Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

CİLDINİZİN BAKIMI BU KREMLERLE BAŞLAR MEYVAL1 GÜNDÜZ KREMİ 41 yıl soyı 14348 umhuriyet KURUCCSD. rr.N'US NADI Telgraf ve mektup adrcsı. Cumhunvet Istanoul Hosta Kutusu I&tanbu] \o 246 Telefonlar: 22 42 »0 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 S » S ıp 5 «ınıf £n Mükemmel Okul Kıtc ATLASLI Emın TARİ Oklly ATLASLI COĞRAFYA Sırrı Erınç • Samı Ongor DENEYLİ TABİAT BİLGÎSİ Sıdettın Gu n•r llUkullıra ıskonto >apılır >f kredı acılır Fozoıtesi 13 Temıruz 1964 GÜVEN YAYINEVİ istanbul Ramlar sahra toplarıyla tecrnbe atışlan yapacaklarııu Barış Gücüne bildirdiler Ankara, Kıbrısa Türk askerlerinin çıkarıldığı haberlerini yalanladı ı Rusyadaki Türkler sistemaiik bir şekilde Ruslaştırılıyorlar Sovyet işgalindeki Turk ülkelerini ziyaret edetı Amerikalı bir Türkoıog duyduğu üzüntüyü anlattı |Türkiyeye sokulmıyan] | Yunan subayı hakkında| •bîr açıklama yapıldıl SS = \nkara, 12 (Cumhurıyet Teleks) Fasaportunda RI ^S Z^ Ankara, 12 (CumhurıjetTeleks.) Kıbnstakı Bırleşmış Mılletler Barış Kuvvetl sozcusu dun gece bır bevanat vererek Kıbrısa gızlıce 3 bın kadar Yunanlının sokulduğu. nu kaydettıkten sonra bırkaç haf tadanberı Adava Turk askerî per onehnın geldıklerını tesbıt ettık lerım ve durumu Genel Sekreter U Thant a bıldırdıklerını behrtmış tır SS ^S = = a: ^S SS ^S ^S SSZ • Yunan basınının ve ajansla nnın yayınlarına bugun Dıs ışlerı Bakanlığınca cevap ve nlmıştır Dışışlen Bakanlığı dunı fflun ıncelendığını ve gerçe 1 u Sı* ? şekılde olduğunu açık lamıştır « Atına ajansı NATO nu rış vızesı b u l u n m a y a n NATO da g o r e v h bır Y u n a n subayı nın Turkıyeye g ı r m e s ı n e m u saade olunmaması üzerıne makamlarmın da NATO «o : ^ revlısı olarak Yunanıstana z ^ gelecek olan Turk subayları ^ S na karşı aynı tedbırı alaca Ş Ş ğı yolunda bır haber vermı^ ^ S SE ^S ^= ^S SS Bilindığl gıbi Türkiye ile , Yunanıstan arasındakı mev cut vıze anlaşması hükütrlennın tatbıkattan kaldırılmas' netıcesınde adı pasaport sihıbı Yunanlıların vıze talep lerı istızana tâbı tutulmuş, dıplomatık ve hızmet pasaport ları veya NATO belgesı ile se vahat edenler ıse bu istızan m e t ı n d e bulunan Y u n a n Ha dan muaf olmakla beraber >et va K u v v e t l e r ı n e m e n s u p bıı Kilı Turk temsılcılermden /ıze s u b a y a T u r k ı y e y e g ı r m e k içıu almaları gereklı kılınnııştır vıze v e n l m e d ı ğ ı bu olay üze Bahıs Iconusu Yunan subayı rıııe Yunanıstanın NATO O nel Sekreterlığıne müracaatla nın Türkıyeve sokulmaması sa dece bu usule nayetle Turkıyeden usule aykırı bu muamele hakkında ızahat ls tuna Türk vızesı koydurmaımş tedığı efer verılecek ızahat tatmın edıcı olmazsa Yurrn tur» tır == =: • ^^ SS SS * = SS ^ ^^ ^S z= ss SS ^ş 5E Barıs Kuvvetlerı Komutan Ydr dımcısı General Carver ıse Adava Turk askeri personel geldığının Tesbıt edılmedığını, Adava ge'er bırkaç vuz Turkun Turkıveden a<keri eğıtım gormuş bazı kınreler ilduğunu bevan etmıstır Bu konuda Dışışlen Bakanlığıhca bırkaç av once Ittıfak Antlas ması gereğınce Kıbrıs makamları nın da malumatı tahtında Adada (Arkası Sa. 7. Su. 4 de) ' |Vaadedilen okuyucular| ponsere gelmeyince j |halksinemayıtahripett| HER YER PLÂJ Dun gunlerden pazardı Butun plajlar ve oralara gıden vasıtalar tıklım tıklım dolu ıdı Vasıtalarda oturacak plajlarda sovunacak \er bulabılmek bır dert ıdı Fakat bu herkes ıçın bır «mesele» değıldı Zıra tstanbul un denıze daj anan her vanı bır plajdır Işte Dolmabahçe'de kopegı ile bırlıkte serınlejen bır Istanbullu Ankara 12 (CumhurıyetTeleks) Yenımahallede dun gece bın kadar dınlejıcı, pa ra vererek gırdıklerı bır e çık hava sınemasını, ılan edııen ses sanatkarları gelme vınce, aldatıldıklarını ılerı «urerek tahrıp etmışlerdır Mehmet Alı Yanıkoglu a dında bır organızator, Ye nımahallede dun gece Gunes açık hava sınemasında bır konser tertıplemış ve Nevın Demırdoven, Necla Erol Mustafa Sağvasar, Zekerı\d Bozdağ adındakı okuyucula rın geleceklerını ılan etmıştır Sınemavı doiduran bın den fazla Yenımahallelı. saat 22 ve kadar bekledıklen halde, ılan edıJen sanatçılar gelmemışler ve yerlerıne hıç ısımlerı duyulmıvanlar sah neye çıkmışlar, az sonra da org<nı^ator, Sıkı>onetnn va «ağından bahsederek progra mı bıtırmıştır kemlelerını kırmıjlar ve S S konser tertıphyenlerı tartak ZSZ lamışlardır. Pohs tarafından olay bastırılmış ve tahkıka ŞŞS ta geçılmıştır SS Turkıstan, özbekntrin gıbl Sovvet ışgalı sltındakı Turk ulkelerını zıvaret eden Amerikalı bır l'jrkolog, Sovyet Rusyada yaşıvan Turklerın, sıstematık olarak Buslaştırıldıklannı ve 40 50 yıla kadar bunların tamamen Turkluklerını unutacaklarını soylemıştır Amerıkanm Los Angelos «ehrınde cerrahlık yapan, burada boş zamanlarında Turk tarıhı ile meşgul olan E L. Tounel ısımlı Amerikalı, geçenlerde Sov>etler Bırlığınde uzun bır ınceleme gezısı yaptık tan »onra ıkı gun once Istanbula gelmıstır Kendı ıfadesıne gore Los Angeloıtakı evınde Turklere aıt 3 bın kadar tarıh kıtabı bulunmaktadır. Uzun zamandanberı Sovvetler Bırlığmde yasıyan Turklerın du rumlarını yakından gormevı tasar (Arkası Sa. 7. Su. 7 de) Nadır DA1I A.P'Nler mali polisin palyatif tedbir olduğunda ısrar ediyorlar . "t r oiması sebebiyie v k b i u u u um ş tfaşkan Nonokitti mayo şayiası Ataköy plâjında denize girenleri birbirine kattı Kutahy», 12 (Tele(onla) A P (111 örecektır Bu. sızlerm destegı ıte kongresı bugıin yapılmış ve Genel i | başına gelecek ılhamını suden Başkan vekili Sadettin Bilgiç fco alacak ve sızm murakabenız altında jnuşmuşrur Bılgıç, konuşmasındd çfelışacak olan AP ıktıdarı olacakSenato seçımlerınden dolayı Kutah tır • yalılara teşekkur ederek AP'nın ana Bılgıç bundan sonra Kıbrıs nıeseprensıplerınden bır kere daha bah 'esınde de şoyle deraistır setmış. ıktıdar ıçuı duşıuıcelerıni • Bu katlıâm mutlaka durdurulma söylemış bu arada Kıbrıs meselesı l.aır Halen Cenevrede yapılmakta ne, ıktısadı duruma eğılerek ezcum le şunları soylemıştır «Kanaatımızce Turkıyenln en baş ta gelen meselesı sıyasî huzurun teBikini mayolu kız denizde yüzlerce kişinin sısldır Bugun hemen herkes gıttık çe agırlaşan ıktısadı şartların tazy hücumuna uğradı ve boğulmaktan zor kurtuldu kmden fevkalâde şıkayetçıdır tşçı isslzlıkten, esnaf ve tuccar alışve Ertum OCAL ınştekı durgunluktan şıkayetçıdır Bız sadece vatanda rek «plâja bu şekılde gelınmez«, şın odeme gucu ile mutenasıp olma •Utanmıjor musunuz'», •Boylelerinı agır vergıye tarafdar polıs ve servet beyan balıkta yukselmeye başlamıştır. Ya vergı zıyaını ve kaçakcılı rım saat kadar bu grup önlemek ıçın alınan palyatıf bılenlerm ıkazına ragmen doktorun b ı r l e r d l r B l z b u m e s e l e n ı n , n£ odası çevresınden ayrılmamışlardır. ^ j b y . ^ ^ d e ğ l l b a t [ m e r r j e k e t i e n n Doktorun mudahalesı ile durumu ,jekı emsalıne uygun modern usu'normale donen CT ve nısanlısı H lerle halledılmesıne taraftarız Tur D, bılâhare doktorun odasında gı ^yenın ıktısadî meselesmın çozumu yınerek hafta taülını eğlenmek ıçın mutlaka zıraı ve sınat ıstıhsalın art . ,, , ,. , . . . , tırılmasına baglıdır geldık erı vp â]dan adetâ kaçarak ve „ ... , 6 * ' Mıllı ıradeye mustenıd muktedıı «kıhğı ne olursa olsun bu kadının bır hukumet Turkıyede adeta ubu şehırde denıze gırmesı çok guç. nuts l z lık halıne gelmış bır tutumu. sozlennı soyhyerek ayrılmışlardır ıstıkbâle guvenle bakılır hale ge IIl • 1Kongresinde hazır bulunan Genel = • C» 1 T^ Vekili o a d e i i ı n B i l g i ç bir k o n u ş m a y a p t ı ü = = ojan toplantının ıkılı bır goruşme, e ımkân hazırlaması gıku bu duıurnun mevcut olması muvacehesınde bır ha] yoluna aksı tesır icra edebılecek herhangı bır beyanda bulunmaktan kaçınırız Batılı dostlarunız bıisınler kı Turkıvede hangı partı ıktıdarda olursa olsun, (Arkası Va. 7, Su. 8 de) Bunun u/erıne aldatıldık larını ılerı suren bın kadar Yenımahallelı sınemanın ıs Turkıyede Bakanlıkların bırbırım desteklıyecegı yerde yekdığerını ba! taladığı bılınen bır gerçektır Mese1 Turızm ve Tanıtma Bakanlığı tu & rızmı gelıstırmek ıçın çaba sarfe derken kendı memurlannın ıhmall e m l e ıçten baltalama hareketleıı bır jana Dışışlen Bakanlıgının gosterdıgı \ ıze guçluklerı, Mılli Savunmanın vasak bolgelerı, tçışlen Bakanlıgının guvenlık tedbırlen Turızm Bakanlığını ve Türk turızmını kostekleraektedır Nıtekım komşumuz Bulgarıstana tskandınav ulkelen, Almanya ve di Vıze guclagu yuzunden bu yıl enaz 15 bin turist Türkiye'ye gelemedi! ger Avrupa memleketlerınden geîen tunstler konsolosluklarımızın gösterdıklerı vıze gu^luklen vuzündeu otobuslerle Turkıveye geçememek tedırler Dışışlen Bakanlığı turıstlerın jelece*ı Bulgar otobu^lerınin ?o f tr. hostes, rehber ve sofor muavınlerıns (Arkası Sa. 7. Sü. 8 d») le denıze gırdı sanılarak ruşanlısının yanında yüzlerce kışı hucum etmış ve kız boğulmaktan guçlukle kurtarılmıştır H D ısımlı genç bır erkek, yanında nısanlısı C T ve akrabaları F K ve A K oldugu halde hafta tatılını geçumek uzere Atakoy plâ:ma gıtmışlerdır Bır sure guneşlenen ve kendı arahmnda eğlenen 3 hanım ve bır erkekten me>dana gelen grup, daha sonra denıze gırmek ıstemıştır C T uzerınde bıkını mayosu oldugu halde saat 13 sıralarında suya gırmış ve bıraz açılmıştır Tam bu sırada genç kızın çevresınde nereden geldıgı ve kım o!dukları anlaşılmıvan bır kalabalık paydahlannustır Kızuı ustu açık mayo «Monokını» ile denıze gırdıgını sanan ve sayıları gıtıkçe çoğalan bu grup kıza saldırmaya teşebbus etmışlerdır Saldırganların bu hareken karşısında fenalık geçıren kız su yutmaya başlamış ve bogulma tehlıkesı geçırmıştır. Etraftan yetısenler ve nısanlısı tarafından kıyıya guçlukle gennlen C. T doğruea plâj doktorunun kabınesıne baygm vazıyette goturulmuj tur Plâjda bır anda <ustu açık mayo ile bır kız denıze gırıyor» şayiası çıkmıs, bınlerce kısı doktorun oda Gürseİ ve inönü istanbula geliyorlar Ankara 12, (Cumhurı^et Teletcs) Cumhurbaşkanı Cemal Gursel ve Başbakan Ismet lnonu onumuzdekı hafta Istanbul'a gıdeceklerdır. 2021 Temuz gunlerı Istanbul'da >apılacak olan Turkıye PakıstanIran Devlet ve Hukumet Başkanları toplantısında hazır bulunmak ve ev sahıphRi yapmak uzere Cumhurbaş kanı Cemal Gursel Berabeıınde Ba"!vaverı ve javerlprı Genel Sekreteıı ve Ozel Kalem Muduru ile Ozel Doktoıu oıdugu halde 17 Tem muz cuma gunu uçakla İstanbula gıdeeektır Başbakan Ismet lnonu de berabennde esı ve Ozel Kalem Muduru oldugu halde muhtemeien perşembe gunu ak>iamı >atakh trenle Istanbul'a hdrcket edecektır Dışısjeri Bakanı Ferıdun Cemal Erkın de cuma gunu Istanbulda olacaktır. Duvardan düşen çifte bir çocuğu öldürdü Gaizantepte ölü bulunan genci de kaçakçıhk yapan iki kardeşin öldürdüklerî anlaşıldı Kony» 12, (»Ji.) Konyanın Dıkılıtaş koyunde, duvarda asılı bulundugu verden duşen çıfteden çıkan saçmalar, bır çocuğun olu mune sebep olmuştur Halıl ^rıcı adındakı bır kojlu dun akşam tarla clonusu, evde ceketını askna asarken askı kopmuş askıda bulunan çıfte, yere duş muştur Dolu çıftenın patlamasıyle çıkan saçmalar, o esnada mısa fırlıgt gelen komşu kızı uç yaşındakı Fatma Kılıç ı oldurmuştur sı kaçakçı bekçı tarafından bulunan ıkı kardeşin ıntıkam almak ı çın oldurduklerı tesbıt edılerek «uç lular >akalanmıştır Abdulkadır Kansız ın olduruldu gunu goren bır boyatmın polı^e yaptığı ıhbar sonunda jakalanan kaatıllerın Mehmet ve Ahmet 1<. ner adındakı kaçakçı ıkı kardeş ol dukları tesbıt edılmıştır Dun og leden sonra >akalanan kaatıl kar deşler, Abdulkadırın bundan btr SL'SUZ İAZ \AL geıdı geleıı «ure once, yıne bır kaçakçıliK ha gun geçmez kı şu koca şehrın bır dısesınden dolajı kendılerını ıh koşesınde sular kesılmesın Yukanölu olarak bulunan gencı, bar ettığını, ıntıkam almak ıçın dakı lesım, Edırnekapıda çekılmışkaçakçı ıkj kardeş oldfırmuş başına satırla vurarak oldurduklej tır Sular akrnajınca bu\uk hazneGazıantep 12 (a.a.) 4 temmuz rım ltıraf etmışlerdır j lı bır çeşmenın başında toplanan pece«ı Duztepe koruluğunda ba t Kaatıl kardesler, ılk sorgulannı mahallelı çoluk çocuk hep bırlıksı balta ile parçalanmış şah muteakıp tevkıf edılmı^lerdır te çamaşırlarını yıkamaktalar Bakanİar Kurulu bir hafta devamlı toplantı yapacak Susuz Şehir Napolıye p d e n bır arkada^ımıı dikkat etmis, Italvaniar sehirde eski meydanların orta sıns bıle yeniHen havuzlar ınsa ettıriyorİBrmış. Avrnpalıların ağaç sevgısı vanında sa sevgisını ovuyordu arkadaş. O anlatırken, biı de lstanbnlu dusundük. Nerede havuz T U U , kurutmuşuz. Meselâ, Üskfidann Şemsıpaşa meydanınd», Sarav bnrda, hışhde ve meçhnr Beyazıt meydanındakı havnzlar >a ıptâl cdıldı. \ahut metruk hale getırıldı. Kurutulan daha nıce havuz var. llfilılere soruvorsnnuz, bakımı çuç, halk, ıçme ^c>p atıvor pıslenıvor, suvnııu değıştıretnijoruz, dı>orlar. Tıpkı oknllar olmasa. Mıllî tRitımi pek mükemmel ıdare edeceeını soylıven eskı "Maanf Natın glbı 1 A ZI SI Z rejktlı dlkllccek Batman, 13 (Mehmet Mercan bll1 dıriyor) Batman TPAO. ışletmesıne mensup 1200 ışçının grevı 5 ıncı gununde de sukunet ıçınde devam etmıştır Dune kadar ışveren temsılcılerı ile ışçıler arasındaki gergınlık gerek sendıka yonetıcılerının devamlı ıkazları ve gerekse ılk ıkı gun ıçınde ışçılenn ıslerıne donmelerı hususunda ışletmece vapılan ıkaz ve baskıların durdurulması ile son bulmuştur Mevcut 15 bın varıl ham petrol stokur>un tasfıvesı suretıyle faalıyetı de vâm ettırılen rafinerinin kapa«ıte sı her gun hıraz daha duşurulerek ça!ısm.ı «urp^ının u?atılma<;ına gav ret «arffriılmpktedır RafinTinın durması buyuk zarara sebep ola1 Stoklarla çalışiırılan rafinerinin ham petrol biteceğinden bugün faaliyetini durduracağı bildirilİYor gıbı caktır. Zxra, rafınendekı makıneler stop ettırıldığı takdırde bunlann tekrar faalıyete geçırılmesl ıçın uzun bır zamana ıhtıyaç olacaktır Dun Genel Mudurluk ve Petrol Daıresı Hukuk Muşavırlerı ile Bol?e Çalısma Mudurunun aracılığı ile yapılan uzlaşma gorusmelerının akamete uğraması grevın uzun =urelı olacağına sebep olarak gosterılmıstır tlgılılerce açıklanmamakla beraber, ıkı tarafı uzlastıra cak bır arabulucunun arandıgı sov enmek'edır Toplu Sn7İesme muza <prelerını mutaakıp a^uan ucret Konu^unrip Uzlastıın?^ Kurulunun ılerı Eurdueu tpklıfUrı k^Kııl pricn (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Batmandaki grevci îsçiler Genel Nüdürü itham ediyorlar ILİM ve HAYAT Vakıl \asıtalannın çıkar dıkları zehırli çaıa karsı nıhayet bır çare Bnlundu. Her verıne jayan rıdilecek sehır. Isıdan doğrudan dogruva elektrık akımı eldc edili.< felevızvon na^ıl keşfedıldı" x Bunu duvdu'inz mn? \nkara 12, (Cumhunvet Teleks) Bakanİar Kurulu yarın sabah Ismet lnonu nun Başkanhjında toplanacaktır. Parlâmentonun onumuzdekı haita ıçınde tatıle gırmesı muhtemel plduğundan Bakanİar Kurulu bır hafta devamlı surette toplantılar japarak Hukumet ışlennı gorusecek, Bakanlıklardan gelen kanun tasarılarını muzakere ederek Meclıse sevkedecektır. Bakanİar Kurulunun yarınkı gundemınde Koyışlen Bakanlıgının kuruluş kanununun malî portesı ile ılgıh Mahye Bakanlıgının go geçen toplantiMnda Bakanİar Kurulu Mahye Bakanlığı uzmanlannın durumu ıncelemesıne karar vermıştır. Aynea yann çeşıtlı Bakanlıklardan ve Bakanhklararası tktısadi Kurul'dan gelecek konular da goruçulerek karara bağlanacaktır. Askerî Yorgıtay Başkanı vefat etti 4nkara, 12 (CumhuriTetrrlcks) \sken Yargıtay Başkanı Tumgeneral Rıza Tunç, dun gece v.efat etmıştır Yassıada Hâkımler Kurulu uvehğınde de bulunan Rıza Tun<. un cenazesı yarın Ankaradan &aldırıl<ıcaktır. Buaıın 5 inci sahifemizde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog