Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

Bütütı Hıcn ıp mizah edebıv* nıız Eşrefin «ah«ında en büMİk ş lr ni kavdeder Eşref küllıjotı eski harfler zamanında tesrar tekrar basılmış, bunun dışında kalan 5 airı eserl de avnt seçkln oku\utu kaftlesinl peşinden «uruklemlftır Yıllardan beri Esref çapında blr hecıav vetişmernistır Bu kl'apta «imuı\e kadar hiçblr kıtapta çıkmavan «ilrlervle butün eserlerini üstad FAHÎR UZLN un tltlz •jaştırma \e ta*nlfinden lunmnruz fiatı " llradır i E Ş R E F INKILÂP ve AKA KITABEVLEBI Ilanolık 124" ,,/ıoi umhuriyet KURUCUSU TTNTJS NADI TEKNİK ÜNİVERSITE Gıris Imtihanlarına Hatv'am* Ktırsları 1 \ffustosta ba«&vor Ka'Tfiara Raslanmtstın GÜVEN DERSHAfksİ Bp^oglu, Affacamıı Sakızae^' Cad. No 3 Tplefon 49 42 27 (tlancıhk 1278/79^ 41 yü sayı 14349 Felgraı vt ırslftvp adres) Tel^onJar 22 42 90 Cumruırtyet Istanoul Posta Ktıtustı UtanbuJ No 246 22 42 96 22 42 97 ü 4? 9S 22 42 tf» Solı 14 Temmu? '964 Papandreu suikast korkusuIOğretmen Dernekleri yüzünden evinden d H , l w w |KurultQyındal.Oktem = Türk askerlerinin çıkarıldığı iddiası üzerine = Atinada "sağcı komplo,, söyientileri tazelendi I L: = Başbakaıtı öldürmek içitı Yıuıanîstaıta 1 Runtlar Kuzey deniz ablukası | sokulmaya çalışılan "dürbünlü tüfek,, | E ğ i t i m B a k a n ı . . B o n i d e n e t i e Kıbrısta H Selânik veya Pîre limaıunda ele geçmiş 1 mek hakkı Federasyonun değil Atına 13, ö z mahabırıraızden) Yunanıstanda son 15 gundenbeıı kuracak ~~ dolasmakta (olane l hesecan \ericı komplo sovlentılerl bugun kuvvet muhierem Medisindir „ dedi kazanarak tazelenmıştır Resmı makamlar ozellıkle ıktıdar organı gazetelerın verdıklerı haberler karşısında. \a susmakta \eva çelısık • alanlamalar vapmaktadırlar > tenkid edildi Türk Makarıos'a bır nota \ererek Turk Mahkemelerinm Jâğvını protesto ettik rede bulunmaktadırlar Lefkose 11, (a a Radvot Dığer taraftan ıyı haber a ; Son haftalar ıçınde Kıbıısa lan bır kavnaktan ogrenıldı : Turk askerlerinin çıkaııldıgma daır ıddıaiar uzerıne vapılan ! gıne gore Kıbrıs Rum huku : metı Turklerın asker çıkar ; Rum Bakanlar Konsevının dıklan ıddıa edılen Mansura \ bugunku toplantm sonunda korfezınde bır denız abluka : hıç bır bıldın yayınlanmamışı sı kurmava hazırlanmaktadır ! tır ı Bu korfez Kıbrıslı Turklerın : Yarı resmı bır sozcu durubır mustahkem mevkı halıne ; mun vahametı karşısında ogetırdıklerı \e ıvı muhafaza \ nemlı tedbırler ahndıgım bıledılen kuçuk bır kovdur Ab : dırmekle vetınrmştır Bunun'ukanın ne >ekılde yapılacağı ; la beraber sanıldıgına gore tasrıh edılmemıştır • Kıbrıslı Rum ıdarecıler meseAbluka kararı, Kıbrıslı Rum \ leyı Guvenlık Konsevıne sunhucumbotları : mak nıyetındedırler Bu kd ların dışardan satın aldıgını gostermektedır ; laıın salı veja çaışamba gunRum Hukumetınm bırkaç gun • ku Bakanlar Koosejınde alın once de, kuzey batıda bulu : ması mumkundur Fılhakık» nan Mansura Turk koyunun ; dunku olaganustu toplantıya etrafındakı mevzılere 25 ka | vedı bakandan sadece uçu ışdar top verleştırdıgı ogrenıl ', tırak etmıştır Dıgerlerı gorevle Londra, Atına veya Cenev(Arkası Sa. 1, Su. 4 de) i "Tamamen özel,, haber Selanıkte \aunlanan hukumet tardfhsı «Selanık» gazetesinın bugun buvuk başlıklar altında verdıgı bır habere gore Yunanıstanda Baş bakan Papandreu \u oldurmek amacı guden bır komplo mevdana çıkarılmıstır Gazete «tamamen ozel» olduğunu ıddıa ettıgı haberınde Lina\et aletı olarak seçılmış olan durbunlu bır tufegın Pıre gumnısıınde ele geçırlldığım ılerı surmektedır Sağcılar arasında tevkifler «Selanık. gazetesı >etkılılenn buvuk gızlılık ıçınde \uruttukleıı bır soruşturmanın mevcudnetını oğrendıklerını \e «aşırı saECi çe\ relerde» şımdıden bır çok tevkifler vapıldıgını haber vermektedır Şımdı\e kadar resmı ka\ naklsrdan bu haben di)grula\ıcı her hangı bır bılgı edınılememıstır Papandreu \u oldurmek amatını guden bu kumplonun mevdana ^ıkarıldıgı seklındekı basın haberlen karşısında resmı çevreler hıç bır jorumda bulunmamaktadırlar (Arkası s a 7 Su 5 de) hskışehır, 13 (a a ) Turkjye Öfretmen Derneklen Mıllî Federasyonunun 17 ncı Kurultayı Eskışehır Valısı İhsan Tetctan'u bır konuşmasıyle bugun açılmıştır 700 e yakın delegenın katjldıgı Kurultayın Başkanlığma Istanbul Milh Etıtım Muduru Halıs Kurt ça seçılmıştır \nkara, U (Cumhurıvet • Te Federasyon Başkanı Şukru leks) Mıllı Lgıtım Bakani. Koç açış konuşmasında Mıllı E gıtım Bakanhgını tenkid etmoş şınca muhtelıf Orta okul, Lıse Tıcaret Lısesı Kız Enstıtusu, Eı \e ozetle şunlan soylemıştır Anayasarun bahşettıği haklar kek Sanat En«tıtu«u, öğretmen ıle ogretmen teşekkullen son ıkı itvulu \e îmam Hatıp okulların vıl ıçerısınde daha da guçlenmiş Id gorevlı genel kultur derslerı ve dernekleşmış ve Federasyona ngretmenlerınden 422 si nakle baglanmış ogretmen sayısı fiO Iılmıstır bıne vukselmıştır » A> rıca, bu >ıl tgltını Knstıtu Başkan, Federasyonun m a n u eıının Edebnat Fen FranMzt.ı kaldığı çeşıth hucumların ve ter Ingılızce Almanta Beden t ğ ı ' ı tıplerın husrana ugradıgını bemı Resım Mu7ik bolumlerın lırttıkten sonra sozlerıne şoyle nıtıren 780 öğretmenin kur'aları devam etmıştır ekılmış ve »ore\lerı bellı ol «Planlı kalkınma devresıne gı ( \rk»sı Sa. 7, Su i de) (\rkası Sa 7. Su. 1 de) 422 öjjretmen nakledildı, yeni mezun 780 öğretmenin de görevleti bellı oldu Dil Kurumu Tiizük Kurultayı gürültü ile başladı lan «devnmcı» sozunun çı karılmasını teklıf etmış ve bu sozun «devırımcı» olarak kulla nüdığını ıddıa etmıştır ler hatıbın bu sekıldek) masına gurultu ıle karşı kov muşlar Başkan Emer Zıva Ka ral de sozunu kesmek ıstemt tır Fakat konuşmakta ısrar e den Gazımıhaloglunu durdura mıvacagmı anlıyan Başkan Ka ral ve Başkanlık Dıvanı uvelerı topluca salonu terketmek zo runda kalmışlardır Başkanlık Dıvanının salonu terketmesı uzenne delegelerle hatıp arasında munakasa çık rrus ve yatıştorılmıştır Hatıp ancak bundan sonra kursuvu terketmış \e Başkanlık Dıvanı venıden veruıı almış muzake relere devam olunmuştur Tuzugun bınncı maddesı şov le ıdı «12 temmuz 1932 de ku rulan Turk Dıl Kurumu kamu yararına ve bılımsel yontemler le çalışır devnmcı bır dernek tır.» Maddp avnen kabul edllmlş (4rka«ı Sa 7. Sfl. 7 de) brim Arabulucu ile görüşme yaph Cenevre lemasları uzun sürecek Genetre 13 (tnadolu Ajansının ozel muhabirı Mucahıt Topalak bıldınyor) Bırleşmış Mılletler Ara bulucusu Sakarı Tuomıoja Kıbrıs meselesme bır çozum şeklı bulnu maksadı>la devam ettığı konusnıa lar ılgllılen bır masa başma otur tac8k şekıl alamamıştır Bırleşmış Mılletler Arabulııcusunun ga\retleı nı yakmdan takıp eden çevreler de bu hedefe bugün yarın ulaşılami vacafını ışaret etmektedırler Bu sabah Tuomıoja ıle Türk Tem sılcısı Profesor Nıhat Erım arasın d» bır goruşme >apılmıştır tkı sa (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Ankara, 13 (Cumhunyet Teleks) Turk Dıl Kurumu nun X kurultayı bu sabah saat 10 00 da toplannuş fakat bır delegenin «sadet dışı» konuş ması yuzunden tartısmalar ol muş ve Başkanlık Dıvanı KOnuşmacıyı susturamadıgı ıç'n salonu terketmek mecburıyetınde kalmıştır Toplantı saat 10 00 da 3çtl mıs ve Başkanlığa Profesor En ver Zıya Karal getınlmıştır Daha sonra, yenı hazırlanan «Turk Dıl Kurumu Tüzügü Ta sarısı» uzerınde muzakere açıl mıştır Bu sırada, Tuzük tasa rısının tumtınun muzakere e dılmesı teklıf edılnuş ve red dedıldıkten sonra maddelerının teker teker muzakeresı karar laştınlmıştır Bınncı maddenın muzakere sı uzerınde soz aian delegeler den Danışment Gazı Mıhaloglu konuşmasına ışıklar içinde yat sın rahmetlı Rıza Nur diye baş laınış ve bu S07 gurultulere se bep olmuştur Konuşmacı daha sonra bınncı maddede ver a Amerikan yardımıyla Türkiye'de sosyalizm eğitimi yapılıyormuş Senatör Morse devamla, «esasen maaş ödemekten bunalmı.ş iktisadî devlet teşekküllerinde çalışanIar için yeni bürokratlar yaratıyoruz» dedi WASHINGTON n (AP) Oregon Başkan Johnson un 3 9 milyar dolarDemokrat Senatoru Wayne Morso lık ^ardım programında 466 7 mllyon bugun Amerlka nın vabancı memle dolarlık bır kısıntı yapümasını ısteketlere yaptığı yardım programı mıştır hakkmdakı şahsı goruslennı belırten Dış vardımın baş duşmanlarından bır beyanatı Senatoya vermış ve (*rka«ı Sa. 7 Sfl. 3 de) I ihracatçılarla ekiciler izmirde Bakanların önünde tartıştılar Izmır, 13 (Telefonla) Bugun Izmır Tıcaret Odasında Tıcaret Ba kanı Fennı Islımvelı ve Sanayı Ba kanı Muammer Erten ın ıstırakleııvle \apılan toplantıda ihracatçılarla ekıcı temsılcılerı arasında zaman zaman çok sertlesen karşıhklı konuşmalar cerevan etmıştır l l k konusmavı japan Oda Ba«kan ve;mlıiMiımııııımıııııımiM kıll Ha\dar \ı>al ıhracatta serbestı rejımıne gıdılmıs olmasının memnunluk uyandırdıgını ancak bu sıstemın bırtakım desteklere ıh. tıyaç gosterecegını kavdettıkten sonra toprak reformu konusuna temasla sojle demıştır c Devlete aıt sahıpsız arazı ıle <*rkası Sa. 7, Su 6 da) ıııııııııı MIIIIIIMIIIIII Hakimlere hangi hallerde gecicı yetkiler verilecek? Yüksek Hâkimler Kurulunca düzenlenen plân dünkü Resmî Gazetede yayınlandı ııııııııtııııııııı Konuşmalar davranışlar = Adalet Partıgı Genel Başkan ^ekılı Kutahva konçresmde sı>ası \ hnzurdan bahsederken, altı Bakan tzmırdekı basın toplantı = sında alınan >ahut alınmakta olan tedbırler nzerınde durdu = lar. C.H P. Genel Sekreter Tardımcısı Turhan Fevzıo|lu da = başka bır yerde, Turkıye ıçın mıllı bır sılkınısın gerektıgını = soyluyor. i Dr. Bılpç'ın konusraasında venı bir sej vok. Sımdı>e kadar A P . ; hderlerı tarafınâan ıfade edılenlerın tekrarı roahıveiınde bu z tun sozlrrı. Sıyası huıura geUnce, o da zannedenz, rahmetlı = Gumuşpalanın nzerınde ısrarla durduğu, (akat nasıl saflana = ca*ı hakkında elle tutulur (ormul ^ermedıgı bır konn.. = Konusmasından anlasılıvor kı venı A P. lıderı, snası huıuru, = bolücu ceroanların ortadan kalkması anlamında ele almakta = ve hnznr geldıkten sonra ekonomık kalkınmanın, rejım me ; selelennın halledılecegıne ınanmaktadır Z Ta\uğun mu yumnrtadan, voksa >umurtanın mı tavuktan eıktı = | ı tartısmasına pek benznen sıvası huzorla rejım meselesı = \e ekonomık huzursuzluk munasebetlennın uzerınde uzun = bovlu durulabıhr \e sıvası hnznrun herhalde Sa^ın Bılgıç'ın = ıfade ettıgı gıbı dar sınırlı \t ballı derhal mumkun bır dâva z olmadığı da kolaylıkla ılen «iuriılebılır Sa^ın A P. Genel Bas z kan vekılı eğer snası huzur ozlemı ıçınde, daha çok, memle ; kette Adalet Partısıne karsı olan cerevanları kastedıjor v e : bu cereyanlann onlenmesını ıstıvorsa, bonun pratık çaresı z evvelâ, A.P. kadrosonun veterlı olduğu hakkında avdın çev i relen tatmın edecek davranısların gostenlmesıdır. Zıra artık Ş 10 15 yıl oncekı toplumda vasamnoruz ve 1946 1950 arasın = da sadece hurnvet, demokrası çıbı kavramlara bağlı he>ecan = lar, jerlennı, çoğu polıtıkacılann hâlâ anlıvamadıklan bırta = kım meselelere terketmıstır 4dalet Partısı kendı programı = ıçınde ve kendı gorus açısnle ıste bu meseleler uzerıne eğıl : melı ve bu açıdan meselelerın nasıl çozumlenebıleceğını an z latmaya çalısmalıdır. Bovle bır davranısta gonısler elbette Ş tenkid edılecek ama tartısmalar o zaman demaçojık alandan z çıkıp, gorusler ısterse eskı olsun . fıkır alanına kayabıleeek ; Silâhlı Kuvvetier yeni istihkak kanun tasarısının esasları Sait Arif TERZIOĞLU Tasarı kanunlaştığı takdırde ordunun vıvecek ve içecek durumu ıle havvanlı bırliklerin >em durumunu duzenliven 53 kanun vururlukten kalkacak Inkara, 13 (CıunburıvetTeleks) «Turk Sı dhlı Kuvvetlerı yıyecek içecek yem ve temızlık ıs tıhkakları kanunu tasarı sı Içışlerı ve Mıllı Savun raa Komısjonlarında kabul edılerek Mıllet Meclısı Butçe ve Plan Komısvonuna ^evkedılmıştır Tasarı Komısyonda kabul olunduktan sonra Meclıs Gen< 1 (Arkası Sa 7, Sü. 7 de) I Ankara, 13 Cumhurıvet Teleks) kadar ture ıle vetkı alacakların» ^ r \ B İ t PLAJ ^.ehıın dert ierınden bır taDesı de >a/ Yuksek Hakımler Kuruluncd, 45 daır plan 1 şo^ledır saıılı kanunun İI ncı maddesıne «1 '4 ) ve 367 savıh kanunlara nevsimınde Ktanbulluların jdajdnılarak düzenlenen geçıcı vet dajamlaıak, bır h/kım veya bâdenıze gırebılme problemıdır kı planı bugunku Resmı Gazetede kım yaraımcısının ddlı ara verme, Muajjen gelır «evnesine sa ızın hastalık ınceleme ıçın \urd yavınlanmıştır hıp olanların dısında kalan Hakımlerın hangı hallerde ve ne (Arkası Sa. 1. Sfl. 3 de) lar pla] \erıne lağım suları nın dokulduğu sahıllerden denıze gırerek bu ıhtıvaçlan nı gıdermeye çalışırlar Resim, her gun bınlerce Istanbullunun denıze gırdıgı Kum kapı ve Yenıkapı sahıl yolunun kolı basıllı tabıı plâ]lan nı gosterı>or Içişleri Bakanının, Nonokini giyilirse sualine cevabı: "Kanun uygulanır,, behnmızde bulunan Içışlerı Ha kanı Orhan Öztrak dun sabah Beledıve\e gıderek sehır meselelerı hakkında Beledıve Baskam Hasım tscan ıle 1 5 «aat konusmuştur Beledıyeden avrılırken gazetecı erın muhtelıf ^orularını cevaplan Iıran Bakan Batmanda oldurulen akının Koçero olmadığı volundakı ddıalan reddetmıs ve Koçero >!durulmustur fl Jandarma Ku mandanının verdığı rapor bızım ıcın muteberdır» demıştır «Tek parça mayo modasının memleketımızde de tatbıkı baslar sa tedbır alınacak mı'» sorusuna da «Kanunlar tatbık edılır» dıve cevap veren Ö7trak «on olarak tc tanbulun asayışı konusunda konuşmuş ve Örfı tdarenın kalkmasmdan sonra polı kadro^unu takvıve (Arkası Sa. 7, Su. 5 de) Bir sabıkalı boğazs kesilerek öldürüldü Adam oldurmekten sabıkalı Mehmet Çengcl Jun gece sabaha karşı bogazı kesılerek Tepebaşın dakı çamlıklarda katledılmıştır Cınavet emanet b1 rakılan 50 Hra degerınde bır saat ıçın ışlenmıştır Ka AP, CHP malları ile ilgili karar için iptal dâvası açtı Ankara, 13 (CnmhurıyetTeieks) Adalet Partısı, Malıye Bakanhgının CHP malları hakkındakı kararının ıptalı ıçın Daoıştay'da da' va açmıstır A P dava dılekçesınde Anayasa Mahkemesının, CHP nın haksız ıktısaplan hakkındakı kanun ıçın verılen ıptal kararının makable (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) öldurulen sabıkalı (Arkası Sa. 7, Su. 8 d e ) l Monohini Başkentte Son gunlerde butun dunva va yayılmaja başlıyan Monokını hafta ıçınde Başkentın vıtrınlerınde de gorulmeğe baslamıştır Monokınının Baş kenttekı vıtrınlerde görulme«ı halkın jenış olcude ıleı=ını cekmıstır Şımdıve kadar ü«tu açık mdvovu valnız aazetelerde resmı çıkan manken kızların u^tunde eor^n Ankd ralılar çimdı vıtrındf «pvret mp ımkanınj kn\ ı«rnıı«|jı Re^lmHp Hır TiH2J7<nın vıt rınınrl» t P ,hu edılen Monokı nı goruıujor tır. 5 rafı, Savın Bakanların uykulu havadan \t «uvuklavan prens ; = lık» ten kurtulmus olmaları VP mıllete hılgı vermenın gerek £ j E lılı|ını nıhavet kavramıs bulnnmalarıdır. ; = Savın Fevzıoglunun dedıgı gıbı Türkıve ıçın mıllı bır sılkınis Z Z tabıı gereklı . 4ncak, bu sılkınısın baslaması Hin nnce huku E £ metler partıler parlamento «ılkındıklerını çnstermelıdırler E I kı \atanHas da kıpırdasm E Grev yüzünden D.D.Y. nın ihtiyacı karşılanamıyor Batman, U (Mehmet ftlercao bildınyor) T P A O tsletmes.rde mevcut stokun tukenmekte olması yuzunden Lşletme idarecilerı fs»«fından bugun petrol acentalîına ve naklıye şırketlenne gondenıen bır genelgede sıpanşlerın tahdı » dıldigı büdlrılmıstır I (Arkası Sa. 7,fen.8 de) = Ervct GURESIN = İlllllllllllllllllMHUIllllllllllllllllllHlllltllltMMUIIIItlllMIIMIIIIIIIIIIIlÜ . NERLJJE 40U0 BANGONOT LEN KS«'« a
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog