Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

ALTÎ CUMHURÎYET • Mans 1964 7 00 JÎOTOSİEETİNİZİH lizun ömurlu olması içîn mutlaka Bü AYIN FALI 1= ünlü astrolog 1 J. Viaud'ununl ORÎJİNAL Yedek pnrçalannı knllomnu saniyede temizler Reklâmcüık 1639/4970 I LA N Ist. 7 nci ler» Memurlugundan: Borçlu: îskender Erkaya Yediemin: Bekir Erkaya Dosya No.: 9633570 Mahçuz olup satılm3Sina karar verilen 300. lira de ğerde radyo ve 1 adet 1500 hra değerde buz dolabımn bırincı satışı 14.5.964 Perşembe gunu saat 12 13 arası halen bulunduğu Beyazıt, Ordu Cad. Yılmaz han No. 18 de satılacaktır. O gun.verılecek bedel mu hammen kıymetin yüıde 75 ını bulmazsa ikinci satışı 15. 5.964 Cuma gunu aynı yer ve saatte yapılacaktır. Ve en çok artırana peşın para ile ihale edılecektir. Isteklüerin mezkur gun ve saatte mahalhndekı memurumuza muracaatlerı ilân olunur. Tellâlıye ve ihale pulu ahcıya aittır. Not: Şehir kıraathanesinde satılffcaktır. Genel olarak mayıs ayının en lirli bir şekilde sarsılacaktır. Bu önemli olayı bir çok devletin arada nakil vasıtalarımn yaptımali bakımdan sıkıntı ile kar gı kazalarda da büyük ç.ıpta şılasması ve bu yüzden parala artışîar olacaktır. rının durumunu yeniden gözÜÇÜNCÜ HAFTA den geçirmeleri şeklinde tecelHaftanın karakterini ilim «alı edecektir. Bu arada uzun bir süreden haiindaki büyük bir keşfin açık kadsmede beri sâkin bir şekilde hüküm lanması ve yüksek bir konferans ihtimalimn belirsürmekte olan dünya «iyasl hava?! yeniden birdenbire karışa mesi olacaktır. Mali bakımdan atılan yanlış caktır. bir adım fiyatların artmasına. BİRİNCİ HAFTA kredilerin kesilmesine sebep oDünya efkârı umumiyesine a lacaksa da bu uzun sürmiyecek Ciklanmamastme Irağmen gizli ve kısa zamanda ön'enecektir. den gizliye yapılacak diplomaDünyanın mali bakımdan kartik temaslar dünya siyasetinde şılaşacağı bu güçlükten en çok başgosterecek gerginliğin ilk Fransa ve ttalya müteesMr olaadımları olacaktır. Bu arada ba cak ve neticede bu memleketin zı milletlerarası anlaşmalar bu ıdarecilerinin başı derde gireyük sarsıntılar geçirecek ve ü cektir. yelerini kaybedeceklerdır. Bu» Bu hafta içinde vuku bulacak Banyo, fayans ve lâvabolarınız güne kadar varlıklan kabul e bir uçak kazası bugüne kadaı BIR TECRUBE YETER dilmiyen bazı memleKetlerin si çörülenlerin en büyüğünü teşEkstra VIMın oksıjenli kopuğu sayesınde Kirli bir tavanm yarısını Ekttra vasi alanda tanmmaiırı bilhas kil edecektir. Denizlerde de ka (Basın 7389 4956) • = =a Birleşik Amerika VIM ile diğer yarısını her hjnü'erinde zalar olabilir. Bilhassa tsvıçreptrıl pırıl parlar Mıs kokulu Ekstra VIM qi bir temiılem» teıu ile temiı; büyük bir şok tesiri yaratacak lilerın denizaltı araştırmalannleyiniz. Arıdaki fjrk dtrhal tencere. tava ve dıger butun mutfak I tır. da çok dikkatli olmaları gerekgoıe earpaeaktır. D 0 K T 0 R ; Geçen ay içinde sarsıntı geçi mektedir. Gene dünyanın en büesyanızı da tertemız yapar. olan ; ren Ortak Pazar Teşkilâtı, Av yük mimarlanndan biri hayata gö?lerini • rupada mahsulün çok iyi olması bir tsviçreli ' sebebiyle yeniden eski sıhhati yumacaktır. üen. Saç ve Zührevl ne kavusacaktır. Hastalıklat Mutehasna DÖRDÜNCÜ HAFTA İlk hafta büyük skandallara IstlklSl Cad. Parmakkapı lahne olacak bu arada şimdiye Bu hafta içinde şiddetli yağNo M Tet: 44 10 73 B. B. nin kalb işleri yeniden karışacak Reklâmcılık 1571 4971 kadar rastlarnmamış şekilde murlar Batı Avrupaya kayacak büyük bir uyuşturucu madde ve bilhassa Fransa ile Ispanyakaçakçıhğına dünyada tanınmış nın güneyi ve ttalyanın kuzeyi bir sanatkârın ismi kanşacak büyük zarar görecektir. tır. Bu olay günlerce dünya baleket de dünya efkârı nmumiye 5 l'zakdoğuda ortaya çıkacak AFRİKA sınını mesgul edecektir. sini uzun süre roeşgnl edecek ^ yeni olaylar Amerikının başına = .veni dertler açacak ve senato, bu ORTA AFRİKA Bu memle tir. İKİNCİ HAFTA BREZİLTA Teniden büyük = olavlara kanştı^ı için Bevaz Sa ketleri sarsmakta olan karışıklıklar devam edecek ve bir dev karısıklıkların çıkması ile mem Alısılmamış olmastna rağmen ravı tenkid edecektir. let başkanı yeni bir karışıklıkta leket sarsılacak ve bn olaylar 3 mayısın ikinci haltasında dünHaftanın sonuna dognı kıralyanın bir çok yerlerinde yer lık sistemi ile idare edilmekte canını gnçlükle kurtararak baş bir dış müdahaleyi gerektirecek E Dosya No.: MZ/55 sarsıntıları, su baskinları, ya olan memleketlerden birınirı hü ka bir memlekete kaçaeaktır. kadar büyüyecektir. ^ pencereli, önünde balkon bulunan oda bulunmaktadır. Bu daireCEZATtR Muhalefetin faa1 = Ipotekli olup paraya çevrilmesine karar verılmiş olan Beşiknardağ jnfilaklan, sabotajlar ve kümdan tahtını kaybetme tehliyeti gittikçe artacak. Merole İCVA VF OPTA r>fWİIT taş Muradıye Mahallesı. Kalıpçı sokağında 817 ada. 39 parselde de Yasar O. Dorman oturmaktadır. suikastlere şahit olacagız. Yu likesi ile karşı karşıya kalacakket içindeki gergin hava daha kayıtlı 14 kapı sayıh, Ipl M2 «ahalı kârgır apartımanın tamamı ÜRDÜN Bu memleketin = kanda sayılan Sfetlerden baş tır. 1' KAT 3 NUMARALI DAİRE: Dahilî teşkilâtı 2 numarah daida sıkıcı bir durum alacaktır. varlığını tehdit edecek hâd/sc E Istanbul Sultanahmette Adlıye Sarayı ıçindeki gayrimenkul satış ka politik sahada da haftanın renin aynıdır. Farklı olarak sokağa nâzır oda önü balkonlu ve Müslüman kardesler arasındaki ler Kırallık tahtını da sarsacak H mahallinde 29 mayıs 964 cuma gunu saat 15 ten 18 ya kadar birinaktüalitesini teşkil edecek olan OZUR zemin kat antresi Ü6tüne müsadif kısmın bu odaya ilSveginden anlasmazlık Rittikçe artacak, bu tır. cı açık artırma ile satılacaktır. = memleketlerin listesini şu şekil dolayı daha geniştir. Bu dairede Ferhat Aslaner oturmaktadır. nun «onacunda memleket içinde İMAR DVRUMU: Istanbul Beledıye İmar Mudurluğunun 24/8/ MISIR Nâsır, bilhassa Fran = de sırahyabiliriz: Türkıye, YuPostada vâkl jçecikmedrn 2. KAT 4 NUMARALI DAtRE: Dahili teşkilâtı 3 numarah daiCikacak karışıklıklar şimdiye ' sa ve ttalya gthi Batı rnemle 962 gun ve 3804 sayıh imar durumu krokisine gore; mezkur parnanistan, ttalya, îspanya, Çin, renin aynıdır. Muammer isimli şahıs oturmaktadır. ötürii «Bu ayin falı» nt blrsz kadar görülenlerden çok daba ketleri ile iyi münaşebetler knr E sel program dîsı ıskân sahasındadır. 1/2000 blçekli mer'i BEŞİKFilipınler. 3. KAT 5 NUMARAH DAİRE: Dahilî teşkilâtı 3 numarah daigecikerek veriyoroı. Bnrclaşiddetli olacaktır. TAŞ imar plânına gore parsele, bitisik inşaat nizamında, 9.50 maya çalışacak. E Haftanın sonuna doğru dünrenin aynıdır, îbrahim Aslaner oturmaktadır. r» ıtöre tkhminler de pek metre bina yuksekhginde. 20.00 metre bina derinhğinde, geri kaTUNUS Başkan Burçiba'nın tSRAEL Ben Gnrion'an wh E yayı şaşırtacak bazı haberler Binanın kapı ve pencereleri ile oda zeminleri ahsaptır. Bina lan kısmı arka bahçe mesafeli, civarı gibi taçak parapetli, %33 daha sıkı mrtotlarla memleketi hî durumu geçen aylara nispe E yakında yayınJ»n»c»ktır. piyasalarda bir kırba; teıiri yacephesi sert sıva serpmedir. Çatı Marsilya tipi kiremitle örtülüçatı meyillı, boş arsa için imar musaadesi verilmektedır. idareyi denemesi aleybinde ha ten daha da kötüleşecek.. S ratarak ve duny« rkonomisi bedür. Su, elektrtk ve havagazt tesisatı ye kanslizasyon şebekesin* va yarstscaktır. Fakat Başkan HÎNDtSTAN Nehrn'nnn = MAHALLt TETKtKE GORE: Beşiktasın, Muradiye. ınİIBallesibağhdır. Bütün tesisatları çalısır tialcîedir. bu durumu hissederek derbal sıhhî durumu halkının endise = nın, kalıpçı sokağı Teşvikıye ve Nuzhetiye caddelerıni birlestiTETKÎKAT VE KANAAT: Kıymete müeesir faktörler gozönututumunu değiştirecektir. lenmesine sebep olaeak derece ~ ren ilk sokaktır. Bu sokaktan 14 kapı numarasını alan parselin ne ahnarak, bugünkü alım gücüne göra, parselin yer ve binasının HABESİSTAN tmparator de kötüleşecek. Tıldizların be E yukarıda tanh ve numarah yazılı tapu kaydı ve imar durumu tamamına 250.000,00 (iki yüz elli bln lira) kıjrmet takdir ve tahHaile Selasiye yeni bazı müşkül lirttiklerine göre, bn şahsın ve E ile Beşiktaş Bolgesi Tapu Fen Âmirliğinin dosyada mevcut min edilmiştir. lerle karsılaşacaktır. fatı ile dünyanın çehresi iki yıl = £ 18/4/1962 gunlu pafta kopyası yerine uygundur. Madenî plaka z. SATIŞ ŞARTLARI: Artırma sartnatnesi herkesin görebilmesi içinde büyük çapta değişecek üzerine ASLANER Apt. yazılı parselin kapısı, onü çubuklu moAMERİKA için 14 mayıs 1964 perşembe gününden itibaren dairedeki sartnatir. = zaık tretuvarhdır. Parsel üzerındekı apartıman; bodrum, çekme, BİRLEŞİK DEVLETLER zemin, 3 normal kattan ıbarettir. Bınanın bahçeye bakan odalame kartonunda açıktır. Artırmaya iştirak için muhammen kıyAVRUPA | Teksas ve Missurl eyaletleri Arının önünde; alt çekme katta açık, zemın kattan itibaren diğer metin 8/'o7.5 u nispetinde pey veya millî bir bankanın teminat merikada avın aktüalitesini teşRCSTA Krnçef'in sıhht dn = katlarda kapalı, karo zeminli, beton korkuluklu balkon bulunmektubu tevdi edilecektir. Ipotek sahibi alacaklılarla diğer alâkil edeceklerdir. Dallas'ta vuku rumn boznlacak. Tüksek devlet = maktadır. Keza; bınanın sokak cephesinde birinci kattan itibakadarîarın ve ırtifak hakkı sahiplerinin gayrimenkul üzerindekı bnlacak ikinei blr olay yeniden memurlarından biri hayata ve ^ ren sokağa çıkıntılı, karo zemınlı, beton ve demir korkuluklu haklarım. hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı, işbu «azetelerde büyük yer işgal ede da edecek. Bu arada hiç beklen = balkonlar vardır. Bınanın sokağa cephesi 5.00 metredir. Pafta ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde evrakı müspiteleriyle bircektir. medik bir anda Rnsların siyasi E kopyası uzerınden yapılan yuz olçümü hesabına nazaran bina. likte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları Büyük tabii âfetlerle karşı kar sahada ortaya atacaklan bir E parsehn "7.00 M2 Hk kısmmı ışgal etmektedir. Mütebaki 34.00 tapu sicili ile sabit olmadıkça satıs bedelinin paylaşmasından M.va kalınacak ve banlardan en teklif Batı dünyasmı şaskına çe E M2 hk kı«mı arka bahçedir. Sokak kapısından mozaik parke zehariç kalırlar. Gostenlen günde artırmaya iştirak edenler artırçok Ohio eyaleti zarar fSrecek virecek. = minli. üzerınde, mozaik basamaklı, demir korkuluklu, ahşap küma şartnamesini okumuş, lüzumlu malumatı almıs ve bunları tir. peşteli ust katlar merdiveni, ahsap tek kanatlı 2. numarah daire FRANSA Büyük devlet a = tamamen kabul etmiş addolunurlar. Tâyin edilen zamanda gayNew York Borsası çok degisik rtamlarından biri bir gögüs has = kapısı, merdiven altında: Mozaik basamaklı çekme ve bodrum rimenkul üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. rnnameleler görecek ve bilhassa talıih yüzünden görevinden av ~ kat inış merdıvenleri bulunan zemın kat antresine girilmektedir. Ancak, artırma bedeli muhammen kıymetin Oo75 ini bulmaz veya BODRL'M KAT: Mozaik zeminh. buküntu nihayetinde bahçe altın piyasası sasırtıeı degişik rılmak zorunda kalacak. Bu E satış istiyenin alacağına rüçhanı olan diger alacaklılar bulunup çıkış kapısı bulunan koridor. Koridor üzerinde; bahçeye nâzır likler kaydedecektir. yüzden memlekette bir hükü = da bedel bunların o gayrimenkul ile temin edilmiş alacaklannır. pencereü oda. mozaik zeminh, mozaik el yıkama taslı, içinde Büyük bir Amerikan gemisi met değisikli|i olacak. = ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaşması masalaturka helâ bulunan mutfaktan ibarettir. Bahçe toprak zeminhatacak, bn olay birçok ean kayiNGtLTERE Kıraliyet aile = raflarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa. en çok artıranın taah; lidir. îçınde, katlan ahşap damh. marsüya kiremitle örtülü, kârbına sebep olacaktır. sinden bir sahsın sıhhî dnrnmn S hüdü baki kalmak üzere artırma on gün daha temdit ve onuncu gir 4 goz kömurlük bulunmaktadır. Bodrum kat bina kapıeısına ŞÎLÎ Siyasi karışıklıklar ve endise yaratacak derecede bora s 8 haziran 1964 pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılacak artırtahsiç edümistir. tabiî âfetler sebebiyle bn rnem lacak. E mada, bedeli pesin istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacakların o gayrimenkul ile temin edilmis alacakları ve bundan başÇEKME KAT: Ahşap. tek kanatlı 1. numarah daire kapısından, '"MnnmııınınnnıınııımıııııımınıııııııııııııııııııııınınııınmınıiıŞ ka parava çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarınm mozaik parke zeminh korıdora girilmektedır. Nihayette, bahçeye mecmuundan fazlaya çıkmak şartiyle en çok artırana ihale edinâzır pencereli, onu açık balkonlu oda, solda; mozaik parke zelir. Böyle bir bedel elde edılmezse ihale yapılamaz ve Fatış talebı mınli, altı dolaph fayans evyeli. lâvabolu, davlumbazh mutfak ile düşer. Gayrimenkul kendiîine ihale olunan kimse derha! veya mozaik parke zeminli alaturka helâ bulunmaktadır. Giris kapısı verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak riıbinde. zemin kat çıkış merdıvenlerıne pencereli ufak, karanlık kendisinden evvel en yük?ek teklifte bulunan kimse, arzetmis Bebekle Karaköy ve Ortakovle MecidiyekoyBomonti, oda vard'.r. Zekı Aslaner oturmaktadır. olduçu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunDolapdere, Kasımpaşa arasmda ve FeneYCibaliAksarayFatih ZEMtN KAT 2 NVMARALI DAİRE: Ahşap. tek kanatlı daire mazsa hemen yedi gun muddetle artırmaya çıkanhp en çok artısemtlerinde asgari ikibin metrekare. beher metrekaresinin çekapısmdan. mnzaık parke zeminli koridora girilmektedir. Solda, rana ihale edileceği ve iki ihale arasmdaki fark ve geçen günler şokağa nâzır oda. Koridor üzerınde. sagda, mozaik parke zeminli, keri en az bir ton, bina birkaç kattan ibaretse asgarî 500 Kg. c için i>5 ten hesap olunacak faİ7 ve dlğer zararlar ayrıca hükroe altı dolaph. fayans evve ve lâvabolu. yarım fayans duvarh, lâçekerinde asansorü bulunan bır adet depo pazarlıkla kiralanahacet kalmaksi7in memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunacağı ve vabo ve gomme banyolu. bam o kazanlı, şofbenli. duşlu. termocaktır. fazla bilgi edinmek istiyenlerin 962/55 dosya numarası ile memu«ıfonlu banyo mahalh. Yanında: mozaik parke zeminli, yanm Eüerinde depoları bulunanlarm şartlarını, kira bedellerini riyetimize müracaatleri üâp. olunur. fayans duvarh taslı alaturka helâ ile nihayette bahçeye nâzır, bildirir yazılı tekliflerini 11 mayıs 1964 pazartesi günü saat 15 Süreyya sinemada umduğunu bulanuyacak şe kadar Tepebaşmdaki Merkez Satınalma Komisyonu Reisliğine vermeleri ilân olunur. (Basın 7404,4954) = Tobii âfetler ve politik hâdiseler parlatır! EN KUDRETLİ TEMIZLEME TOZU Tarık Z. Kırbakan Gayrimenkul Satış Ilânı Kıt^alara göre• * • İSTÂNBUl10 CU İCR MEMURLUGUND AN TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞUNDEN OLAYLAR.« Erıurum Baymdtrhk Komisyonundan 1 Ilıca nahiyesi Orta Okulu İnjaatı kapah zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 İşin keşif bedeli 692795.98 lira olup muvakkat teminatı 31462. liradır. 3 Eksıltme 25.5.964 pazartesi günü saat 15 de Erzurum Bayındırlık Komısyonunda yapılacaktır. 4 Keşıf, şartname. proıc ve diğer evraklan her gün mesaî saatleri dahilinde Erzıırum Bayındırlık Müdürlüğü kaleminde görülebilir. 5 TalipİTin techizat beyannamesi, teknik personel be\annanıesi. taahhüt beyannamesı (B) grupundan enaz bu işin keşif bedeti kadar işin eksdtrnesine girebileceklerini gösterir mutaahhi'lik karnesini dilekçelerine ekleyerek Vilâyet makamına müracaatla yeterlik belgesi almaları. 6 İsteklilerin 1964 yılı Ticaret Odası vesikalarım havi 2490 sayıh kanuna gore hazırhyacakları teklıf mektuplannı ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabili Komisyona vermeleri. 7 Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. (Basın Ş. 1507309'4961> O Mayıs ayının en önemli olaylarından biri de, kâinatta düsünen varlıkların sadece insanlar olmadıklarının ortaya konulroa51 olacaktır. Hattâ bazı ilim adamları bir olaya dayanarak, dünyamıza baska yerlerden ziyaretçilerin geldiklerini ispat edeceklerdir. Bu arada feza çalısmalarında kaydedilecek büyük bir ilerleme bütün dünyayı meşgul edecektir. Batı dünyasırun devlet adamlarından biri bir hastalık neticesinde görevinden ayrılmak zornnda kalacaktır. Olay, bu siyaset adamının mcmleketinde büyük kanşıklıklsnn çıkmasına sebep olacaktır. Kırallıkla idare ediimekte olan bir Batı memleketinde karışıklıklar çıkacak, bu arada Monako Prensliği de huzursuzluklara sahne olacaktır. Siyasi bir cinayetin bugüne kadar görülmemiş bir usulle işlendijine sahit olacagız. Cinayette radyoaktif madde kullanılacak. Halen Brezilyada bulunan Brigitte Bardot'nna kalb işleri yeniden karışacak ve aktris şiddetli bir sinir krizi geçirecektir. Prenses Süreyya ise sinemada umdufnnn bnlamıyacak ve aleyhinde çalışmakta olan düsmanlannın yüzünden yeni mesgalesini terketmek zorunda kalacaktır. ^llllfltlllllilllllllllilllIIIIIIIIIIHllUIIIUIimimillttimiHIUUIIIIIllllllllF (Basın 7202'4963) DEVLET ORMAN İSLETMESİ RİZE MÜDÜRLÜĞUNDEN 1 İşletmemiz Pazar Bölgesinin Hamidiye deposundan 11 parti halinde ceman T73 adede denk 582.085 M3. 1 ve 2. sınıf normal ve kısa boy ladıngöknar tomruğu açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. 2 Muhammen bedeli 1. sınıf 350.00, 2. sınıf 265.00, 2. smıf kısaboy 230.00 liradır. S Geçici 11776.06 liradır. 4 Satış 14 '5/964 perşembe eünü saat 14.00 de Pazar Bölge Şefliği binasında toplanacak Komisyon huzıırunda yapılacaktır. 5 Ahcılann belirli gün ve saatte teminatlan ile birlikte Komisyona müracaatları ilân olunur. (Basm 7334 4962) Teklif alma usuliyle merdiven korkuluğu yaptırılacak MARSHALL BOYA ve VERNİK SANAYİİ Kimya yolu tle Hizmetinizde İSTANBUL İlâncılık: 139/1990 Tarabya Oteli inşaatı merdiven korkulukları ve mütefertık demircilik işleıi teklif alma usulü ile ihale edileeektir. İhaleye iştirak etmek istiyenlerin yeterlik belgesi almak üzere yaptıkları işleri gösterir vesaikle birlikte. en geç 11 Mayıs 1964 Pazartesi günü akşamına kadar Şantiyemize müracaatlan rica olunur. Tarabya Oteli İnsaatı Şantiye Şefligi (Basın 724i.'4853) , İstanbul Vîiâyeti Daimt Encümeninden: Özel idarenin Beylerbeyi Vergi Dairesine lüzumlu bankonun 2.100 lira muhmamen bedel dairesinde yapılması ve yerine konulması 15 mayıs 1964 cuma eünü saat 15 de Ankara caddesindekı Vilâyet bınasında toplanan Daimî Encümende açık eksiltme suretiyle talibine ihale edilecektir. İlk teminatı 157.50 liradır Şartnamesi Bayındırlık Müdürlüğunden alınacaktır. İsteklilerin ilk teminat makbuz, veya msktubu, 1964 yılı Ticaret Odası vpjikası ve yeterlik belgeleriyle birlikte eksiltnıe günü saat 15 de Dalmî Encümende bulunmaları lâzımdır. rBasın 7456 4980) Muhleüf Gins Malzeme Satışı Bankamız. Ayvansaray ve Camialtı ambarlannda mevcut muhtelif ebatta. rayba, civata, soraun, pul ve perçin çivisi kaoatılmış zarf içinde teklif almak suretiyle satılacaktır. Son teklif verme tarihi 15 mayıs 1964 rtür. Fazla malumat ve şartnamesi Bahçekapı 27 Mayıs Handa Malzemo Müdürlüğunden alınabilir. DENİZCİLİK BANKAST "A.O. (Basın 7461,4953)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog