Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

CÜMHTTRİTET 7 Mavıs 1964 ıtF £ ı f t : • • ':r' '• • *•».>*& "'' > • • " Yaz Modası »V NT Yczan: Jack London Ceviren: Nıhol Yegınobalı Su gıbı para harcadıgın da yatajında dlu bulunan Mr Lsng du malumdu Benı anarjutlerın ara «Meselâ, Sannıngton'daki en bu thorne • Havwardf, gizdın zehırlenen Dede Van Auston (alan, fı sına sokabılecegıne ınanarak sana juk ışçı sendıkasının diktatriru olin Bu olümlenn faıllerı de tlegeldim lan Borff un olumunu hatırlıva feçmemıştı eaksın Bu adam > ıllarj ılı hem «Dıkkat edersen sen de farkına ışverenlerı hem de ışçılen tomur varacaksın, Grunja Faılı ele geç «Hos geldın Wınter» muı, kocı eyaîete kan kusturmuş mıyen, esrarı çozulemiyen olum Wınter kızın elını dudaklarma tu E\al«tın polıtık mekanızmasını ola>Iarı lon yıllarda muthış çoğal goturerek ekledı d« haraca kesmls, aldıjı rutvetle mıj bulunuyor İşte ben de zaman <Senın anarsıstlerden olmadıgını rın vc edındıgı fayrımesru »erve la su »onuca vardım kı, bu esrarh çok geçmeden anladım, ama o zatın kokutu ayyuka çıkmı?tı Ama cınayetlerın çogu gayet kudretlı mana kadar ış ısten geçmı;tı artık kanunların puf noktaiarını ıyı bü bır tejkılatın ışıdır Hem de, tabır senden ayrılamaz olmuştum » dıjı ıçın mahkemeye verılat de caızıe, tarafsız bır teşkılat Zıra Grunya onun elını kaldırıp ken para etmıyordu Zıra bu sııman sınıf ve meslek, hattâ mılhyet ve di ates gıbı >anan yanajına »urte yılan adaletın parmaklarının ara memleket farkı tanımadığı orta rer. T mek mutlulugurnu anaı Yü kseks osyetede esrorlı ölümler * Anaısıstler aından kayıp kurtuluyordu heı teferınde Derken kudratının ve zulmunun zırvesınde bır suıka«te kurban gıttı Bu cınajetı ışhyenler de bır turlu ele geçmedı «Buna benzer daha bırçok olaylar Jayabıluırr. Polıs Mufettısı Lıttle nin, Davavekılı Welehor»t' un, Pamuk Kıralı Blankhurıt'un dlumleri Hıçbırının etrarı toıulemedı «A\nı zamanda (yuksek sosyete) dedıgımız âlemde vukubulan esrarlı dlumler de merakımı çekmt|e başlamıştı Grunja Bır av partıaınde vurulan Charley Atwat«r, cia\dı Once jnjr»iut sıstleıe Ooı^iü^ an»» Ueclı rınde durdum • anlatmana devam et, kuzum Benı Grunya ona kirpiklerının altın ' de meraklandırdın » dan ıçın içın (ulen gözlerle bak • Sonunda anar;ıstlerın araıına tı gırmek ıç.n ba;ka bır yol buldum Mamaflh yakından tanıdıkça, onısrarl» benirn pesıme dü» ların öyle bir teskılitı kurup îfletmege kabılı\etlerı olmgdığını de anarsısüerden bırı oldugumu anladım Anarjıstler pratik kifller olmuvorlar Hajal kurmaktan gav sanıjordun » Genç adam o irı ku\vetli elle rı pek bır ?e> japabıldıklen yok • ri>le sevdığı kızın narın, bejaz «llerıni kavradı YARIN «Beklediflm fırgat «Ne yalan sovlnevım benı sana ilk çeken gerçekten bu şupheler nıhavet elımc gerti» oldu Senın sıddet felsefesı guden gruplaıla ılgın olduğu sorlennor> • • • • •* * •• • » » • • • • • *•• » • • \aKlaşan yaz mevsıaaının dffılesı basladı. Hafts içınde \enlen bır defılede kumaş »larak kabartma keten \e poplıtı dıkkatı (.tkiysrdu. Renklerın basında sıyahbe «az karması gelnordu. Desen li komaşların «plyedopul» çok kalianılmıştır. Deflleden uç elbıse \erhoraz Solda: Bn dUz elblse Içln &ı\ab be>az gri çtzçill kn maş kullanılmıştır. Blçlmde, çızfilerden varsrlamlmiftır. Belden vukarıda verevınc k»nulan (izgıler, etektc duz.Bır tek susu var. Yaka yerlndekı gı\ah fıvonk. Ortada Tıpkı boleroln gıb( gdrtthen \a)ancı • beleroRengı Lâcıvert. Yalancı • boIfro bevaz istemelerle süslü. Blr de be>az yülü var. Bel kemersız. Safda Sivah bejBi, gOIlü kumasa sus olarak grog ren bhelerle fıvonklar k o nulmustur Renklerı snah. I S I A N B Ü l 7 30 Açılı? Kua hab*rlef Şarkıldr 7 45 Haflf muzlk 8 00 Habtrlrr 8 15 Salon orkestralnn 8W Çeşltlt müzık 9 00 Türkuler 9 30 Küeük konıer 10 00 Kisd haberler Kapanış 12OO Açtlı» Kua hab*rler Salon orkeatralarından 12 30 Şarkılar 12 50 Haflf müzik H 00 H«b»rler 11 15 PUk doUbmdan H30 Şarkılar n 50 Çeşltll müzlk 14 15 Saz ««erlert 14 30 Kon=er s^atl 25 00 Kısa haberler Kapacı? 17 00 Acıl» Kıaa haberler 17 05 Haflf mUzlk 17 13 TUrküler 17 10 Üüküdar Muslki Ceml%etl 1/ a7 Kı«a flgn'ar 18 00 Reklimlar «rçldt l»00 Haberler GünlUk ola\!ar 19 30 Haflf melodller 19 40 Şarkılar 19 58 Kısa ılanldr 20 00 Ekonoml \e tııaret düıvamu 20 15 Dltkotckten leçmeler 70 M) Çarkılar 21 00 Radvo tlyatrom 22 00 Reklâmlar geçldl 22 30 Avın sanat hareketlert 22 45 Haberler 22 S5 Ara meodlerl 23 00 Pivano fololjrı 23 30 Çealtli mUzlk 24 00 Kı«» hab«rier • Kapanıa tSTANBUL İL KADYO8U 17 58 Açllı? 18 00 Dans müzlgl 18 30 Caz plâkları 19 00 Rltm ve melo<fı 19 30 Bale mUzlgl 20 00 Plâklar ara«mda 20 30 Çlgan havaları 21 00 Gece konıerl 23 00 Çevltll mUılk S4 00 Ka 15 53 Avilıl 16 03 Şarkılar A Baaargan orkeatrası 17 10 T^rla Akın K Pavnslı 16 20 Dans dflnüşü 18 00 Heklam programmüzlgl 16 40 Turküler S Ala.lan 19 00 Haberler 19 25 Hava dag A Alkılıç 17 00 Kapanış durumu 19 30 Şarkılar 19 50 Tvkudan önce 19 55 Küçük UiaA NKAR A lar 20 00 Dln ^hljk Uzerlne 6 27 Açılıs 6 V> GUnaTdın sa konuşma 20 10 TürkOler ÎO'0 vın dlnlevlcller 7 30 Sabah mü Şllrimlz ve sorunlan 20 55 KUzlgl 7 45 Saz «aerlerl «00 çük llanlar 21 00 Kı«a haberler Haberler 8 10 Ha\a durumu 21 02 Kadvo lanatsıları blr ara8 15 Slzln Içın çalıvoruz 8 30 Ev da 22 00 T B M M saaU 22 15 kadının lsteklerı 9 00 Kapanış MUzık dtlnyası 22 45 Haberler 1157 Açıhs 12 00 Kıaa haber 22 55 Serbest saat 23 '0 Gece ler 12 02 Ogle tatlll l c ın 12 25 konaert 24 00 Kapann KUçUk llânlar 12 T Şarkılar ve O fürkUler r3 00 "Habcrler 11 10 16 57 Açılif 17 00 Dansa Hav> durumu 1X15 Ogl» konce 18 00 Oda mUzıgl 18^5 Karma P«nif rl 13 40 Şarkılar 14 00 Çeşltll müzlk 19 00 Akşam konıerl İJTAVHIL POLİt RADIOII »ollstler çeşıtll melodller 14 10 20 00 Çeîltli müzlk 20 15 Radio (Kua dalgs 47 43 m ) Şarkılar 14 45 TUrküler 15 00 lle Almanca 20 30 Gece kon«prl 10 58 \çılı» 1100 Şarkılar A "Yavaşça 1120 PlAk dolabından Kapanıç 21 00 Her ulkeden mUzlk 21 30 11 40 Türküler Y Tezcan N 16 57 Açılıs 17 00 Kısa haber Caz 22 30 Sevllen orketturalar l*r 17 02 Şarkılar 17 15 Cemll 23 00 Kapanı? Tokaoz 12 00 Kapanif • •• •»» » • • • • • • • • • • » • »»•• • • • • • • • • < BULMACA 123456789 ATRO..SINEMA.TIYATRO..SINE Istanbul'da KULÜP 227183 «Satılık Kızlar» MAHM4RA cAdanah Tayfur Kardesler» MELEK (E\up) 1 «Kırık Anahtar», 2 • Baçımı Bela\a Sokma» RENK 211525 «Ylrmlnci Asrın Kıralları» 9IK 223542 .Kader Kapıvı Çaldı» TENÎ 225892 «Adanalı Tavfur Kardesler» TENİ (BKoy) 1 «Şofor Nebahat ve Kızı», 2 «Yuz Karası» KADIKÖY : • OLDÜREN SIR 81 Yaıaıı B CaaUlloa İ FATtR 220171 • Pazartesi tatıl Dığer geceler 2! de • Shakeıpeare'ın «Kuru Gurultu». KAÜİKÖY S J 8 Ferşembe tatll Her gun W02 Jl de, Benedertı'nın «Ikı Duzıne Kırmızı Gul» rLPfcBASI 44218^ Pazar, Paıartesl, Crşamba Cuma aaat 21 de, Pazar 15.30 da Shakespeare ın <Venedık Tacirı» ŞEHİR OPERA9I (Tepebaşı) Salı perçembe cumartesi »Flgaronun Duğunu» CM\tH>1R Cuma tatıl Her eün aaat 21 da. SOLDA.N S\G\ Shakespeare'in «Onıkıneı Gece» 1 Son zamanlard» sosvallst blr IENİ KOMEDİ 440409 Salı tatıl Ayn g e kıralhk rejlmine «ahlp di\e llan edılen Gune\ Asv a devletlerinderj celerde Shakespeare'ın «Corıolanus», «Robıri 2 «Bir şevın e»as cevherlnl meo \e Julıet», cBır Yaz Gecesı Ruyası» bulmava çalış » anlamma karma blr,, , (Pazar 15 30 da matıne) emlr blr soru edatı 3 Sevglll va <> Ba fena haberi dnyBnea, Hemaurt'la mak ıçln cpey zaman lâzım \\iedner, bır sıgara \aktı ve bn sefer hut dag yamacı Norveçin blr be^te • AKSARAY K C Ç C K OPERA 215722 • PazarWledner ideta »»rsıldılar. Mabendis devam . Tadea ses çıkarmıyor, kocasını dinlivor Merıcourt'a dondu: «Nasıl olnyor da 9eı cisı (adı sovlendlgl glbı vazılmış T tesı dısında her gece 21 19 '« (Çartamba, Culat «Evet, n u l e ı e f ijle, dedi. Bakın sahı du. Wıedner devam etti:: Sız, Selwald'la sık »alcl plânların bır kısmını bırakmıs? Belkı martesi, Pazar matlne 1815 te) : «Çlkolata tlr» 4 Ter«i e^ki Fran=ız Klrallafeler ekglk». Wledner, Raaeh'a hitapla: Fe gık goruşuyordunBz, onnn arastırmalarından Emma bunu bılır \e sıze sovier Herhalde nndan bazılannın adı olmuştur, eıkl Sevglhra» kl, ba plinı slz tamaznlıyamaı mısıuız? dıve baberınu yok mu ıdı, dedı. Rauch: «Ne bı slzin ıçın bunu ogrenmek zor olmaaa je • ve meçhur Alman bestecllerınden blARENA 446418 440704 Pazartesı, salı 18 ve t«rdo. lUneh: Vakıi araıtırm*Ura iştirâk Ieyim, dedi. Seltrald oyle çok kanusmaz, rek » O sırada Emma odasından ınivordu rl (aaı «dylendıgl flbl yazılmıştır) 5 2115, pazar 15 ve 21.15 te: «Sezar ve Kleo•ttlm ı n t , bepalne dafil. Plinı Uaaamla •ırlarını afiklaraazdı. Memleketlcr ve dlvarlar (çogul) 6 (Arkası var) patra». Dığer gunler 18 ve 21 15 (Cumartesi Iranın eskl ve meşhur şalrlerlnden • • • « •• » • ••••••••••••••MM « • • • • « • 15 30 da) »Doktor Klkota ve Kadınlan» vaktlyle dünvava coğrafya kıtaplarında böyle denillrdl 7 Osmanlı AZAK 2Î6Î46 • Gazanfer Oıean • G8nul Olkfl tarlhlnde tinemll blr rol ov'namış olan Topînlufu . Her gece 2115 t* Matıneler : blr kadm sultanın MUslilman olmft•»sty Carşamba (halk), Curaartesı (Sfrencı) ve dan taşldıgı ad, dıçl degll 8 Tersl Pazar 16 15 te «Armator» rsezıs kudreti» dir Karmen operaaıBDLVAR 214892 • Pazartesi dışında her gece nın beatedsl (adı »öjlendlgl glbl va2115 te (Çarsamba, cumartetl, pazar matıne zılmi(tır) 9 Blr edatın kısaltıl1615 te)* «Kart HorO(> |üMfi. bOrllklUk v« büvüklük satma huyu DORMEN (GfllriK Sürnri Bngin Cenar TopInln^a) 449736 Haldun Taner'm «Kesanlı 7 Mayıs 1925 tarihli Cumhuriyet'ten YUKARIDAN AŞAĞIYA AIı Destanı» muzıkll kemediıl 1 1 «Kn küçük ldare bBlümUndekl iw GENAR 493109 • Pazartesi dısında her gün bır alleden gelme blr hükümdar» 4 > 2115 te (Matıne: Cumartesı, Pazar 15 te) : karsılıgı lkl soz 2 «Payla'j kar 4 > «BıtmeTen Ask» şılıp blr emlr, bir hayvanın yanaı !T 3 Denetçllertn • aptıgı lş 4 8ALR TÎtATROSD (Akgaray) 212119 • Cu» ma haıiç, her gece 21.19 t* (Mttine: ÇarşamGaz«t«miz 40 yıl onc« bu|iin yayın hayatuıın Duman volunun yansı, «nesell üye» ba, Cumartesi, Pazar 16.15 te): cŞıp Sevdı» karsılıgı ikl söz 5 Kilıaelerde çabirinci yılını tâmamlalnııtıi'. 7 m«yı» 1925 tarih\ lınan muslki âletl bıtkl lpllgl 6 tSTANBDL 442236 • Suare: 2118, Matıne : li < Cumhuriyet» te bu mutlu rün hakkmda | u • Eekl Bus hüÇarsamba, Cumartesi, Pazar 15 te : «ZehJr satırlar okunmaktadır: kümdarUrının Hafiye». ünvanı güçebe«ıCumhuriyet > geçen MBC bueun ftlemi rnatbuata (basın âlelerln çadın 7 mıne)dojmu|tu I«mı gıbı ruh ve hayâlını da Cumhurıyetten Insanlan bors, alan gtzeltmız, geçen sene kendı kendını karılerıne (okuyucuve odevlerinden tam olarak kur l*rma) takdım ederken «Cumhunvet, Turkı>ede buyuk cıdaltarma hareketl leı (muc*deleter) netıceande ıstlhsal edılmış tarıhî bır zaru (hukuk terlml), rettır Bız ıstıhssl edılen (elde edılen) bu gâ>e uçrunda çahşblr »oru takısımış ınsanlarız Cumhunvet, sadece Cumhurıyetın, daha ilmi ve nın tersl 8 Dunkfl bulmaeanuı ATLA8 440835 «Truva Kahramam» Bir masal ve halleailmli f*kll $am'l ıfadesıylc demokraaının mudaiııdır» demiftır Bundan EMEK 448439 «Ask Kadını» M Carol hayal kuşu, kapı \e pencerelerde basonra da «Cumhurıyet» millet ve memleket ıçın» duaturunu iNCt 484598 «Kader Kapıyı Çaldı» (T) lunur 9 Araplann »avgı değer lnr«hb«r ittıhaz edeıek muazzez karılerının teveccuhlerıne ıstısanlara iövledlklerinden KERVAN 480423 »A}k Kadını». naden vazıfeı nesrıjesıne (>aym gorevıne) devam edecektır KOVAK 482606 «Yırmincı Aırın Kıralları». LÜKS 440380 «Kader Kapıyı Çaldı» (\> Osmanh Bankasında hesaplar Ttirkçe LEVENT «6 ncı Kopru» olarak tutulacak RÜTA 448439 «O Bıçım Kızlar». Osmanh Bankası ile Hukümetımız arasında \aoılan ve MecSIRAY «Donanma Eğlennor» lısce kabul olunarak Reısıcumhur Hazretlerının tasdıklenne ıkStTE 477762 «Genç Kızlar Daıre^ı» S%N 486792 «Adanalı Tavfur Kardesler» tıran eden ıtılâfnameye gor», bankada mevcut memurların vuz* İTFAİÜK: Beyoglu 44 46 44 TAN 480740 «Toto» de 60 ı Turk Musluman olacak ve hesaplar turkçe tutulatstanbul: 2142 22 Kadıköj Y.MELEK «Genç Kızlar» (F) 3808 72 üıkudar « 0 9 48 caktır. YENİ AR «Adanalı Tavfur Kardesler». Bakırköy. 71 «4 bB Adalaı Casus Manuk asıldı Y TUISÎM Erkek Sozu» (T) 51 bl> I tstınve 83 60 20 TILDIZ 476342 «Kader Kapıvı Çaldı» (T) Atınadakı Ermenı komıtesı tarafından Anadoluva gondeıılen • POlJs İMUAI: tstatıbul n 49 U U \LEMD\R 223683 «Erkek Sozu» (T) ve Eskısehırde %akalanan cftsus Manuk, hakkında Istiklâl Malı Be»oğlu 27 4^01 Anadolu AYSU (KGumruk) «Varan Bır» (T) Yak, 27 43 1li Mtıtıi Imdat: kemesınce verılen ıdam kaıaıı dun »abaha karjı ınfaz edılmış \e BUL\AR 213378 «Kader Kapıyı Çaldı». «Cumhuııyet > gazetesının birinci sayısı B.yojıu 44 4UM «atıbıHUM casus, Karaoglan çarşısmda asılmıs,tır, Osküdar: i6 üu Jfl OPERA 360821 cKader Kapıvı Çaldı» REKS 360112 «Alaska Fedailerı» ÖZEN 369994 «Adanalı Tavfur Kardesler» SİNEM4 63 (KYalı) .Kırmızı Dudaklar» StRETTA 360682 . cYesıllıkler Üstunde» SUNAR «En Uzun Gun» • KULÜP (BBeyi) «Ruzgârlı Tepe» ÇELtKT\Ş (Maltepe) 534370 »Genç Korsanlar» Tiya^olor DEVLET TÎYATROLAR1 ! Ankara'do • • Gozetemizin yıldönümii i fstanbul'da BÜTÜK TtYATRO 113832 • Suare: 2 1O balı 1İ tatıl. Pazartesi «öp Beni Kate» Çarjam^a, Cuma ve Pazar fecelerı «Jul Sezar» Pa zar 15 te «Uyuyan Guzel» balesı Percembe ve Cumartesi geeelerl" «Lucıa» operası KÜÇÜK HIATRO 111169 buare M dU Hazartest tatıl Pazar matlne 15 M! «Topuılu» ODA TÎYATRO3U 111189 Saat 18 da Pazartesi tatil «Dojum Günü» YENİ SAHNE U734O Suare: 203U Pazarte»» tatıl. Pazar matlne 15 te «Bırmıyen Bır Aak» ÜÇÜNCO TtTATRO 117240 Suare 20 30 Pazartesi tatıl Pazar matıne 15 te: «Yedıncı Kopek» ALTINDAG 117240 • Pazartesi taUl Suaıeler 20 30 da (Pazar 15 te): «Merdıven» Ö2EL TÎYATROLAR ! METDAN SAHNBSİ 175200 Çarsamba tatıl Dığer gunler: 1815 te «Sll Baştan», 2115 te «Yağ» ve »Tatll Günu» (Pazar aynca 15 te matıne). HALKEVİ OYDNCULAR1 Çarsamba, Cu martesı, Pazar 2100 de: «öteye Doğru» ANKAR4 rtVATROSt) 124511 Salı tattl Her gece 2115 te, pazarteei, perşenbe, cumarteM saat 1815 ve pazar 15 30 da: «Mezarsız öluler». • • 4> ) • Lüzumlü Teleion!ar Sinemalar Ankara'do « i / ' • • • • • . • • • * • ' ALEMD4R 154136 1 «Arka Sokak», 2 «Masıst Hortlaklar Dıyannda». ANKARA 123432 • «Enayıler Kıralı Bahrıyelı». BÜICK 124075 «Çırkın Amenkalı» GÖLBAS1 122215 . «Bırı Ou Geçlyer» KONAR 120750 • Muam.aer Karaca Tıyatrosu RENKLİ 1321«3 • »thtiras Yolcuları». ÜLTJS 122294 «101 Dalmaçyth».
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog