Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

SİR ISAAC NEWTON Hayatı ve EMrleri E. N. DA C. ANDKADE Çeviren: Avni Yakaboğln Milll Eğitim BakanLğtnca yaynnlanan Bilim eserleri serisinde «SİR İSAAC NEWTON Hayatı ve Eserleri» adb kitap çıkmıçttr. Ünlü büim adatnı E. N. DA C. ANDRADE'nin yazdığı ve AvnJ Yakaboğlu'min k a leminden dilimize çevrilen bu eser Bakanhk Yayınevleriyle bütün kitapçdarda 250 kuruş fiyatia satılmaktadır. (Baam 7068/5032) 41 yıl sayı 14282 umhuriyet KURÜCUSU: YUNUS NADİ Telgraf v« raektup adreri: Cumhuriyet tstanbul PosU Kutusu: tstanbul So 248 KURUCUSU: TT7NUS NADİ Telefonlar: 22 42 90 22 42 M 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 22 42 99 I Aldırrt KuNandım, Beğendim ***** J •» Cumo 8 Mayıs 1964 = nekikT"JOB" açtk altm rengindedir s Başkan Johnson'un özel temsilcîsı Fulbright dün Ankaraya geldi acımız savaşı önlemektir.. J. William Fulbright, «herhangi bir çözüm yolu, ya da teklifi getirmedim)) dedi 45 Tüfkün dkibetleri soruîuyor Lefkoje, 7 (».»., A.P. ve Radyolar) Kıbnsta EOKA' eı Rucn çeteciler tedhiş faaliyetini hızlandırmışlardır. Dün Magosa'da 25 yaşında bir Türkün Rum polisi tarafından kafasından vurulmak suretiyle öldürülmesinden sonra Rumlar Lefkoşe yakınlarında Küçük Kaymaklı iemtinde Belediye evlerinin kuzeyindeki Türk evlerinde yeni mevziler kurmuşlardır. Rumlar bu mevzileri kurarlarken, Türk evlerinin bahçelerindeki ağaçları sökecek kad»r ileriye gitmişlerdir. öte yandan dün Lefkoşe Girne yolu üzerinde ıt«ş teatisl devam ctmiftir. Barı» I Kuvvetine bajh Kanadt ve Arkam S». 7, Sö. 6 d» Ankara 7, (ComlıııriyetTeleks) Igelen senatörü. Dışişleri Baknnlıgı A.B.D. Senatosu Dış Münasebet'Genel Sekreteri Fuat Bayramoğlu. ler Komisyonu Başkanı Arkansas A.B D. Büyükelçisi Raymond Hasenatörü J. William Fulbright, !re, Protokol Dairesi Genel MüdüBaşkan Lyndon Johnson'un .isteği rü özdemir BenJer ile Büvükeiçiıızerine. Kıbru olayları ve Türk lik mensupları karşılamışlardır. Türkiyeye daha önce «Fulbri^ht Yunan gerginliği konusunda Türk HüJcümetinln görüşünü öğrenmek Bursu> hakkında temas ve ircele iizere bu sabah Ankaraya geimiş j melerde bulunmak üzere !SM8 de tir. Hava alanmda «Her hangi bir! bir kere daha geldiğini belirtmek çözüm yolu ya da teklif getirmijve ilk ziyaretinde kendisine kar«ı yorum. Biz memleketlerin içişlej gösterilen candan ilgiyi hatırlatrine müdahale etmek istemiyoruz. jmakla sözlerine başlıyan senatör Sîdece yeni bir savaşın çıkmasıj Fulbright, gazetecilere junları söy na «ngel olmaya çalışıyoruz» de lemiştir.: «Çözüm vola ve teklif miştir. getirmedim» Johnson'un özel jet uçaklanndan biriyle Ankaraya saat 9.55 te «Her hangi bir çözüm yoîu. ya da teklif getirmedim. Türk Hükü metinin konu ile ilgili davranışla rını öğrenmek üzere geldim. Kıbrıı meselesi şimdilik Güvenük Konseyinin oy birüğiyle aldığı bir karar sonucunda, Birleşmiş Millet lerin elindedir Kıbrısa bir arabıı lueu »tanmıştır. Barışı koruyacak uluslararası bir kuvvet kunılmuş Arkası S*. 7, S9. 4 de Sovyet Ba^bakanı Kıuçef geminin kaptan köpriisün den İstanbulu dürbünlü şahıs) Myredcrken (daire ifindeki «lî Senatör Fulbright, Esenboğa. Hava Alanında fulbright inönü'ye Başkan Johmon'dan mesaj getirdi W. Fulbright ile görüşen Yunan Başbakanı Papandreu, İnönü ile bir «Zirve» toplantısı yapma feklifinde bulunmadığını söyledi Atina, 7 (ötel mahabirfmizden) > r Başkan Johnson'un Kıbns ko• flusunda bilgi toplamakla görevJendirdiği Senaro Dış Münasebetler Komitesi Başkanı William Fulbright, dün akşam Atinada Başbakan Papandreu ile iki buçuk saat süren bir görüşme yapmıştır. Görüşme sonunda «ilgi çekici ve faydalı» görüş teatilerinde bulunduklarını söyliyen Fulbright, Türk Arkası Sa. 7, Sü. 2 de Amerika, Kıbrısm KATO'yu zayıHatacağına inantttıyor Fred J. Zusy bildiriyor Washin£ton 7 Washingtorı »:{ yasi çevreleri, Türkiye Başbakantj tnönü'nün genel görüşme sırasın, da Millet Meclisinde yaptığı kcınuşma üzerinde, Kıbrıs buhran1.jnin Birleşmiş Milletler elinde oîıduğu gerekçesiyle, yorumda bnlunmayı reddetmişlerdir. Ancak Savunma Bakanı McNamara, şubat ve mart aylannda JKongre Komiteleri önünde yaptıîğı iki ayrı konuşmada, Kıbnj buh Iranı dolayısiyle Amerikanın mlneviyatınin bozulmaması gerekti'ğini belirtmiştir. McNamara, «Kıb Arkası Sa. 7. SS. î de Sovyet Başbakanı Kruçef dün sabah Boğazdan geçti KruçeL Başbakan Inönüye bir mesaj gönderdi iskenderunda Yavuz tatbikatı dOn başladı Ankara, 7 (a.a.) Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla Münasebetler Grup Başkanhğından büdirildiğine göre, Iskenderun bölEesınde yapılması evvelce plânlanmış bulunan «Yavuz Tatbikatı» her üç kuvvete mensup birliklerin İştirakiyle bugün başlamıştır. Yarın da devam edecek olan tatÖNLJENDI Karakö>deki Baylan Pastahanesine asılan bazi bikatı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetle pankartlar sebebiyle mağaza sahibi ve halk arasında münakaşa çıkrı Komutanlıklarından ilgili mü miftır. Gece asılan pankartlar mağaza ilgilileri tarafından indirilmeğe çalışılırken halk müdahale etmiştir. Müessif bazı olayları ancak zaşahitler takip etmektedir. manında yetişen polisi» önlemişler, pastahane önünde toplanan yüzlerce kişi yatıştırılarak dağltılmıştır. Resim münakaşa sırasuıda toplanan kalabalığı EÖstermektedir. Eroğanın ÂP aday listesinden çıkarılması olaylara yol açtı Muammer EROL AP Temsilciler Meclisinin veto larını da bilhassa rica etmiştir. karariyle senato seçimieri Iistesin AP nin resmi antetli bir kâğu! den ismi silinen AP İstanbul ll üzerine yazılan vasiyetname şekBaşkanı avukat Nuri Eroğan dün lindeki veda mektubunda intihaı I sabah ll Yönetim Kurulun» men dan bahsedilmemektedir. Ayrıca sup bir arkadaşına vasiyetnamesi arkadaşlarından yazıhanesinin çex ni bırakarak ortadan kaybolmuş mesinde bulunan paranın da kendilerine medar olur kaydiyle evlâl tur. llarına verilmesini istiyen Eroğar. Kendi el yazısı ile yazdığı mek ın dün gece geç vakitlere kad.v tubunda arkadaşlarına veda ettiği nereye gittiği ve nasıl bir durun ni bildiren ve ayrıca kendilerin da olduğu tesbit edilememişür. den haklarını helâl etmelerini de Bu arada Temsilciler Meclisinı* i*tiyen Nuri Erogan ayrıca dostlaNuri Eroğan hakkında a1 rının arasıra kendisini hatırlamabul ll Teşkilâtını da dün birdenbire karıştırmıştır.. Parti merkf zinde toplanan yönetim kurulları na mensup ilçe başkanları, Vilâyc' ve Belediye Meclis Grupları Bap kanları ile Ba.'kan Vekilleri ve riı °er bir kısım nüfuzlu yöneticiif p=kilâtın derhal harekete geçmeve bugün Yüksek Seçim Kurulun:. verilecek listelerde Nuri Erogar Arka«ı Sa 7, Sü. 1 de Koıe gazüerine ve.rilecek Kruçef'i Mısıra götürmekte olan Armenia gemisi Boğazdan geçerken Sovyet Başbakanı okla josterilen yerde bulunmaktadır Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler ise bol bol resim ve filim çekmişBirliği Başbakam Nikita Kruçef, tir. Gemideki kadın yolcular ken dün sabah cArmeniya» isimli Sov dilerini motorla tâkip eden kimse yet yolcu gemisi ile İstanbul Eo lere öpücük gönderirken Kruçef ğazmdan geçerek Mısıra gitmijtir.[de el sallamak suretiyle bunları Sabahleyin saat 10.22 de Boğa^a gi selâmlamıştır. Sovyet Başbakanı ren beyaz boyalı geminin orta gü Sarayburnu önlerine kadar güververtesine çıkmış bulunan Kruçsf,! teden aynlmamış ve yanındakiler elindeki dürbünle devamlı sureti d e n hil^ almıştır. Bu arada gemi, te Boğaziçi sahillerini seyrefrmiş T ü r k karasularına gırdikten sonra Arkası " " " ; ' ' Arkadaşlarına bir vasiyet mektubu bırakan N. Eroğan ortadan kayboldu, tir. Daha üst güvertede bulunan bir mektubu Erogan kayboldu, * " " Sa. 7, Sü. 5 te ; Sovyet Başbakanının damadı İstanbul İI İdare Heyeti, Genel Merkezi şiddetli bir şekilde protesto etti lAleksei Adzubey ile kızı Datça hizmet armoğanı kamponyasrna pldkiariyle ilk olarak Zeki Müren katıldı Ankara, 7 (CumhuriyetTeleks) MUli Türk Talebe Birliği tarafından açılan «Millî hizmet armağanı» kampanvasına ilk katılan ses sanatkârı Zeki Müren, bugün Birlik idarecileriyle birlikte Ankarada devlet ve hükümet büyüklerını ziyaretle kajnpanya için pMklarını hediye etmiştir. Bu münasebetle Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili Hâzım Dagl1., Meclis Başkanı Fuat Sirmen, Içisleri Bakanı Orhan öztrak tarafından kabul edilen M.T.T.B. t Arkası Sa. 7. Sü. 2 de Nalî Polis, yurda kaçak otomobil sokan bir şebekeyi dün meydana çıkardı Sanıklar yakalandı, 10 kaçalc otomobil müsadere edildi T t t ı n 7 nei Mhlfemiıde Kruçefı Mifir'a sötürmekte oîan «Armeniya» gemisine Istanbuida binen yee^ne Türk, Liman Başkanlığı Kı!avrjz!uk Te.^kilâtınırj 25 yılhk kaptanı Nuri Terzioğlu olmuştur. Arkası Sa. 7, Sü. 6 d» Kruçef, Istanbulu bir taburenin Ü$\ÛM cıkıp seyretii Erganî kuduz köpeklerden 8 Yunanh daha sınır dısı edildi Yunan uyruklulardan son 11 kiçilik kafilenin 8 kişisi dün snmrdı91 edilmiştir. Eleniki Enogis Cemiyetinin faal üyeleri olduklan tesbit edilmi? olan ve memleketimizin iç ve dış güvenliğini »arsacak faaliyetleri bulunan Yunan uymkluların uzun yıllar çeşitli işleri maske olarak kullanıp kendi emelleri için çalıştıklan öğrenilmiştir. Dün sınır dışı edilenler şunlardır: Markos Simos, Stefo Katayonidis, Jean Yani Karakadilas, Kostantin Simos, Kleantidis Leontidis, Kostantin Krasa, Kostantin Prasas, Atanasios Tsipos. Bunlardan Mavris Nikolas'ın döviz ka çpkçılıjmdan muhakemesi devam ; ettifînden. muhakeme sonuna kaj dar memleketınnzde kalacaktır. i Isveç'te içki sarfiyatı ; Türkiyedekinden beş ; misli fazia imiş Mali Pulisüı cle ge^irdiği kajak arabalar Krgani 7. (Güney llleri Cürosu . Teleks) Nazife Tutıış ıdındaki bir kadının kuduraıak nimesinden sonra yeniden 4 kişiyi köpekl«r ısırmıştır. Ergani Belediyesi köpeklerin ' Keşanlı Aliler destanlarını seyretmek için tiyatroda yeıIerini alırken itlâfı için kilosu 800 lira olan strikt nin zehirini alamamakta, bu yüzden de halk endişe içinde bulunI Dünya Yeşilay Teşkilâtı Genel maktadır. | Sekreteri Sven Elmgren ile İsveç (Yeşilay Teskilâtı Başkanı ve eşi bugün Yeşilay Genel Merkezinde Bulffaristan zindanlabir basın toplantısı yapmış, îsveçnnda 16 yılın hikâyesi te içki sarfiyatuıın Türkiyeden umduğumuzdan beş misli fazla olduğunu söylemiş Aliler temsilden sonra « Oyunu lerdir. seyrettik» dediler Alkolle savaş konusunu Birleş da değişik bulduk severek miş Milletlere götüreceklerini, BırSelnıi ANDAK leşmiş Milktlerde İ/=lâm devletleri I sayısının arttığını ifade erien mi Bir oyun yetti «Keşanlı» Han her l a n . h T şeyde'n önce alçak gönülsafir Yesüsycılsı. H^nllc mücso'f :'.rrlc söz edilmeiir.c! lu v / >n:ak ifli Keşan'uı. Üı'> isimli tefrikamızı 7. saledç Muhjniürıli'.ın ırıüe?Mr b:r Gcrçi Kpşan anlı şanlı b;r ilçe telık <ımdne karlar il<,elerimi? hifamızda bulacaksmız kuvvet olduğunu belutmışlerdiı. uıudı. Xemiz pak ıdı Keşan. Iniânı ' Ark»sı Sa. 7, Sü. 4 de Keşanlı Aliler seyrettikleri destanlarmı çok beğendiler 51 gnn oiııımı bekleyen adam
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog