıçuı devam ya RÖÇ tamamen lmkânsu ViiînTnnfc tipatlk edecek kararlar, tntanüar. fımıı tibi, ne Ankara Atina ıli?eden mucadelede tarafsız kal ta ve Moldavyalüann anavatanlan soVlemeve lfiznm yok! Sonra üısanı kilerinin yeniden düzeltilmesınde, mayı tercih etmışlerdı nı zıyaret etmelerine lzta verüınehamiyetsizlikle ithama kalkarlar. ne de çözüm seklinın aranmasında mektedlr Benim de ba yasta bövle soziere talaçkalavmı* Birlefmlf Milletlerden Yetkililer nazannda Romen Istebammfilttrn kalmadı. Dünvada en çok medet nramak beybndedir. Sornmğl arazi elde etmek bakımmdan pek sinirime doknnan sey resml vatanlnlnk, başta Amerika olmsk üıeaz verimli olacakttr. Fakat Rusla perverliktir. Ayhklı erbabı hamİTet. re, NATO ortaklarımıza düftnektenn Moldavyahlann yaşama seviyeten çok çektik de Ne ise soran oldir. Zaten Kıbns bobranının Tnrlerini yükseltmelenne ve onlara damasa da soylİTelim kive ile Ynnanistanı zaptedılmez jha çok hürriyet tanımalanna sebeTayyare meydanlanmıı.. ! Bizde iki Une var: Biri tstanbulbir sekilde harp uçnrnmnnan kenabiyet vermesi beklerulebllinlr. Ankara 15, (ajı.) Dışişleri Bada, StekJ Ankarada. Üst Urafı bak Ortak bildiri rına sörflkler bır hale jelnıesınde kanlıgından bıldirlmıştır. getire.. bir bahçe önıinde bir bosluk&te yandan Maurer'in başkanüğm en büyfik rolö, başlangıçtakı hare «îstanbul'da rnunteşır bir gazete dakl Romen heyetinm Moskovaya bir kfiçük kulube.. bır camekân. <9ketsızlik ve karareulığı ile Amerı m n 1 0 temmuz tarıhli sayısında. Pa yaptığı 8 günlük ziyaretten sonra te o kadar. Ohnaz. bence uoak ?irü ka oynamıştır. Kıbns bnhranının n s Büyukelçımizin, Parıs'te Hanci yayınlanan Sovyet Romen bildtri fceti kormadan meydanlan vapmalı. Dofrv dflrfist a*eari sartlan hais çımdı saplanmıs bnlnndflgu çık vecıler kulübünde Kıbns meselesı „ . , ^ u u . »UIUUUIJUC rüuns meseıenisinde, Romen komünist parti heveolarak.. mazdan en facla zarar gSrenlerden ıie ilgıli olarak tertiplenen blr topjtıyle Sovyet komünist parti idarebin de Amerikadır. lantıya gıtmedlği ve orada yapraası cıleri arasında vapılan gorüs teati Siz Adana meydanına eıttıniz mi Geç kalınmıs olmasına rağnen sereken beyanatını vermedigı yolua! hiç? Tavsive ederim Çok sırin, çok b i r hâlâ iş işten geçmis değildir. Ame ^ ^ ^ Ç«knuştı Ihavadır. Hava meydan ı dariyleolModern bankacılığın icaplamah değü mi? Ferah ferah. hiç bir rika, ozlasmaı Ynnanistanın aklını Yapılan tahkıkattan bu haberin ta İTHAL MALİ sey.. hiç bir manı vok ferahlıfa.. bat> ba»ma toplataeak guçte sil&blara mamıyle asüsız olduğn anlaşılmışrını uygulıyan TÜRKİYE İŞ t l T tâ terminal binaaı bile vok.. blr güYER DÖŞEME KAROLARI sahıplır. Meseiâ. Pans'te otel salonlarında, Türk v e Y u n a n BANKASI, muamelelerinde »1 ve havnzlu bahçe re renk reak Turkiyenın mfldahele bakkını ofrencüeri ve Kolonı UeUe boyab ssndalyeler.. kullanmasına enjel olmayacaçını r i Seterıleri arasında tertiplenen oaALMAN MALİ emniyet, sürat ve kolayltk açıkça ve resmen ılfin edebılır. ı tstanbul bir ara Vakın Şarkm ea a münazaralar olmuş lse de, Bu Amerikan tnristlerinın îunasağlamak yolunda hiçbir femühun hava trafik merkeri olacaktı. Büyük tarvare sirketleri bnrada deniîtana gitmelerıne mâni olabıiır. ^kelçimızin Kıbns konusunda bir ko erans dakârlıktan kaçınmamaktadır. vermes, veva münazaraya partınıxın~~ istikbalini%in emniyetidir 'polar, hangarlar ve tamirhaneler kn Iunan cemilennin Amerikan İ t l"f h h b l r t o p l a n t l Iracaklardı Bir kuçuk vrrgi rera re> hmanlannı kallanmalsnnı \e malIsim rüzunden anlaşamadılar Bir kta larını tasımalannı yasaklayabılır mı Atinava «rırti birfcısmıBeyrotaBELÇİKA MALİ Tnnanittana yapılmakta olan Biz de, gnnde be5 on uçakla kalıverAmerikan yardımlannı dnrdnrabıV EFA T difc. Ama hazınenin menfaatmi kornlir. duk!? Ne lse sundi NUnbala ınen ManeAng» De Cillia seTgüi Amenkanin Hör Dunya onderlı. yabancı uçaklar, daima terminalnen eşi Anna De Cillia, Romulda ğıne yaraşacak enerjık bır tntnma uzağa inıvor. Ta haneara veva uçns Combrano, Eugenia Gollo sevYALNIZ benımsemesı halinde, Tdrkıyedrn pistıne rakm nlsun diye! Toleular eili kardeşlerı ve vefenleri karda kısta. eiıneste vağnards ha*. yana pek müskülü olmayacaktır Silvio De Cillia'run ta. kadm ıhtivar çocuk bir tuc TÖz Çunkü Turkiyenın ıstediği, ılgılıleVefat ettıgini teessürle bümetreyi elleri rökii olarak raya rin serbest nzalanyla ımzaladıkladırirler. katedrvorlar Zor oraror, çirkm oterı Londra ve Zurıch antlasmaları Cenaze merasnnı bagfin 16 yor. Her verde neaklar ya termisafe na dürüstlükle sajgı gosterılmesınDE Temmnz 1964 saat 1130 da yakın iner va yolcnlar açaktan ter den ıbarettır. Halbnki kargımjzdaBeyoflu Galataşaray, Sent BULABİLİRSİNİZ mınale otohüMe eetirüir. Bn ve eznkıler, antlasmaları hıç besaba kat \ntuan Lâtin Katolik Killsesali hızmetler içtn de TOİctüardan Karjkoy NecatJbıy Cad No. 31 roaksızin kendı keyıfierine göre slnde icra olonacafı Uân oluçıkıs parası alırlar. Bizde de oa lira Adaya >enı blr duzen jetırmek Tel: 44 91404413 7â nnr. aiınır. para aiınır da tıizmet rapılsevdasmdadırlar. Türkiyenin tutamaz. Hava meydanlan tdaremntn Işbu Uân dâvetiye yerine kaAnkarı Acentamız manu, antlaşmalarda defısıklık riıkkatinı çekenm. Tolculan hele frımdir. ÖZKAN MEFRUŞAT Tel: 12.73 9< vapılmasını ısteyen ber türlü tek na hava sartlan altında salkıra saçak lıfın reddedıieceğı tarzında yornmvava vurutmek rtyıı» olnyor. Trokl atlâncüık: 14708113 (îlâncıhk 1456/8106) lamak bata olnr. Degisıklıb talepcıkta ripmırlpmis gemıden rüzerek lennı dınlemeye hazırız. Tabıatıyla karava çıkar gibi bir sev' mukabilinde Turk cemaatjmn bakB FEtEK larım temınat altına alan hükümlerın takvıyesi ıstıkâmetinde bızım İngilizler daha fazla de bazı talepienmız olacahtır. y i ns iRomanya Rusyaya kaptırdığı o dn u Demokrat Parti "Sosyalıst,, lerin kontrölü altında 6oldwater f a göre l"Mesut haberler ,, d«vletlesfirdi bankalan ve B Aman dikkat!. topraklarını gerıye ıstıyor Bökreş. komOnistj zirve konferansı,,nı da boykot ediyor K0D6K Banka muamelelerinde Paris Büyükelçilığımizle ügili bir açıklama KOLAY TÜRKİYE S». BANKASI F100RFLEX İPEKER BAHA VURAL VEFAT ETTİ Daha once de beiirtcığımız gıbı Amerika, ilk hedef olarak AnkaraAtına munasebetlennın yeniden duzeltılmesım seçmeiıdır. Müteafeı, ben de tercıb edeceği, her iki ta1 rat ıçın de âdıl ve serefli bir çöj zum şeklinı Törkıye ve Ynnanıstana benımsetmek için nöfnznnn kullanmalıdır. Kavharı SAGLAMER * i Tanıdıklan, meslekdaşları ve sevdlklerı ara«ında durust bır ınsan, vefakâr bır dost olarak tanınan muhterem aıle bu>uğumuz emeklı Emnıyet Âmin suç işlediler BAHA VIJRAL 15/7/1964 tarıhmde Konjada ebedîyete mtıkal etmıştır Cenazesı evınden ahnarak Kapu Camnnde ıkındı cama zını mutaakıp cenaze namazı kıhndıktan sonra Üçîer Kah nstanına defnedılmıştır Allah rahmet evlesın AtLESl Hatice Vnral, oğla Yük. Mub. Mımar Tnran V'oral, çelinı Gülcr Vnral pnil» rap(ri»rına gore geçen vil Inglllzlpr. bır vı! dnceslne nl?p?tle daha f<ızlrt suç tslemlşlerdır Rrfporlara ghre. tnglltprede vp Gallcrde 19fi^ yılında mahkemere aksetml<î ı»78.07<! kanunu lhlâl hâdls^sl rlmustur lQfl2 vilmda bu «avı 8OR424 ld f OVURA 15 ( a * ) Londra resml J ÖLÜM fskl Dahlllye Veklllennden Cemjl Uybadın'm ve hCTnplreM Hayrlve Akat'm torunu, Bsharıve Eczanesl «ahlbl tlvas Kunwl Vf Mü'»11« KuntPl'ln kizlan, ve Dr Farabt DnrH'nm e?i Tarafsız ülkeler , konferansı Kahirede , toplanacak tOLOMBO 15, l a n öğrenlldlgıne gore tarafsız memleketlerln Kahirede yapacakları Devlet Haşkarüarı »r\ive'=ındekl İklnci konferansa katılacak 56 memleketten 21 I İlk defa dâvet edllecekiır. DâveiHeler Mısır tarafından gonderllecek ve konferans İle Bakanlar eevlyesınde yaplacak olan hnzırlayıcı topldntının ke«ln tarlhlerl temmuz aj vı sonunda Kahirede ver alacak ol lan Dalml Komlte toplanrısında tesj blt edılecektlr. (Cumhunyet 8114) GÜLER DORA tsviçr«de geçlrdlg) fecl bır k za netıoesi ebedlvyen arjmızü*a dvrıimıstır Cenaz**i ı^ ı 14K4 Persembe günfl (bugıjn1 > kındt namazını müteakip ^1 1 Camllnden kaldınlarak Zit ır llknıu kabrtsttuıma defnfriı • cektlr Kııntel v* Tiir* Alleler! Cunıhurtyet İLÂÇ ENDÜSTRİSİ ÎŞ VERENLER SENDtKASI i Kuruluş işlemlen ikmal edılmış bulunan Sendıkamız 9T1964 f tanhmden ıtıbaren Sırkecı, 4 Vakıf han, 4'16 18 de faalıyete îf geçmıştır i KIRICI'LAR J (Faal: 6040/8110) (Cumhunyet. 8120) Türkıye İş Bankasının elektronık makınelerı, muamelelerde enııııyet, surat ve kolaylık sağlar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog