Bugünden 1930'a 5,426,211 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

BUKREMLERLE BAŞLAR ^ ı SILİCO GECE KBEMİ mhuriyet KtJRUCUSU: rUNTJS NADÎ Yiintnü Se CENUP DENi GEZİS YENİ ÇIKT1 BATES YAY Ilâncüık: *0/7312 FİATl: 10 LİRA 41. yıl sayı 14352 Telgrsf *• mektup adreu: Cumhurlyet IstanbuJ Posta Kutusu tstanbul No 248 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 CumDffesi 27 Hozîron 1964 Tuomioji 'Kıbrıs için Cenevrede bir konferanş tertipliyebilirim,, dedi Müzakere masasına Ankara ile Atina oturacak; Türk ve Rum cemaatleri temsilcileri ise dâvet edilmiyecek flmerikaTuomioja ile işbirliği yapacak İnönü bugün Londra'da olacak «Fred J. ZUSY VVasfıington'dan, Feridun DEMOKAN NevvYork'tan bildıriyorlar» New Tork 26 Amerıka Dısışle rı Bakanhğı Musteşarı George Ball'ın bugun buraya gelmesı ve kesıf temaslar japraava başlama «ıvle Kıbns mu2akerelerı Washıng ton'dan Nen York'a kasmi'tır Ball bu sabah Bırleşmış Mıilet ier Genel Sekreten UThant, Ara Washington görüşmelerinin başarısızlığa uğraması özerine Johnson tutum değiştirdi Ball; Papandreu, Tuomioja İnönü ve UThant'la görüştü 1 Genel Sekreter | |Barış Kuvvetine| Rm basını 1 2 e n e asker arıyor 1 u Arkası Sa 7. Su 6 da Birleşmış Mılletler (New Vork) 26 (a.a. . A.P. Radyo) Bırleşmış Mıletler Genel Sekreten UThant ın, Kıbrıstakı Barış Gucu emrınde gorevlı Ingılız bırlıklennın a/altılmasından «onra me\dana gelecek boşluğu barış ha tekâtına asker \ererek katılan dığer ulkelerden venı bırlıkler ıstıverek kapatmaya calısacağı. Bırleşmış Mıletlerın bır so7cu";u tarafından açıkfanmi'tır îngılız Hukumetı Atiadakı kuvvetını 1800 den 1100 \e\a 1200 e ındırme kararmı dun Oene! Sekretere resmen bıldırmi"stır Ingılı? Maslahatguzarı Ro eer Jacklıng Gencl Spkreterp gonriprriıaı bır mpkTııpta ckuvvetın sayısında azaltma >apılmasının Genel Sekreterce kabul edıleceğı temennısınde bulunmuştur.» Barış gucune asker veren dığer ulkeler Kanada, Danımarka, Fınlândıya, Avustur\a, îrlanda ve Isveçtır. Avusturya ve Kanada hariç, dığer ulkeler, Guvenlık Konseyının kuvvetın gorev suresını uç ay daha uzatmasmdan sonra, bırlıklerını Bırleşmış MıIIetier emrınde tutmaja devam edeceklerını resmen bıldırmışlerdır. Avusturya ve Kanadanın olumlu cevaplannın da yakinda Genel Sekretere verılmesı beklenmektedir. Adadakı barış gueunün bu Arkası Sa 7 "«a. 1 de ; Dr.Fazıl Kttçük "Grivas'ııti Adaya dönüşü durumu dah? da kötıileştirecektir,, dedi! = 2 •5 ~ Ş Z ; ~ L e f k o ş e 26, ( A A A P • Rady o ) B ı r s u r e d e n berı Kıbrıstâ b u i u n a n t e d h ı ş ç ı E O K A t e ş lcılâtı eskı lıden General Gn vas Adadakı temaslarına devam etmektedır Gnvas dun Lefkose cezaevını zıyaret etmıs ve îngılızler tarafından ıııııııııııııııııııııııııı>= ıdam edılen 11 EOKA'cının me zarlanna çelenkler koymuş ~ tur Halen cezaevınde buiunan ~ bu mezarJarda yatan EOKA" E E cılar, 19551959 bağımsızhk mu 5 cadelesınde tngıhzlere karşı ~ savaşan çetecnerdır 3T Arkası S ı 7 S l 4 tr = fıiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtııııııııııııııııııııııııııııııııııc ş Mılııtler, 26 (ı.a. A.l". Radyo) Bırleşmış Mületler arabulucusu Sakan S Tuomıoja bu?un, Kıbns hakkında ı'ürlnye Y'inanıstan ve oelkı de tngılterenın ıştirakıyle yakında Cenevrede oır tomferans tertıplıyebılecegını soylemıştır Son ıkı haftadanberı burada bulunan Pınlı dıplomat gazetecılere, bu gece New York'tan hareket H dip Helsınkıj'e gıdecegını ve tkl gtm sonra Cenevreye dofru >ola cıkacajtını ancak, Cenevrede kaç gün kalacağmı bılmedıgını soyle mıştir Kıbns meselesiyle> ılgıli taraflar Ja goruşup goruşmıyeceğı sualıne Tuomioja «Bu, beklenebılecek bır seydlr Bır ihtımaldır» dıyerek Arkası Sa. 7. SO. 3 te Washington görüşmelerinden j memnun değil j Waahlngton görtjşmclen başarısızlıg» ugradı GaıetPler \tına 26 (Ozel muhabırımızden) E Ş Başbakan Ismet Inon ı'nun Nev» ^z Vork'ta yaptıgı basın toplantısı ve j = Turk Amenkan resmı bıldırısı. A : = tına sıvas) çevrelerınde yarattıgı memnunıyetsızlık havao» deva'n "Z^. etmektedır = Arkası Sa. 7. Sü 5 te = Çıplak flfrika Ankara, 26 (CumburıyetTeleks) 2021 Mayft ola\ları suçluları Fethı Gurcan bu gece «abaha karsı Ankara Merke? Cezae\ mde ıdam edılmıslerdır Cumhurbaşkanının Gurcan ın olum cezaları hak rundakı ona^ldmasını muteakıp bugunku Resmı Gazetede kanu nun >d>ınlanması u?erıne dos>a cezaların mfazı ıçin Adalet Ba kanhğınca oğleden sonra Ankard Savcılığına gonderılmıştır Fethi Gürccın hakkındaki idam hükmü infaz edildi YAZISIZ 3Îİ Konsorsium?dan istenen 215 milyoıt dolar yardımın 149 milyonu gerçekleşti ı ıVfaliye Bakanı Melen dün açıklama yaparak, Milletlerarası Para Fonundan da 21,5 milyon dolar 1 sağlandığını belirtti Ankara 26, (CumhurıvetTeleks) ı Turkıyeje \ardım konsorsnomundan 1964 dış fınan«manı ıçın | i'tenen 215 milyon dolarlık progj ram kredı^ının ancak 149 mıljon dolarlık kısmının karşılandığını Malıve Bakanı Ferıt Melen bugun açıklamıştır Arkası Sa. 7, Su. 7 de TOPUZ \]0un. Cumhuriyet 'te Mayk diye isımlendırilen aabıkalı ıla, dolandırıldıjını ıddıa eden aotıkacı, dün Emniyette yüzlegtirıldikleri ı a man reıımde görfildn^S fibi «ert bır sekilde tartısmışlar ve bırbırlennı ıtham etmiş • lerdir. Bunun uzerıne Ankara Savcıii Semıh Korktnaz ılgılılerle tema<etmıştır Askerı Cezaevınde bulu nan Talât Aydemır ve Fethı Gur can gece ınfazın yapılacağı Anka ra Merkez Cezaevıne getırılmlsle've DU raunasebetle de cıvarda sıkı emnıjet tedbırlerı alınmıştir Son dakıkada avukatları tarafın, dan hapılan ıtıraz uzerıne Ayde1 mır hakkındaki ınfaz durdurulmuştur Dr. Bulent Berkarda, Dr. Gonnl Akakan (solda) ve Doç. Dr. Orhan Ulutin (sağda) Çırağan cinayetine ROMA 26, (APa.a.) Başbakan Aldo Moro'nun MerkezSo] Koahsvon Malî Polis de el koydıı yenılmesıneKabınesı, Parlamentoda vol açan bır ıç ıhtı Italyaıt Başbakam istifa etti Tezadlar lieri kafaü MıUî fcfitim Bakanımızın, yabancı okullar konusundaki tutumunu doğrusımu Lsterseniz anlıyamıyoruz. Sayın Öktem şimdi de tutmuş, bn okuUarın bir kultur kolonvalizmı halme eetirildiğini sovluyor. Bağımsızhğı destekliyen gorüş olarak buna katılmamak ılk nazarda imkânsız. Yalnız aklımızı çelen bır tdkım sorular var: Meselâ iktisadî bağlantılardan baskılardan bu kadar şekvacı defihz de Milli Eğıtım Bakanlığinın kontrolıı altında bulunması ve çizilen programlardan bir santim dışarı taşmaması gereken vabancı okulları somıirge muessesesi olarak gorüyoruz Sonra, meselâ en onemli, hatti gizli teşekkullerımizde AmerikaIılarla ishirliçi vapıyoruz da meseJe okula grelince değişiyor. Peki mademkı bu okullar çocuklarımızı dejenere etmekte, o tıaldp Batı memleketleruıe de yılda avuç avuç ddviz verip neden oğrenci gonderi\ oruz* Savııı Oktem'i iki uc'un birleştıği bu noktava kimler sürukluyor, çerçekten pek merak edıroruz 4rkit 1964 Eczacıbaşı tlmi Ar nstıvma Ar mağam Bu yıl iki eser armağana lâyık bulundu Çırağan otelındeki rmlyonerler ci lâftan 'onra bu gece ıstıfa etmeyi nayetlnın esrar perdesı henuz ke|kararlaştırmıştır. sın olarak kaldınlamamıştır. Cınv I Dışışlerı Bakanı Giuseppe Sarayetın buyük bır kaçakçılığa dayan g a t g a z e t e c ı l e r e verdığı demeçte, b ^ 1 ^ ™ ! " " JS2?^ bır saat suren bır top. ğın Türklye çapında bır kahve ka lantı sonJnda ıstıfa karannı vercakçüıgının olabıleceğmı tahmın cdığını soylemıştır. den ilgıhler tahkıkatı derınleştırme ye başlamışlardır Elde edılen de Hrıstıyan Demokrat Başbakan, lıller gereğınce olaya mali polıs °1 Kabıne toplantıvından sonra ıstııkoymuştur Dün bazı yerlerde araıfa'im Devlet Başkanı Antonıo rnalar yapılmış ve bazı yeni delil Segnı'ye sunmak uzere doğruca (Tazısı ? ncl sahifemizde) ller ele geçırilmıştır Arkası Sa. 7, Su. 1 de Ankara'ya gelen 3 turistin macerası Mayk dolandırdığı antikacıyı suçladı Ankarada yakalanarak îstanbu la getırılen Mayk (Nezıhı tzmırlıoğlu) ile 34 bın lırası dolandmlan antıkacı Vehbı özbek, dun Emnı\el Mudurluğunde yuzleştırılmış lerdir. Hılton otehnde bır dolar ahş verışı sırasmda dolandınlan Vehbı, suçluvu teşhıs etmış ve: »Benı dolandıranlardan bırı bu ıdı> demıştır Yuzleşme sıra,ında çerek suç ısnad edılen Mayk, ge Arkası Sa. 7, Sü. 3 te Konforluvillâ yerine gölgesi buldular \nkarah ^encin mutaassıp annesi uc turisti villâ^a alınayınca, parasız olduklan için bahçedeki kayısı ağacı altında yatıp kalkmaya başladılar ^nkarah G Ö. ısmınde bır delı purda, Dauüley £vans ısmınde inlı, Amerıkadakı ablasmın \a Amerıkalı bır ıktısat doktoru ile ıdan Turkı\e%e donerken \a Irkası Sa 7 Nu i de C'umhııriyet i Yazı tşleri llüılıif hığune tstanbul ' Avtekın Hazıne Arazısme değıl •îO'MaMs/964 Tarıh \e 13304 <ı Sıverek Çıftçılerınden Bejcır Oj h Gazetenızm 3 ve 4 Sutunlanr r man ve dort arkadasının arazıle I ıncı Sahıfpde fPÎZE Y^ROIVI nne ev yapmak <;uretn !«• tecavu? l O t N tNSANUK YOK OLUYOR pttıklen ıçın, 5917 <a\ılı kanuna TrlgrRf lamsmfn valanriıı ç^re men karan \prilmi !ır Ka?j (Arkaaı Sa. 7, Sü, 1 de)< Şoylekı, Kadır Aytekın ve Ejyub, Eve aiınnııjan Hınstler bahccde uvuktarken bahçe kapısında bekleşırlerken ve evın
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog