Bugünden 1930'a 5,447,715 adet makaleKatalog


«
»

II Temnmz CUMHUHİYi. DIS Atinanm oyalama HABERLE R Bgşkan adaylıaı yansı adamakıllı kızıgtı DAKİKA: Haksızhk «Sasnz Yaz» fOmi Içln, reflsörü Metin Erksan'a. Berlin sinema festivallnin en büyük mükfifatı olan altın ayı beykeli verildi. Ayı, mslOm, Berlin şehrinin tlmssli. Tebrik ederiz am», işin dogrnsu, bn ayılardan 25 • 30 mllyon yaptınp bepimize birer tane göndermeliydi. Çünkti Metin Erksan'm tilminin başrollerlnl bfitttn Türkler oynayıp danıyornz. Hem blr defa degil. her yaz. D. N. Johnson'dan Monokiniyc izin vermesi talep edildi tsraelde üstü çıplak dolaşan bir erkek tevkif olundu Hadf'se/er irestndd Cumhuriyetçi Parti genel kongresi pazartesi toplanıyor S e J Küçük işlere bakalım.. . |=> en kendi hesabıma büyük \LJ) işler çörecek çapta defilim, | Zaten büyük işi bana vermezler. Hani çazeteci olarak da burnumu sokamaııı. Zira büyük ıse büyük harun lâzımdır. O da bizde yok. Oııun için küçük işlere bakalım.. Belki onlar hakkında sözümüzü dinliyen olnr. Lâf aramızda ıçerliyornm Vallahi! Elli seııedir bn yokuşta kalem diirter durtıruz. Ne olsa hıç maktadır. Türkiye ıie San Francisco 10, (a.a. A.P. Radyo) Cumhuriyetçi Parti Konvansyonu olmamış. yoiunu öfrenmişizdir, ama kimse kulak asmaz. Hep bilınazeretlerin hiçbirinin mantık ' ve (genel kongre) gelecek hafta pazartesi gününden itibaren San Francisco'da topla" ' diklerini okurlar. Ben de bnna kıeiddiyetle alâkan yoktur ve amacı nacaktır. Sonbaharda yapılacsk genel seçimlerde Demokrat Partinin jzarım. Kızarım ama gene de fiktaraan kazanmaktan (barettir Başkan adayı olacak Johnson'a karşı kendi partilerinin adayı trimi söylemekten ı,ekinmem.. Çün olmak için mücadele eden mutedil Scranton ile sağcı GoldwaAtina, başta Araerika olnnk ftzefkü o bizim vazifemizdir. Okuyup ler'den hançisinin seçildiği 16 temmnzda belli olacaktır. re bemen bütün NATO müttefikle(anlamak ve knlak asmak baskalarıriyle münuebetlerini yaralamak, 30 eyalet, Ck)lombia (Washington) VVashington 10 (a.a. AP) Beyaz ıle vücudunun üst tarafı çıplak do.| n ı n vazifesidir. Biz bu satırları hUcum inatçı ve nzlaanıaz olarak tanınıp bölgesi, Porto Rico ve Virgin a d a l a j etmiştir. Saray önünde bir gösteri yapan lasan bir adam yakalanmıs ve« nıil.vonlarca gözönünde yazıyoruz. dünya kamn oyunun »tmpatısıni rmdan gelen 1.308 delege, pazartesi Goldwater'üı demeci Başkan (mahkemeye sevkedilmiştir. Adam) Sorumluluğnnu ilelebed tasınz. Washlngton, 10 (AP) tki sena Washingtonlu bir model kaybetmek, hattâ Kıbrıs'ı kendisigünü San Francisco'daki «Co«r Cumhuriyetçi Parti Konvansiyo yç y . . . . . . , ı t, jJohnson'dan Monokinilerin üstünü • kefaletle serbest bırakılmıştır. ' Ben böyle demedim! diye inne hrdiye edeeefini sandıjı BirieşPalace» ta toplanacaktır. g katılmak üzere bugün San ; ;tor bugun, bir komısyon toplantı kapamamasını istemıştir. Johnson'! kâr da edemeyiz. Bizim sanatımrz karar vermiş Milietler yetkililerinin arznlaFrancisco'ya o gelen t Goldwater, yap|Sina kımin gireceğine ki un bu konuda ne yapmasını ıstedij ve kabadayılıçımız buradadır. ft plan ısında Venüs'ün çıplakhğı nna barsı gelmek pabasma neden ötekiler öyle değildir. Bngün söy. söylemiştir: jzeminli koridorunda ıjüreşmişler ğini tam olarak açıklayamayan 19 zaman kazanmak istetnektedlr? Orengon Valisi Mark Hatfield par « Partimizin kurmay edebe aykın değilmiş ler. yarın unutur veya inkâr eder. yaşındaki Linda Kelly, elinde «Moheyeti, jdir. Sebep gayet basittir ; tinin programını okuyacak ve dinokini giymek isteyenlere izin ve Manilla 10 (a.a.) Filipinler pos' LâHarı bizimki çibi torbada degil. Scranton'un istediği gibi «John Ne» York, 10 <a.a.) «GeRnmlar Kıbrırta milletlerarası ğer bazı parti liderleri konuşmalar Birch Derneği» ni takbih ettiği takj Güres, önce Texas Oemokrat se rilmelidir» diyen bir pankart taşı. ta idaresinin başkanı Jose Lacbirs, d i r k i C | k a " P gösteresin. neral Electric» Şirketi, Ame|natörü yarborough ile R a ] p h w huknk ve ahlâk knrallarını, insan yapacaklardı Eski Başkanlardan «Mil» Venüs» ünün çıplaklığının « Gelelim küçük işlere.. yordu. rikan askerlerini 6.5 metre Eisenhower'in salı günü biı konuş hak ve bSrriyetlerini çigneyerek öte yandan üst kısmı olmavan debe aykın olmadıgına, bu i M ü ş u MÖSVÖ Papandreu var ya!. boyunda robotlar kılığma ma yapması beklenmektedir. Eisen zorbalıga dayanan flill bir üstünh e y k e l i n resiınlerinln mesi gerekir düşüncesindeyim. O Strom Thurmond arasınia dcstane bir elbiîe ile Londradaki meyh P 0 5 " 3 v a s l t e [ Yunan BaşvekJIi. Sanırım bir sürsokacak «Pedipulator» adlı hower, Goldwater • Scranton mü! b i r anelük knrmnşlardır. şeklinde b.,,lam,, ve zaman bunda bir mahzur görmeserbestçe gönderilebüecegine icat üzerindeki çahşmaların Çünkü ne ki bu cadelesinde taraf tutmıyacağmı şim Halen bütün gayretleri, çeşitli mekteyim. Amerikada bu çeşit der j sonra her ikisi de Sl yaşında olan n « d t « T r T.ri HTkiatin, '**™ hızla ilerledığinı bildirmekdiye kadar açıkça belirtmiştir. Mü ^ . „ .,apımı.mah lâzımsa van metotlarla Tflrkleri yıldırarak, neklerin sayısı 1.300 den fazladır.»:senatörler güreşerek galip gelenin rışın da «muşterılerın dıkkatını radan başka tarafa tedir. «Pedipulator», robot iddibu fotografım reklâmlar!benim Ynnanistanın şahitler, Eisenhower'in bu iki şah [ Goldwater, öte yandan. parti kurikomisyona girmesine, yenilenin de '" u °;' "."**" l a l a l a ^vıraıgı» maı V e nüs» ünün karara yönetten, «Milo I pıyor. ıâm değil; ama iç politikası «indirerek teilim olmaya irbara komşuvuz. biçiminde bir araçtır. Bu aas. ile kapı dısan edıhmjtır. Dah. ^ kuuanmak jstiyen b i r reklâmcı! B i k yönelmiştlr. Türk varlıgını tesirsiyetten birir.i destekledtğini imi;may heyetinin bütün Cumhuriyetçi; rj.şarda kalmasına karar v e r m i ş j bir reklâmcı! Birçok; ama birçok müsterek menönüne bir ilân racın içine bir insan yerleştisonra m e yhanenin etmenin aday seçimi üzerinde bü lerin «kabul edip savunabilecekleri lerdir. »iz hale getirmek için evvelâ şidmüracaatıdır. Beklam faatlerimiz var. Cstelik onlan Korilmekte ve araç bu insanın jkoyan dükkân sahibi müşterileyük tesiri olacağını belirtmektedir bir progTam hazırlıyacağma inandet yollarına başvnrmnşlar, fakat Thurmond galip gelır göründüğü rin devamlı şikâyeti üzerine mey cılık şirketinin bu müracaatı da se münistHk de bizden ziyade bütün hareketlerini birkaç ler. dığını bildirmiş ve demiştir ki: soydaşlanmızın kahramanca sabepsiz değildir. Çünkü FUipin pos tehdit eder. Içeride EDA partisl katı fazlasiyle tekrarlamak635 oy j « Bununla birlikte, bu program bir sırada Washinşton Demokrat haneye üstü olmayan bir elbise ile ta idaresi son günlerde «MUo Ve ismi aitında bir Komünist partl vıınmaları ve blraz da Barıs Kuvtadır. girilemiyeceğini bildirerek, «lüt nüs» ünün fotoğraflan var diye, a1 büyür dnrnr.. Fakat Mösyö Papanb e n i m k abul e ebll ec 6 g vetinin çıksrdıgı engeller vüzünÇarşamba günü. Başton adayı | ? , ? İ " ? f °'" I girmiş ve güreşçileri ayırmıştır. fen barmenden arzuladığınız renkrf • General Electric» Şirketi, d?n başanya alaşamamıslardır. olmak istivenlerin isimîeri resmen I ""^f3' ö u ™ s t nare^et ecıecek Yarborough netıcenin belli te bir ceket isteyiniz» demektedjr. ralarında «Time» ve «Newsweek» dren Bnlçarlarla, Yugoslavlarla , partinin kurmay lâboratuvarda yapılan dene.Simdi de müseccel ve mükerrer aç.klanaeaktır Bundan sonra, a ! |çğl e c e S l m . : ™**t.parinin kumay. ™ J.ÜZ°J°UJ....""".. ?ekl ..=!" Yeni Zelanda'da ise ilk monoki rto olmak üzere bir çok derginln da anlaşıp, Türklerle boznsmayı terğıtımmı reddetmiştl. meler sonunda bu aracın acih eder. Allah rızası için bn akılb;r caninin, Grivas'ın «barıs içinday olmak istiyenler ve kendileri.~!heyetine bih'îik bir güven besliyo lOİmadığını söyleyerak buna itiraz niyi bir erkek satın almıştır. Büetmiştir. yakta durabilmesi için denlıca bir politika mıdır? Tnttn bir dr beraber yaşama» temasıvla önni destekliyenler konuşacaklardır. rum. |yük bir kalabalığın arasmdan maBir ara Thurmond rakibinı Kıbrıs meselesi çıkardı başımız» genin sağlandığını biL'iinnekMedenî Adaylık için oyiamaya perşembe t i n k a n u n u haklar kanunu. memlekecülügünu yaptıji komik bir ikna d u r ve kendi basına.. tedir. «Pedipulator» un. ba güniT^Öaeden' sonra^başlanacaktTr" I Programı hazırlanr» .lundan yakalıyarak yere yıkmış ^ o n u n t e Ş h i r edildigi dükkâna gi « K 1 1 1 1 1 3 F taarrnîuna çirişmişlerdir. Rnmlar. cakları ve kolları. içinde buArfo,, ^ i u h ^ ı , i^i« ™ ren adam vitrinde mankenin üzerin Aday seçüebilmek için en m,,m^.,..'!komitesinin bu konuda ne yapması : ( T r Gel görüşelira.' deriz. dehsetli baskı ve fevkal&de kötfi gerektigini söylemek bana düşlunan insanmkine uygun şe655 oy almak gerekmektedir şartlar altında yaşayan Türklerin, Güreş basladıktan on dakika ?on. deki mayoyu «karısı için» satın Görüşmem.. der, mez.» kilde hareket edecektir. Roergeç mnkavetnetlerinin kırılacara Magnuson müdahale ettigi zai almıştır. Bırak bn işi! deriz. ! Cuma günü Başkan Yardımcısı Vietnam savası Londra M, aj..) Devamlı olahotun içine yerleşen kimse fm.i inanmaktadırlar. man Yarborough .'»rde yatar du| Şikago Şehlr Meclisi kadınların için aday seçimi yapılacak ve bu „ ^ ^ . ^ ^ >.». Bırakmam.. der. komuta âletlerini kullanarak suretle konvansiyon sona erecektir Senatör Goldwater. Cumhurbaşve eğlence Eee bu inadın sonu neye vanr? Bir taraftan da, Ankaranın mütakdirde, Vieır i n d e nndan kurtulmak istiyen yalnız bu suni organların çaBundan sonra, parti stratejistleri kanlıgına seçildigi için rakibini sıkı sı^ıva tutmuştu. üstsüz '*• devlet adamı fözü kapalı her dahelesine karsı Ynnanistanın, namdaki savaşı kazanmak kararını hşmasınt yöneltmekle kalmısonbaharda yapılacak genel Maç bittikten sonra güıeşçi sera y a s a k l ı y a n b Sovyetlerin ve müslüman düsmanb u n d a n virdikleri vakit karşılarında K e nken vacak, aynı zamanda. bu su• ı • i . , , M e c l i . ıi,,o i m. r. T, v ı r a i K i e r ı vaKit K a r ş ı ı a r ı n a a H 1 8 iş n b îarımmn yardımıyla Kıbrıs'ta tozni organların dış dünya ile edecekJeri hareket to^rtesbTt%o n .r a™^™'7..^^diyeceğını bü ve el »ıkışmışlardır ?akaIaŞm1Çlar! M « l » uyes.b Thomas F.mBurke,. d j l e r i n e y a r d ı m c l * , a r a k b i ç sji n i * 1 Ben görüsmem! dedi mi. Bnn^.." i . ™' torler gazetec.lerle r i s s l SIze a l t 1 k a aI asa koparan blr askerî müdafaa bazır" d f ^ n . ^ " ^ ," , y " ^ : b u l a c a k l a r d I r . Alkolikleri içlriden I *" deceklerdir. olan temasının etkilerini ve !ı(ına ?iri«ımi?lerdir. ; dirmiştir. Maçtan sonra «entitıiTİer lıomis dık plajlar çınlçıplak kızlarla do' vazgeçirmek için kurulan kulüp j Ben dövüşürüm! mânası çıkar. çalısırken sarfettigi gücü de Demokrat Parti konvansiyonu. 24 leri örnek alarak bu işe giriştiğiniıt ö y l e defil mi? ey tarafsızlar, batbasın toplantısına j v o n toplantısına birlik*» girmişlcr labilirdi» demiştir Goldwater, duyacaktır. Robotun, insan Atina ve Romların plânlfrı, agustos günü New Jersey eyaletinSan Salvador «Yüksek Sosye açıkhyan Bay X, «kumardan v u l â akıllı ve insaflı taraflılar? son , /erirken. .Scranton'a . Cumhur dir. gücünü çoğaltma yetenegi o Türk azınlıjınm «esinin keiilmede Atlantic City'de toplanacaktır. . ,. .. . , , te» sınden üç genç kızın bugün bir i geçemiyenlere yardımcı olmak iskadar fazladır ki. robot 350 Demokrat Parti sinden sonra Kıbrıs için BirleşmiS: konvansiyonunda:^,^" 1 * . ^ m c ı l . g ı ^çın adaylıs yüzme havuzunda monokiniyle gö'tiyoruz. demiştir. Eşkiya Koçero vurulmn?.. Hem küpluk bir ağırhgi kaldırdıSı Milletlerden «selfdetermination»' j Johnson"un Başkan adayı seçilme teklif etmeyi duşünmediğini söylirünmesii büyük bir skandal'yaratl 17 Jy,l „.„. ^ . . , . K , .,„ u , . J J , . , , d l 1 b a * ' * b i r tozafa aptalca düşeyerek, bunun sebebini şöyle izah .. .. kumar oynayıp, 1,5 vakit. rohotu çalıştıran kim!si beklenmektedir. karan oikarrnamn tereyaçdan kıl e v v e l mış. pohsler derhal duruma müda lira kaybettiğini açıfclıyan Bay X. Ttk'.B'r.g"e «'*•»>» bir kam etmiştir: se sanki 20 kilo aSırhk kalçekerceaine rahat olacaih esası üzehele etmişlerdir. «United Press tnternational» ajan „ Ç u n k ü scranıon'un cahil, kor i «kumar oynamazsa deli olacağını p a b e k Ç I T İ yakalamış.. para sorrine knrnlmnştnr. TOrklerin sn ve. dınyormııs sanısına kapılaI a r ı n smın hesabına göre, Goldwater ills k a k g e r i c i v e h i s s , d i y e n i t eiediğil demi, bekçi. n n e d e n l e r e yardrm etmek için . K e k demi, bekçi. Salvador „ . . „ „ . , . „ , udaha o n c e ! z a zannedenlere yardrm etmek için makamları, a l l a caktır. ya bn şekilde se«ini keaer kesmezj turda seçümek için gerekli olan. b i r a d a m ı a işbirligi yapmasınm I k monokini kullanılmasının v a s a k i o ln l a n n d dertlerini dinlemek gere i " a a l n 8 n l »>'?» Ertesi akşam geldiemperyalist emeilerlne bir meşrn. oldugunu o i l d i i l d i | kir» demiştir kir. demiştir. ! fı zaman etrafını sarmışlar.. ve te«»™..ı.. «Pedipulator». her çesit top ;655 oydan 80 oy fazlasım elde e t : m i i m k ü n o I a c a e , n l sanmıyorum.» i olduğunu oildirmişlerdi. iyet kilıfi jjeçirmek amacivla. bir Arizonalı senatöpelemişler.. Hem de av çiftesivle! rak üzerinde hızla yol ahn Mmiş durumdadır Nihayet üstsüz elbise giydıği için Kumar yüzümden ailesinin «*e Ifdeterminatlon» karan îstihs3İi i rün aday yanşmasını kaybetmesi .Nevtport (Amerika) 10. ( u . ) masını, aynı zamanda çnge jaiçin ancak bir nucize lâzımdır ve Israelde tevkif edilen ilk şahıs bir kendisinin bütün •„«« için Birlfşmi? Milletler Genel Ku| A.P.) United Airlines Hava Yol erkek olmüştur. beü yerlerde. ya da başka ! btı mucize de henüz görünürlerde > volduğunu söyliyen Bay X, iki yıl | kurtarmış. mlnnnn kapmm çalacaklardır. ları Şirketine ait bir «Viscount» uaraçların çahşamadıgı ar»zideğildir. j çağı, dün gece geç vakit, muhte Hayfa sokaklarında motosikleti «Selfdetermination» karannı çırip a5ır vüklerin tasmmastnı melen bir infilâkten sonra, Grest Kuman bırakmak istiyen kumar jtarüz. Hükümeti küçültmek icin Scranton'un demeci ! kanr çıkarmaz. zaten Isiemez hale saSlıyacaktır. I Smoky dağlarının eteklerindeki te bazlar. haftada bir yapılan toplanjeskiya yı büvntüvornz. Tarihten bn 1 ^ettrdikleri Londra ve Zorieh anlPennsylvania Valisi Wiliam Scran pelere düşüp parçalanmıştır. 39 türa dâvet ediieceklerdir. 1957 de: yana bn hep böyle ilm^tm, r l Bu projeyi serçeklestirmeklaşmalanyla Anayasayı resmen de :ton, Cumhuriyetçi Partinin seçim TEŞEKKÜR Los Angeleste kurulan buna ben rihte elleri kanlı haydntlara siva. !e gnrevli Mühendis Ralph Ottowa II), <ajı. • Radyo) kışi olmüştur. İ3$vederek Rnm ekserlyetine dayabeyannamesini hazırlamakla görev • . , , , , , , ,, zer kulüplerin Amerikada 200 şu|si hüviyet ve kndret vermisiz Bnn S. Mosher. «Perlikulator» un Philadelphia'dan Alabama'nın Kızımıı AYŞE'.vl blze kazannan bir rejim knraeaklar, alelaee. li 100 kişilik b e s l v a r d l r I a n komitenin, S o h n , Kanada bahkçUık şularm.n 12 m ı Huntsdille şehrine gitmekte olan " Osmanl. tarihinde adV.CelÜ kanun. ya| dıran hazık ve candan dofrtumuz Brich Derneği» ni takbih etmestai l e « ' k " ' l m a s ' l l e le dSzenlenecek blr referandom > simdiye kadarki robot denel r l n .;lı» dir. Düpedüj! hırsız, yol kesen, melerindert ktyss kabul et ve Kongre tarafmdan kabul edUeP"lamentonun.oyuna sunula.^çat, Newporfun 13. kilgmetre lle Kıbntı bir «oldnbHti» ve çetiJinekolog; Operatör adam »oyan sakî biraı kovvetlemer bir ii^tünliiSü oîduŞıınu rek yürürlUğe giren medenl haklar caktır. Senato tarafından tasdik e j kadac kuzeydoğusuna (iujmuştur. rrrek Tnnanistana iibak edeceklernince olnr san a siyasi âsi TaribDoktor <\vlemis ve bu iistünlüSii su kanununun anayasaya uygun oldu dılen kanun tasarısının paılâmen|o civarda yaşıyan bir kadın, uçadlr. «e böyleleri çok!.. Ve bunlar için ':el!meyle jjnlatmıştır: Zekâ. MASUME MÜFTÜLER ğunu, Amerikan kamu oyu onünde toda da kabul edilmesi beklenmek ! . ) n h a v a d a ' i n f i l â k e t t i ğ i n i v e e v i . GÖVÜI. TOK dçstanlar, mersiyeler, mâniler dütedir. Kanada balıkçıhk sularının nin yakınlarındaki bir sarp koru • Paralel çalısmalarla da askerî ile açıkça ilân etmesini istemiştir lle jznlnr. Içlerınde belki kabadayılamndafaa hanriıklan tamamlanmı? yakln ve f^j AI.PAY ÖZEL8EL Dt dn d^ y O o ^ . S Î L r i S ^ İ ' s* l e m ?f ^ oua or a r u ^ ^ ^ eslrgemlyen miifflk alâkalarını n vardır; ama nihayet kanlı "kaaBatı Almanyalılar olacafından. çene Rnmlarla Atinao l tlr "' Nlîanlanriılar hedef güttügii sanılan Vali Scranj I a n n d a bahkçılık hakları olan ül > 5 tıldır bnnlar. Masnmlan öldüriir. : nın müşterek hesaplanna ırSre. Cihang^r Doğum Kliniği > Ankara 7.7.19M Komünist Çini ziyaret ton, sagcı senatörü desteklediğ t>l k e ier ile müzakerelere başlanacak United Airlinesten verilen bilgi sahlbl sayın Jinekolog OpeEl âlemin canma, malma. ırıma mnftavemetleri kınlmıj soydaslaton, sağcı senatörü destekledigi b i | t l r j ye göre, pilot, verdiği son radyo saldırır. Bir müddet yaşar. Sonr» ratör Dr. HAMDİ ÖZKAN'a rımızın iç desteginden de mahmm edebilecekler ti komitesinin niçin takbih etmektej Kanada Uışislerı Bakanı Paul! mesajında anormal bir durumdan bir kötü baskmda böylece ölnr. b a h s e t m e m i ve kllnlk mensubu Dr LALE kalaeak mnbtemel bir Türk çıkar» â l e t "Çuşundan görFrankfnrt 10, (ajı.ı Bir Batı tereddüt gösterdiğini bir türlü an, Martin, yeni kanuna göre Kanada | 1 1 1 S 0 ERÎM Hanım lle dlğer Dcktor. Cumhurlvet 7899 raJ ? " ' *gıder." S " "eşkiya efsaneS ' soner . î * " tesebhüsfl koiayhkla püskürtü Alman seyahat bürosu, komünist lıyamadığını ifadeyle. bu dernegin | sulannda bahk avlama hakkı o l g ü uçuşuna geçtiğini belirtmiştir. Bn . ?**"" hemşlre ve müstahdemlerlne lebüeeekiir. Amerikan siyasi hayatı içuı elzemjmıyan ülkelerin Kanada karasuU L'çak, mesajdan 13 dakika sonra i Çine turıstik seyahatler tertip lennın faydası yok. zaran vardır. alenl teçekkürlerimlzl sunarız. Cİ M Atina ile Rnmlann Kıbns bnhraj d i l m e s i hakkıntla Komünist Çin il olduğunu ileri sürenlere çatmıştır. | rında bahk avlıyamıyacaklarını a duşmüştür. Dr. Naclye Koçoğlu KAYIP Pasomu kaybettlm. HU«?"»t«.vet ilân edildlgi «aimzaladı Scranton daha sonra Goldıvater'' çıklamıştır. Dr. Cahit Koçoğlu nındaki her davranmnın vnkarıda S i l i l e r i i l e b i r Yardım ekipleri, koltuklarm ve man Aydın vilâyetini hep bu efküm«üzdür. lin fanattk sağcı «John Birch Der Kanada bahkçılık sularının 12 yolcuların cesetlerinin kıymık kıy sanelerin knrbanı olan eşkiya 5kabaea izaha çalıstıjımız plânın ğını açıklamıştır. Flllı Yalnız Kısmen devletin malı olan seya;neği». sosyal güvenlik meselesi, yaş mile çıkarılması üzerine bu ay i mık oiduğunu anlatmışlardır. Cumhuriyet 7S94 ıçıjında de^erlendirilmesf. alınaCumhurijet 7898 zentileri büriimüştü. O kadar ki Hukumet Çeteler Kannnn diye bir cak mnkabil tedbirlerin isabet hat bürosu, Komünist Çine 15 günilıların sağlık hizmetlerinden beda'çinde Kanada ile Amerika ve Fran süre ile tertip edilecek gezilerin. va faydalanması, federal lskân pragsa arasında görüşmelere baş j ı kanun çıkardı.. İs olsun diye av tüşansını artıraeaktır. ' 'eŞini alıp dafa çıkan 15 16 yaşınAtlna ve Romiann propsranda 8,000 marka (yaklaşık olarak 20 ramı, sefaletle mücadele kanunu,. lanacaktır. fngıltere, Norveç, Dap bin T.L.) mal olacağını bildirmek [tanm politikası ve medenl haklar; nimarka, Italya, tspanya ve Pordaki sabi siibyanı bile yakalavıp oreanlan, TOrkiyeTi eihana «harp t d i j t k i il ö tedir ıdam etti. Foktn başka çaresi Çün meselesindeki görüşlerine şiddetle jtekiz ile görüşmeler daha ileri çi» olarak fSstrrmek için ransl! Jiujr tarihte yapılacaktır. jvanaua bir larmıe vapııacattur. Kanadao daflarda Çakırcalı Efe, Hacı , perane bir stafa gibi adamlar yaşanııs. Hütayret içindedlrler. Hal ^IIHIIItUIUUUIIIIIIUIUIUUIIUIIIIIUIIIHHIIUIinilllfllinUIIIIIIIIHIIIIIU n ı n görüşmelere dostane bir hava bnki Kıbns kümetin zaafından, köylünün hüg ^* m. ^ w â ^ . ^ ^ ^ ^ 3 ; verilmesini arzu ettiğini belirten = Martin, yeni kanunun bu ülkele knraete olan küskünlülünden istiçörtro fekll bnbrsnına barifçı bir|= ^ ^ . . « ^ . ^ i ^ s bnlnnması vollannı Ş r i n haklanna hiç bir şekilde tesir fade edıp daglarda hüküm sürtıkaran kendilerinden başkan de5j etmiyeceğini bildirmiştir. «nüştü.. Ee insan ne de olsa ünlü ğildir. eşkiya oldn mu yavas yavas DeKayhan SAGLAMER = rebeyligine dogrn kayar.. Derebeylerı de öyle dofmamışlar mı. dır7 ve «Derebey» leşince de bir [takım masal hareketleri yaparlar. Fakır kızlara çeyiz çimen verir. = /:alım bir köy açası varsa onn te= Moskova 10, (a.a.) «Uzun oneler, tnalını alır fakiri tepeleS rrrürlü ınsanlar ülkesinde» kadınJip nesıni alsın? Çogunn kendi. ~ lar 10 ile 20 kadar çocuk doğurne, azını köylüye verir ki; kendi: makta ve yüz yaşını açmış adamBonn 10, ( u . ) Devletin ken;nı tntsnnlar.. diye.. Ama fiinün ~ iar tarlalarda çalışmaktadır. dilenne ödediği parayı az bulan ibırınde tepelenir.. yoktnr çaresi.. Ş Bu ülke, Kafkasyamn ortasında, Batı Almanyah doktorlar, hüküme Koçero için de neler snvlr.ndi?. ZZ Azerbaycanın Karabağ tepelerinin te bir ihtarda bulunarak grev yaNeler yazıldı? Hükümel âciz kalS eteğinde bulunmaktadır. Bu ülkepacaklannı Dildirmişlerdir. * bir eşkiyayı tntamadı. deııdi Ş.nin 1 U O nufusu vardır ve ınsan5 U 0 Hükümetin, doktorlara karsı hak nep dedik.. Şark daçlarında eşkiya ~ ları, Sovyetlerdekı uzun ömürlüsız davrandıjını ileri süren Tıp tntmak kolay mı efendi? ~ lük rekorunu kırmaktadır. Birliği Başkanı. Başbakan ErAyiar var ki, Pariste bir küçük ^ Ülkede yüz yaşına gelmiş ve hard'a bir mektup gönderdiklerini bogduğu için Fransız ga/eteleriSİyüz yaşını geçmiş 214 kişi vardır. açıklamıştır. Birlik Başkanı Dr. r = boğan) adını SİBunlarm en yaşlısı bir kolhoz işGerhard Jungmann, Erhard'a yaz.„ kaatil yakalanamamıştı. ^içısidir. Hamparsum ismindeki bu dığı mektupta doktorlarm haklı S;Ermenı, 137 yaşına rağmen hâlâ ıBntün polis peşinde oldngu ve heistekleri geri çevrilmekte devam ~] çalışmaktadır. thtiyar, uzun yaşa|wf de mektuplar vasıtasiyie daiederse, bütün doktorlarm bir grev ^•manın sırrını soran doktorlara, |ma matbnat ve efkârı umumiye ile yapmayı düsündüklerini bildinniî Z «hasta olacak vakit bulamadım» temasta oldnğn halde.. LeSer*adıntir. ~i demiştir ida bir erkek hastabakıcı olduzn Hatırlanacağı gibi, Batı Almananlaşılan kaatil nihayet öç sün Z[ Bu bölgede yaşıyan bir çift yalı doktorlar, bundan bir «üre evvel, o da kendi ihtıvatsızlıgı yü~|Zarosly köyünde hâlâ balayına deönce, grev yapan Belçikah doktorründen yakalandı.. Bir sehrın için 3'Vam etmektedir. Evlendıkleri sıları haklı bulmuşlar ve desteklede herkesin yardımına mazhar o= rada her ıkısı ıie 16 yaşında olan mişlerdi. lan mnntazam bir pnlisın bir kaar çift, bugün 119 yaşmdadır. Batı Almanyah doktorlar, iki yılnlı yakalaması bile aylar sörüyor. ~ ; Yüz yaşına gelmiş olanların % danberi maaşjanna yürde 33 kadar Nerede kaldı, ıssız ve ocaksı» d a | ^İ76 «ı kadındır. zam yapılmasını talep etmektedirlarda bir şakîyi yakalamak. Ve 3 Uzun ömiirlülük sebbepieri araşler. Batı Almanya Sağhk Bakanhboylece Koçero hikâyesi bittı Meş Sltınldıfı zaman bu sebeplerin şunğı doktorlann bu talebini yerinde hur sözdiir: 2:1ar olduğ.ı görülmektedır Çahşbulmuşsa da, kabine, maaslara yüz Ş;mak) ışten el çekmiş kimse yokSn testisı «n ynlunda kırılır.. de 25 zam yapılmasına karar ver(İ5tisnasız hıç bir beAllah taksiratını aftetsın. Allah miştir. Kabinenin bu karan, bütün E Muhterem Halkunızın teveccüh ve arzulan üzerine =; . kimseyi şaşırtmasın! Batı Almanyada şiddetli tepkilere yol açmış ve Münih'li doktorlar, ^ Sigara içmemek, erken yatıp, erB. FK1.KR bir ihtar grevi yapılmasının faydaEiken kalkmak. yılın sekiz ayı, açık " h a v a d a uyumak, ynğurt ve sarmılı olacağını belirtmislerdir. sak yemek. Y î S ö Goldvater'in UNAM8TAN, artık göze Sağcı Senatör G l d ' Başkan adayhğı yanşını kaybetmesi için ancak baur haie geien bir oy»bir mucizenin lâzım olduğu belirtiliyor;' Eisenhover tarafsız kahyor Isma taktigine başvnr' Boyu 6.5 metre, ağırlık kaldırma gücü 350 kiio olacak askerier Cüresci senatörler ^ J^^ ı nı tedavi edecek kulüp Bir "Viscounl, uçağı düştü 39 ölü var Kanada bahkçılık suiarını 12 mıle çıkarıyor f Alman doktorları greve hazırlanıyor ] | MÜJDELEMEKIE ŞEREF OUYAR 1 1 TÂKSIM GÂZIHOSU Uzun ömürlü olmanın şartları SUPER KAUÇUK İLE IMAL EDÎLEN RUHU İÇİN ÂYİN ölümünün «enel devrlyesl nlan 12 Temmuz 1964 e mflaadlf pazar gtinU »aat 10.30 da Şlsll Otcıbüs Garajl kaifitı Rnm Ortodoks meıarlıSı klllMBİnde 5evglll eşlm. babam, ojlum ve akrfibamız ZEKI MÜREN • • M EV L !T Enıeklj Tug AÇIK TEŞEKKÜR Kıymetll eçimin ömrü bojunca teşhls edilemlyen derdlni kafi teşhls ve yerinde mudahalelerlyle mutlu nalâha kavuşturan Kulak, Bnğaz. Bunın mütehassısı Sayın ENVEK PÜLATSÜ Konserlerine YALNIZ ve YALNIZ PRODROMOS GERMÎRLtOĞLU'nıın 1 Z CÜN DAHA DEVAM EDECEKTİR 1 = ÇARŞAMBA ve PAZAR VEDA MATİNELERİ. f. âmuiHiıııııııııııııııııııııııtıııııiiUiııııııııııııııııııııınıııııııımıııiMiııH istlrahatl nıhu İçin ckunscak dint âyinde doet ve »krabalann teşrlflerl rlca olunur. Eşl: Fanl G«rmirlloğlu ve kızı Annesl t Theano Germlrtloglu v« akrabalan Dr. FİKRİ ŞENOCAK'a ailece şükran ve teşekktlrlerlmizl arzederlz. Nevzat Sayınp? tReklâmcıhk: SS13) 7893 LÂSTİKLERI nün vefHtırıın üırkınn gününe raptlıvnn 1? r*»mmuz 1 K H J uazaı cflnü oğ. '«* namHZinı mü fHflkıp Kamkm ' Vsmanağa Camllnrtp MPVIH 1 Rezervasyon: Te! 48 2 9 04 48 74 92 I (Üâncüıic: 1396/7883) ' f>kunacakt] ı Siiâh HrkHdaptannin ve tanıyanların tpçrlflcrf rlca olunur. HeTTişlres) AD ALET P(' L ATS t • Cnmhurtyct n 7S71 i (Faal: 5589/7888) Cuınhurlyet 7874
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog