Bugünden 1930'a 5,426,022 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

LİSE YARDIMCI KİTAPLARI Refat Otman • •3, ^ ;r ÇÖZÜMLO FİZÎK PROBLEMLERİ I TSO ÇÖZÜMLÜ FlZÎK PROBLEMLERİ II 750 ÇÖZÜMLÜ FlZÎK PROBLEMLERİ III 7S0 tzzet Kemal Erksal KİMYA PROBLEMLERİ I. H. m . 100 Meamet Gökyay ÇÖZÜMLÜ CEBÎR PROBLEMLERİ n ıaoo ÇÖZÜMLÜ CEBtR PROBLEMLERİ II 1000 I Tethl Yücel CTBÎR ALI$TTRMA IH (Ed.) 100 LVKILÂP ve AKA KtTABEVLERl 41. yıl sayı 14312 umhuriyet \KURUCÜSÜ: TUNUS NADÎ Telgral T » nektup adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu: İstanbul No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 9 7 2 2 42 98 22 42 »9 V Takdim î a h y » Kemal ^ na] Enştıtiisü 4 Eder: Yahya Kemal Âzîz İstanbul Büyük şâirin İstanbul Fçthi ve Türk İsranbuJ Medeniyeti mevzuunda tetkık. ten•cid, makale. musâhabe nesir ve konieranslarından mürekkep millî ve dini îman kitabı •tktı 240 sahife. resimli lüks baskı 20 lira ATLAS KİTABEVİ İsi anbul İlâncıhk: 611/6438 Pazar 7 Haziron 1964 Amerikan Devlet Başkanı Konseyde bizi destekliyeceklerini dün açıkladı Erim, Amerika'nıtı tutumu karşısında Türk halk ef kârının büyük bîr hayal kınklığı içinde bulunduğunu bildirdi t«l«ı« i. inönü, Jobnson'un dâvetini kabul etmedi llillllllllllllllllllllllllillllllllll IIIIIIIIII1II llllilllllll Amerika, Atina ve Makarios nezdinde teşebbüse geçmeyi vaadett? Hafta içinde cereyan eden Kıbrısla ilgili önemli gelişmeler 1 Haziran Pazartesi Saat 11. Kıbrıs Temsilciler Mecüsının Rum üyelen mecburi askerlik ihdas eden kanunu kabul ettiler. Saat 13. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in başkanlığında Çan Wasbington S (A.P.) Hükümete güvenilir yakın bir kaynak,: Başbakan îsmet înönü'nün. Amerika Başkanı Johnson tarafından J Washingtona yapılmış olan dâveti reddettiğini açıklamıştır. Aynı kaynak, înönü'nün bu dâvetin reddine gerekçe olarak. «Türkiye içindeki önemli siyasi geüşmelerin baskısı» nı gösterdiğini etmiştir. johnson nüfuzunu kullanaçak : öte yandan siyasi çevrelerde belirtildiğine göre, İnönü Johnson'a Türkiyenin Kıbrıs meselesi karşısındaki durumunu açıklamış, buna karşıhk Başkan Johnson da. Amerikanın Yunanistan ve Kıbns hükümetleri nezdinde. buhrana bir çözüm yolu bulmak için nüfuzunu kullanacağını vâdetmiştir.. Hükümete yakın çevreler, Başkan Johnson'un ayrıca, «Amerikanın 11 haziranda toplanacak olan Güvenlik Konseyinde Kıbrısta barış ve düzenin sağlanması için elinden geleni yapacağını tnönü'ye vâdetmiş bulunduğunu» bildirmektedirler. Eisenhower ifşâ ediyor En uzun gün ve ötesi Kararlar hayatımıza tesir eder. Bazılan yalnız kişinin dejpl, tarihin akışını, dünyanın kaderini deçiştirebilir. En uzun gün ve ötesi'nde General Eisenhower' ın ağzından Normandiya çıkarmasının bilinraiyen taraflannı okuyacaksınız. Bugün 5. sayfamızda En uzun gün ve ötesi jkaya köşkünde yapılan ve İnönü, ] Sunay, Erkin, Kuvvet Komutanlan ile Dış ışlerı Bakanlığı yetkililerinin katıldığı toplantıda önemli kararlar almdı. 2 Haziran Salı Saat 13. Türk hükumeti MaBu arada Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Prof. Nikarios'a bir nota göndererek mecburi askerlik kanununu protesto hat Erim, bugün verdiği bir rlemeçte, Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiyenin Kıbnsa askeri bir müdahalede bulunmasına engpl etti. Saat 15. Rumların satın aldı olmakla, omuzlanna büyük bir sorumluluk yüklendiğini söylemiştir. | Erim müdahale hakkını kastederek «Amerikanın Türkiyeyi. Kıbj ğı 2 helikopter ve 3 askeri uçak ns meselesini halletmek için sahip olduğu hayatî imkândan mahrum Lefkoşe'ye vardı. etmiyeceğini ümit ederim» demiştir. ; 3 Haziran Çarsambs Erim. Türk kamu oyunun bu davranış dolayısiyle hayal kırıkSaat 16. Dr. Fazıl Küçük, Makarios'a bir çağnda bulunarak lığına uğradığını sözlerine eklemiştir. Kıbrıs hükumetini Yeşil Hat'ta olağanüstü bir toplantıya davet etti. Ankara 8 (Cumhariy etTeieks) Birleşik Amerika CumhurbaşSaat 16. Dışişleri Bakanı Feridun Cemâl Erkin, Dr. Küçük' kanı Johnson'un tnönü'yü Washington'a dâveti konusunda kendisi ün çağrısını Türk milletinin be ile konuştuğumuz Dışişleri Bakanı Erkin de haberi doğrulamış ve «dâvet var» demiştir. Ancak, înönü'nün ne zaman ve nasıl gideceği nimsediğini açıkladı. Saat 18. Makarios Dr. Küçük hakkında henüz bir tarih tespit edilmediğini belirten Erkin: 'Böyle ün çağrısını ve Türk hükumetinin bir seyahat için gerekli safhalar hazırlanmadan hemen gTtfiimez.» demiştir. Erkin, Johnson'un Yunan Başbakanını da dâvet edip etmenotasını reddetti. Saat 22. Kıbns buhranını çö diği sorusuna karşılık olarak, «Bir bilgim yok» demekle yetinmiştir. A.B.D. Büyükelçisı Raymond zümlemekle görevli arabulucu aıııımımıııııııııııııııııııııııııımu Hare bu sabah da Dışişleri Bakanı Sakari Tuomioja, Atina'dan AnFeridun Cemal Erkin'i ziyaret ekara'ya geldi derek kendisi ile bir saat kadar 4 Haziran Perşembe devam eden bir görüşme yapmışSaat 11. ArabulucuErkin götır. rüşmesinden sonra, arabulucunun | herhangi bir çözüm yolu bulama E M t a i f i e I Û£<1 l a r i h ^ E r k i n bu görüşme hakkında «Adığı açıklandı. E İIİÜVIS I ÜO"! 131111 ŞJımerika ile olan istişarelerimizin .„«.. . • • jdevamı mahiyetindedir» demiştir. Saat 18. Makarios. Türklerin ~ Taksimden vazgeçmesini istedi. = ve 14305 sayılı nusha = Btyaz S a r a v d a n v a v ı m ı a n a n Saat 20. Kıbrıs'lı 3 kur'a = sında birinci sütunda: = biidiri Arkası Sa. 7, Sü. 3 te = Burdur AP başkanı =| wa*hin ton s (a.a. A.P.» * Erim'in verdiği demec Gümüşpalanın naaşı vefat ettiği otelden alınarak hastaneye götüriilüyor Erkin'in verdiği demeç İ Tekzip Cumhuriy | İ ef gazetesinin 31 | Gümüşpalanın cenazesi salı günü kaldırılıyor Radyo ıırograınlarıııda Adalet Partisi Genel Başkanı Ragıp Gümüşpala, cumayı cumartesine bağlayan gece saat 01,30 da geçirdiği bir kalb krizi sonunda hayata gözlerini yummuştur. A.P. Genel Başkanının ölümü gece kısa bir süre içinde bütün İstanbulda duyulmuş ve büyük teessür uyandırmıştır. Bugün yapılacak Senato seçimleri için yurt gezisine çıkan Gümüşpala. son seçim konuşmasını yapmak üzere şehrimize gelmiş bulunuyordu. A.P. Genel Başkanı evvelki rrünü İl Merkezine siderek, Parti Genel Kuruluüyeleri ile temaslarda bu r v :.••:•'lunmuş, akşam da Lido oteline gitmiş, burada Saraçhanebaşında yapacağı konuşmayı hazırlamak üzere odasına çekilmişti. Âni bir kalb krizi geçiren ve tıbbî müdahaleye rağmen kutarıl amıyan yapıldı «En Uzun Gün» ün 20 nci yıldönümünde Montgomery General EisenhowerH sucladt Omaha Beach, Fransa 6, (a.a. ve desinı açan çıkarmanın yirminei A.P.) tkinci Dünya Savasının yılına rasthyan bugün o tarihte müttefikleri, bugün Büyük Nor müttefik kuvvetlere kurrnay başmandiya çıkarmasmın ölen ve ha kanlığı etmiş olan îngiliz Mareşali yatta olan kahramanlarını anmak Arkası Sa. 7. Sü. 2 de maksadı ile iki gün sürecek olan bir törene başlamış bulunmaktn dırlar. Normandiya çıkarmasının 20 nci yıldönümünü kutlamak maksadı ı le çıkarmanın yapıldığı sahilde A merikalı, Ingiliz, Kanadalı. ve Fransız olarak binlerce eski mu harip toplanmışlardır. j Monty'nin bücnmları j Nisbî temsil esasına göre tkinci Dünya Savaşının son per i İ.IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII' E ~ = E E E Z Z Z E E Z E 26 ilimizde bugün kısmî senato seçimi yaoılıyor den, bütün siyasî yapılacak olan seçimlerpartiler ümitli. riıımııııııııımıııııııııııııımııımr 27 m a y i s t a k o n u ş a n = |Beyaz Saray S Z Ü5 dün gece, Ö C Ü .. . ,. , , • ,, İBaşkan Johnson'un Türk hükümet yuzbaşıya çattı başhgı altın = ı da (Mehmet Erkazancı arka. = Arkası Sa. 7. Sü. 4 te daşlar kolumdan tutmasalar dı kürsüye çıkıp tokat ata. ~ caktım) şeklindeki yazı ta Eİ mamen hilâfı hakikattir. Hat ZZ tâ yazılannızın sonundaki Zl hakkımda kanuni takibat a s çılmıstır şeklindeki ibare da. Eİ hi hakikî değildir Bilâkis 5 Arkası Sa. 7. Sü. 1 de = S Gümüspala'nın son dakikaları Üzüntülü Ankara, 6 (Cumhuriyet . Teleks) 51 Cumhuriyet Senatosu üyeliği için yarın 26 ilimizde seçim yapıla: caktır. \ Seçim Kanununda yapılan bir de: ğişiklikle, Cumhuriyet Senatosu üyeliği seçimi de, milletvekili seçiminde olduğu gibi «nisbi temsil» esasına göre yapılacaktır. Adalet Partisi Lid=ri Bagıp Gümüşpala öleli henüz beş altı saat geçmişti... Ortaköyrie gün, artık İ3»ice ağarmış, Lido otelinın önünde toplanan hususî otomobiller, askerî cipler ve kapıda nöbet bekliyen erler artık iyice göze gbıüAnadoludaki propaganda gezi nür hale gelmişlerdı. Gümüşpala?i sırasında bir havli enerii ?ar nın vefat ettiğıri duyan çok kimfeden ve yorgun düşen Genel Baş fe, gazetelere veya Li.lo cteiins kan, gerek konuşmasını na«ırla telefon açıyor, bunlard^n otomomak ve gerekse dinlenmek üzere bili olanlar süratle hâdise mahalodasına çıktıktan kısa bir süre line koşuyorlardı. sonra rahatsızlanmıştır. Saat 23 îşte bütün bu sahneler cereyan sıralannda başlıyan rahatsızhğı, gittikçe şiddetini arttırmış koma ederken, çocuk jibi hiingür hüngür ağlıyan bir ıdam göze ç?ıpıya girmiştir. yordu ki o, Lido otelinin müs'eGümüşpala ilk rahatsızhğını hi»s ciri ve Gümüşpalanın eski yaveri •eder etmez kat garsonunu çağırSabit Ünsaldı. mı? ve fenalaştığını söylemiştir. Orta boylu, şişmanca ve kır saçServis yapan garson da salonda, Genel Başkan ile göriişmpk üzere lı eski yaver, teessür içinde şunbekliyen senatör Kadri Erogan ile ları söylüyordu: diğer A.P. lileri haberdar etmiş Paşam iki defa kaıb krizi getir. çiımişti. 0nun böyl» yorucu bir seçim gezisine çıkması elbette ki Doktorlar geliyor A.P. Genel Başkanının durumu doğru değildi. Diyarbakırdaa Annun vahim olduğunu görenler he)karaya hiç bir yerde konaklamamen özel doktoru Celâl Ertuğ'a haîdan otomobille gitmiş. orada 23 ber yollamışlar, müt?a!cıb=n Proisaat parti işleriyle meşçul olduk Arkası Sa. 7, Sü. 2 de ' Arkası Sa. 7, Sü. l d e bir seçim ~ Czüntülâ ve acılı bir senato seçimi yapılaeak bogün. Raçıp Gü = E müşpalamn seçim mücadelesinin son çününde âni Slümü hir z Cumhuıiyet senatosu üyeliği için; E şüphe etıtıiyornz, yalnız AP'lileri değil, hattâ onanla kıran E seçime katılma niteliğini taşıyan • = kırana savaşa çıkanları da üzmüştfir. E Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet = Zira Gnmüşpala politika tecrfibesizlifinden gelen ve knsnr gibi E Partisi, Yeni Türkiye Partisi ve : förünen davranıMarı yanında iyi niyetli, vatanperver insan = Cumhuriyetçı Köylü Millet Partisi E * . Politikayi alıştıŞı bir takım öiçüler içinde yapmağa çalı z yöneticileri, radyo ile yapılan proE şıyordu. Adalet Partisinde herşeye raih«en bir itidal unsorn z paganda konuşmalarını bu gece biZ olmns, dış baskılardan çok iç baskılan inatla karşılayabilmiş E tirmişlerdir. Gümüşpalanın eşi tâziyetleri kabul ederken öze! doktoru ne diyor? «Bütün ısranmıza rağmen, tıp ilmini şaşırtacak bir mukavemet gösteriyordu.» Dün sabaha karşı vefat eden AP Genel Başkanı Ragıp Gümüşpala'ya son seçim gezisinde refakat eden özel doktoru Prof. Dr. Celâl Ertuğ bu konu ile ilgili olarak dün kendisi ile konuşan arkadaşımıza şur.ları söylemiştir: «Genel Başkanımız rahmetli Gümüşpala 1963 yılı kasım ayında da yine bir enfarktüs krizi geçirmişti. Kendisi 3 hafta kadar Şişli Çocuk Hastanesinde yattıktan sonra çıktı ve doğruca Ankara'ya geldi. Hiç değilse daha 6 hafta istirahat etmesi için kendisine israrla tavsiyelerde bulunduk. Faka't paja de edilmişti. Bu durumu yüzünden de Gümüşpala, devamlı bir şekilde tedavim ve murakabcm altında bulunuyordu. Bu son seya Arkası Sa. 7. Sü. 3 de E tir = Z Raçıp Gümüspala'nın vefatiyle açılan AP Genel Başkanlıjına E E kîmİD fetirilebileceÇi hakkında tahmln yürütmek için şimdilik : E vakit pek erken. Ancak bemen söyleyelim ki. Orçenerallik = E riitbesine kadar çıkmı» ve Î7 Mayıs devrîminin ilk Genel Kar z ı . . ı ı » n *» I T » I E mjy Raskanlıfını vapmıs bir Gümüşpalanın yerini doldor z 5i üyeiik için yapılacak ııier şun Buyuk bir elem içinde o lan A. P. Genel Başkanış mak hiç de kolay olmayacaktır. Herbalde bngün Aâalet Parti ş lardır: Z ^i için seoimlprden de cok daha önemli olan konn bndor. etmeye çalışıyor. Ağrı, Amasya, Antalya, Artvin, nın eşi, metanetini muha faza Bahkesir, l'itlis, Burdur, Çanakka Muammer EROL le, Çorum, Erzincan, Eskişehir, Erl AP lideri Gümüşpalanın an! ve]veren ecel yıllarca insan üstü bir E <<hrıs mes'elesinde Amerika tntnmnnn açıkladı. zurum, Hakkâri, Hatay, Isparta, jfatı çevresini şaşkına çevirivenniş'kuvvetle inanışlarının savunmasıE r örkiyeden itidal istenjyor, ve Başbakan Inönü, görüşmek üzeKars, Kütahya, Mardin. Muş, Rize,:ve ölüm haberi de bir kabus gibi nı yapan Gümüşpalayı ayırıverr E e . Amerikaya dâvet olnnnyor. Samsun, Siirt, Tokat, Yozgat, Van • ailenin üzerine inmişdi. mişti sevdiklerinden. >f = 'dal mes'elesinde Amerika Ue zıt kanaatte olmadıgımııı bilve İstanbul. Ankaradan ve Anadolunun muhHiç beklenmiyen bir anda geliE meven yok. Hattâ dis prestijl. iç çalkantılar babanna, Türkltelif yerlerinden gelerek eski emir E ve altı avdır Amerikalılann. Avmpalılann dahi hayretle karsubaylarından Sabit Ünsal'ın OrE nladıklan bir sabır göstermekte âdeta direniyor. Pekiy, b3ytaköydeki evine yerleşen ailesi, E lesine inatla devam ettirilen itidal poütikası yanında Amerieşi, çocuklan ve torunları şaşkınZ kanın tnttımn nedir? Ve yine bir vatandaşının faraza bnrnfl lık içinde. Haklı oîarak hiç biri E kanasa. eörültüsüyle dfınyayı ayağa kaldıran Amerikanın = de teessürlerini gizliyemiyor. Z davranışı nedir? E 43 yılhk eşi Hanife hanım, zaE 'adece nasihat. sadece tavsiye, ikl yOılü oldnfn M!e betİTSİı Z man zaman tutamadığı gözyaşlaŞİTransH olarak İrana gid erken Halkahda trenden rı ile bir nevi Gümüşpala ailesinin pısırıfc hir politika. A m e r i b B i n e n kafileni ızdırap mümessili durumunda... j xi I " • J ı • u «Sabaha karşı o korkunç haberi ^ ö n c e cekten lürumMiz olacaktır. Zıra degıl Inonn, koydekt çoban | B ii r h a ff tt aa ö n c e AAv r u p a d a n gelip diseler çıkarması üzerine poüs teriahr almaz derhal tstanbula hare| B rh a Z dahi artık Tnhnson hüktîmftının davrsnışındakı çarahetın Ş i t r a n s j t o ı a r a k l r a n . g E C Ç m e ieri ge tibat almiftır. Türkiyede kalmalalket ettim. Ama ne faydası var arE '»rhm^a^r Ecvet G U R E S I N E rekirken Halkalı'da trenden inip rjı zararh eöriılrn 72 kişidrn iki ki! tık. yavrum. Olan oldu hir kere» r.ııııiMiıııiüiıııııtıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiMiüMiıııın konaklayaa 72 kıptinin jehitde hi „ Arluuı »». 7, &ü. I t« ı r ... AıktM s a . 7, Sü. 2 de 1965 milletvekili seçimlerinm bir ön kuvvet denemesi mahiyetini taşıyan bu seçimler için, partilerin hemen hemen kendilerine göre hepsı umutlu görünmektedir. '•»....!» Gümüspata ailesi İ İstanbula geldi Gümüşpalanın Hayat Hikâyesi Ani vefatı, derin bir teessür uyandıran Adalet Partisi Lideri, eski Genelkurmay Başkanlarından emekli Orgeneral, Izmir milletvekili Ragıp Gümüşpala, 1897 tarihinde Edirnede doğmuş, Harb Okulundan mezun olduktan sonra 1916 Galiçyada asteğ rnen, 1918 de Filistin cephe sinde teğmen olarak bulun • muş ve Millî Mücadele hareketlerine katılarak üsteğmen rütbesiyle Millî Müdafaa Muhafız Bölük Komutanlığına getirilmiş, bundan sonra vazifesi, cepheye intikal ettiril • miştir. Millî Mücadele sırasında Kütahya cephesi ile Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruza fiılen katılan Gümüşpala, MilSa. Sü. 1 dr | Amerikanın tutumu Asayişi bozan Avrupalı 72 kıpti sınır dısı ediliyor n Ç ^ ^ nezaret at a ahndı lm Yeni AP Genel Başkanı iik Büyük Kongrede seçileeek Ankara, 6 (CnmhuriyetTeleks) " ' S r ^ e . ^ S S * ! ' •^ Anî vefat eden Adalet Psrfisi bunların hiç birisini dinlemediği Genel Başkanı Ra^ıp Gümüspalagibi mahallî seçimler münasehetiy| va Adalet Partisinin tüzüsünün le de oldukça geniş bir yurt gt>zıı37 nci maddesinin ikinci fıkran sine çıktı. tnsan üstü bir püce sa'çerefiince te^kilât bask3.11 tsparhipti. Bu büyük seyahatimle de|t3 milletvekili Sadettin Bi'su vesıhhî riurumu itibariyle büny°sin!kâlet eriecektir Scndto <prım!fri ; de herhangi bir yeni ânza piirül ntina*»>hetivle seçim bölg^ırjde medi. Fakai 1963 yılında «eçırriigi r , u | u n a n Sadettin Bitgiç'e durum eski enfarktü sebebiyle kendisin çece sabsha kar<ı trl^rs.f;» h:>cı. de bir kalb kıfayetsızlijı mü}aheı Arkası Sa. 7, Sü. 1 de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog