Bugünden 1930'a 5,447,715 adet makaleKatalog


«
»

11 Temmuz r'iiüiiJiiüiıııınüiıııjiMümııııııımııııııımııııııııııııııiMiııııııııııııı^ ÇUMHTJRÎYET YEDf (Bastarafı 1 inei «ayfada) hır Başağ Ankara Vali muavinli(Baştarafı l meı sayfada) gıbl hazıriıklı olduklarını ılade :1c ğıne, Düzce kaymakamı Tevfık Halen İşletmeye günde 1 milyon tzmitteki tPRAŞ ile Mersindeki A Berkkaya Kadıkdye, Gemlik kayhraya yakın zarara aebep olan gre TAŞ rafinensı ile bazı bölgelerde makamı Isâk Elgın Befiktaşa, ö • vın durdurulması için henüz cidal ki an» depolarda yeteri kadar s t o i demiş kaymakamı Hüseyin Tezel bir tesebbüste bulunulmamıs olma l a n bulunduğuou, Batmanda bir Beyoğluna, Tire kayraakamı Küsı Batmanda üztintü ile karjılan grev durumunda asıl sıkıntının mey seyin Aydemir Üskudara, Konya maktadır. Grevln kanunsuz ve u dana geleeeği Doğu Anadolu bölge Ereğlisi kaymakamı Nevzat Tansulsüz oldugu iddıasında ısrar e sine ber zaman hizmete hazır ol suk Fatihe, Soke kaymakamı Sa= Trafik Müdürü Şukrü Balcı ile, den îşletme Müdürlüğünun, işçuft duklarını bildinnistir, lih Zeki Köseoğlu Bandırmaya, = Müdür Muavini Kemal BUyüksa] rin işlerine dönmelerini sağlamak Batmandaki grevin Mersindeki Burhamye kaymakamı Turan Be k a r y a evvdkl gece bUtün teşkilâu çabası devam etmektecür Dun Shrt = Izmir, 10 (Telefonla) Havagazı tahsüâtında curetkârca ya = karya evvelki gece bütün teşkilâtı çabası devam etmektedir. Dun Siırt ATAŞ grevi kadar büyük olmadjğı yazıt Kartala, Bozdyuk kaymakai nı Batmanın yalnıa Doğu Anadolu mı Ulvi Pınar Sarıyere, Necati ~" • • 5 pılmış • suiistimal olayının tahkikatına ....ı el ı bir Savcılıkca ı konmuş seferber ederek sehirde gavet ge ten iki tarafı uzlastırmak maksadly E bolgeslnın' petrol »htiyacını karşı Durdu Bakırkby kavmakamhğma E tur. Havagazı Tahsilât Servisini de içine aldığı ileri sürülen olay E çet Tümsavaş, olumlu bir sonuç n Udliaa belirten bir ilgili, greve hiç Kadirli kaymakamı "iken TuzlucaE da bir şebekenin ESHOT'ta görevli olmıyan birkaç kişiye sahte Ş ] fazla otomobil ve polıs [ lamadan geri donmüştür. bır zaman taraftar olmadıklannı, y a a t a n a n Mehmet Can Soke kavE fatura ile tahsılât yaptırdığı ileri sürülmektedir. Sahte'kârhk =l 30 motosiklet ve 150 ye yakın | u ç gundenberi mevcut stoku ka memleket menfaatleri bakımından makamlığına, Çmar kaymakamı 03 1113 E Basmahanede oturan havagazı abonelerinin ihbarı üzerine mey Ş | memurunun iştirak ettiği gebin varilden 4 bın vaıijej * anlaşmaya gidilmesinin ıyi Bayram Özen Ankaranın Bâlâ ilİ = dana çıkmıştır. Aboneler, Genel Mudurlüğe basvurarak, hava = | c e y a n s I kontrolunda tstanlwf çerı l dusürulmek%ur"tıvîe"tasfîve '" sonuçlar vereceğini açıklamıştır. çesine, Golcuk kaymakamı Turgut Bayiler stok yapıyor Ş gazı borçlannı tediye ettikleri halde kendilerinden ikinci defa ş i r f beştanbaşa kusatılmış ve ehli maiarma devam eden rafıne'ının Sayın Bcypszan ilçeeine. Gcvaş = para ahnmak istendiğini bildırmişler. yapılan inceleme birin = yetsiz araba kullananlarla trafik yarm durmak zonında kalacağı* tah 10 (Telefonla) B a v | k a y m a k r Y a s r Canköcak~Ha7am a = ci tahsilât üzerine verilen makbuzlann sahte v e imzalarının tak E,nizamlanna riayet etmıyen 100 den Kulp kaymakamı edılmektedir Bafmennin dur mandaki grevle ilgili olarak 3 gun ' marja ılçesine, K il lit olduğu neticesini vermiştir. Genel Müdürlük muhasebe ka = fazla şoföre yıldınm cezası kesıl m a S ı halinde îşletmenin günlük ıs idenberl şehrimizde akaryakıt sı Dervis Yalime Gonen kaymakamlı ii* nir)n»ıı n<»tipı»«ini v»rmiıtir. ka E şoföre cezas = 1 taksi ve hususi arabala1 tihsal ve sevkiyatı da durmuş olnikıntısı hissedilmeye başlanmij'ır. Şına, Batman kaymakamı Mustafa yıtlannda yapılan incelemede tahsilât dosyasının bulunamama rnış â k a l a n • = ı n ^L.£ a P l""'""• .•i..i..sokülmüştur. Jcaktır. tşçılenn grevini ilgı ile u . g u ar^jg bazı bayilerın, muhtemt'i Yeni ŞebınkarahUar kaymakamlı • E sı, durumun önemini artırmış bulunmaktadır. Bilhassa gece yarısından sonra liyen ilgililer, zaman zaman Sen bir fıyat artısı için ellerindekı m»i ğına, Bafra kaymakamı Halit ToE'Boğaz yolunda alkollü araba kulla dikaya müracaat ederek maddl ve lan piyasaya çıkarmayıp stok yap kullugil de Yenimahalle kaymaBir doktor meçhul E nanlara rastlandığından içki almış mânevi yardımlarda bulunmayı vaa tıkları bildirilmektedir. E Küçük Esnaf ve Sanatkamlığına atanmışlardır E şoförler tutulan zabıtlarla '1 detmeye devam etmektedirler. î v Mevcut acentalarda stok olmay:p, Yer değiftiren Vali Muavinleri şahıslar tarafından E Adliyeye sevkedilmişlerdır. | kârlar Konfederasyoveren temsilcilerinin grevi akamet* geldikçe ihtiyaç sahiplerıne verfl de söyledir : E 8«ce yarısı baştanbaşa tarıyan tahrık ve mektedir. Yalnız 10 gundenberi mal 1 vuruldu E nu kongresi bıldirsn bekliyen bir petrol şîrketi, lis'a ya Samsun Vali Muavini Ekrem Göparak müracaatları sıraya ijoymuşlnen îstanbula. İstanbul Vali MuaE tzroir, 10 (Telefonla) KüHal Şeker Fabrikası Hastanesi şisürat üzerinde ısrarla durmuşlar, Sendika Başkanı Behçet tur. Jvinleri Yaşar Elgin Antalyaya, Fık. E çuk Esnaf ve Sanatkârlar Kongrev Hastalıkları mütehassısı z'yollarda 100 120 klm. hızla giden Grev uzun «üre devam ettığı tak ret Aslan Erzuruma, Adana Vali E E federasyonunun pazar günu ci işçilerın hıç bir tahrike kapılm> dirde, akaryakıt Mersin rafinerisin Muavini Mehmet Mutlu Eskisehır Dr. Nejat Altay, dün gece sa E fakat frenleri bozuk arabaları Ş yapılacak yıllık toplantısına malannı hatırlatmıştır. Halen Ra den temin edilecektir. at 23 sıralarında evi önünde S ferden menetmislerdir. Hukuk Işleri Müdürlüğune, Bitlu m a n v e Bakanların geniç bir kadro ile Malatyadan ikmal yapan aslcerl Vali Muavini Ruhi Çetiner Nevşeotomobilinden ındiği sırada, E Istüıye bayırında 15 yaşmda bır Çarzan sahalarında geznıek t e o l a n katılacakları «nlasılmaktadır. araçlar için sıkıntı mevzuub&hii hir Vali Muavinhğıne, Rize Vali meçhul bir şahıs tarafından üç = kıza direksıyon talimi yaptıran g e n îşletme MüdUrü Şemsi A~ Bugun tertiplenen basın topel ateş edılerek vurulmuştur = ' c l n d e ehliyeti olmadığından araba S a r ' m Garzandaki yemekhaneyi ka değildir. Muavini Hüseyin Köseoğlu Artvin n ı n 1 & k M 1 d e r h a l a m S lantmnda verilen bılgiye goGaziantep grevi de uzuyor Hemen hastaneye kaldlnlan E , P »ökUlmüş ve hu,P t. a emrini protesto eden çrevVali Muavinhğıne, Yozgat Vali = 8Usl cı Gaziantep. 10 (Güney IUeri Mer Muavini Hayati Güvenç Manisaya, re Basbakan Yardımcısı KeDoktor verdiSi ifadede . k a n m otomobil sahlbine de yıldınm ı »»ıçlcr, gerekjrse açlık grevme >}* kez BürosuTeleks) 900 iççi te Antep Vali Muavini Ferit Gürül?j»m ;ffc,k. aman doktor E «"> ™™*«Igideceklermı açıklanu,iard., E mal Satır, Ticaret Bakanı Fenrafından bır aydanberi yapılmakta E nı lslimyeh. Sanayi Bakanı Yabancı oetrol çirketleri yetiş deylp beni götüren 25 E [olan grevtn uzıyacagı anla$ıln:akU ce Çoruma, Çorlu Kaymakatnı KeE Muammer Ertem, tm»r ve ! > •• ne djyor? mal Hacıyüzbaşıoglu Bolu Vali yaşlarında bir genç vurdu» de E S o y g U n d a e l e geçİrdİğİ dır. = kân Bakanı Celâlettin Uzer, Âraa gelin berberde aaçUnnı yaptınrken... miçtir. (Baştarafı 1 Incı sayfada) Şehrimızdeki yabancı petrol şirTekstU işçüerinin grevini önle Muavinliğıne, Sıvil Savunma UzŞ tçışlerı Bakanı Orhan öztrak, manı Ragıp Berker Hatay Vali Mu. bır < Istanbullu ve bekâr olan E Kumkapı"ahiİ "yo'lundV Vır a v l k e t l e n Batman rafınerisinin bır melt majaadiyle gayret sarfeJen Z Enerji ve Tabıi Kaynaklar Bagıtmesi halinde bile Dogu A valiye, isverenler, verdikleri sozü avinligine, Ankara Vali Muavini ~ kanı Hudai Oral hazır buluna İ 0 " 0 . r : ^ Ü İ Ü " . ! h t ! ^ ™ a . , " ğ ' E once ce'reyan'eden iöygun" olayımn Celâl Kayacan Kayseriye, Haymatuketimıni karşıhyacaK i ^^y etmislerdır. men sabaha karşı olmüştür. Ş htanbul ~ caklardır. (Baftarafı 1 inci sayfada) fini kabul etmezse.. O zaman ne laruu, bır sıkıntırun bahis konusu " «zarar ediyoruz» eo na Kaymakamı Orban Mirkelâm Polıs. meçhul kaatihn tesbiti : ve önceki olamıyacağını soylemislerdır. korkusu, boşu| züne Türkîs temsilcileri: «Hesapln Ankara Vali Muavinliğıne, Sakar Gelın; Fatma Karahisar dört yapardı? Ama ŞŞj Toplantının «na çayesi Türk Ş gece sabaha karşı şehrımıze getıyabancı rı kontrol edilsin. Gerçekse grev ya Vali Muavini Kemal Gürsel yıldanberi Darulacezede yaşıyor naydı... Şj esnafının sesini ilgililere du alan Doğan İmam köy güzelini = rilmıştir. Nami, Yozgath bır koyunı1 jjejj^"r~ ılgılileri, henuz bır hakkımızdan vazgeçeriz. Hatui gun Adanaya, Eskısehır Vali Muavini du. Sesi gayet güzel ve berraktı. «Evet» teklifini yurmak seklinde vasıflandınlE tüccarı olan Hasan Hüseyin O? a imadıklarîni' ancak" her"'zarnarîki de bir saat fazla çalısarak zarsrırnı Lütfi Bingol Samsuna, Van Vali Hemen müzik koluna aynldı. îlk Erem, düşüncelerini Darülaceze ~ maktadır. Kredı mevzuu e=kacırdı türk'ün 25 bin lirasını zorla almış, zı telâfi ederız» diye cevap vermi» Muavini Yusuf Esatoğlu Rızeye, öğrendıği şarkı, «Kederden mi ne müdürüne açtı. Mutlu haber, kısa 5 nafın çeşitlı sosyal dâvaları E olaydan sonra da Erdekte yaz tatı lerse de bu teklif işveren tarafında.i Urfa Vali muavini Mu*tafa Tıi den bilmem, sararmış rengı ruhsa zamanda yayıldı. Kendilerini hayır E toplantıda e l e alınacaktır. tuncu Kastamonuya, Kırklareli rım> oldu. Güzeldi, hamarattı. Ar işlerine adamış Ulay Hancıoğlu kabul edilmemiştir. ılk ıfadesınde Vali Muavini Nıhat Tahiroğlu To kadaşlan, «Senî evlendirelim» di ile Bay^ar Atasun isbirliği yaptıGrev dolayısiyle Ooğn ve yü halkından olan ve köyün E E 3 çocuk boğuldu soylekata, Erzurum Vali Muavini Besim ye takıhyorlardı. Bu sözü duyunca lar. Nişan yüzükleri hazırladılar. GftneyDoğnda yakıt sıkıntısı pn güzel kızı olarak vasıflan E (Baştarafı 1 ıncı sayfada) Ilıcay Izmire, Kastamonu Vali Mu yanaklan pembeleşen Fatma; «Be Sade bir törenle takılan yüzükten baflıyor E Nevşehir, 10 (Günev tlleri dırılan 16 yaşındaki S. ö. adlı E Kumkapı sahıl lan broşun Ankara, 10 (CumhuriyetTeleks) avini Raşit Yalın Kırklarelıne. To nim yuva kurmam imkânsız» di sonra. düğfin hazırlıklanna başlanE Merkez Btirosn Teleks) k:z, köy camısınde ımamhk ^ erine gezıyordum.zorlakişinin bir b u d i r i l m l « ' Selen üz7rindenzorîaparasinı! üzerinden Üç . parasını 'murlar, etrafta > ' Üç gün once başlayan grev se kat Vali Muavini Osman Akçalı yor ve ba$ka dünyalara dahyordu. dı. Böylece dünktt mutlu gün geyapan Hasan Katırcı tarafın Z E Abanasun Ayhan köyünden , ( W „. ^ „ çalıştıklarını gordum. B o ( ı j ,.n.,^ araştırma Üç ay önce Darülacezede bır lip çattı.. bebiyle, Batman Petrol Refinerıdan kaçmlmıştır. Imamın u Z E Ah Demir adlı 20 yajındakı larsa da kaybolan broş Yozgata, Antalya Vali Muavini Buraya tanınmış Çok heyecanh olan gelin önce sındeki petrol stoklarının tüken Ahmet Şener Edirneye, Artvin Va konser verildı. Ş ı»enç, yağmur sulan birıkıntizun suredenberi kıza â«ık ol Efiuşanlann e arasına r gırdim. Para bı bir ipucu ele geçiremernişlerdir. r i n i n e l i n d d u r u y ° d u Kaptım ve duğu koyluler tarafından bıl = sinden meydana gelen gölde Kayjp broşun; gelinin, tebrikleri mek üzere bulunduğu bugünlerde li Muavini Hayri Ekın Trabzona, sanatkârlar davet edilmısti. Müzis hayatında ilk defa berbere gıtti. E kaçtım. Adama tecavüz edenler ar. kabul ettigi sırada duşmüş olabıle Doğu ve GüneyDoğu il, ılçe ve Hatay Vali Muavini Hakkı Alie yenlerin içinde Doğan Erem adın Saçlannı yaptırdı. Sonra son modırılmektedır. ~ yıkanırken, Taşalı köyünden kamdan kojtular fakat yetişeme ceği ihtimali üzerinde durulmakta köyleri yakıt bulamama tehlikesi fendioğlu Eskişehıre, Kayseri Va da bir âmâ da bulunuyordu.. Do del E de 3 yaşındaki Halil Ibrahim gelinliğini giydi.. Aynanın ğan Erem'in topluluğu, Darülıce önünde durdu. GSz kapaklarını ile karşı karşıya kalmışlardır. diler. Hemen Boğazdaki otellerden dır. ~ çeşme su arkına düşerek boli Muavini Celâl Görmen SakarALT1N FÎYATLAR1 zenin korosuna eşlik ettı tşte, o araladı ve: «Biraz görebilseydim Türkiyenin üçtebir petrol ihtiya yaya, Kadirli birine gittim. Buradan tzmire daE ğulmuşlardır. Kaymakamı ümın 10.7.19M Doğan Erem'in dikkatl, cını gideren Batman üretme ve Sırali Gaziantep Vali Muavinliğıne zaman ha sonra da Erdeğe giderek bir E Özkonak bucağında ise 12 Cumhurtyet 91309140 Kanada silâh yardunı sondaj sahasındakı grev, Türkiye Agrı Vali Muavini Özer Öztnen Fatma'nın berrak sesı üzerinde ıyi olurdu» dedi.. çadıra yerleştim.» E yaşlarındaki Neelâ Ateş oyOenç evlllerin nikâhlan saat 17 Re«at 1375013775 Polıs, soygun olayının failini ya(Baştarad 1 ıncı gayJada) petrol lşletmelerine günde bir mil Çankın Hukuk Isleri Müdürlügü toplandı. Konıerden sonra tanışıl de Darülaceze bahçesinde kıyıldı. E nadığı çakmak benzınin tutusHamit 1010010200 yon lira zarara yol açmaktadır. ne, Çemifkezek Kaymakamı Çer dı. Birdenbire birblrlerine bir yakalatnı» fakat genç ald.ğ, 25 binj k t l k t a B g o n r a v e n l m l i ü r . K a n a . Azlz 90509200 ması yuzünden yanarak ölmüsbirlikte Bunu orkestrının çaldığı tangolar Grevin başlamasından bu yana ge kezköye naklen tayin edilmişler kınhk duydular. Hatta Fnnsız 94009450 lırayı bir ayda harcadıgmdan « bir harcadıgmdan E tür. ufak bir gezınti de yaptılar. Bu takip etti. Herkes neşe içinde İdi. 3 günlük süre içinde günlük dir. m u t t e { l k l e r l o l a n T ü r k l . çen 24 Avar külçe 135213S4 dece esyalan ile kendisini .Urak y . gezintide, Doğan, «Fatoç» diye hi Son olarak bir şarkı duyuldu: n a , k a r l l k l l İstanbula gelmiştir. Sanık genç, d | m v ep r o g ur na amnı i s tç a rçevesi ç liçinde y a r üretitn 9 bin tondan 3 bin tona HaUy Valiıi M. Crgen, halkın tap ettiği sevgihsine hlssini açıklae düşmüştür. «KEDERDEN Mt NEDEN hakkında yapılacak soruşturmadân ; ı â h Vermekteydı. Istegi özerine yerinde kaldı dı. Fatma düsündü. Bu düşünce BİLMEM Grev lebebiyle Doğu ve Güneysonra Adliyeye verilecektir. Kanada ve diğer Batıh ülkeler Doğu illerindeki araçlar yakıt bul Ankara, 10 (CumhuriyetTeleka) bir hafta devam etti. Doğan üz8ARARMI8 RENGl de, Amerıka \e Kanadanın Turkı makta güçlük çekmekte bu durum 57 valiye ait kararname ile Ha gündü Ya •Fato». evlenme tekliRUHSARIM. (Baştarafı 1 inci sayfada) ye ve Yunanistana hıbe ettikleri da mal mübayaa ve sevk istemin tay Valüiğinden Aydın Valılığine kanlığında, 1947 denberi Yunanistan ile Bulgaristan arasında askıda veya sattıkları sılâhları, bu ıkı de bulunan ilgilileri müşkül duru atanan Muammer Ürgen'in, bu tabulunan meselelere bır çozum şekll getiren ve ıkı ülke arasında norNATO üyesının Kıbrıs buhranı do ma sokmaktadır. Doğu bölgesinden yini durdurulmuş ve kendisinin mal dıplomatik ve iktisadi münasebetjer kurulmasını sağlıyan 12 anlayısiyle birbirlerıne karşı kullan özellikle Ankara ve tstanbul'a yerine Aydına, evvelce Hataya a, Ankara 10, (CumhuriyetTeleks) malarından endışe edılmektedir. laşma imzalamjşlardır. katnyoalarla yapılmakta otan hay tanan Tokat Valisi Hakkı Albay. L»evıex xiBranı ve oafDaıcan zYarDeviet Bakanı Bafbakan a r Yunanistan Dışıjleri Bakanıj imza ni olduklarını ifade etnüstir. A v a m K a m l P a U İ » « s ı van tevkiyatı da sıvı yakıt ihtıya rakoğlu verilmistir. ,. (Jfta«twali>l inci aayfada) ları bulacak. ve bu rakam 1972 yıL w toreninden sonra Bulgar meslekda tskandinavyah diplomatik kaynaS d l m c l 3 I D r . Kemal Sat.rm bir şirkete B u t c e Inflyon dolara ulasacaktır. şına hitaben yaptığı konuşmada, lar da buna benzer raporlar vermış o r t a k o id u ğu ve bu şirketin devlet i l e i l KeWHsyonunda dış polıtıka cının temin edilememesı sebeSiyle Mazota yapılan zam tılmi»ı tnömlrtln olacaktır. Fent j' lında 600 çalışmalara göre aynı döili o l a r a k Toplantıda Maliye Bakant Yapılan yaptığı açıklama güçlüklerle karşılaşmıstır. Bu du• anlaşmalarm, karşılıklı bir dost lerdır. UThant'a gazeteciler evvel j ihalesinde rakipsız hale geldiği jek Id K l«b n s (Baştarafı 1 İnci sayfada) Melen, Sanayi Bakanı Muammer Erlnem içinde Işçi tasarruflanrnn yılM i i b l doğ meselesine de değinmiş "gaze"e"habe"rfe"ri bir "söSİİ I ''•' Klbrıs meselesine de değinmiş ruma göre Batman refinerisindeki i * luk ve anlayif havası içinde gelişe ki gün Martinin beyanlarmuı doğgrevin Doğu, GüneyDoğu bölge ri, daha çok hıssedılmiştır. Fakat, ten, Çalışma Bakanı Bulent Ecevit, da 40 milyon dolardan 240 milyon cek olan Yunan Bulgar münase ru olup olmadığını sorduklan zahalinde Millet Meclisine inti tir. faaliyetlerıni ışletmeler arasında rekabet oldu Plânlama Teşkilâtı Musteşarı Ziya dolara çıkması beklenmektedir. B u betlerinde yeni bır devre açtığın man Genel Sekreter Kanada Dışis kaf etürilmi»tir. Konya"milletveki Paul Martin, Papandreunun Tür. lerindeki ulaştırma lerı Bakanı ile bu konuda temasta ü A h m e t G ü r k a n gaşbakandan bu kıye ile görüşmekten kaçmasını aksatacağı sonucu ortaya çıkmak ğundan, herhangı bir fıat artjşına Müezzinoğlu, Daıre Başkanları ve duruma göre 1964 ile 1972 yıllan adan emin olduğunu. soylemiştir. ilgili bakanlık temsilcileri hazır nj rasında yurt dışındakl ifçiler taratadır. doğru gıdilmemıstır. Kostopulosa cevap veren Başef bulundugunu fakat .vakıalar. tesbıt i d d i a l a r l cevaplanlandırmasını istetelmih ederek, muzakere ve uzlaşlunmuslardır. fından yapılacagı tasarlanan tasarde, anlaşmalarm <ta$ıdığı önemi» etmenın gayet zor olduğunu» soyle m iştir E?ya nakliyatı sahasında ıse, nav ma bazı zamanlar küçültücü gibi Bakanlık ilgililerinln ilgisizliği ruflarm toplamı yaklaşık olarak miş, Kıbrısta her iki tarafın silâh t belirtmij ve sunları söylemistir: lun ucretlennde bir yukseime bek Devlet Plânlama TeskilAtı tarafın Türkiye'nin bugünkü dış borçlarıgörünebilirse de, barış bu şekilde Gerek Sanayi ve gerekse dan düzenlenen raporda yurt dısm• Bu anlaşmalar, iki ulusun ta yığınağı yapmalarının son derecede lenmektedır. kan dökülmeden ve ıstırap çekil tırma işçilennin işlerinin yürütulda bulunan isçi sayısımn 1964 vılı nm tümüne eşittir. Devlet Pl&nlams rihleri boyunea hazırlanan eserin huzursuzlandıncı bir geliştne teşkil meden sağlandığı takdirde, bu kü mesi ile ilgili Bakanlık yetkilileri Bu alanda uzun mesafelerde kı haziran ayı sonunda 75 bini astığı Teşkilâtı tarafından hazırlanan ana VEF AT bir sonucudur. Bu anlaşmalarm, ettiğini ifade etmişti. Dr. Küçük'ün mesajı çülmenin pahahya malolmadığı ka nın Batmandaki grevin doğuracağı lo başına 12 kuruşluk bir artış ıh bu eğilimin önümüzdeki yıllarda ar raporda bu büyük meblfiğlara vamilli ıktisadiyatlarmın ve ortak Hacer Etl'nln eşl. merhum Dr. timalı belirmiştır. Fakat bu mik tarak devam edeceği ve ikinci 5 yıl ran dövizin resml kanallardan yurmutluluklarırun gehşmesi için gü Bu arada Kıbrısm Türk CumhurHUseyln Etl, Cenglz Etl, Remlye naatinde olduğunu soylemiştir. iktisadi ve sosyal ık plan dönemi sonunda 400500 bi da getirtilmesi lçin teşvik edici ve Ett'nln kardeçleri. Ayten Etfnln ven içinde çalışabilecek iki ulusun başkan Muavini Dr. Fâzıl Küçük, «Taraflar, Birlesmiş Milletlerin e celerini önemsemedikleri bu düzenleyici tedbirler tavsiye olun ni bulacagı ifade edilmektedir. dayıu, Gören Önay. Dr. Güven munasebetlerinde mutlu bir geliji UThant'a gönderdiği bir mesajda, mirlerini dikkate almazlarsa, ulust lerin ifadesinden anlaşılmaktadır. miş değildir. CUrkden, UJur. Yılmaz Eti'nln Bunun dışında mazota yapılan Raporda aynca Işçı gelirlerinın muştur. min temelinı teşkil ettikleri kana Yunanlı General Grivasın bazı âle lararası barış kuvvetinin gcri alın Hattâ Ulaştırma Bakanhğından j fıat ılâvesinin, Demzcılık Banka^ı amcaları ve Nemutlulann enlşni beyanlarına itiraz etmiştir. GriBugun öğleden sonra saat 14 te resml kanallardan yurda getirtilmeaıındcyun.» teleri. T. C Zlraat Bankatı ması çözüm yollarının en basıti o | b i r yetkilı Batmandaki grevi dun Şehir Hatları İşletmesine yılda 500 sinin plân hedeflerine varmak ve toplanarak saat 18'e kadar aralıksız vasa «bir savaşçı ve Adayı anavaPapandreu, Başef i yarm kabul eetnektl menıurlarından saatlerde öğrendiğını, ikâ bın lira cıvarında bir kulfet yuklı dış ödemeler dengesinden karşıla olarak çahşmaiarına devam eden tan Yunanistanla birlejtirmek amay Dşşe a , a lur. diyen Dışişleri Bakanı, Kana 8«<:ez decektir. da halkının Birlesmiş Milletler ; * ı m ı üzerine bazı tedbirleri almak yeceği bildyilmektedir. Bu farkın mak zonında olduğumuz açığın <a Yuksek Plânlama Kuruhı ana rapoHAZIM ETİ Öte yandan Devlet Bakanı Vardi cının bir icracısı» olarak döndüğü10 Temmuz 1964 cuma günu için ağır bir başarısızlık anlamına jyoluna gideceklerinı ifade etmış herhangı bir zam ile telâfısı yo patılması yönlerinde taşıdığı biiyük run getirdıği tedbırleri genellikle yani önderliğinde bır Yunan heye nü söylemiîtir. Hakkın rahmetlne kavuçmuşluna gıdılmiyeceği, ilgililer tara • öneme de degtnilmektedir. Devlet tasvip etmiş, uygulamasına derhal gelecek böyle bir hareketi temen:1*1'1 ti de, hâlen Budapeşteyi resmen zi Dr. Fâzıl Küçük, UThant'a göntur Ccnazesl )1 Temmuz cumaryaret etmektedir. Siyasi çevrelere derdiği mesajda B. M. Teşkilâünın ni ettiğine inanmadığını ilâve et ; Hükurnet ilgîlilerinin Dogu ve fından kesinlikle ifade edumiştır. Plânlama Teşkilâtı tarafından 1963 i baslanmasını uygun gormüştur. tesl günü öile namazını mütagöre, Türkiye ile münasebetleri ko böyle bir kampanya karşısmda tutu mistir. Paul Martin'e göre, Birleş1 GüneyDoğu illerinın sıvı yakıt ihti öte yandan, akaryakıt fıatların yıh sonlannda yapılan bir araştırakıp Hacıbayram Camlinden munu açıkça belirtmesinı istemiş, pacak derecede gerginleşen Yunanis miş Milletler Kuvvetinin Kıbrıstan [yacını gidermek için tedbir alma daki yükselmenın sacayi alanında maya dayanılarak düzenlenen grafık kaldınlacaktır. tan, tavizler verrae pahasına kuzey Yunan Hükümetirün bir siyasi anAilesl seri çekilmesi insanlığın savası ön larında gecikmeleri Ekonomik bir onemli bir yankısı olmamıştır. Bu ere göre, isçilerimizin 1964 yılındadeki komünist komşulanyla arasın laşmayı önlemek için Grivas'ı Kıbemek için gösterdiği çabalarda bir takım olaylar üzerinde olumsuz na sebep, yurdun çeşitlı bolgelerın ki toplam net geliri 100 milyon dodaki ihtilâflan gidermeye ve dost rısa gonderdiğini soylemişitr. Cumhurtyet 7897 gerileme olacaktır. etkiler yaratacağı anlaşılmaktadır. de kurulan petrol rafınerilerınde Kıbrıs mahkemelcri ımâl edilen fueloil'ın, sanayide luklar kurmaya çalışmaktadır. Öte yandan Kıbrıs Rum Temsilci mazotun yerini almış olmasıdır. Tahkikat ler Meclısi, Adanın Yuksek ve ANew York 19, (AP a.a. Radyo) Bu artıştan sonra sanayide ma Ankara, 10 (Cumhuriyet Telek»! nayasa Mahkemelerinın tek bir Âli Birlesmis Milletler Genel Sekre zot kullanılmasına son verıleceğı Belçıkada maden bolgelerındeteri UThant, Yunanistanın Kıbnsa Mahkeme halinde birleşürilmeleritahmin edilmektedir. ki ocaklarda çalısmakta olan yedı asker ve silâh gönderdiği yolunda ni teklif eden bir kanun tasarısını bın Turk ışçısının Belçikah i ş v e Nakliye tarifeleri etrrüşür.! Kanada Dışişleri Bakanı Paul Mar bugun Lefkoşede kabul renlerle munasebetlerını duzenleIzmir, 10 (Telefonla) Mazot Viyana 10, ( u . ) Vıyanaya mek, ış ve ışyerı şartlarına ırtıbatin'in yönelttiği ithamı tahkike gi Yüksek ve Anayasa Mahkemelerinıhtıyaçlarının artması üzerine tz gelen haberlere gore, doğu Avrude yabancı ve tarafsız başkanlar va rişmiştir. Genel Sekreter, bu makkını sağlamak, sosyal meselelerıymir • İstanbul arası motorlu araç padakı komünist ulkeler cıddi satla Yunanistanın B. M. delegasyo zıfe görmekteydi. Âli Mahkemenin larla yapılmakta olan nakliyeye bır tahıl buhranı ile karsı kar.şı le ılgılenmek ve vabancı dıl bilyargıçlar heyeti münhasıran Kıbrıs nu işgüderi Dimitropulos ile Kıbrıs ait tarifeler, bugünden itıbaren yadır. Gazete v e radyolardan ah memelerınden ılerı gelen guçlukRum delegasyonunun şefi Rosidesi lı Rumlardan teşkil edilecektir. Ayüzde 15 nispetinde yükseltilmiş nan bilgılere gore, kurakhk, dolu, lerı gidermek maksadivle vazıfe nayasa, Yüksek ve Anayasa Mahke çağırtmı; ve kendileri ile ayrı ayrı gormek üzere Dışıslerı ve Ç a l ı ş Sıra Satılacak \e satın tir. Yapılan zam, kiloda bir kuru zararlı böcekler ve şiddetli tksiltmelerine tarafsız yabancı yargıçlakar ma Bakanhklarınca seçilen 4 rosgörüşmüjtür. No. alınacak malzemenin Geçici menin şa tekabül etmektedir. Muhammen Eksiltme Eksiltme yuzünden bazı bölgelerdekı mah yal delege, Brük«e!e hareket e t kendisinden rın başkanlık etmesinı âmirdir. BirRosides, UThant'ın cinsi şekli günü, sa. ieminatı Miktarı bedeli tarihi suller tamamen mahvolmuştur Kıbrısa Yunan askerleri gelip gel leştirilmeleri istenilen bu iki ayrı mı^lerdır. Macarıstandakı tamediğini sorduğunu söylemis ve de mahkeme, Zürich ve Londra Andlaş Emniyet Müdürlüğü hılÖte yandan,son zamanlarda dolu 4 sosyal Turk delegesı, Türkiye maları taiıünda kurulmuştu. 1 Koşebent demirı 2500 Kğ.> ürünü de mıştır ki: Buyukelçılığıne h?ğlı olarak ç a Betonarme demirı s1 6 2000 • ) Genel Sekretere bu yolda her Aynı kanunla iki cemaatın, gene (Baştarafı 1 inci sayfada) ve kar yuzünden, yuzde 80 zarara lısacaklardır. Anayasa tahtında kurulan ayrı mah 4000 » ) Betonarme demirı 0 8 57900,TL. 29/7/964 Çarşamba 4645.TL. Kapah hangi bir bilgimiz olmadığını söyle dıkkatle baktı. Azıh bir sabıkahyı uğramıştır. Sosval delegeler. Dısi>ileri B a 5000 » ) Betonarme demiri PİO dım. Bildiğimiz Yunanistandan Kıb kemeleri de lâğvedilmiştir. Bu ayrı Saat 9 da zarf tetkik eder gibi inceledi Tabanca Aynca, Bulgarıstanda Sovyet ve kanlığı, Çalı^ma Bakanh{»\ îş ve mahkemelerde Türklerle Rumlar 17000 » ) Betonarme demirı Pİ2 rısa çok sayıda Kıbrıslının geldiğisını düzeltti. tki adım attı: •Götü Bulgar yapısı 36 uçak, tarlaları ha Işçı Bulma Kurumu Genel Mudur dir. Ancak bunlar yaz tâtilleri için kendi öz cemaatlarına mensup bâ15200.TL. 29/7/964 Çarşamba 1140TL. Kapalı rün bunu buradan» diye bağırdı. vadan ilâçlamaktadır. Polonya, Çe luğu temsılcılen tarafından nprn kimler tarafından yargılanmaktayyurda dönen öğrencilerdir. Arala40 Ad. 2 Mahruti çadır zarf Saksıyı tutan memur gür sesten koslovakya smırında 15 santim zetler arasından seçılmıs olup kenSaat 11 de rmda bırkaç Yunanlı öğrenci ola dılar. irküdi. Çiçeğin dallan sallandı, kalınlığındaki kar da hububata bu dileri Belçikada madcn bolçelerın3500,TL. 29/7/964 Çarşamba 282.50TL. Açık bılir. Ancak bildiğimiz kadar arala Kanada kaynaklan Kıbrıs'a Türk 500 mt. 3 Demir boru 1" de gorev yapacaklardır. yapraklan titredı. Telgraf Çıçeğı, yuk zarar vermıstır. eksiltme askeri çıktığını iddia ediyor nnda askerî şahıslar yoktur.> Saat 13 te yıldırım telgrafı gibi gidıyordu. NiKapah Yunan delegasyonunun bir men OTTAWA, 10 • (AP) Kanada 15000,TL. 30/7/964 Perşembe 1125.TL. 50 Ad. 4 Lâstık tekerlekli hayet baska bir kısmı götürüldü. subu ise Dimıtropulos'un UThant1 Dış İşleri Bakanı Paul Martin buzarf PAZAR TATÎLİNtZt FEDA ETMEYE OEGER BtR SATIS Saat 9 da Pencerenin yanına kondu. Rahatel arabası gun Avam Kamarasında, Kıbns'a tamamiyle la yaptığı gorüşmenin Açık 6500,TL. 30/7/964 Perşembe 487.50TL. Küçuk bır yuvanın emsalsız eşya, blblo ve porselenlerın 200 Ad. lamıştı çiçekcağız. Dallarındakı Yunan askerleri gibi Turk askerie5 Lâstık çizme gayri resmi olduğunu söylemekle eksiltme Saat 11 de M Ü Z A S E D E S İ sallantı, yapraklarındakı ürperti rınm de çıktığına daır Kanada bUyetinmiştir. 6 Kazma 400 > ) 12 Temmuz 1964 Pazar saat 10.15 te Taksım Sıraselvıler. Bıllurcu geçmis gibiydi. Ne çare kı damMartin, Yunanlılarm Kıbrısa as kumetinin haberler aldıgını ima Kurek 600 • ) 12600,TL. 30/7/964 Perşembe 945.TL. Açık Çıkmazı 14 No. lu Ap. Kat 3, No. 8 (Arena Tıyatrosu karşısındagavı yemişti bır kere. «Nerde? Neker ve silâh soktuklarını geçen haf miştir. Bu konuşmadan sonra ba1100 » ) Kazma, kurek sapı Saat 13 te eksiltme kı sokak, meşhur Santral Otelın sokagı) Amerıkan mah Be^ureye koydular onu? Alın götürun ta Ottawa'da Kanada Avam Kama sm da iyi haber alan kaynaklara at100 m2. 7 Cam 3000,TL. 31/7/964 Cuma 225.TL. Açık fen, Adaya Turk askerlerınin ve sityrest harıka yatak odası, Mılano üstlen Lıyon ve sıvah kariıfe rasında beyan etmişti. buradan. Uğursuzluk getirecek.> Saat 9 da eksiltme kumaş kaph salon takımı Moderno 8 parçadan ıbaıet vem'ek oda Dışişleri Bakanı, daha sonra yap lâhlarının, muhtemelen Kanada asdiye bağıran baska birisi işaret SATILACAK sı, berjer koltuklar, salon masaları, kauç dıvan, koktey koltuk tığı bır konuşmada da Kıbrıs Rum kerlerinin devriye gezdikleri kuzey edilen tarafa doğru ytirüdü Çiçek lar, Amerıkan bar, kullanılmamış kadar yem tam 12 kışılık ttuüı mâkanılarının Barış Gücünün bu sahillerinden sızmış oldugunun ögaçık pencereden uçmamak ve be8 Hurda Willys Jeep 1 Adet 2500.TL. 31/7/964 Cuma 187.50TL. Açık Yunan sevkiyatını izlemelerine mâ renildiğini yazmıştır. kt krıstal su takımı, 119 parçadan lbaret Ahnanvanın Knstofl ton zemine düşüp parçalanmamıfc satılacak Saat 11 de arttırma beyaz maden çatal bıçak takımı. Ingıhz malı gumus şamdanlaı, için zor tuttu kendinl. Hışımla geArttırma 9 Muhtelif eb'atta hurda Muhtelif 68437,50 TL. 31/7/964 Cuma 5132.81TL. emsalsiz çay takımı, Amerıkan malı bardaklsr, masa örtülerı. ri çekildi çiçeğin yanına giden oto dış ve iç lâstik kapah Saat 13 te Pireks muhafazalar, sofra takımı, güroüş Ranson çakmaklar. Muadam. «Haydi durmayın, götürün.» ve kolon satılacak zarf rano renkli krıstal vazolar. Amerikan malı petrol sobası Avıze dedi. 10 Yukarıda cıns ve miktarları yazılı malzemeler 2490 sayılı kanunun hükümleri dahilinde hiapliklerı ile beraber Amerıkan malı perde v e tüller, salon ıçın Telgraf Çiçeğinin götürüldüğü zalannda yazılı tarıh, gün ve saatlerde hizalarındaki eksiltme ve arttırma usulü ile Karabıblolar, orijınal esya. Samsonet d e n bavullar. el ışleme «rtüleher yerde bir olay oldu. Ya bir yolları 2 nci Bölge Müdürlüğü binasında toplanacak komisyon marifetiyle satın alınacak ve n , Amerıkan malı mutfak takımlan v e berkese orıjınal eşya yankesicilik, ya bir hırsızhk, ya satılacaktır. Hıç kulJanılmamıs kadar yeni Amerıkan m a h Bay ve Bayan ıçın 1 Şartnamesine göre 108 ton patates, kapalı zarf usulü ile bir soygun, ya da bır yaralama. 11 Bu eksiltme ve arttırma ya iştirak etmek için 1964 yıh Ticaret Odası vesikası veya Sanayi elbise. Beyaz eşya palto vs. vs. 1964 model satın alınacaktır Fakat çiçeğin ne kabahatı vardı? Odası vesikası ile hizalarında yazılı geçici teminatlarının nakit veya banka teminat mektu2 Teklif zarfları 5/8/1964 Çarşamba günü saat 14 te Eregli PORTAKAL T e l : 44 54 59 ( 59 KAL Tel Şişman bıyıkh bir memurun kollabu olarak vermeleri. Kömürleri İşletmesi (E.K.I.) Ticaret Müdürlüğünde açılacaktır. n arasında Emniyet Müdürlüğünü 12 tstekliler, mezkur malzemelere ait şartname. eksiltme şartnamesi ve diger evrakı tatil gün(tlaneılık 1396/7893) 3 Teklif mektupları ve geçici teminatlar aynı gün saat 12 terkederken. tçerde katanlara deleri hariç, mesai saatleri dahilinde her gün Karayollan 2. Bölge Müdürlüğü Malzeme Serviye kadar E.Kİ. özel Büro Şefliğine verümis olacaktır. Postada rln bir nefes aldıran Telgraf Çıçesinde görebihrler. vâki gecikmeler kabul olunmaz. '£i yeni gittigı verde bakalım neler 13 Isteklilerin eksiltme ve arttırmalara iştirak edebilmeleri için 2490 sayılı kanunun hükümle4 Şartnameler, Zonguldakta E.K.t. Ticaret Müdürlüğünvapacak ri dahilinde ha2irlıyacakları teklif mektuplarını (kapah zarf için) eksiltme saatinden 1 saa< den, Ankarada Türkiye Kömür tsletmeleri Kurumu Genel Müevvel Komisyon Ba^kanlığına makbuz mukabıhnde vermeleri, açık eksiltme ve arttırmalara «Çiçekten ne olur? Bunun uflurdürlüğünden ve îstanbulda Beyoğlu Utiklâl Caddesi Piremecı ıse, hizalarında yazılı saatlerde Ticaret Odası vesikası ve teminat mektuplarl veyıhut temısuzluğu mu olupmuşV Bunların Sokak Bırıno Baro Han 2. katta T.K.l. Genel Mudurluğü SatınTcrcıhen zemin kdt ve a c sarı 4W metreksrelık depo kiraya J nat makbuzları ile bırhkte komısvonda bulunmaları hepsı laf> dıyen adam merdıven alma Burosundan temın edilebilir. veımek arıu edenlerın P > ..„, Gmlata adresın* müracaatları â 14 Postaria vakı gecıKmcIer ve telprafla müracaatlpr kabu! edllmez. Keyfiyet ilân olunur. lenn basamaklann'iakı demırp 'a5 3S tonluk kısm! teklifler de nazarı ıtıbare alınabllir. (• rıca olunur. kılıp devrılmekten kpndınl güç/ 6 Müessese, ihaleyi yapıp yapmamakta ve dılediğıne yap(» lükle kurtarabildı Fakat ne paha. makta serbesttir. (Basm: Z. 224 12333/7871) (Basın 1. 10586/12500/7880) sına olursa oltun onu götürmüftü ( l l â n e ı h k : 1S9C/7S&3) Evveiki gece PETROL şehir sarılarak biiyük bir trafik Izıtıirde Havagazı tahsilâtıfj kontrölü yapıldı ile ilgili bir suiistimal İŞÇİLERİ 27 Vali ve 125 Kaymakam Karanhk dünyanın iki insanı . , Ottadan Yunatıistanda iç gerginlik Kemal Satırla ilgili bir sözlü soru önergesi Yurt dışındaki işçiler Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü izmir 2.ci Bölge Müdürlüğünden Doğu Avrupa ülkeleri tahıl urünleri bakımından büyük sıkıntı içinde Belçikadaki işçilerle meşgu! olmak üzere 4 sosyal delege gitti Patates Satın Alınacaktır Ereğli Kömürleri İşletmesinden: DEPO
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog