Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

tKÎ CUMIIURİYET 1 Mavıs 1964 Kıbrıs görüşmeleri 1000 kişiye yeniden havagazi verilecek D Ü Ş Ü N C E L E R 1 l Dönku Mecliste Kıbns için »çılan genel görüsme, müzakereler bakımından bize yeni bir şey getirmedi. Temennilerin dısında kesin çizgili bir Kıbns politikasının milletlerarası hukuka göre tam bir tahlili yapılmadı. Edebiyatı »san tek mügpet konuşma Nihat Erim'indir. Erim, elle tutnlur, gözle görülür ölçüde iki 16 muhtarhkla, Ça noktays parmak basmıştır : Romantik ve soYazan: nakkale 1 muh1 Kıbns dâvamızda tnücataitlerin önemi birinci derecede» yut vatan sevgisintarhkla tzmır, 6 dir, Onların direnme gücünü ariıracak destekleri sağlamalıyız. den gerçekçı ve somuhtarlıkla MuğDevletler bukuku bakımından bu yardımlarımızda bir sakınca mut halk s e v la, 5 muhtarhkla olamaz. gisine geçebilmeuşak, 4 er m u h Beyoğlu ve cıvarında oturanların nın ilk şartı yurt2 Yunanistanın antlasmaları ihlâl edip etmedifi Hüküraet havagazi ihtiyaçlanm karşılamak taşlarımızın yaşadıklan hayat bı,de bir gelışmenin mevcut olduğu tarlıkla Kaysen ve Sıut ılıen •ıtıttarafından kesin olarak Meclis kürsüsünden açıklanmalı. Ve buve veni abone kaydedilmesıni sağ çimini yakından ızlemektır. Gerek nu kabul etmemiz gerekiyor. Zira, !kati çekmektedır. 1960 yılındaki na göre çerekirse 193ü anlasmaları derhal kaldırılmalı. öteki partilerin konusmaları lâfı güzaf dışında bir sey de lamak gavesıyle İETT tdaresı, Be birbirleyile ılışkilennde, gerekse bu sürede yağmur «uyu içilen duruma göre yağmur &uyu içilen yoğlu Havagazi Şirketi muvakkat tabıatla olan mücatlelelennae or muhtarlıklar sayısında 379 ve nüImuhtarhklar listesinin başında 134 ğildir. tsmet Pasanın konuşması ise, komsularımızla ve müttefikişletmesine malzeme yardımında *a>a çıkan hayat biçimlerı. ıl^ıli fus sayısında da 166.717 gıbı önem sayısı ile Maras ili çelmekte, bulerimizle münasebetlerimizin gözden geçirilmesi bakımından daha ilgi çekicidir. bulunmsktadır. Son defa, muvakJ1 inHurmek gerekir Bunun li bir artıs vardır. 1945 yıhnda, 15 nu 65 muhtarhkla Urfa. 42 muhtar kat işletme emrine 1000 gaz sayacı NATO Genel Sekreterinin Ankarayı ziyaretinde konuşulanilimızdeki 54 muhtarlıkta oturan lıkla Antalya ve 35 muhtarhkla verilmiştir. Bu suretle 1000 yenı içinse. kisrsel gözlemlerin dar a'alar tnönü'nün umutlarını tazelemiş olacak kt, Basbakan, Kıbns illeri etmektedir. nını çok aşan, güvenilir yöntem 18.187 kisi yağmur suyu içmekte i Manisa çeken tâkipbaşka nokta da abone kaydedilmesi ımkân dahılımeselesini bir NATO meselesi olarak da ortaya koymakta fayda gimizi bir di. (2) lerle yapılmış çalışmaların aracıgörüyor. Ve meselenin anahtarını su sekilde cle alryor : ne girmiştir. Baskent Ankaramn 2 muhtarlığm1945 ve 1960 yılları arasındaki bu da da yağmur auyunun içümekte lığı söz götürmez. Bu sebeble Biz müdahale hakkımızı kullandığımız zaman Yunanistan Türkiyeyi taarruza gecmis sayacaktır. Bu durum NATO Antlaşİtfaiyo polisi 86 iş yerini • Ba'bakanhk Devlet Istatistık Ens. tersıne gelısmeyı açıklamak bizim "° "udur"" titüsü»nün çalışmaları ve yayınla için kolay değüdir. Düsündüğümüz masiyle nasıl telif edilecektir? ı m ı y , n y e r ı e r d e yeni köy kontrol etti o rı, çok dar uzmanlık alanlan ile ,lk ihtımal bir tertıp h a t n . Herbalde çesitli devrelerden geçmis Kıbns dâvasının bu h a l d e Itfaiye polisı, is yerlerini konl e n n k u r u l m u ş o l m a s l h e r h a l d e ilgili olanlar bir yana, geniş bir tu. tlgıh kuruma yazdıgımtz mekyenı kesimde de birkaç zaman oyalanması gerekiyor. Sonuçları trol ederek mevcut nızamnamelere d ü ü n ü l e m e z . B u d u r u m d a i 5 y»\ almadan, ne NATO ne de ötekl ittifaklarımız dısında kesin bir göre, ış yerlerınde yangına karşı kiitlenin yakm ilgisini çekmek ge tuba sayın Ratıp Yuceuluğ tara h k g ü r e d e o l u , y e n i d e n k a . tavır almanın gereksizlifine inanmıştır Basbakan... Ancsk tsmct alınması gereken tedbirlerın yeri • rekir Hele ortaya konulan sonuç fından verilen cevap bu ıhtımah u l a n 3 7 9 m u h t a r ı l k k u r a k l l k sePaşa'nın Tiirk dıs politikasının deçifeceği yolunda içerde ve dıgetirilip getirılraediğini incelemek lar sadece belli bir zamandaki du ortadan kaldırmaktadır. «tkazınu b e b i y l e g u l a r i n ç e k i I m e s i ihtim^lişarda yapılan yornmları tavzihi konnsunda birkaç »öz söylemek te ve eksiklerin tamamlanması i rumu tesbıt ile kalmayıp zaman üzerine kövler .statıstiğı 1960 an n i a k l a g e t i r m e k t e d i r . Saglık ve iıteriz. Demiş ki Inönü : çin ılgililerı uyarmaktadır. Geçen aralığı içinde kıya^lama yapmaya ket sonuçlarında, bıldirılen yağ temizliğin vazgeçilmz ve zorun« Müttefiklerımiz Kıbns konusu ile ilgili muamelelerinde hafta 86 isyeri kontrol edümişür. da imkân veriyorsa. o vakit geliv mur (sarnıç) suyu içen köyler ye,, u ? a r t l o l a n i ç m e s u y u n u n T a n r , vakit vakit kayıtsız ve tesırsiz kaldıklan intibaını yaratmışlarö t e yandan yine geçen hafta i me doŞrultU5u hakkında da bilgi niden tetkık edılmiş, yapılan tas n l n Jutfuna bağlı olarak yağmurdır. Bunlardan sikâyet için vakit vakit samimi ve üzüntülü bir çinde şehırde 24 yangın çıkmış ve edinmemiz mümkün olabilecektir, nıfte bir yanhslık olmadıgı göriil ı a r I a sağlanması, sarnıçta bekleroe dostun rulv haletini gösteren ifadeleri kullanmağa mecbur olmumüş ve ıller itibriyle yağmur su d e n v e j y j bir sekilde korunulma bunlardan 23 ü başlangıçta söndü demektir. şuzdur. Bunun ötesinde, dış politika olarak takip ettiğimiz ana rülmüstür. 1945 ve 1960 vıllarındakı köy hayu içen köyler ilişık lîstede tak m a k t a n doğan sakıncalar bir yahareket hattında ve muabedelerden ayrılmak gösterisinde olduyatının çe^itli me^eielerini ortava dim kıbnmıştır». Böylece 1960 yı na, zaman bakımından da düşünBir hafta içinde 30 ğumuz tefsirleri yanhştır.» koyan ıstatistikler. kıyaslama im lıyla ilgili sonuçların doğruluğu dürücüdür. Hatırlanacağı gibi. ele Hani tsmet Paşa'nın Basbakan oldnğnnn nnnUak, bn lözler dilenci yakalandı kânını ria verdiklerı icin. bi?i dü teyit edilmektedir. 15 yılhk zaman alınan devrenin on yılı, 19501960 ajagı yukan şu deraektir : Dilencilerle mücadele konusunda sündürcü konulara karşı karsı •süresindekı değişmevi yetesiye an yıllan, siyasi edebiyatımıza «göpolisle ışbirhğı yapan Belediye va getirmektedir. Bu istatistikle lıyabilmek için şereklı olan 1945 rülmemiş kalkınma» yıllan .'larak Son günlerde çok üıüntülüydüm, o •Sylediklerim agzımZabıtası memurları, geçen hafta i rin avnasında Türkiye'nin gerçek yılına ait 8ynntılı ve doğruluğun girmişti. Mahmut Makal'ın «Kaldan kaçtı. Siz o lâflara bakmayın! çinde 30 dilenci yakalamışlardır. Her şeye ragmen biz dış politikamız konnsnnda biiyiik değivüzü belirmekte, çesitli konular dan şüphe edilemez bilgiler. bize kınrcs. Masalı» adlı kitabında ıtfDilencılerden 20 si, memleketlerışiklikler oldufu sanısındayız. Bir kere dünya basını tsmet Pasaverilen cevabın su parçasında da tanbul 1960) «su borulan»nın bir da •7aman»ın nasıl akıp ne ıade edilmış. üçü kefaletle sernın söyledigi sözlerin teessürle ağzından kaçtıgını bilmediginden, belirtildiği gibi, artık sağlanamaz eçim göstermeliği olarak nasıl ele best bırakılarak bıri hakkında da nereden nereve gittiğimiz açık ve olmuçtur: «1945 yılı anketine ait aiındığını ibretle okuyoruz. (3< Su Türk dış politikasının değişme yolunda olduğunu yazmışlardır. dâva açılmıştır. Dilenci kampında. =<»çil< olarak anlaşılmaktadır. Bu soru kâğıtlan ımha edilmış bu borularının oy toplama aracı gibi Bonnn yanında tsmet Paşa'dan aldıgi cesaretle iç basında birhâlen 33 dilenci bulunmakta ve çerçeve içinde ver alan konular lunduğundan, o vıla ait köylerin RÖrdüğü itibar «su. konusuna hal çok kaletn : haklanndaki maamelenin tanıam • dan bi?e en ilginç görünenı köv çıkarılmast mümkün olmamıstır.» {kımızın ne kadar ilgi duydugunun Biz eskiden Amerikanın peyki gibiydik; artık sadakatin lerimizriekı irme suyu oldu. Adı lanmasım beklemektedır. sınınnı kendi ölçülerimize göre çizelim .. diye hiiküm yürütmüsBu durumda. 19451950 arasında l f a d e s i d ' r gecen istatiptiklerde içtikleri sulerdir. Aynca tsmet Paşsnın ittifaklanmızdan şikfiyetçi sSsler Bu küçük örnek. tabiatla fiirişBalık ve şaraptan yun cinsine göre muhtarlıklar kay ki kıyaslamayı, illere göre ve muh tiği çttin savaşta sayısı ıki yiir bı•öylemesi Tiirk dış politikasında nzun yıllardan beri ilk defa fötarlık sayısını gözönünde bulundunak. dere. kuyu. sr81, yağmur su . zehirlenip öldü rülmüs bir degisikliktir. Bu değişiklik su prensipe dayanıyor : „ »j „ • • •" n e varan yurttaşımızın ıçme suyu ••" Zeytinburnunda terzilik yapan yu icenlerle karişık verlerden ^u rarak yapmamız Baflılıklanmız içinde bagımsızlık! gerekmektedır. konusunda bulunduğu ,zor Hduru „,,, , , , , , n A , 8 l l ur«m Hikmet Vural. evvelki akşam Eyüp icenler ve bilinmiven erupları al 1945 yılının 15 ili bir eksiği ile 1960 tmu ortaya h koymaktadır.nr Koyde Gdnfil isterdi ki Basbakan Meclis kfîrsüsfîndeki demecinin bn Otakçılarda oturan kardeşi Him tında toplanmaktadır Bu gruplar yıhnda da karşımıza çıkmakta. ön kentte buna benzer yüzlerce «mekununda «Time» dergisine söyledigi sözleri bn sağlam gerekçeye met Vurala misafir gitmiştir. Kar arasında «vaSmur suyu içenler» cekilere 20 il yeniden katılmakta se)e»mİ7 vardır ve her biri çözüro dayasın. ttizar beyanına benzer bir davranısta bnlunmssın. Çündeşi ile yemek yiyen Hikmet, kısa daha da düsündüriicü yönlerivle dır. Her iki tarihte de yağmar su yollarını beklemektedir. Meselelekfl Tiirk dış politikası, antlaşmaların yürütfllmesi temeline dayabir süre sonra fenalaşmıştır. Ba'at kartımua cıkmaktadır. nıyor. Antlaşmalar yttrtttnlmezse alınacak tavır, bizim hakkımızyu içen muhtarlıklan sav.s, 14 il 1 " < ö z ü l r a e s i *î i n bihnmeıi. ne den 4 ünde muhtarhk olan deÇişı' dır... ki tnönfl de «Time» dergisine bundan başka bir şey söyle Müsevı hastanesine götürülen ter 1960 yılındaki duruma göre Tür ~ . « j . S*«VJ m i u s ikisi ı ıızerıne memis, öteki 10 ilde. ise"ii.:.: ha 'kadar sartsa. konuların zı, ifade veremeden ölmüstür. Ynpı memistir. kiye'nin 34 ilindeki 433 muhtarhk riç büyük artıslar olmuştur. Bu sevgivle eŞilinmesi de o 'cadar ge lan tahkikatta balık v e şaraptan ze ta oturan 184.904 vurttasımız (muh artıslar şunlardır: Mardin için 133, reklidir. Gerçekçi ve somut halk Biz her şeye rağnen Tiirk dış politikasının, Kıbns dâvası hirlenmiş olduğu anlaşılmıştır. An sevgisine geçmek. acı da olsa vurt tarhklar sayısının "'a 1^'si, kır nü Antalya için 41, Urfa için 55. Maolsa da olmasa da, bir degişiklige mubtaç oldngn kanaatindeyiz. cak »dli Tabib, ölümü şüpheli gor edılmesivle fusunun %0.9'u) yağmur suyu ıç( nisa için 31, tçel için 19. Konva gerçeklerinin kabul Turkiyenin iç meseleleri ve dünya politikasının genel çizgileri Konva j b , nisa için 31, tçel için 19. k t l r . A n c a k b u n r t a n r o n . düğünden Hikmetın cesedinin mor| mektedirler. ( l ) 1945 yılındaki du ıçın 13. Gazıantep ıçın 12 ve Dıyar „„],, ister istemez Tiirkiyeyi yeni bir anlayışa itecektir. Btttün mese K , , ; m .,«ıı, ,;..rir,rfo ga kaldırılmasına lüzurn göstert i ı'uerinde ruma kıyasla. aradan geçen 15 yılbakır için 10. Olayımıza 19t>0 yıhn radır ki çözüm yollan lelerimizin çözümunü tsmet Paşa'nın agzma bakarak bekliyenler miştir. tartışarak elverişli yöntem v» uy lık zaman parçası içinde ters yön da ilk defa katılan 20 il arasında belki gene her seyin eskisi gibi yUriiyebileeegini sanmaktadıriar. gulama biçimleri bulunabilir. Bu 2400 esnafa Anesk, Türkiytntn yeni olnsnndan fıskıran yeni dfişünceler, bu arada, konular ve böigeler bakımemleketin hayatını v e Başbakanından en basit vatandaşına kaihtar verildi mından bir takım önceliklerin de TÜRK KÜLTÜRÜ 19 dar bütün halkını etkilemeğe devam edecek, birbirini izliyeeek Belediye ekipleri gıda maddeleri ortaya çıkmasını tabiî karşılamak iç v e dış olaylar bn etkiyi gün geçtikçe büyütecektir. Şu anda imâl ve satış yerleri ile fınnları gerekecektir. Basbakana yapılacak en büyük yardım da herhalde onnn dümen devaralı şekilde kontrol altında Ankaramn Güdül ilçesine baglı suyunda gitmek değil, daha ileri istikamette hir akım yaratabilbulundurmaktadırlar. Nizam, tari. Komanlar ve Boyalık köylerinden, roektedir. Eger bSyle bir akımı bn memleketin aydınları, gençfe ve saglık sartlarına uymıyan Zonguldak'ın Ulus ilçesine baglı olarak çıktı. 1964 Mayıs ayına ait bu sayıda şu yazılar vardır: leri, ssgduyu sahipleri yaratamazlarsa tsmet Paşa ne yapsın? bu kabıl yerlere öncç para, bilâDibektas köyü gibi 433 köyümüzT.K.A.E.: Azerbaycan sayısı hare de kapatma cezası. uyguland« yağmur suyu içIKrken bizler, t>rd. P r o r . b r . Ahmet ArdeJ: .. Az«baycan , maktadır. yâni bu gerçegi MlenJer v e bu Prof. Dr. İbrahîm KafesoRİu: I$llet anlayışımu ve Azerbayoan Belediye Zabıtası ise> bir hafta satırlaTdan ötjrenecek olanlar, baiçinde 2400 esnafa ihtar, 1429 işyeProf. Dr. Ahmet Caferoğlu: Tarihin İlk Türk Cumhuriyeti şımızı ellerimizin arasına ahp dürine de peşin para cezası kesmiş. Azerbaycan şünmekle mi vetineeegiz? Omuz tir. 1218 müessese hakkında da H. Baykara: Çarlık Rusyasmın Azerbaycanda yaptığı istilâ silkıp geçecek miyiz 7 Yoksa, taçeçitlı suçlar dolayisıyla zabıt tan biat icabı. her birinin ayrı ayrı savaşları zitn edilmiîtir. ele alınması gereken bu konuda Dr. Cafer Ahmedoğlu: Kurutulmak istenen istiklâl çeşmeleri bir çözüm yolu mu arıyacaifrz? İş Aramızdan ebedlyen ayrılan ailemizin büyüğü M. Necmettin Hacıeminoğltı: Azeri şairleri ve istiklâl mücadelesi te, meselenin nabzı burada afmak* Mebmet Sadık Aran: Azerbaycan «Şairler Meclisi» ta ve «nutukçu tutum»un yerine * Mustafa Hakkı Türkekul: İlk Azerbaycan operası nasıl ya«yapıcı» bir eylemin geçmesi, büratıldı. tün yurt sorunlan karşısında, bas Dr.Hüsrev Hatemi: Mirza Ali Muciz cenaze merasimine iştirak eden, çelenk gönderen telefon, tel'meselemiz olmaktadır. ŞtHRİMİZDt Prof. Dr. Oktay Aslanapa: Azerbaycan'da Türk abideieri graf, mektupla ve bizzat gelerek acımızı paylaşan muhterem Şehrimizde bugün hava parçalı Mithat Akaltan: Azerbaycan halk müziğinden örnekler (1) Bk. Köyler tstatistiji 1960 An |} zevata minnet ve tesekkürlerimi arzederim. ALİ SOHTORİK bulutlu geçecek, rüzgârlar değiKısa bir Azerbaycan bibliyografyası ket Sonucları. Ankara 19*53, S. 54. şik yönlerden orta kuvvette eseOrd. Prof. Dr. R. Rahmeti Arat: Abdullah Turkay (2) Köyler tstatistiği f>45 Anket cektir. En yüksek sıcakhk 13, en Sonııçları, Ankara 1948, S. 141. A.K. İlkul: Doğu TürkistanKaşgarda ilk maarif teşkilât ve düşük 6 derece olacaktır. (3) Adı seçen eser, S. 5457. inkılâbı A. Ötüken: Türkiyede millî eğitim ve ilim. II: Yayın hayatıMAYIS 7 ZİLHtCCE 24 mız TEŞEKKÜR | HABERLER: Bir törene hazulık (H. Altan): Azerbaycan g e • . ftt 1 » cesi (B. Kemaloğlu); Örnek bir davramş (H. F. Alasya) c w tsçi Sıgortalan tstanbul Has | s O Bibliyografya: KİTAPLAR: Mustafa Hakkı Türkekul, Azerbaytane?l kıymetli Başheklmi ve 0 Muavlni l!e Ni«aive Servlsl can Türk «airi Hüseyin Cavid, İstanbul 1963 (F. Timurtaşi; V. 1 4.4yil2.10 16.0411» 12120.59 2.49 Lin Yutang, Gizli İsim «The Secret Name». Çeviren: Suzan Op. Dr. Akpınar, İstanbul 1962 (H. Yıldız); Aptullah Kuran. ük deE. \ «.19ı SOOı 8.53 12 001 1 47| 7.38 ŞERİF KARSAK vir Osmanlı mimarisinde cami. Ankara 1964 (Ş. Yetkin) Asistan Dr. Hikmet Putosolu. DERGİLER: Belleten C. 27/106 (Ş. Baştav); Milli Türkistan Mut. Dr Kaval Bakan, Dr. Sü(İ. Yarkın); Problemea of the Peoples of the USSR 20, 21 heylâ Odabaşı. Dr. Engin ImBülbin ve Kenan ra ve bütün Hemşlre ve Müs(A. Temir) Göztepeli tahdemlne. aılemln ihtlyacı o112 sayfa 1 lira, yıllık abonesi 12 lira, isteme, yazışma ve ^ Oğullan lan kan yardımında bulunan ödeme adresi: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, P.K. 14, hayırsevTer vatandaşlara mînMehmet Cem'in Çankaya Ankara. Okuyucular eski sayılan adresünizden temin net ve şükranlarımızı sunanz. Doğumunu müjdeler Tanrı cümle?ini korusuni edebilirler. Göztepe 5.5.1964 Mehmet Külâhlı i Başbayilik: BATEŞ, Cağaloğluİstanbul. Bayilerin buraya ve eşl Tekmile Külâhlı \ başvurmaları rica olunur. Yağmur suyu içenler Doç. Dr. Cavit Orhan TÜTENGİL lukko (BEYOĞLU) Tayyörlük ve ropluk, hakiki ipek şantung (sua sovaj), 14 yeni renk,fiatı:6070TL Erkek smoking ceketliği ve • elbiselü için ideal kalite. Faal 3558/4»93 TEŞEKKÜR 26 nisan 1964 eünü aramızdan ebediyen aynlarak bizleri derin acüara garkeden büyüğümüz Izmirin eski tüccarlarından Urfalı Şekercizade, Merhurn j • EYÜP SABRİ AKYOL'un cenazesinde bizzat hazır bulunmak veya telefon. telgraf ve mektup göndermek suretiyle acımıza iştirak eden ve bizlere teselli veren sayın akraba, dost v e yakınlarımıza, gösterdikleri vefakâr ve insani alâkadan dolayı duyduğumuz minnet ve şükran hislerimizin seyuı gazeteniz vasıtasiyle iblâğını rica ederiz. AKYOL AİLESI Reklâmcıhk 1668/4972 Sayın Miraar, Dekorator ve İnşaat Sahiplerinin Nazarı Dikkatine: İnşaat ve Dekorasyon işleriniz için memleketimizde ilk defa olarak imâl edilen ültra Modern f f PANOFORM Çeşitlerimizi yeni açdan satış mağazamızda görmeden karar vermeyiniz. DUVAR KAPLAMA LEVHALARI İŞDEKOR Tek satıcısı: Harbiy» Cumhuriyet. CaA * No: 247' (Ord»pvi ~ PANOFOkM MamuUeri «AZERBAYCAN SAYISI» TEŞEKKÜR Elâzığ Valiliğiııcleıı (Yapı İşleri İlânı) 1 Elâzığ Verem Pavyonu kalorifer tesisatı işi 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin keşif bedeli (89470.81) liradır. 3 Eksiltme Elâzığ Bayındulık Müdürlüğü binasında toplanacak eksiltme komisyonunca 30/5/1964 cumartesi günü saat 11 de yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesaî saatleri dahilinde Baymdırlık Müdürlüğünde görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerın; A) (5724.00) liralık geçici teminatını, B) 1964 yılına ait Ticaret Odası belgesini, C) Mürncaat dilekçelerile birlikte verecekleri usulüne göre hazırlanmış plân, teçhizat, teknik personel taahhüt beyannameleri ve Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları 100000 liralık (G) Grupundan müteahhitlik karnesini veya tek kalemde keşif bedeli kadar benzeri bir işi yaptığına dair ibraz edeceği belgesine göre Baymdırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgelerini, teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 6 İstekliler teklif mektuplarını 30/5/1964 cumartesi günü saat 10 a kadar makbuz mukabilinde ihale komisyonu başkanlığına vereceklerdir. 7 Son müracaat tarihi 28/5/1964 perşembe günü saat 17 ye kadardır. Telgrafla yapılan müracaatlar ve postadaki vâki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. (Basın 7312'4978) HÜSEYİN AVNİ SOHTORİKin i Imsak tktndl Üâncüık: 231/4991 Cumhuriyet 4999 CUMHUKİYET'in Cumhuriyet 4964 rernkan. 50 Cumhuriyet 4965 BAY OSCAR: Melih Cevdet ANDAY 4YLÂKIAR Çok 147 148 ATLÂKLAR AYLAKLAR 1 4 9 Rica ederim, diyordu, hastanın başında... tuhal degil mi? ötekı dayatıyordu : Tuhat olursa olsun .. Xeter ki olsun! Bana karsı komayın. sizı ıstiyorum, anladmız mı? Kadin. kesik kesik : Rica ederim, diyordu gene, benden bir sey ıstemeyin... Sükrü : Acık söyle. dedi, beni beğenmiyor masun'.' Kadın : Kira ederim, dedi, sizi begenivorum, konnsmani7d»n. kafanızdan hoşlanıyorum, fakat yapamam. vapamam . Neden vapmayalım? Rica ederim . Rica ederim... Hastamıa var Sükrü, Galip bev kendine eelmeden önce bir sevler vapmak jfrektitini düsünerek hastanın hileklerini hıraktı. kadının bileklerini tuttn Np^ımf'nin plindo kolonva sisesi vardı vp tam o «ıraria Galip bevin saclarına kolonya doküvnrdn. Siikriİ. birdenhire bileSinden yakalayınca. sisp elinden kurtuldu, Galip beyin stıratıııa dii^tü. Kadmla erkek cekismiye b^sladılar. Nesime: Yapmaym diyornm Yapmayın Simdi bağırırım. dive ınl?r !tihi konnsuyordu. «Sükrü, kadının bileklprini hıraktı, beline sarıldı. onu raseelo öpmive basladı. Kadın : Zorla olma7 ki divordu soluyarak. Şükrü de : Zorla... diyordu. Zorla iste... Kimden korkuyorsnn? Toplnmdan mı? Anahtar deliğinden içeriyi dinliyen Murside. «Acaba simdi tni girsem, yoks» biraz daha bekliyeytm de Isl ilerletslnler mi?» diye duşündü. Büyük bir sabırsızlık tçindeydl. Şükru ile Nesime'vi bastırmaktan çok, o anda karşılasaca&ı sahneyi merak ediyordu. O sahne eandan. samimî, içiçe olsnn istiyordu. Ama Nesime biraz daha dayanır da Şükrü'yü yanından iterse Tandı demekti o zaman Mfirşıde Nesime icin. «Budala karı. bırakmıyor» dedi. Butün sinirleri yerinden ovnamıstı. ellerı ayakları titrivordu. nerdeyse düsüp b»yılacaktı. Biraı daha dinledi ve Nesîme'nin : Talvarırım çek elini... dedifini tfuyunca rahat bir nefes aldı. Işler yolnnda fidivordn demek. Kapıyı açıp içeri gırmive a» bir sey kalmıstı. Biraz. biraz daha sabır Knlak verdi anahtar deliğine: önce bir sessizlik . Aman!.. Derken Nesime'nin sesi gene : Vallahi otmaz. deli misin sen?.. Mürside. «Tam zamanıdır» dedi ye daldı iceri. Ne<Jİmf hir koltuJa oturmuştu. Sükrü de onnn önündp dİ7 cökmüs bacaklanna sanlmıstı. Mürside. hirar dah» dikkatli bakınca. Sükrü'niin. öppcrk haska ver bnlamsmıs eibi Nesime'nin tonpk'îTini öntüfiinii cBrdfi. Bnnu aklından ceeirmefli*' icin sasırdı Belki öe biraı SfcikmiMi. Cnnkii Sükrü «onukları öptnSü haldr kadının ıtnklprı kaikıktı. rtnre Ne«ıme fırladı verındon Sükrü nc oldutunıı »nl»mami'tı. > 1 Y:»rıHa kı «'r> "'< olnr mu? d n c sovlrndi Sükrü ama ısin içıııdr ba5 ka bir if oldutunu sezmişti, basmı Çevirinee Mürşide'yi gördti. Nesime eteklennı orterken o da saçlarını düteltti. Mürside : Ne yapıyorsunnz orda? dedi. İ * Neslme taınım da fenalık feçirdi de... diye bir şeyler mınldandı. Mürşide: Ne fenaügı geçirditini biliyornm ben onun... dedi. Kapıyı biraz daha açmasaydım... tamamdı . Otekiler cevap vermediler. Bu sefer Mürside: Topuk öpmek de ne olnyor? diye bağırdı. î e n i mi çıktı bunlar? Bu sefer Nesime, Mürside'nin yanma geldi: S a l v a n n m bagırmayın, dedi ona, bagırmayın! Mürside: Ne diye bagırmıyacakmışım? Burayı ne sandınız siz? dedi. Şükrü Paşanın konafında oldoğunuzu unuttunuz mu yoksa? Nesime odadan çıktı. Bu sırada Galip bey. sırt üstü yatınlmış olduga yatagında Tip ı ı p sıçrıyordu. Nesime çıktıktan sonra, Şükrü. gıdip oda kapısını kapadı. Mürşide hırsından soluyarak ona bakıyordu. Delikanh onnn yanına gellnce: Niçin sinirleniyorsunuz Mürşide hanım, dedi. Nesime hanımın bir suçu yok ki bunda . Ben öpmek ıstedim, o da razı oldu. hepsi bu. Neden öpmek istedin bakayım? Her şeyi olduğu «ibi söyliyeyim mi? (Arfcsn *ar) PROF. NİMBUS'UN MACERALARI: Sahlt» NAZtME NADİ * Genel Yayın MUdtlrü CumhuriYet Sayısı 25 Kuruş SeneUk fi aylık 3 aylık Türklye Harlcl Llra Kr. Lira Kr. 75.00 40.00 22.00 150.00 80.00 44.00 Atatürk Bulvarı Yeneı Ap VENtŞtHlB Telefon 1 12 »5 44, 12 08 20. lî 09 «R. 17 51 3İ DOGO ÎLLBRİ Fstlh Pasa MahalleM Şeftallgnçld] SnkaSl No. S Dlyarbalnı Telefon: lOfil * GÜNEY tLL£Kj B C K O M J : Küçüksaat Meydanı Edlrnf H»m * Bu gazete, BAS1N AHLAK YA İ SASINA uymayı taahhüi etmısUı A DAN A TPIPIOD • 4 5 ÜC ANKARA BOKOSU : Van Ulertnl flllen Idare eden Soramlu Müdür: ECVET GÜREStN * Basan ve Yayan Gazstonlze gonderllen yazılar k<>. CUMHtTRlYET Matbaacılık ve nul»un. ktınulm»«iD Ude edllmeı * Gazpteclllk T. A Ş. Cağalojlu tl»nl»rdan mwıullT»t lc»bul olunBalkevi Soluk N a 3941 m u Abnnc ve llfln («Ifti ICİD zarfın Q«tün« (Almnn vry ctlSn Servisl» kaydımn knnman linmdır VECDİ KIZILDEMÎR *
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog