Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

DflRT ;IIIII1I<IMIIIIIIIIIII ıııııı ••••••••••••••ıııtıııııııııııııııiM•••••••••lllllllllirllllllllllrillllllınıııllllllllll CTJMHITRÎYET Î1 Tcmmıız 1964 Perde flraJ BÜLMACA 123456789 NADİR NADİ 21 SOLUAN SAĞA: 1 Czerlerlne hiç blr örtU örtmeden geülp dolaçanlar (çoğul). 2 Blr harekete ilâve olarak ve esklel ile 1 hiç Ug^ bulunmadan yapılan şeye böyle denlllr, blr harfln okunu^u. 3 Nota, blr İşe yenl glrmlf klşl. 4 Bir arzunun yerine gelmesl karşılığı yapılmış nezlr. güzel ganat. 5 Sonuna blr «san» terlml eklenlre* «her nıpselenln sonu kötUdilr* diye düşünen bellrir, bir edat. 6 K»lın ve kaba kumas, U,runlar (egkl usul çoğul). 7 Tersi uydıırma hlkâyedlr, doğum mUtehassısı. 8 «İlâve parça kabul eden» anlamına lkl BÖZ; deniz veya kara hayvanı yakalam» »por veya lşl. 9 Çalıçma ve 1 görme ? güctl. YU\R1D\N AŞAGIYA : 1 Çok hızlı yszı yazma lşl İçin kullanılan karm ablr tertm. 2 Ter»1 blr çevre veya semtte efelik taslüyan kl^llerdendlr (karma terlnı) 3 Yüksek öğretim müesseselerinin en ydksek öğretmenllk görevlnln lkl bajı. kıyamet güntl dirilen ölüler bu meydanda buluşacaklar. 4 ÇevıiUnce «beyazlasrnaya yüz tutmuş» mâ. nasma kullanıHr, lvl ve kusursuz 5 Maddl veya mânevl ıstırap. Ankara çevrefinde 1 2 3 4 3 6 7 8 V blr Rmt. 6 Dünyanın dörtte blrtnl teçkll eden toprak kısmı, blr zaman parçasının 1er5İ 7 Bayramdan btr önceki gün. 8 Yenllmez tutku, mu^lkl Onnko hutm*cıının mlzde bir ma halledllmij »rhlt kam. 9 Nota. yarı vatışî ve varı uygarlık görnıüş kabllelere boyle denlllr. vumhuriyet Gölpazarından tsmlnln açıklanmasını istemiyen ilk oğretim miifettişi yazıyor: 17.4.1964 tarih ve 11^64 sayılı Cumhuriyet Gazetesinin okurlardan Cumhuriyete mektuplar siitununda öğretmeıılerin çilesi bajlıklı yazıyı okudum. Vekâlet müfettijlerinden, ilköğretim mtifettişlerinden ve Türkiyedeki teftij sisteminden bahsediliyor. Seksen bln öfretmenin avukatlıfını yapmak istiven bu çilelilere soralım? Acaba 67 ilimizde böy le kaç tane öğretmen çilelidir? Tahminlerime göre her ildeki çilelinin sayısı üç veya be?i geçmez. lilelerini, ortaya dokmekle ilgililerin ve Türk kamu oyunun dikkatini çekmek istiyor, kamu oyuna soralım? Bu öğretmenler neden çilelidir? Çiinkü: KanunInrın kendi^ine veıdiği sorumluluk duygusunu taşimamıştır, yönetmeliklerin hilâfına hareket et miştir. İşte bu çileliler karşılarında müfettişleri ve idare âmirlerini bulmıışlardır. bunlar da ka nunlarııı verdiği yetkiyi ve Türk kamu oyunun selâmeti ve istikba li irin devletin sağ kolu olarak görevlerini millet adına yapacak lardır. Türk milletine. şeref li hizmetiyle kendini adamış, eğitimci öğ retmenlerin maddî ve mânevi sıkıntılarını. ilıti>açlarını, mahrumivetlerini devlet yetkilileri bilmekte. Batı milletleri eğitimrileri sevivesine ulaştırmak İçin, her tiirlıı imkânların sarfedildiğine inaıuımız onk kuvvetlidir. Hal b«y le iken: devlet ve millet olarak çi lelerimiz yok mudur? Öğretmen Okullarına giren bir öğrenci ö'ğre nimini bitirir, köye lâyiıı edilir, bir iki yıl kalmadan. şehir ve kasa baya kendisini atmak ister, köylüve ve köye sebat etmez. köylü vatandaşın çilesi ne?, görev ve milli şuur idealistliği bu mudur? Müfettiş, okuluna teftije gider. nkul kapalı öğretmen izinsiz baş ka bir köye dügüne gitmiştir, kasabaya izinsiz iner eften, piiften mâzeretlerle. okıılda sınıftaki öğ rencinin çilesi ne?, sınıfta öğrenrinin öğretiminde randıman yok, müfefişi tarafından sıkıstırılınca müferrişler kötü, teftiş sisteml bo Okurlardan| 9 3 Gldukça ilgınç salhalsrdan geçen 3 dâva bir hayli uzadı. Gazetede Z tıpta besımlan yaymlanan vesikaların kendi kalemindeıi çıkma oldujunun ispat edilebileceğini avııkatımız söyledlği zaman İbrahim Hakkı Konyalı, özel nayatına ait konularda ispat yolunt pi dilemiyeceği gerekçesi ile, hattâ bu noktada kendisina soal b<l« Z sorulamıyacağı tezinı savuouyor, Z yargıç da hukuka uygun ouldu~ ğu teze dayanarak CunHıuriyet ; sorumlulannı mahkum ediyordu. 5 Afrodit'l kurtariTken biz mi gü^ me gidecektik? Şiiphe kurdu 5 aylarca içimizi burktu. Yargıta 5 ym Tttrk Adltyesine şeref veron Ş bir kâran ile sonunda biz de ~ kurtuldtık. Cevat Abdürrahim GüZ cün'ün başkanlık ettiği Ceza DaiZ resi Heyeti, kararmda şu gerekS çeye dayanıyordu: E Bilirkişi, kamu hlzmeti sttren z bir kimsedir. Gazetede basılan Z vesikalaf, dâvacıya bakaret \uf>jj di ile defil, sırl onun bilirkişıııjt Z görevini başararruyacak bir ni'e 5 likte bulundujunu göstermek aZ macı ile yayınlanmıştır. E Böylece, aylardır basını. ifilıZ yeyi, hulcuicçulan ve tüm aydm Z ları yakından ilgilendiren <JevZ rim Türkiyesi hesabına yersiz Z yersiz olduju kadar da anlam<»r Z bir dâva sona ererken, biikü.TJeE tin etrafmda parçalanmaz bir St* Ş ya halinde birleşen biz gazeieciŞ ler, her vesile ile büyükletimiz* E saygılanmızı sunuyor, Batı uv E garlığına ve düşünce özgürlügüE ne kasideler okuyörduk. CepneE lerde ordular yerlerinden lunrı E damaksızın bekleşiyorlardı. G.r E çekten tuhaf bir savaşü bu. r*r E klyenin durumu haUcında yer.i E ysbancı basın temsilcilerine <i*E meç veren Dışişleri Bakanı Sa Almanlar Norveçe saldırırken) gazeteciler Londraya gidiyorlaıj hattâ giineyde tüm Akdenizi ele geçırmekle İngılterenin deniz eğeraenligini çökertmeye imkân var mıydı? (Sekiz nülyonluk süngü gücU) edebiyatını nutuklarında bol bol kullanan Mussolini de nihayet savaşa burnunu sokacak mı idi? Birbirini tutmaz yorumlar gazete sahifelerini doldururken, Majestenin hükuraeti bir Türk parlâtnento ve basın heyetini, incelemelerde bulunmak U zere, on be? günlügune İngütereye dâvet etti. Müli Savuuma Bakazu Naci Tınaz'ın başkanlı&ın da, 7 Mayıs akşauıı Semplon etspreai ile Sirkeciden yoi» çıktiK Heyet üyelerınden hatırhyabıldı» lerün: General Refet Bele, Hüseyln Cahit Yalçın, Falih Bıfltı Atay, Necmettin Sadak, Asırn Us BasınYayın Genel Miidüru S» manda biri ölmüştü. Sâkin adımlarla konduktörün arkasından giden doktor, beş dakika sonra, a>nı sâkin adımlarla geri döndii. Merakla: Ne teşhis edebildiniz? Diye sordum. Doktor Stoik bir filozof gibi gülümsüyordu: Sadece öldüğünü teşhu edebildim! Dedi. llk önce tuhaf, hatta komik bulduğum bu cevap, sonradan beni bir hayli dUşündürdü. ölmek yok olmak demekti. Hepimiri bekliyen en büyük gerçekti bu. Hekimin görevi öliimü geciktirmek, onunla savaşmaktı. Bir insan yok olduktan sonra J jrolc oluşun nedenleri Uzerinde durmak, artık pek önemli bir ugraşı sayılamazdı. Konduktörün titriyerek koydufu teşhisi dok Çileli öğretmeniere bir ilköğretim müfettişinin cevabı Emeklilik süresi S. Aykut Tazıjor : «Vatanî görevini er olarak yapan binlerce ratanda?, yedek subaylar gibi bu hizmetlerinin merauriyetlerinde emeklilik süresine dahil ediimesini beklemektedirler. Ba konuda, tetkik için birkaç yıldan beri Meeliıte ilglli komisvonda beklemekte olan tasarımn bir an önce incelenerek (Jmnmi Heyete «evkfdilmnini Sayın Komisyon Üyelerınden bekliyor ve rlca edivomz.» Hıgh School erkek lisesinde bayrağa saygısızlık Adı ve adresl mahfuı bir eknyncumuı yazıyor: «Nişanatşındaki HJGHSCHOOL Erkek Lisesinde; Türk Bayrağına karsı gösterilen saygısızlık olayı uzerinde bundan bir müddet evvel Milli Efitim Bakanlıgı müfettişleri hassasiyetle durmuş ve tnjiliı müdürün yardımcısı olan Türk miidür vazifesinden nzaklaştırılmıştı. Difer usülsüzlükleri önleme bakımından da çok yerinde olan bu cezri tedbir; maalesef henii? arzu edilen müsbet sonucu ver memis bulunmakta ve Türk Bsy rafı vestiyerde tnvalet kapısmın yanında duvara dayalı olarak muhafaza edilmektedir. Bu okuldki Türk 5£retmenleri. milli hislerimizi rencide eden bu olayda en az Türk miidür yar dimcısı kadar sorumln oldnkları 1 nı ne zaman idrak rdeceklerdir Onlar; yılda bir defa dahi (öt retmenTalebe velileri toplantısı) yapılmaysn bu okuldaki meveodiyetlerinin asıl mlna ve ehem miyetini müdrik olmayabillrler fakat millî varlıfımmn sembolö olan bayraga karsı gSsterilen bn sayrısızlıfa bigSne kalmslan asla »f edilemez. mk diye çileliler soluğu gazete idarehanesinde alıyor, bir müfet tişin samimi arkadaşuıa iyi niyetle yazdığı bir mektupta Ibir gün yine kontrol ve liderliğim altına gireceksinizl sozü çileliler tarafından çalmıyor ve tehdit anlamında akseüriliyor, çilelllerin ka fası da çlleli çünkü: Kontrol, reh berlik ve liderllk kelimelerinln mânâlarını bilmiyorlar izah etme ye ihtiyaç var. (Modern ejitim ve öğretim teftlşinde kontrol, reh berlik ve liderlik esastır. Bunlar ise, müfettişlerin aslî görevidir. Kontrol ve liderlik yıkıcı değil. yapıcı ruha hâkiradir. Teftiş sistemini biz pedagoji mezunlan bu mânâda anlıyor ve uyguluyoruz. Bunun aksini duşünen çileli öğretmenlerin, teftij sistemlnde yenl bir metot ve buluşları, prensip lerl varsa ve bu prensipler çağdaj eğitim cereyanlanna ve slstemlerine uygunsa ilân etsinler öğrenelim. iş ve Işçi Bulma Kurumu yalnızca Avrupaya işçi göndermekle uğraşıyor Ankaradan Kemal Dofan yazıyor «Memleketimizin hemen hemen her yerinde tş ve lşci Bulma Kurumları vardır. ö y l e zan nediyorum ki bunlar işçi ile ışveren arasında bir nevi elçilik yapan knrumlardır. İsçileri kapı kapı dolaştırıp iş aratmaması ve işverene de çfrekli işçiyi temin etmesi gerekir. Benim gör dügüme göre bu kurnmlar sadece dışanya işçi göndermekteki vazifesini yapıyor, yurt içindeki vazifesini tam olarak yapmıyorlar. Bir şirkete varıyorsunuz, falan »ayılı kararla, gerekli işçiyi ancak «tş ve İşçi Bulma Kurumu»ndan alabileceklerini bildiriyorlar. Knruma vardıjınızda kaydınızı yapıyorlar fakat o kayıtlar hiç bir işe yaramıyor. Sirket ya isçisini oraya basvurmıdan alıyor, veya eğer sormnssa tş ve Isçi Bulma Kurumu kayıtlanna bakmadan istedi$i şahısları gönderiyor. Birinci şıkla daha sık karşılaşılıyor. Ben Oniversite 6|rencisiyim. Yaz tâtilimde çalışroam icap edi yor. Aynı durumda daha yiizlerce kişi oldagnnn xannediyorura. lyice biliyorum ki tş ve İşçi Bulma Knrnmn visıtasiyle iş bulamıyaeatım. Nitekim 8nceki yıl deneditn. Ankarada han gi müesseseye vanrsam iş yok divorlar. Gerçekten iş olmasa Lüzumiu Te!eton!ar ITFAİYE: Beyo»lu: 44 40 44 Istanbul: 21 42 22 Kadıköy; 36 n8 72 Üsküdar: 36 09 45 Bakırköy: 71 64 86 Adalar 51 60 81 tstinye: 63 60 20 * TELEFON: Santral: 22 42 10 * POLİS IMÜAT: tstanbul: 27 45 00 Beyoğlu: 27 45 01 Anadolu Yakası: 27 45 02 Sıbhî imdat: Beyoğlu: 44 49 98 Fatih: 21 15 95 Üsküdar36 05 38 * UÇAK: T H. Y (Terminııl): 44 02 96 Hava Alanı: 73 82 4(1 * TREN: Demiryolları 36 04 75 (Haydarpaşa) 22 30 79 (Sirkeci) •• BELEDtYE: Zabıta: 22 42 79 • * îşleri: 22 08 35. * HAVAGAZI: Istanbul: 22 45 8lı (Gündüz) 21 44 26 (Gece) Ka dkfcV?'"** 46 20 • * •, *'• nızya^arı: 49 18 9y N^ 44 02 07 $e*İr Hatları: 44 42 33 • 44 43 59 Üsküdar: 36 03 12 Yeşüköy: 73 84 25 Bogariçi: 63 56 35 Füvükada 51 51 28 ELEKTRtK: Beyoğlu: 44 48 00 . Beyazıt : 22 45 80 Kadık*v 36 07 10 Bakırköy: 715149 BEI KDİYE: Zabıta: 22 42 7» * Nvrycç'te hncamana ufrayan .\anuos ?rhri alevler içinde E tor filozofça bir gülümseme İle Z doğruluyordu. Bir çocuk aglıya E rak, bir köpek de uluyarak aynı E teşhisi ilân edebilirlerdi. Asıl so E run, büj'ük gerçek karşısındaki E davranışımızdı. E Bizi hiç ilgilendirmese, bir baş E kasmın vücudünde de olsa ölü E me karşıdan, gözümüzil kırpma E dan bakabiliyor mu idik? Dene = mek istedim. Bir ara koridora E çıkarak ölen adamın bulunduğu E vagona geçtim. Ortalarda kimse : yoktu. Kompartımanın kapısını E yokladım; kilitli değildl. Kapıyı E yavaşça araladım, başunı uzat E tım. Ölilnün UsHine beyaz bir E çarşaf örtmüşlerdi. Çarşafı biraz E kaldırsam, ölümün soguk yüzüy le karşı karşıya gelecektim. Bir E an durakladım. Hayır, yapamı E yordum. yapamıyacaktım. Sinir ; lerim bozulmuştu: elim çarşafa r değse her taralım zangır zangır E titriyecekti. Yatakta uzanan, san = ki otuz yıl. kırk yıl, bilemediniz E elli yıl sonraki benim cesedimdi E Büyük ve basit gerçekten korku = yordum. Adama baksam, geçti E gimiz yerleri bir ölü gözü ile gö E recekmişim gibi geliyordu bana. E Güleryüzlü doktorun yanına dön E dügüm zaman ona karşı saygım E artmıştı fakat kendimden utanı z yordum biraz. z (Arkası var)E = rsçoflu: E Tarafsu defiliz, harb dışı z Diyordu. Z Bu sözlerin altında ne derin r bir kehanet saklı oldtıfunu o sıE ralarda Saraçoğlu da bllmiyordu = her halde. Aradan bir kaç haf>a Z geçer feçmez, savaâ ateşi, taE raflı Urafsız hemen bütun miıE letleri birer birer sarmaya ba?E lıyacaktı ve biz sonuna kadar E «harb dısı» kalacaktık. lim Sarper, Anadolu AJansı Genel MUdurü Muvaifak Menemencioglu, Basın Yaymdan Şe kip Engineri. Ekspres yolculuğumuz her zamanki tatlı biteviyelilc içinde başladı. Elupres dedikse, İstanbulla Paris arasını uç gün Uç gecede alırdı bu tren. Ögrencilik yıllarırndanberi hep Semplona bindi gim için geçtiğimiz yerler, en ufak köy duraklanna kadar, âde ta ezberimde idi. Yine de sıkılmazdım tren yolculuğundan. Turizm şimdiki gibi gelişmemişti o zamanlar. Otomobille mefnleketten memlekete pek gidilraediği, uçak seferleri de sadece yaz aylarında o da pek seyrek vapıldığı halde, Semplon ekspresi fazla kalabalık olmazdı. İkinci mevki kompartımanda, çok kez tek başuna. pencere kenarına yaslanır. elimde bir kitap. kimi zaman okuyarak, kimi zaman camuı önünden hızla kayıp geçen manzaraya dalarak, memnun, hayatımı yaşardım. (Arithmetic, Algebrs, Geometry, Physic, Bioloçy) gibi bes önemli dersin sornmlnliıgiınn Î4 yasınds blr tngiliz delikanlısının teerflbesiz elleıine tevdi ettneh le; MilH Efitlm Bslcanhti tedri» sistem ve knrallanns da lâvık ol dufu finemi vermeTen bn oknlnn üzülmiyecejgim. Fakat benden her y«nü ile Mfayetsiz olan Iç sonra tanıdık veya milletvekili dnrumn talebe velilerlnln de dekartvizitiyle veya bir telefon vamlı sikiyetlerine «ebep olmak açtırmakla aynı yerde iş bnlan tadır. Bn konnTn îltriliterin d)k •an sörüyornm. Ankarada iş kat nazsrlanna snnmayı; çoenkbulmak için tanıdıifa veya mil lanmızın npratılan tstlkbatieıi letvekiline mi başvurmak lfi bkaımından faydalı tnfllShaza etzım?* mektertzj» Ankara Asliye İkinci Ticaret Mahkemesinden : Do»y«: 964/10 Dftvalı: Basaran Kollektif Şirketl adına Mazhar Basaran: Istanbul Ihsaniye Hifız Kurs Sokak No: 17/2 Istanbul Dâvacı Gür Ticaret Limited Şüketi vekili Avukat Fikret Kandemir tarafından Basaran Kollektif Şirketi adına Mazhar Basaran (siz) aleyhine 28.2.1962, 5.3.1962, 15.3.1962, 15.3.1962, 10.4. 1962, 15.4.1962, 25.4.1962, 30.4.1962, 5.5.1962 ve 15.5.1962 vâde tarihli emre muharrer gereğince 12.151. 50 lira borçlu bulundufunuz Ankara iflâs memurluğunca yapılan takibe itiraz etmiş olduğunuzdan itirazuun ref i il« iflâsınıza dair açılan iflâs davasında: Dâva dilekçesiyle birlilrte gönderilen dâvetiye, (österilen adresinizden ayrılmıs olmanız sebebiyle tebliğ edilememiş ve zabıta mârifetiyle yapürılan tahkikattan da adresinin meçhul olduğu anlasıldığından dâva dilekçesiyle dftvetlyenin U4 nen tebliğine ve duru?manın 25.9.1964 cuma günü saat 11 • tâlikine karar verilmiştir. Yukanda özeti yazılı divaya 10 gün zarfında cevap vermeniz ve yine yukanda yazılı gün ve saatte durusnu gününde Ankara Asliye tirind Ticaret Mahkemesine gelmeniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz lüzumu, aksi halde hakkınızda gıyap karan verileceği hususu tebligat kanununun 28. maddesi gereğince tebügata kaim olmak üzere ilân olunur. (Basın: 12821An08) 7867 | I z E E r E E Z z E E Z E E E E Z E Almanlar Noıveçe saldırdılar Batı cephesindeki durgunıut süredursun, 1940 yılının nisan avında ortalık birden kızıstı. Alman orduları bir ild günde Da nimarkayı istilâ ederek Norveçe saldırdılar. SkagerRak'ta tngili*,lere karşı agır bir deniz yeniljçisine uğramalarına ragmen, na«ı Ustüniüklerine dayanan Almanlar Norveç'in stratejik noktaiarını kolaylıkla ele geçiriyorlardı. Askerllk uzmanları bu hareketin anlaraıru çözmeye çalışırken, Romanyada turist kılıgında yirmi seklz bin Alman biriktiği, Onikl Adalarda îtaJyanm uhsidata giriştiği haberleri duyuldu. Ne oluyordu? Kuzey denizl kıjilannı. restîiurant KALİTE İÇİN.. Bazı anılar Bir gün, Sofyadan trene binen yaşhca bir Bulgar doktoru ile karşı karşıya oturmuş, öteden beriden konuşuyorduk. Telâş'.a kapıyı açan kondüktör, benzi sapsarı, doktoru çağırdı. Ğ>ndeki vagonda, falan numarah kompartı Dr Ziyaettin Maktav Holak Kurun Hoja» Hastalıklan rc Cfnr SlrQrjln Mülrhassısı raksım Hpıtn.csa C 9/1 4» Afı» PENDIK Kaynarca Tel : 53 48 01 7 Cumhuriyet 7889 rıııııltıııılııııııııııııııııııııııııııııııııııııııifiııııııtııııııııııııııııııııııııııııııııı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.' Yazan! B Caattllou OLDUREN SIR 147 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı .Se\ir ve Hidrografi Dairesi Başkanlıfından bıldirılmiştir : DENtZCtLERE VE HAVACILARA 78 SAYILI TEBLİG 13 Temmuz 1964 günü saat 10,00 dan 14 Temmuz 1964 günü saat 09.00 a kadar aşağıda sınırları bıldirilen saha içinde seyretme. demırleme, avlanma ve bu sahanın 9000 metreye kadar olan yüksekliği can ve mal emniyeii bakımından tehlikelidir. KARADE.VtZ ÇANAKBlîRNTJ İLE KEFKE.N ARASI nokta : E. 5831 No. lu Çanakburnu fenerinden 81 derece ve 5 mil mesafedeki enlemi 41 derece 09 dakika kuzey, boylamı 30 derece 00 dakika doğu olan nokta. 2 nci nokta : Enlemi 41 derece 13 dakika Kuzey 3oylamı 30 derece 00 dakika Doğu 3 üncü nokta : Enlemi 41 derece 13 dakika Kuzey Boylamı 30 derece 07 dakika Doğu 4 üncü nokta : Enlemi 41 derece 09 dakika Kuzey Boylamı 30 derece 07 dakika Doğu DENlZClLERE VE HAVACILARA ÖNEMLE TEBLİĞ OLUNUR. 1 inci \i DOKTOR üerı, Saç ve Zührevi HasUhklan Mütebasaın IsUklal Cad ParmaKRapı No B Tel : 44 10 73 U > Tarık Z. Kırbakan! Dabilfye Mütehassın Dr. Kâmran Şenel Takılm Sıraselviler Cad. 111/5 (Alman Uastaneıl yanı) Rer güa 15 18 aoan Tel: 44 55 14 Meçhul adam Tsdea'yi blr ere götürdii. Orada buluştuğu adam: «Maksadımız kö... Şayet plânlar gelmezse Emma'nın başıSonra Hericourt'» telefon ederek Innsbnıck' tü değüdir, dedi. Plânları bize verdifiniz tak na gelen Madam Tadea'mn da başına geUr. U Maxlmlllen oteline e«lme»inl löyledi. He dirde Madam Tadea serbest kalacaktır. Ya Anlaşıdı. Yarın plânları getirmeye gayret rın akşam saat sekdze kadar vaktlniz var.» edeceğim. ricottrt derhal otele koçtu. (Arkası var) AZOT SANAYİ! T.A Dövizl Şirkeümizce temin edilmek suretiyle Kütahya Azot Işletmelerimiz ihtiyacına binaen dikissiz boru ile paslanmaz çelik «aç ve çubuk satın alınacaktır. Her ikl malzemeye alt sartnamelerimlz esaslan dahilinde hazırlanacak teklif mektuplannın 5.8.1964 günü saat 18.00'e kadar Genel Müdürlügümüzd» bulundurulması zaruridir. Bu ihalelere ait şartoameler Şirketimlzin Ankara Zıya Gökalp Caddesi 4. îşkur Handaki merkezinden bedelsiz olarak temin olunabilir. (Basın: 12081 . A. 7215/7870) (Basın: 11889/7878) GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4O Aıtkara sivrisinek ve sıtıttadan kurtuldu Cumhuriyet Idaresi hangi işe yapışırsa. azim ve iman ile cıd riiyet ve fikri tâkip ile, vukuf ve ihtisas ile o işi görmeye, başar maya çalışır. Cumhuriyetin demiryolları siyaseti, istihsalat »iya=eti, adalet tevzii siyaseti ve diğer birçokları bunun en büyük delilidir. Halkın saglığı konusunu da dikkatle ele alan Cumhuriyet Idaresi ön plânda sıtma mücadelesinin uzerinde önemle durmuştur Bu çabanın da başarı ile. sonuçlandığı sevinçle görülmüştür. Bıı sene Ankara'da hiç sivrisinek kalmamıştır. Terctttnan Aranıyor îngilizce lisanma bihakkın vakıf 2 tercümana ihtiyaç vardır. Taliplerin 35 yaşını aşmamıs bulunması ve imtihana tâbi tutulmau şarttır. 20 temmuz 1964 tarihine kadar P.K. 746 ya kısa hal tercümelerile müracaatları. 11 Temmuz 1925 tarihli Cumhuriyet'ten (Basın: 12432/7869) ^ llk saatl 18.15 Şevket Ugurluel orkestrası 18.30 Şarkılar 7.S0 Açılış . Kısa haberler O 18.57 Kısa llânlar 19.00 Reklâmyun havaları 7.45 Haflf muzlk lar geçldi 20.00 Haberler Gün 8.00 Haberler 8 15 Salon or lük olajiar 20.30 Kitap saatl kestralan 8.45 Çeşltll müzlk 20.40 Şarkllar 21.00 Çesltli mü9.00 Türküler ve ^arkılar 9.20 zlk 21.40 Şarkılar 22.00 RekKüçük konser 10 00 Kısa haber lâmlar geçidl 22 30 Kanat GUr ler Kapanı;. orkestrası 22.45 Haberler 22.55 12.00 Açılış Kıss haberler . Sa Ara melodllerl 23 00 Gece mülon orkestralanndan 12.30 Şar ziğl 23.30 Çeşltli müzlk 24.00 kılar 12.50 Hafif müzik 13.00 Kısa haberler Kapanıs. Haberler 13.10 Şarkılar 13.30 Küçük orkestra 13.45 Saz eserISTANBUL 1L RADYOSU leri 14.00 Dans müzlğl 14.15 Haftanın programlan 14.30 Gök17.53 Açılış 13.00 Dansa çağrı çen Kaynatan vc gitarları 18.30 Caz plâkları 19.00 Salon 14.45 Türküler 15.00 Kaj'ip mek orkestrssı tle otuz dakika 19.3P tupları 13.05 Kı?a haberler Minyatür müzlk 20 00 Plâklar 15.10 Şarkılar 15.30 Çocukların arasında 20.30 Haflf müzlk saatl 16.30 Çay saati 17.00 21.00 Cumartesi konsert 22.00 Yurdun sesl 17 30 Karma faslı Operet melocllleıi 22.30 Çeşitli 17.57 Kısa llânlar 18.00 Genç müzlk 24.00 Kapanış. ISTANBUL ANKARA «.27 Açılış 6.30 Gunaydın sayın dlnleyicller 7.30 Sabah müzlğl 7.45 Şarkı ve eaz 8.00 Haberler 8.10 Hava durumu 8.15 Slzln lçln çalıyoruz 8 30 Sollstlerden birer şarkı 9 00 Kapanış. 11.57 Açılıç 12.00 Kısa haberler 12.02 Victor Young orkestıaBl 12^5 Kücük llânlar 12.40 Şarkılar 13.00 Haberler 13.10 Hava durumu 13.15 Lucho Gatica söylüyor 13.30 Kadınlar toplulugu 13.55 Kayıp aranıyor 14.00 Reklam programlan 14 45 Türküler 15.00 Cumartesi knnseri 1S.00 Şarkılar lfi.20 Rariyo kltaplıgı 16.35 Hepsl Almauca »öylüyor 17.00 Kısa haberlpr 17.02 Çocuk saatl 18.00 Türküler 18.15 Reklim programlan Bir fesat yuvası basıldı Polis Müdürlüğü son günlerd'e «Arap Fukaraperver Cemiyeti adı altındaki bir şebekenın fesat yuvası halinde zararlı faaliyette hulunduğunu tesbit etmiştir. Burada faaliyet gösteren bazı şüphelı fahıslar yakalanarak tevkif olunmuşlardır. Bunların. Mısır ve Suriyede bulunan Hilâfet taraftarları ile temasta oldukları anlaşılmıştır. Sıtma mücadelesinde Uazanılan zafer, Aııkara'yı sılma âtetinin âmil ve nâkili olan sivrisinekten kartarmak olmuştur Büyük Millet Meclisince bastınlmasına karar verilen bronz ve nıkel paraların Avrupa darphanelerine sıpariş edildigini haber aldığımız zaman derhal Başvekilımizin bu sözünü hatırladık ve neden Ztytınburnu fabrikalarında bu işi yaprruyoruz? diye kendi kcndimize sorduk. 19.00 Küçük llânlar 19 05 Spor aayfa»ı 19.15 Haflf melodller 19.40 Nes'e Candan Şarkılar 20.00 Haberler 20.25 Hava durumu 20.30 Şarkılar 20.50 Uykudan Snce 20 55 Küçük llânlar 21.00 Kısa haborler 21.02 Kıbrıs için! 21 10 Hayata bakış 21.40 Yenl hesteler 22.15 Dlnlemekten bıkmadığınız eserler 22.45 Haberler 22 55 Dans! Dans! Dans! 24 00 Kapanış. ANKARA İL RADYOSU tsmet Pasanın düsturu Milli sanayi ve iktisadivatı himaye konusunda Başvekil Ismct Paça şu düsturu vazetmişti: «Herkes kendi evinin işini kendi gormelidir.» 16.57 Açılı? 17.00 Danca çagrı 18.00 Akçam Ustü ' konıw>rt 18.30 Cumarte«l konseri 20 Ofi Çeşltli melodller 20 15 Radyn ilp tnglllzce 20 30 Müzik sevprlerİP baçba?a 21.30 Haftnnın plâkları 22.30 Dans müzlği
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog