Bugünden 1930'a 5,447,002 adet makaleKatalog


«
»

30 yılhk bir çalifm» ile mcydana felea Mer MEZHEPLER ve TARIKATLAR TARİHI Asırlarca Türk mîlletinin içtımai hayatına hâkım olan mezhep ve tarikatların şimdiye kadar tıiçbir yerde açıklanmamış olan içyüzünü anlatan bu eseri herkesin ibretl= okuması lâzımdır. Büyük boy, ciltli 25 liradır. Çıkaran: TÜRKtYE YAYINEVt llâncıhk 14528060 | 41. yıl soyı 14350 umhuriyet KURUCÜSTJ: TUNUS NADÎ Telgraf V9 mefctup adreei: C u m h u r i y e t İstanbul Posta Kurusu: îstanbul No. 246 T e l e f o n l a r : 2 2 4 2 9 0 22 42 96 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 1 2 9 9 TEk MUSTAFA 1919 1! AHİ MAL YDEMÖt i. Düşman istilâsının, bu istil ıri durduru luşunun ve istilâ ordularının Vatanın ba*' ikâyesidir.) rimi ismetinde boğuluşunun ŞEVKET SÜREYTA 1 inci Cilt 10 2 tnci Ci' 15 lira Vt REMZİ Kl T A llâncıhk: S77 • 8038 Çarşamba 15 Temmuz 1964 'A II rUpunureU tieVamill Rumlardun göz hapsinde tutulı telefonları dinleniyorj Yunanistaıt bir merkezsol koalisyonuıta sürükleniyor 1 Atina 14, (Özel Muhabirimizden) (vamlı olarak dinlendiğini ihbar et «Komplo teşebbüsü etraf ındaü Başbakan Papandreu aleyhine su mektedir. İfade edildiğine göre. Baş komplo» manşeti altında hükumet ikast teşebbüsü ile ilgili olarak çı bakanın bütün özel konuşmaları tey taraf ından yayınlanan yalaniamanm karılan haberler ve yapılan yalanla :pe almmaktadır. Gazete ayrıca tele jkimseyi tatmin etmediğini belirte malar günün konusu olmakta de fonun dinlendiği sistemin krokisini rek sorumluluğun birine yükletUmp vam etmektedir. Yalanlamalara rağ ' de yayınlamaktadır. sine çalışıldığını yazmaktadır. Ikti men kmu oyunun büyük bir kısmı Bu arada iki büyük siyasl teşek dar organı «Ethnos», «Sağcı müfsuikast haberlerinde gerçek payı a kül Merkez Birliği ile Radikal Mü ritlerin faaliyetinin yakından izlenramaktadır. II Birlik Partisi (EREt ile bunlarm diğini, bir kanşıklık teşebbüsünün Öte yandan iktidar organı «Athi organları suikast haberlerinin orta zamanında bastınlacağını» ileri sür(Arkası Sa. 7, Sii. 4 de; naiki» gazetesi yalanlamalara rağ ya atılmasını birbirlerinin üzerine men, suikast ve silâh ithâline dair yüklemeğe çalışmaktadırlar. İktidar, haberlerinde bugün de ısrar etmek |ERE Partisini açıkça suçlıyan imatedir. Gazeteye göre, devlet dışı ilarda bulunmaktadır. Muhalefet ise, yerli ve yabancı ajanların bulundu hükümetin kasıtlı olarak bu gizl: ğu gizli teşkilâtlar Papandreu'yu he haberleri yaymağa çalıştığını. sunl def tutmuşlardır. Bu ajanlar şebe ;bir şeküde telâs ve endişe havasıkesi Başbakanın bütün hareketleri nm yaratılması gayesini güttügünü ni göz hapsinde bulundurmaktadır. belirtmektedirler. «Athinaiki», ayrıca Başbakanın özel Grevler telefonlarmın da ses alıcıları ile de ERE gazetelerinden «Mesimvrini», ı St. Hilarion'da • Kutuplat Kıbrısa silâh ve asker çtkardığı iddiasıyla Ankarayı protestoya hazırlanan Makarios Kuzeydeki Slav • komüıtistlerle dostluk kurmaya çalışan 1 Hükümeti, Güvenlik Konseyine de baş vurdu Lefkoşe 14. (a.a. • AP Radyo) Kıbrıs'ta Rum saldırılan devam etmektedir. Bugün Girne dağları bölgesinde tamamiylp Türklerle meskun Tiran kövüınle TiranSpota arasındaki vol. Rum tedhişçUrrin ağır silâh atısuıa mâruz kalmıştır. Hava karardıktan son ra da Kumlar St. Hilarion ka | Bakan, "Tek hedefim öğretmen topluluğunun gerçek millet Ihizmeti sınırları içerisinde kalmasını sağlamaktır,, dedi tskişehir, 14 (a.a.) Milli £ği derasyon başkanımn Bakanlıkla ; rum ki, bugün Türkiye'de kutuplar tim Bakanı Ibrahim Öktera, bugün federasyon arasında tek taraflı ve birleşme gayretindedir. Her fırsatsaat 9'da, vilâyette bir basın top biraz da siyasî mâna taşıyan beya tan istifade ederek bunun tehlikelantısı yaparak sorulan çeşitli so nını siz de dinlediniz. Aslında, ken(Arkası Ss. 1, Sfl 8 ds» dilerinin Genel Kurula vermeleri ; ruları ce\Taplandırmıştır. ^ Ibrahim öktem, bu arada, dün gereken bir yılhk çalışmalarına federasyon toplantısında yaptığı ait hesabı bir tarafa bırakarak Bakonuşmanın çok sert olduğu şek kanlığı hesap verir bir duruma lindeki bir soruya cevaben demiş sokmuştur. Davranışlarımın tek hedefi, öğretmen topluluğunun gertir ki : çek millet hizmeti sınırları içeri• öğretmen dernekleri federasyo sinde kalmasını sağlamaktır. Ankara 14, (CumhuriyetTeleks) nu kongresine, geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da büyük bir ilgi gös Hepinizin çok iyi müşahede etti llkokul öğretmenlerine egitim ötermekte ve Bakanlık yetkilileri ğiniz bir gerçek, Türkiye'mizde ce ,deneği verilmesiyle ilgili kanun taMillet Meclisinin bugünkü ile katılmaktayım. Konuşmamın' reyan etmektedir. Fikir cereyanla sarısı sert olduğu söylenmektedir, dedi rı iki sert kutupta kristalize ol I toplantısında 217 oyla kabul edümiş nız. Ben bu kanaatte değilim. Fe mak yolundadır. Bunun derecesi ve tasarı kanunlaşmıştır. Oylamaya ne göre de memleketteki huzursuz 233 milletvekili katılmış, 8 milletveluk gelışmektedır. Millıyetçılik an • feili red ojoı kuUanmıştır. 8 milletlayışımızda, sosyal adalet anlayışı vekili de çekimser kalmıştır. Kanuna göre, asil ilkokul ögretmızda. aydın zümre kadar. onun menlerinden «ilk öğretim ve ilkokul rehberliği altındaki vatandaş ço |müdür ve yardımcılanyla cezae\i oğunluğunun da bir orta noktada Ikullarında ve yetiştirme yurtlarınbirleşmesi gerekmektedir. Bir |da çalışan asil öğretmen, müdür ve Fransız darbı meseli «kutuplar bir i yardımcıları dahil» şehir ve kasaba noktada birleşir» der. öyle sanıyo ! (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) lesi dolaylarındaki Türk tnev • rilerine ateş açmışlardır. • Türk müıahitleri ateşin art : ması üzerine mukabele etmek : zorunda kalmışlar, haftaların ; en şiddetli karşılıklı ateş te : atisi '35 dakika sürmiiş ve tak ; ribetı 600 mermi harcanmış ; tır. Hafif surette omuzuııdan • (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de)E llkokul öğretmenlerine : ödenek verilmesi tasarısı kanunlaştı Kıbrıstaki Birliğimiz mensuplarının maaşlarıyla ilgili tasarı kanunlaştı Ankara, 14 (CumhuriyetTelekü) Kanun Resmi Gazetede yayınlan Kıbrısa gönderilecek Türk aske1 dıktan sonra yürürlüğe girecektir. rl birliği mensuplannm maaşlarınr Kıbrısa gönderilecek Türk askedUamliyen kanun tasarısı Curnhu^ b aylık ücm e n S uplarının r rıyet Senatosunun bugtmku brrleşıi * minde Millet Meclisinden gelen şek r e » e r i V e n i k a n u n a S°ıe 5<>yIe d u " ] liyle kabul edilmiştir. zenlenmiştir: Rütbe Tufgeneral Albav Yarbay Kd. binba?ı Binba?ı Kd. rfiîbaşı Vnzba»! Kd. üstrğmen Teğmen 17. Oğretmenler Kurultayı çalışmalarına devam ettl Eski$ehir 14, (Teiefonla) Tür Bugünkü görüşmelerin agırlık mer kiye Öğretmen Dernekleri Federas kezini Yönetim Kurulu çalışma rayonu 17. Genel Kurul toplantısına poru teşkil etmiştir. Raporda, MtlEgitim Bakanhğına yöneltilea l bugün de devam edilmiş ve toplan li tı elektrikli bir hava ıçinde ikinci tenkidler üzerine soz alan Milll Egününü bitirmistir. Asırı anlayışta ğitim Bakanı Dr. İbrahim Öktem, kiler, hem birbirlerini hem de Mü Yönetim Kurulunun iddialaruu islî Efitim Bakanını itham etmışter pat etmesi gerektiğini ilert sürmüş. dir. (Arkası Sa. 7, Sfi.fida) ! Türk lırası Sterlın 6J15.34 5,180.35 4,225.90 3,689.43 3,035.40 2.4U0.R5 2J47.95 Î42 305 170 14«t Türk lırası Sterlın Rütbe 1,895.25 75 Asteğmen Kd. Basçvs. lar 85 (500 800) 2,147.95 ÜstÇ»TUS Öktem gürültüden konoşamadı; Koç (< Bakan gayretkeşlik içindedir" dedi 120 95 85 Çayuş KıU eavufu Kıta onbasısı Er 1,895.25 1,516.20 25S.70 202,16 126.35 75 M Ratınanclakf grev alanında emniyet tedbiri artırıldı T. P. A O. nun uzlaştıncı teklifinde ileriye sürdüğü ücretler işçiler tarahndan kabul edilmiyor Batman 14, (Mehmet Mercan bildiriyor) Grevin V nci gününde sıpaıişleri tahdit ediien petr>ıl acenteleri, müşkül dururaa düşmüş lerdır. Ihtiyaçları, işletmece karşılanan ve şimdiye kadar istedikleri kadar mazot alan Devlet Demir Yollarına, bundan böyle günde 6 sarnıçtan fazlasının,verilemi yeceği bildirilmiştir. Nakliye güçlüğu ve ücret farkı yüzünden İ5kenderundan akaryakıt alamıyacaklarını açıklıyan acente temsil cileri bağh bulundukları şirketlere müracaat ederek yardımda bulunulmasını istemişlerdir. Bugün TPAO tarafından sendıka temsilcilerine asgarî ücret konusun da bir teklif yapılmışsa da işçi temsilcileri, bu teklifi de reddetmişlerdir. Genel Müdürlük tara(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Yurt dışındaki işçilerle ilgili tasarı kanunlaştı Bu kanun hükümlerince tasarruf edilecek dövizin Türkiyeye transfer olunmasıyla dış ticaret açığı\ mız 1972 yılına kadar kapatılmış olacak i Ankara 14, (CumhuriyetTeleks) .hesaplanndaki paranın dört katına Yurt dışmda çalışan işçilere konut,!kadar konut kredisi açılacaktır. küçük sanat kredisi açılması ve ö. 3 Konut kredisimn vâdesi 30 dünç para verilmesi hakkındaki ka yıl, faizi yüzde 2 dir. nun tasansı Cumhuriyet Senatosu" 4 Küçük Sanat Kredisi hesabınun bugünkü birleşiminde görüşü na döviz karşıhğmda Türk parası hi lerek Millet Meclisinden gelen şek riktirmiş olan işçilere Türkiye HalK liyle kabul edilmiştir. (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) Kanun Resmî Gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecektir. T D Kİ I I 10 Yiiksek Plânlama Kurulunca ya I.D.M.M İO pılan hesaplara göre yurt dışında . Derby lâstik fabrikasından (Foto: Tolon ARLIHAN) yükselen dnmanlar ve yangını söndürmege çalışan itfaiye erleri MIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIimillllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIÇ Oğretmenler toplantısı Türkiye ögretmenler Federasyonunun toplantısı gelen haberlere göre ilgi çekici geçiyor. Açılıs konusmasmda Dr. lbrahim Öktemin tenkid edilmesi ve Bakanın bu tenkidlere verdiği cevaplar Türkiyenin nasıl bir olnşun içinde bulundujunu göstermesi bakımından üzerinde dikkatle ve önemle durolmağa ayrıca deger. Grrçekten açılış konnsmasında federasyon başkanı, sayın M. E. Bakanını şiddetli bir dille tenkid etmis. Bakanın konuşmasına karşı ise delegeler tepki »östermişlerdir. Havdı diyelim ki federasyon başkanı bir milletvekilidir, üstelik Bakanla ayni partidendir. bu bakımdan korkmadan ve çekinmeden Milli E|itim teşkilâtının başında bnlunan kişiye çatabilmiştir. Peki ya idare knrulunda balunan diferleri ve delegeler? Hepsi öfretmen onların, hepsi idarî kuruluşa göre dolayısiyle Millî Efitim Bakamna bağlı. Ama bnna rağmen konosuyorlar. tenkid ediyorlar. besap soruyorlar. Işte Türkiye'deki olnşu gösteren davranış budur. Bir zamanlar sade* re parti srupları içinde bo^ulup kalan, hattâ çraplar içinde dahi pek sınırlı tntulan yürütme organının murakabesi, artık değil şrupların. parlâmentonun da duvarlannı aşroış, müesseselere mal olmaja baslamıstır. Sendikalar, işçi federasvoııları demokratik düzenin üzerine oturdnğu temel müesseseler baline gelmektedir. Gittikçe kuvvetlenen gençlik teşekkülleri Atatürkçü ve devrimci bir bütün olarak bn oluşun önciileridirler. Mühendisler. mimarlar. tarımcılar, hekimlerin kurdukları odalar, birlikler. bir yandan meslekî çıkarlarr kollarken öte yandan dolayısivle bir batılı düzenin kuroluşunu tamamlıvorlar. trili ufaklı bütün bu teşekküllerin davranışları Türkiyedeki uyatıısın ifadesidir ve hükumetlerin. partilerin bu uyanışa aykırı bir yola eirmelerine imkân yoktur. Elbette uyanıs balâ kafaları bugünün sartlarına uymayanlar için sert olacak, ve dhette bunlar tepki gösterecekler. ya da göstermeğe çalısacaklardır. Ama tepkilerin hiç bir netiee vertneyeceğini ve oluş devam ettiji ioin, onnn karsısına eecenlerin basarısızlıga mahkum hulnnduklannı bilmek çerek. öjretmenler federasyonu toplantısında su böyle, öteki öyle söylemi.s. iki uc çarpışmış. çarpışmamış hiç önemli değil. Mesele konusmaların. carpısmaların. tartısmaların vapıimıs olmasın<1a. Mesele bir Bakanın açık acık tenkid edilebiimesinde ve Bakanın da bu tenkidlere kızmadan. çücenmeden cevap vermesinde. daha dofrusu cevap vermeyi bir eörev olarak kabule alışmasında... '»nzü çok ediien batılıiaşma. modrrnlesme ynluna bizi aııcak hu mıipsseseler ve bu müesseselerin içipdeki batılı davranışlar Bakırköy dün bfiyfik bir yangın tehlikesi atlaltı Bir lâstik fabrikasuıın deposunda başhyan yangın benzin ve yağ bidonlannın patlamasına sebep oldu. Kesif duman yüzünden hava alanına inip kalkan uçaklar rotalannı değiştirdiler Bakırköy İtfaiye leri yangınâ zama görülmüstür. Yeşilköyden aynı sanında müdahale ederek ateşi iki sa atlerde hareket eden veya alana iat içinde kontrol altma almışlardır. nen uçaklar da bu sebeple yön deİtfaiye olay yerine geldiği zaman ğiştirmek zorunda kalnuşlardır. patlamaların devam ettiği görülmüş bu sebeple fabrikanın depo kısmına yakın olan 10 ayakm ev boşaltılmış tır. Yine fabrikaya yakm bazı evlerde oturanlar da kendiliklerinden evlerden ayrılmışlarsa da yangının basurılmasından sonra tekrar dönmüşlerdir. Halkın toplanması ve bu yüzden büyük bir faciaya sebep verilmeme si için yangın sahası kordon altma Ankara 14, (CumhuriyetTeleks) I alınmıştır. ftfaive yangının esas i ™ lâthaneye sirayetini önlemiştir. Ola ~ Devlet Plânlama Teşkilâtı MüsBonn 'ya el koyan Bakırköy Savcılığı, dun teşarı Ziya Müezzinoğlunun Bakırköy Osmaniye Yeniköy Cad lunduğu bahçeden başlıyan yangın, desinde bulunan Leon Benazzo ve buradaki benzin ve yağ bidonlarının ortaklarına ait Derbi Lâstik fabri da infilâk etmesine sebep olmuştur. kasının depo kısmmda çıkan büyük Koyu dumanlar bir anda Bakırköbir yangın, civarı tehdit etmiştir. yün üzerini kaplamış, halk telâşa Kauçuk ve lâstik kırpıntılarının bu düşmüştür. îstanbul, Beyoğlu ve ilerıne gore tasarruf edecekleri dö3 1" jvizin Türkiye'ye transfer edilmesiyAnkara 14, (CumhuriyetTeleks) I le 1972 yılında Türkiye"nin dış tica; Cumhuriyet Senatosunun bugünkü ret açığı bu yoldan kapatılmış ola birleşiminde Başkan İhsan Hamat caktır. ' Tiğrel, Cumhuriyet Senatosu ve MilI e t Kanun özellikle şu hükümleri kap Meclisinin elindekl. işleri bitirj samaktadır: mek şartıyla 18 temmuz'dan kasım i 1 Konut kredisinden istifade ayma kadar tatile gireceğtni açıketmek için işçinin yurda avdet etti lamıştır. Tiğrel, bu hususun Cumği tarihte konut kredisi hesabmda huriyet Senatosu ve Millet Meclisi en az 5.000 lira birikmiş olması şart Başkanlan ortak toplantısında ka tır. ' rarlaştırıldığını bildirmiştir. 2 Konut kredisi nesabında dö Tiğrel ayrıca, gündemde görüşülviz karşılığında Türk parası birik mesi gereken önemli konular bulun miş olan işçilere Türkiye Emlâk Kre dugunu hatırlatmış ve tatil başlandi Bankasının cari usulleri dairesır. gıcına kadar üyelerin muntazaman de 40 bin liradan fazla olmamak «re Cumhuriyet Senatosu'na devammı ıs halk tipi konut inşa etmek üzere temiştir. ,çai.Şan.işçiierin bu kanun hükum k a s ı m c Kador tatıle gin'yor GÜRESİN = Ankara 14, (a.a.) Yenı kurui iarı, Genelkurmav tkınrı Başkam, makta olan Hava Kuvretlerı Pa Generaller, vüksek rütbelı ;uf)i)vraşüt Bölüğü bugün Saraycık • Pelar, dâvetîiler ve ba^ın men^upiaçenek köyleri arasındaki bir sa rının izlediklerı tatbikat. saat 10 35 hada, başarılı geçen bir atışlı gös te, F100 jet uçaklarınm hedeflere teri tatbikatı yapmıştır. İlgililerin yaptığı toplantıda; istizan süresinin taarruzu ile başlamıştır. geç saatlerde bazı kişilerin ifadele ' Büyükelçiliğine tâyini ile ilgili Ağ Genelkurmay Başkanı Orgeneral! 4'lü iki kol halındekı FHM) jetkısa tutulmasma, vize taleplerinin derhal • • * Dışişleri Bakanhğına gel rine müracaat etmiştir. tlgililerin ; renman. Dışişleri Bakanhğına gel Cevdet Sunay ile Kuvvet Komutan! (Arkası Sa 7. Su h da) |belirttiklerine göre. yangın lâstik ! m i 5 t i r incelenmesine karar verildi jve kavuçuk kırpıntılan ile dolu buMüezzinoğlundan boşalacak DevAnkara, 14 (CumhuriyetTeleks) giriş vize taleplerinin istizandan lunan bahçeye sigara atılmasından Iet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığıiçıkmış ve kısa bir süre içinde geliş na hâlen Iktisadi Plânlama Dairesi Bulgaristan turizm acentaları'•geçirilmesi gerekmektedir. Fabrika ve yanan depo kıs Başkanı bulunan Prof. Dr. Besim nm Türkiye'ye turist getirmek ü Bu istizan yirmı, otuz.gün sürdü , Üstünel'in getirilmesi Yurtta ve Dünyada zere harekete geçmeleri ve Bul tünden turist akım, enge.lenmiş! garistan'a gelen turistleri Bulgar ! olmaktadır. yangının ortaya çıkardığı kesif du • Prof. Üstünel'den boşalan tktisadî Ravbankın tasfıveNi menşeli otobüs ve personelle Tür(Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) manlar şehrin hemen her yerinden (Arkası Sa. 7, Sü. S da) Tanınmış armatörlerden Ziya * ŞubaJ 1»K4 de APA'ya ya Kalkavan'ın 18 yajındaki kızı Beikiyeye geçirmek istemeleri fakat . pılan ıhracat düştü. kıs intihar etmiştir. Hâdise dün savize güçlüğü yüzünden bunun at 16 da, Kalkavanların Yeniköymümkün olamaması olayı üzerin,' * Hâkım PkonomıİPrtn SPMŞ de, Köybaşı caddesindeki 3 sayılı de dikkatle durulmaktadır. me vönleri: Amenka ve evinde vukua gelmiştir. Rusva Dünkü gazetemizde bu konuda Yeniköy Karakolu Belkıs'ın hej bir haberin yayınlanması üzerine Pa/ar Dİvasası nüz açıklanmayan bir sebepten baharekete geçen Dışişleri ve Içişleri 10*" • basının ruhsath tabancasını göğsiiBakanlıkları ilgilileri bir topiantı + Haftsiı|< altın fıstlsrı ;ne boşaltarak kendini öldürdüğüyaparak aksakhğın ve vize verilI^mırfie j nü bildirmiştir. * { memesi hususunun neden ilerı * re.umının venı r)ış tıcarei 1 vankıları ! Genç kız ağır yaralı halde Baltageldiğini araştırmışlardır. ı limanı hastanesine kaldırılırken HPT u/msnlan, ValılerİF * Plânın uvşulanmasını ın Avrupalı turistleri getirecek oI fazla kan kaybından yolda ölmüşlan Bulgar menşeli otobüslerin şotür. i förlerı, idarecilerı, rehberleri ve. Tahkikata el koyan Xöbetçi Sav hosteslerı Bulgar uyruklu olducı tarafından müsadere ediien tağundan Dışiclerı ve tçışlerı Bakanbanca. tspanvol tipi toplu bir lığınca bunlar hakkında ıstenecek, «Smıth Wesson» dur. KOÇEKO OLDÜ, 3TA§ASL\ KOÇERO Vtze guçtugu önteneceh Müezzinoğlunun Hava Kuvvetleri paraşüt bölüğü dün başarılı bir tatbikat yaptı Prof. Besim Tatbikatta, hakiki merni kullanıldi Üstönel getiriliyor Belkıs Kalkavan dün intihar etti EKONOMf , •<*" . * • " • 5. sayfomıza bakınız
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog