Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

7 IVIavıs 1964 CUMHURÎYET Meclis msîzakereleri Bastarafı 1 ıncı sabıfede rı ıle savunmakta olduğunu belir Bastarafı 1 inci sahifede rak Enosıs'e gotureeeğız demekte ten Basbakan Inönü, KıbnıUln tına ahnacaktır. dıılet Buna gore, polıtıkamızı et Turk cemaatinin taarruza uğradıgı öte yandan Makarios hukümetı, kılı bır şekılde tesbıt etmek ^o • zaman mesru müdafaa halinde hak her biri 100 bin ıterlin değeriade, runludur Atatürk ve Venitelosun kını aile ve çocuklarını müdıfaa bes torpido botu tabn almak üzere tesebbüse geçmiştir. Kutn basıkurmuş olduğu dostluk baglarımn ettiklerinl belirttikten sonra kom, bunlann Kıbnsa, Türk Milıs bozulması halinde Yunanistan, nusmasın! şöyle tamamlamıştır: Bssmakaleden devam kuvvetleri, lilâh ve cephane çıkaAtatürk'ün asıladığı Milll Mücade« Türk cemaati aiyasi sahada le ruhunu uygulamakta, TürkiyeMillî Mi»*k iinmndsn dıjsn tas rılmaıım önleme faaliyetinde kulye mani olamıyacaktır. Türkıye, »îulhu koruyacak kuvvetlerle lş msya lorlamsmalıdır. Ve hele lanılacağmı bıldirmektedır. birliğı yapıp vardımcı oluyor. KıbTürkiyenin müracaati iyı niyetli dostluğu istemektedır. Tflrk mllletinln bir *fin »abnnm Aksi halde, Atatürk'ün yarattığı ns meselesinin haklı sonuca ulas tükenebilecegini besaba katmalı öte yandan bugun Bırleşmış Mıl Millî Mücadele ruhunu her zaman ması için Turk cemaatinin çektik dır. letlerde, Türkiye, Kıbnsa sılâh itlerini Türk Hükömeti vazife anıfa edebüecektir.» halinin, B. M. tarafından durdurul layısı içinde çekmektedir. Eminiz Çftnkfi bu mesele, ne Pakistanla Alıcan, daha sonra Kıbns politiHindlstan arasındaki Kefinir dâ masını ve muhasara altında bulukasını yürütebilmek içın iç pohti ki Kıbnstaki soydaşlanmmn ada vasına, ne de Koıey ve G&nev Vi nan Kıbrısh Turklerın hareket ser kada tedbir alınmasınm zorunlu letli bir neticeye ulaşması için etnam ile. yine Kmey ve Günev bestisine mâlik olmaları için bu olduğunu ve ıç huzurun sağlanma her aıle hnanla çalısmaktadır. Kore işine benzemeı. Bn bir baskonuya icıl ruçhanıyet tanınmasısı konusunda AP ve CKMP sözcü Dâvâ kısa bir dâvâ degildir. Bünı talep etmiştir yük ölçüde can, gavret ve fedakâr ka meseledir. Orada (yani Adada) lennın fürir birliği içinde bulun Turkıyenın B. M dekı Daımi bir Tflrk annlı|ı var. bnrada da duklannı, Y.T.P. nin de bu fikn lık dâvâsıdır Bunlann hepsi yaTemsilcisi Buyuk Elçı, Orhan Erbenımsediğini ancak bu ıki partı pılmaktadır. Kesin kanaatimiz o (vani Türkiyede) bir Rnrn a«ınh?ı alp, bır gazeteciye, pazartesi günü nın ıç huzuru sağlamak konusunda dur ki, Kıbnsta dökülen kanlar var. tsteniyor ki. bnrada annlık UThant'a bir nota verdığinı ve fıkırlenni açıklamadıklarmı ifa beyhude olmıyacaktır. Kıbnsta nasıl btr statflve tâbi ise orada da Genel Sekreter'ın bu hususları yükselen adalet sesleri amelî ne övle olsnn. Peki ama. 30 milyonda Kıbnsla ilgili programına de etmistir. dahıl Alican'ın konuşması sırasında, ticeye bağlanacaktır. Uluslararası 100 binle, 400 binde 180 binin far etmesini istediğini soylemıştır. Kıbnstakı soydaşlanmıza yapılagel münasebetlerimiz sarsılmadan mü< kını ne vapacagiz? Eralp, Kıbriflı Rumların memlemekte olan saldırıların devamı ha pet yola gidilecektir Sağlam, sar Tine biz Uln Tannva sflkre ket dışından hâlâ sılâh getirdıklesılmaz bir karar ile fedakârlığı diyoru» ki bn millet bıçagın nni, aynca bir çok yerlerde Kıblınde, ilk mudahale hakkımızm kullamlması gerektiğını ıfade et gdze alan bir milletin haklı neti kemife davanmaması için direni| rısh Türkleri yıyecek, ilâç ve her mesı üzerine AP liler «mudahale ceyi alacağını bekliyebilirizj vor. Toksa Sayın !n5na'nün de turlü medeni ihtiyaçtan mahrum h?kkımız geçti» dıye bağırmışlar Daha sonra Çalısma Bakanı Bü dedijfi ifibi efcer direnme »abn tü bır şekilde muhasara altında bulun dır Alican, bunun üzerine AP lılent Ecevit AP milletvekili Gök kenirse «Utbikat saati geldiH ıa durduklarını sbylemiştır. lere hitaben; «Acaba AP hler lk han Evliyaoğlunun Rura saldınlan devam ediyor konusmasmı man» Türkiye mfitearnı olacaktıdarda olsalardı müdahalede bu düzeltmek amacıyla söz almış ve mıs, olmıvacakmı?, bn iddialann| Bu arada Kıbnsta Barış Kuvvet lunabihrler miydı? Bıraz insaflı o bu arada verilen yeterlık önergebir de|«H lennın sabıt karakollar kurmak su lalım» şeklirde konuşmuştur. retıyle taraflar arasmda yer almış leri oylandıktan sonra Kıbns ve Ekrem Alican, daha sonra mese Türk Yunan ilişkileri konusunda bulunmasına rağmen, Ağndağ ve lenın halli ıçın partılerın bırlik açılan genel görüsme tamamlanDıkomo bolgelerinde Rum saldınAtina, endişeli olması gerektiğini söylemış ve bu mıştır. lan onlenememiştir. 24 saatlik bir nun ıçın de bir iman etrafında Baştarafı 1 inci sahifede sukunetten sonra bugun Rum çete toplanılması icap ettığını bildırSenatör Fulbright bu gece Yu cılerı, Ağndağ ve Dıkomoda Turk Inönü mıştır. nan Başbakanı Papandreu ile gokoy ve siperleri üzerine ateş aç Bastarafı 1 ınei «ahifede rüşmüştür. Senatörün yann An mışlar ve bu arada Geçeri köyu ya MP adına konuşma Mıllçt Partisı Grupu adına ko nun amacına göre yardım etmesi karaya hareket etmesi beklenmek kmlarında tarlasmda çalışmakta olan Huseyın Karaahmet adında nuşan Zekâi Dorman, Kuvayı Mıl bu olaylardan sonra beklenebilır tedir. lı\e ruhunun sönmedığini alev m i ' Tabiî beklenemez. Dun gece Atinada Yunan Dışıs bir Turku, bacağmdan yaralamışalev yandığmı söyledıkten sonra «Işte bu husus NATO için ger. leri Bakanı ıle eörüşen Amerıka lardır. dış politıkamızın klâsık porüs ve çekten bır zaaf olarak kabul edıl nın Atina Büyükelçisi Norbert Bırlesmış Milletler sozcusü, Makanaatlere göre idare edıldığını, mekte v» Turk Yunan ihşkileri Anschuets, Fulbrighfın Atınava. çosada da bir Turkun ağır yaralan Kıbns Cumhuriyetınin .toraKi bır nin NATO'yu çıkmaza soktuğu özel temsilcisi oldugu Baskan dığını bıldırmıstır Yaralanan Turk sekıldt doğduğunu, andla^malara kabul olunmaktadır.» Johnson'un Kıbns ile ilgili bir me otomobılle gıderken, bır polis kaırrua koyenlann da buna ınandığı 2 Yunan Başbakanı Papandreu. sajını getirmiyeceğini bildirmıs rakolu yakınında Rum polısinın nun nisan ayı sonunda Yunan Par nı, Kıbn« dâvâsının bır Damuk ıp durması ıçın verdığı emri dınlemebulunmaktadır lıgıne bağlandığını, facıanm bafla lâmentosundaki sozlenne doğrudan mis, bunun uzerıne Rum polis ü Büyük devletler ve Kıbns dıgı gunlerde tneselenın gerektıSi doğruya cevap vermiyen Inonu öte yandan Atınadakı diploma zerine ates açmıştır. gıbı ele alınmadığını sdyleTiı? v» nun konuşmasında bu soruyu do tık çevrelere gdre, Kıbns meseleBirleşmıs Mılletler sozcüsu, Leflaylı olarak cevaplandınrken Yuşunlan ılâve etmıştır nanistan ile bir «çatışma» dan bah. si yeni bir safhaya girmiştir ve koşede dun gece sekiz el ateş edil»Hukümet bu konuda bizi tek setmesi üzerinde önemle durul büyük devletlerin bu meseleve diğini, fakat kayıp olmadığını da zip ederse gizlı bır celsede soylıye maktadır. müdahalesi kendisını gittikçe daha bildirmiştir. ceklenmiz çoktur. Çıkarma teseb 3 Bu arada Inönu'nun konus cok hissettirmektedır Bovle bir büslen Kıbns cıvarına gondenlen masını tamamlarken, bu mesele ıhtimalden enriışe duymaktadırEmniyet Müdürü Donanmanın gerı gehşleri zaaf ıfa nin çozumlenmesımn uzavabılece. de eden rucular olmuştur » Bastarafı 1 inci sahifede ği, v e artık haklı bır prestij dâKıbnsta cereyan eden hâdıselerı vasından ote>e giderek mılli bır Avnı Muftuoğlu uçuncu sınıf emBitmiyen sorgular bır Ortaşark vahşeti olarak kabul dâva hâlını aldığını niyet müdürlüSüne terfi ile Edırbelirttikten Bastarafı 1 inci sahifede ne Emnivet Müdürlüçüne, emnietmek gerektiğıni behrten hatıp, sonra «Mılletten çok fedakârlık isAmerika'nın Türkiye'ye baskı yap tıvscektir Mılletimiz bu fedakâr Her «eyde bir sınırlama, her sey yet âmirı Na7mi tyibil üçüncü sımasının bir mânevi iflâs olduğunu lığı yapacaktır » demesı dünkü ko. de bir kısıtlama, höcrede bıle Ar nıf emnivet müdürlüğüne terfi ile sovledikten sonra, Kıbns konusun nusmanın üzerinde durulma<=ı getık dayanamıyor sarı saçlı al^nı. Ankara Bınnci Şube Müdür Muada bınncı derecede Hukümetın, reken en onemh kısmı olarak go Arkasım dönüp gıtmekte olaa gar vinliğine tâyin edilmişlerdır. ikmcı derecede de dost ve mütte rülüvor dıvanaÖte yandan gene avnı kararnafıklenmızın mesul bulunduğunu ıstîvem me ile 27 emniyet âmiri yer değislnonu'nun «Bu mesele uzun su «(..•er hepsini venm, ıfade etmiştir. h'ç vFtnem. O benım bileceğını ıs rcektır» sozlerıni, «Turkiye Kıb. CHP Grupu adına bir konuşma rıs'takı fecı olayların devam et Bu vivecekler bana gelmii degıl tirmiştir. Bunlann isimleri şöylevaparak Avrupa Konseyindekı mesıne rağmen butun dostane temi Baska bir ortağım var mı?» dir: Emniyet Amiri Kıbrısla ilgili muzakerelerin gafa sebbuslerı dınhyeceğı ve hukuka, .'ek'ırdt konuşuyor. Gardıyan 'Sen lstanbul Şişli hatını anlatan Turhan Feyzioğlu, banşa bağlı yollardan geçeceğı» bıhrsm» der gibi boynunu büku Kemal Koç Sivereke, Salihli EmAvrupa Konseyinin bu konuya el seklinde \orumlıyan diplomatık yor btş.131 omuzum drğru eîiyor niyet Amiri Bülent Eeemen Istanatması için delegelerin ittifak et çevreler «Turk milletinın fedakâr ? kapıdan çıkıp sdd'yor bula, Genel Müdürlük emniyet âtıklerini, Kıbnsta insan haklan lığı» hakkındaki sozler karsısında Bt. hücrede değı«;en hr «.ey yokmirlerinden Jale Guder Bursa Emsozleşmesınin ihlâl edildığinin tes ıse şoyle demektedır gı' Î. Sözde burava ı«frahat için niyet Amirliğine, Nizipten Zühtü bit edildiğini. Avrupanın buna lâ «Kıbnsta herhangı bır çozum yo g»len sanşm adam iı;n acı ve ıstr Tetik îneboluya, Sökeden Musta«"kayıt kalmaması için fikirler ileri lunun bulunmaması. halinde .Tuıv rap dolu günler devam etti durdu, fa Araıan •Nazilliye, Bergama<Jan ?"sürüldüğüBÜ bildiçmis ve ; $°yle kiye'nin Kıbçıs'a nuâdaba4esi Jtaçı Gecenin muayyen (raatlennde ve Hasan Topgül Keşana. Kmkkaledemiştir: nılmaz bir sonuçtur. Turkiye, bu en derin uykusundan uvandırılı den Serefettin Avar Artaniya, A«Yunanlılar Turk . Yunan dost sekıldekı bır davranısın Yunanis yor. ıtile kakıla sorgu odasına gö danadan Hayri Ergünay Kmkkaluğu konusunda ne ekerlerse onu tan ı l e çatısmava gıdebıleceemi türulüyor ve d»vamlı şekilde sor leye, Babaeskiden Hassn Erçetin bıçeceklerdir. Rıizgârı eken, fırtına çok iyi bilmektedır Turk hükü. guya çekiliyordu. Gümüşhaneye, Gümüşhanedeo Sabıçer. Yunanistanı ancak sağlam meti mılletinden aldığı guvenle «Kalk bakalım. Uyudugun veter, lahattin öner Babaeskiye, Baybır Türk dostluğu koruyabilır. bu hususu da yerıne getirmekten bu kadar uykuvu kimler uvuyor burttan Adil Şoray Hatava, AnkaBunu Yunanlıların çoğu bilmekte hiç bir sekilde kaçınmıyacaktır ki sen uyuyacaksın. Yurü baka radan Galip Labarnas Bayburta, dir.» Bu gerçekler ivıce anlaşılmıştır » hm » îneboludan Hayati Pakfiliz Mani4 Turkıyenın Batı bolkundan Daha sonra kisisel düşuncelerini «Konuşmıyacak mısınız Hâlâ sır saya, Keşandan Yasar Aknan Erayrılmasmın duşunbîmiveceSini lannızı vermıvpcek mİMniz. Bakın açıklayan Gökhan Evlıyaoğlu (AP) cişe. Nazilliden Sülevman Ergörün ylivçn diplomatik çevreler tnö size istirahat edecek bir yer de te Inonü'nün «Time» dergisine verdiNİ7İDe, Bordan Hulusi Biîgütav ği demece değinerek hukumetin nü'nun dunkü konuşmasmdan son min ettik » Salihliye. Tosyadan Mustafa Ov Rusya ile ilişkiler kurma yolunda ra Türkive'nın Batı blokuna ıhtitSenin için ivı olacak Annene kay Samsuna. Siverekt»n Halit yacı olduğu kadar, Batı blokunun olduğunu ve aşın solcu yayınların çocuğuna bir an önce kavuşmak Görelioğlu Tosyava, Ankaradan da bunu desteklediğini ileri sür da Türkiye'ye ihtiyacı olduğunun istivorsan bildıklerini ifsa et » Hüseyin Erbek'Genel Müdürlü|e. ar.laşıld'fını belirtmektedırler. mustür. «Türklere verdıŞın askerî bılgi Izfnîrden Başkomiser Osman KarAmerika yorum yapmıyor Hükümetin Kıbns konusundaki taz emniyet Smirliîine terfi ile VVashington 6 (Fred J. Znsy bil lerden bize de Hahset » tutumu hakkında vapılan tenkit«Ele geçirdığin vesikalan kim Bergamava, IstanbuHan Sabri Tıdiriyor) Amerikan Dısıslerı Balerı cevaplandırmak amacıvle soz mur emniyet âmirliğine terfi ile alan Başbakan înönü, «Türk cema kanhğı yetkilıleri bugun Basbakan ler «ana temin etti.» «Bakın bu vesikalarm bizde fo Mustafakemalpasaya, lzmfr baskoati ne zaman yardımsız ve kesın tsmet înonu'nün Kıbns konusunda tehlike içinde bulunursa harekete yaptığı konuşma ile ilgili olarak tokopileri var. Elimizde ,vi ölömiserlerinden Şevk»t Ç'ihadar rvn eeçme hakkımız vardır, Ve hare bir yorumda bulunmaktan kaçın me götürecek çok kuvvetli vesika nivet âmirliğine *erfi ile gene îzlar bulunmaktadır » mir kadrosuna, îstanbul başkomikete geçmek baslıca gorevimizdir» mıslardır. «Rızin teşrikı mesai ettiginiz ar serlerinden Turan Erman, Yusuf demiştir. kada^lannız da elimizde, onıarı da Aksu ve Hüsevin Üstüne! emniyet NATO ve Güvenlık Konseyine Tuncelide yaknladık Onlar konusuvorlar » amirliğine terfi ile çene îstanbul müracaatımi7 Bastarafı 1 inci sahifede îndnü çeşitli parti «dzcüleri ta sehrimizden Erzineana gıtmekte «Pizin gibi vakalanan dıjerıerl, kadrosuna atanmtslardır. Aynca Siztien tstanbul emniyet âmirlsrinden 5erafından yapılan tenkitlere, dün olan Malatya plâkalı şofdr Cümalı birçck şeyler söyledıler vesıkalar rafettin Kılıcknkan. îzmîr Emniku konuşmasının bir kısmınm a Uzkan idaresindeki minübüs. vol b»""settiler. Sizin için yet Amiri Melih Tekin'lag ve Idçıklıkla cevap teşkil ettiğini. söz da elleri sılâhlı ve maskeli 4 şahıs verdiler.» «fvi düşünün. bir buraiac kur emit Emniyet Amiri Faruk Yurtrulerin meseleyi başlangıçtan beri tarafından durdurularak yolcula TurkYunan ilişküeri halinde. nn para ve eşyaları alınmış, ayntulu?j veniden eski havatım»a dön gezer birinci sınıf emnîyet mek var, bir de ölüme gitmek • terfî etmişlerdir. mutalaa ediltnesini istemelerine ca çınlçıplak bırakılmı«lardır. «Hangisini tercih edersinız.» garanti ve ittifak andlaşmalannın Bu olaydan biraz sonra da EUzığ imkân vermediğini belırtmıs ve 21 plâkalı bır kamyon. Tunceliden «Vereceğiniz en küçük bilgi bize Otyam'ın sergisî aralıkta baslıyan olavlardan son 35 kilometre mesafede aynı şekil yeter.» ! Ankara. 6 (CmnhnriyetTeleks) ra 25 arahk tarihinde Bırlesmi« de soyulmuştur Kaçan maskeli Günlerce heo aynı şeyler sorulu Mılletler nezdinde meseleve cö havdutlar iandarma ekipleri tara vor. Tehditler savruluyordu. Hüc Gazetemiz röportai yazan FiV Ci zum yolu bulmak için müracaatta fından aranmaktadır reden almarak çesitli sorgu odala ret Otyam'ın Ankarada Alman J f bulunulduğunu meselenin bundan rına götürülen adam aradan gün tÜDhanesinde düzenlediSi «Fotog sonra TürkYunan ve Ingiiiz hüler hattâ aylar geçtığı halde tek rafla gide gide 1 Anadolu 63» Suriyeli askerler kumetlerinin karşıîıklı hareket kelime konuşmuyordu. O casus adlı fotoğraf sergisi, açıldığmdan Bastarafı 1 inc) sahifede degildi. Ve diyordu ki: bu yana ilgiyle îzlenmektedir. tarzı olarak ortaya çıktığını ıfade olmuştur. Çarpışma sırasında kaetmiştir. tSiz beni casus diye yakaladınız Ankara «.anat ve •siva«! çevreleT çakçılan hımaye eden Suriye sıBasbakan tsmet Inönü bundan nır nöbetçileri de. karakolumuza Bana isnat ettiginiz suç için bir nnde genis \ ankilar ın'andıran bu fotoğraf sergisinde Otvam'ın çesonra 27 Nisan tarihleri arasında ateş açmışlar ve tahrip etmişler delil gösterin » Kıbns meselesine çözü mvolu bııl dir. Kaçırılmak istenen küllivetli Sozde Türk casusu yere konan sitli röportailarmı sü«liven vayın mak için NATO va basvuruldugu mıktardaki koyunlardan ancak 21 iğrilmiş bakır kâsenin içindeki lanmıs ve vavınlanmamış 52 si nu. ancak NATO memleketleri tanesı ele geçirilebilmistir. çorbaya ve yanına üst, üsts kon vah hevaz fotoîrafı sprgilenmel< k»ndi meselelerini snruşmek ı«'»muş olan iki dılim ekmeğe baktı. tedir Rdnotai va?arlı5ınm vanıdiklerinden ötürö Kıbns olavlanKerevetin uzerinde gerindi. Ayak sıra, ressam olan Otvam'ın gittig' nm henüz ele ahnamadıSmı beBakanlar Kurulu lan iyice şişmişti. Patlayan avak kövlerde deriedigi ve hiç bîr v»rÜrterek özetle sunları •=ovi»mistir • Bastarafı 1 inci sabifede kabılannı çıkardı. Çoraplan kan de vavmlanmamıs halk mÜ7İginp « Kîbns meselesinin Türk ve vınden aynlacağı ve yerine Nihat içinde idi. Bu ne korkunç işkence de ver verdi^i sersinln acılıs RÜ Yunan ilişkileri halini almasından Enm'in getirileceği belirtilmekte idi. tnsanın ensesinin bir noktası nünde konusan Alman Kütüoha na gece gündüz kızgın su damlat nesi Müdürii Dr Gunther Baer snnra NATO meseleve el koydu. dır. salar. tepesindeki saçları ustra ile «Bugün gazetecilik icin büvük Nt Arcak bu sartla otomatık olarak Bu arada ıki Bakan adaymdan, Turk Yunan ilişkileri NATO'da daha bahsedılmektedır. Bunlar traş edip buraya bir ampul koysa ' "ündür» demis ve aeı« konusması ele almdı. AP sözcusü tarafından C H P Genel Sekreter Yardımcı lar ve işkence vapsalardı bu ka nı vaoan Turizr" v Tanitma Ba ifade edildiği gibi Yuksek Adalet sı, Prof Turhan Feyzioğlu ile Ba dar ıstırap çekmez, acı duymazdı •tanı Ali th«an Göîfi: r=e Anadolu Dıvamna müracaat etmek. mesele kanlık Genel Sekreterı ve Büyük insan. Fakat san saçlı genç adam \ zerçekleri karsısında OtvamMan sonuna kadar dayanmak azminve cözüm yolu bulunmasma vol elçı Fuat Bavramoğludur. deydi. Damarlannda dolaşan mert l ve sergisinden su sörlerle bahsetacmıyacaktır. Zira Yüksek Adalet 2 Kabınede yer alan bağımsız l»nı>tir: Divanının vereceği kararlar bağla Bakanlann yerlerıni, yeni isimle lik kanı bunu gerektiriyordu. Türk j «Meslekdasım Otvam, sıkılan Wr tü ve ölse bile cesur olarak ölecek vıcı değil. istişarî mahh ttedir re bırakacağı da en kuvvetli söyvumruk deSil insanlıga, dostlu^T Daha sonra Birleşmi'; Milletlere lentiler arasmda yer almaktadır. ti. p kardeşliğe acılmı? >ir avuçhır müracaat edildi ve orada yapılan Değısecekler arasmda Gümrük ve Tabanlarında pıhtılasmış olsn müzakerelerden sonra bir karar Tekel Bakanı Mehmet Yüceler'in kanlan sildi. Hâlâ ayakta tırnakla Bu sergiyi açmakla çok olumlu bir st sureti çıkarıldı. Buna gore muda adından bahsedilmektedir. rının arasından kan sızıyordu. Ye alısma vapmavı bıİTii ir Sevgî ve askla Anadolu olavlannı öbjekhale hakkımızı kullanma vetkimi3 Devlet Plânlama Teşkilâtı ni konulan hucrenın havası saatzin var olduğu ve teminatçı dev Müsteşarı Zıya Müezzinoğlu'nun, ler geçtıkçe ivıce ağırlaşıyordu tifi ile vansıtması gprç'^'en böletlerın hareketine taalluk eden Bonn Bü>ükelçiliğine atanacağı Fakat burada ilk konulduğu hüc nk bir haşarıd'r» Basmda genıs. ver j'rtlan «Anayetkıler bizim lehimize teyid olun ve Turk Alman gelısmelerinde redeki gibi henüz baskı yoktu Ne mııştur » konunun ıktısadî yonunün kuvvet ayakkabılannı, ne çoraplarını çı dolu 63. fotoğraf sercrisi hakkında Basbakan konuşmasına şöyle de lendırilmesıne çalışılacağı ifade karırken mudahale eden olmuş Otvam. «Bir amacınnı daha geredilmektedır. Muezzmoğlundan bo ne ayağa kalkıp yörümek istedı çeklestirdiğim için çok : ı'irluMim» vam etmiştir: « Hükümet olarak Birleşmiş şalacak yere ise, Maliye Bakanlı ğinde: «Yerinde duracaksın» dive Milletlere yardımcı olmak içın ğı Musteşarı Memduh Aytür'un ge ihtarda bulunan olmuştu. Buna Buna karsılık bir z'varetçi şeref rağmen, içinde vine her an bn defterine şu satırl^rı düşurmüsdıkkat göstermeliyiz Türk cema tirileceBİnden bahsedilmektedir. ati ne zaman yardım'iz ve ke«in 4 Hazine Genel Mudür vekili yerden bir ihtar geleeekmış eıbı • *ürtehlike içinde bulunursa hareke Zekı Toker'ın de dış teşkilâtta bir bir his vardı tki adım nhı Dur• Buradan enreti" HĞımız Aı,ate geçmek hakkımızdır ve hareke yere atanarak verıne Bonn malî du kendinı vokladı Kuvvetınrier rtolu cerceklerıni ca"!ı ılarak Ante geçmek esas gorevimizdir. Ha muşavıri Zeyvad Baykara'nın ge çok kaybettıği goruluvord'i «Yuru karava avaklariTT7a îcadar getı'" rekete geçmemizin zamanını ve şek tırıleceğı ve dığer bazı onemlı ata vemıveceğım» rlıve düsunrlü G i en sanatçıva teb>i'<ler » ( Imi siyasi icaplara gore kullana maların da bu arada yer alacağı dondu Üzerinde ot silte bul'iııai «Anarlnlıi fiT» U,< 1; ' ı>ı M | kerevetin u?erıne vı§ılıp kak'ı ileri surulen soylentiler arasmda cağız » ıman Kııtuphanp^ı salonlarında «a' TARIN: KAPIDAKİ KADIN lı akfamır.a kadar açık kalacaktır. Turk cemaatinin haklannı bası dır. sözlerinden çıkan gerçekler ınonunun • Rurnlann seferberlik hazırhğı LUX r* f Paris havası taşıyan yepyeni kibar ve büyüleyici bir parfüme sahiptir Lux tuvalet sabununun, bol ve tesirli köpüğü cildinizi' temizler ve yumuşatır. genç kalmasına yardım eder. Lux size fevkalâde bir ferahlık hissi verir. Çok zarif bir ambalaj içinde sizlere sunulan yeni Lux'ün şeklini orijinal ve elinizi^okşayıcı bulacaksıntz. KMr, özel bîr parfüm • eli okşayıcı jekil 5 tatlı renk. Lux,yıldızlann onda dokuzunun güzellik saâu/? llâncüık: 73/4988 Sandıkh Zıraat Bolge Şeflığımız arsasında Tİ 297 000, keşıf bedellı Ambar, Hangar bmaları ve kaldırıra vaptırılacaktır Ihale 20 mayıs 1964 çarşamba saat 15 00 de kapalı zarf usulu ıle ve 1963 vılı bırim fıat esasma gore Fabrıkamızda yapılicaktır. Geçıcı temınat 15 000. Tİ olup "=artname dosya^ı 150,Tl mukabilınde Fabrıkamız Tıcaret Servisınden alınabıhr \e luzumlu malümat Inşaat Serv ısımızden oğrenılebılınır. Muessesemız 2490 sa\ılı Kanuna tâbl olmadıcından lhalevı \apıp yapmamakta veya ışı dıledığıne japtırmakta serbesttır. (Basın 7509) 4975 Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden Kapalı Zarfla Teklif Isfeme llânı • • îstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 1 Üniversıtemiz İnşaat Fakültesine ait muhtehf kursu ve Lâboraruvarların 9503.19 lira keşif bedelli elektrik tesisatı işi açık eksıltmeye çıkarümıştır Geçıci temınat 713.00 lıradır. 2 Eksiltme 15 5 1964 günü saat 10.30 da Taşkışla binasında Rpktorluk Satınalma Komısyonu tarafından yapılır 3 Tahpler bu ı§e aıt evrakı her fiun Satınalma Bürosunda gorebılırler. (Basın 7466/4976)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog