Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

ÖLÜNDEN SONRA DİRİLME L. TOLSTOY tevıren : NİHAL YALAZA TALUY tkincı defa basılmiftır I. cılt 775, II eılt: 700 Mıllı Eğitım Bakanlığı yayınevlerıyle butun kıtapçılarda satılmaktadır (Basın 11066'7825) 41. yıl soy» 14345 umhuri KURÜCUSÜ: YUNUS NADÎ Telgraf ve m e k t u p adresı. T e l s f o a l a r : 22 42 90 C u m h u r ı y e t IstanouJ Posta K u t u s u 22 42 96 2 2 4 2 97 22 42 b t a n b u l N o 248 9 8 2242>J9 TEKNİK ÜNIVERSITE Giris İmtihanlarına Hazırlamâ Kurslan 1 Ağusto&a başlıyor Kavıtlara Baslaamıştır. GÜVEN DERSHANESİ Bevoglu. Ağacamii Sakızağacı Cad. No. 3 Telefon: 49 4Ç 27 \ > Cuma 10 Temmuz 1964 1964 1965 (îlancılık 1278/7842) Bir iktidar milletvekili Meclise baskın olayı hakkında «Bizi de, P a p a n d r e u y u da zincire vuracaklardı» dedi Emekli bir general da dün orduyu kızıl tehlikeye karşı uyardı Gnl. Gyani İstanbula geldi Atına, 9 (özel muhabırımızden) Iktıaar gazetelerınden «i.th nos», «Eleftena» ve ozelhkle «To Vıma» son gunlerde Yunanistanda hukumet aleyhtarı sağcı bir komplonun mevdana çıkarıldıgını ve gereklı delıllerın toplandığını ısrarla belırtmektedırler «Hukumet alejhtarı sağcı komplo» hakkındakı nesnvata geçtı ğımız cuma gunu, bir mahallı seçım mıtıngını mutaakıp 500 kadar ERE («ağeı Kadıkal Mıllı Bırlık Partısı) taraftarının Parlamentova baskın yapmasından sonra hız verılmıştır Baskın olav ında bırı sıvıl gıvınmış asker olan 32 kışı tevkıf edılerek mahkeme\e verılmıştı fltina basını Yunanistanda bir komplonun önlendiğini yazıyor IIIIIIIIIIIHIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIUII Cenevre temaslarının başlaması gecikiyor •IffllIIIIIIIIIIIIIItllllf lllflIIHIIIIIl IflllilIIIIIIIIIIIMIIIIIIllllllllllllllIffllIIIII YUNUS NADİ armagani | Yarışma "Küçük hikâye, ; | | türü üzerinde yapılacak | VATANDAŞ GALIBA NE O, NE BU... SAKIN UZUN ATLAMA OLMASIN?. M h a t Erim « K ı b n s meselesı stir.it degıl mukavemet \An<dır> dec* ~ Ga2eteler IfllIIIIIIIIIIIIIllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIfllllIllfllIIIIIHI SE ^^ = = szz SS = ~ m = = ~" SS =: ^^ = ^E = = r= ^^ = ~ = 1964 965 yıh Yunus Nadı Armağam yarışmasının konusu «Kuçuk Hıkâye» türü olarak tesblt edümıştir Yarışmaya katılma şartlan şoyledır 1 Yarışmaya >alnız amator yazarlar katılabılecektir Yollanacak «Kuçuk Hıkâyelenn» daha once herhangı bir gazete ve dergıde basümamış olması şarttır 2 Hıkâve konularmın yerh olması ve hıkayelerin ya bancı yazarlardan adapte edilmemış veya yerli yazarlardan mulhem bulunmaması gerektır 3 Hıkayemn 800 kelımeyi geçmemesi ve mutlaka dak tılo ıle kagıdın bir yuzune yazılması, gonderenin adını, soy adını ve açık adresını ıhtıva etmesi şarttır. Takma (müstear) ısım kullanılamaz 4 Gazetemız adresıne postalanacek hikftyeler ile birlik te yarışmacıların kısa hfll tercümelerini ve bir de fotoğraf göndermelerlni ve zarfın ılzerlne «Yunus Nadl Armağan» ıba resinl yazmalannı önemle rlca ederiz 5 Daha itınalı bir seçmeye imkân bırakmak ve yollarıa cak btltun gtızel hıkâyelerin gazetemızde neşrınl mumkün kılmak uzere bu yıl da kabul müddetl kısa tutulmuştur. 1 ocak 1965 gunune kadar elimlze geçecek «KUçuk Hıkayeler» yarışmaya sokulacak, bu tanhten sonra ellmıze gelenler ya njma dışı bırakılacaktır Yanşmacılann bılhassa bu hususu dıkkate almalarını hatırlatırız 6 Yarışma odülü geçen yıllann aynıdır Armağanlar memleketın tanınmış kışılennden kurulu Buyuk Jürlnın se çecegı en guzel üç «Kuçuk Hıkâye» nin yazarına verilecektir Gazetemızde kurulan ozel bir heyetçe seçılecek «Küçük Hıkâyelerin» bir sure sonra neşnne başlanacaktır ^ş == = ^ ^ ş== £= rşs ^ ^ ^ ^ == ^ş ~ == = SS ^ ^ ^s ^ş ZZZ = ^ ^ ^S sss ss EŞE ^ s = = Batmandaki 1200 petrol işçisi greve devam ediyor İşletme Müdürü grevin usulsüz olduğunu iddia eden bir tebliğ yayınladı Batman, 9 (Mehmet Mercan hil lerinın tesbitme \e bunlara ışlerıne dırlvor) T P A O Işletmesınde donmelen konusunda tebliğat yap> ıstihsal, sondaj ve ağır naklıyat ser ma hazırlıgına başlamıştır vislennde çalışan 1200 ışçınm gTeKendısıyle goruştugum tşletma vı bugun de devam etmıştır Bu Müduru Şemsı Ağar, şunlan soylearada İşletme Mudurluğü grevin rruştır kanunsuz ve usulsuz olduğunu be« Sendıka ıle vaptığımız toplu Iırten bır bıldın yayınlamış ve grev > sozieşme muzakerelpri henüz kecflerın, Iş Kanununa gore en geçı'sın bır sonuca varmadan greve gıüç gün ıçınde ışlerıne donmelen dıldı Bu grevin kanunl olmadığını gerektığı hatırlatılmıştır Bu duru ılgılılere bldırmış bulunmaktavız. mu Savcılığa ve Kaymakamlığa da1 Bız uzlaştırma kurulunun tek tabıldıren Mudurluk, grevcilerın isim(Arkan Sa. 7. Sü. 4 de) Baskın olayı sanıklarının duruşması Baskın olayı «anıklarının bugunku durusmasında Papandreunun Merkez Bırlığı (EK) Partısıne mensup bir tanık Yunanistanda 6 000 e yakın yabancı ajanın memleket ale>hınde faalıvette bulundugunu ıddıa etmıştır Bir EK milletvekili de, 'Bııı de, Başbakanı da yakalayıp zıncıre vuracaklardı» demıştır Bir başka EK milletvekili tanık d«, «Meclsı feshedeceklerdı» şeklınde konuşmuştur. Numayışçılerın elebasılarından ve ERE lıderı Kanellepulosun vegenı kefalete rapten tahlıve edılmıştır Kanellepulosun jeğenı tarafından çıkanlmakta olan haftalık sıyası «Nıkı» gazetesı, son olavlardan sonra kendi kendıne kapanmıştır. Hükümet olaylar karşısında susuyor Dıkkatı çeken husus, resmt makamların «nukumet aleyhtarı ^ağcı komplo» soylentılerı hakkında sukutu tercıh etmesıdır Muhalıf gazetelerden «Estıa», «Kathımerını» «Akropolıs» \e başkaları, ıktıdarı, kendısı ıçın tehlıkelı gorduSu bazı kımselerı tevkıf ettırmek amacıvle, «hukumet aleyhtarı sağcı komplo» sajıalarını kasten çıkarmakla ve bir ovun oynamakla suçlamaktadırlar Tarafsız çevreler ıse hukumetın, baskın olavı duruşmalarına bir «Nurnberg Mahkemesı» havası vermeğe çalıştıgına dıkkatı çekmektedırler. L. GREVCI IŞÇlLER Evvelki gun greve başlavan Batman Petrol ışçılen, ılk once Ataturk anıtına gıderek bır çelenk koymuşlar \e saygı duruşunda bulunmuşlardır Dun ıse Sendıka Başkanı tâvız vermeden greve devam edeceklerını ıfade etrnış işletme Muduru ıse bır bıldın >ayınlayarak gre\ın usulsuzluğunden bahsederek durumun Savcılığa aksettırıldığını soylemıştır Resımde ışçıler Ataturk anıtmın onunde goruluyorlar "Kızıljar ve "Pembejer Öte vandan ERE gazetelennın «Kızıl» ve «Pembe» Beledı\e Baskanları dıye adlandırdıkları aşın »ol EDA Partısı \ e Merkez Bırhgı adaylarının geçtığımız pazar gunku mahallI seçımlerde aldıgı netıceler, gunuıı Konusunu teşkıl etmektedır Bugunku ERE organı «Akropolıs» te, Kara Kuvvetlen eskı Komutam General Çaka'lota<;ın ba (Arkssı Sa. 7, Su. 1 de) Sağlık Bakanı Demir buköylerde yeni mezun bir dokiorun ayda 2332 lira ücret alacağını açıkladı Ankara 9, (CamhunjetTelek») Sağlık ve feosval \ardım Bakanı Dr Kemal Demır bugun bır demeç veıerek, 1964 jılı programı ge reğınce, Doğu Anadolu bolgesınde Muş ılıne ılaveten jenıden 5 ılde sağlık hızmetlerının sos>alleştırıleceğını açıklamıştır Bu ıller, Kars, Ağrı, Van, Bıtlıs ve Hakkarı dır Ağustos ayında 5 ilde daha sağlık sosyalizasyonuna başlanıyor Suçlu olmayınccı Çaykara ilçesinde cezaevi kapatıldı Aynı ilçenin mahkemelerine de iki aydanberi hiç bir adlî ohay intikal etmedi Trabzon 9, (Telefonla) Son ru Dığer taraftan ıkı aydan berı Savct tuklusu da bırbuçuk aj once tahlıye lığa hıç bır adlı olav ıntıkal etmedıedılen Çajkara ılçesı cezaevının ka gı ıçın halk durumdan memnun olpanmasına karar verılmıştır makta ve ornek ılçe olma yolunda Merkez 1097, koylen ıle 37555 nü kararlı bulunmaktadu. fuslu ılçede, bu sure ıçmde nobet ve Cezaevınm kapanması ıle nobetler gardı>an hızmetlerının tam olarak yapıldıgı cezaevınde şımdı bu hız kalktıgından jandarma kadrosu fe metler kaldırılmış ve kapılar açU rahlamış bunlara başka gorevler mıçtır verılmıştır. Universite giriş imtihanları dün yapıldı Bu yıl Ünıversıte ve Yuksek Okullara, Akademılere ahnacak olan oğrencılenn gırış sınavları dun beş ılde başlamıştır Ikı gun devam edecek sınavlara 33701 oğ rencı katılmıştır. öğrencı savısı nm vuksek oluşu sebebı ıle sınav ıçın 206 salon ayrılmıştır Öğrencı ler, ^abahlevın «Zıhm kabıhvetı» oğleden sonra da «sosyal bılımler den teste tabı tutulmuşlardır (Arkası Sa. 7, Su. 7 de) Geçen Mİ «Pılot bolge. ^eçılerek | hra\ı bulmaktadır Bu net maaş sosvalızasvonun ılk uygulamasının ı mıktarına ılaveten Sağlık Muduryapıldıgı Mus ılınde muspet sonuç ı lerı 425, Baştabıbler 340, mutehaslar ahndıgını belırten Dr. Demır sıs hekımler 600 lıra jıne net uc«Muş tatbıkatı çotc umıt \ erıcı ol ret almakta, buna ılaveten tefrış muştur» demış ve 5 ılde Tıb hız edılmış bır lojmana sahıp bulunmetlennın sosjdlleştınlmesıne A maktadır» demıştır. gustos başından ıtıbaren başlanaca 1964 programının tatbıkatı ıle ılğını belırtmıştır gılı olarak bu 6 ılın valısı ıle ya Olayın yurt dışına çıkarılan Yunan uyrukluDr Demır, bu bolgede venı me dP l l a n toplantı munasebetıyle verl larla ilgili bulunabile ceği tahmin ediliyor zun doktorların elıne ayda net S ' demeçte Dr Kemal Demır 2332 hra geçtığını sovlemış ve «Bu Çunları soylemıştır Lion Melba Lımıted Şlrketıne velkı akşam Yeşılkoy hava alanın«îllerın hekım ve personel kad 1 4 g b m 332 h r a 50 mıktar 9 senelık bır hekım ıçın dan uçaga binerken yakalanmıştır. 2672, 15 senelık bır hekım ıçın ro noksanları onumuzdekı aylarda U n y^,. d l ş m a k a ç l r m a k ı s t l y e n t . Yunanistanda bulunan Yanula Da2870 24 senelık bır hekım ıçın 3478 (4rkası Sa. 7, Su. 3 de) talvan uyruklu Ilolla Mermerza ev (Arkan Sa. 7, Sü. 6 da) Bir şahıs yurt dışına 148 bin liralık bono çıkarırken yakalandı Esnaf Dernekleri Konfederasyonu yıllık kongresi izmir'de yapılıyor îzmır 9, (Telefoula) Esnaf De neklerı Konfederasvonu pazar gu nu Izmırde vı^ık toplantısını va pacaktır Bu munasebetle Tıcaret Bakanı Fennı Islımvelı ıle Sanavı Bakanı Muammer Erten Enerjı ve Tabıı Kavnaklar Bakanı Hudaı Oral ve Çalışma Bakanı Bulent E cevıt Izmıre geleceklerdır Tıcaret (Arkası Sa. ., Su j de) N. Erksan "Ujvi Doğan aleyhine dört ayrı açıyorum,, dedi == Rejisör, filimden elde edilen kazancın yansını = alması gerektiğini ifade etti Berhn Fılm Fe^tıvalınde, «Altın Ayı» armağanını kazanan «Susuz Yaz» fılmının rejisoru Metın Erksan'ı, Edırnekapıdakı mezarların arasında, Dasındakı kasketın guneslığını ıkıde bır vızorune bakmasına mânı olma ması ıçın Karadenızlı kayıkcılar gıbı arkava getırmış bır halde çahşırken bulduk Bır yandan • Suçlular Aramızda» fılmını çekecek teknısyenlere talımat ve> ri} or, bır yandan da kamerayı hareket ettırecek sehpavı, su borularından vapılmış ravlar uzennde çekıvordu Doğrusu ya, mılletleraraM bır yarışmajı kazanan rejısorumu zun de bu ıptıdaı usulle çalış mak zorunda olduğu, hıç de ak lımıza gelmemıştı Fakat aslında Turk sınemasına emek veren sanatcıların daha zor şartlar altında çalışmak mecburıyetınde oldugu ınkar edılmez bır gerçektı Önce, produktor Ulvı Doğan ıle aralanndakı anlasmazlığı sorduk «Hıç bır sebebı vok • dedi «Ulvı'nın bazı komplek^le rı yarattı her halde » «Pekı kurdugunuz ortaklık da ğıldı mı'> Mjrusuna da % ce\ a u (Arkası ha 7 Mı 7 dfi III m Çeviren: Nihal Yeginobah Berlın, 9 (Selmı \ndak Kabine değişikliği haberleri TRAFIK AKSADI Dun ogleden = •vor) «Susuz Yaz» ın bıldırıBerlın sonra Isüklâl Caddesmde keph l â i ^ ş Festıvalınde bırıncılığı kazanma üzerine Başbakanlığın cıvert elbıseh beyaz kolluklu hanım » sı gunun konusu olmakta devam lann trafık noktalarında gorev al ^ = ediyor Bu arada bazı gazeteler dıkarı gorulmustur Meraklılarm topaçıklamosı lurıye ateş puskurmeye başladı lanması yuzunden trafık akımı kısa Ankara 9, (Cumhnrıjetreleks) Ba^ı ca^eteleıde \eı alan kabıncde \edı bakanm deeıMırıleceijı olundakı haberlcr uzerıne bugun Başhakanlık bır bıldın \a\ınla mıştır (Arkası Sa. 7, Su. i de) bır sure aksamış sonradan bu hanımların trafık polısı olmajıp sıvıl «a•vunma kurvu soıcn hanımlar oldukları anla^ılnııştn Rebimdo kuıs EOren senı, hanurjl^ırlrin bııı G^IHMSDıavdakı tıafık nrktı mHa \apılan tatbıkat sırasuıda gorulu>or. ı* Bazı Berlin gazeteleri "Susuz Yazı, tenkitediyorlar '11 Metın Erksan, arkadasımızU konuşnrken Pazar'a Cumhuriyette lar «Der Abeud» ısımlı akşam ga zetesı bunların başında yer alı vor Fılme aıt resım dahı kovrru ( \rkası Sa 1 vıı 7 de) SineIş9 Susuz Yaz filmi | hakkında açıklama yaptı | (Yazısını 7 nci savfamızda bulacaksmız) = ülllllllll
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog