Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

11 Tcmmuz 1964 CT"TIrtTRÎYET 1111111111 111111111 lllllllllllllllllliyi Önentli bir honu Tatile doğru Türkiye Büyük Millet Meclisinin şu günlerde tatile girip girmemesi tartışma konuşndnr. Parlâmento çevrelerindeki genel eğüim, daha doğrasn Istek, 15 ya da 17 temmnıda tatile girilmesi yolundadır. Anlaşılan, milletvekili ve senatörlerle birlikte Başkanlık Divanı da bir an önce tatile girilmesi şeklinde bir görüşe sabiptir. Buna. çeşitli açıklamalardan da anlıyornz. Mesel&, Meclis Başkanı bu bafta içinde bir dergiye verdiği demeçte, «Başkanlık Divamndaki arkadaşlannın ba ayın 17 sinde büyük bir tatile girmek temayülünde olduklarını» sövlemiştir. Aynı dergide yayınlananlara göre Meclis Başkanı, «Parlâmentonnn 3 senedir, daha öncekilere nazaran çok sıkı ve vorucu bir çalışma gösterdiği, bana karşılık yapılan izinlerin kısa olduğn» kanısındadır. Ve Sayın Başkan bn arada «Milletvekili ve senatörlerin çok yornlmnş bnlnndnklarını da» öxel bir itina ile belirtmektedir. Tine bn yönde, milletvekili ve senatörlerin seçim bölcelerinde halk ile temas zarnreti ileri sürülerek ve buna parti konçrelerinde de bu zevatın bulunmalan gerektiği husnsu da eklenerek tatile gidilmesinin «gerekçcsi» olgunlaştınlmaktadır. Bn hazırlıklara bakılacak olnrsa, Meclisin kasım hasına kadar «uzun» ve «arzulanan» tatile girrceği anlaşılmaktadır. Gerçi Anayasa yönünden de böyle bir tatile ençel bir hal yoktar. Nitekim Anayasa, Meclislerin yılda 5 aya kadar tatil yapabilecekleri husnsann öngörmektedir. Tatil konnsnnda Meclisin nasıl bir karar alacagı henüz helli dejildir. Karar ne olursa olsnn, bu arada tatili zaruri bir hal gibi bellrten görüşler yanında tatil yapılmamasını savnnan görüşlere de raslandığını kaydetmek çerekmektedir. Bir defa «çok çslmldıfı ve milletvekileriyle senatörlerin çok yornldugn» gibi görüşlerin gerçeklerle pek bağdaşmadığı ileri sürülen hnsnslar arasındadır. Bn gerekçeye dayaqpcak bir tatil karannın yerinde olamıyacağı belirtilmektedir. Ama bu böyle olmakla beraber, kimsenin de «Hayır, Meclis tatil yapamaz* diyemiyeceçi bir rerçektir. Meclisin tatil yapıp yapmıyacağı hnsusunda henüz kesin bir durumnn mevcnt olmay.s.n.n izah.nı renel sivasi dnmmnn «Dıs politika ve K ı b n » dal.nda aramak gerekir. Nitekim bn konuda hem parlâmento çevrelerinde. hem de Hükümet çevrelerinde görüşler vardır. Bnnlar. Kıbrıs dâvasının barünkü ve yarınki durumu ile Meclisin devamlı olarak toplantı halinde kalmasını çerektirecek esaslı bir faktör olnp olmıyacagı şeklindeki tartışmalardır. Bir görüse eöre Hükümet, Kıbrıs konnsn devam ettikçe her an Meclise danısraa ihtiyacını dnyacak ve bnnda hassas davranacaktır. Bn bakımdan tatil bahis konnso nlamaz. Mamafih bn eörüsün pek de taraftar bnlmıyaeagı ve Meclislerin, kendi mensnptarı tarafından fleri sürülen çerekcelerle tatile gireceği beklenen bir olay çibi çörünmektedir. KEMAL AYDAR "Nesebi sahih olmıyan d yuz binl erın ourumu Mader ile Peder olup bahane, Bir kaza sevhetti beni cihane Bülent DIKMENER Polıgamı veya taaddudü zevcot Poriresî Axixoğlu llllllllllllllllll llllllllllllllllll Geçtiğimiz hafU içinde bir Parlâmento muhabirinin masasuun başında bir takım hesaplar yaptığını gören arkadaşlan şaşırmakUn kendi ler ini alamadılar. Ayın dokuzu ol masına rağmen tutumlu olduğu arkadaşlan Urafından bilinen bu Parlâmento muhabirinin bütçesi açık mı vermisti acaba? Yoksa evlenmeğe karar vermifti de onun hesaplarıyla mı ugrasıyordu? Arkadaşlan bir süre alay ettiler gazeteci arkadasıyla. Evli olanlar da «Vazgeç kardeşim» dediler. Görüyorsun halimizi ayın sonunu zor ediyoruz.» Ama o, bir sürü rakamlan topluyor, sonra bölüyor, çarpıyor ve bu işlem dakikalarca devam ediyordu. Velhâsıl bir sürü rakkamlarm içine gömülmüş bulunuyordu. Kendisiyle alay eden arkadaslarına tek kelime ile cevap vermiyor, sadece kendi kendine gülmekle yetiniyordu. Saat 15 • yaklaşmış, Parlâmento üyelerini salona dâvet eden ziller uzun uzun çalmağa başlamıatı. Tüm Parlâmento muhabirleri birleşim salonunun yolunu tutarken derin hesaplar» dalmıı arka dasın heyecanla yerinden fırladığı görüldü. «Buldum» diye bagıran gazeteci, Ar şimed'in kaldırma kuvvetini kesfi heyecaru ' içindeydi âdeta. Saatlerce süren emeğinin karşılığı sonunda heyecanla bağıran arkadaşm dudak larmdan «150 bin lira» kelimesi dökülüyordu. Bu kadar büyük bir rakkamm telâffuzu Parlâmento mu durma larma yetmişti bile. 150 bin lira ve ötesl •Peki» dedik, «Kardejim SporTo to'nun sırrını mı çözdün, yoksa aklından zorun mu var bu kadar büyük paralarl» uğraşıyorsun?» Uzun süren çalışmalan sonunda rahatladığı yüzünün ifadesinden an lasılan gazeteci arkadas anlatmaya koyuldu hesabm hikâyesini: «Tam rakamı bulamadım ama, asgarisini hesap etmem mümkün oldu. Tam 150 bin lira. Eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Yusuf Azizoğlu ile sâbık İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz BekaU arasındaki IIIIIIIIIIIIIII1IIMIIIII1II Bekata SS ~^= «Mader ile peder olup bahane, j lan ve evlenmalerinde kanunl bir Bir kaza sevketti beni cihane.» engel bulunmıyanlardan doğan ço=^ Büyük şehirlerde, gecenin bitimicuklar nesebi sahlh olarak ve bu ni takip eden sabahın erken saat nın ismini taşımaya hak kazanmış j rimeşru erkek ve kadın llişkilerl birleşmeler de tarafların nzalan ile bu blrleşmelerden doğan çocuk ile evlilik olarak tescil edilir. lerinde emniyet müdürlüklerinin yaşıtlan gibi. ların sayısı toplam nüfusun yvj.At teksir makineleri, geçen günün poX Evli bir crkekle evli olmı25 lni bulmuş. Arkasmdan nesebi yan bir kadının kankoca gibi ya= lisle ilgili olaylarını kapsayan hagayri sahlh çocuklann toplumda j şamalarından doğmuş olan çocuk~ * berleri basmaya başlar. Hırsızlıkbir yerleri olmasını sağlama ama|ı a r d a nesebi tan cinayete dek tüm haberler yer ih olarak kadın ciyle kanunla çıkarılmış zamaa |ve erkeğe izafetle tescil edilir. An• = ^ ahr bu bültsnierde. Ve suçluların zaman. Bu çocuklann neseplerinm cak bu kadın ile erkeğin birleşme biyoğrafilerinin de çok kısa «Poligami» veya «taaddudü zevcat» adıyla tanırnlanan çok kadın sahih hale getirilmesi için... Ve bu leri evlenme şeklinde tescil olun geçiştirilrr.iş olduğu görülür. la evlenebilme sisteminin kalıntıla! türlü bazı evlenmelerin meşru kı ^^ Örneğin, yü X Karıkoca gibi yaşamaları == «Btmekân takımından 1950 do n çağımızda hemen tüm uygar iü Imması için medeni kanunun ğumlu Nevzat Güngör sabahçı kan; kelerde silinmiş. Büyük Kurtarıcı rürlüğe girmesinden bugüne değin ölüm ve ayrılık sebepleriyle devam ^ S velerinde daha büyük yaştaki er Atatürk kadın ve erkek karşısında tam 5 kanun çıkarılmış bu konu etmemiş olanların, kankoca halin = kekler arasmda görüldüğü için ya ki eşitliği kanunl esaslarla perçin da... de yaşadıklan zaman içinde dogZ = kalanmış ve hakkında tahkikata ..» liyen bir kanunu da yürürlüge sok muş olan çocukları dahi, bu hüKüçük yaştaki çocuklara ait bi! muş Turkiyede. kümlere göre nesebi sahih olaraıt ^ S yoğrai ilerde «bilmem kimden dog1 « Uygar Türkiyede poligami ana ve babalarının adları gösteril= ma» ibaresine rastlanmaz çoğu zajtur, monogami V8rdır» demiş. Ama bu kanunlardan sonuncusu mek suretiyle baba hanesine tescıl ^ m a n . Bu çocuklann isimleri polis! Sonra evlenmeler yeni bir düze nun yürürlüğe girdiği 1960 dan bu (edilir. **" '"' ' ' ' "" " ' bültenlerinde sık sık geçer. Çocuk ne girme yolunu rutmus. Erkek yana bir türlü birlesmelerin önu X Kanunun yayımından evvel= büyür. Aynı çocuğa ait stıçun ma genellikle uymuş bu llkeye Blrden alınamamış. Yine bir surü gayri ki birleşmelerden, kanunun yayımı meşru evlenmeler ve nesebi belli tarihinden itibaren 300 gün içinde = "**» değışmiştir artık. Bimekân fazla kadmla evlenmemek için. A SSS 1 takımlı kişi bu defa ya esrar sa ma yurt serçekleri, diğer bir deyim olmıyan çocuklar olmuş. 1960 dan dogan çocuklar ile ana ve babalan vva ka"sa sı le. kadınla evlenme veya gayri bugünedek bunların sayısı bir mil hakkında da tescil işlemi yapılır. tark^i X Tescil muamelelerinin ilası bir dilekçe ile mahallin en büyük mülkiye âmirlerinden ilgilüer tarafından istenebilir. Ama... Mutlu son «Mader ile peder olmııy bahane, Bir kaza sevketti beni cihane > Toplum içinde jTişıtlan gibi eşit haklara sahip olarak yaşama imkânından yoksun yüz binlerce çocuk bu kanunun yürürlüğe konma sından sonra belki de şairin bu alaycı ve kötUmser lfadesinin altında ezilmekten kurtulma imkaruna kayuşacalüar... Geçtiğimiz hafta içinde aynı konu nun görusülmesi sırasında sinirli bir şekilde kürsüye çıkan YTP li Raif Aybar «Azizoğlu BekaU meselesi siyasi tarihimizde şimdiye ka dar görülmemis bir ucubedir» diyor GeÇİCİ K o m İ S y o n d a Kurumu yararına posta pulu çıkadu. Dıyanet Ijleri Bakanlığı Teşkilât; £ l m a s , 1 hakkındaki kanun tasarısı Türk kamu oyuna olduğu kadar Üsküdar vapuru faeiası kurbanlaMeclis korıdorlarında bir masa j güven oyu sıstemı dulayısıyie DevKanunu, Parlâmento üyelerine de «gına» gerından henüz tazminata hak kazana nın etrafında toplanmıs olan YTP let Başkanırun göndermis olduğu tirten Azizoğlu BekaU meselesi Genel Muhasebe Kanun tasarısı mamıs mirasçılarına tazminat verilii Turhan Kapanlı ile $ekip Inal. mektubu, partinin Genel Başka hâlâ uzayıp gidiyor. Ve her uzayıf Sosyal Sigortalar Kanunu mesine dair kanun tasarısı MP li Ahmet Bilgin ve îsmail Hak nı tenkid ederken ve grupta da Milli Savunma kı Akdoğan hem kahvelerini içiyor aynı yolda bir görüs savunulurken U da bütçeye en az 150 bin lira kül Komisyonunda hem de konuşrnakta olan CKMP li bu partiden bir milletvekili yaz fet yüklüyor. Üstelik ParlâmentoSuçlu çocuklar Harb Akademileri Kanun tasarısı Ahmet Tahtakıhç'ı dinliyorlardı. mıs olduğu makale ile aynı mek nun bu kadar önemli meseleleri du rasmda birini bıçak veya tabanca I mesru ilişkl kurma alışkanüğı ylt!yona ulaçmış. Ve yeni bir kanunun CHP dışında muhalefette bulunan tubun isabetinden bahsediyor ve rurken... Tarım Komsiyonunda ile vurduğu için. Sonra cezaevl ha1 memiş. Önce erkek bir kadın al' hazırlanması gereği duyulmuş bazı partiler AP de dahil birleşmeli ve Orman Genel Müdürlüğü Teşkdparlâmento üyeleri arasında. Beş Meclis içinde müşterek hareket et hükumete güven oyu vermenin bir yatı başlar ve bu yaşantı ömür bo'mış. Sonra başka «ortaklar» bahsedilât Kanununa bir madde eklenmesi|gereğini duymuş, babasmdan gör Parlâmento Uyesi 1962 ve 1963 yılla meliydiler. Ancak böylece CHP nin vatandaşhk olduğundan yunca sürer. yordu. Bu milletvekilinin görüşü ne dair kanun teklifi düğü şekilde. Köylü «köy ihtiyar n arasmda birbirlerinden habersiz devletin nimetlerini kendi partilehatalı demiyordu Kepir. Kepir'in heyeti önünde evlenme zorunlulugu 5 ayrı kanun teklifi sunmuşlar. MU rine dağıtması önlenebilirdi.» BunSanayi Komisyonunda söylediği YTP nin şimdiyedek de.. | let Meclisi Baskanlığına. Bu tekllf lar Tahtakıhç'ın fikirleriydi. nultâbullenmemi«.Vtek Petrol Ofis A. O. adlı bir petrol vam eden istıfalara rağmen hâlâ ler incelenmis ilgili komlsyonlar ta özel oknllar kannn tasansmm «Meserret, çocukların, yalnız ço lense tek kadınla yaşasa dahi. dağıtım ve satış teîkilâtı kurulması ! Bunu kafalarında geliştirenler belirli bir politika takip eden parçörüşülmesi s.rasmda Kazım Arar, cuklann payıdır...» Toplum hayatı içinde özlenen ^ rafından. Sonra tek kanun haline den Turhan Kapanlı geçen hafta ti haline gelmemış olduğuydu. YTP hakkındaki kanun ? .. j . . . . .. „ Sair, babalı çocuklar için düz şitlik hakları uygulanamamış b a z i ıgetirilmiş ve Millet Meclisine sev.^.. . sonlarında CKMP Genel Sekreteri nin istikameti kesin olarak belli İçişleri Komisyonunda tek tasarının istemiş ve «MiIIî dEfitim l . ^ o ' l s a g e r e k \ u ş i i r i ePît çocuklar ve medeni nikâhla e v l e n e ; K e a ı l m ı ' Scçım kanuniarmda yapılması rilmesini bir maddesin.n Mustafa Kepir ile bu konuda iki olsa gerek CKMP ile, ve gerekse , Nüfus kâğıdı olmıyan, medeni miyen erkek ve kadınların toplum saat devam eden bir görüşme yap muhalefetteki diğer gruplarla bir| lif edılen değişiklikler Bakanlıfınm vazifesi okul İtapakanunun sağladığı medeni haklaıı tı. Bir çok gazetecinin CKMP likte hareket edebilmesi için bir jiçindeki durumlan gayrimeşru saftlillî Eğitbn Komisyonunda m a k degil, oknl açmaktır, demiş kullanma hakkından yararlanamıYTP birleşmesi için yapıldığını tutar taraf olacaktır. Kepir bu me Üniversıteler Kanununun 61. mad tir. öktem ise «30 yıldan beri bir yan çoğu çocukların hakkı ise ke yılmış. ÇünkU medeni kanun, uyGeçtığımiz hafta içinde Millet sandığı bu toplantıda sadece iki selenin görüşülmesi için şu şartdesi ile ilgili kanun teklifi. | o k u ı kapatılmamıştır. görüşülen bu kanun der ve elem. Sonra sabahçı kahve gar ülkelerde olduğu gibi eşlerin Meclisinde t e k ö z e y e l ları ileri sürüyordu. YTP Meclis j Ulaştirma KomİSyonunda eğitimin istismar edilecek bir Gazetelerde gözleri bantlı re kanun ilkelerine uygun evliliklerini tekUfr"özVllikirşü hükürnîeri""ta^ \ ÎF*™.*}JİV^*\ lV m e ş r u kllml 1 d ü z e n ile ne şekilde birlikte hareket ede içindekı durumunu belirli ölçülere: samaktadır. Kanscıle savaş yapmak gayesiyle ret konusu olmadığına inanıyornz>jSimleri teşhir olunan minikler Bu ? A" » tamamen bilecekleri konusu görüşülmüştü. çocukların ne nüfus kâğıdı vardır bozulmamış yurdumuzda. Kanun ö X Türk Medeni Türk Kanser Araştırma ve Savaş jdemiştir. Kanununun Turhan Kapanlı AP nin bir tarafa bağlamak zorundaydı. CHP ye yaç ğ kın bir politika mı güdecekti, yok' ve ne de babalarının isimlerini ta nünde evlenilememlş çoğu zaman. 'yürürlüğe girdigi 4/10/1926 tarihin bırakılaıak CKMP, MP ve YTP şıma hakları. Toplum tarafından İmam nikahı yeterli sayılmış. Ve!(i en y e n j nazırlanan bu kanunun nin birlikte hareket etmesinin han sa bir an gerçek anlsmda bir mup Tflrkiye Cumhuriyeti Ana di gayrimeşru ilişkiler yyrtirmğg girecegi tarihe kadar ev gi şartlar altında mümkün olabile halefet grupu olarak mı çalışacak; daima h k i hakir görülürler veya öyle ya bir takı ya bir takım gayrimeşru tarihe kadar ev tı. Bu belli olmalıydı. Hangı yön j yasasının 83. maddesinin ikin hlssederler kendilerini. Aşağılık kurulmuş karşıt cinsler arasında. [lendirmeye yetkili merci önünde ya ceği konusu üzerinde duruyordu. de olursa olaun durumu belli olduk | ci bendine göre. Türkiye Bükompleksi çöreklenmiştir içlerine. Daha sonra medeni kanunun yü pılmış bir akde dayanmıyarak blr Kapanlı geniş kadrolu iki parti dıtan sonra CKMP YTP ile hangi öl yük Millet Meclisi bir top [Toplumda yerleri yoktur. babalan, rürlüğe girmesinden bu yana gaylleşip kankoca halinde yaşamış o şında kalan dar kadrolu partilerin çüler içinde birlikte hareket edelantı yılı içinde en çok bes tutumlarını aynı yöne çevirmelerı ay tatil vapabilmektedir. 17 halinde dar ksdrolarına rağmen ö bileceğini düşünür, bir karar ve j I nemli roller oynıyabileceği kanı rirdi. temmuzda Meclisler tatile Kapanlı, Kepirin, partısi hakkın ' sındaydı. «irme yolnnda karar alacak lar ve bn tatil 1 kasım3 kaGörüşmenin cereyan tarzından daki bu görüşlerinden bir kısmına anlaşıhyor ki, Kepir de aynı fikir kahlıyor, bir kısmına iştırak etmıdar devam edecektir. Yâni susunda bağımsızlarla kuhs ya«İstifa et! diye israr ederler Başkan vekili Dr. Sadettin Bildeydi. Ancak Kepir her şeyden ön yordu. Gerçi iki saatten fazla sü • bn tatil flçhnçuk ay sürecekpıyor. se etmem» diyordu. Fakat biraz giç'in bugünkü politikasımn ce bir noktanın kesin olarak ay ren toplantıda karar alınmamıştı i 'ir. Meclisler bnndan önce Transfer bürosu başkanı Dr. önce Mehmet Hazer: «îstifa ö karşısında olanlar bir takım kodınlanması gerektiği üzerinde du ama, iki muhalefet partisı arasın , vâni üçüncü toplantı yılın Nurbaki her iki tarafı da idare nergeni ver!» diye israr etmişti. nuları Millet Meclisinde bir da bir fikir teatisi yapılmıştı ve ruyordu. Bu nokta YTP nin durudan, toplantı vılına eirildı eder görünüyor. yapmık için Gazetecilerle Batur arasındaki • Genel görüjme» munun kesin olarak tesbit edilme bu tarz konusmalar ciddi olarak T.B.M.M. sinin salı günkü 17 Ziller biraz daha hızlı tlnden ba yana bn ölcüde hir öyle ya, o, i«ıtediğini istediji münakaşa öyle bir hal almıştı faaliyete girmiş gibidirler. siydi. Bir güven oylaması yapılı devam ettigi sürece anlaşmamak inci toplantısında Başbakan. Kıb çalsa da evdcn duyulsa!.. tatile sirmemlstı Sadece bir j partiye aktarmakta yekta... ki Tigrel: yordu. YTP nin 31 milletvekilin için hiç bir sebep yoktu. Ondan sonra da hükumeti bir rıs konusunda Amerika tngiltedefa hiitrp kanununun kabıı Parlâmentoda müşterek topden sadece 17 si verilmiş olan grup «Başkan vekili Batur, yerine güven oyuna "ievkedeceklermis.. Çok kımse bu yolda varılacak ' re ve Fıansada yaptığı temaslar lantı vardı Saat sabahın 10.00 u Ifindfn sonra 15 gön. bir dp kararına uyuyor, geri kalan 14 ü bir anlaşmanın ılerde dar kadrolu Bu da bir başka türlü ayak oyuhakkında bilgı verecesini bildi idi. Milletvekillerile senatörle Havalar da öyle sıcak ki! otur!» fa da senato venileme seçim ya bu karara rağmen aksi istika partilerin birleşerek bir ücuncu îhtannda bulundu bu sözler nu! rerek gizlilik ısteıiı. Kabul edil rin bir kısmı gelmıs, bir kısmı Parlâmentomuzun milyonlarca leri dolayısiyle bir ay kadar mette oy kullanıyor, veya oylama parti haline gelmelerıne ımkan ha de zabıtlara geçti. Ve, böylece di. daha yataklarından bile kalka lıraya mal olan havalandırma de Batur'un aday olmadığı halgünü Meclise gelmiyorlardı. Aynı zırlıyacağını ümit etmişlerriı ralışmalara ara verilmisti. Hükumetin en tabii hakkıdır mamıştı. cıhazma rağmen öğleden sonra Millet Meclisi ve CumhurıBeni alsaydı de seçilmesine rağmen Başkan bu, verildi. Dinleyiciler, Basın Ziller, acı acı çalıyor, üyelerı içeride oturmaya ımkân yok. O vekilliği, Tigrel'in ihtarı ile tesyet Senatosn Anayasaya eore Fethi Doğançay'm evliliği her mensupları başkanın ışareti toplantıya çağırıyordu. Yarım nun için üyeler çalışma saatlebirlikte tatile eirmektedirler. türlü dedikodu'nun üstünde tarüzerine saionu terkettiler. tçeri asra yakın parlâmento hayatı rinin büyük bir kısmını tnermer cil edilmiş oluyordu. tışılıyor. Tatiller sırasında MeclisleTopun ağzındaki... de. sadece Senatörlerle. Millet olan Cevat Dursunoğlu ise ko zeminli koridorlarda geçiriyorYeni eşine, 500.000 liralık rin birlesik olarak veva avn vekilleri kaldı Bundan sonra ridorlards bir o köşeye bir bu lar. Daha serin oluyor. Parlâmentoda transfer ayı ya MEHRI MUACCEL, bir o kadar »yn toplantıva çaSırılmalari tnönü, tam üç saat ızahat verdi. köşeye segirterek ekseriyetin tetçeride kalıp çalışmayı iş edi kındır. Topun ağzındakinin Fah da MEHR1 MÜECCEL vsdetmiimkündür OlaCanüstö bu soruları cevaplandırdı. Oturum mini için C.H.P.'lileri ve diğerle nenler de uyuklamadan edemi rettin Kerim Gökay oldugu kemiş... toplantılar için davet Cnmtatil edildikten sonra bir kısım rini içeriye dâvet ediyordu. A yorlar. sinlikle ifade ediliyor. Parlâmento muhabirlerinden hnrbaşkanınca bizzat veya Ba parlâmento üyelerı tatmin edil ma, Dün, bunlardan birini konusGökay'a sorarsanız, b«8ım»ız biri: MİLLET MECLİSİ SENATO TOPLAM sabah mahmurluğundan kanlar Karnlanan tstemi üzemediklerinı söylüyorlardı Bun kurtulamayanlar yerlerinden bi ma için koridora çağırmak icab lık, bağımsızhktır diyen Gökay « Kejki Dogınçay beni alsa rine vapablleeeSı eibl. her lann başında bağımsız milletve le kıpırdamayıp kahvelerini hö etti de içerideki vazifelilerden tereddüt içinde. Kabul edileceği idi!» diye hayıflandı... A.P 168 245 79 meclisin başkanlan kendi killerinden Cevdet Perin geli pürdetiyorlardı. biri şöyle dedi : ne inansa C.H.P.'ye gider. CJI.P 181 45 226 Tieclislerini toplantıva davet vordu. « Şimdi çağıramayız. uyandıY.T.P.'li Raif Aybar ağır ağır C.K.M.P 4 20 24 edebilirler Avrıca üvelprin ramayız. Bizi azarlar. Havalar Fİİ1İ hareket Perin : kapıdan içeri girerken : Sakin politika M.P 4 13 17 Sen beste hirinin talpbı Ü7pda emme sıcak gidiyor!» Yunan p.rlâmentosunda karı« Vallahi billahi paşanın izac Zilleri biraz daha kuvvetAP'nin geçici başkan vekili, sıklıklar çıktığı, blr kısim hal TJ.P , l 1 n'ne de meclisler toplantıva *** hatı beni de tatmin etmedi!» di li çalsalar da evlerden de duSadettin Bilgiç Başkanlığı kesin km parlâmentoya hücum edip I.T.P 31 10 eafmlahilir Meclislerrlen bi 41 vordu. Gazeteciler ıse kendisine yulsa!» Tavsiyesinde bulundu. Bir dakikalık başkan olarak tahakkuk edinceye kadar j Bagımsızlar 42 rinin toplanma.sı halinde oto 26 "'0 5oru sorarken paşanın izahatı Senatomuzun sempatik üyele Meclis içinde ve dışında «sakin muhafızlarla ve milletvekillerl matik olarak difer mecli* (Cumhurbaşkanlıfı ile çarpıştığı koridorda şayl ol hakkında bilgi bekfiyorlardı Perinden Supti Batur da bir daki Dolitika» takip etmek istlyor. de toplanır Bn «ekildp top Transfer Bürosu muştu. kontenjanı dahil) rinden... ka başkanlık etti. Hem de ZaGenel Başkan olunca da hükulanan meclisler her meselp Boş O sıralarda, Inönü Parislf 11 Başkanlığ^ 11 Arae Perin, her halde unutmuş bıtlara geçmek kaydı ile. mete talib olmadan Genel Affı fien Bnce. ı)la;anfi«tii toplan Londra arasında idi. Y.T.P.'den yeni ayrılanlarla •ılmalı idi... Pasa Parlâmentoda îhsan Hamit Tigrel kürsüde bugünkü hükumete çıkartmak tıva cajırılmalarına «phpp Bir milletvekili ortaya şöyle 18.İ 450 ızahat verirken O. parlâmento rski bagımsızlar yeni bir trans açık oylamanm neticelerıni bek ve kendi ıktidarına «pürüzlü iş? olan knno ne ı«p nna eoriis bir söz attı: fer zeminl üzerîndeler. Bu kay lıyordu. Gazeteciler de bir gün bırakmamak emelınde... nun restoranınria vemek yiyorParlâmentndaki sandalyelçrın p^rtil'r arasındski d a s mek zorundartır Anrak hıın « Gördünüz mü? tnönünür üzerınden nereye önce başkan vekili seçüen Badu. u «Tatmin olmadım!» sözü ?an zeminin bu hafta rakam bakımından bir rteğışıklık nlmamış'ır Ancsk. dan fonra eündpmde nulu ( bir seyahati Yunanlıları bSlme acaba Paşa'nın izahatına mı yok kayarlar pek belli olmaz. tzmir A.P. Senatörü tzzet Birant, partısınden istifa ederek ba tur'a istifa edip etmeyeceğini nan diier Konulann erirüsül A.P. kulisi son derece faal ye kâfi geldi Ya, fiili harekette Bir kısim Y.T.P 'liler de «Tat soruyorlardı. O da: yüksek sessa yediği beyendili kebaba mı ğımsızların arasına katılmış Buna karşılık, ceza süresı tamammesinp trecilelıilir ( ,'ünler geçiriyor. Geçici Genel bulunsa tüm teslim olacaklar!» lı Sol» bir parti kurulması hu le: lanan Mualla Akarca da A.P. ye geçmıştir. ait idi. m çekişmenin bütçeye bir oturumlule maliyeti en az 150 bin lira. Bu mesele en az 20 defa görüsme konusu olduğuna göre, BekaU Azizoğlu çekişmesi tam 3 milyona malolmufl tur. Bu rakam da asgarisi. Zira Senatonun bir oturumunun 90 bin liraya malolduğu Meclis idare âmir lerince ifade edilmiştir. Azizoğlu BekaU meselesi birleşik olarak top lanan T.BW.M. nde görüşüldüğüne göre bu rakamın en iyımser bir tah minle 150 bin lirayı geçeceği anlaşılır. Ben en asgarisini tuttum. Bu atlstraa bfberimi ,veriyor*n ki, bii tün millet meselenin esasını öğrenmij olsun.» Görülmemlş bir ucube Mediste Birleşik Cephe ı Okteın'in Özel okullarla ilgili konuşması Babasız çocuklar Kanunun hükümleri oozlırâu MECLİSLERİN TATİLE GİRİŞİ Neye tatmin olmadı Vaıan: Jiknt OZl)A7n Sandalyaların partHere göre dağıhşt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog