Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

""'Tlkoknüann 4 N e 5. gmıflın iciü*" En Mükemmel Oknl Kitapları «TIASLI (OĞRAFYA ATLASLI TARİH DENEYLİ TABİAT BİLGİSİ llkokollır» iskonto jrapılırvt bredi tçtiır GÜVEhMTAYINEVl! jstonbul 41. yıl sayı 14324 umhuriyet KURUCÜSU: TUNUS NADİ Telgrsf ve mektup sdresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 24S Telefonlar; 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Çeviren: Can YUCEI/ Millî Eğitim Bakanlığınca fModern Tiyatro Eserleri Serisi) nd bu eser Bakanlık Yayınevleriyle bütî tapçılarda 220 kuruş fiyatla satılmaktaS (Basrn 9727/69*3)" Cuma 19 Haziron 1964 Selin siiriiklediği kayalar bir köyiin yarısını yok etti 20 ceset bulımdu Isporiayo ceviz büyükîüğünde dolu yağdr (YURT HABERLERİ SERVİSİ • •'•MIIIIIIIIIIIIIIIIIMIirilUIIIIIMMIIlMIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIllllllMIIIIIIIIIIIIIIIUIIIlrillllllllrillllllK'UJMII = = Yağmıırlarııı yaptığı devam ediyor Kayalarıtı czdiği 28 evin enkazının temizlenmesine devam ediliyor Arahksız ve sağanak halinde yağan yağmurların meydana getirdiği sellerden haftanın ikinci büyük faciası, Karabükten sonra Denizli ile Uşak arasındaki Çivril ilçesinin Beydili köyünde vuku bulmuş, büyük çapta can ve mal kaybına sebep olmuştur. 2 • PERDE ARALIGINDAN | Cumhurbaşkanı | ^ parti liderlerine | | mektup göndererek | 1 ikazda bulundu 1 Ankara, 18 (Cnmhuriyet ; Teleks) Öğreniltiiğine göre, Cumhurbaşkanı Cema! Gürsel, bütün siyasi partı başkanlarına, aşağıdaki mek tubu göndermiştir: «Partilerin hükümete ait temayülleririi takip ediyorum. Hükümete güven o vu vermemek ve bir buhrana doğru gidilmek ıslendığ: anlaşılıyor. Bir tıükümet beğenilmiyebilir ve diU'irülcbilir de. Ancak, bunun mem lekete zararh jlabılecek bir Arkası Sa 5 Sü 3 dr g Gürsel, Kıbrıs ihtilâfımn hâl yoluna gireceği bir 1 I sırada. Hükümet buhranına yol açacak şekilde oy ğ j | kullananııı tarihi mesuliyeti olacağını bildirdi j Kayalarm ezdiği evler Köylülerin anlattıklarına göre. iki gündenberi kısa fasılalarla yağan yağmur. çarşamba (günü saat 17 de büyük bir gök gürültüsünden sonra sağanak halinde devam etmiş ve toprağı gevşetmesi ile sellerin Akdağ'dan sürükledigi 45 ton agırhğındaki kayalar, korkunç bir ses çjkararak 300 nüfuslu. 55 haneli Beydili köyünde. 22 evi yıkmış, 28 evi de oturulamıyacak hale getirmiştir. Bu arada sel, bir çok hayvanı da Işıkh köyüne sürüklemiştir. S H Q ll ll ll ll ll ll lll ll lll ll ll lll l l l lll ll! ll ll ll ll ll 20 ceset bulunabildi Sellerin ânî basması ve kayalann sürüklenmesi karşısında şas j kma dönen köy sâkinleri, gelişigüzel sağa sola kaçışmaya baslamış1 : lar. bu arada ezilenlerin feryatJarı duyulmaz hale gelmiştir. Olayı haber alan Denizli Valisi Lütfi Uraz. Jandarma Komutanı Yarbay Cevdet Salcı ve ilgili daire müdürleri hemen köye giderek kurtarma işine nezaret etmişlerdir. Geç vakit, suda boğulmuş olarak ovada bulunan ve enkaz altmdan çıkarılan 20 cesetten hüviyeti tesbit edilebilen 14 kişi şunlardır: Kâzım Şahin, Firdevs Şahin. Döndü Şahin, Nazife Şahin, Ayşe Karadeniz. Fadime Karadeniz. Ümmühan Şahin. Mustafa Fidan, Abdullah Ak, Halil Fidan, Zülfü Ak. Ümmühan Ak, Havva Karadeniz ve Mestan Fidan. BirDevrin Hikâyesini Yazdı §§ Başbakan bu rakamın ne % j olacağı şeklindeki soruya j | =1 cevap vermedî s §lnönü, emniyet | | veriei sayıda oy j | almak istiyor | Jarak Büyük Millet Meclisi S S ne gelen Başbakan Ismet In ^ S önü bu arada kendisiyle ko^Ş nuşan arkadaçımızın sorula ^ ^ rını cevaplandırmıştır. tnönü, «üç parti de kırtnı ^ S 71 oy vereceklerini açıklıyor ^ S . lar. Ne dersiniz?» sorusunu S S «Hepsi mi kırmızı oy vere SS: ceklermiş, versinler öyley se» diyerek karşılamış ve ar ""• kadaşımızın «Şayet yarın gü ~ yen oyu alamazsanız AmerikaSSS ^eyahatinizi ıpta! edecek mi S S siniz?» sorusuna ise cTabii ^ E ki düşen bir Hükümetin Baş ^ ^ kanı olarak Amerikaya gi ^ S dılmez» oevabını vermiştir. S ^ Arkası Sa. 7. Sü. 3 te 3 £ £ 8 köylii de ağır yaralı Ayrıca 3 ağır olmak üzere 8 kisi de koma halinde hastaneye kaldınlmıstır. Bu arada diğer kazazedeler Kızılav tarafından gönderi | len 100 çadıra yerleştirilmis ve iaşeleri temin edilmiştir. Köy. geç saatlerde sulann çekilmesiyle kısmen sükuna ksvuş j muşsa da, berkes yskıniarını aramanm telâşı.ve. 31ü. ad*<iuıin,.axfc4~ . masi endisesi içindedir. | öte yandan Beydili ile Gümüşbucağı arasındaki yolu, sellerin . »ürüklediâi kaya ve çakıllar kapadığı için trafik tamamen durî rauştur. Okul binası hariç bütün evlerin hasar gördüğü köyde, en [ kazın temizlenmesine ara vermeden devam olunmaktadır. Perde flralığından as Q M Z Ceviz büyüklüğünde dolu Ayrıea, İspartanm Uluborlu ve Senirkent ilçelerine düşen ceviz büyüklüğünüdeki ve kutm 2 santimi eeçen dolu bağ, bahçe ve tütünlerc büyük zarar vermiştir. Keza önceki £Ün Konyanın Taşkent bucağma düşen dolunun yaptığı hasarda bir ziraat uzman heyeti tarafından tesbit edilmektedir. Burada da köylü büyük maddî zarar görrnüstür. Öte yandan yağmur, Burdurun Derekestel ve Kugbaba köylerinde de fieniş tahribat yaprriıştır. Ankara, 18 (Cumhuriyet ^~ Teleka) Başbakan tsmet ^ ^ înönü, bugün saat 10.15 te, = C.H.P. Genel Merkezinde ya Z^Z pılmakta olan Parti Meclisi Z^Z toplantı^ına girerken basın ZZZ temsilcilerinin sorularını ce~^~ vaplandırmış ve hükümette Birleşmiş Milletler (New Tork) E E kalmak için büyük bir ekseE 18 (aj».) Birleşmiş Milletler Gü = riyetle güven oyu Miyor venlik Konseyi. Genel Sekreter ^ r musunuz?. sorusuna karşılık İUThant'ın Kıbrıstaki Barış Kuv ZZZ «evet, emniyet veriei bir ra;vetinin görev süresinin üç ay daha ^ kam olmasını istiyorum» uzatılmasını öngören teklifini gö ^ ^ demiştir. rüşmek üzere bugün 20.26 (Gmt.) = Başbakan, rakamm ne ode Türkiye saati ile 23.26 da top ZZZ ı a c a ğ, şeklindeki soruyu celanmıştır. ZZZ vaplandırmamış ve bu koGöveniik Konseyinin bu ayki *** nuda Senatoda konu?»cağınj ! başkanı Fildişi Kıyısı temsilcİ5i ~ îöylemiştir. Aft>ene Assouan Usher, oturumun SîS Saaî 14.45 te pvınden avrı?çılmasından sonra. Türkiyenin : Birleşmiş Milletlerdeki daimî temIsilcisi Orhan Eralp. Yunanistan 1 temsilcisi Dimitri Bitsios ve Kıbrıs Rum Hükümetinin Dışişleri Ba kanı tspiro Kipriyanu'yu, oy hakları olmaksizın, oturumda hazır bulunmaya dâvet etmiş ve ilk sözü Türk temsilcisine vermiştir. Arkası Sa. 7. Sü. 1 de Güvenlik Xonseyi Kıbrıs meselesini görüşmeye başladı Yeni kabiıteyi kursna görevi teklif edilirse AP millî Koalisyon isteyecek Parti Temsilciler Meclisi, Genel Başkanlığa S. Bilgiç'in vekâlet etmesini oy birliği ile kararlaştırdı İstanbul'un yeni opera binası « Fatih » operası temsili ile açılacak Opera direktörü Aydın Gün ile besteci Cemal Reşit Rey, Nazım Kurşunlu'nun Fatih isimli eserini operaya uygulamak için çalışraalara başladılar Bu sezon temsillerine yetiştiril (lı bir çalışmaya gırışmişlerdir 511 •nesi için yeni Opera binasının ı yıl önce ünlü komutan Fatih tayapımına hız verildiği şu günler rafından fethedilen güzel l«tanrfe. mimar, mühendis ve işçilerin bulun, Balkanlann en modern bir vanısıra sanatçılarımız da humtna : Arkası Sa. 7. Sü. 6 da lımıııııımıııııııımıııııııııııııııııııııiııııırııııııııııııııımıııııııııiıııııı; Güven oylaması bugün yapılıyor Ankara, 18 (CumhuriyetTeleks) Güven oylaması Millet Meclisinde yarin (bugün) yapılacaktır. Hükümetin «Kıbrıs olaylarının son safhasında izlediği politikanın» olumlu karşılanıp karşılanmadığını güven oyu istemi haline getirmesinden sonra parti gruplarının red oyu vereceklerinin kesinlikle Arkası Sa. 7, SU. 4 te TURIZN Karadenizde şirin bir dinlenme yeri Pazar günü Cumhuriyet 'te Emniyet Miidürü ba sın toplantısı yaptı AMASRA o Isviçre'nin baş sehri: Lusern, Lutano, Montrö. St. Moritz ve Zermatt Hilton Imparatorluğu O Kısa Tnrizm Haberleri O ; 2 = : E Z ; E E E E E : ; E E I : : : ; E E Z Z Z Z = E Z f Şehrimizdeki sâbıkalılann barın ediieceğini. söyliyen Özkın: «Bi/ dıfı Sosyal Kulüp adı altında ki polis olarak her türlü tedbiri alı' kumarhaneler hakkında Emniyet yoruz. Ancak kulüp idarecileri dt Uünkü güven istemi müzakerelerinde milletvekillerimiz Ame E Müdürü Haydar özkın. dün bir ba kanunların boşluklarından fayd; su toplantısı yapmıştır. Şehnn rika başkanına bol bol çattılar. îarın Birleşmiş Milletler E asayişini sarsan, vatandaşın huzu lanarak faaliyetlerine devam edı Genel Sekreteri UThant'a karşı da herhalde hücnma geçer = runu bozanlarla siddetli müeadele yorîar Bu kulüp idarecileri akıll: rınca polisın takibinden kurtuldut ler. Kısacası bizi desteklemeyen, yannt bize karşı olanlara 5 larını sanıyorlar. Sabahçı kahvı kürsüden cıhad ilân edebilîrler. Bnnların hepsi iyi güzel. Z ruhsatı almak için müracaat eden Ama maritet bngfin sadcce Johnson'a çatmak değil, içine = ler bu ruhsatı alamadıkları için jrifdigimiz girdaptan kurtnlabilmektir. üç beş kişi bir araya gelerek kuUünkü konuşmalann biç birinde doğru dürüst teklif ileri su E lüp kuruyorlar. Bunların yanında rüldnSünö esefle sö.yleye]im ki. görmedik. Talnız diyorlar ki; Ş bir de kulüplerinde ıçki verenler Baskan Johnson'a kaxşı aman vumnşak davranmayahm, ş var. Bu kulüpler de kontrolden Türkiyenin baysiyetini koruyaiım. E uzak kalmak için çeşitli çarelere Ceki kim yapacak bnnn? E başvurmaktadırlar. Bir heyet ku lohnson'un karşısında mülâyim değil de. sert davranacak olan = rulmuştur ve bunların durumu da kim? Efer çüven oyn alır. istifa etmez de Amerikaya giderse z Ankara, 18 (CumhuriyetTeleks)tetkik edilmektedir. Ayrıca sâbıBaşbakan tsmet tn5nü. = Arkası Sa. 7, Sü. 2 de Maliye Bakanlığı Müsteşarı Sankf Amerikalılann Tnrkivede olan bitenden haberleri yok Memduh Aytür'ün başkanlığında mns. partilerin hükumeti düsörmek için fırsat kolladıklarını, E bir heyet Türdyeye Yardım Konsimdi güven alsa bile, dnniiste vine ayak ovnnnna başvnra ^ sorsiyumu toplantısına katılmak lacafcım bilmiyorlarmıs eibi, öfiit uzerine ögüt veriyorlar. = üzeer bu sabah Parise hareket ettsmet pasa hiikumeti yarın knvvetle tatamin ediyornz ki = güven oyn alacak. Ama aradaki fark büyük de olsa, hattâ z miştir. Arkası Sa. 7, Sü. 6 da yandan bir fazla milletvekiH Cnmharbaşkanı Gürsel'in mek E tnbnndan sonra, kabineyi desteklese de, Başbakan Amerika' E . a siderken, gerçekten knvretini çoSnnlnktan almıs sayıla E T <»lt mıdır? = Kürsüden peryansın edenler bir yandan çüvensizliklerini ortaya z döker. öte yandan Baskan .Tohnson'un karşısında sıkı dnr. z sert ol çibi çelişmeye düşerlerse, bnna Amerika'nın Baş z kanı degil. Teksas'ın sıgır çobanlan bile çüler. E Su son olay ve olaylar bir kere daha gSsteriyor ki, diger alan ~ larda oldufu gibi siyasî alanda ve parlamento oynnlarında = d a D ' r alatnrka anlayıstan kendimizi knrtaramıyor. hattâ çok Z Ankara, 18 (CumhuriyetTeleks) parti» sistemin etbisiyle, nolitikayı pazarcı knrnazlıŞının z oaralelinde yürütüyornz. Ama iktidariyle. mnhalefetiyle z Içişleri Bakanı Orhan Öztrak Oiinyada hemen hemen yalnız kaidıihmız, Birleşmiş Millet E bugün bir soruyu cevaplandıraI " Genel Sekreterinin dahl tarafsızlık klsvesi altında. Tür E rak 57 valinin tâyinıvle ilgîli son kiyeye karşı hâle geldı'Si sn sıralarda. btz parlamentoda kü = valiler kararnameîinrie bir değicük oynnlar, cirkin oynnlar pesindeTİr. Hem d« bnnn oyna z «ıküSin düşünülmediŞini söylemiş vanlar «dıs nolitikayı iç politikaTa âlet etmevelim» diye mec z ve İzmir Valisi Enver Sa*'çtj:ir li» kürsSsnnıfen vaaz verenlcr... Z ın sözlerine cevap vprmenln yerEcvet GtTRESfN = siz oldusunu ıfjic ";tTi:s.tir. ArkMi Sa. 7, Sü. 3 te EKMEE, Nasıl kuvvetli olacak ? Şehrin asayişini bozanlar şiddetle takip edilecek „*£. Bugün 5 inci sayfamızda \ Emniyet Amirleri arasın da değişiklikler yapıidı Ankara, 18 (CnmhuriyetTeleks) Genel Baskan Ragıp Gümüşpailanın vefatı dolayısiyle boşalan Başkanlığa, bu sabah toplanan A. P. Temsilciler Meclisi, Teşkilât Başkanı ve Genel Baskan Vekili Sadettin Bilgiç'in vekâlet etmesini oybirliği ile kararlaştırmışhr. Bu sabah saat 1 da toplanan 0 AP. Temsilciler Meclisi, Genel Başkanlık meselesini görüşımü? ve statünün degişmemesi için iç tüzük hükümleri gereğince Genel Başkanlık görevini vürütmekte o]an Teşkilât Başkanı Sadettin Bilgiç'in büyük kongreye Kadar bu göreve devamını karar altına almıştır. Temsilciler Meclisinin bugünkü toplantısında A.P. Millet Meclisi grupunun hükümete güven oyu vermeme karan da tartışılmış ve Arkası Sa. 7, Sü. 5 te İ Konsorsium için bir heyetimiz Parise gitti Senato gizlî bir toplantı yaptı Oturumda Başbakan Kıbrıs ihtilâfı, Güven Oyu ve Amerika seyahati h akkında izahat verdi Ankara, 18 (CnmhnriyetTeleks) rınde bir saat süren bir açıklama Başbakan tsmet tnönü bugün da bulunmuş. A.B.D. Başkanı Cumhuriyet Senatosunda Kıbrıs Johnson'dan gelen mesa] ile d* iolayiannın son gelişmeleri ve gü. ger beigeierın açıklanması İÇ ın ven oyu istemmin nedenleri üze Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Knlıı şchrinde yapılan konereden bir görünüş KölnMeki Türk Iscileri Derneğinin kongresi (Tazısı 7 nci sahilemizde) içışleri Bakanı İzmir Vaiisine cevap vermiyor Yeniden 101 Yunan uyruklunun hudut dışı edilmeleri içişleri Bakanlığınca karar altına alındı Ankara 18, (Cumhuriyet Te Mobilyacı Kosma Paganı, naklıleks) Iç Işleri Bakanlığınca za yatçı Yerasimos Kazis, manif^turararlı faaliyetleri tesbit olunan cı Grıgori Azder, yağcı Vasillı PaYunan uyruklu Rumlarm sınırdısı Arkası Sa. 7, Sü. 7 de edilmelerıne devam olunmaktadır.^ Emniyet Genel Müdürlüğünce Âıfj Ifjnrp son olarak rumrlanan 101 kişılik U l " I U U I C liste telsizle îstanbulve İzmir Em | . n L L . n f j n ııiyet Müdürlüklerine bildırilmis »«RMIIUU da İM EKMEK Ekmekiet M Uı. kutuluyor kişiye derhal Türkiye'yi terketmej vaazlarında suç unsuru görüldü. len bıldırılmiştir. günden siyasi polis tarafından ya. îzmirden yıırd dışına çıkanla kalanan ve Sıkı Yönetim Kumnacak olan Şef Garson Steiyo Kob daniıgı mahkemesine verılcn Mahfay'dır. tstanbul'dan çıkarılacak mutpaşa camii vaaz hocası Alımet olan 100 kişi ise şunlardır; | Arkası Sa. 7, Sü 3 de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog