Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

AÎTT CüMHTJRnrırr 11 Temmuz 1964 U11111 î 11!! 3!! î î ! î 1 i I İ İ i i i i E E = E S Ş C; E E E S E E j£j E S E E E = E ~ E E E E E Ünlii kahramam beyaz perdede canlantiıran Sean Connery'nin eşi kocasını aniatıyor Aktör Sean Connery'nin ismini pek az kimse bilir belki, fakat onu beyaz peıdede James Bond adı i';e tanımayan yoktur. O kadar ki dünyanın pek çok yeriııden James Bond adma mektuplar gelir kendisine. Ona Mr. James Bond denildiği gibi eşine de Mrs. Jame3 Bond diye hitap edenler pek çoktur. Aşağıdaki yazıda ünlü aktörün tanınnv.ş bir yıldız olan eşi Diane Cilento, kocasını bilinmeyen yönleri ile tamtmaktadır. « James Bond'un karısı değilim ben. 1962 de evlendiğim oğlnm Jason'un babası Sean Connefy'dir. James Bond adı bir muharririn muhayyilesinde doğdn, prodüktörlerin bayal dünyasında yaşıyor. Tarın seyircinin zevki değiştifinde, bn isim Samy Davis Jr. Elvis Presley kategorisine kanşıp unntulacak. Bana kalan i Sean Connery olacak yine. Karısı olmak ilk önce onun ye James Bond (Sean Connery), kendisi gibi filim yıldızı olan eşi Diane Cılento'vu, çevırmekte rine . zira kendisinin hiçbir za duğn bir filim sırasında stüdyoda ziyarette. Diane Cilento bn fiiimde bir striptiz artisti rolündedir.: roan mektup kntnsunn açacak vakti olmamıştır her gün yüz elli evlenme teklifini okumağa alışmak demektir. Üstelik bu mektuplara Sean'ın imzasiyle cevap veren de ben olduçumdan, yazışmalar hayli eğlenceli oluyor. ö n c e nezaketie teşekkür edip, sonra kendilerine bir nnmara verildiçini ve fırsat düşüp sıra gelirse temasa geçileceğini bildiriyorum. • dıgını iddia edemem tabii. Kendi meslefcim itibariyle, ben de bnnun ne demek olduguna bilirim. Ama Inandıjım bir şey var ki, o da James Bond'un Sean Connery'i kendine uydurmasının pek de olagan bir şey olmadıjhdır. Ve helki de bu sebepten hiç pişman değilim karısı olduğuma. Ama fazla söylemek istemiyorum. V'a sonra mektaplar üç yüze çıkarsa!..» Gayrimenkul Satış ılanı Istanbu! 10. cu lcra Memuriuğundan Dosy» No.: 962/212 Bir borçtan dolayı haeizll olup satışına karar verilen Beyoğlu Sütlüce mahallesi, Hamam sokağında taj 11, 13, 15, 17, 9 kapı, 1765 ada, 26 parsel sayılı 313.42 M2 miktanndaki kayden iki dükkân' ve odun deposu olarak gösterilen bu yerin halihazır durumu aşağıda yazıh olan bu gayrimenkulün taniamı 58060800 hisse itibariyle borçlu şirkete ait (43733840) hissesi açık arttırmaya konulmakla birinci açık arttırması Sultanahmet Adliye Sarayı İstanbul 10 uncu îcra Memurluğunda 25/8/964 tarihinde salı günü saat 14 15 arası yapüacaktır. GAYRİMENKULÜN EVSAFI: Beyoğlu Tapu Sicil Muhafızlığının 20/2/1962 tarlh, 4/600 sayılı kayıt örneğinde yazıh, Beyoğlu kazasmın SÜTLÜCE VAPUE ISKELESt MEYDANINDA Sütlüce mahallesinin, Hamam sokağında 9. 11, 13, 15, 17 kapı sayılı, baraka halinde, ahşap dükkân. oto tamirhanesidir. 9, 11 kapı sayılı oto tamirhanesi: Moloz taşı duvarlı, kısmen briket olup, üstü saç ve kısmen oluklu kiremitle örtülüdür. ön kısmı salaş halinde, demir mertekler üzerine saç örtülüdür. Elektrik tesisatı vardır. Vapur iskelesi tarafında etralı saçla tahdit edilmiştir. Ayda (150) liraya kiralıktır. 13, 15 kapı sayılı dükkân: Ahşap baraka halinde olup. zeminleri betondur. Elektrik tesisatı vardır. 17 kapı sayılı dükkân: Etraf duvarları kısmen kârgir ve kıs men ahşap camekânlıdır. Zemtni betondur. Elektrik tesisatı vardır. Çatısı alafranga tip kiremitle örtülüdür. Dükkânlann enkazı kiracılara aittir. Âlelâde malzeme ve lşçilikle yapılmış ve amortismamnı lkmal etmiş bulunduğundan en kaza kıvmet takdir edilmemiştir. Parsel SÜTLÜCE VAPUR İSKELESİ MEYDANINDADIR. Yolun orta kısrm parke döşeli, yanları arnavut kaldınmlıdır. Muhiti mahallî çarşıdır. MEZBAHA yakınındadır. İmar durumu: İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüfünün 2 10 1962 tarih. 5514 sayılı tezkeresinde bu yer, 1/5000 mikyasü Beyoğhı nâzım plânında. zararh sanayi sahaları arasmdaki mey dan sahasında kaldığından İmar Kanununun 33 üncü maddesine tâbi olup, imar durumu verilememektedir. Mezkur plân programa dahil olmadığmdan talep edildiği takdirde İmar K. nun 11 inci. Nizamnamenin 8 B maddesine göre Bl. Encümeninden karar almmak şartiyle muvakkat lnşaata müsaade edilebileceği büdirilmiştir. Yüzölçüsü: Kadastronun 1765 ada. 26 parsel sayılı tesbitine göre (313.42) M2 dir. Değeri: Gayrimenkulün bulunduğu yerin şerefine. hisseli olmasuıa. imar durumuna. alım ve satım piyasasına göre, arsasımn tamamına (150.000) yüz elli bin lira değer biçilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: Işbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 10/8 964 tarihinden itibaren 962/212 numara ile 10 uncu İcra Dairesinde herkesin görebümesi İçin açıktır. İlâr.da yazılı olanlardan fazla malumat almak istiyenlerin, işbu şartnameye ve dosya numarası ile Memuriyetimize müracaat etmeleri lâzımdır. thaleye iştirak İçin muhammen kıymetin "', 7.5 nisbetinde pey akçesi ve milli bir bankanın teminat mektubunun ihaleden önce tevdli şarttır. Gayrimenkul üzerinde bi» hak iddia edenlerln ilân tarihinden İtibaren 15 gün içüıde evrakı müsbiteleriyle bilirkte Memuriyetimize müracaat etmeleri lâzımdır. Aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşımmdan hariç kahrlar. Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartlarını okumuş ve lüzumlu malumatı almış ve bunları tamamen ksbul etmiş itibar olunur. Tâyln edilen zamanda gajTimenkuI Uç defa sonra en çok arttırana İhale edilir. Ancak teklif olunan bedel. muhammen kıymetin H 75 lnl bulmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle on gün daha temdit ve 4.'9/964 tarihinde aynı saatte ve aynı yerde j'apılacak lkinci arttırmada satış ve paraların paylaşılması mecmuunda fazlaya çıkmak şartiyle arttırana ihale edilir. Tellâltye rüsumu. İhale karar pullan ile tescil ve teslim masrafları müşteriye alttlr. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen müddet zarfmda ihale karan fesholunarak î.t.K. nun 133 Uncü maddesi hükmü tatbik olunıır. 2 ihale arasındaki fark ve geçen günler için '» S den hesaplanaeak faiz ve dlğer zararlar aynca hükme haoet kalmaksmn Memuriyetimizce alıcıdan tahsll olunur. Yukarıda gösterilen gayrimenkulün İşbu ilftn ve arttırma şartnamesi dahilinde satılacagı ilân olunur. (Basm: 12594 78631 PEREJA TURİSTİK KOLOHVASI Güze! yurdumuzun turistik kıymetlerini dünyaya tanıtan ambalâj içinde... HARİKA BİR KOLONYA 4 (îlâncıhk: 1373/7884) Adana Valiliğinden 1200X20 eb'adında (25) adet Dış Lâstik alınacak. İlimiz köy yolları ve bu yollar üzerindeki köprülerin yapımı işlerinde çalıştırılmakta olan Bayındırhk Müdürlüfüne ait motorlu yol vâsıtaları için üizumlu 12110X20 eb'adında ve O6ı katlı '25' { adet dış lâstiğin mübayaası işi cem'an (47500ı lira muhammen be | riel üîerinden kapalı rarf usı'ılü ve ek^iltme suretiyle ihaleye çıkanlmıştır. Ihalesi 28/7/1964 salı günü sant: 12.30 da Adana İl Daimî Encümeninde yapılacaktır. Geçici teminatı (3562> lira '50^ kuruştur. Tâliplilerin geçici teminat makbuz veya mektupları ile 1964 yıiında Ticaret Odasında kayıtlı bulunduklanna dair belge ibraz etmeleri lâzımdır. Tâliplilerin 249(1 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 32. maddesînde / verilen izahat dairesinde hazırlıyacaklan teklif mektuplannı 287/19fi4 salı günü saat: 11.3(1 a kadar makbuz mukabilinde Encümen Başkanlığına vermeieri şarttır. Teküf mektuplarını havi zarflar para ile mühürlenmeyip ismi ha\i mühürle mühürlenecektir. Postada vâki sjecikmeler kabul edilme7. " James Bond «Kusya'daıı Sevşıierle» de Daniella Bianehi ile Bavan James Bond son filminde Sean'ın karısı olmak, onn bir kabraman gibi değil de, herhangi bir erkek çibi gören tek kadın olmavı da bilmek demektir. Zira, sinemada olduçn gibi kim se akşam eve döndüğünde, ondan yatakların altında ceset a ramasını istemez. Tardımıma koştagunda, beni casusların peıı çesinden değil, tasan sütü ocaktan kurtarmaga çelir; ve ona en çok, havdutlarla döğüstü^ü için degil, akşam geldiçinde, Jason'nn yemeğini liazırladıfı için h.iyran olnrnm, Kendimi katiyen bir gizli hafiyenin karısı gibi hissetmivornm. Arabamız çalmınca Sean' in hırsızı kendi aramayıp da po lise müracaat etmesine baskalan gibi şaşırmıyornm. Kadınlara gelince, kocamın renk renk kadınlar arasında bana vakit ayıramadığını dOşfinen. bana acıyanlar var. Aslında onnn eiddî moral kaideleri vardır. Çok mohafazakâr ve battâ mabcnptnr. Tanıştığımızda bana aylarca ilânı aşk edememisti Sineraa haricinde en korktnğu şey fotografçılardır. Sinemada öptüftü çok güzel kızlann kocam üzerinde hiç tesir bırakma Ve «Dr. No» da l'rsnla Andress J Şaı'.name '•e^air evrak. her çün mesai saatleri içerisinde Adana • fUyındırlık Müdürlüğünde görülebilir. (Basm: Ç. 863 12632» 7879 Gayrimenkul Satış İlânı Silivri icra Memuriuğundan Dosy» No: 1963'48 Ta. Bir borcun tpmıni i^tifası için aşağıda yazılı gayrimenlculler açık artırma suretiyie şatılacaktır. 1 Haraççı köyü Haraççı (,'iftliği mevkiinde kâin olup Tapunun 12 7/1944 tarih, Cilt 76. sahife 84 ve sıra 338 numarasında kayıtlı ve hudutları sarkan 5 P No. lu Mazlum. garben 7 P. No.lu Hüsmen, şimalen Muhdes yol. cenuben Pusu Dere ile çevrili 33095 M2. miktannria olup Pusu Dere hududundaki 42 si küçük fidan ve 44 ü büyük olmak üzere 86 adet kavak ağacı dahil, tamamı 7000 lira kıymetindeki TARLA. 2 Haraççı köyü Haraççı Ciftliği mevkiinde kain olup Tapunun 12'7/1944 tarih. Cilt 76. sahife 85 ve «ıra 344 numarasında kayıtlı ve hudutlan şarkan 1 P NoJu Sabri, garben 3 P. No.lu Oîman. şimalen Haraççı arazisi, cenuben muhdes yol ile çevrilı 5520 M2 mıktarında ve kövün hemen kenannda bulunan ve tamamı 3000 üra kıymetinde TARLA. 3 Haraççı knvü Haraççı Ciftliği mevldinrle kâin olup Tapunun 12/7/1B44 tarih Cilt 76. sahife 86 ve «ıra 347 numarasında kayıtlı ve hudutlan sarkan 4 P No.lu Cezar. garben 6 P. No.lu Demir. simalen Haraççı ara?isi cenuben muhdes yol ile çevrili 5520 M2. mıktarında ve köy kenannda bulunan, tamamı 3000 lirs kıymetinrle TARLA 4 Haraççı kövü Haraççı CiftüSi mevkiinde kâin olup Ta punun 18/3/1959 tarih. Cilt 115. sahife 49 ve sıra 47 numarasınria kayıtlı ve hudutları sarkan Haraççı Çiftliün ve 5 parse! No.hı Adem ve Fehim Erkan. garben 9 parsel No.lu tarlalar. şimalen Haraççı Çiftligi. renuben 6 parsel No.lu Cezar öztürk tarlası ile çevrili 33095 M2 miktannda ve tamamı 6500 lira degerinde TARLA 5 Haraççı fcövü Kaynakdere ve Davutçayolu arası mevkiinde kâin olup Tapunun 6/4/1961 tarih, Cilt 119. sahife 100 ve sıra 8 numarasında kayıtlı ve hudutlan şarkan mer'a. şimalen Nevruz Recep, earben tsmnil KSmil ve Süleyman Hüseyin, cenuben Mutaza Demir tarlaları ile çevrili 107100 M2. miktannda ve tamamı 16000 lira deŞerinde TARLA. 6 Haraççı kövü Kadıköy ve Haraççı yolu mevkiinde kâin olup Tapunun 6/4/1961 tarih. Cilt 119. sahife 101 ve sıra 7 numa ; rasında kayıtlı ve hudutları şarkan Nevruz Recep. şimalen tl yas Aslan. garben Nezir İbrahim, cenuben yol İle çevrili 19299 M2 miktannda 10 dönümlük kısmı bag ekili TARLA tamamı 25500 lira kıymetinde. Yukanda yazılı sırasına göre gayrimenkullerin satışı 10 a£ustos 1964 pazartesi günü saat 10 dan 12 ye ve 14 ten 15 e kadar 30 ar dakika ara ile Silivri tcra Memurlugu odasında açık artır ms suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin vüzde 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu geçmek şartiyle en çok artırana ihale olunur. Bu berielle alırı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 2f) a?\ıstos 1964 perşembe aynı yerde ve aynı saatlerrte icra edilmek üze re ikinci artırmaya bırakılır. Bu artırmada rüçhanlı alacaklılar alacagını ve satış masraflannı geçmek şartiyle en çok artırana ihale olunur. Artırmaya iştirak edecekler tahmin olunan kıymetin c'n7 b nispetinde ppy akçası vermeleri lâzımdır Satış peşin para ıleıirr tsteyene 20 güne kadar mehil verüebilir. Tellâliye alıcıva ait olup birikmis vergiler satıs bedelinden ödenir. Tapu harç ve masrafı ile ihaîe pulu müşteriye aittir. tpotek sahibt alacaklılarla diğer ilgililerin hu gayrimenkul üzerindeki haklannı hıısusile faiz ve masrafa dair ileri sürecekleri iddialarını 15 eün içinde Mairemize bildirmeleri. aksi takdirde paylaşmadan hariç kalacakları. Satıs bedeli hpmen veya verilen mehil içinde ödenmezse t ff Kanununun 133 ünrü maddesi geregince ihale fesheriılerek alıcı iki ihale arasmdaki farktan B/o5 faiziyle birlikte mesul olacaktır. Şartname ilân tarihinrien itibaren herkesin görmpsi için açık olup artırmava iştirak pripceklerin satış ilân ve şartnamesini görmüş ve mündereratını kabul =tmiş savılacakları ve satış verini terkedenler ihalpripn va7eeçmiş sayılacaklsrı ve baskara tü^umlu malumat almak ıstıvfnlerin Dairemi/in lWi3'4S Talimai savıh do«yasına mı'jracaatları ilân olunur. 22 6 1964 tcra Mpmurıı Sahan Otn\ (Basın: 1257b/78S6) fîımıııımıımımımiiııııı mıııımııımın mıımııuımımmmıııııııııııııııımımııuım ÂNKÂR BELEDİYE BASKANLÎGINDAN 1 Beledıye Şubelerınin senelik ihtiyacı bulunan elli kalem yaş sebze (102.419.50) lira muhammen bedel ve (6.370.98) üra muvakkat teminatla kapalı zarf eksiltme suretiyle ihale edilecektır. 2 Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 3 îhalesı 22 7/1964 çarşamba günü saat 15.45 te Belediye binasında toplanan Encümen salonunda yapılacaktır. 4 îhaleye iştirak edeceklerin 249ü sayılı Kanunun 2.3 ve 32. maddelerine göre hazırhyacaklan teklif mektuplannı ihale saatinden bir saat evveline kadar Encümen kalemine verilmesi şarttır. Posta çecikmeleri nazara alınmaz. FULDA LÂSTİKLERİNİ EMNİYETLE KULLANABİLİRSİNİZ EN AZ 3 DEFA KAPLAN1R. İlâncıhk 1070/7882 MEMLEKETİN BİRİCİK ÇOCUK DERGISI CiCi ile BİCİ DÖRT RENKLt KAPAK, BAŞTANBAŞA RESİMLİ OLARAK YEPYENİ BİR ŞEKİLDE Ç I K T I . ii sayfa 50 kuraş. Gazetecinizden ısrsrla isteyiniz. (Cumhuriyet • 7886) her saöah vakit alan traş olmak külfetinden kurtulmak istemezmisiniz? öyle ise niçîn hemorv bir PMÎtlSHAVE clmıyorsunuz ? i t^ixe dâ^er bıçağs bağİKİ'r. Pakikada 35CO j devirll bu brçakUr, istıkamel'.eri ns olutM o!. : «un, îskalınıa dibinden penlah eder. ÛsfeUik döner hareketio yumi.5ak.l13) yüzünözsle »aliı bir masaj tesiri bırakr. i DülCnün traj olutken ujraîirak. tiMrlerv i'mek, yüzünüzü kesmek glji dertter art'.k tai.tiSe lonşır.tş... tra> olmak, heystımzda ük faksf jdefî, bir •»Sa'V» d * ! . •* î e v k o U f mujTur. i Ve unuftraym kl, pHILISHAVS Iraj mekl( .ra3"i« kendi kerdine bilenen cemht çsilk| «en rrSmui öör.er bsçakiarı çok daha iyi. dsha çüzel, daha ÇibuV lra{ eder. Fazla bilgi 15in bir Philips bayline u9'ay>taz. 6j.On Phiiipt biyilerind. <ra «lıhmkl«dır. Üsküdör icra Memuriuğundan 959/208 T. İpotekîi olup 2004 sayılı îcra ve îflâs Kanunu hUkümlerine göre satılarak paraya çevrilmestne karar verilen Üsküdar İcadiye mahallesi Ayarcıbaşı sokağında en eski 6 Mü. eski 6 kapı ve 119 pafta, 597 ada 24 parsel sayılı 155.56 M2 mıktarında tapuca mülk ve ev olarak mukayyet halen üç kath kârgir apartımanın tamamı satışa arzedilmlştir. İlân tarihinden itibaren şartnamesi açık olup herkes tarafından görülebüecek olan gayrimenkulün birinci açık arttırması 21/8/1964 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15.30 16.30 da Üsküdar İcra Dairesinde yapılacaktır. Muhammen bedelin H 75 ve rüçhanlı alacaklılann alacaklan yekunu ile satış ve paranın paylaştırılması masraflannı geçen bir bedel teklif edildiği takdirde münadi üç defa bağırtılmak suretiyle en çok arttırana ihale edilecektir. Böyle bir bedel teklif edllrnezse en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle satış on gün müddetle uzatılarak onuncu gün olan 31/8/1964 tarihine rastlıyan pazartesi günü aynı saat ve yerde yapılacak arttırmada en çok arttırana ihale edilecektir. Ancak arttırma bedeli rüçhanlı alacaklıların alacakları yekunu ile satış ve paranın paylaştırılması mas raflarım geçmiş olması lâzımdır. Arttırmaya iştirak için gayrimenkulün muhammen bedeli olan 125.000 liranın ",'t 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya bu miktar meblâğa tekabül eden millî bir bankanın teminat mektubu verilmesi lâzımdır Aksi halde sürülen pey kabul edilmez. İhaleyi müteakıp istiyen müşteriye ihale bedelini ödemesi için 20 günü geçmemek üzere bir mehil •verüebilir. Bu mehlin verilmesi zaruri degildir. Üzerine ihale yapılan kimse derhal veya verilen mehil zartında ihale bedelini ödemediği takdirde İcra ve îflâs Kanunu nun 133 üncü maddesi hukümleri tatbik olunur. Arttırmaya iş •irak edenler arttırma şartnamesini okumuş, lüzumlu malumatı almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar Tel'.âliye resmi. ihale pullan bedeli. tapulama harç ve masrafları '•e 20 senelik vakıf tâviz bedeli müşteriye ait olacak, vergi borç ları satış bedelinden ödenecektir. Tapu kaydı: Üsküdar tcadiye mahallesinin Ayarcıbaşı soka ;ında en es. 6. Mük. eski H kapı 597 ada, 24 parsel sayılı mülk '.55.56 metrekare miktarındaki ev Dikran Aykaç uhdesinde kai.'rlı bulunduğu anlaşılmıştır. İmar durumu: tmar Müdürlüğünün 26/10/963 tarih ve 4761 No. lı tezkeresinde gayrimenkulün bulunduğu mahal 1/2000 mikyaslı Üsküdar İmar Plânında ayrık nizam taşaat yapılacak sahada kalmakta olup parsel cephesi ayrık nizam şartlarında inşaat yapmaya müsait degildir. Ancak 23/10/963 tarihli revizyon haritasın da görülen mevcut binada îmar Kanununun 3 ve talimatnamenin 7 nci maddelerine göre tamirat ve tadilat yapılabUeceği bildirilmektedir. Gayrimenkulün evsafı: Mezkur gayrimenkul Bağlarbaşındaki yazlık sinemamn arkasındaki Ayarcıbaşı sokağında 2 kapı No. lı önü ve arkası bahçeli üç katlı kârgir apartımandır. Zemin katında: Sokaktan zemini çini döşeli bahçe yolundan çift kanatlı camekânlı demir kapıdan girilir. Zemini çini döşeli antrede 1 No. lı daire ve merdiven altı bulunduğu, mezkur dairede zemini çini döşeli fayans tabaklıklı ve eviyeli ahşap raf ve dolaplı mutfak ve arkada yanyana iki odası bulunduğu, Birinci katta: Zemln kattaki antreden mozaik basamaklı demir parmaklik korkuluklu merdivenle çıkılır. Zemini çini döşelî sahanlıkta 2 No. lı daire bulunduğu, mezkur dairede zemini çini mozaik döşeli holde sokak üzerinde salon ve salomanje vaziyetinde büyük bir oda ve holden camekânlı kapı ile girilen zemini çini döşeli koridorda, zemini çini ve fayans tabaklıklı ve ahşap raf ve dolaplı mutfak ve Kmlni çini döşeli alairanga küvetli ve lâvabolu termesifonlu banyo ve arkada yanyana İki oda bulunduğu, lkinci katta: Birinci kattaki sahanlıktan mozaik basamaklı de mir parmaklik korkuluklu merdivenle çıkılır. Zemini çini döşeli sahanlıkta 3. No. lı daire bulunduğu. mezkur daire birinci kat taki 2 No. lı dairenin aynı olduğu, bu katın üzerine sahanlıktan mozaik basamaklı ve demir parmaklik korkuluklu merdivenle çıkılır. Bir kat ilâve edilecek şekilde bulunan bu yer ahşap çati uzerine alafranga kiremitle örtülü olduğu, gayrimenkul kârgir doğrama kısımları ve demir aksamı yağlıboya olduğu. kapılan buzlu camlı olduğu gibi arka bahçede sarnıcı mevcut olduğu gibı elektrik, su ve havagazı tesisatı mevcut olduğu, önde ufak ve ar sada büyük balkonları bulundugu görülmüş ve anlaşılmıştır. Gayrimenkulün hududu: Tapu kaydı ve kadastro plânı gibi olup tamamı 15fi.56 metrekare arsamn 87.00 M2 ne bina inşa edilmiş, gerisi ön ve arka bahçe bulunduğu anlaşılmıştır. İlânda yazıh olandan daha ziyade malumat almak istiyenle rin 959 203 T No. ile Memuriyetimize müracaatlan lüzumu ilân olunur. (Basın: 12645 7fi7i PHILISHAVE( GEMLİK «H «SfCTtiı». fUtı TL »5^ CReklâmcıhk: 2504/7890) KAYMAKAMLIĞINDAN : 1 24499 lira 20 kuruş muhammen keşif bedelli Gemlik Ortaokulu binasının onarun isi açık eksütmeye çıkanlmıştır. 2 İhale 27. temuz. 1964 pazartesi günü saat 10 da Ortaokul Müdürlüğünde yapılacaktır. 3 Geçici teminat 1837 liradır. 4 îhaieye girebilmek için Ticaret Odası kayıt belgesinin ibrazı ve geçici teminatın Maiiye Veznesine yatınlması gerekir. 5 Sartname. keşif ve diğer evrak her gün, mesai saatleri içersinde Okul Müdürlüğünde görülebilir. (.Basın: 12631) 7378
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog