Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

Stadlarda askerî kuvvetler tedbiralacaklar SON MAÇTAN Spor temsalarında gun geçtıkçe artan ve yurt çapında yayılmaya başlıyan çırkın tezahurat \e uzucu tecavuz olaylan karşısmda sorumlular tedbır aJmaya başlamışlardır Resımlerda Adanadakı son hâdıseh maçtan ıkı enstantane goruluyor. Ustte saha ıçıne gıren ve trıbunden futbolcuları taş \ağmuruna tutan seyırcı« Sporcnlsr ve idarecıler sunuı ler, altta ıse D Sporlu Aptı sakatlandıktan sonra iri bılmelidırler kı nızamlara av. kırı hareket edenlere asla goz yumnlmıyacak ve en şıddetli şekılde cezalandmlacaklardır. Idarecı lerın Ceza Hevetınden şıkâvet ede ceklerıne sporcnlarına telkınde bu lnnmak «uretıvle bn beyetı lu zumsuz kılmalan lâzımdır Teşkı lât olarak bnnn ıstnor ve bıze var dımcı olmalannı temennı ednoruz » Ankara 6, (Cumhuriyet . Teleks) Devlet Bakanı Malık Yolaç son gunlerde gerek saha ıçınde \e gerekse saha dışında çırkın \e arzulanmıjan olayların cerejan etmesı uzerıne tnesul bir kımse olarak ılgılılerle bu gıbı ola>ların onlenmesı ıçın temasa geçeceğını soylemıştır Yolaç'ın ıfadeMne g> re, Ankara ve Istanbul Sıkı Yonetım mıntakası ıçınde olduklanndsn askerî kuvvetler de stadlarda' tedbırleralacaktır Dığer ıllerde ıse emnıyet kuvvetlerı maç gunlerı sıkı tedbırler alacaktır Saha ıçı hâdıselerı ıçın ıse Devlet Bakanı Yolaç şunları soylemıştır Ankarg ve Istanbul Sıkıyönetim mıntıkası dahilinde olduklarından Almanyadö mükâfat kazanan fotoğraf Devlet Bakanı Mâiik Yolaç ilgiıi şahıslarla görüşeceğini ve bihassa idarecilerin kendisine yardımcı o maiarını söyledi Voleybolda genç ve kız takımımız israel'î 31 mağlup ettiler Turkı>e genç mıllı volevbol takımımız dun Spor Sara\ında Israel genç takımı ıle japtıgı maçı 31 kazanmıştır Setler 15/8, 6/15, lo 6 15/10 Bu musabakadan sonra >apılan kızlar karşılasması gajet çekıjmelı geçmış ve ılk setı 8/15 kajbeden kız takımımız dığer setlerı 15/7, 15/8 ve 15/10 alarak salonu 31 galıp terk etmıştır ;Şampiyonasıj \ sonuçlandı \ Milli takım kadrosuna dedikodu yapmıyan basketbolcular alınacak Nedret Uyguç'un Avrupa karmasında oynaması ihtimali kuvvetlendi Türkiye j Serbest Güreş Ankara 6 (Alı Abalı blldırıyor) \nkara 6, (a.a.) Hazırla 3 gundenberı devam eden Tur nan bir ıstatıstığe gore, vurkıye Serbes Gureş Şampıyonası bu dumuzda, Kırkor Avendîk gecejarısına kadar devam eden fı van dunyada ıse, Ingılız ArtNEDRET UYGUÇ nal gureşlerı ıle sona ermış ve şu hur Webb halen Spor Toto netıceler ahnmıştır dsn en buyuk. kazanç sağla(Rujası gerçeklesiyor) 53 kilo: 1 tbrahım Gungor (Anma rekoruna sahıp bulun kara), 2 Satılmış Tektaş (Anmaktadırlar kara), 3 Ah Demırkazık (Sılâhlı Kirkor Avendıkyan, 1960 Kuvvetler), 61 mevsımının 32 Spor TTo 57 kilo: 1 Huseyın Akbaş (Anto haftasında, ajnı kuponda Ba«ketbolda tek seçıcılık ıle be kara) 2 Bekır Uysal (îzmır), bir 13 ve bir de 12 maçı doğraber menejerlık muesseseıı de 3 Cevdet Seçer (Ankara) ru tahmın ederek 492 bin 984 kurulmuştur Mılli takım menejer «3 kilo: Nıhat Kabanlı (Erzulıra kazanmıştır ^Spofe/ct.^^^m^m hğıne çalışkan ıdarecılerden Suha rum), 2 Ahmet Ağralı (Ankara), 70 yaşındakı Arthur Webb îngıltere ıle karşılaşacak olan Mahmut, kafa ıle Ümıtlerın goluözgermı getırılmıştır Mıllı takım 3 Isa Acar (tzmır) ııe, 1959 da Spor Totodan Ümıt Mıllı Takımı namzetlen dun nu çıkarmış, golden 8 dakıka son265 bın 352 sterlın (jaklaşık tek seçıc'ı Osman Kermen mıllı 70 kilo: 1 Mahmut Atalay (A2 Husamettın Öngor olarak 6 mıhon 633 bın 800 Dolmabahçe Stadında Ferıkoy ıle ra frıkıkten Ismet beraberlığı sağtakımı tesbıt etmıştır. Istanbulda masja) lıra) almıştır vaptıkları hazırlık; karşılaşmasında lamıştır Ümıtlerın 18 kışılık kadbulunan Federasyon antrenorlen (Ankara) 3 Hasan Temel (Adana 11 berabere kalmışlardır Goztele bır konuşma vapan Kermen, X Belgrad, 6 (özel) Avrupa basÜmıt takımı Alı Erkan (Öz1 Hılmı Gezıcı (Iz peden Halıl Alı ve G Saraydan da mıllî takım mevzuunu da kendıle '• Yılmazın maça gelmemelerı uzerı can), Yalçın Yılmaz, Ercan, A rıyle goruşmuş ve karara varılmış | n»r), 2 Hacı Soyer (Adana), ketbol karmasına çağırıldığı halde ne takım çıkartamı\an Umıt Takı thsan Bılge, Yılmaz (PTT), Tutır. Kermen, mıllî takım ıçın te 3 Hacı Bozdoğan (Ankara), nıhai kadroya secılmıyen, Turkıyemel yaş olarak 22 yı kabul ettıkle * 7 k l l o : 1 Ahmet Ayık (Anka | m n j numaraij basketçısı, Nedret mı ıdarecılerı, nıhajet kadro dışı ran, Mahmut, Rıdvan r a 1 2 Mılli gureşçılerden ve gtınnı, fızık kondusyonu ıyı ve efen Hasan Gungor (Izmır), . . ,Madrl(1 p kars,c v . bıraktıkları Rıd\anı sol açıkta oy Ferıkoy Necdet Aydoğan, R reş hakemlenmızden merLondra 6, (özel) Lıverpool'un natmışlardır Ümıtler bu maçta Kaplan (Uğur) îsmet, (Erdınç), dılıgı ıle tamnan takıma ıkılık sok 3 Basrı Y.lmaz (Sılâhlı Kuv Ujgugur Seal Madml. karşı ov hum Mustafa Çetınkale'nın Ilk devresı Tuncer, M Alı (Rasım), Mustamavacak, dedikodu japmıyacak vetler) naması ıhtımaiı artmıştır. Nıhaı şampıyonlugujla netıcelenen l n g ı l l g o z doldurmamıslar felçlı aılesıne ve 2 \etım çobasketbolcuları mıllı takıma aldık fa, 97 kilo: 1 Hamıt Aslan (An kadroya seçılen uç Yugoslav bas tere lıgımn gol kırallığını, 40 saM, h a r e k e t s l z , ıkmcı devresı ıse ha Turgaj, Ergun, Suat (Nusret), cuguna yardım ıçın Zıraat larını sojlemıştır. Cnal kara) 2 Bekır Buke (Ankara) ketçısının, Real Madnde k<rşı oy üe Manchester Umtedın Iskoç lu h 31 d , k l k M i n . Bankası Kadıkov şubesmde Ismaıl Topçu (Amasya) Denıs Law kazanmıştır . „ , . . , , Haber aldığımıza gore Isranbul namasına Yugoslav Federasjonu solıçı j ^ Hakem Vahıt Kurtuluş 5737 numara ıle açılan hesaba A ÜNAL EGEMEN P Teknık Ünıv ersıte basketbol takı ı da Bılçenın ortasım takıp eden musaade etmemıştır Bunların >e . b u l ) > 2 D u r s u n A h c l ( E r z U T U m ) 3113 lıra vatırılmıştır Bu amının 215 lık oyuncusu Huseyın l K a r a b a c a k ( A n k a r a ) rıne uç basketçı ahnacaktır rada gureş hakemlerı de (Bolge Basketbol Hakeml) Alp de mıllı takıma ihnmıştır Teni Dünvads ve butun aralarında toplavacakları bın tdarec'er Alpın mıllî takım ıçınAvrupa sahalarında basket • lıraM da bankadakı a\nı hede daha ıjı basketbol oynajacabol musabakalannın günden saba latıracaklanm sovleğını sojlemektedırler Galatasaray gune artan skorlarla sonuçmi'îlerdır dan Nedret ve Şengun Fenerbahçelanması, basketbol severlerın den de Tunçer Erdal, Huseyın ve zihinlerınde genıs şuphe u • Guner mıllı takıma seçılmiŞİerdır yandırmakta, acaba mudafaaKara Kuv. volev bol Basketbol mıllı takım elemanlan nın modası çerçekten geçmış bu hafta ıçınde açıklanacak, Ankamıdır? sualını doğurmaktaşampiyonasım Mulıatız ra, Izmır ve îstanbulda antrenordır. ler ıda/esınde çalışmalara başh>a Alavı kazandı Bilbassa maçlardakı skorcaktır 15 mavıstan 30 hazırana ka Muhafız Alajı, Harıta gucu 1 ın ların 100 an ustune çıkması, dar takımın kondusyonu uzerınde cı Ordu, 2 ncı Ordu \e 3 uncu Oıbu şııphevı doğralamakta ve durulacak, 1 temmuzdan 15 temmu Ercan TURC.4N du Vole\bol ckıplerının ı«tırak eteger mudafaa eskısi kadar za kadar da sıstem çahşması yapıDort gün arka arkaja yapüan ko buradakl tribunUrın yanına tık'erı Kara Kuvvetlen Vole' bol ıv ı olsaydı, bu kadar yuksek lacaktır Îstanbulda mıllı tak;m o sularla 1964 Istanbul nkbahar At mcsrubat satılabilecek bir yer yaŞampıvona^ı dun İ T U salonjnda skorlar ımkansız olamazdı, Vınşlaımı gerıde bıraktık pılması, S Iıralık tnbunlerin nstım. yunculan ıle antrenor Önder Daı denılmektedır. nıhajetlenmı»; >apılan meraımde Geçen haftakı yazımızda yarıs drkJ lokantaya ait terasın çenislîve îbrahım Sulu meşgul olacaklar Kur Alb Nıhat Yıldü tarafınadn lann geleceği ıçin bazı temennı tümesi, numaralı trubundtki loSona eren 19. Turkıve şamdır. Merkez Hdkem Komıtesınden lerde bulunmus Te gordugumıtz caların Te burada bulunan masa takımlara mukafatları \erılm'»tn pıyonasında bu sual, Coach'ıstıfa eden Dılâver Uzgorenın ye bazı eksıküklerden bahsetmı>tık Te koltuklann onanlması ük ak. Pazartesı gunu baslamış o'an ları faziasıvle meşgul etmış Bncünku jrazımızda da 'ııssettlkle lınuza gelen yapüacak i|ler maçlar çok çekısmelı gc<,mıs ve ve bu problem uzerınde genne beynelmılel hakemlerımızden rimızi belirtmck arzasu duyduk Salya alma meselesının de yeni bir nıs fıkirler ortaya atılmısZekı Öştaş ahnacaktır netıcede takımlar şu şekılde deıeIstanbul hıpodromnnnn dahuıl jpkle sokulması gerektigine Inantır. Dığer taraftan Turkivece almıslardır 7« usteminde esaslı <Se£i$ıkllklerin makUyız Memleketimizde saJya, japılnu zamanı gclmiştlr Bagun «adece bazı yanşlarda Te bınncilerde maçlann sonaçlarında 1 Muhafız Ala\ı 8 pu\an kü »lstemde büjuk çofnnlnk i h den, ıkıncilcrden Te uçunculerden yukselıs aşağı vukarı 1955 2 3 uncu Ordu 7 puvan ralık kısımda toplanmakta Te nn alınmaktadır Bu usul dopıng yaden sonradır. Bu zamana 3 1 ıncı Ordu 6 puvan Ferıkoylu Necdet bir akını onluvor (Fotogıaf Tulay DIVİTÇİOĞLU) marab trıbnndekıler ile dernek bt pan atçıları korkutmamakta TC kadar maç skorları, asla 45 ı nıamda yanş takip edenlerin de sadece ismi ile antrenorluk yapan geçmeniEş, ancak, basıt kol ff.\ b&nlara katılnusı ıle padokon et bazı kişilerin aleynıne olmaktadır lektıf oynnlarla skorlar, 55 i nfı anababa gunune donmekte Nıtekim son Korkut olaymda atın bulmus, nıhayet son senelerdır. Bngün Arnıpa hjpodromlann. resmi antrenonı Mecit Atlının at da en yuksek duhubye padoku gor abınnın nerede olduğunu bilmedide sayı levhası 70 in üstune mek ıçin odenmektedir Bn bakım Kt bile ortaya çıkmıstır Ama ne çıkmıştır. Bızde skorların fevdan padoku tenha]aştırac»k yenı vazık kı talımatnamelerin açıklıgı kalâde yuksek olmavısının bir slatfmın tatbıkı en uygun ba bu kısının 2 sene boykotla. cezalansebebı, takımlann mudafaareket olacmktır Bir de Hipodrom masına sebep olacaktır Sezon balarınm tesirlı olmssından mıMudurlüğdnün daTetlre dığıtnnın şında getirllen doping makınasıTrabıon 6, (ömer Güner bildıriolduğunu soylemektedır Bu a. dır? Hayır. da çok dlkkatli daTranması gerek nın neden kullanılmadığını bir vor) Burada >apılacak alan Tur ı»da bugun takımlar antrenman mektedlr Gell;i guzel Terilen da ttırlü anlaTamadık Bu makına knl Turkıye sampiyonasuıda lııç vetıyeler btıkaç kıslnin elinde top. lanüdıgı zaman daha çok at kontrol kıve lıselerarası futbol şampı>ona japmışlar v» ıstırahate çekılmışbır takım mudafaaya ehemmı lanmakta Te bu şahıslar geçımlerı edılebılecek Te doping olaylarının sı ıçın hazıılıklar tamamlanmış ve lerdır Istanbuldan Vela kulubu yet vermıyerek hucumda ni bu yoldan temin etmektedırler onune geçılecektır Itakımlar sehrımıze gelmısîerdır Erdoğan ARJPLNAR t Hipodromun içınde de bazı değişik Fres Play ıle netıceye gıtŞampıvonada buvuk bir ıddıa ta başkanı Mehmet Ajhan Vefa lıse Cıhan Lady lıkler Te ilâvclfr yapılması gerek. 2 Haftanın atları1Turgay menın çarelerını aramıs, basnan îstanbul Lıseler şampıyonu s: takımma bir telgraf gondermı? SokolaT, 3 Bnfunku k konumuz, vurdumıızdakı spor ve sporcu anla.Msı mektedir Bılnassa 2 S Iıralık kıszan mnvaffak olmuş, bazau 1 M Emin, Vefa lısesının Beden Eğıtım oğ. ve şampıyonada renkdaşlanna ba. ite ılgıli.. mın da dıgcr kısım gıbl betonlan. Z Haftanın jokeylen Mümın Çılgtn S Kaya, 3 de zorluklar karsısında kalretmem Cıhat Arbek takımının sarılar dılemı§tır. mıştır. Bununla beraber, Turkıyemızin mıllî sporu Gures'tır. Fakat, spor kulturu pek Turk basketbolcuları top kulTİiklü olmıyan çevrelerde; bılhassa son jıllarda «FutboU adın lanmaktakı meharetlerım ve dakı takım oynnu «Spor» kelımesını kapsamaya basladı. mudafaa çemberını varmakSporcu denıldığı zaman, bu tıp duşunen ve bu tıp nesrıvatı takı ustalıklarını gostererek takıp edenler futbolcuları anlar oldular. Bu, Turk sporu adına Yenı Dunya basketboluna üzülünecek bir olaydır. Bızce ferdı spor vapan; kendı ıle muca nısbeten ajak uydurmuşlardele eden pıatte, rıngte, mınderde, kavağın uzerınde, tufe£m ba dır. şında, atın iizerinde, kılıcın karsısında, vavı gererken, pedala Bugun durarak atılan sutbasarken, kulaç atarken ve dalgalarla mucadele ederken, Tanrı lar yanında Jumplar daıile basbasa kalanlar ve yaptıklan spor vucedir. Onlar ılk plânda ma sayı ile netıcelenmekte sporculardır. ve bır Jump Sbot ıçın sanıESKt REKORTMEN KAZA GE Ekıp oroniannda netıce onbır'Ier, onıkı'ler, uç'ler arasında yenın kesrı kâfı grlmekteÇtRDt Eskı dun\a sırıkla atla paylaşılır. Ferdî sporlarda seref, ruzgâra karsı gerılen gogusler dır. Işte, anavatanında boyle ma rekortmenlerınden Fınlandıvade, tek basma çarpan kalblerdedır bır karakter taşıyan basketlı Nıkula, geçııdıgı bır kaza sebeFerdî sporda kışı buyur, kısı vucelır bol, memleketimizde de ger bıyle şımdı ıstırahate çekilmiştır Orduda vatanî gorev yapan sporcular ıçın verılen ızın ve çekten bir hamle yolundaNıkula'nın avagı alçıya alınmi' gösterılen yakınhfın yalnız futbolculara avrılması bızı uzmuv dadır, olup doktorları onun bır sure pıstür. Harıka bir atlete pıst ımkânı aramıvan, sampıvon bacaklara Artık, TURK BASKETBOte çıkamıvacagım ıfade etmektedırpedal basacak veledrom dusunmıvenler bir • ıkı profesvonel ta LV, FreePlay'ın icaplarına ler Nıkula ıse kı^a zamanda tekkımın bır ıkı profesyonel oyuncusuna ımkân arıvorlar Dığer gore, adımını atmakta ve rir çalışmalara başhyacağını, dunlerı sporcn değıl mı? Onlar amatorce, yışıtce bavragı eoğusle spor severlerı memnun bıya rekorunu kırarak tekrar eskı nnde tasımadılar mı" Bu aynlık nıye en ıvısı dana derısınden yapılan bır topa tekme atanlar niçm daha yuksekteler?.. Galıba bizler çok asağıdayız da ondan f olarak ıstırahat ederken goruluyor Türkiyede ve dünyada Toto rekortmenleri Gazete fotoğrafçıhğının artık bir sanat olduğunu kabul edenler gun geçtikçe artıyor Bu ara /> da en buyuk zorluğu da suphesiz spor fotoğraf çıları çekiyor. Gajet basit goruıımesıne rag S men sanıyeye sığan bırkaç enstantanevı rahatça objektıfe alan spor fotoğraf çıları sundı de da y> ha değışık zavıyelerden hâdıselerı aksettırmege çalışıyorlar. Yukarıdaki resun Almanjada bır 6) vuleyhol musabakası sırasında çekilmiştır Kamcrasmı voleybol ağınuı altına ko>an fotoğrafçı ^ hıç kımsenın duşunemedıgı bır açıdan spor hâdi sesıni aksettırdıgi ıçın de Almanjada ayuı fotog ij raf mukafatını kazanmıştır (^ Ümitler hazırlık maçında F. Köy ile ll berabere kaldılar IFORUM Umitler maçına Komite 10 futbolcu çıkarabildi Çetinkale ailesi için bankaya 3113 lira yatırıldı Türk Basketbolun'da Frec Play ve müdafaa Denis Lavv Ingiltere liginde gol kıralı Dâvetiyeler kimlerde? Vefa Kulübü Başkanı Vefa lisesi futbol takımına başartlar diledi NiçinyalnızFutbolcular?j HERDEM TEYZE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog