Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

IKT CUMHURfYEl İ6 Temmnz 1964 TROYA € e jftntflk Mr ge«l leln Çanakkaleye gitthn • • dttadflm. B»gfln« ka4ar Könnemlştim Çanakk»leyi; en flnlfl uvaslann bestJtai, en kahraman şehitlerin mezarını... B* kenada blrkae yazi yazmak lstiyornm. Çesitli yerleri doUffak. ÇamUkla denisin, knmsalU dalgalann bltlştjgl nektada karnlmnş blr motelde kaldık. Karaıya bakınca meçhnl sskerln U t U n forttnfiyordu. En basta Mehmetçigin abtdesi... On bef kUanetr* berlde Tmva (daha dogrv deyifle Troya) »ehri haratnleıl tsadan Snee etaı yHıyılm 6te*inden bvgfine lnssnlann •©lakiannı dnynnıyordB. Troya'yı dolastık. Ingan böyle yerlerl «bllen birisi» lle gezmell. Kafilemisde Azra Erhat vardı. Orada, lararmış otların kapladıgı bakımsu Troya harabelert flstflnde, kızgın güneşin altında, H M Troya destanını Szetledl. TJzakta deniz, ayağımmn alteds OTa, sagda lolda tarihin lçinden bfiyflmuı agaclar ve Azra Erfcftt, Akhnieus*un »fkesini, Hektor*un yi$itligini anlatıyor. Nl«• yaşayısın başlayıp bittl&i taslar fistflnde şlmdl ayakta dnran blzler, hlzden öncekilerln dinlediği ve bizden lonrakilerln dinleyecegt dertanı blr daha anıyornz. Yirtni dört sastllk »mrfl bile olmıyan ıu fıkranın otaz yüzyıldan beri oknnan îlyada'yı dnynrmasına imkân var mı? Dinlerken, karsımızda nzsnan ovaya bakıyorum: Sağda bir sürü .. Solda blr kağnı .. Troya tlk knruldut v çağda Insanlan tasıyan kafnıyı, tsadan ıanra 1964 yılında yokedememlşiz. Troya bskımsız, Troya ihmal edllmla, Troya'nın eanına oknnmns. tnsanlanmizın yasadığı sehlrlerln eanına oknyan blzler, In•anların yasamadıgı sehlrlere elatmayı nanl dflşüneblllrdlkT Troya gerçekten bir Blfiler şehri. Taslanna topraklanna bakınea, iıter lıtemeı blr tarih dnygnsn ranyor Insanı .. «Buralarda yaşamıılar» diyor içinizden bir ses. Mnntazam kesllmlş taşlann blrblrl Ostftne yıgılış oranlarında, zmman denllen •fhirll nemeyi klTnmtk lstegine kapılıyorsurmz. Oyıa flradi her tey bltmls, Vergillns'ıın diliyle : «Binleree 510 Brtmede tokaklan, rvlerl, Tanrılann kutssl esiklerinl Brtmede... Her yerde acı, J M , her yerde korka, Binblr tflrltt ynıflyle, her yerde 81flm« İ EĞİTİM KONULARI | ııııiıııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııınııııııımnıııııııınıımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı|ıııı Ticaret Bokanı isiimyeli, piyasanın açıiacağını söyledi Bazı önemli konular üzerinde gorüşmek amaciyle îstanbul Ticaret Odası yönetim kurulunun dâveti üzerine, Ticaret Bakanı Fennl lıhmyeli, şehrımize gelmiştır^ Dun öğleden sonra, Îstanbul Ticaret Odasında Bakanın baskanhğı altında bir toplantı yapılmıstır. Toplantıda yönetim kurulu, fünün onemlı ticarl meseleleri üzennde Bakana izahlarda bulunmus ve bilhassa piyasanın daha hareketli bir hâle getirilmeıı huıuıunda hükümetçe tedbirler ahnmaıı nın zaruretlerini belirtmiştir. Ticaret Bakanı, Oda yönetim ku rulunun dileklerini dinlemi», hükümetin piyasayı canlandırmak hu susunda lüzumlu tedbırleri almakta bulunduğunu açıklamıı ve Oda dileklerinin önemle gözönünde tutulacağını ve dıs ticaret rejiml ile arzu edilen ferahlanmanın yaratılacajını söylemistir. Eğitim dâvamızın malî yönü 30/6/1964 günlü CumhuTİyet gaz«tesfnds yayınlanan Sayın Osrnan K. Akolim (ögretim Adaleti) başhklı Nasıl baskı yapıyorlar? Din konusunda baskı vantu yokmn? Yazan: C. Aİİ SALKlM Yunanistandaki Türklere 49 yıldan beri yapılan din! baskı İse 1ki kanaldan yürütülmüştür. Birincisi, muslüman din adamlarmın Yunan mâkamlannca tâyüı ettirilerek, çalısmalannın kontrolünün sağlanması ile evkaf meclislerinin •cçimlerinbı yö netilmesi ve dolayısiyle bu kurumlann malî güçlerinin tıkı blr şekilde denetlenmesini öngören kannndur. tUndsi İse her hangi bir kanu na dayanmaksızın, Yunan mâkam larmca Türklere ait vakıf mallannm gasbı ve mesçit lerin zaptedilerek kiliseye çevrilmesi fekllndeki davranışttr. Abdullah Kösereisoğlu (Maliye Müfettisi) re tesbit edümls ötrenim kapasiteslnden fazla talep olan ber durumda çeşitll okullara glrlşte, yeterlige dayanan, seçme usulleri kullanüacaktır. Gellr durumlan elverifli olmıyan başanlı öğTencllerin yUksalmeslne İmkân verecek genİJ bir burs slsteml kurulacaktır» direktifl öngörülmüştür. Acaba plân amaçlannın gerçekleçmesl ve ögretlm adaletlnin kurulması ifba devletin ana gellrlerinin zorlanman yoluna b&arurulacak mkur? Koyu bir merkeaiyetçilik alstemlne gömülmüs bugtinlcU güçsüz mall tealdlatımızla gellr, kurumlar, gider ve gümruk vergUerlnin ve hattâ Tekel gelirlerinln zorlanması yoluna gidilmesi yeni yenl eeitaizlikler dOKuracak, vergl ziyaını daha da artbracak, vergl alüâkmın yerleçmeslrü geclitirecektlr. Bu durumda da, genel bütçeden egltim dâvasına aynlacak payı arttınnanın yollan araftınlırken üjc olarak orta, yükMlc ve mesleld öfcretim mtlesseselerinln masrmflanna, hlzmetten lstifada edenlerln i?tiraki dUşUncesl ortaya çık maktsdır. Daha açık blr deyimle orta va yüksek ögretimin esas lti Yazan: • Troya Çanakkalede, Çanakkale tepraklarmtn Mnflnllgine cenginlik katan bir madendir. Demlr, petroı, babr rjbl blr raaden! Onn yerin dibinden çıkarıp Tlrminci Tflzyıl kflltürünün Insaalıfa kazandırdıjı Terilerle pırıl pınl fşllyerek bfltfin dflnyaya snnmak da Anadola InsanmiB Bdtvl. Tanl bizlnı, bepimisln •devl. Çanakkalcnin tnrlnn dtrMUit ele aldıjtımızda bo konnya dfineceğiz. Anadola topraklarının altına ve flstflne lahlp çikmak sayası, kalkınma savasımızın bir yönödür. Troya da bizimdir, Konya da .. Anadolnda kBk saimış TC nc vermlf nlee kflltflrfln hanmrnnn tyiee ynfnrdntiıınnzda. Anadolnlo olznak billneine daha çok varaeagiz. Bv biltndn yarataeaji ıcyrideB doğan mntIvrak ne rflıeldir! 10 yeni otomatik çöp kamyonu servise çirdi Amerikadan alınan ve beheri 152J68 lıraya mal olan 10 otomatik sıkıstırma tertibatlı çöp kamyonu, dun sabah hizmete girmistir. Be»ıkta?, Eminönü, Kadıköy ve Bakırköye birer, Beyoğlu, Şisli ve Fatihe de ikiser adet kamyon tahMS edılmiştir. Kamyonlarda çalısan soforler ve personel, özel bir eğitımden geçirılmislerdir. Halen sehırde 110 motörlü, 200 kadar da atlı çop toplama vasıtası çahsmakta, günde 3500 metreküp civannda ç5p toplanmaktadır. Yeni kamyonla nn kapasite«i, 18 metrplcöptür. roakalesinden ogreniyorus k± «Pukara çalışkan çocuklara» devleön kanunla tanıdıgı parasıı yatıü o kuma hakfcrtdan 4141 çocuk yok•un bırakılmıştır. Biz bu yazımızda, meselenln dlğer bir acı yönü olan parasız yatılı öğrenciler arasmda maddl itn kânlara sahip aile çocuklannıa da bulunmajı olayım, derhal onanlması l t u m gelen bir >i«ir«i«iı^ olduğunu belirtmekle yetinlp, e^itlm dâvamızın mall yönUne d o kunmak isüyoruz. Blrinci Beş YıUık ıc»]>ınm. PUnının Vn. bölünrUnde: «EJitim BİstemimİJi toplumdaki çe?itli g&revlerin yurtta&lar arasında kabllfyetlerine göre dagümaaıru aaglıyacak bir şekilde düzenlenecektir. Bu amaçla durumlan ne olursa olsun kabtliyetll olarüar bUtUn e6itlm lmkârılanndan yararlanacalüardır. BOylece toplumda hem aosyal adalet, bem da fırsat esitliği Ukeleri gerçekle?tirUooektir. öt« yandan çesitli hizmetler de, en kablliyetli ve yeterU kisUer yoluyla yUrütülecegtnden, htzmet verimli ve seviyeli olacaktır. Bunu sağlamak Için almması gerekll tedbirler egitlm programlan içtnde yer almaktadır. îhtlyzsçlara gö TEŞEKKİR Vefatı ile bizleri telâfisi imkânsız acüara garkeden biricik o{lum, teyzezadenuz, halazademia, memleketimMn tanınmış 1 * adamlanndan MÜTEAHHtT cenazesine bizzat gelmek, çelenk yollamak, telgraf, telefon v* mektupla acılarunızı paylajjmak lutlunda bulunan dost, akraba ve yakın mesai arkadaslanna ve bilhassa Insaat Malzemesi Ltd. Ştl. nin vefak&r mensuplanna duydugumuz mlnnet ve sükranlanmınn muhtarem gazetenlz del&letiyle iletilmeslnl rica ederiz. Annesi, Sepid, Temuro|ln Ramasanoğln ailelerl »••<»•»#»••>• (Reklâmcüık: 2537 8096) MUZAFFER BUDAK'm maktadır. Ancak, yurdumuzun ekonomik, sosyal ve kültürel durumuna göre de meseleye en uygun çözüm yolu bulunmasıru araştırmak gereklr. Bulunacak çare, egitiml, tahammülü lmkânsus bir mall külfet hallne getirmemell, faklr ve çalışkan memleket çocuklanna parasız tahsil lmkânları sağlanmalıdır. I. ÜnlversitelerİD yetklll organlan, son aldıklan kararlarla bütçelerini kendl gelirleri ile desteslemek yoluna girmlşlerdir. Anoalr, Universitelerimlz çalışkan ve faklr öfrencilerln harçlannın, yine kendi bütçelerinden yapacakları yardimlarla ödenmesini temin etmalidlrler. Yardun yapılacak ögrencilerin seçimi objektif, haksızlıs lan önliyecek usullere baglanabUmeUdir. II. Orta ve meslekl öğretimde de, faklr ve çalıçkan memleket çocuklarımn parasız yatılı ve gündüzlU okuma imk&nlannı arttıracak ve öğretim muesseselerlnl geliştirecek yönda tedbirlere basvurulması gerekir. 1) MUU Eğitim Bakanhgmca pansiyoner öğrencilerden alınaa Ucretler glder ve hlzmet karşılıgı oimaktan uzaktır. Bilhassa ecnebi dll lle egltim yapan yabancı okullann Ucretleri karşısında bu azlık daha da dlkkati çekmektedir. Bu bakımdan, aehirlere ve okullara göre yülık 1325, 1550, 1700 ve 2000 lira (yabancı dll lle tedrisat yapanlar İçin) olarak derecelenen Ucretlerln sırası ile 1700, 2000, 2300 ve 3000 llraya çıkanlmasının hiç de agır olmıyacagını düsünmekteylı. 2) Orta ve meslekl eğitime baslamak Uzere ilk kaydedilecek olarüardan 25 lira kayıt hara, her yü İçin de 50 lirs okuma harcı (lld eşlt taksitte) ahnmahdır. Sınıfta kalan öğrencilerden yukarıdakllere ek olarak 100 lira tekrar aynı smıfta okuyabilme harcının lstenmesi de isabetll blr tedbir olacaktır. Bu harçlardan, faklrllgl objektif usuUerle teablt edüecek ögrendlerin muaf tutulması EaruricUr. 3) Yabancı dille öğretim yapan resml okullarda yatısız okuyan öğ raadlerden yukandaki harçlara ek olarak jülık 200 ilâ 300 lira Ucret talep edümesl de ögretimda bahsedilen bir iraUyuın telaüai olacaktır. Bu Uç ukrada öngördUğümüz tedblrlerle kalkınma plânından ^^w^ı^ rakamlara dayamlarak yap tıgımız kaba blr hesap neticesi 40 lla 50 müyoo llralık bir gellr axtx^ı olacağuıı t*v>Tnin etmekt©ylz. Bu miktann % 40 veya 50 sinln imtlhanla ahnacak çalışkan ve faklr öğrenoüerin parasız yatılı okum&lanna, vniarnTim da öğretlm müesseselerlnln gellsmeEine aynlması imkânı sağlanabilir. Eğitim dâvamızın, yetkili organlarm derinlemesine ve genişlemesine yapacakları incelemelere göre çözümlenmesl, güzel projelerin uygulama alanına geçmesi, kanaatlmlzce, işin mall yönUnun der hal elv alrnmasına bağüdır. Tekliflerimiz bu dUşüncenin ısığı altmda gözden geçirilmelidir. III. Eğitlrt. çalışmalânnın flnansmanı hakkındaü düsüncelerimizin ana hatlannı belirtlrken çok önemli bir hususun da ele ahriTWft.qmiri Tflmnni geldlği Irnnıınn. .J bariyle parah ya pılması prensipinln benimsenmelini istiyen go rüslere hak vermek tarureti dog v dırT Bo fonıtara verileeek cevabm •hayır» olduğunu, Türkiyedekl yabancı basın, ajans ve radyo temsildleri de bUmektedir. Hattâ hattâ Yunan basını çok daha i>i bllmektedir. Mesçitlerdeki değişiklik İklncl Dünya Savasmın sona er diği günlerde, durumun karışık olmasından da yararlanan, Bumlar, Rodos Adasmda Türklcrle meskun mahalde bulunan «Piya le Mesçidi.ni zaptederek «Aya Fanioryos kilisesi» adını vennislerdir. Bu olup birtiyl isa «Kadı Mesçidi>nm kilise olusa lzlemistir. Bunnnla yetinmiyen, Yunan mâkamlan, Rodos'taki Türk evkaf idaresi üzerinde gjttikçe arUn bir şekilde tazyikte bulunarak, birçok mesçidin kiliseye çev rilmek uzere kendilerine devredilmesini istemeye baslamışlardır. 195? yılmın ocak ayı başlannda, o zamankl Rodos Vallsi Türk cemaat temsilcilerini dâvetle, cami ve mescK gibi cemaata ait 17 bina nın TiirkYunan Dostluğunun bir örneği olarak, baska bir mülk le değiştirilmesi şartıyla Yunan Hükümetine teslimini istemis ve bu teklifin red edilmesi haliııda soz konusu binalarm kamulaşlırılacağı tehdidini savurmustur. Rumlar, 1956 yılında da yine Rodos Adasındakl tarihî ve dıııî binalardan olan «Sıkıntı Mesçidine tecavnz ederek kilise haline getirmisler ve bu teeavüz, Ro dos Evkaf İdaresmin şikâyetlerıne yol açmıstır. Bu tazyik ve te cavüzler Türk Hukümetince Atina nezdinde yapılan teşebbüsler sayesinde önlenebilmiştir. Bu düsüncelerden resmea vaz geçmiş gibi görünen Yunan mâkamlan gerçekte mesçitleri. kilise yapm'ak fikrini asla terketme mls ve arzularmı gerçekleştirmek için tarihi baular» hakkında 1932 yıhnda kabul edilen bir kanunu kendilerine siper etmislerdir. Nitekim, on iki Ada Vali Ufi, Rodos Evkaf tdaresine 1S58 mayısında gönderdigi ve Vali Febakos tarafından hnzalanmış bir yazı lle sa hususlaruı yerine ı e tbilmesini emretmiştir: 1830 dan önce inşa edilmis ve hâlen içinde dinî âyin yapılmıyan mesçitlerin. günden güne co galmakta olan turist akını da gozönönde tutularak (tarihî binalar hakkmdaki kanun) ahkamı na dayanarak Rodos Arkeolojl Müdürlüğü emrine verilmesi.» Iste, Rodos Valilifinin 1958 yıItndaki bu emri nzerine. AdadaId birkaç küçük mesçitin daha •nahtarİTi, Evkaf İdaresinden ahnmıs ve Rodos Arkeoloji 1darestne vetrlndsör. * Ancak, anahtarlan alan Yunan İdaresi bu •tarihî bmalan» onararak muha faza edeceğl yerde, içine girerek onlan kiliseye cevirtmiştir. Böylece, adalarm Yunanistana llhakından beri gecen 15 yıl gibi kısa bte n m « ı boyunca ve bir yandan TürfcYunan dostluğundan bahsederek beş mesçit ortodoks kilisesi» haline getirilmis olmaktadır. Öte yandan, İstanköy Adasmda Cezayirli Hasan Paşa tarafından yaptınlmış bir tarihi amt olan ramiin minaresi de bundan bej yıl kadar önce «maili inhidamdıı» iddiası ile yıkönlmış ve Adadaki Türk cemaatinbı devamlı is tek ve ricalarına rağmen onanmı için gerekli izin verilmemiştir. YARIN: Gasbedilen Türk emlâki Müftüler hakkında kanun Bugün, Yunanlstandi. Türklerin dinleri ile ilgili iki kanun buIunmaktadır. Bunlar; A 192» tarih ve 2345 sayılı •Başmüftü ve müftülerin Intihabı lle islâm cemlyetlerine ait evkaf vâridatmm sureti ladesfaıe dair kanun, B 1949 tarihli ve evkaf mee llslerinin seçünlerini, yetkilerinl tasarrof ve denetfanlerinl düzen Iiyen cemaat seçimlerine ait kıral iradesi»dir. Sözkonusu kanuna uyularak bugün her hangi blr başmüftü tiyini yapılmamıstır. Bunun yanısıra, kanunda basmüıtünün üç aday arasından Yunan «Mezahip Nâzın» tarafından seçilerek kıral emri ile görevine tâyin edileceği seklinde bir hükmön buInnması da dikkat çeldcl bir busnstur. Bu arada, işin gulüne ta rafı da müftülere Seret ve ödeneklerin verilmesini öngören bir hükmün bulunmasıdır. Bu davranışui altında yatan asıl gerçek «Türkler üzerinde dinl baskuun olmadığını ve tam tersine dine yardun edildiği »"lımmın verümek istendiğini» yayma düşüncesldir. Ancak, Türklere bizroeti görev sayan ve işlertni gezçek çahşma ile geçiren müftülerhı maaşlarmuı kesilmesi ya da müf tülerin değiştirilmek istemesi ise bilmen ömekler arasındadır. Din adamlarma yapılan ba yardım aslmda, bir yanbm değil, malî baskının dizginleridir. (SATILIK EMLÂK) tstanbul Defterdarlığından: 8000 lira muhammen bedel lı 600 lıra teminatlı Emınonü Dayahıtun Mah. Tığcılar Sok. ö lü çıkmaı han (Nalbur hanJ alt ktt 6 pafta, 631 ada, 44 parsel eski: 8 kapı tayılı 8 M2. oda trtannın tamamı. 516/13045 5021 lıra muhammen bedel li 377 Jıra teminath Bejıktaj Ortakoy Mah. Bulgurcu Sok. 22 pafta, 43 ada, 19 parsel, en eskı • 9, eski: 53 yeni: 59 taj: 53 k»pı »ayılı 72.50 M2. ahsap evın 1/3 payı. 513789 3944 lira muhammen bedel lı 296 lira teminatlı Beyoğlu Bostan Mah. Feilegen Sok. 96 pafta, 781 ada, 20 parsel, eski: 47, yeni: Taj: 53 kapı sayılı 69.50 M2. kârfir evin 3/10 payı. 5154856 5000 lira muhammen bedel lı 375 lira teminatlı Eminönu Mereanağa Mah. Çakmtkçtlar yokuşu Sok. 201 pafta, 339 ada, 40 parael, eıki: 32 yeni: 73 kapı »ayılı 8 M2. klrgir dukkîmn •Jfl» •payy." * •• '•• 561330 9671 lira muhammen bedell i 726 Jıra teminath Csküdar Kuzguncuk Mah Tomrukagası ve Bağcı Sok. 114 pafta, 554 ada, 5 panel, en eski: 26, «ski: 28 28 Mük. yeni: 4 taj: 32,3 kapı sayılı 141.76 M2. bahçeli ah«ap evin 1/2 payı. 51116738 Yukanda yazılı gaynmenkuller 10/7/1964 tarıhıııüe Milli Emllk Müdürlüğündekı Komifyonda ayrı ayrt açık arttırma uıulü ile »atısa çıkanlmışsa da istekli çıkmadığından satışlan on gün muddetle temdide bırakılmıştır. Ihaleleri 20/7/1964 Pazartesı gunu saat 14^0 da Mılll Emlâk Müdürlüjündeki komisyonda yapılacaktır. Isteklilerin geçıci teminat makbuzları ve ikametşâh senetleriyle bırlıkte komısyona, fazia bilgi ıçın sozıi geçen Mudurluğe müracaatlan. (Basın 12999/8095) Hava sıcaklıklan bütün bölgelerde artacak önümfizdekl 24 saat içlnde yar dnmnzda bava: Dofn Karadeniz bölgesi parçalı bulatln, dlfer b81 geler açık ve yer yer az bnlntln geçecek, hava tıeaklıklan bfitfln bölgelerde artmasına devam ede cektir, rflzgârlar kozev ve doğv yönlerden hafif, nunaa maman erta knvvette eıeeektlr. önümüzdeki 24 naat i«inde Ankarada hava: Açık gefeoek, rflzgtrlar knzey ve doga yönlerden haflf, ara ııra orta hnvvette e•eeek, en yfiksek hava fieaklıtı (33) derece elvannda bnlnnaemktır. Türkiye Gazeteciler Sendikası Tarafından tertiplenen lüks yolcu gemisiyle İzne bağlı bağışlar 1949 tarihli kıral tradeslnde yer alan 8 ind madde aynen söyle dir •İdare Heyetlerl her sene gellr ve gidere ait ilk bütçe ve son muvazene cetvellerini hazır layıp bunlan tasdik edilmek üzere Umnmî Valilife sunarlar; isbu tasdike, isökraz akdi, gayri menkulât sahsı, gayrimeakfilât hibesl, tdare Heyeti tarafmdan hibe kabnlU, diva ıvn ı » ' II veya hususi uzlaşma, gayrimenkeiât üzerine her tfirlü slgor ta muamelesi ve rebin tesisi de dahildir.. Görüldügü üzere, evkaf idare•inin bağış kabnl etmesl dahl ge nel valilitin yetkisine ve onayına bırakılmıştır. Turistik Akdeniz Gezisi 28 Eylül 18 Ekim PÎRK tÂtina Akropol), NAPOLÎ (Rotn« Caprl Pompet Harabelerl . îıchla), NİCE (Pariı Cannei Ville Franche Monaeo Monte Carlo Marsüya), BARSELONA (Boğa «üreşİ leri Gece Klüpleri . Madrit), VALANCÎA (Portakal bahçeleri : Ispanyol danslan), PALMA MAJOBKA (Şopen'in ve »eyfilisl Georfe Sand'ın evi). SÎCİLYA ADASI (Palermo Meuina), ÎSTANBUL. Temmuz 16 Rebiülevvel 6 a l • O 6 O İ s 1 6.4S V. 1 5.40 1310 17.19 20.39 22.3«| 3.2S Seyahat tamamen gemi ile geçecek (Mehter Takımı Milll Oyunlan Ekipleri . Olgunlaıma EnıtitüIÜ Defileıi Hostesler Geçidi Sergi Pavyonu Her gece Balo ve çesitlt denU eglenceleri . Kokteyller • Turistik feriler) BASIN gARAYl . CAÖALOÛLU Tel.: » 1 » M Akla gelen sorular Din alanmdakl bu smırlamalar dan doğan baskılara karsılık Türkiyedeki durum hakkmda akla | u sornlar gelmektedir: 1 Türkiyede yasıyan ortodokslann din adamlan hükümet tarafından tâyin edilmekte midir? 2 Bu konuyu düzenliyen her hangi bir raevzuat var mıdır? 3 Yunanistandaki muslüman Türklere bu alanda uygnlanan baskıya benzer en ufak bir baskıya Türkiyede rastlanmakta mı E. J 9 0 1 4 40 8.3S 12.00) 1.57) İ: N«t Sergi ve propaganda gemiıi olduğundan, yerler hem mahdut T» hem de biletler y«50 ucusdur. Yoleular arabalannı da vapura alabilirler. nmmıınıı (Cumhuriyet . 8088) Yeni çeşit.. modern ikram şekilleriyle nefis italyan dondurmalan . mağazaaa Konsomasyon ve götürmek ıçin kiloluk paketler veya 10 kablık orijinal kutular TUZLA YATILI KAMPI Tuzlada deniz kenarında kurulmua ve yıllardanberi çahamakta olan yatüı kampm Uçüncü devresine 19 temmuı pazar gUnU başlanacaktır. FLORYA GÜNDÜZ KAMPI Reşat Erman^relat Erman ve Ort. PASTA • BİSKÜİ • ŞOKOLA • DONDURMA tctiklai Cad. Tel.: 44021944 37 11 Karaköy (Kadıköy iskelesl karşısı) Tel.: 4445 26 , .ıırtifrırrufjjftırijnjfiifrfrnrT"*'"**'' Her gün 16.30 a kadar devam eden her çeşit kamp faaUyetleri ve denl» sporlan. firinei dönemine 20 temmuz pazartesi trünu başlanBcaktır. Kayıtlar yapılmaktadır. AMERtKAN DERSHANESt Sultanahmet, Tel: 22 17 37 îlftncıhk 1463/8101) dayız. 223 sayılı yatırımlar finansman fonu teşkll ve tasarruf bonolan lhracı haktanda kanuna göre çıkanlan tasarruf bonolan, bugünkü uygulama sekliyle, 3 4 sene sonra devlete büyük külfetler yükliyecektir. Esasen bu bonoların d&ğıtılmasında da aksakhklar ve halli güç problemler ortaya çıkmaktadır. Bonolar, mükeUeflerl aleyhine ve bir takım kimseler lehine hairm»: kazançlara da yol açmaktadır. Kanunun kaldırümasiyle bono ihracının durdurulmasının, yerine % 2 oranında egltim ve kalfcmm» vergisl konulmasının yerlnde bir tutum olacağını dUsünmekteylz. Elevatör için Kulaklı ve Kulaksız Zincir Baklası Yaptınlacaktır Gübre Fabrikaları T. A. Ş. Umum Müdürl üğünden Fabrıkalanmız elevatörlerinde kullanılmak üzere zincir, Pın, Burç yaptmlacaktır. Eksıltme dosyası 15 lıra mukabılınde Bankalar Caddesı Zafer Han 4 üncü kattakl Umum Müdürlüğümüzden alınabüir. Teklıf zarflan eksiltme şartnamesıne gore tanzım edilmiş olarak en geç 27/7/1964 Pazartesı günü saat 17 ye kadar makbuz mukabilinde Umum Müdürlüğumüze teslım edılmış olacaktır. Şirketimiz 2490 sayılı Kanuna tâbl olmayıp, ıhaleyı yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttır. (Reklâmcılık: 2529/8U97) Kuşlar 34 KUŞLAR KUŞLAR 35 36 KUSLAR N'at mutfağa geçti, arkasından da kariM. Johnny yerde oynuyordn. Yalnız, JU1 pek llrkmiis görünüyordu. Kuşların scsl geiiyor» dedi. «Dmle bak, baba.Nat dinledi. Pencereler, kapı kapalı olduğu için sesler pek boğuk geliyordu. Toprağı sıyırıp geçen, yerde sürunen, girecek bir yol bulmak üzere kapıyı, pencereyi tırmalayan kanatlar. Pencerelerin önündeki mkıntılara konmuş, birbirine »okulan. itışip kakışan gövdeler. Aradabir de bb kusun yüksekten hızla dalıp pat diye yere vuruşu. parçalanışı duyuluyordu. Nat icinden: .Birçoğn böylece ö!üp gidecek auıa." diyordu, •yetmez ki bu. Yetmez.» Sonra: «Korkma, Jill. dedL «Pencerelere tahta kapladım ben. Kuslar içeri giremez.» Cidip butün pencerelere blrer biıer baktı. Güzel mıhlamıstı tahtalan doğrnsu. En ufak blr aralık yoktu. Ama, gene de işi daha sağlama bağlamak istiyordu. Gitti tahta kamalar, eski teneke parcaları, tahta parçalan, demir parçalan buldn geldi, tnhtaları pekiştirmek için bunlan yanlarma sıkı sıkıya yerleştirdi. Çekiç vuruşu kuşların çıkardığı seslerin duyulmasına da engel oluyordu. Kanat çırpmalar, gaga vurmalar, hepsindcn daha belirlisi. kırılan camlarm şangırtısı . Nat hele bunu kansuıın, çocuklaruun işitmesini hiç istemiyordu. * * * • Radyoyu açsana dedi. «Radyoyu dinliyelim.> Bu da gürültüyü bofrna.va yarardı. Yukanya çıktı, yatak odalannm pencerelerini de sıkıştırdı. Şimdi kuşların damdan da günıltulerl geliyordu: Bastıklan yere ruhınmaya çalısan penctırcıiertn surtünüsü, biz yuvarlanma, bir ltlftp lr«lnpn« fÜrilltÜSÜ. Nat karar verdi: HutfakU yataeaklardi. Oeajı hlç sondürmezler, filteleri yukandan indirirler, yere yayarlardı. Yatak odalannm baealanndan korkuyordn çünkü. Bacalann agzına kapattığı tahtalar çökebilirdi. Mntfakta ise korku yoktu, fünktt oeak yanaeaktı. Nat isi alaya boğacak, çocuklara •kampcılık oynuyoruz! diyecekti. U kötüye varsa da kuslar yatak odalanniB baealanndan icerl girseler bile kapılan kmncaya kadar saatler, batta belki günler geçerdi. O z»m»na kadar kujlar yatak odalannda kapalı kabrlardı. Oradan kinueye blr $ey yapamaılardı. Birbirlerme nkısa sıkışa boğuluriar, geberirlec giderlerdi. * * * Şilteleri asajh tasımaym bafladı. Bnnlan görünce fc«n«mnı göıleri korkudan yuvalanndan hrladı: Kuslar üst kata gtrdflar ••»mıgtı. Nst, alaylı alayh gülerek: «Yo, korkma» dedi. «Bugece hep birliktc mutfakta yatacağız, Bnrada, ocağın yanında yatmak hoş olur. Hem sonra, o deli knslarm gagalanyla pencerelere mnnalarmdan da knrtulmus oluruz^ Çoculıları da çağudı, onlarm da yardımıyla etyalann yerlerini deği»tirdi. Bn arada, bir pnndnna getirdi, dolabı. karısının da yardımıyla, pence» renin onıüıe dayadı. Tam da oraya tıpa tıp gelmişti. Pencere böylece bir k?t daha sağlama bajlanmış oluyordu. Şimdi şiltelcr dolabm eskiden durduğu du\ardaıı başhjarak. yere, yan yana serilebilirdi. Nat içinden: Artık iyice güvenlikte sayılırız» diyordu. .Sığınaktaymışız gibi, buraya derlendik, toplandık. Düsmana karşı dayanablUriı. Yalnız, yiyecek korkutuyor benl. Ylyecek, bir de kömür. Topu topu iki, üç günlük var bunlardan. O zajnana kadar...» , Bu kadar da ilerisini düşünmekte mâni yoktu. Sonra, ne yapacaklannı ahaliye radyoyla da blldireceklerdi. O sırada, bir alay işin arasında, bir jeyin farkına vardı. O saatte Çocuk SaaÜ olması gerekti. Radyoya baktı: Evet, yanlış değildi Yurdiçi I$tasyonunu açmıslardı. Niçin hep dans havası çaldıklaruu anladı: Proğramda değisiklik yapmışlardı. Oleğanüstu durumlarda hep böyle yaparlardı ya. Seçimlerde falan. Savas yülarmda da, Londra havadan bombalanırken nasıldr, diye hatulamaya çalıstı. A, öyle ya: Savaı yıllarmda B3.C. Londra'da defUdi, programlar baska, geçici Ittasyonlardan yaymlamyordu. Nat kendi kendine: <Biz bnrada iyrytz» diyordu. «Burada, mutfakta kapılar, peneereler tahtayla kapalı, şehirdckilerden ook daha iyiyiz. Çok lükür sehirde yaşarrıyonızj * * * Saat altıda plâk yayunı kesiidL Saat ayarı verildi. Çocuklar korkarlarsa korksunlar varsm, Nat haberleri dinliyecekti. Saat i^aretinden sonra bir duraklama oldu. Sonra spiker konuştu. Sesi pek ağırbaşlı, pek boğuk çıkıyordu. Öğlevinkindpn çnk bambaşka. (Arkan var) BAT OSCAR: PROF. NfiMBUSnüN MACERALARI: V TZI tsterlsl flllen İdare pd»i Soromlu Mfldflrı ECVET GÜREStN * EROL DALLI * • Genel Yayıa Mfiduru NAZİME NADİ Sahlbi Cumhuriyet Sayısı 25 Kuruş 73.00 40.00 23.00 ANKAKA Bl KOSli; Atatürk Bulvnn v^nu Ap S TOrklye Harlcl Lira Kr. Lira Kr. Senellk 8 aybk 3 aylık 150.00 Telefon: 12 »5 44 12 OM K5 12 CN 20 17 57 H5 80.00 44.00 DOGU tLLtKt Fatlh Paşj Mahrflltsı tialltfi'çlül 5 Solcagi No S Dıv TPlpJon 106' Güzıtemlze, Ctadenlen yazılaı ^.. UÜNEY İLIKKİ nulsun, konulmann lade edllmez KüçüksHrft Mtvdrfnı ıSdlrn» Hanı Baean ve Yayan * ADANA l>l«"toD 4554 tlanlardan mesullyet kabul olun LUMHURIYET Matbaacıhk ve * maz. Abone ve Uln işlerl İçin zar Gazetectllk T. A. Ş. Cagaloglu Bu gHZPtp BAMN < \ H I A K Y<\. fra Ostüne cAbone» veya «llân Halkevl Sokak No. 3941 SASINA uymayı Udhhüi etmlştır ServİJb kaydınm konmau llzımdır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog