Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

IKÎ CUMHURIYET 11 Temmnz 1964 HMIIIIIIIUIIIIIHIIUIIDÜLL Kokusu. Kıtlık var diyorlar, para kıtlıgı .. Piyasada par» yokmnş; çünkü ortahkta güven yoKmuş; herkes parasını saklıyormuş. Nereye «.aklıyortnus? Tatagtn »Itın», yorganın içine, topragın dibine, tavan arasına, kilerin kuytusundaki çömleğin dibine, kitafeın yaprakları arasına, boynuna astığı küçük torbaya .. Ceçenlerde bir dostan dostu, yüzde otuz beşle balduğu banknotları koklamıs koklamış : Emin olun yatak kokasn sinmisti .. diyor. Yatak kokusu nola? Çesit çesit jatak kokura var : Kimi yatak mi« gibi kokır. kimı yatak ter kokar. kimı yatak küf kokar, kimi yatak ot kokar, kimı yatak Pariıio «on m«dası gibi kokar, kimi ystak sabun kokar, kimı yatak lavanta çiçcği kokar. Am> paracını siltenin içine dikecck kisinin yatafı ne kakar? Işte paraiara sinmif o koku! Yüzde otuz be« faizle bankootları almış olan akıllı, değerli kâgıtları elinde, avucnnda ısıtır koklarmış. Ne kokarıa k»k$nn. paranm Wr keknsu »Idugu mahakkaktır. Zsten Türkvede bir devim \ ar : Paranın kokutann aldı derler. Bazı kisiler paranın koksıtınn aldı mı. av k«kua almif cisı lagar gibi kulaklannı diker. Zaten bu kkilerin öylesinc hassâs bir bnrnn vardır kı, tâ binlerce kılometreden. \e günlerce öteden alırlar paranın kokiuunu Bütün havatları paranın kokusu ptsinie. burnn yerde, kimi laoıan koklıvarak, kimi zaman u»vLıyarak segirtmekle geçer. Bir çesit »\ zevkl .. Biylejfne insanlar psranın eerrek kokıunnı bilen degerii nzmsnlardır. pr*feıvoneller4lr. Bir de amaterler var. Bakarsım* ki jönprörnne eibi bir issiz delikanlı, cebinden çıcır gıcır blr ^ılük çfkm.s Mısır hısır hanknottan etrafa Tayılan Caleche .. tçinizdc ba7i cahıller bilmez, öjretelim: Bu, son moda bir koiannn adıdır). Verden buldun bu paravı jitolo? Kimhilir hançi kadın çantasında, kaç gün jatmış bn para... Ta 4a Bion kırmızı tırnaklı bir el, çeklyor blr bea yttclttk... Genzinize jelivor bir Detchema, ya da Diorissimo . (tçlnizde bam eahtUcr beiki bnnlan da bilmez: tklsl de MD m*da iki k»k«dar). O««ob Para dedigin böyle kekmalı canunt fioadf biliyerum, içinizde fün görmUf klyiler : Bthey sâf adam, senin ne budala olduğnn paraniD kendl•iyle ntra^acak verde kokusuyla uğrastığından belli. îster gül kokauo. ister lâgım .. Sen üstündeki rakama bak, kaç »ıfırlı? dlyc kendi kendilerine löyleniyorlar. Katılmıvornm börle dUsünenlere .. Paranın koknas SaetnlU dlr. Hattâ bazan üstündeki rakamdan da Snemlidir. Bir hamalın İC ecbindcn eıkardığı ter ve kir kokan liyme liyrae para... veya domnı derisl cüzdandan çekilmis yaprak clgaragı kakaıı psra... Namnı kokan pars .. namussozluk kokan para .. rüsvet kekan para yotguzlnk kekan para... alınteri kokan para... vttmtteri kokan para hırsızlık kokan para... haydatlak kokan para... alçaklık kokan para... hak kokan para .. haktızlık kokao para... Bazı paraların kokasn öylesine çıkar ki, yalnız yakıodakileHa de£il. biitün toplnmnn bnrnn direginl kıracak kadar .. Şimdilerde dnymnyor musnnnz o koknymT Hele bele »on zamsnlarda bacı kleilerin elinde toplanan milyonlarca lira banknoimn kokttıa Syleıine yayıldı ki ortalıfa, eğer adalet *«riti imdada yetişip dezenfekte etmezse ortalı*ı, piyasa bfisbütün kokuBakın koklayın bavayı dnymnyor mnraıınz : Ö468Ö8ÖÖ,.. Mide»i bnlanıyor namatln vatanda^ın. Sehir Yeniden çocuk bahçeleri açıiıyor Beledıye, İstanbul halkının behrli bır gezı yolu halıne getırdiğı Snkeci . Florya sahil yolunun Ye[dıkuleye kadar olan kısmını yefiliendirmeğe karar vermıstır. Dijer taraftan Haşım tşcan'ın şehnn çeşıtlı semtlerınde yaptığı ınceleme gezılerı sırasında ıleri sürülen Şenlıkkoy, Ferıköy, Fatih, Iskenderpafa çocuk bahçelennın düzenj lenmesıne de baslanmıştır. Bu bahçeler yakında hızmete açılacaktır. 1 D Ü Ş Ü N C E L E R Bir Yıldöniitnü l l l l l l lKl Il IlVl IlIlIl*l!l l l l l l l lIl Il 'l Il 'lIlIl !l*l I I I I I I I I I I I I V 1 istanbul'un çeşitli görünüşleri lıtanbul üzerine yazılmış iki kıtap masamın bir köıeıinde yan * yana duruyor. Bu kıtaplardan ilki «Fransız Edeblyatmda tstanbul» adını tajımakta ve 1806 yıhndan 1931 yıhna kadar bu güzel fehrı gezıp gören Framız edebiyatçılarının ızlenımlerini bir araya getirmektedir (1). Ikinci kitap. Yahya Kemal Beyatlı'nm 1913 1922 yıllarında çeşitli gazetelerde İstanbul konusunda yayınlamış olduğu yazılara 1935 ve 1942'çle yaptığı iki konuşmanın ve 1954'te yayınlanan bir incelemenin eklenmesiyle mevdana gelmiştir Her ikisi d» 1964 yılında çıkan bu kitaplar çeşıtlı açılardan lstanbul'un gSrünuşlerı oldugu kadar değişeni ve yerinde sayanı tesbite yardım ettikleri için de ilgi çekicidir Yahya Kemtl'in k.tabına verilen ad, «Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul'» mısraından alınmiî olan «Azîz tstanbnl» dur (2). Kitabı yayınlayanlann dünya görüşünü daha ilk kelimenin yazılısı belli ediyor olmalıdır. Belirtildiğine g8re, kitapta ctnürakün oldugu kadar fonetik bir imlâ> kullanılmıştır. Ord. Prof. Dr. Tevfik Sağlöm (27 Mayıs 1882 11 Temmuz 1963) Yazan: Dr. Refet URAL Soyadını neden ve niçin SAGLAM olarak aldığını bilmem »nu, Onun bilgide, karakterde ve inançl;.rında sağlam olduğu Türk tıp âleminde her zaman söylendi, söyleniyor ve »öylenecektir. Yalnız bununla kalmayıp, 81 yıliık ömrünün 60 seneıini memleket hizmetine harcıyan ideal hoca, hekim ve ilim adamı olarak daiaia da alkı^lanacaktır. Evet hayatta hiç. bir zaman mcvki, ikbal, şöhret için bir hırs duymayan, gözünde hiç bir dünya nimetleri obnayan ve öldu fiinde arkada haniar, apartman lar, kâşaneler degil kamyon doluau kitap, gönüller doluau sevgi ve Türkiye smırlarını aşan şöhret bırakarak, ebediyete geçen sene bu gün göç etti. Nur içinde yatsın. Işte şu an Onu gurur ile tevazuu meczeden tavrı, yalnız ve yal n« Ume eğtlmi» ba»ı>.» görüyor, net ve püruzsüz konuamasi nı duyuyor gibiyim: «Hanımlar, efendüer, Iyi bir hekim olmak için yük»ek bir tıp âiimi olmak kifayct etmez. Aynı zamanda iyi bir insan ve ince bir sanatkâr olmalıdır. Hrklmlikte muvaffak olanlar hekimlik sanatı için bu .»v safa fıtri veya kubf olarak m* lik olan inunlardır. Hekimlikten lasibini alanlar bu sanatkâr n ı Uıni duyar. onu btitd/i Mceüklerine vararak. hiss>(itrk seve rek icra eden kâmıl >>>«<.nlardır Hekimli^i adi bir ıım^er rasıtası addrdenler ve o tislr koyanlar hrr sevden mahrom sünahkâr kimwlerdir.» Ornek bir insan vv örnek bir bekün olmak için gem; dimağUra bunrian daha <yi utır ediieme/ \aşamanın ;alAmak demek 'ildufuna inainn ve inandıran bu biıyük adaın ÎJ yaşm6» i eylul 1901 de tabip vüzbası nlarak diplomasını aMj, zaman Ustun kabiliyet ve zeUssvle hocası Dr. Süleyman Naman'ın dlk katini çekmi? Gülh%nı'aı dahiil *t asistanı olarak «a'ınıstı. 1908 da akademik kariyere intUap etti. 1H12 Balkan harbi çtktı^ında Fakttlteyi bırakarak cepheye Ritti, Bu sıralarda ordu Tlfüs hastalığından kınlıyordu. Bu hastalıkl* mucadelenin ba;ına RMirildi. 1 inci Cihan savaşı *ıralarında 1 inci kolordu Hıfzısıhha muşavirligi. 2 nci ordu ba^tabibı ve 3 üncü ordu aıhhiye reisliğinde bulundu. Bütün harp hovunca Doğu Cephesindp B C V 0 K Cavit Oıhan Tütengil Belediye, şehir bizmetlerini ytirütn»ek içjn, butçesınin imkânları ni«petındc ihaleler yapmaktadır. Önümuzdeki gunlerde de 888.684 liralık malzeme alımı ve inşaat işi ihâleye çıkarılacaktır. îhalenın buyük bir kjfmuu yol insaatında kullanılacak parkc Uşı ve mıcır tefkil «tmektedir. Belediye inşaat ve yol onarımı için 889 bin lira ayırdı Her yıl yapılagelmekte olan T.M.T.F Uluslararası Kültür Testivalınin dokuzuncusu bu yıl da 3 1 3 ağuıto* tarihlerı arasında Açıkhava ve Yenı Tiyatrolarla Rumelı Hisarında yapılacaktır. T.M. T.F'nun bu festıvali yaz aylarının geniş yankılar uvandıran bir kültur ve sanat olayıdır. Marsılya sef«rıni yapan Ankara gemısı dun 1 S yolcu ıle Franıaya O hareket etmıstır Ankara gcmıtiyle gıden yolcu'ır arasında 'iı kı^ılik yabancı oğrenci kafıl»si de bulunmakta ıdı. Saraçhanebaşında insa edilmekte olan oto yeraltı feçidınin Unkapanı tarafuulan kazı ifi tamamlanmiftır. Akaaray Urafından kazınm da kiM bir türe içınde tamamlanmaauu çalifilmaktadır. Geçidin Unkapanı lusmında. zemın betonu dökümune bugünlerde ba|!»nma»ı için gerekli ha zırlıkUr yıpılmaktadır. Son bir hafta içinde fehirde 28 yangın olmuf ve yangınların 2S'i baflangıçta «öndürülmüftür. Itfaıye te(kilitı yinc bu •süre içind» 8 cankurtarma olayını müdahalede bulunmujtur. I Bu arada Itfaiye poliıl tarafınA*n çeııtlı 32 işyerı kontrol edilerek, yangın önleme vc löndürme baj(itı>ndan alınmajı gereken tedjbirter müeıseıe «ahtplerint bildi Kültür festivali 3 ağustosta başlıyor «Ankara» gemisi 105 yolcu ile Fransaya gitti Oto yeraltı jjeçidinin kan işi sona erdi Bir hafta içinde 28 yanffin oldu İstanbul (Yıldız) Ak şam Teknik Okulu Müdürlü ğünden: 19641965 öjretim yılı içın okulumuzun Makına, Elektnk v« Inşaat jubelerine ahnacak oğrencıler, İstanbul (Yıldız) Teknık Okuluna ahnacak oğrencılerle bırhkte tek bir girıı imtıbanuu tabi tutulacaklardır. Stnat vt Yapı Enıtıtul«ri mezunlarının girış imtıhanların* k»Ul»bilm«lerL isin 3 agustot 1984 pazartesı gunu Enttıtulerde yapılaeak olan eleme imtıhanlanna katıhp bajtn (iğlamı; olmaları. gerektiğintjen bu gıbı Je.nn el»jp* •İmttkBntga ışirmrtc ıcin 3 ağustoı 1964 gunune kadar Enıtitu MudurlukTenn'e başvu rup kayıtlarını yaptırmalırı «arttır. Devlet Lıse imtihanını verm ış olanlar doğrudan doğruyı gln» imtıhanlanna katılacaklardır. Girif imtihanlan 29 eylul 1964 5 ekım 1964 gunlen araıında ve bu imtihanlar içın kayıt ijlemleri 1ÎS eylul sunlerı arasında yapılacaktır. Fazla bılgı, Okul Mudurlüğu nden ahnabılır (Basın: 11917/78(55) 1806 yılının Ktanbul'unda Chateaubriand'm gözüne çarpan üç özellik «hemen hemen hiç kadı> na rastlanmaması, tekerlekh arabaların mevcut olmam»sı, bası boş köpek sürüleri. dir. Lamartine 1850'de Türkiveye ikinci defa geli$ınde Boğaziçı kıytlarındaki jahane «aravları gdrüp şu yargıya vsrır: «Asyanın gençle?mesi. güne? altında pırıldayan Amerika gibi geldı banat Aynı yıl lıtanbulda yaptığı bir gezintiyi. ölü ölümünden sonra vayınlınan notlarından ögrendiSimiz Gustave Flıubert, ha^talara nefeı eden Üıküdar seyhinden. Galata'nın donuk ısıklı gürtiltüH! piı yollarından »ozettikten «onra lunları yazar: «Oralarda vür sene »onra harem diye bir şey kalmıyacak. Avrupa kadinlarım Srnek alırl«rs«. biraz tonra roman dt okumaga baştıyacaklanna lüphe yok» Teophile Gautier'nln 1853 fstanbulunda «irıklı hamallarl» yük tısivan eıekler biribirlne karıjır 1900 tarihinde Pierre Loti'nin gorüyle Ntanbulda tdegi»mez mızinın nıjaneıi» olan camiler «Deniz ve nhtımlarda modern v« değer^iz »eylerin üıtünde. e>kı hitıralara, iılâmlıgın ta«arvuf hülvalarına, Allahın bü yazarımız için «Bu' devletin iki raâ1 nevî temeli var' dır: Fâtih'in Ayasofya minâretinden okuttuğu yüklügune ve ölüme yukarıdan ezan... Selım'in Hırkıı Saİdet bakıyor gibidirler». 1905 yılının onunde okuttuğu Kur'an...» tttanbul gecelerinde Anoa ve 1942 yılında Beyoğlu HalkevınNoailles yangını haber veren top de yaptığı konusmada tarih çerçevesının dışında yer alan tek lesleriyle uyanır. 1910 yılında Charles Diehl'ın gozlem »udur: «tstanbul'un buDolmabahçe Sarayı üzerıne göz günku baraphgı ba»ka bir bahislemleri ne kadar düşündürücü tir». dür: «Dolmabahçenin merak uİstanbul yalnız Türkiyenin eski »andırıei kmtnlanndan bin olan Roma tarzı banyo gibt, her taraf bir başkentı olarai değıl, sayılı mermer, dante! gibi işlenmiş dunya şehırlennden bırı olarak kaymak tısı. Bu çok pahalıva da ortava çıktnaktadır A Hummal olan, lüzumsuz şâşaa, çok boldt yeryuzunun en guze! üç yeni ve içinde kımselerın yaşa sehrı arasında tstanbulu anarken madıfı bu sarayda, insana hem tabiatm v« tarıhın bu şehre çöhüzün veriyor, hem de fazlı mü mertçe verdiklerinın eskisı altee»»ir ediyor. E«ki A»ya Türki tındadır. T. Gautıer'nın deyimıyı yesinin. modern Avrupa âdetle le toprakla gbkyüzu arasında dalrine intibak ıçm sarfettijı acı ve galanan en guzel çızgı olan Boyetersiz gayret'. Aynı vılın bir ğazıçı'nı bır yana bırakıp, bu kobaşka gezginelsi. Henrı Bertrand ca şehnn »osyil çizgilerini yakaBareilles. ?u kıyaslamavı vapar lamaya bakmalıyız Yasalari ve Paris'te ne kadar meyhaneci kurallara sırt çevırmenin, her v a « a Ntanbul'd» da o ni»bette devırde boru»unu ötturmemn yoı kahveel var. Yenicımi ön(in«1ek( lunu bulan «nüfuzlu» ların elbırı vazıeıvı da hokkası, kamiî kale lığıyle İManbul bır tıcaret metaıj m ' v t mektubunun vazılmasını htlıne getırilmiştir Orada alınıp bekleyen çömelmış kadını tle bi »atılmayan hiçbır sey, para ve bı.; ze anlatır lek gücüvle sağlanamavacak tek + bır eme! kalmamı? gıbıdır Yahya Ketnal'in •Eıki Bi?an> tçlnde yaıadıgımı? tstanbul'. harâbett ü«tüne kurultn TurU jrtık Botaziçi'nın mavi suları deNtanbulı u ?aman bovutı: ıçınrif jıl. bır teıatlar uçurumu ıkjve bir derınlık kazanıvor B'i lerın Dolu\or Yoksullufiun ınanılm»' lık içinde bırı mu.li.iman bırı ılsnı Ortaçagın kohne kalıntıları degıl» dıve üzerınde duriugu 85" hav^ıvetının bır pula veya 1453 tarıhı hülyalarının bi? «atılHıgı bır ortamin vanı basın langıç noktasıdır Ona ?ore ^a ak'a durgunlık veren «efıhat «Türklüğün hifızaiınd» dâima er .tom reaktoni çalısmiları ve mübârek blr rakam gibi duracaV ıvenın sfarınına ısık tutan olan bu târih «valnı? bır dönürr e*lı çırp'nıslar ver alıvor Bue noktaıı olarak kalmamış. <karr (ilırsa, Avrupa vakamnı ve kaderin etrarlı bir hükmü. tıyıların» baglavacak köprürİTi nün de (erçekleştitı zaman par nc* dü»unülme«i vt t\t alınmav çası olmuştur Akıp Kİden hayc rereken kopru hu tezatlar uçuru vc yatayan insanlsı verine dün'« nunu kapatacak nlan köprüdur baglı kalan veya dün ile ba|tlan *ıı kopru vılnır tntanbulun ık tısı olan yapılar. «emtler. davrı .akajım defiil. Trskvt'dan Df>2'. nışlar Yahya Kemal'in tstanbu \nadolu'v« bütün Türkiveyi bırılunda ön sırayı alır Bazan bütu> nrin» k>vustur»c*k bir gününü «yırdı|ı Topkapı'dıtstanbul gecenır teç laatinde Eğrikıpı'yı, Hi^ar'dan Sehitlik . itnrt ıv ; ' l 'rt"T <vdml«ttığı bır kadar uzanan, Anıdolu Hi'»r:mevdıındj< <KrameU latarken da veya Topkapı Sarayında tr :'u>akalaı ;ııcuk'»rlır Bu çocuk çen taatleri dolduran geçmif v» kımdır" Hangı «osyal sebepler niden yaşamalar, tıtanbulun • ıinu lokaga ve geçım kavgasına payrı görünüslerinl ortayı koyar ıtmektedir' Bu ?ehrin sokakları Bu açıdan bakılınca Rumelihısarı nı dolduran ohıptiz çocuklar voj fethi hatırlatan bir levha, Süley lunuzu kestikçe özlenen köprü maniye milliyetimızin en büyuk yapılmamıj demektir Çevremiz. anıtı, Eyüp «ölümü manevl bir K de olup bitenlerden utanç duyutirihat gibi gösteren mezarlıklar vorsak, belkı o zaman «köprü» şehri» olur. «Ezantız tetntler» nün temelleri atıhyor, diye umu! karııtında kötümterliğe kapılao <ja kapılabillrlz. (1) Çevlren Medlna Sayar, Varlık Tayınları, tıtanbnl 1964. Yazan: çaüşarak onbinlerce asker bin lerce subay, yüz doktor ve bır ordu fcumandanını yok eden korkunç Tifüs salgımnı durdu ran tek adamdır dersem hata ı$ lemedigimden eminim. 9 haziran 1918 de Gümüşsu>ru'na taşınan Güihane haatanesi baş tablpligine getirildi ve aynı amanda Tıp Fakültesi Propödötik dersi hocası ldi. Millî mücadele sıralarında bır çok görevlerde bulundu. 1923 de tekrar Güihane hastanesinin bafina getirildi. Harp içi ve harp aonrası oldukça sarsılmı» ve eski şöhretini kaybetmif olan <ülhane'ye, yinr illm ve araştırm:» ocağı, Üniversite sonrası eğitim yapan vüksek bir tıp okulu haline getirdi. Bu vıliar yani UÜ31S27 arası Gülhane'nin altın vıl ları nlarak vasıflandırılır. 4 mans 1928 da tıp fakültesi Iç haatalıklan hocalıgina secıkli. Vün yılında paşa oldu. Aynı vıl kurulan İstanbul Verem Mücadele cemiyetinde aktif rol aldı. 1929 da veni kurulan istanbul Etıbba odaaı başkanlığına seçildl. lt»o da Istanbul sehlr meclisı üipsı oldu. 1933 de Cniversit» reform'u oldugu vnkit Tıp raldil?f>ı nci iç hastalıklan klınijinın ha?ına getirildi ve veni fakültenın dekanı idi. 2 Haziran 1942 de Profesörler Meclisi tarafından 3 üncü Dahiliye Klinigi Ordünaryüs'ü secıldi. Işte bu Klinikte emeklilik yaşına kadar kalbl, ve kafası ıle daima genç kaldı, çalısiı, yarattı ve vetiştlrdi. 194S194fi ara«ı Rektörlüğii sırasında İstanbul UniversitPM çok ,eyler kaıa.ıdı Üniversite muhtariyeti tasansı Onun zamanında hazırlanmıg ve kanunlay mıştır. 1952 marısında 10 ya«ını doldurduğu İçin emekliye aynldı. Bu bir köseye çekilip oturmak. istirmhat etmek değildl. Eliyle kurdujru. inançlarıyla gerceklestirdlgi ve kudretiyle eeli?tlrdiçi Verem Savaş Derneginin baştna ge<ereU bütüu mesaUini ona harcamıştır. Denllebilir ki, bu gün için Tiir kiye'de Ttiberküloz (Verem) çok azalmifsa bu zaferin baş kotnuUnı Dr. TEVFtK SAÖLAM'dtr. insanlar fânidir. Asıl mesele »serlerl ve fikirleriyle vasayabilmektir. Paşa Hocamtz da ebedilejmeye hak kazanan gerçek büviik adamlnrdan hirirdi. FELSEFE LUGAT1 Tamamlandı •, Brheı cıldı «0 I X . Hei uç « M ı ı u n txı«ltca varlarl: J F. SEVİNÇ ve ERDOÖAN FINDIKOGLU MELİKE . NUR'un doğu^•afcrsrftâ've doefta*' rm« mtJJde!«1er.' IST4NBULBANKASI Sühunet Ege ve Marmarada biraz artacak Önünıüzdrki 24 ıaat içind» yurdu mıızda bava: Oogu Karadenlz bol gesi ile Kart. Erzurum cevreleri parçalı bulutlu ve mevzli «agmnak yagiflı, dijer bolgeler ve Samsun civarı az bulutlu *eırr*ı rüzgârlar genel olarak Kıı/r •"•'•rden haflf. yer yer orta ku» » • • '7mir, <' • Konya, Ankara, Bandırma. Slllftce cevrelerinde zaman zaman kuvvetllcf. eıecek, hava sıcaklıklan düne nazaran Ege ve Mjtrmarada biraz artacak, dlfer bölgelerde önem11 değişiklik olmayacaktır. Önümüzdeki 24 »aat İçinde Ankarada hava: Az bulutlu geçecek, rüzgârlar Kuzeydoğu yönlerden hafjf, zaman zaman orta kuvvette esecek. en yüksek hava ncaklıği 23 derece civarmda bulunacaktır. n •. (2) Tahya Kemal Enıtitüsü Tayını, tıtanbnl 1984, 208 f. Kanaat ve Inkılâp Kltabevleri } $ ( 9 7.9M Cumhurlyet 7396 Sermayesi 20.000.000 Lira Y«ni açılan Şubekrinin Hususi Ikramiy* Çakllişl BOLU ŞUBESİ 2 5 . 0 0 0 Lira Son pıra yıtırma oOnO : T AĞUSTOS AYIE SENOK Ue (Çftlnu» |EREF «ENOK Evlendller Flory» 10 7 1»M F.il: 5583 7887 Binaca diş macunu serinletici ve koku gidericidir (Reklâmcıhk: 2506/7891) 15 İNCİ KOLORDU S ATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN İ Z Mİ T 1. Aşağıda yazılı ıkı adef onarıra i»i 2490 tayıh kanunun 41 nci maddesıne gore açık ek sıltme uıulii ile ıhaleye çıkarılmiftır. 2. Eksıltmesı 15 ncl Kor. Satınalma Komisyonunda İZMÎTte yapılacaktır. 3. Isteklılerin »artnamede yazılı evraklariyle 29 TEMMUZ 1964 Çarşamba saat 17 ye kadar IZMÎT înşaat Emlâk Md. ne muracaatla yeterlık belgesı alma lan şarttır. 4. îh«le dosşaları, keşıf ye şartnameler her gün me$ai ıaatlermde ANKARA As. Lv.  mırlığinde, 15 ncı Kor. Satınalma Komisyonunda, tZMİT İnşaat Emlâk Md. günde Göynuk ve Düzce As. Şb. Başkanhkla rında gorülebilir. 5. Postada vâkı gecıkmeler ve telgrafla müracaatlar nazarı dıkkate alınmaz. 1 nci kesıl IjiD Cinsi bedeli G. Teroinatı tbalc gdnfl ve auti 1 Düzce As. Şb. 20.000 TL. 1500 TL. 3 Ajustoı 1964 14 de Bınajı onarımı 2 Goynuk Aı. Şb. 15.000 TL. 1125 TL. 3 Agustot 1964 18 da Binası onarımı (994 Baıın: 12659/7864) Ittjg meydan. Son pıra yatırmı günO : 15 TEMMUZ Ankarada TEŞEKKUR 5 7 1964 pazar güntl blzleıi hiç unutamıyacagımız buyük acılara fömerek aramızdan dönmemek üzere aynlan canımız gibi sevdlğlmlz kocam. babam ve kırdf>«lmlz ebedt yolculu^una uğurlamak Uzere yapılan Wrende hazır bulunsn. çelenk gönderen, blzzat gelerek veya telgraf, mektup ve telefonla acımızı paylasan U Bankası kadlrblllr kıymetll Genel MUdürüne, Istlhbarat Müdürüne, Müdür ve mensuplanna, Vakıflar BaçmödürU vtAbide ve Yapı Işlerl Şube«i menauplanna, bütün dott srlcada; ve akrabalanmıza en rt*r1n fükranianmızı arzederiz. Karuı, Kın, Ablası, EnlştMl İst. 7 ci İcra Memurluğundan Do»ya No: 962/1013 Mahcuz olup satılmasına karar verilen 1 adet 500 lira değerde ünoga marka ayaklı ayağı Zenıth marka dıkış makınesı. 1 adet 500 lira degerde Sıg net marka dikıs makınesı, 1 adet 500 lira değerde Sığnet marka ayakh dikış makinesl, 1 adet 400 iira değerde Transıstörlü radvo, 1 adet 500 lira değerde Büfe 1 adet 500 lira degerde vitrınlı büfe. 1 adet 500 lira degerde dalgalı berj formıka kaplı bufe, 1 adet 800 lira değerde şerabı formika kaph üzerı damalı büfenin bınnci satışı 23 7.964 perşembe gunu saat 12 00 • 12.30 arası halen bulunduğu Emınönü Zındankapu tpçıler No: 401 . 403 de Kendir ve Keten Ticaret evınde satılacaktır. O gün venlecek bedel muhaoırnen kıymetın % 75 inı bulmazsa ikinci latışı 24.7 964 cuma günü aynı yer ve laatte yapılacaktır ve en çok artırana pejin para ıle ihale edılecektır İsteklilerın mezkur gün ve saatte mahallındekı memurumuza müracaatlan ılân olunur. Tellâliye ve ıhale pulu alıcıya aıttır. H. B. (Basın: 12575/7863) Her iki fubtde dı birtr kişiye 1 Q . Q Q Q L j ŞAHAP SONATı Temmuz 11 Rebiülevvel 1 He.sap açtıranlar aynı zamanda umumî çekilişlere de iştirak eder Müşterilerimize bol şanslar dileriz. V. 1 5.36,13.1917.19 20 42 22,401 3.19 İSTANBUL B A N K A S I ; S Ş ; E. J t.S4| 4.37| »J7|H.00j Kuşlar KUŞLAR 19 20 KUŞLAR KUŞLAR Uştı. Yatak odalarının pencerelerine tahta kepenk yaptı, bacaların agızlarını kapattı. îyi ki o gün boş günüydü, çiftlikte calısmıyorda. Bu I? ona eskl günleri, aavasın ilk günlerini hatırlattı. O Mmanlar daha evli degildi. Plymooth'ta annesinin evindeki bütün karartma kaplamalarını o yapmıştı. Sıfinagı da o yapmıştı. Ho», aonradan bütün bonlar hiç bir ise yaramamıştı ya. «Aeaba çiftlikte de bn tedbirlerl alıyorlarmı?» diye düşünüyordn. Pek sanmıyordu; çünkü Marry Trigg de, karısı da çok genif yürekli kimıelerdi. Belki de bütün bnnlara kahkahalarla gülüyorlardı. Simdi onlar ya danıa gitmişlerdi, ya da biriç oynaraaya. Karısı mutfaktan: «Temek baıır» diy» se»lendı. Nat: «Peki, gellyornm» dedi. Taptıklanyla göfıü kabanyordu: Kepenkler, kapaklar pencerelere, bacalara tıpatıp oyuyordu. Oğle yemeğinden kalkıp da karuı bolası(a koynlnnca Nat radyoyn açtı, taat bir baberlerini dlnledl. Karısının fabahleyin dinleyip de bir kifıda yaydıjı o bildıriyi bir daha okudnlar; valnn, batıerlerde daha feniş bilgi veriliyordu: «Ruş fürüleri her yerde karışıklıklara yol acmıstır. Bu arada, Londra'da bu tabah saat onda ku<lar enkyüzünü öyle ııkı bir fekilde haplamiflardı kı koca şehrı sankı büyük bir knra bulut ortmüştü. (Arkjt , ,ırl Aeaba otobiı* darafına gitıe de oradakl telefondan polUe haber mi veneydi? Evet ama, •nlar ne yapabılirlerdl ki? Klm ne yapabllirdi ki? Fırtınadan, açlıktan dolayı, orada, koyda, onbinlerce martı denlzin ttcerinde durnyorlardı. Polis onu ya dell lanırdı, ya farhoş. Ta da, ennn anlattıklannı hiç telaf göıtermeden kar. filar, «Evrt, rraberiml» var. Hava bozdngu İçin kuşlar gürü iürü karaya doeru geliyorlar» derdl. Nat dörtblr yanına bakındı. Başka kuşlardan gene hlçblr iz yoktn. Aeaba sognktan bep kaçıp gltmlşler miydi? Eve yaklaşırken, kartıı kapıya çıktı onn kar«ılamaya. Tellfla : «Nat!» diye haykırdı, «radyo da •Syledi. Şlmdl »zei bir bildirl «kndnlar. Tazdım.» Nat: «Ne lovledl radyo?» diye sq>rdn. Karııı: «Kuşlara dair» dedi. «Talnız bor'da «letHmiı, her verde öyle olmnı. l.ondra'da, bütflıı yortta. Kuşlara bir sey olmoş.» tklsl de mutfaga firdi. Nat maıanın Oıerlnde duran kttidı okudn; •Bufün ıaat tl'de Içişltrl Baknnlıti'nrii yaytnisnan bildiri, •Turdon her kdscnindcn caatte blr seltn htberlera (Hre, »eMrler, köyler Ucerfnde oldaln ıfhi Hnnların dolavlarındaki bttieelrr ütrrlndf »ürü sürii nçan kusl»r fılrrin ak^amaıına, blr takım »ararlira vnl acmakta. hattâ In'anlara saldırmnktjdırlar. Ku7pv Kuthu ııdan gelen bir hava akımının sn anda bütün tneil tera Adaiarını kapladıtı. bu akımın Knslan bByük «ürüler balinde gttneye doğrn göç etmeye zorladıgı, bn kvşların insanlara açlıktan taldır.dıkları sanılıyor. Herkesln pencerelerine, kapılarına, bacalanna dikkat etmeleri, eoeuklarını korumak üzere gerekli tedblrleri almaları ihtar olnnor. Sonradan yeni bir bildiri yayınlanacaktır.» Nat cevinır gibi olmnştn. Karuına, Bir ıa(er kazanmıs gibi bakıyorda. « Bak g«rdün mü!» dedl. «Çlftllktekiler de dlnlemişlerdir inyallab. Bn. Trigg bnnnn bir masal olmadıgını limdi anlıyacak. Dogrnymuf. Bütün ynrtta öyle olmuş. Sabahtan beri kendi kendlme diyordum ortada bir şey var diye. Demiıı de, kumsala inmiştim, baktım deniıde martılar var. Binlereeıi, onbinlercesi bir arada. tjne atsan yere düsmez. Hepsi or'da, deniıe konmuş, bekliyorlarj» Kadın: «Ne beklirorlar, Nat?» diye serds. Nat karııının yüzüne »Byle bir baktı. Sonra, gözlerini yeniden kâğıda dikti. Ağır agır konaşarak: «Bilmem ki» dedi. «Bnrada öyle yazıyor: Kuşlar açmış.» Çekiç falan gibi âletlerini koydnğn bir çekmece vardı, ona doeru gitti. « Ne yapacaksın, Nat?» • Pencerelere, bacalara da dikkat edin, dlynrlar ya.» « Vani sence peneereler kapalıyken bile camı kırıp da ıçerl mi glrecekler? Serçe gibi, » k a eibı kuşlar? A. nasıl glrebllirler!» Nat buna kar«ılık hlçblr sey »ttylemedi. Onun aklında »imdl Herceler. aakalar vsktu. Martıları dUsünü\ordu o. Yııkarı cıUtı. kadar hfp orada ea PEOF. NİMBUS'UN MACERALARl: ECVET GÜRBStN * ;an G«nel Tajnn MOaUrO NAZtME NADt * •anlM Cumhuriyet Sayıa 25 Kurus TflrUya aartd Ur. Kı Ura Kr. 80X» 4440 4OÜ0 »İM v» YiAvur ANKAKA B O K U S U S AtatOrk uuivsn tfeneı Ap. YCNİŞEHİB T«l«lonı U BS 44, 13 09 Z O U K K 1» 57 M * UClOU tLLKKl BCtUISU 1 Tttm Paaa UahallMJ Bfftslljeçldl Sokagı No S Dlyarbalnr Teletons 1081 * « Ü N K Y İLLKKİ BOKfrSO ı KUçük*Ha1 Meydaru Edlrne Hanj ADANA rt>letonı 4SM • Bu tazrtti. BASIN A.HlJkK YASASFNA uymayı taahhüt etmlçtlr. BtUaua VECDİ KIZlLDEMtR * j * Ud« np«uri»«i bjlerlnl mi»o ld*r» edea Surumlu MüOUr. s •vtu cabul slune tçir t«r* flD OstOnp lAbnnn »<"v» ttl«n 5ervt»l» kaydının konması lazımdjr. CUMHUHlvı ı ıi • 1 ı,, o C ııı« »• C«««lo(Po l A 5 Balkevt Sokak No 1n4i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog