Bugünden 1930'a 5,485,296 adet makaleKatalog


«
»

YENİ YAYIN Refik Haüd KARAY SÜEGÜN MEMLEKET HİKAYELERİ BU BİZİM HAYATlrVÜZ Herbiri 5 Lira. İNK1LÂP ve AKA KİTABEVLERİ İlâncılık: 107/509V 41. yıl sayı 14283 umhuri KURUCUSU: TÜNUS IN'ADİ Telgraf vw mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu.* İstanbul No. 24S TelefonJar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Senatosu Dış Münasebet * Aldım. Kullandım, Beğendim Cumartesi 9 Mayıs 1964 nakiki "JOB" açık attın rengindedlr Inönü götüşmeletden • : • . • • • •:•••••:• i j ? • .. > • >: A.B.D. Fulbright dün sobah Lahey'e gitti Başbakan Amerikanın konu ile yakından ilgilendiğini bunun da alınan tedbirlerden biri olduğunu söyledi memnunum,, Ankara, 8 (Cumbnri.vet Teleks) Beyazıt Eminönü yolunun açılması için istimlâke yakında başlamyor Seviyesi daha da indirilecek olan Beyazıt Meycianının ortasına yeniden bir havuz yapılacak Eminönü . Beyazıt yolunun açıl lunun güzergâhı son tadil plânlaınası için gerekli istimlâklere ya r:na göre şöylç olacaktır: k.nda başlanacaktır. Belediye Başi Dişçilik Okulunun solundan Ekanı Hâşim Işcan, dün sabah Plân minönü ütikametine inen yol, Rılama Müdürlüğüne yol güzergâhı. zapaşa Hanı ile Sultanhamamın baş run ve istimlâk sahasınm tesbit lar.gıcımn kesiştiği noktaya kadar edilmesi hususunda emir vermiş genişlefilecek ve buradan da Mılir. sırçarşısıtıın sol tarafıniaki otoŞehrin trafik karışıkhğını gide park istikametinde yeni bir yol recek olan Eminönü Beyazıt yo. açılacaktır. Bıı suretie Aksaray Fatih istikametlerinden gelen vasıtaların Cagaloglu, Sirkeci ve Eminönünde kesışmelpri, dolayısiyle de trafik tıkanıklığı önlenmiş olacaktjr. Belediye Sarayınin önünden Beyazıt Meydanına s;elmckte olan yol da Üniversitenin önünde yeni açılacak yola bağlanacaktır. An Arkası Sa. 7, Sü. 6 da ler Komisyonu Başkanı Arkansas Senatörü J. William Fulbright. Başkan Johnson'un isteği üzerine Londra, Atina ve Ankara temaslarını tamamlıyarak bu sabah LaYeni açılacak Beyazıt Eminönü yolunan güzergâhı hey'e gitmiştir. Dün Başbakan Ismet Inönü ile iki saati aşan bir görüşme yapan Fulbright, bundan sonra Millet Meclisinde parti gruplarının temsilcileriyle yapılan bir toplantıya <ia katılmıştır. Brkata'nın konaşması Fulbright şerefine verilen bir yemekte Cumhuriyet Senatosu Dış Münasebetler Komisyonu Başkanı Hıfzı Oğuz Bekata da bir konuşma yaparak şunları söylemiştir : «K» lı iki adanın kaderi «Milli bir gerçeği duyurmakla cidd! fayda görmekteyim, imkânınız olsa da 30 milyon Türkle koAnkara, 8 (Cumburiyet Teleks) Krzurum: Mahir İz (Yüksek nuşsanız ve bu sahadaki bütün dü Cumhuriyet Senatosu için 26 il lâm Enstitüsünde Profesör) süncelerimizi toplasanız. Varaca de yapılacak seçimlere katılacak Sıtkı Bilmen (özel okullar uğınız sonucu ben size kısaca ifade adaylann listeleri bugün siyasi | mum müdürü). edeyim : Tahsin Kacakaş (Hukukçu) partilerin yöneticileri tarafından Eskişehir: Vefa Önen (CKMP Türk milletinin ve devletinin Yüksek Seçim Kuruluna verilmi? Danışma Kurulu Başkanı) ızzetinefsini küçük düşürecek hiç tir. Hakkâri Hamit Dikmen (Dr.) 17 ilde seçimlere katılan CKMP. bir hal tarzı bizim için makbul ola İstanbul: Saim Niyazi Resnelioğ maz. Sizin için dün Küba ne mânin aday üstesi aşağıda verilmiştir. Bu listede dikkati çeken hujlu(CKMP Eyüp ilçe başkanı), îhna taşıdı ise, bizim için de Kıbrıs sus, Erzurum milletvekili Tahsin j san Ressamoğfu (CKMP il idare aynı önemi taşır hale gelmiştir. Telli'nin Vandan, Konya milletve j kurulu üyesi), Vahdettin Tuncal. ». ı • • . j ., . , ,1 . ,1 < , Türkiye bir hukuk devleti olma kili Kadircan Kafh'nın Kütahya (E. Kurmay Albay), Sıtkı Atan<, Makarıos lln ordusunda zırhl. vasıtalar, uçaklar, helıkopterler varm n b u t ü n i c a p l a r l n a s a d l k v e t a . dan senatörlük için adaylıklarını (Eski milletvekili) ken ve şimdi 5 torpidobot siparişi verilmişken, Ban s Kuvvettne men ahhütlerine vefalı olmakta ciddî koymaJanciır. Ferhay Gence (Dr.), Remzi Kök•up Finlilerin bisikletlerle devriye gezmeleri tebessüm yaratıyor Arkası Sa 7, Sü. 7 de men (yüksek orman mühendisi). j CKMP listesi Nâzım Antikacıoğlu (veteriner he Ağn: Faik Bucak (avukat) kim), Muhittin Güvendiren (.diş.{ • A a n ş ^ j Nejat hckimi), Stuhsfn îfen'hı Egiîrnez . f mühendis) Arkası S«. 7. Sfi. 3 de ! Antalya : Zeki Buyükarda (e mekli albay) Saim Dora (CİCMP yüksekhaysiyet divanı başkanı) Artvin: Ismail Hakkı Avar (E. Yarbay) Çanakkale: Şemsettin Özer (Pet ro! Ofis Müdür muavini) Osman Canatan (eski milletvekili) AP Temsilciler Meclisi toplantı halinde Çorum: Sadullah Tarhan (E. Albay) Ankarı, 8 (CumbnriyeiTeleks) Lefkoşe $, (a.a. AP Radyo) | özellikle Başpiskoposun Bsf ka Başbakan Ismet Inönü'nün başzasına yaptığı ziyaret tam bir boz Makarıosun Adada yaptığı tefıkanlığında toplanan Yüksek Plântiş gezisini haber veren Rumca ga gun havası içinde geçmiştir. Malama Kurulu «yaz saati konusunda zeteler, Başpiskoposun Limasolde karios Baf kazasında Türk kesimı fDevlet Plânlama Teşkiiâtı» tarafm Kıbrısa gelen yeni topları da gözcivanna kadar sokulmaya kaîkış ! dan sunulan tavsiyeyi görüşmüş den geçirdiğini açıklamaktadırlar mış ve burada 1.000 kadar Türk ko ' tür. dınının aleyhinde düzenlediği pr Karın yüksekliği, beş santimi Bu arada iyi haber almakla tanıBelirtildiğine göre, enerji tükenan bazı kavnaklar. bu topların testo yürüyüşü ile karşılaşmıstır Tdrt Haberleri Servisi 'iminin sanayi ile evler arasındaKıbrıs Rum kuvveflerini fechiz Ellerinde dövizler ve bayraklar ol Arkası Sa. 7. Sü. 1 de ki tüketiminde bir denge sağlama , llkbahann son ayına gelmiş oletmek üzere Birleşik Arap CıımAnadoluda havahuriyetinden sönderilmiş oliıığu., . , . .mamıza raâmen bazı yerlere şidnu belirtmektedirler. amacı ile mavıs avının ortalarında , .. , .beraber saşandic ba ar öte yandan belirtüdiğine göre, t iinde yE£ırur düşerken, Ankara ' duzetmemış, vei Makariosun Ada içinde vaptıîı son saatler bir saat ileri alınmalı d ve l i soğukla t t Ka\seri dolaylarma da kar v»3 i)u durum, Ekim aj'ina kadar de niıs'ir. Erciyesin eteklerinde. i'.\Eezi. hiç rie h^sarlıı olmamış ve vam etmelidir. Başpiskoposun Rumlar nrasında madajj; civarında ve ba^ı köylerio DPT nin bu teklifi, toplantıya ka karın yüksekliği beş santimi ı".%itibarının hızla sıfıra ınmekte oltılan ilgili Bakanlar tarafından miştir. fluğunu bir kere riaha ^östermişda yerinde bulunduğundan kotir. Bu aıada, memleketimizin b.ijnunun Enerji ve Tabii Kaynaklar ?.1ıien Bakanlığınca incelenerek Bakan day ambarı olarak kabul lar Kuruluna getirilmesi kararlaş Ceylânpınar ve Urfada, kurakhk Iırıimı^tır. sebebiyle halk. Müftülükten ıldığı müsaade ile Eyüp Peygambeı^n Sovyet Şefinin ziyareti Arkası Sa. 7, Sü. 1 de yaklastıkça Mısır'da Partiier aday listelerini Kurula bildirdiler, YTP'nin «Kader Kongresi» bugün yapılıyor Krix geçiren ve ortadan haybolan Eroğan dün butundu Parlâmentoda bu hafta Genel görüşme Haftanın portreleri Mısır iılar, Kıbrıs'lı Rumlara top verdi Rumlar, iktisaden çökertmek amacıyla tarlalarma gitmelerini önledikleri Türklerin ekinlerini biçiyorlar InönüAlican Erim, Demiray • Ha£tanın olayı: . YPK. tavsiyesine uyularak saatler ileri alınacak Bir tartışma Öze t Koridor Bugün Sahîfemizde Ankara ve Kayseri eivarıııa kar yağdı Atinada Amerikan aleyhtarı gösieriler veniden başladı Krucef Makarios'a basarılar diledi emniyet tedbirleri arttırıhyor Atina. » (a.a.) Yunanistan'ın solcu EDA Partisi hükümetten. La Hay'de yapılacak NATO Bakanlar Toplantısında Kıbrıs meselesini rnüzakereyi reddetmesini istemektedir. EDA Partisinin yayınladıçı hildiride Atina'daki Falerin Körfe?ini ziyaret etmekte olan Amerikan 6. Fiiosunun da Yunan kara Arkası Sa. 7. Sü. 5 de Yavuz tatbikatı dün sona erdi tskendertın. 8 (Özer öztep bil«Jiriyor) Kara. deniz ve hava hirliklerimizin katıldıkları müşterpk «Yavuz çıkarma tatbikatı» bu " b a h i n erken saatlerinde çok müş fcîil hava $art!arına rağmen başarı ile sona ermiçtir. Arkası Sa. 7. Sü 7 de Lefkose (Öze!) 8 (a.a. A. P. Radyo) Kıbrısta Rumların tahrikleri ve silâhlı çe telerin saldırılan devam ederken Sovyetler Birliği, Makario» idaresini açıkça desteklemekten kaçınmamaktadır. Sovvetlerin bu yöndeki davranışlarına son misali Kruçef vermiştir. Sovyetler Birliği Başbakanı, Birleşik Arap Cumhuriyetine giderkcn. kendisini tskenderiyeye çötürmekte oîan «Armenia> adh gemiden. Makarios'a gön diği telgrafta şöyle demiştir: Kıbnsın toprak bütünlücünü ve basımsızlıSını koruma yolundaki çabanızda size tam bir başarı temenni ederim.» Arkası Sa. 7. Sü S da DEVAM EDİLDİ 33 dizel lokomotifi alımiyle ilgili dâvaya i dün Ankara Toplu Asliye Ceza Mahkemesinde devam edihniş ve ta j nıklar dinlenmiştir. Resimde dâva sanıkları dünkü duruşmada gö : rülüyorlar. | Tahsildantt 34 bin lirasııu alıp kaçan gangster dün gece ele geçirildi 25 yaşındaki gangster silâhla bir saat polise karşı koyduktan sonra yakalandı Selâhattin GÜLER irıııııııııııııııııııııiMiıııııııııııııınn Başbakan Kalkınma Gazetemizin 41 inci I kuruluş yıldönümünü telgrafla, mektupla, te I Plânının 1963 tatbikatı lefonla veya çiçek gön \ hakkında izahot verdi dererek tebrik eden H okuyucıılarımıza. mes 2İ Ankara 8 (Cumhuriyet Teleks) înönü, bugün lek teşekküllerimize. ga ~ ği Başbakan «karşılaştığımız verdidemeçte iç ve zete ve gazeteci arka 2 dış meselelere rağmen, plân başa daşlarımıza teşekkürle Ş rı ile uygulanmış. gelecek için güŞ ven ve ümit verici sonuçlar ahnrimizi sunarız. Z mıştır. Bu başarıh sayılabilecek CUMHURİYET Z sonuçlar, çahşkan ve fedakâr mil Arkası Sa. 7, Sü. 3 de TESEKKUR Türkiye hakkında kitap yazarak olan Alman romancılar 22 nisan günü saat 11.30 da Cumhuriyet caddesi Nispet sokakta cereyan eden silâhlı soygunun faili yakalanmıştır. Cinayet masasının Beyoğlu grupu tarafından yapıl:n: devamlı istihbarat ve çalışma sonunda Cumhuriyet caddesinde bulunan Ünver Şirketi'nin tahsildaı: Salim Özen iki kurşunla yaralundıktan sonra içinde 34 bin lira bu lunan çantayı alıp kaçan Vurt,i Toprak tesbit olunmuştur. Üç gün denberi şehirde cinayet masası mıoynayan Boykota, bütün teşekküllerin ve halkın katılması murları ile kovalamacatuzağa <lü gangster iki gece önce şürülmüşse de polisten kolaylıkl;< için büyük çapta gayret sarfediliyor kaçmıştır. Nihayet çemberi gitiİK Bursa 8, (Telefonla) Son günjbir toplantı vaparak ete karşı boy. çp daralan cinayet masası, silâhlıerde kasaplar tarafından et fiyatjkot yapılmasına karar vermişler ve her an ates edebilecek yaradı biı lannın arttınlması kar S1 sında seh !«lir. | lışta olan pan 8 sterl e herhan Timizâe ete bovkot için bazı tsek B ° v k o t onümü^rieki hsfta bütün jçarpışmayı onlemek. kendısım ..... . sendika ve derneklprlp riıgeı balklolarak e!p sreçirmek için azamı Jtuner herekete gççmışlerdır. teşekküllprinin kai.İHfnsı hir vürü|gayreti sarfctmiştir. îki gece önce YESItN ETTILKR ( 7 ncı diirıem yccîck suba>lr\r ciün nüreînı^ dc\'releı ini îriniHrnia 1 Bu maksatla dün gece şehrimiz; yjjşle baslıvaraktır İ63 moripl bir otomobilin içinde gö elmişlerdir. Ha I ı,"ir>g: unclîi !<i Levazım O'ıuhınu b i t i r c n 190 yedck .sııbayın yemin etme!eri ••arak yemin dolayısiyle deki bütün srndikalarla Kadınlav! Şrhrimi/'if k»vı:n VP ktı/u 9, sıırülen .çangstor niiıaypl riün akşam bir tören i r ı O p ' e n m i y t i r Re^irrtde Ofca! Kumanrl an Vekili Albay Muzaffer Meslçi'nin konuşmasmBiriiği ve Öğretmenler Derneğı'jır 8 liradan satılmaktadır. Arkası Sa. 7. Sü. 8 de dan sonra yemin eden ycdek i u b a y l a r göruimek tedir. J bugüne kadar Türkiye,, kitabını yazacak olan muharrirler şehrimize geldi Karı koca Alman roman yazarları kitabıtı 4 ciit olacağını söyledilcr Alman runıan yazarlarından ' Hans Gusti Kernmayr'ın ısnıi a!Hans Gustı Kernmayr ve kcndisi tmda «Bunte» dergisinde tefrika qıbı yazar olan karısı Marie Loui Arkası Sa. 7, Sü. 8 de .? Fiseher. Sultan Abdülhamit'ten • günümüze kadar olan devrede Tür H " 1 " " ' " " » " " " " ! " ' " " " " " ' " " kiyede cereyan eden olaylaıia il' = Bulçaristan zindanJa = 5İI1 bir roman yazacnkiardır. Birbuçuk milyon tirajlı »Bunte» isim = nnda 16 yılm hikâycsi = lı dcrginin sahibi tiir^ıfından, tarihi romanı kaleme aimak üzere '.uıdumuza gönderiien yazariar. n»marjlarım Abdiilhamit'in tahta cıkışından Atatürk'e kadar olan dsvreyi iki cilt, ondan sonraki iünümüze kadar olan rievreyi lie i = isimli tefrikamızı 6. sa = no i k i ti!t halinde yazacak'arHT. = hifamızda buIacaksmiT H Kansı 47, kendisi 64 yaşında oian . rıiııııııııiHiııııııııııııııııııııııııııın Kasapların ete zaıtt yapması üzerine Bursada boykot için teşebbüse geçildi İ 51 gün ölüntü | | bekleyen adam |
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog