Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

Mayıs 1964 CtnVIHURtYET ÜÇ Dl BUGîÎJM { AB E RLER BİR DAKİKA: Hddı'se/er ürkiye, çabuk dejisiklikleri olan bir ülkedir. Bir günü öbür fününe nymaz.. Bir zamanlar, Türkiye Parlâ • mentosunda nisbeten çok sayıda Ufun Atinadan Ankaraya i . gazeteciler bulunurdu.. gazetecilergelmesi beklenen Fnlbriçhf ! den, Parlamento yoliyle politikain ziyareti etrahndaki e»j va girip sefir, nazır olanlar vardı; rar perdeıi hâla dafılmış ama bunlar, gazetecilik vasıflarım degildir. kaybetmemeye dikkat ederlerdi. Evvelâ Arkansas Senatörfinün İsim saymak istemiyorum. Bir zasürpriz ziyareti hakkında Beyaz manlar Türkiye, âmme efkânnın Sarayın verdlği teblij sarahatten tercümanı olmuş parlak kalemle Londra 6, (AP a.a. Radyo) Avam Kamarasın da bugün bir soruyu cevapmahrnmdnr. Senatör Fnibrirht. rin sahipleri hep Parlâmentodâ ve Tnnan hfikumetierine! landıran Başbakan Sir Alec Douglas Home, Birleşik Arap Cumhuriyetinin elinde J ıdi.. n johnson'm ve AmeHkan.' nükleer silâhlar bulunduğuna dair haberleri destekliyecek herhangi bir delil veya ! ijimdi nasıldır? n I 1 Doğrusunu isterseniz, şimdi «baî i ""f'. e s i J n i«yakm ^ n !. b n ! l rve ı ndevam b e l i r t i bulunmadığını söylemiştir. ^ ilgiyi * n *5 5 !! j terdikleri sın» ile Parlâmentonun ve o volla yoldaki haberler dün «Gnardian» uazetesinde eıkişında hazır bulunacagı Asuvan Ba | eden hnznrsnzloktan dnyulan deHökümetin bir alâkası yoktur. Zamışhr Gazete Frankfurt mahreçli bir haberinde Bati Alman rajmın inşasını da finanse etmiş1 rin endişeyi ifade» edecektir. i ten son Teşkilât Kanunu ile «ba itim adamlarının Mısın niikleer bir küçük devlet olmak yo lerdir. Mısırhların, ikind beş yıllık plân sın yayın» işleri, devlet tasaları, «Kıbnsta nizam ve âjayisin tesisi luna koyduklarını, İsraelin de Kahireyi izlemeye mecbur kabinaenaleyh hükümet vazifeleri ları için 120 milyon dolârlık yeni löznmnnnn âeil bir mahiyet allacağuıı ileri siirmiiştür. arasından atılmıştır. Uikkate şa • bir iktisadî yardım peçinde olduk | dıŞını ilzililere bildirecek ve Türk Işçi Partisi mebuslarından Woodyandır ki, devlet futbol oyunu, i ve Tunan hflkümetlerinin »»*••:„,„,, W y a r t l .h.ber doBru !•• Ame dönraüş bulunan oglu Sergev Ue lan bilinmektedir. bulunan futbol oyuncusu ile restnen, kanulerine, hislerine ve edindigi inti rika. Rusya ve tngilteretıin bir kon birlikte ÎU şahsiyetler refakat etKahirede münteşir «ElAhbar» | nen ilgilenir. Aç, açık kalan sporKorkunç Yenge, idam balara dair Baskana rapor vere frans skdedip yapılması gerekenle mektedir: gazetesinin bildirdiğine göre, Asuj cuya yardım eder; fakat hani dö'reektlr.: Cumhuriyetinin an Barajının inşası jimdiye kadar Birleşik Arap cezasının infazmın rı kararlaştırmalarmı» teklif etmisdüncü kuvvet falân diye ad taktıMoskova Büyükelçisi Murat Ga 227 teknisyen ve işçinin hayatına Dışişleri Bakantmız Erkin. Was HT. durdurulması için ğımız basınla, basın mensnplariyle mal olmuştur. ölenler arasmda 7 Haber. Batı Alman resmî mâ lip, Sovyet Dışişleri Bakanı Grohinçton dSnfisflnde, NATO'nnn hüBaşkan Johnson'a Filim Fes = alâkalanmaz, yalnız bir sarı kart tünlüSflnfln tehlikeye çirdifMni an tcamları tarafından da tekzip edil miko, Devlet Elektrifikasyon Ko Sovyet işçisi vardır. tivalinde bir taraftan yarışmaya ; dağıtır.. o kadar. l'st tarafı, sen müracaat etti. mitesi Başkanı Pier Neropoyni, ya miştir. lıvan Amerikanın Kıbrm politikakatılan filimlerin gösterilmesine devam edilirken. diğer taraf E sag, ben selâmet. Moskovada genellikle iyi haber baneı Oikelerle iktisad! münasesını degistirdigini. paslflifci terketan da blrçok yıldızın sansasyonel olaylar yaratarak kendilerine E Hükümet vazifeleri arasında babetler komitesi başkant Semyon Saigon 6, (A.P. • ».a.) Sabık derek aktif bir tntnm benlmsedi aian Sovyet çevrelerinden bildirilşohret yolunu açmağa çalijtıkları gorülmektedir. Bu yeni seks z sın işleriyle alâkalanmak tasası bn Başbakanı | Vietnam Reisicumhuru Ngo Dinh diğine göre, Başbakan Kruçef, bu Skaçkof. Azerbeycan fini sSytemistir. Fulbrfght'ln Ati : bombaları ve istidatlar arasında bu yıl Cannes'da Sunano Onna, ; kadar da, Hükümette, ParlâmentoDiem'in küçük kaTdeşi Ngo Dinh «Armenia» Enver Alihanof ve «Pravda na ve Ankaraya rfndprilmesi di gün sabah Yalta'dan Nelly Benedetti. Jenny Karezi ve Stefania Sandrelli gibi isim E dâ basınla sıkı t'ıkı olmak kaygnsn tesi başyazarı Pol Satukof. Can, idam cezasının müebbet hap rektiflni .Tohnıon'ın kendî vanın adh yolcu gemisiyle, tskenderiyetskenderiyeye 9 mayısta varması ler göze çarpmaktadır. Öte yandan Festivalin 11 kiçilik jürisi E var mıdır?. Hayır.. o da yoktur, ye hareket etmiştir. cArmenia» Bo se çevrilmesi için Temyize müra da verdijinl de ilâve etmistir. Hattâ mümkün oldagn kadar ba • beklenen Kruçef. Birleşik Arap dün Mısırın oEI Leila El Akhiba, ve Çekoslovakyanın c.Krik» E gazlardan geçecektir. caat etmiş, fakat müracaati reddeMoskova 16, (ajı. • AP • sınla teması seyrekleştirmek, ara • Amerikanın en Ivl dıs politika Sovyet Başbakanına, e?i Nina Cumhuriyetinde 16 gün kalacaktıri dilmiştir. Can'ın önümüzdeki beş adlı filimlerini seyretmiştir. Birinrisinde Kahireli güzel Fatem Z ya bir mesafe koymak, arzusn üs • Radyo)Cezayir Devlet Başkafalanndan bir! olan Fnlhrirht' Kruçeva. ö t e yandan Kruçefi ajarlamaya kızı Rada, damadı l gün içinde giyotin altında can ver Hamama. diğerinde ise aktris Eva Mimanova başrolleri oyna tündür. Daha kötüsü, basından kanı Ahmet Ben Bella, dün İn kendisi. liyaretinln amaeını ı hazırlanan Mısırhlar, ikâmeti sıra Acubev, tngütereden yeni Kınmdan Leningrada hareket ! mesi beklenmektedir. maktadırlar. Bilindi gibi bu yıl festivale 25 memleket 51 fi Z partilere, Parlâmentoya, hattâ Hü«bilçi toplamak» seklinde izah et • sında kendisine tahsis edilecek iki! i Askerî cur.ta tarafından tesbit eetmeden önce verdiği bir delimle katılmış bulunmaktadır. Ancak eleştriciler ilk haftanın Z kümete girmiş olanlar, basınla bag mistir. vafnrln SenatSr. <whgî temsarayı yeni baştan gorden geçirmiş ! dilen bir kararnameye göre, Temyi meçte, Sovyet Başbakanı gevşetirler.. bu da acayip zayıf geçtiğini belirtmektedirier. Resimde, yıldız adaylarından E larını sIlcM oldııîu vakın dostn Johnlerdir. zin müebbet hapse çevırmeyi red Kruçef ile Rusyanın CezayiNapolitaine Vulrano. Cannes plâjlannda fotografçıların çok 5 bir manzaradır. Ba, iyi bir sey desnn adına 5zel hir teşebbüse çiSâbık Kıral Faruk'un özel de| dettiği idam cezaları beş gün içini; ğıldir. Partiler, parlamento ve httri izlediği yoldan döndürmerismivecetinf. v?a*hineton*nn nvnsmiryolu vagonu da parlatıhp dona hoşuna giden pozlarından hirinde görülüyor. z kümetler ve basın için iyi d e g i l . I de infaz edilmelidır. ye çalışan kuvvetlere karşı mazlıffa hir cözüm volu hnlmak tılmıştır. dir. koruyacak bir anlaşmaya Moskova, 8, ( 1 3 . A J \ ) Sov Can, cinayet işlemek, insanları r ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı n ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı u ı ı ı ı ı ı ı ı ı * icin hlr nlânı olmadıfını d» hellrtBaşkan Nâsırın yakin vardığını söylemiştir. vet Başbakanı Kruçef, cTarihte ilk : kanunsuz olarak nezaret altında j Ben, oldnm olası, basının, hükün»i«tir. Gercekten de Amerika simarkadaşlanndan biri, bir Amerij tutmak, kötü muamelede bulun olarak beşeriyet şimdi harbi Tass Ajansımn yayınladığı met, hattâ muhalefetle «ıkı tedilik bir plâna baSHnmamıstır ve kalı dostuna: «Kruçefe minnettamak ve milli iktisada zarar ver demiştir. mas halinde olması lüzumuna bu demeç. Moskovamn Cez.arsvretlerini destekledfgi Birlenmis rız ve kendisine bunu göstereceSovyet lideri, bu görüşünü, martinanmışımdır. Muhalefet devrinde yire askeri yardımda bulun I mekten suçlu bulunmuştur. Can'ın Miletlerin z» demiştir. ettiK Arabnincn , a ı t a ) y a d a yayınlanan ve bugün ! ağabeyi Ngo Dinh, geçen sene vuHalk Partisi liderlerine basınla temaya karar verdiği şeklinde Misırlılar. Sovyet liderini, 1955! Tnoraiofa'nm tavsiyelerinl bekle S o v y e t Romünist Partisinin g a z e [ kubulan askeri hükümet darbesi ması kesmemelerini rica etmisim • de Batı silâh ambargosunu çökertj] yorumlanmaktadır. m^ktedir. esnasında öldürülmüştür. ; dir. Hâlâ da aynı ricayı tekrar ettesi «Kumunist» de çıkmaya baş'.ı Öte yandan Kruçef, Şimfemekle kendilerine yardım eden Ameriksn basını Ise. Fnlbrieht' yan bir kitapta ileri sürmüştür. Çok aziz ve kıymetli varlığımız, mPrhum. mekteyim.. halbuki bngün resmî, ropol Hava Alanında Ahmct olarak eörmektedirler. Korknnç Yengenin Bsskan in Attna ve Ankaraya triderken hnsnsî basın toplantıları ve basın Kitabın önsözünün tamamı MosBen Bella'ya kendisini CezaJohnson'a telgraft Sovyetler ayrtca Kruçefin açıhmfisahhas teklifier t« kova radyosunun en iîeri gelen yo erkâm ile temaslar... Hcmen h e . yire dâvet ettiği için teşek «ımadıgrnı ve arabnlncnlnk yapma rumcularından Yuri Leviten taramen ortadan kalkraış $V>idir. Ga Öte yandan Ngo Dinh, Diem'in, kürlerini sunarken «ilk fırleteci olarak Parlâmentoya glrmlş mak fizere talimat aldıSinı yaıjfmdan okunmuştur. yengesi Bayan Ngo Dinh Nu, Ngo satta» bu kuzey Afrika memvefatının kırkıncı gününe tesadüf eden 8 mayıs 1964 curna ve politikaya atılmıs olanlarda ba. maktadır. I Bu yorumcu, normal olarak çok Dinh Can'ın ölüme mahkum edil leketini ziyaret edeceğini söygünü öğle namazını mütaakıp Merkezefendi Camiinde okunasınla alâkalannı ve temaslarını Nlhayet tnçillz nzeteleri zlyare j önemli olayları okuyan bir radyo mesi üzerine Başkan Johnson'a bir lemiştiri kesmişlerdir. Şimdi, artık, birbiricak Kur'anı Kerim ve Mevlidi Şerife akraba, dost ve arzu telgraf göndermiştir. Bayan Nu.bu tl bambayka bîr açıdan ele almak mensubudur. Ben Beila Leningrada hamizden haberimiz yoktnr. edenlerin teşriflerini rica ederiz. telgrafında «Ngo Dinh Can'ın asılladırlsr. Oniara ?öre Fnlbrirnt. Kruçef, kitabının önsözünde şun reket etmeden evvel Hava Asız suçlamalar sonunda çok haksız Gerçi Hükümet, birçok şeylerl Tfirk ve Tnnan hflkilmrtleTİne, | l a n söylemiştır: «Dünyada, hâlen lanında kısa bir konuşma olarak giydiği idam hükmünü t a s Baskan John^on'ın 1959 daki rfbl siyasi kuvvetlerin dengesi öyle Cumhurivet 4993 bizden fazla bilir, Istibbar vasıtayaparak Kruçefi dâvet etmişvip etmemesini» Başkan Johnsonları bilhassa resmî ve siyasi Hk> panrak iptifine ba^ianmı» deeil. i bir vazıyettedir ki, beşeriyet, ta tir. Leningrada gittikten sontörde basınınkilerden knvvetlidir. dan istemektedir. fakat Kıbn» me«ele»ini k5kfinden rihinde; ilk defa olarak yeni bir; x e w î o r k 6, (a^ı.) Cumhuri ra, Ben Bella'nın, Sovyetler I.âkin basın da halk ile cemiyetle kenlp ataeak rsdlknl ve nznn v S . ; d ü n J a harbinın yoluna güvenilir! yetçi Partiden Cumhurbaşkanlığı Bayan Nu, telgrafına şöyle de Birliğini ziyareti sona ermiş T E Ş E K K Ü R daima temas halindedir. Pek çok deH hir cSzam roln aranman l * i b i r e n « e l d i k i P o n u önliyebilir. j seçimleri için adaylığını koyan Evatn etmektedir: olacaktır. Aile büyügtlmüz. sevgili batkl »eneden b*rl düçar olduşeyleri bükümetten daha iyi öftre • ; ) a « tetkinier r » j Emperyalizm a yine temperyalizm. || rizona senatörü Barry Goıdwater k ı r . bamız Ben Bella uçağa binmeden « Güney Vietnamdaki durum, fum kemlk hastalığı ve ağır nir.. hükümet memnrnndan daba A n c a k z a m a n l a r değişmiştir. Dün1 bugün Indiana eyaletinde yapılan NATOVn tehdit eden Kıbn« mefelç (Parapleji) dolayıaiyle haevvel Kruçef ile rnüşterek bir memleketimizin Vietnamh yurl serahat söylivebilir. Bnnlardan hü yads bugün kuvvetler dengesi öy i aday yoklamalarında, rakibi Ha y»ttan ümldlmi kesmlş ve yaartık nsanr Sovyet Cezayir tebliği imVEHBİ verlere karşı işliyeceği yeni bir cikümet faydaianır. Bnçün Hfiktttaga mahkum olmuştum. VTaihlnrton, Tflrk Tn : ledir ki, askerî açtışmalar çıkar | rold Stassen'i yenılgeye ugratmışzalamıştır. Tebliğin metni nayetle, daha da vahimleştirüme met, bundan da müstağni görün • CüMALIOĞLU'nun Yaptıgı başarılı tedavl ve bünan münasehetlerini lntikrsr» ka mak peşinde olan emperyalist grup • tır. Barry Goldwater 126,597 oy, yayınlanmamış, fakat Kruçef mektedir. melidir. «Hükümetiniz bu yolda aCenaze merasimine blzzat teşytlk ameliyatlar neticesl benl vmrtnrarak venl hir IhtiTtfı Snli : ların gayretleri, bütün bans severÎHarold Stassen ise 50.014 oy almışbunun «mühim bir evrak» olrtf oden, çelenk gonderen, büyak diriyeceği yerde, Amerikanın yurüyebtlır.e Faadetlne ve tam Böylece Hükümet ve Parlamen\rrek radlkal ve nznn vldrli bir ; kuvvetlerin gayretleriyle önlenip i tır. Goldwater'in bu basarısı, Cum >ilk acınıızı telefon. telgraf ve duğunu söylemiştir. sihhatlme kavuşturan Kemik câniyane hatalarıoı tamir etmelito ile basın arasında basın tarafın, j huriyetçi Partinin Curahurbtîkanı mektupla paylaşmak nezaketicdzflm vnlnnnn. miftiskn f^enİK • nötralize edilebilir.» Hastalıkları Hastanesl kıyrtı«>tKruçef de bu sabah, deniz dir, çur.kü Vietnam'da Amerikaoın ul gfisteron akraba. dost ve ar dan istenip aranan mesleki temas11 Operatörü «apta nflfn» mahadetesinl eerekti i Kruçef, bu »rada, dünya ülkelei adayını seçmek üzere 13 temmozyoliyle Yalta'dan tskenderi nezaretınde işlenen her yeni cinakadaçlann ttttfen teşckktirlertlar, daha türkçesi havadis topla • recek etnik aynlıSa davanması ge rini, yeni bir yarışa, «barıçı ku7;da San Francisco'da >apacağı büyeye hareket etmiştir. mlzi kabul etmelerlnl ric» edeyet, aynı zamanda kendi memlekeDr. NURt ÇALLILAR'a mak şayreti olmasa, bn ikî kuvvet vetlendirme yarışına» dâvet etmek i yük kongrede tndiana eyaletinin tnanmaktadır. rtz. tinize indirilen bir darbedir.» birbiriyle temas etmeyi düsünmi Aneoteıl Mütehaseısı Dr. F. Çltedir. 'desteğini sağlıyacaktır. CUMALIOĞLU AlLESt men ve Servis Hemşlrelert Seyecektir.. ba neden böyledir?.. takeiTnkandakt açıklamalardan ntye Atajoy'a, Nihal Arslan'a sirat kimindir?. Tablil etmekte kan tlk netlee. zivaretin Crkin'in | llâncılık: 229 «onsuz teşekkür ve mlnnetlerlfayda vardır. Washineton'daki tema.ilarının bir mi blldlrmegi borç blllrtm. Talııız, başta hükümet ve parti mahsnlfi oldnİTi ve Pnlbrirhfin Fikrlye Yılmaz o adamları oldngn halde herkese haKıbn» bnhranını Rlrle^mJ» MJHetV E FAT tırlatmakta fayda vardır ki; bn ler çerçevesindr hapsetmek oirnnÖ N C E L ve S E D E N Cumhurtyet 4966 memlekette hürriyet olmazsa, hiç d s çjrnırtRn Atinada xo£nk karsı Alleleri bir şey, hiçbir iyilik, hiçbir niKüçük met gerçekleşemcz.. hürriyetleri KATIP Pasomu kaybettim, hüArkansas SenatSrflnfln ziyaretini FARUK ÖNCEL'in de müdafaa eden, sag kuvvetlerin kümsüzdür. Aınerikanın 180 dererelik dönii* vefatını ve cenazefinln bugün başında basın geKr. Her şeye rağAbdallah KANAR 7 Mayıs 1964 ögle namazmdan raptıfının. pasifliîi bırakarak aU men, her devirde, basın, bn mrmsonra Şlşlt Camilnden kaldıntlf btr tutnm bpnlmsedijinin deliü lekette, hürriyetleri ve basın hürCumhurivet 5000 lacagını teessürle bildirlrler. savmak. ivimseriik olnr. Zira .înhn riyetini müdafaa etmiştir ve ede. son persemhe knrar vermi* ve cektir. Hiç degihse, bn bakımdan Knlbrieht pazar rfnfl yola çîkmıi»; onu hatırlamakia fayda oldn. tır. Fnlbriebt zaten t a Hav» ve 4unda herkesin beraber oldnğnKonenhae'ta konfernnslar vermek: nu zannederken; son çıkan Radyo ÜTere seyahate harırlanıvordn Kanunu vesilesiyle gördttk ki, Johnson'ın rieası fiıerine seyah»' ; aldanmışız; çünkü, muhtar y». prorramına I/ortıira. Atina ve Anj ni ber türlü hükümet ve parti ksravı < a ithal etmfstlr. tsaretler j ? tesirlerinden uzak Türkiye radrivaretln daha »Ivade «dontlar *• ( yolarının idare heyetine bir tek Iısvpri«te rfirnün» Fihnlvetfvle dti ı gazeteci veya basın temsileisl alınve Türklveyl vatntır ' mamıştır. matnf hir hareket oldotonn Daha fenası, ilk kanan tasarıda iken, yönetim knrnlunda bir iki basın temsilcUi de mevcnt iken, Wa«h\n(rton'ntı sonra bunlar Parlâmentonun' Milletleri destekleme hürriyet taraftan kamdı tarafınVP Tnnmioia'nın tavsiveierlnl bekdan çıkanlmıştır. Işin acıklı leme» politikasivle celisme halintarafı, bu kannnu çıkartan ve fledlr. Çfinkö. Bsskanın gshsi tfntatbik edecek olan Bakanın. bir silclsfnin eelmekte oldnih) haK*. gazeteci olusudur. Demek ki: arrinin arahularnnan son derff<> »m tık birbirimize, güv«nimiz kaimasartlar altında ynrfittıisa mfiraTORNA mış. Baflarzmız. knpmnştur. Se. kerelere larar vennesf mflmkandflr. REVOLVER TORNA bebi nedir?. Tahlile dejer bir k o nudur. Acaba tenkid ediyoruz diya Aynca PtılbriBht'fn, slrndiye kaPLANYA imi?. """ B. FELEK dar kendisfnden daha yetkiii Dısfsleri Bakan Tardımeun Bail daFREZE bil. Amerikan temslieîlerl tara^nRADYAL MATKAP dan sSylenenlere ve yapılmava calısılanlara pek faıla hlr sev İ13Müptelâ o!du£um akctğer PRES ve edebîle«egini beklememek liTümörünü teshls ederek amelinmdır. GİYOTİN yatımı başan ile neticelendlrlp bent yeniden hayata kavuş Her aeye ratraen. mibrlehfin SAİRf MAKİNELER turan memleketimizin medarı tivareti, Bsskan Johnson'a Kıbrıs tftlhan çok kıymetll ve hazık Heybellada Sanatoryumu Cerbnhranınm NATO'va ne kadar ««latd Şefı rar verroesine mflsaade cttiîini anlamamna imkan verebilereîi iOpt. Dr. çtn TflrMye bakımından tamamen FARUK ERTUĞ'a faydasıı «ayilamaz... alâkalannı esirgemlyen BasheKayhan SAfiLAMER kün Dr. ZUlfü Sami özgen Muavlr, Dr. Semlh Erem, Dr. Opt. Niyazl Kurtoğlu. Dr. Opt. * Osman Doğan, Dr. Halll Do X MEVLİDI ŞERIF gal, Narkozltör Dr. Evnmos • Blzlerl teselüsiz acılar içinde loptop Beyefendllere. Baş İ perlşan eden ellm kaybını ebeP hemşlre Nebahat. Hemşire Gül î dîyete kadar unutaınıyacağımız dane, Reflka, Mfljgân Hanım | TÜRKİYE ' UMüMt MÜMESSİLİ medan hayatımız, çok sevgili lara. hastalığımın basından so S melekhaslet evlâdımız, birtcik nuna kadar en vakın alâkala î kardeşlm kıymetü NESRÎN'imiNECATİBEY CADDESİ 90/A nnı gördügüm ş ı ş n Hastanesi î ztn ân.1 olarak aramızdan ayrılıBakteriyolojl Şefl Dr. GALATA ISTANBUL şınm beşlnci senesi münasebeEXVER KARADENtZ'e tlyle azlz ruhuna ithafen 3 M»TİC. LTD. ŞTİ. TEL. : 44 0« 4» • 44 55 78 en dertn minnet ve şükranlanyıs 1964 CUMA gtinü Kadıköy mı sunanm. Osmanağa Camilnde iklndi naERKAN mazım mütaakıp okunacak Mevlldl Şerlfe muhterem dost, İlâncıhk: 9920/4989 ı Cumhulyet akraba ve arzu edenlerln teşrlflerinl rlca ederiz. Annesi Behlre Hüdaloğlu Kardeşi Zerrin Hüdaioglu Refet KAYSERİLİOĞLU'nun cok mühim y a a B m ı m u t i a k a Babası A\ultat Hayrullsh Hıidaioğlu okuyunuz. Senalör Fulbright nicin geliyor? | Kruçef 16 gfinlttk ziyaret için Kahireye hareket etti Mıs.rın niikleer silâhlara sahip olduğu doğrulanmadı Kimden kime şekva, yarab! Pek Sayın Devlet Reisl Cemal Gürselin son beyanatını okutnussnnuzdar. « Bn hükümet üyelerl de, diyor. eski Millî Birlik Komitesine döndü. Çok konuşuyorlar.» Kim söylüyor bunn? Cemal Giirael. Tablî biliyorsunuzdnr: Eskl Milli Birlik Komiteal baskam! D. N. Basın ve Parlamento Mısırlılar, Boğazlardan geçecek Kruçef'e «minnettar : hklarınıgöstermeküzere» hazırlıklarını tamamlıyorlar | Diem'in kardeşi Can, giyotin altında can verecek I Cannes film festivali ]: Rusya Cezayire silâh verecek Kruçefin yeni barış taarruzu MEVLİT Goldtvater İndiana'da da gaiip geidi AHMET RIZA TOGAY'ın j:j TEŞEKKÜR BİR ÇEKİLİŞTE TAMAMI PARA OLARAK 2.000.000 LİRA 29 AğusDosto yopiîacok bu çekiljşte VERİLECEKTİR TAKIM TEZGÂHLARI M A CA R 10 adet 10 adet 20nci 10 adet kuruluş yıl döniimü dolayısiyle hazırlanan fevkalâde ikramiyeler 20 adet 100.000 50.000 10.000 5.000 lira lira lira lira GENİŞ ÇEŞİTTE ve MEMLEKETİMİZDE EN ÇOK ARANAN YÜKSEK KALİTE A y r ı c a 200 talihfiye biner ve 500 talihliye iki yüzer lira verilecektir Birikmiş paraîarını en geç Sanayi ve'Yatırım Kotasından Direkt İ t h a l â t Yapmak İstiyen Alakalılara Teklif ve Proforma Fatura Derhal Gönderilir TEŞEKKÜR serisi akşamına kadar bankamrza yatıranîar bu çekilişe girerler 28 MAYIS C TEKNIKEL (Cuırhuriypt S0011 KATIP Şebekemi kaybeftim Hükümsüzdür. ' 7903 Nermin AKBATJ Cumhurivet 4994 KAYIP Öğrenci Karnemı kaybettim. Hükümsüzdür. 7903 Nermin *KBAY | Cumhuriyet T 4395 1 YAPI ve BANKASI RekJâıncılık 1830,4935 RUH G«riJetici Akımları Önlemenin Çareleri: DUHYASI İmam Eğitmenler Yetistirilmelidir En merakh mevzulan, en istifadeli yazılan. size huzur ve saadet veren bilgileri RUH DÜNYASI'nın bu zengin sayısında bulacaksınız. Bayilerden arayınız. Yıllık abonesi 18 lira RUH DÜNYASI Cumhurivet 4996! P. K, 140 İSTANBUL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog