Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

Bir transfer hikâyesi Fenerbahçe Yıldırım ile mukavele yaptı eşiktaş iç transferiııı halletmek için nğraşıyor Transfer ayının ortasına dojru kulüpler, son transferlerini yapmağa başlamışlardır. Dün Galatasarayın fazla ba • reketli olmaraasına karsılık, Fenerbahçe, son transferini yap mış, santrhaf eksikliğini de gidermiştir. Metinin dnrumn Galatasarayh Metin Oktayl tran;. !er etmek için bir müddettenberi ~ehrimizde bulunan Izmirspor kulübünün as başkanı Nazir Sipahi sabık gol kralının tereddüdüne lağmen «tzmire yalnız dönmiyeceğim» demiştir. Izmırsporun Metını transfer etmek ıc;ın kararlı olduğunu söylıv en Sipahi Metinin transferı hakkında şu şekılde konuşmuştur: «Izmır kaybettığı bir çocuğunu Kazanacaktır Metinin tereddüdünü normal karşılıvoruz. Her türlii fedakârlığı yapmaya hazırız. Yeier kı tzmırliler Metini gelecek se/nrı tzmırspor forması altında seyret. îinler.» tzmırspor a s başkanı Metinin ıransferinin tahakkuk etmedığl laktırde tstanhuldan ismını açıkiamaktan sakındığı 3 oyuncu ile döneceğini söylemıştir. Galatasarayda karar gönö! flt yarışları yaz aylarmda geceleride yapılabilir... Bir müddetten beri basında gerekll yerini bulmaya bajlayan (At yarışlaruıa) gazetemiz her gün biraz daha fazla eğilmeğe başlamıştır. Ay yarışlarınuı gündüz yapılmasınuı gerek iş hayatıııa, gerekse at sporuna zararlar huiule getirdiği görülmüştür. Bu konuda görevli olan yazanmız (Ercan Turcan) yaptığt çaIışmalardan sonra futbol müsaba kaları gibi at yarışlannın da gere yapılabileceğini ortaya çıkarmıştır. Yarı teklif, yarı tetkik jeklindeki bu konu ile ilgili yazıyı aşagıda bulacaksınız. Daha fazla seyirci toplamak gayesiyle bir tetkik ve teklif Veliefendide yspılacak gece at yarışları daha fazla ilgi ve daha (azla seyirci toplıyacaktır muhakkak... Su topunda G. Saray: 14 Modaspor: 2 Buçün t.Y.t. Modaspor karşılaşıyor İstanbul bölgesi Su topu şampiyonası bölge müdürünün kulüpleri '• kari üzerine dün saat 17.00 de Burgas su sporlarr ktüübünde başlamıs tır. Üç takımın katıldığı müsabaka nın ilkini Galatasaray üe Modaspor yapmışlar. SanKırmızılılar her yıl kuvvetınden biraz daha düsen Modaspor önünde rahat ve açık farkla bir galibiyet elde etmişler ve maçı 142 kazanmışlardır. Musabakalara bugün 17.00 de devam edilecek îstanbul Yüzme İhîisas ile Modaspor yapacaklardır. Final ise yarın İYİGalatasaray arasında olacaktır. Kule atlama müsabakası Bölge kule atlama teşvik müsabakaları pazartesi günü saat 17'de. büyük ve gençlerin katılmalariyle saat 17'de Moda'da başlıyacaktır. (At YAZISIZ yanşları gece yapılabilir) PATTERSON cıyın boksörü seçildi New York 10. (a.a.l Rıng Mecmuası. aylık boks klâsmanını yaym lamıştu. Mecmua, bundan birkaç gün önce Stockholm'de Eddia Mechen'i mağlup eden Floyd Patterson"u •ayın boksörü» ilân etmekte dir. Bundan önceki klâsmanda ağır sıklette şampiyon adayları arasında altınc; durumda olan Patterson, bu maçtan sonra ikinci duruma geçmiş tir. Aynca, Machen, dördüncülükBugün ve yarın Heybeüada'daki ten yedinciliğe ve Doug Jones de iDenız Harb Okulu stadında yapılakincilikten dördüncülüğe düşmüşcak olan Silâhlı Kuvvetler 1964 attür. Klâsman şöyledir: letizm şampıyonasının programı şu şekılde tesbit edilmiştir: Dünya Şampiyonu: Cassius Ciay Cumartesi günü: 17 de açüış me• A.B.D.) 1 Sonny Liston (A.B.D.', rasımı. 17.30 da 110 engelli (seç2 Floyd Paterson (A.B.D.), 3 Zo me). yüksek atlama, gülle atma. ra Folley <A.B.D.\ 4 Doug Jones 17.40 da 400 metre (seçme), İE de (A.B.D.), 5 Ernest Terrell (A.B. 100 metre (seçme), 18.20 de 110 enD.), 6 Cleveland Williams (A.B. FLOYD PATTERSON gelli (final), 18.40 da uzun atlama, D.), 7 Eddie Machen (A.B.D.), 8 Unutulmayan adam 800 metre, çekiç atma, 19 da 100 Karl Mildenberger (Almanya), 9 metre (final), 1910 da 400 metre Henry Cooper (İngütere), 10 G«or (final), 19.25 de 5000 metre, 19.45 de ; G. SARAYLI YILMAZ ge Chuvalo (Kanada.ı 4x100 bayrak. «B. Anadolu Kupası Kara Kuvvetleri I boks müsabakalan EVLENDİ ba«ketbnl şampiyonası Ankara 10, (Telefonla) Beşinci « * Belediye Saraymda Galataj«Batı Anadolu Kupası» boks müsabakaları. 1112 temmuz tarihle istanbul: saray ve Milli takım sagaçıklann rinde Bursada, Atatürk Lisesi spor ketbol Şampiyonası dun Teknik Unıversite spor salonunda dan Yılmaz İle Serap'ın nıkâhları salonunda yapılacaktır. torenle başlamıştır. seçkin bir dâvetli toplulugu önün Müsabakalara İstanbul, Izmir,. Ko Genç evli.ere saa caeli, Bursa, Eskisehir xe Balıkesir bölgeleri iştirak edecektir. Birınci Ordu: 65 Üçüncü Ordu: 45, detler dileriz. Silâhh Kuvvetler Atletizm Şampiyonası Bilindiği gibi İstanbul at yanslaFotoğraf: Tıılây DİVİTÇİOGLU Galatasaray ; ı senenin en sıcak aylan olan tem SON TRANSFER Fenerbahçe transfer ayının 10 uncu gününde YeşilGalatasarayın büyük transfer muz ve haziran aylarında yapılmak direğin genç milll takımın ve Ordu takımının başarılı santrahafı Yıldıtadır. Sıcakta toz deryasında yarışa rım tper'i alarak kapatmıştır. Reslmde Fenerbahçede futbolu daha 11er bambası Metin dün antrenör kursu aelenler abone müîteriler haricin leyecek olan Yıldırım transferden memnun gülümseyen Müslim Bağcı için Manisaya gıden eskı meneıer Gündüz Kılıç ile bir görüşme yapde pek fazla değillerdir. Kısaca ye lar ve Ahmet Erol'la birlikte stadda dinlenirken görülüyor. ni merakhların adedi artmamaktadır. mıştır. tzmirspordan cazip bir tekBunun bir sebebi (çarşamba ve perlif alan Metinin: «Baba ıstedığira şembe) günlerinin is günü olraası, parayı veremezletse Izımırspnra diğer bir sebebi ise yang aezonugeçeyim mi?» sorusuna Gündüz Ku nun plâj mevsünine rastlamasıdrr. lıç: «Geç» cevabını vermiştir Dün Seyirci rağbetini, buna paralel ola Eece toplanan Galatasaray idare rak da yarıs gelirinin artınlmasını heyeti iç transferde oyunculara vetemin amacıyla îstanbul yaz at yarilecek olan ücretleri tesbit etmijrışlarının gece yapılmasının lyl ola tir. Bugün kulüp lokaline davet cağı kanaatindeyiz. Durum Avnıpaedilecek olan oyuncularla Galatada da böyledir. Avrupada gece yasarayın anlaşacağı tahmin edilpılan yarışlar büyük bir rağbet gör 'mektedir. mektedir. Bilhassa Italyada meşhur Hipodroma Della Ippicada yapüan Beşikta» gece yanşları sporseverler İçin 4de Beşiktaş dün ıç transferinde buta bir iptilâ haline gelmistir. yük hamleler yaparak bu sene mukavelelerı biten oyuncularla Veliefendi hipodromunun 2000 metrelik pistinin kenarına 15 metre anla&miştır. Dün saat 16.30 da kuara ile dikilecek olan direklere yer lüp lokaline gelen Kaya, Ahmet ve leştirilecek olan yeterli güçteki flüErkan kulüpleriyle tam bir anlaşoresan lâmbalarının, pisti fevkalade maya varmışlardır. Dış transferaydınlatacağı ilgililer tarafından a! de Ankaragüclü Ertandan vazgeçıklanmıştır. çen Beşiktaş şımdı Gençlerbirlı4m, Bu dururrida ge'.eeeğin bütün me'den Aptullahın peşine düşmüştür. suliyetini omuzlarına almıs olan Dünkü toplantıda Belediye Başkanı 45 milyon I YILDIRIM FENERBAHÇEDE (Türkiye Jokey Xulüp) idarecilerinin yarı; rağbetinin azalmasının öliralık teklif için yeterli bir cevap veremedi. GörüşFenerbahçe kulübü, dün transnüne geçecek kararlar almalannm I ferini lamamlamış; Yeşıldirekli mede bir netice alınamadı yerinde olacağı kamsmdayız. ' Yıldırım Ipan almıştır. Yıldırımın i Fenerbahçeli olması ve Ordu takıIstanbul Bölge Müdürü Turhan; m l n d a k l 0VU nlarını dikkate alan Barlas, dun sabah saat 11 de Bele j idarecıler, Halıt Derıngorün karadiye Başkanı Haşim Işcanı maka n n a u y a r a k oyuncuyu almışlardır. mında ziyaret etmiştir. SanLâcivertliler Yıldırım İper'le dün akşam Kadıköy'de mukavele Ziyaret esnasınria odada A. P. Belediye Meclisi üyesi Adnan I imzalamışlar. Bilâhare 2 nci başkan \kın da (tesadüfen) hazır bulun Müslim Bağcılar ve menecer Ahmet Erol ile kulübe giden Yıldırım, idaıiıuştur. Barlas, Işcana ilk olarak, îstan irecilerle tanışmıştır. buldaki spor tesıslerinin yetersiz i olduğunu, bölge olarak bu konu^ da Belediyeden anlayış bekledik • . lerinı belirtmiş ve «ilk plânda kiracısı biziz. Bizim masraflanmız j boşuna gidiyor. Gerekli şekle sokup tam olarak kullanamıyoruz. Emeklerden netice alınmıyor» demiştir. Işcanın ilk sorusu: Para verecek misiniz? olmuştur. Barlas, beledıyenin bölgeye Vi milyon lira borçlu olduğunu. bu ııun dışında halen Sıraservilerde bulunan ve değeri 3 milyonu bu lan bınanın da Beledıyeye verilebileceğini bildirmiştir. Haşim Işcan «Sözlü dileğiniz incelenecektir» gibi yuvarlak bir sözle konuşmayı kapatmıştır. Bölge Müdiirü Barlasııı iyi niyetle yaptığı teklifi Belediye dikkate almıyor Biilge Müdürü Tnran Barlas, Belediye Başkanı Hasim Işcan İle yaptığı görüsme ıırasında Devlet Bakanı Malik Yolaç İzmir'de dedi ki: ^ F0RUM Spe>* c/ci. ^^m^^^ !iMiıııım!ii!!iMiıııııımıımıımıııuıııi!immınıı»"""»»»""»!"I!">4 ba? İş evvelâ kulüplerden başlar. Hakeme itiraz, ona kafa tutmak, kaideleri göz göre göre Uılâl eden oyuncuları her meıciden evvel kulüpler tecziye etmelidlr. Çirkin hareketleriyle futbolun cıkmaması için inzibat kuvvetleri z ne güne duruyor? Hâdiselerl önle ~ mek için, maçına göre ba kuvvet z leri, tribünler arasına kadar yaya Ş rak, seyircilerin taşkınlıklanna Z meydan vermemek de almması porlardan, bilhassa futbolda hakem meselesinin bir problem olarak hâlâ devam ettiğine esefle bakmamak kabil değildir. Işin kökünden halli için federasyonıın ne düşündüsünü bilmeyiz; fakat bence bu işin başı oraya dayandığı için oradan başlamak daha doğru olacak. Her şeyden evvel şu ciheti açıklamak isteriz ki federasyon her isteyen takıma yabancı hakem getir mekte devam ederse bu işin halline ünkân yoktur. Çünkü kendimize itimadunız olmadığını peşinen kabul ediyoruz demektir, dışarıdan hakem getirtmekle! Sonra masrafa da yazıktır; böyle dar zamanda. Daha sonra, yabancı hakemlerden birinin geçen sezon bir raaçı perişan ettiğini de gözümüzle gördük! Acaba bizde iş bileıı, otorite tesis etmesini becerebilen tam mânâ si.vle ehil hakemler yok mu? Ben yok olmasma bir türlü inanmam. Fakat bunları yetiştirip, onlara sorıunluluk bakunındaıı vazifeler verildikten sonra kendilerine seyircilerin ve oyuncuların tam say gı göstermelerini temin etmek lâzımdır. Bunu nasıl elde ederiz aca Disipline dair Yazan: Nüzhet BABA icap eden tcdbirler arasındadır. ; Sokakta yapıldığı takdirde polisin = müdahalesini çeken hareketlerin, z futbol maçlannda hoş görülmesl z kadar anlaşılması güç az sey var Z dır. E Hâsılı: bajta yinc federasyon ol Ş mak iizere her ilgili; hakemlere : EÖstcrilmesi İcap eden itaat ve say , Siyı temin etmeye uğraşır ve ge Z rck seyirci. gerek oyuncuların ha z kemlere itimadını sağlarsa, işm z lıüyıık kısmı halledilmiş olur. An z cflk. hakemlere de hir çift sözüm Z var ki onu da bir b:>s' a yazda be Ş lirleceğim. Z Izmır 10, ™ £ « J n M > ^ ile iediye Meclisinde Burhan Felek. isBakanı Mâlik Yolaç, £dün ~ Manisa , MeCİİSe Ba]!ian Yolaç Fotoğral1: l.ı. Uuğ, g g p ğ met t Uluğ, Faruk Ilgaz gibi sporu daki antrenörler kampını ziyaret etilgili bir sözlü soru t anlamış otorlteler bulunduktan son; OLİMPİYAT ÜMİDt Rus takıınıtikten sonra şehrimize gelerek önce ra bu netice tabil olur» demişlerdir. n l n kadınlarda yeni ümidi KuznriAlsancak Stadını gezmiş, daha sondaha verildi s o v a h a f t a „ , „ , . , „ V » D I I »rAtr »«"'«'cki dcnemetle diski ra da saat 13.00 de Deniz KulübünAnkar3, 10 (CamhnriyetTeleks). MIIIINU ı a r i L A U * n 5 1 0 m e t r e y e a t a r a k Olimpiyat lade bir basın toplantısı tertiplemiştir. Izmir milletvekili Arif Errunga,: Millet Meclisi Başkanlığına verdi veDiğer taraftan amatör sporcular,kımına girmiştir. Resinıde Kııznctkulüpler, Belediyenin ısrarı ha; Gazetecilerle yaptığı sohbette tıği bir sözlü soru ile Devlet Baka linde Sıkıyönefimdeni izin alarak' sova atışını yaparkrn görülüynr. l B l d h mirdeki yarım kalmış tesislerden nı Malik Yolaçı, tenkid ederek ta Belediye binası önünde bir mitıng j bahseden Yolaç, daha sonra basın raflı idareye doğru gidildiğini idyaparak tutumu protesto mensuplarının israrla şike olayı hakkında suallerine karşı şu şekilde cevap vermiştir. (Şike hâdiseleri devam ettiği takdirde profesyonel kulüpleri kapatma cihetine gideceğiz. Şike olaylarını tâkip edeceğinAsla bölgecilik yapmıyorum.) î • IA Şike olaylorı devam ederse profesyonel kulüpler kapanır ( BELEDİYE MECLİSINE AKSEDIYOR İstanbul Bölgesınin haklı isteği önümüzdeki günlerde Belediye Meclisine aksedecektir. IT ı ı t \ n i, . . ı. i ı İDARECİLER NE D1YORLAR? Bu haber kendilerine ulaşan büyük kulüplerin amatö'r şubelerini idare eden sorumlular: «Haşim İşcan'dan böyle bir karar beklemezdik. Spor Sarayınm Beden Terbi .• vesine verileceğini umarız. Hele B° Bugün yapılacak at yarışlarının tahmini 1. KOŞU: Favori, Hürriyet, Piâ se, Armağan. 2. KOŞt: Favori: Nazıma, Plâ se, Incila, Albulat, Sürpriz. Sü • heyli. 3. KOŞU: Favori: Tony, Plâse. Çağla, Gabrielle. 4. KOŞU: Favori: Sargın, Plâse : İnkılâp. 5. KOŞL': Favori: Beylerbeyi, Plâse: Zirve, Bintuğ, Sürpriz: Ogün. HALL'K KALKIS 6. KOŞU: Favori: Başak, Plâse: numaralı yelkencısı, pazar günü Turgay, Sürpriz: Safder. başhyacak seçmeler için iyi hazır 7 . KOŞU: Favori: Uçar, Plâse lanıyor. Kalkış dün de antrenmana Cılsın. çıkmatlan önce arkadHçımiza. «ldl 8. KOŞl1: Kavnrı: Haydar Piâ dialıyım ve buinuı olacagım» de, se: Kuihüiı, Berkhan, Sürpriz: SoI mıjür. ikuiay. Fransa Turunda Ânquetil başa geçîi zevkini kaçiran oyuncuları yola getirmek onlara düşer. Kulüplerin bu işi başaramadıklarını, oyuncularuıa söz anlatamadıklannı kabul edelim. Ondan sonra iş fcderasyona ve kademclerine bağlıdır. Hakcmc kaışı gclcn oyuni'uları, göz yaşina bakmadaıı şid detli cczHİaıa çarptırmaktan başka yol yoktur. Fulbol çok heyecaıılı bir oyıın nUluğıı için hakeme karşı seyirlilerin yaptıkları, lehde ve ale.vh de tezahürleri de hesaha katmak lazımdır. Bunlar sırasına ve mem lekctine göre. az veva çok, her za ınan oiur. Fakat işin çığırından ^VjlllllllMllinilllilillMHIlllllllllllllIlllllllllllllHllllllllllllIlilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllUHtlHO^ TÜRKÎYEYE GELİYORLAR Almanya muhabııımız Eıüını, Bayburt'un çalıştırdığı ve 1963 64 sezonunda şampıyon olarak Bırinci Lig'e geçmeğe hak kazanan Alman DJK West VVacht Aachen | baskelbol takımı ağustos ayı başında şehrimize gelerek üç maç yapacakdr. Almanyada en başarılı genç antrcnor unvanını kazanan Erdınç Bayburt, resimde Wacht Aachen takımı ile birlikte görülüyor. Paris 10, (Özel) Salı nü Paris'te sona erecek olan 51 inci Fransa Bisiklet Turu'nun 17 nci etapını, meşhur Fransız yarışçısı Jacques Anquetü kazanmıştır. Üst üste üç defa bu meşhur yarışı kazanan ünlü pedal ustası, genel klâsmanda başa geçmiştir. Anquetil Peyrehorade Ba * yonne arasındaki 42 km. 600 metrelik mesafeyi 1 saat 1 dakikada katetmiş, «Toledo Kartalı» İspanyol Bahamontes üçüncü olmuş ve genel klâsmanda ikinciliğe yükselmiştir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog