Bugünden 1930'a 5,476,491 adet makaleKatalog


«
»

CİLDINİZİN BAKIMI BU , KREMLERLE BAŞLAR MEYVAL1 GÜNDÜZ KREMl SİLICO GECE KREMl 41. yıl soyi 14351 umhuriyet KUBÜCUSD: FÜNUS NADÎ T e l g r e i r e m e k t u p adresi: Telefoıüar: 2 2 4 2 9 0 C u m h u r i y e t tstanouj Posta Kutusu: 22 42 96 22 42 9 7 2 2 42 îstanbu) N o 246 9 8 2 2 4 2 U 9 En Mükemmel\O^ u r Kitapltrrı ATLASLI\ T^RİH ATLASLI C06RAFYA DENEYLi TABİAT Bi Sırrı Erinç • Sami ,Öngör Sadattin Güıı Emin Ol*t«y ' Perşembe 16 Temmuz 1964 GÜVEN YAYINEVİ .\tontof llkoknüara iskonto yapılır v« tyedi »cılır 1250 bin ilkokul mezunu buî Yunanisianda sağcı dernekler (ders yılında açıkta kalacak | kapatıldı, liderleri tevkif edildi I Savunma Bakanı Garufalias bazı Yunan as kerlerinin Kıbrısa «kaçiıklarını» iliraf etti Atina, İS (özel muhabirimizden) cut olduğunu teessürle müşahede nanistanda bir diktatörlük kurui İçişleri Bakanı Yani Tumbasiettim. llgili Bakanlardan bir ders ması lehinde kargaşalıklar çıkarbugün verdiği demeçte, 8'i kanunî, teşkil edecek cezalar vermelerini mak maksadıyla müfrit sağcıların 3'ü gayri kanuni şekilde kurulmuşistedim. Memleketi bu sağcı teşek kurdukları bu gibi teşekküllerin k olan 11 sağcı teşekkülün verdiği küller kanserinden temizlemek ıçınlmevcudiyetinı miiteaddit defalaı emır üzerine derhal feshedildiğini, hükumetin herhangi bir tereddüt'açıklamışlardı. Mebus Greguaı açıklamıştır. Bu teşekkülltrin şef göstermiyeceğini Yunan milletine Lanbrakisin 19Ö3 mayısında Selâleri bulunarak tevkif edilmişlerdir. temin ederim. Nereden gelirse gel nikte katledilmesi suçu da bu teIsin vahameti dolayısiyle tahkika,sin, iç barışı baltalama maltsadını şekküllere atfedilmişti. 3 tanmu;tı bizzat idare etmiş olan Bakan güden her türlü teşebbüse şiddetle da meclıs önünde cereyan eden ve junları «.eylemiştir: karşı koymaya azimliyim.» nümayişçilerden bazılarının mecİPr < Yaptığım tahkikat sırasında Komplo söylentileri ve karar jsalonlanna girmeğe teşebbüs ettik memurlarda bir iyi niyetsizlik mev Hükuoıete mensup gazeteler, Yu leri olayları çıkarmaktan yıne bu •••"•"••" •••" ••• teşekküller suçlandırılmıştır. "Soğcı komplo,, söylentilerinin ardından pilllllllllllllllllllllllllllillllllllillllH Orta Öğretim Genel Müdiirü, ayrıca Orta ögretimin çıkmazda oIdu | İçişleri Bakanı, "yaptığım tahkikat sırasında, m e m u r l a r d a l bâriz biriyiniyetsizlikmüşahedeettim,,dedi 8"nu söyledi. Kurultaym üçüncü günü de gürültiUü gcçti = Eskişehir, 15 (Ziya Nebioğlil bil nı, alınacak 3 bın paıasız yatıh öğ i kidi İle devam etmiştir. Mahmut diriyor) Türkiye öğretmen Der renci için de öğretmen çocuklarına , Makal ve 3S arkadaçı tarafındaa nekleri Milli Federasyonu konpre ayrı bir kontenjan tanmacağım |£skişehir Cezaevinde tutuklu businde konaşan Milli Egitim Bakan i açıklamıştır. ilunan 2 öğretmenin bir .heyet talıfı Orta öğretim Genel Müdürfi j G Ü R Ü L T ü L t KONGRE ! rafından ziyaretini istiyen takrir Kemal Yılmaz. bu yıl ilkoknldan ! îki gündenberi Milli Eiitim ise kongreyi saatlerce işgal ederek mezun olan 250 bin çocnğun açıkta İBakanının tenkidi îeklınde ge havanın birdenbire ele&rtriklenmakalacağını bildirmiştir. | c e n Türkiye Öğretmen Dernekjsine ve kongrenin 10 dakıka içia Kongresi j tatil edılmesine sebep olmustur. . Bu konudaki sözlerine, «Orta öğ leri Millî Federasyonu b u tejkılatının ten (Arkan Sa» 1, Sfl. 1 de) «un d e retimin çıkmazda oldnğu söylen "|^ X Ç l U l t "IVT#1 T"' • S a g C 1 t e ? e k k ü l I e r hakkındaki ka |^f*/^kt l^^l 1 • • O \ X. ^1 J.JL.I.C11> 1^ 1*1 İ Y İ JJJL 1.1.1.\ r a n n b i r ' P a Pandreu aleyhinde sağcı komplonun meydana çıkarıldığı bugün avdet edıyor Kıbnsta Rumlar Türklere ihiiyaç maddeleri satışını yasak ettiler haberleri üzerine alınması mânidaı bulunmaktadır. önümüzdeki kasım ayında yapılacak B.M. Genel Kurul Başkanhğı seçimlerinde, bir Afrikalının Başkanlığını destekiemesini, bir nota ile talep etmiştir. Rusyanın talebi ile ilgilı nota, Dısişleri Bakanı KostopuAnadolu Ajansı Paris Özel muha addit temasları arasında Tuomioja' Yunan biri Mücahit Topalak dün gece Ce.ya yardım amacıyla gönderilmiş o losa, Rusyanın Atina Büyükelçisı nevre'den şu haberi göndermiştir: lan Amerikan özel temsilcisi Ache Koryukin tarafından verilmiştir. Birleşmiş Milletler Arabulucusu son ile dün tekrar görüşmüştür. lYunan Dışişleri Bakanlığı •sözcüsü, nun Kıbns anlaşmazlığına bir çö Acheson'un verdiği bir yemekte ve notada, Genel Kurul Başkanının ziim şekli bulmak amacıyla Cene vj yemekten sonra devam eden bu go eoğrafi mülâhazalarla Afrıkadan re'de meseleyle ilgili Ulkeler temsil rüşme uzun sürmüştür. (Arluuı Sa. 7, Sö. J d«> cileriyle bir haftadan beri devam e Erim ve ona sonradan iltıhak etden temasları, taraflarctan birini Tu mis olan General Turgut Sunalp, omio.ia'mn veşkil ettlği görüsrr.eter '• yann yuTda döneeeklerdir. Hüjtüden ileri gidememiş ve iyi haber a metimiz ile istişarede bulunacak olan çevrelerin kanaatince, başlıca! lan Erim'in Cenevre'ye tekrar ne ta Hgjlilerin tutum ve görüşlerinde her man geleceği belli değildir. hangi bir değişiklik veya gelişme Türk temsilcisi bugün öğleden son kaydedilmemiştir. ra Acneson'a ve Arabulucuya bir | PARASIZ YATILI Tuomioja, Birleşmiş Milletler sos nezaket ziyaretinde bulunmuştur. ! Parasız yatılı sistemin ıslah ediyal ve ekonomik konseyi toplantıla1 Prof. Erim ve General Sunalp, yai leceğini söyliyen Genel Müdür, nna katılmak üzere dün gece N e w n ı ı 10.45 te (Türkiye saati ile 12.45) York'tan Cenevre'ye gelen Genel bir «Swissair» uçağıyla yurda müte! parasız okuyan tüccar, doktor, müSekreter UThant'a sunmak üzere iveccüıen hareket edeceklerdir.) ihendis, mütaahhit çocuklarının bu i bu konuda bir ön rapor hazırla Mücahit Topalak'ın dün daha önyıl muhakkak temizleneceğinı, bun j mıştır. ce gönderdigi haber şöyleydi: ; ı k k |ı l Arabulucunun isteği üzerine Ce{ (Cenevre'de Arabulucu ile temasnevre'ye gelmiş bulunan Türk özel'larda bulunmak üzere görevlendiri l Ankara, İS (CamhuriyetTeleks) a 1 Meclisin 1 ekimde toplaroma rekçesi ile kabul edilmemiştir. yılda 1500 olan parasız yatıh öğYalClH BAYEB temsilcisi Prof. Nihat Erim, müıe(Arkası Sa. 7, Sö. 1 de)i Adalet Partisi tarafından «29ısını, ; Görüşme jekimde, bütün siyasî suçluları içi 2 29 ekimde bütün siyasî suç Ankara, 15 (CumhuriyetTeleks) renci sayısının 3 bine ç.karılacağıAnkara'da içinde bulunduğumuz şehrimizde memnunlukla karşılan!ne alan bir af çıkarılması» yolun l a n (Yassıada hükümlüleri ve Başbakan îsmet Inönü. bu sa bıldırmıştır. Genel Mudur a y r ı ; a y ] n i i k haftasında toplanan »Mer mıştır. Trafıkle ıigili çevreler ve nı ]da bugün yapılan teklif Başbakan 2021 mayıs fıükıimlülerı dahil) bah saat 11 de A.P. Genel Başkan | ca mahrumiyet bölgesinde ç a l ı ş a n : k e z T r a f l k Komısyonu. tarafından şöförler, kararın çok yerinde oldu Vek itarafından «zamansız olarak» kar;kapsayan bir af kanununun ç ı k a i i " OT Sadettin Bilgiç'i Başba1i öğretmen çocukları için parasız hazırlanan ve yürürlüğe giren Tra ğunu belirterek, «Istanbul trafiği şılanmış ve Inönü, bu teklifi geti nlmasını teklif etmiştir. I kanlıkta kabul ederek 25 dakika sü yatıh öğretim yapma imkânının fik Tüzüğündeki «Taksi ve dolmuş ancak bu şekilde rahatlıyabilir, şo. Gören AP. Genel Başkan Vekili Sa Sızan haberlerden öğrenildiğine dondurulması» kararı (Arkası Sa. 7, Sü. S da) rüşme. A.P. Genel Başkan Vekili daha geniş bir şekilde sağlanacağı i sayısının dettin Bilgiç'e, bunun bazı sebep göre Bilgiç af teklıfinin: Bilgiç'in istegi Üzerine olmuşrur. lerle «mümkün olmayacağını» söy A) AP ve CHP grup idare hetkili görüşmeden sonra basın lemiştir. yetleri tarafından müşterpken, (Arkası Sa. 7, Sn. 3 de) B l Inönü Bilgiç görüşmesınden Hükumet tarafından, Mikoyan Brejnef'in yerine Devlet Başkanı oldu; Acu sonra sızan haberlere göre AP li C ) C H P '"afından getınlecek bey'in Dışişleri Bakanlığı na getirilmesi bekleniyor bir teklif ile. ideri bu görüşmede: D) Ya da hükumetin bulacağı Moskora 14, (a.a. AP Radjro) fin özel temsilcisi olarak en zor herhangi bir formül ile olabileceği70 yaşmdaki Sovyet Şefi Kruşçef durumlarda kendisini bütün dünni ve gerçekleştirileceğini ileri i bekleneni yâpmış ve 57 yaşmdaki yada temsil eden Mikoyan bir dipsürmüştür. Leonid İlyaç Brejnefi kendisine iıa lomat olarak büyük ün kazanmısYine öğrenildiğine göre bu teklef tâyin etmiştir. tır. lif Başbakan tarafından «bazı seSovyet Yüksek Şurasınm BrejBrejnefin çok mühim olduğu kanefi dört yıldan beri işgâl ettifi dar yorucu olan Devlet Başkanlıbeplerle mümkün olamıyacağı» gesembolik bir makam olan Devlet ğı görevinden ayrılması, parti sekAnkara 15, (Cumhuriyet Teleks) BaşkanUğından alarak çok daha ö reterliği içinde daha iyi bir şekilAnkara 15. (CnmhnriyetTeleks) nemli olan Komünist Partisi Mer de çalışmasını sağlıyacaktır. Brej Gümrük formalite ve Amerika Birleşik Devletleri Hü fiyetlerini yeniden düzenliyen takez Komitesi Birinci SekretcrUğine kumeti, Amerika egitim ve kültür nefe bütün Rusya içindeki parti nun tasansı Geçici Komisyonda ba ataması. siyasi çevrelerde böyle yomübadelesi proğramı çerçevesinde. görevlerine yerinde tâyinler yap zı yeni değişikliklere uğrıyarak karumlanmıştır. Büyük Millet Meclisinden 8 kişilik Ankara 15, (a.a.) Milli Müdafayerini, 68 yaşındaki mak ve teşkilât kurmak sorumlu bul edilmiştir. Brejnef'in luğu düşmektedir. Böylece BrejTasan özellikle gümrük vergı aya ihanet suçundan müebbet hap bir heyetı bir ay içinde Amerika'ya Ba$bakan Birinci Yardımcısı Mikose hükümlü Batı Alman uyrukiu davet etmıştır. yan alrrustır. Mikoyanm enerji ve nef, Sovyet Komünist Partisi için kapsamına giren maddelere uyguisde en önemli görevlerden birisini nacak gümrük usullerinı öngor Wilfried Herbrecht hakkındaki ha (• Heyet 26 temmuzda Ankara'dan kabüıyetini birleştirerek Devlet Baskanhğına yeni bir önem kazan almaktadır. Daha önceleri Stalin mekte ve turizm konusunda bazı pis cezasmın affını derpiş eden biruçakla hareket ederek o gün New kanun tasansı, Millet Meclisi Ada York'a varacak ve ertesi gün Was<Arkası Sa. 7, Su. ! de) muafiyetler duzenlemektedir. o'iracagına inanılmaktariır. KruçeTasannın getirdiği belli başlı c let Komisyonunca kabul edilmiştir. hington'a gidecektir. Washingtonzellikler şunlardır: Tasan Millet Meclisi Genel Kuru da bir hafta kadar kaldıktan son(Arkası Sa. 7, S6. 8 de)ı (Arkası Sa. 7, Sfl. 3 de) r a > sırasıyla Detroit, Şikago. Nebraska, San Francisco, Los Angeles'e gidecek olan heyetimiz, bilâhare NewYork'a dönüo bir müdder NewYork'ta kalacak, oradan fuarı ve Birleşmiş Milletleri ziyaret Müzakereler sırasında tabii ve CHP li senatörlerle edecektir. Heyet Osman Bölükbaşı'nın başAP liler arasında kırıcı tartışmalar oldu kanlığında olmak üzere, aşağıdakı Ankara, 15 (CumhuriyetTelek»)[yerine getirilmesi haünde smırsız Milletvekili ve Senatörlerden lcuMillet Meclisi ve Cumhuriyet Sen» olarak zilyeti adma tespit edilmesiruludur: Galata Kulesi tosunca kabul edüdikten sonra «Dev ne yol açüacağını beUrtip bu madSıtkı Ulay, Ibrahim Tekin (AP), let arazisinin yağma edUeceği) ger?k denin devlet arazisinin yagrna edilAhmet Fırat (CHP.), Mustafa Keçesiyle Cumhurbaşkam tarafından i mesine yol açacağını söylemiştir. pir (CKMP.), Burhan Apaydm veto edilen Tapulama Kanunu Tasa Bu kanuna göre, tapusuz arazüe (YTP.), Cenap Aksu (AP.), Mehrısı Cumhuriyet Senatosunun bu rin özellikle büyük çiftçilerin rnülmet Hazer (CHP.) günkü birleşiminde tekrar müzakere kiyetine geçeceğini ifade eden Yıledilmeye başlanmıştır. dız, «Bu topraklar arslanların oynaKanunun aleyhinde konuşan Tabiî dığı arenada kuzulara verilmiyecekSenatör Ahmet Yıldız, bu kanunun tir. Yani topraksız çiftçiler bu ka33 üncü maddesi ile tapuda kayıtlı nun hükümlerinden yararlanamıya olmayan 100 dönüme kadar arazirin caklardım dedikten sonra konuşmazilyetliğinin tanıkla ispat edilmesine sma şöyle devam etmiştir: imkân verildiği aym madderrin di « Bu kanun anayasanın çıtanağer fıkrasına göre ise 100 dönümü sını emrettiği Toprak Kanununuo Yeniköy Koybaşı caddesindeki j asan kısımları için bazı şartların i toprak reformu kanununun yurürlüKalkavanlara ait villâda intihari (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) eden 18 yaşındaki Belkis KalkaIvan'ın cesedi Sarıyer Savcılığının Orhan ERINÇ ' talebi üzerine dün otopsi yapılmak üzere Morga kaldırılmıştır. 1450 yılhk bir geçmişe sahip olantyeye gelir sağUmak» şeklinde 5zet[ Ankara 15, (Cumhuriyet Teleks) Cumhuriyet Senatosunun bugün Genç kızın intihar sebebı kesm Galata Kulesi, turistik bir tesisilenmiştir. * Sehir riyatrosu 50 yasında öğleden sonraki toplantısında günNE İDl7 olarak öğrenilemedığınden gerek haline getirilecektir. Bu maksatla 1 jf Şehir Operası Carmen'e 1 dem dışı söz alan TİP Senatörü Nit ' . . ;savcılık ve gerekse mahallı polıs tstanbul Belediyesi Fen tşleri Mü Bir rivayete göre Bızans imparabaşlıyor Beledıye hı?.m3tlennın jtsaraayazi Ağırnaslı Batman Petrol Ujçilebu konuda soruşturmaya devam d ü r l ü ğ ü tarafından bir proje hazır nru Anastasıus Dizolus tarafındar '•• yürütülmesı ıçın yeni bir yo • ^r Her yer tiyatrodur. rinin devam eden grevi sebebiyle 1507 yılında, d i ğ e n n e göre i s e t m etmektedir. Genç kızın a n » M ile lanmıştır. petro! işvereninin günde 3 milyon + Devlet Tiyatrosıınun Payaptığı münakaşadan sonra ruhi' Kule'nin, turistik bir tesis h a l i n e p a r a t o r Zenon tarafından 474 491 lira zarara girdiğini, halbuki. işçileristeki basansı bir sarsıntı geçırıp babasına aıt ta aetirilmesinin amaçları. y e t k i l ü a r yılları arasında ınşs ettırilmış olan rin istediklerinin senede ^ milyon i Birinci bol^ode; bancayı kalbıne d s y a v ı p ate« eftı tarafından: «Eski bir esere h3yatl,Kule, ilk « m s n l s t tsa Kule«ı •jt Perde arkası.. lirayı aşmadığını, bu sebeble işçileBeyoğlu Fatih. Şışlı. Emınonü. Ka şı ıfade n l u n m u j i u ı Relkıs'ın bır vet kazandırmak. U t a n h u l u d a h a ı f C h r i i l e a Turrıs) adı ile rin istediklerinin bir an önce verildıköy. Ikıncı hölgede: Beşıktaş, ÖKTEM «ZIT FtKIRLER BİR YEKDE BİRLEŞMELı* m e k t u p oııakırnii ıhtımall i i k k ^ ıvı İRnıtmak. Kıılpyı Haha ra?:p htri 1332 yılınrls Ori«vı<!Het ' n n f ı n mesi suıetiyle grevin önlenjnfisini 'îarıyer, Ü=kii.1ar. AdaUı B^kir1 ( A r k u ı Sa. 7, S ü . 3 d e ) , h a l e getırmek v e ı ş i e t e r e k Beledı( A r k a s ı Sa. 7, S ö . 7 i teklif etmiştir. Dedi. Gazeteleı (Arkası S». 7, Su 6 da) Şöförler Sendikası Başkanı "bu A. P. Başkan Vekili Saaddettin Bilgiç "konuşmaların mahiyeti hakkında i tek toral'ı açıkiomada bulunmayı doğru bulmuyoıum,, şeklinde konuştu cuku^n :: I,nr muzdeî;i a a« ^ ^ kurtaracaktır,, dedi Bilgiç, Ismet Inönü ile konusunda bir görüşme yaptı ıniş ve ispat edilmiştir. Ben, böyle bir kuyuya itilmiş bir lavallıyım. Bu çöztilmesi güç problemin, Bakanın el sürmesi ile, Genel Müdürün sihirli bir değnekle dokunmasiyle düzelecegjni sanıyorsanız yanılıyorsunuz» şeklinde başlıyan Kemal Yılmaz, 1963 • 1964 ders yılı sonunda Türkivedeki ilkoknllardan 400.000 öğrencinin meznn olacağım, buna karşılık ortaöğrrtim kapasitesinin ise 130 140 bin civsrında bulunduğnnu, öğretmen ve meslek okullariyle beraber kapasitenin ancak 130 bin olarak döşüİzmir 15, (Telefonla) Milli Eği luktan ileri gelen bir açlık değU, nülebilecefini ifade etmis ve «Geri kalan çocuklarımızın dnrumu ne tim Bakanlığı tarafından Devlet Ti bilgisizlikten ileri gelen bir açhkolacak. Bunlann üzüntüsünü dayn yatrosu salonunda tertip edilen «Bestır. memlekeüerdB, I yoruz. Bnna bilmenizi isttriz. Çok lenme Semineri>nde bir konuşma ya Çok tahıl yiyen pan Bakanlık Beslenme Eğitimi Mü lesâ spvıyesının düşük oldugu ilmen güç şartlar içindeyiz» demigtir. şaviri Doç. Osman N. Koçtürk. bes ssbit ohnuştur. Beslenme bozukluk ' Genel Müdür. Türkiyedeki orta lenmenin artık bir ihtisas işi haline larının yaşa da tesir ettiği meydan ; öğretim çıkmazının anoak öğret geldiğini, ekmek<e karm doyurma düdır. Ortadoğuda ortalama ya? 53 jmenlerin hu konuvu henimsemesiy nın beslenme olmadığmı ifade ettik jdir.» le mümkün olabilereğini brlirtmiş ten sonra, «Türkiyede doğan her Koçtürk daha sonra. Türkiyede ço ve daha sonra yurdun ceşitli ille 1000 çocuktan 450 si. 10 yaşına gelme cukların büyük bir hızla arttığını, buniann beslenmelerinin gittikçe rinde boş geçen derslerle ilgili rasöylemiş kamlar vermiştir. «Artık orta öğ Memleketimizde beslenme kural problem haline geldiğini retimdc gizlilik at ovoatamıyacak. larının mânâsiyle bilinmediğini, buîve devamla «Karısı gebe kalan bir günkü gıda şartları içinde, Batı ül adam, ona bir altın bilezık geüriyor. bunun yerini açıklık ve samimiyet kelerine mah.sus eği tim sistemleri Bir kilo süt getirse, daha makbule . alacaktır» diyen Kemal Yılmaz, nin memleketimizde tatbikine ünkân geçecektir. Biz bu zihniyeti yerlestirmeye çalışıyoruz» denüstir. İki ay kadar öncc nişanlandıklaruii bildlrdiğiıniz Bart$ Gücüne mensup Ankaradaki öğretmen, okutaeak oimadığmı soyleyen Müşavir, İsveçll erlerden Leif Aldeıı İle Kıbrıslı Rum ktzı Maria Kastellau. iki, Fransızca dersi bulamazken. Koçi m asına şöyle devam etmiştir: 9 gün devam edecek olan seminefün once nikâhlanmışlardır. Resimde, geıır evlller Kıbns Rum köyü jhisar'da Fransızca derslerinin boş • Ekmekle Türkiyenin eğıtim meae re, 11 ilden gelen Milli Egitim MüMorfuda yapılan törendr görülmektedlrler. yardımcıları ve 98 ükögretım geçtifini. tstanbulda bir öğretmen lelerini halletmrye imlcân olmadığı dür haftad» 7 saat hiyolojî dersi yapar nnla^ılmıştır. Türkiyedeki açlık. yok miifettiyi katllmaktadır. ken, Stoopta. Vanda hu derslere öğretmen bulunamadığinı açıklamış ve yapılan nakillerin denfeyi isağlama gayesine dayandığını ilâi ve etmiştir. Her bin çocuktan 450 si 10 yaşına gelmeden ölüyor Doç. Koçtörk "Türkiyedeki açlîk bilgisizlikten ileri gelen açlıktır,, dedi Taksi sayısının dondurulması şehrimizde memnunluk uyandırdı laşlanaıı Krueef Brejnefi kendisine "halef,, layin etti Gümrük Kanunu tasansı Komisyonda kabul ediidi Bir Parlâmento heyetimiz buay Amerikaya gidiyor Müebbed hopse mahkum Alman affediliyor TAPULAMA KANUNU TEKRAR SENATOD Belkıs Kalkavanın intiharını canlandırırken kazora kendini öldürdü | Hazırlanan Galata kulesi turistik bir tesis haline getiriliyor Belediye Istanbulu üç bölgeye ayırıyor Tİ Y A T R O Grev Senatoda projeye göre kule içinde, kafeterya, lokanta, geceknlöbü ve dinlenme yerleri yapılacak Bugün 5. sayfamızda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog