Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

«Mıllî Mncadele yanları» Kurtuluş Savasımızın en ateşlı gunlerınde «KUVAYÎ MÎLLIYE» hareketmın ıçında bulunmuş olan unlu romancımızın kaleramden Turkıjenın emperjahzmın bovunduruğundan kurtulmak ıçın Gazı Mustafa Kemal' ın onderhğınde nasıl bır olum kahm mucadelesıne gırdığını bu kıtapta anhyacaksınız Fıyatı 500 Kuruş R E M Z l K Î T A B E V Î (îlancıhk 1277 7919) ERGENEKON YAKLT KADRÎ KAHAOSMANOĞLTJ 41. yıl sayı 14347 umhuri KUKUCTJSU: YUYUS NADİ Telgraf re mektup adresı. Cumhurıyet Istanbu] Posta Kutusu: îstanbuj No 246 Telafonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 MÜZIK MÜZİSYENLER ANSİKLOPEDİSİ ve Tılrk ve Batı müzığıne aıt aradığınız ber jeyı bulabılecegınız tek eser 3326 madde, i900t«rim, 1103 blyoflnota. Ijı kâğıt, temu baskı, nefıs cılt. FJ. 50 TL. Posta ı!e öderaelı olarak gonderılır rafi, 90 opera, 90 makam, 744 reslm va Pazor 12 Temnıuz 1964 ATLAS KİTABEVİ İSTANBUL Türk çıkarmasına karşı hozırlıklar hızlandı Mısır toplarmı Yunanlılar kullanacak «Anayasa Mahkemesinin lâğvı Anayasayı ortadan kaldırma istikametinde atılan en tehlikeli adımdır» Lefkoşe, II (a a, AP, Rad>o) Buleşmış Mılletler kuvvetıne vakın kavnakların ıfadesıne gore, yapılan keşıf uçuşları sonucunda Kıbnsh Rumların 25 adet topu Lefkoşenm GuneyDoğusunda mevzılendırdıgı tesbıt edılmışür Bu topları kullanmak uzere Yunamstandan Kıbnsa asker gonderıldığı ılâve edılmektedjr Rumlar 25 adet topu mevziine yerleştirdi Batmandaki grev 72 bin dolariık dövizzayiine sebep oldu Bir petrol kaynsunun pompası basında nobet beklıyen grev gozcusü TPAO, grev sebebi ile çıkabilecek olaylar hakkında Adalet /e İçişleri Bakanlıkannm dikkatini çekti Bazı kahvehane ve lokania sahipleri de dükkânlannı grevci işçilerin emrine tahsis ettiler Bir tacir Batmandaki grevcilere 50 bin lira bağışta bulundu Batman, 11 (Mehmet Mercan bıldıriyor) 1200 ışçısı 4 gunden ben grevde bulunan Turkıje Petrollen Anonım Ortaklığı ışletmesı halen duşuk kapasıte ıle faalıyetıne devam etmekte olduğu ıçın, mevcut «toku tukenmek uzeredır Rafınerının çalısmasının devamını sağiamak amacıvle yakındakı vabancı petrol şırketlennden ıslenmek uzere ham petrol alınıp alınmıvacağım soran gazetecılere, ılgılıler, rakıp şırketlerle boyle bır ahş verıse gıreımyeceklenm belırtmışlerdır Dun grevın hukukı yonlerını ıncelemeve gelen Genel Mudurluk \e Petrol Daıresınden 2 hukuk mu^avın Jİe Bolge Çalışma Mudurunun aracılığı ıle bugun yapılan uzlaşma teşebbusu de sonuç vermemı=tır Sendıka vonetıcılerınden rafınerının faalıjetının devamını sağiamak ıçın pompajları durdurul muş olan 78 kujudan 25 ının çahştırılmasına musaade edılmesı ıstenmışse de, bu konuvu goruşen sendıka yonetım kurulu ısteğı reddetmı; ve boyle bır muvafakatın gre(Arkası Sa. 7. Sö. 6 d a | Rumlar, muhtemel bır Turfc çıkarmasını ımkânsızlaştırmak, hıç değılse guçleştırmek amacıvla, Yunanıstan Mısır ve Rusyanm yardımıyla yapmakta oldukları askerı haztrlıkları hızlandırmıslardır Ote vandan Londrada yayınlanan bazı gazeteler Yunaoıstanın adaya 5 hın askerı gızlıce soktuğunu yazn.aktadır Ingılız Dışışlen Bakanlığınm bır sozcusu, <adada bır sureden ben asker yığmağı yapıldığını bılmekteyız, bu konudakı endışemızı BırleşAtina, 11 (Özel muhabirımızden) mı? Mılletlere bıldırdık» demıştır. Kıbrısın. Ingılız ıdaresınde bağım Dündenben Atınada bulunan sızlığa geçmesını sağhyan anlaşma Bulganstan Dışışlerı Bakanı îvar Başbakan lara gore Yunanıstan Adada ancak Başef, bugvin Yunan 95fl askerden ıbaret bır bırlık bulun Papandreu tarafından kabul edıl miştır. tki devlet adamı, ıkı mem durabihr. Deneme atışları 'leketl llgılendıren meselelerı gö Yetkılı bır kaynak, Kıbnsh Rum rüşmuş, bu arada dunya olaylan ların Bırleşmış Mılletler ılgılılerıne nı gozden geçırmıştır Ingılız yapısı 10 adet savaş topuna tvan Başef, goruşme sırasında, (Arkası Sa. 7, Sıi. 7 de) (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Tnnan Başbakanı Bulifaristaııa gidecek Muhalif basın Papandreu'yu memleketlerini komünistlerin nüfuzuna terkeden Casiro'ya benzeiii Yurt dışı edilen Yunan uynıklu Rumlar Atinada dün bir nümayiş yaptılar Atina, 11 (Ozel Muhabirinuzden) Türkıye'den sınırdışı edilen Yunan uyruklulann, dun Dış Işlen Bakanlığı onunde numayış yaparak hukumetın ılgısi2İığını protesto et trelen Atina yı ofkelendırmıştır Sayılan 200 kadar tahmın edilen Yunan uyruklular, «Bızım de veba lımızı boynunuza alıyorsunuz Türklerle ahenk ve beraberlık ıçınde ya şıjorduk Papandreu Hukumetinın polıtıkası yuzunden yerunızden, ışı mızden olduk, başımıza ışler açtı nız» şeklındekı protestoda bulun muşlardır Dış Işlerı Bakanlıgma mensup bır sozcu bu gosterılerden sonra şu a çıklamavı yapmıştır «Türkıye'den sınır dışı edılmekte olan Yunan uvruklular arasında Yu nanıstan'da hukumet aleyhtan bır hava jaratmak ve dış polıtıka uzerınde etkilerde bulunmak maksadı (Arkası Sa 7. Su. 4 de) Ankara, 11 (CumhunyetTeleks) Turkıye Petrollerı Genel Mudur luğu, Batmanda 4 gundenberı de\am etmekte olan grevın bu bolgenın asayışı bakımından olumsuz etkıler varattığını ılerı surerek, Adalet Bakanlığı ıle Içışlen Bakanlığına muracaatta bulunmuçtur. Bu konu ile ılgılı olarak Turklje Petrollerı Anonım Ortaklığı tajafından yayınlanan bır bıldırıde ,şovle denılmektedır : «Hâdıselerın pek tehlıkeh ishkametlerde gelışmesı kuvvetle muhtemeldır Keyfıjet, luzumlu tedbırlerın almması maksadıyle Sıırt Valıhğıne ve Kurtalan Savcılığma da duyurıılmuştur. Son gunlerın asavışsızlık vakaları Bolge Mudurunun bır tamıminı goturen bır şoforun dovulmesi 've kezs olayı Kurtalan SavcüığıYurt dışına bazmorfın ıcaçı na ıntıkal ettırmek ıstıyen bır merırken yakalanan sebekenın murun tartaklanması, bır gondaj duruşması dün neticelenmlş, 5 sanık cem'an 50 sene 4 ay servısı şefının arabısının taşlanhapıs ve 1181 789 lira para ceması gıbı olaylardır» zasına mahkum edılnuşlerdır Bıldırıde ayrıca Uzlaştırma KuSanıklardan Ahmet Soysaı'a rulunun karara varmasını bekle7 yıl hapıs, 161 153 lira, Adil Öz meden greve başlanılmasının kayurt ve Alı Bezal'a 15 er yıl nunsuz olduğu ıfade edılmektedır. hapıs, 322 306 şar lira, Seîer Turkıve Petrollerı Anonım OrBezal'a 10 yıl hapıs, 241 730 litaklığı ılgılılerının verdıklerı bılra, Mustafa Ozer'e 3 yıt 4 ay gıye gore grevın 4 uncu gununde hapıs, 134 294 lıra para cezası verılmıştır Dığer sanıklardan ıstıhsal edılemıven 48 vanl ham Fahrettın Soysal, Ramız Z« ı petrolun karşıhğı 72 bin dolâr doren ve Remzı Asan delıl yeter vu kaybına yol açmıştır. Aynı susızlığınden beraet etmıştır ı re ıçındekı satış hasılat kaybı ısa 2 mılvon lıra\a ulaşmıştır. 5 sanık cem'an 50 sene 4 oy hapis 1.181.789 lira para cezasına çarptırıldı Türkiye her geçen gün 9 milyon dolar borçlanıyor Ankara Sanayi Odası Başkanı Dr. Orhan Işık dün bir basın toplantısı yaptı Ankara, 11 (CumharıyetTeleks) Ankara Sana\ı Odası Başkanı Doç. Dr. Orhan I»ık, bugun Oda merkezınde yaptıgı basın toplantısında, beş jıllık kalkınma plânında sanajıe aıt ongorulen hususların gerçekleşemedığını so\lemıstır Dıs tedıje açıgımı/ın her geçen Mİ daha da arttığını, Turkı>e'nm her gun 9 mıhon dolar cıvarında oorçlandığını ve her doğan çocuğun gozlerını 4 bin lıra borçla «ç. tığını sojhyen Isık, sozlenne şoyle devam etmıştır : Tedıye açığı 390 milyon dolâr « Ithalât ıhracat arasıadaki fark, \anı 1%4 >ılındaki dıç tedıye açığı 280 mıljon dolârdır Buna ayrıca 110 mılvon dolâr tutanndakı taksıtlerı de eklemek gerekır 10 yıldanberı ıhracatımiî donmuştur ve 300 milyon dolâr cıvannda do(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Yeniden 116 Yunan uyruklu yurt dışına çıkarılıyor Ankara. 11 (CumhurıvetTeleks) Emnıvet Genel Mudurluğunce, onumuzdekı hafta ıçınde 200 ka dar Yunan uyruklu Rumun daha sınır dısı edılmesı ıçın hazırlıklar j apılmaktadır. Bugune kadar , Eznnnet Gene' Mudurluğu ılgılı servıslerınde yaBinalardan alınan Savunma vergilerine ytizde 25 zam pılan ıncelemeler sonunda Turkıyapıhrken, dilekçelere pul yapıştınlmasmı önliyen kayede Yunan u>ruklu Rumların ^ ^ Istanbul sokaklarını doldarao ışportacılarla Beledıye Zabınun da vürürlüğe girdi dos\aları gozden geçırılmıs ve tası memurları arasında ber çun bır kovalamacadır surflp Ankara 11, (CamhnrivetTeleks) îskân BakanhgmM tesbıt «dilen Başbakan Yarduncısı Kemal zararlı faalı>etlerı tesbıt olu ~ ~ gidcr. Iste, her gun sokaklarda gorıiuğumuz bır roanzara : Bınalardan alınmakta olan MU halk konutlarına uygun olarak tesSatır ın bir şırketle olan Ogisi nan 816 kışının \urd dısı edıl SS^ li Savunma Vergılenne zam yapıl|bıt edilen asgarî nıteliktekı bmanı A.P. milletvekilleriiKİen A. meMne karar \erilmistir Istanbul, Z^ Zabıta memnrlanndan kaçan ıkı isportacı . masını ongoren kanun bugunku lar 10 yıl, orta nıteliktekı binalar Gurkan Meclıse getirdi. Ancak tzmır, Emnı\et Mudurluklerı, bu meseie sadec* ilgi sınırlan için 816 kışıden 700 kadarını bugune ka Resmi Gazetede yavınlanarak yu 5 yıl, tunzm amaçlan ıçın ınşa edıde kalsa bır şey değil, fakat so«Kolbaşıların hapsi m edit (uzun hapis) ve darbı irurluğe gırmıştır Kanuna gore len bmalar ıse 5 yıl bma vergısın(Arkası Sa. 7. Su. 2 de) runun ıçınde ithamlar Tar, hem şedit (şiddetli dayak) cezaları devrinde dahi Ibınalardan alınmakta olan Savun den ıstisna tutulacaktır de madde tasrihi suretiyle ysma Vergılerı sahıbının oturduğu Dilekçelere pul yok işportacıbk onlenememişti...» pılan ithamlar. bınalarda juzde 25, icıraja verılen Ankara 11, (CumhuriyetTeleks) A P. mılletvekılıniıı bu sonısu f\ \% „ • ^ ımeskenlerde vuzde 75, tıcarethane Bugunden ıtıbaren kamu muesuzeruıe, adı geçen şirketın ıdare O r h a n E R I N Ç llerde ıse vuzde 100 zamh olarak seselerıne yapılan yazılı muracaat•neclısı Başkanı A P. senatorn Dr. larda dılekçe pulu tullanılmıyaAhmet Bej so>dan ışportaeıydı kolbasnarmuı meslekdaşlarına Hap ujgulanacaktır \ u n Âdemoğlu bugun cevap veBabası ıle, o zamaniann, ışportacı sı medıd (uzun hapıs) veya darbı Öte yandan oına vergılerıııde caktır. rıvor ve ıddıaların gerçeğe UTarın ış yerlerı olan Yuksekkaldırım şedıd fşıddeth dayak» tatbık edışleıbelırh sureler ıçın muafıvet tanı Bu konu ıle ılgılı Damga Kanumadığını soyluyor. Aynı partrden ve Emınonu cıvannda, bazı gunler nne yuzlerce defa şahıt olmuşlardı. yan kanun da Restni Gazetede yaınu bugunku Resmî Gazetede yaıki Parlâmento uyesının birbıribırlıkte taban tepmışler şehrı kont Turkıvede, aşağı yukarı rıhtıma' vınlanarak \ururluee gırmıştır. jınlanarak vururlule gırmıştır. nı nakzetmesı, ayrıca uzerinde rol eden Sehremanetı ka\afları ıle vanaşan gemılerden jabancı malla|Yenı uygulamaja gore, tmar ve t (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) durulacak bır husustur. Bız ona rın satışı ıle başlajan ışportacılıkla değil asıl, çıkar çarpışmalarımn bugunku arasında dağlar kadar her de\ırde soylentileri nasıl fark vardı Çunku o sıralarda, satıarttırdıgına ve ozellıkle politika 'an malların çoğu narha tâbı olducı ıle çıkarcı munasebetleri doçu ıçın Sehremanetının kontrolu laTisiTİe. çarkın nasıl donduğnnr "•adete fıat bakımından olujor, fadegıneceğız. hış fıatla satış vaptıgı tesbıt edılenGcrçekten son avlarda yolsıızleı yukarıdakı gıbı cezalara çarptıluk, ış çevirme, nufuz suıistimah rılıyorlardı Sımdıkı gıbı «Halkın soylentileri yaygın hale gelınış ve (Arkası Sa. 7, Su. 1 de) bır takım politıkacı isimlerı bu dala\erelerL< içinde çalkalanmağa başlamıştır. Bunların ne kadarı A.P. li Ahmet Gurkan evvelki gün Başbakan Yarduncıdoğru bilmeviz. Şu \ar ki ates sını gorevini kötüye kulla nmakla suçlandırmıştı. Satır olmıyan yerde dumanın çıkma dıgı gibı, bire bin katan cıkarcı Gurkan'a ıspat hakkı tanıdı nın ağzını kapatmava da ımkan A P mılleuekılı Ahmet Gur vcktur. Meseie işi kokunden hal kanın, Mıllet Meclısıne veıdıgı letmekte, çıkar gruplarınm polı sozlu Mjıuda, Başbakan Yatdımcı tıkacılar etrafında çoreklenmesiM Dı Kemal Satırı Hektaş ıvım ı ni ve O7ellıkle partı kademelfriı» bır «ırketle ılgılı olduğu hat'a de tezgâh kurmasını onlemebtrDostu tarafından 15 ^an once fcez Mrketın vonetıcısı bulundugu <;ek dır Bu vapılamadıktan sonra cezapla vu7U \e vucudu >akııan şpnç 'ınde SLiglandııması uzerıne =ırke Hatı TraMada ve Rodosta vap \ermekmis, ıspat hakkı ta bır kadın dun Tlk Yardım Hasta tın ıarfie mpclı^ı bd>kdnı A V BİR BU fckSİKTl Gunde %uzleıce fırın kontroldan geçırılır kımı kapatılır, kımıne rl^ Vunanlıların Turk azalıgına nımakmıs hıç etkısı >ok. Fısıltı re'inde olmustur Oİ3\ Kasımpa Spnatoru Nurı Arlemoglu <jun bu •»arsı yıllardanberı devam etpaıa <pza ı u\gulanır Tahhller japılır Saglıga ?a. rar veııcı maddeler \oktur dı\e raporlar tdn/ım gazetesıvle Turkıyede kımse mn sa Ajanlıceşme oüdde^ı 103 savın bo^ın trrlantiM ıspmi;! r 'ırdıklerı baskının hıkâyesı.... edılır Bu çalısma ceHellerım ılgılıler, va\ınladık laı ı çalışma programları ıle açıkUıUr Rahat ve cadele edemez o\de cerfvan ernı^ 41ı O>man Av r huzur ıçınde bulunriuklarını =n Iprler Evet lesımde gnrulcn ekmcgın ıçmdr dc «aclığd ^<ırdr veucı ı bır Mİdır hpraber va'.riiEi Sı re, Dı 2 nci sayfanuzda 4 uncü sayfanuzda ' (Arkası Sa. 1, hu. i de) madde \ok dma, badece ınbanı bır daha ekmek ye memege iorhyan «Kırkayak. v^r (!). ^ usı »a. 7, Isu. b da) Ağız torba değil ki... Bir zam kanunu daha dön yayınlanarak yürürlüğe girdi Soydan gelme bir isportacı diyor ki: «işportacılık önlenemez» IlfliiilllllillllliilliliilllilililliiiHllliiililllilllilllitülillilllilllliilltli! ınsan hayatta ikideffa Oostu tarafındar kezzapla yakıian kadın dün öldii Kemal Satırin bir şirketin idare Meclisi Başkanı olduğu iddiasına gerçek Başkan AP Senatörü cevap verdi Nasıl baskı yapıyorlar? * • • * • *
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog