Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

HszrerJ Âdem'den Bngflne Kadgr Sol Sağ Düşünceler SERGİSİ Hazırhygn SITKI ÇtFTÇİ Sol Sağ Liderlennm fıkırlerı, Sol Sag mezheplen, bu mezheplerın bırbınna karaı ıhrazltn 2 Cılt 640 Sahıfe 20 Lıra İSMAİL AKGÜN KÎTABEM 4nkara Cad. 4 t ı t a n b n I (ÎUncıhk. 1370/7901) 41. yil soyı 14546 umhuriyet KURUCUSU: CTJNUS NADİ 22 42 96 2 2 4 2 0 7 Teljfaf ve msktırp 42 adresi: Lise Yardımcı Kitapiarı RESAT OTMAN I '»0 n 750 IH 750 500 II 1000 1 1 1000 1 200 ÇÖZÜMLÜ TtZlK PROBLtMLEH e O Z Ü M L t FÎZİK PROBLİ.MLERİ . Ç Ö / Ü M L r FİZÎK PROBLEMLSHİ İ 7 Z E T k E M M . ERKSAL KİMYA PROBLEMLERİ I II n i MEHMET G Ö M A 1 C Ö / t M L f CEBİR PROBLEMLLnl ÇÖstVhV CEBİR fPOBLİMLFRt F r T H Î 'SÜCFL f i B I R ^LISIIRMA III fEd > îlâncılık INKILÂP ve AKA KİTABLVLERI 1247 7385 KITRTTCUSU: CTJNUS N AK uÎt u s u C u m h u r i y e t Istanbul Posta D istanbuJ N o 246 ^ T=Ufon)ar: 22 90 22 42 9 8 2 2 4 2 9 9 Cumaıtesi 11 Temnıuz 1964 ^ Yunanistanda iç gerginlik devam ediyor Atina gazeielerine gizli beyannameler gönderildi Yunan Ordusunu ÜYarma Teş |lllll!!fll!l!llllllllül kilâhnın beYcmnamelerinde Kıb H ITanaAa nsla ilgili Türk iara&aıı hainane j » « " « « ^ IIIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIİ Tfinlriva v a = 1 liriilJC TC | Petrol işçileri grevi işletmeyi günde 1 milyon ira zarara sokuyor Ham petrol stoku biten rafineri de bugün faaliyetine son veriyor. Doğuda bayiler akaryakıt stoku yapıyorlar Ratman, 10 (Mehmet Mercan bıl . dırıvor) 1200 petrol ışçısının Bat j manda yaptığı greun uçuneü gunu de sakın bır şekılde geçmıştır Bır vandan grevın kanunı olmadığını ıddıa eden T P A O Genel Mudulugu ote yandan dun gece Sendıka Başkanlıgına gonderdıgı bır telgraf la goruşmelerde bulunmak uzere Ankaraya temsılcı gonderılmesmı ıs temiştır Sendıka yonetıcılerı ıse nıukabıl bır telgrafla grevde olduklarıru ou munasebetle ışveren temsılcısımn goruşmelerde bulunmak uzere Bat mana gondenlmesını ıstemışlerUu (Arkası M 1 S i ( de) görüşler savunulmakiaYmış UThant, Atinanın Kıbnsa asker ve silâh gönderip göndermediğini tahkik ediyor; Makarios Anayasa Mahkemesini lâğvetti 1 YlHlcHlİStSIl'S Sİİ3İ1 1 Ottaua, 10 ( \P a j Kad >o) Dısışlerı Bakam Pauı Martın bugun ^\am Kama rasında, Kanada ıın Tuıkı\e ve Yunanıstana her turlu sı sevkiyatını durdurdu lalı «e\kıvatını suresız ola : rdk clurdıırmus ulduğunu te ; \ ıt etnnştır : Bu kaıar Kıbrıs buhranı ; ( Arkası Sa 7 Su 4 del; Mazota yapılan son zammın etkileri Bazı akarvakıt maddelerı ne vapılan zamların jankıla ıı ae\am etmektedır Bu arada mazota snn ola rak \apıian zammın kara vollarındakı vuk ve \olcu ta sıma ucretlerıne °o 3 4 nıs betınde tesır edecegı naklı \atçılar tdrafından ıfade e dümektedır Atına, 10 (Özel muhabırunızden) «Ethnos» «To Vıma», «Elei teria» eıbi ıktıdar organı gazeteler, «Sılahlı Kuvvetlerı Uvarma TeşKi latı» adında gızlı sağcı bır kurum tarafından gazetelere bejanname er dagıtıldıgını büdırmektedırler «Elefterıa» ya gore beyannameîerde tKıbrısla ılgılı Turk taraftarı hainane goruşler savunulmaktadır » Hatırlanacağı gıbı dunku muhalıf ERE Partısı organı «Akrapoh;> > te de, Kara Kuvvetlerı eskı Komutaru General Çakallotas'ın bir mek tubunu yavınlanmıştır Papandreu ıdaresı tarafından gorevıne son ve nlen Çakallotas, yankılar uyandıran mektubunda komunıst tehhkesı karsısında Yunan Sılahlı Kuvvetlennı uyaniK o'maya davet etmekteydı Kanada kaynakları Kıbnsa Türk § askerlerinin çıktığını iddia ediyor Otobus îjletmecılerı yaz ajlarında ış sahası hareket lı oldugu ıçın fıj at artışının goze çaıpmıjacagını bellrt mektedırler Fakat bu artıs kı<; a>lannda kendını dsha <,ok gosterecektır Kıs,a mesafelerde çalışan otobuslerde, rammın tesırle (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) ErveUd cuma gtinü 500 EBE taraftarı gencın Parlamentoya yaptıg' baskından sonra Atınada başhyan gerginlik devam etmektedır Nıtekım bugun Uk defa olarak, aşın solcu EDA Partısmm pazar gunu yapmak istedıği bir mitinge resmi makamlarca ızın verılmemıştır Parlsmea toy» baskın olayının bugün devam eden duruşmasında soz alan besı tanıklar, şu iddıayı ılerı sürmüşlertlır « Parlâmentova baskın olayının tertıbınde Yunanıstanın Kıbrıs pohtıkasına muhalıf bazı yabancı devletlere mensup ajanlar rol oy namışlardır1» Yabancı ajantar Yurt dışındaki işçilerin 8 yıllık tasarrufu bîitün dış borçlarımızı aşacak Vnkara 10 (Cumhurı yet Ttleks) da muzakere edüen raporda bellrYuksek Plânlama Kurulunun iton"i tıldıği üzere 1972 yıUnda yurt dışıngün çalışmasında ışçı gelırlerı i'e dakı ışçüenn tasarruf edecegi ta»v ılgılı ana rapor muzakere edılmış mın edîlen 40 milyon doların Turtır kıye've transfer edilmesi halinde ~ x<uı "iardımcısı Kem»l Sa dış tıcaret açıgımn bu yolla kapaIfmıl «ArkamSfc 7, fö. 1 'J») Gizli askerı rapor Kuvvetlerının ve Kıbrısm asfcert durumu haktandi gili birraporrerildıgını v azmaktadırlar Muhalıf «Kathımennı» garetesi. ERE Genel Başkanı Kanellepulos'a atfen. Baskan Johnsonun Papandreu'ya gonderdıgı son «ultımatom mesaj» m bır maddesını açtklamaktadır «Kathımerını» ye gore John son, Papandreu ya, «ıçteki partı polıtıkasını Yunanıstanın tanhi gele cejhne hizmet edecek pohtika ile kanştırmamasım» kıbarca tavsıye et mektedır Papandreu, Kanetlepulos'un Atına basuıuıın tabınvle «ült> matom mesaj» ı ıncelemesine izın vermıştı öncekı gun Gazı Egıtım Enstıtusu top j ~ salonunda \enı mezun oğretmen =SS S S lerın kuralarij çekıldı Gazı Eğıtım Enstıtusu \e Egıtım S S ZZZ Enstıtulerınd mezun olan 849 genç kendı kaderlerını ken S S öt« yandan Yunanistan Dışjşleri Bakanı Kostopulos ve BulgarisZ^ dı ellernle t&Tın ettıler Aıle \e jakınları ıle sabahtan ıtı SSE tan Dışişleri Bakanı Basef, bugün ögleden sonra, Yunan Dışışleri Ba SS; baren salonu dolduran gençler son ogrencllık ha\asını \a ZSS (Arkası Sa. 7, S»ü. 1 de) Âmâ kız ilk önce gelinliğini terziden aldı sonra şadılar Çekılen kur a sonunda sevınenler oldugu gıbı uzu ~ lıııtMiımııııiHiııııııııi""""'1*11"*1111111"""11""11""11"""""""1:: ^ lenler ve hatta masa başjndan ajrılmadan aglnanlar da hayatında ilk defa berbere giderek saçını yaptırdı E ^^± E \ardı Resım Gazı Egıtım Beden Eğıtım Şubesı mezunu 3 g Ihsan ONUR Konja 10, (TelcfonU) Bu >ıî n sındekı kamyonla karşılaşmıştır S S Alev Ariıson'u ElazıJ ı çektSkten lonra ağlarken gostemor. • Karanlık dun\anın ıkı msanı, j iardı Fakat uç ay ıçınde, bu hısilımız sınırları ıçındekı en buyuk Kamyon derhal kendını şarampole trafık kazası saat 21 sıralarında vermış, fakat bu arada pıkap geç dun yapılan parlak bır duğunleüen kayboldu (^unku karşılarına, Konya Ereglı yolu uzerınde Sakya mekte oldugu kamyona çarparak sa duny» (Tine gırdıler Neşe ve seİDarulacezenın se\ıl«>n muduru Turtan koyu jakmlarında olmuş ve ka rampolde bulunan dığer kamyonun vınç ıçındeydıler Halbukı yıllar gut Aytugrul ıle kendılerını havır = Parlâmentoda bır 3 uncu partı ve\a grup fıkrı anlasılan gelışıvor. ş za sonucunda 8 kışı olmuş, 1 kışı altına olanca hızı ıle gırmıstır Ka dır ıkısının de aklından evlenıp ışlerıne adamış Ülay Hancıoğlu = Gelen haberlere gore, uç kuçuk partı, aralarında anlasmağa agır yaralı olarak hastahaneye tol zada 3 kışı derhal, 1 kışı yolda ve bır yuva kurma fıkrı geçmıyordu ve Baysar Atasun adında ıkı ha= çalısmaktadırlar. Batımsjzlarla bazı partılerden kopacaklan Ş dınlmıştır 2 kışi de hastahanede olmak uzere Onlara gore, gortne duygusundan n ı m çıkmıştı S bırlestırmek ıçın de a\nca çaba gosterılıvor. = I Mehmet Yetım idaresınde Istan yolculardan 6 sı olmuştur Hasta (Arkası Sa. 7, SU 7 de) mahrum olanlar, yuva kuramazhaneye koma halmde getırılen Nı = Evvelâ uç partının bırlesıp bırlesmıyecegı konnsnna değınelım : = bul 34 AS 765 plâkalı bir pıkap, ihat Token ıle Yılmaz Sural opera = Y T P., CJK M.P. ve M.P. vı tek sıyası tesekkul halıne jetır = çınde 8 yolcusu ile Ereğlı yönüBa E mek ıçın yapılan çalısmalar venı degildır. Aşağı ynkan iki = gıtmekte ıken bır kamjonu geçme torün mudahalesıne lakıt kalmadan = vıldan ben bırlestırmevı çerçeklestırebılmek volnnda çesıtli te = |ğe çalışmış, bu sırada Konya 42 AL hayata gozlerını yummuşlardır A = maMar sureeHmıs ve hatti Osman Bölflkbasmın M.P. sı bır = 529 plâkalı Ahmet Çalışkan ldare ğır yaralı Mehmet Sırkecı'nın kutulma ihtımalı yuzde 5 tır Bu ara = tarafa bırakılarak sadece Y.T.P. C X M F . ikılisi üzerınde = da pıkabın şoforu Mehmet Yetun = durulmustnr. Ancak çalısmalan olnmlo bır noktad» baflıya ş de hastahane kapısına gelındiğı an İ bılmek mumkun olamamıstır. = da olenler arasındadır Şoforun ıç Bütün kısımlan dolaşan telgraf çiçeğini ikılı olması ıhtımah vardır Savcılık İ Basarısızlıtın çesıtli nedenlen var. önce bııde partıier, özelhkle : soruşturması bıtmedıgı ıçın yolda E kuçuk partıler, belırlı bır kadronnn polıtıka davanaklandır = hiç kimse lstemedi ve hastahane kapısmda olenlerin i = ve kadroiar bu davanağın paylasılmasını ısUmezler. C.KM.P. ş sunlen henuz tesbıt edılememıştir = nın ıçındekı ıhtılâflar, nıhavet Bolukbasının ayrılması bn an ş E lavısın tıpık orneklerınden bırıdır. Gerçı meselâ C KJVI.P. ş Selâhattin GÜLER E kadrosn 1960 dan once havlı çıle çekmıs, baskılara goğus ge jj ! Saksıdakı çıçeğın dallan saUan ınananlar ekserıyette ıdı İki gun E rebılmıstır ama, kısısellıkten de knrtnlamamıstır. Nıtekim, Ş ' dı. yaprakları tıtredı Emniyet Mu once başka bır iisma goturulun E 19«1 den sonra ıktıdar meselelen ortava çıkınca ıhtılâflar bü = ce durluğunun kondorlarında bır sa ,ılk durduğu yerdekı kısım taE vudu ve netıce Bolukbasının avnlısuıa kadar vardı. Böluk = bıkah gıbı dolaştınldı Suçlu ıdı rafmdan aranan bır sabıkalı he § bası avnldıktan sonra dnrdn n n ' Havır.. Yıne kendı kadrosn = Buna karşjık Çunku her goturulduğu kısımda men bulunmuştu E ıle, venı bır partı knrdn. Ona baglı olanlar C Jt M.P. vı bırak z uzerıne «Sabıkalıdır» damgası ba goturulduğu kısımda ıkı ış oırden E tılar, Bolukbasının etrafında toplandılar. Sımdı bıı kadroları : «Aman <^ . sıldı Sonra yıne bır suçlu gıbı po patlamıştı Kısım amırı E vemden bır araya getırmek mumkun olabılır mı* E lıs refakatınde Emmvet Mudurlu alın bu çıçeğı nereden getırdınız * E Dahası var • Geçen yıl Y T P. ıle C K.M P. vi bırlestırmek için va = ıse oraya goturun • dedı Başka bır ğunden çıkarıldı ve goturuldu E pılan temaslar sırasında ıhtılâf ıkı noktada toplanıvordn : Bi = kısımdan ıçerı soktular saksıdakı TELİŞ Ankara, 10 (CumhnrıyetTeleks) E rıncısı, Baskanın kim olacağı; dığeri ıse, partının ısmı. Yeni = Kısım şefı memurun elın tçışlerı Bakanlığınca, 57 Vallnm Bır saksı çıçek polısı seferber çıçeğı E Turkıve Partısı de, CKJVf.P. de ısmınden vazgecemedı Sebep? = %er değıştırılmesıne a!t kararna etmıştı Kısımlardan bırınde duran dekı saksıvı ve çıçeğı gorünce E Sebep dofrudan doğruya Ost kadronnn ısbasında soz sahıbı Ş (Arkası ba 7, Su. « da) t meden sonra bugun de 27 valı mu Telgraf Çıçeğının uğursuzluğuna E kalabılmesıdir. z avını, 125 kajmakam ve 6 hukuk E Anlasılıvor kı, avnı teerubeve bır kere daha gırılmıstir. Gerçi £ üjlerı mudurune aıt uç kararname E ıkı seçım geçıren küçuk partılenn tafraları geçen seneye = lıazıılanmış \e Cumhurbaşkanının E nazaran azalmış ve ust kadroların ılerde polıtıka vapabılme = onajırdan çıkarak ılgılıleıe teblıg edılmıstır E umıtlerı haylı kınlmıstır. Ancak yıne de bunların kısısellık = = ten knrtnlması, hele fılân veva falanın baskanlığını kabnl et = Yenı karaııidmelere gore \erlerı = melerı pek mumkun de#ıl<iır. Kabnl etseler bile ısbirliğının | degıştırılen 125 kaymakamın içınde Istanbul, Ankara \e îzroır tlleE ömru pek kısa olur. Ş rı kaymakamları da bulunmakta = Kısacası, uç partının tek snası tesekkul halıne getırılmesı ko Ş dır E nusundakı tesebbüsler, Ankaranın bngunlerde pek durgnn = E olan havasına bıraz renk vermekten ve Meclıs knlısını hare | Bakırkoy kaj makamt Lâmı Gö Beledıve Sarayı nıkah salonunda nan \e degerı 23 bin lıra sanılan E ketlendırmekten otede bır favda sashvamıvacaktır. Hele adı = /en Ankaranın Elmadağ ılçesıne, kaybolan ve degerının 2o bin lıra mr broş takılmıştır Nıkahtan çıkaT Be\oğlu kavmakamı Bedrı Eser Şi oldugu soylenen bır broşun bulun yenı evlıler, tebrıklerı kabul etme E se s enlenn \enı bır sosval derookrat partı huvıvetı altında top = e\e Bevkoz kavmakamı Sadık ması ıçın polıs tahkıkata başlamış ge başlamışlardır Tebrıkler bıtmış İ lanabıleceklerı haberlerı, ısm ıçvuzunu bılenlerı guldurmek Z yenı e\lıler otoombıllerıne bınip nı Çaglar Ödemışe, Fatıh kavmakâ tır ^ ten baska ıse varamaz. ; mı Cafer Eroğlu Hacıbektaşa Üs Evvelkı gun saat lfi da, Yenı Sa kah daıresınden uzaklaşmışlardır E Tasıma su ıle degırmen nasıl donmuvorsa tnrsn kurar gıbı par z kudar ka\makamı Munır Raıf Gu bah Gazetesı sahıbı Safa K1I1Çİ104 îakaf damat ıle gelm aradan 20 "la E tı knrmafca da ımkân voktnr Hele tursusu çıkmış olanlan r nev Lalapa*a, Sarner kavmaka lunun oğlu Acar Kılıçlıoglu ıle Pıı kıka sprmeden tekrar nıkah daırp E bırleştırebılmek havalden de otededır. mı Vala Kurtız tstanbul Valı mu sun Çalık m nıkah torenlennden smde porunmu'lerdır Gelın tpla^î avınlıgınc Kaıtal ka^mak^^nı Ta «innra jplınp \ens;e'ii laratından <i\\ otomobılden ınımş ve gogsunr 'JK Ecvct GUKESİN = (Arkaaı ba. I, Su. < de), Ama kız (elınlık elbuesi Ua i (Arkası S». 7, Sü. 6 ds) gun hediyesı olarak I^mır den aii ' Yunan hükumetının, geçen pazar S"1»11 yapılan mahalli seçunler sonucunda «Başkent Bolgesı Bakanlıgı» ismı ıle Atına ve Pıre yı ıçıne alan yenı bır Bakanlık kurmava karar verdiğı sanılmaktadır HatırH nacağı gıbı pazar gunü japılan seçımlerde Atınadakı seçımlerı müfrıt solcu parti EDA ile sağcı muhalefet partisı ERE (Mılli Radıkal Bırlik) adayları kazanmıştı Atma Beledıyesı muhalefetin elıne geçecegınden hukumet yenı Dır Bakanlık kurarak 2 milyon nüfusluk bu bolge uzerınde nufuzunu sa, lamaya çalışacaktır Zannedıldıgıne gore, Atına Beledıye Reıshgı adav, clan ve aday lıstesınde uçuncu gelen Merkez Bırlıgı Partısı mılletvekı'ı General Pozanıs Koçotas, yenı kurulacak Bakanlığm başına getınleeektir. Yunanistanda yeni bir bakanlık «Sıcak kumların u/erındp hep i'laktı Gozlerinı bu ı«lak kadın usuyordum (çımde hep, poiısın majosundan avırmayan genç elle2elıp benı yakalav acagına daır bırjrım mavı kurdelelı hasır kadın jkorku vardı Bu nıhavet oldu » Uapkasının etrafında dolaştırdı. i Uzun boylu san»ın sakısıklı gen Sonra bojnunu buktu lslak mavo jcın elınde şımdı E"dektekı sıcak nun sardıgı esmer sevgılısını duemmuz gunlerıne aıt >adeee bır sunduğu her halınden bellı olujorkaç hatıra kalmıtı Bavulun ıçın du dekı kadın mavolanndan bırı halâ' (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Soygunda ele geçirdiği 25 bin lirayı bir ay içinde eğlenerek son kuruşuna kadar harcadı YunanBuigar anlaşmaları fâ üniut, çabaları notları Feei kaza: Kamyon altıııa giren pikabiH sekiz |/i|f' i a n t l Karanlık dünyanın iki insanı dün Darülacezede evlendiler llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Emniyet Müdiirliiğünde "ugursuz damgası,, yiyen çiçek dışarıya atıldı hayatta iki defa yaşar 27 Vali muavini ve 125 kaymakam yer Yazan: tan Fleming Bir geline takılan 25 bin lira değerinde broş ıtikâh töreni sırasında ortadan kayboldu Yann başlıyoruz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog