Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

DE YAYINEVİ sarı kitaplannm birincisi olan tDostoyevskl' den Sartre'a Varoluşçuluk» adlı esere gösterdifcleri geniş ilgi için okurlarma tesekkür eder. Sarı Idtapların ikincisi olan «Sartre, Yazarlıği ve Felsefesi» sdlı eserin 15 majusta, yayınlarmuzı satan bütun kitapçılar» dağıtıhnıs olaeağını şimdiden bildirir. BÜTÜN ATDINLAR DE YAYDTLABINI OKTJTOB TM Yaymevi, VÜâyet Han, kat 2, Cagaloghi. Üâneıfak: 230/4992 41. yıl sayı 14281 umhuriyet KTJRUCUSÜ: TTJNUS NADt Telgraf v* awkttq> adrtti: Cumhuriyet İsttnbul Posta Kutusu: İstanbul No. 248 Telefonlas; » 4 29 0 2 24 29 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Aldım, Kullandım.Beğendim, = TDXUS NADt ^ ^ ^ Perşembe 7 Mayıs 1964 ^nîkîkl "JOB" «çıK İnönii, müdahale hakkımızın devam ettiğini tekrar bildirdî Başbakan «Türk cem aati ne zaman yardımsız ve kesin tehlike içinde bulunursa, harekete geçme hakkımız vardır ve harekete geçmek başlıca görevimizdir» dedi Millet Medisinde Kıbrısla ilgili genel görfişme sona erdi Cumhuriyei 41 yaşında şE şss EE = =s ES Ankara, 6 (Cumhuriyet Teleks) «Kıbrıs olayları ve TürkYunan ilişkileri» konusundaki genel görüşme müzakerelerine bugün de Millet Meclisinde devam edilmistir. Bugünkü oturumda ilk olarak YTP Grupu adına söz alan Ekrem Alican, Kıbrıs olaylarının gelişmesini v e Makarios'un davranışlarını genış bir sekilde anlatmış ve «Kıbrıstaki Türklerin tedhiş hareketi karşısında bırakılması tecviz edilemez. Bunun devamı halinde müdahale yetkimizi kullanacağımızı dünya kanıu oyuna bildir•••• •••• • | memiz şarttır. Bunda asla taviz verilmemiştı demiştir. YTP sözcüsü, 30 kasım 1963 tarihınde Makarios taraıından riüku metimize verilen muhtıranın esa^• larını ve Enosis'in gerçekleştirü mesi konusundaki çabalarını anlat tıktan sonra, özellikle Ingılteıe ve Cumhuriyet bugün yayın hayatının 40 ıncı yılını bitirip 41 yaşına bas EE Ankara 6, (Cumhuriyet Teleks) Amerikanın Türkiyenin haklı dânuştır. Kuruluşundan bu yana seçtiği Atatürk yolundan aynlmayan Cum = Başbakan Ismet Inönü'nün MilJvaMnda ilgisiz kaldığını behrtertk Genel görüsmei huriyet bundan böyle de aynı yolrîa azimle ve kararla yiirümejçe devam ede = let Meclisindeki yaptığı konuşmaj K\brısta tedhiş hareketlerinin böş müzakerelerinde lamasından sonra garanti anlaşma cektir. Gazetemiz bu mutlu yıldönümünde, ilgilerini esirgemiyen sevgili oku == Ankara'daki diplomatik cevrelerj sının tanıdığı müdahale yetkisinin yucuianna şükranlarını tekrarlarken Biiyiik Atatürkün ve kurucusu Yunus EE de geniş yankılar uyandırmıştır. i kullanılması gerektiğini ileri sürNadi'nin aziz hatıralannı hürmct ve minnetle anar. ES Bu yankılar özellikle şu nokta. müştür. larda toplanmaktadır: j Kıbns konusunda çözüm yo)u Kumlar taraiından bir otobuse a(e$ açılması sonunda vurularak ölen Ali Hafil Türkün cenazesi törenle kaldınlırken 1 Türk Yunan ilişkileri hak bulma bakımından Türkiyenin yal \r. kında Inönü'nün sorduğu şu soru'nız kaldığını belirten Alican, Hünun cevabı NATO yönünden cdü. jkümetin bundan sonra uygulıyacağı politika hakkında kesin bir so şündürücü» bulunmuştur: «NATO vecibeleriyle birbirimi nuca varması gerektiğini ifade •zin yanında, omuz omuza 6rt»k derek konuşmasına özatle şöyl» d»bir dâvayı savunm» imkant nMilfvam etmiştir: • ııııııııiMiıııınıtııı Inönü'nün konuşmasımn yankıları Dede isimli UıtiyaK Inonunun sözlerınden ııııııuMMiııııııııııııııııııııııı çıkan gerçekler lllllllflllUIMIIIMIIIIIII aytn Başbakan Ismet tnön&'ntin, evvelki gün, Büyük [ Millet Meclisinde, Kıbru Dün Atinaya gelen Başkan Johnson'un temsilcisi meselesi etrafında yaptıfıj Senatör Fulbright, bugün Ankarada bekleniyor. konnsma, örnek bir açıklama sayıl•a, elbette ki, yeridir. Ama tecrüAtina, 6 (Oıel mnhabirimizden) ıızlığı lehinde ve Kıbrua her türbeli Devlet Adamımızın beyanatı, Amerika Birleşik Devletleri Se lü yabancı müdahalenin aleyhinde sadeee, bir örnek olarak kalamaz. natosu Dış Münasebetler Komisyo olduğunu söylemistir. Bo sözlerin, evvelâ Türkiyenin nu Başkanı Fulbright, Kıbns meNATO'nun parçalanmasına ihtiKntahya S (a.a.) Türkiye Yekendi içine, ve sonra dünya efkâ selesi konusunda Yunan Hüküme mal olup olmadığı sualine Sena şilay teşkilâtının Tavşanlı ilçesinrına ifade ettiği bir takım gerçek ti ile görüşmek üzere bugün Lon tör, «Fransanın hareketinden endi de bulunan şubesi, aşırı sağcı celer vardır. dradan Atinaya gelmiştir. şe ediyorum; NATO'nun parçalan reyanlara kapılarak gayesini kayTürkiye Kıbrıs meselesinde na Fulbright, Atina Hava Alanında masını istemem» diyerek cevap bettiği gerekçesiyle Içişleri Bakan •ıl davrandı? Şimdiye kadar bili verdiği demeçte, Amerikanın Kıb vermiştir. lığı müfettişleri tarafından kapanen, bn davranışın sabır hndutları. ns dahil, bütün ülkelerin bağım Arkaaı Sa. 7, Sü. 3 te tılmıştır. nı çoktan geçtiğidir. Değil Türk halk oyn, zaman zaman sağduyn sahibi yabancılar bile bu davranısımızı, soğnkkanlılığın ötesinde bir lâkaydî olarak görmüşler ve hattâ tenkid etmişlerdir. Oysa evvelki gün Sayın Inönü'nün konuşmasını i dinlerken anlaşılmıştır ki is böy| le defildir. Türkiye, bn çirkin meselede, üç seneye yakın bir zamandanberi, kendi nbdesine düşen vazifeyi yapmıstır. Ama bnnu, çoluk çocnk kaatili kanlı bıçaklı adamlarla değil. medenî dediğimiz Batı Dünya. Ankara, 6 (Cumhuriyet Teleks)' kurulduğu sırada kabine dışı ka!sına ltyık bir üye olarak yapntıs ^IIIUllMlllltllUllllllllinillinillllU önümüzdeki günlerde özellikle | m a S ı düşünülen, fakat Kıbrıs olav S: 19 Mayıstan sonra Bakanlar Ku larının patlak vermesi üzerine Dıştır. alınatnıvan Eimlunda bazı değişikliklerin olacaI Türkiye, Kıbrıs dâvası bn i Enillİyet MÜIIBIİI Ve S'rulımda ba7.ı de&isikliklerin olaca iclarî Ralranlı&m^an < ğı ve bunları da yüksek kademeFeridun Cemal Erkin'in bu göretnnkü vahim hâlini almadan ç o k | = E lerde bulunan memurlar arasında Arkası Sa. 7, Sü. 2 de ı daha evvel, Batı Dünyasının difc ki değişikliklerin izliyeceği söylen kat luuarını çekmeye çalışmıştır. mektedir. 9 S Tfirkiye, NATO'nnn, pek de! = Türk politik hayatmı ilgilenditerll olması icabeden kanadının E ren Kıbrıs konusunda yeni bir kuv bn yncden zaafa uğnyacağina dair Şjvet getirme v« iktisadi yönde bazı alâkalı devletleri ikaz etmiştir. önemli adımlar atılması amacını 3 Türkiye Basbakanı (ki onun güden bu genel değijikliğin şu nok Anksra, 6 (Cumhuriyet s »özlerinden öğreniyornz) Kennedy' E talarda toplanaeağı ileri sürülmek nin cenaıe töreni için gittiği Ame = Teleks) Yedi emniyet mü E tedir. • •. • ...... rikada, TnnanUtanm müteveffa dürü ile 27 emniyet âmirinin • » » • . . . . ., Sı 1 Uçuncu karma hukumetın. Harieiye Nanrını «drmflş, ve ken uuıu ne = disinden «Tnnan hükümetinin Kıb nakil, terfı ve tayınlerıne ait ı E kararname, Cumhurbaşkan Ş rıs anlaşmazlığını körüklemiyece Ş lığının onaymdan çıkmıştır. = E Bu kararnameye göre Edir Z| ğine» dair söz almıştır. E Bntün bnnlara rağmen ne ol ne Eroniyet Müdürü Orhan Şj E Erdem Emniyet Genel Müdür E mastar? Dnrnm meydandadır: 1 Kıbns d&vası içinden çikil ~~ lüğü Personel Şubesi Müdür E lüğüne. Aydın Emniyet Mü Ş maz hile gelmi;tir. 2 NATO, ve Batı Dfinysst bn = dürü Hilmi Süleyman Burdu = i»e yeterli alâkayı ?ös<erm«ni?tir. E ra, Burdur Emniyet Müdürii = 3 Tnnanistanda hükflmct de E Kâmil Hurmi Sinopa, Sinop ^j fnmiş, ve yeni Bakanlar Knrnlu E Emniyet Müdürü Nevzat Gö Ş . Kıbns konnsnndaki. malfim, tntn E çen Çankınya, Çankın Emni = ; E yet Müdürü Esat Nermi E j= mnna açıkçs ilSn etmiştir. Genel Mü , Bn vazîyette Tfirkiye ne yapma^ rendor Aydına. lıdır? Sayın tn5nfl, herkesçe. blli ~ dürlük emniyet âmirlerinden Ş ; Arkası Sa. 7, Sü. 4 te Ei nen TB tecrflbeden gelen ihtiyatlı E darranısıyla olaeak, bnnn sSylemi ^ımiııııuııııiMiıııııııııııııiınıııı^ yor. rakat Tfirk milieti, artık, işi anlamıstir. Filhakika. simdi, Adadaki «gtiya Rirleşmis Milletler knvvetleri» (atcsetmemekşartiyle!) takviye edil mektedir. Beri taraftan kiymetli bir devlet adamı olan Amerikalı Senatör Fnlbrigbt memleketimize telmek fizeredir. Aneak, bnt«n bn hareketler bizi hnçnnkö karamsar havadan knrtarabilir tni? Trf* fi. (Güney llleri Mcrkrz Açık ıçöylemek gerek, bonca fi mit ha?lad,&ımız NATO. 7t~BW. BürosuTeleks) Ceylânpmar buMilletler. biz Türkleri Bö c a £ l n a b a £ h Telhayf karakolu n v a n d a d ü n s l I a h h 1 5 k s " " " •, . ; yük Atatürk'ün volnnn çizdiği çakçı ile .landarmalar arasında o CXrMHTJRtTET:saat devam eden bir müsademe Turizm Bakaııı Goğüj, üljaıııın sergisüü Arkası Sa, 7. Sn. > de i Arkası Sa. 7, Stt. i de i Atina, büyük ülkelerin Kıbrıs'a müdahalesinden endişe duymağa başladı înönünün bu sözünün " altınd» j İan^ostl'arımı'z, buıitfln «on'ra k»rKATO Genel Sekreteri Dirk Stik şılaşabileceğimiz konularda da ilker'e de yön«ttiği aynı mahiyette gifiz kalacaklardır. Türkiye, bunki ve daha açık olan şu örnek so. dan ders almalı ve dış politikası • runun v e cevabmın yer aldığı b* nı ona göre tâyin etmelidir. Hükumetin bundan sonraki dış politikalirtilmektedir: «Bulgaristan'ın Yunanistan'a te sında dinamizm, istiklâline «ahip cavüzü halınde Türkiye'nin NATO oimak, şahsiyetini bulmak ve zihüyesi olan Yunanistan'a NATO' niyet değişikliği hâkim olmalıdır. Arkası Sa. 7, Sü. Z de Karşımızdakiler, bu işi kesin ola Arkau Sa. 7. Sü. 1 de seferberlige hazırlanıyorlar Rumlar Kıbrısta genel Makarios 5 torpido bolu satın almak için teşabbise geçli Eralp, Kıbrısa silâh iihalinin Birleşmiş Milletlerce durduıulmasını temin için UThant'a müracaat etli Lefkose 6, (a^. . A.P. Radya) seferberlik ilânını öngören bir ta Paskalya süresince saldırılarına sarı hazırlanmıştır. Bu tasarı, Rum nisbeten ara veren Rumların, sal temsilciler meclisine verilmiştir. dınlarını yeniden şiddetlendirme Tasarıda, ideoloji farkı gözetilmeleri beklenmektedir. Rum kaynak j den bütün Rumların altı ay sür« lanndan sızan haberlere göre, Ma ile silâh altına alınması öngörülI karios ile hempâlan tarafmdan mektedir. Önce dört kura silâh alKıbrıs Rumları arasında bir genel Arkası Sa. 7, Sü. 4 de Yeşilay'ın Tavşanlı teşkilâtı kapatıldı Bakanlar Knrnlunda değişiklik yapılacak Emniyet Amirleri f arasında nakil İ ve tâyinler Ankarada inşa halindeki bir binanın 2 katı çöktü Briket duvarlann, betonu çekmemesinden doğan çökmede bir işçi öldü, olaya Savcılık el koydu Ankara, fi (CumhnriyetTeleks) beton dökülmüş, fakat saat 14 de Cebecide Hukuk Fakültesi kar iskeleler çekilince briket duvarlar «•sında inşa halindeki büyük bir ağırhğa tahammül edem:y»rek ü^t apartımanın beşinci ve altıncı kat ten iki kat büyük bir gürültü iie larınm çökmesi netieesinde bir işçökmüştür. çi ölmüş, bir işçi de yaralanmış Bu çökme sırasında inşaatta çatır. hşmakta olan işçilerdsn Mehmet Cebeci caddesinde Mehmet Ber; Ataman kendisini üst kattan ataberoğluna ait ve yüksek mühendis rak kurtulmak istemi^se de enkamimar Metin Fişek«:ioğlu'nun me zın altında karlarak n!mü?;, pene suliyetindeki soğukhava deposu,; işçilerden ölenin ağabsyisi Zevnel çarşı ve apartıman blok inşaatının; Ataman bacağmdan jMraljnmıştır. bugün beşinci ve altıncı katlanna Diğer iççilere bi r ^ey •Imamıçtır. Yüksek Plânlama Müsteşarı Müezzinoğlunun da Bonn elçiliğine tâyin olunacağı bildiriliyor Otyam ın fotoğrafla Ynatlolıı 6 3 sergisi büyük ilgi uyandırdı îazısı 7 ııoi snh'fcmizde KEŞANLI ALt'LER Şehrimizde oyhanmakta olan Haldun Taner'in cKeşanlı Ali Destanı» nı seyretmek üzere Gülriz Süruri ve Engin Cezzar topluluğunun misafir ettiği 10 Keşanh Ali dün geceki temsilde hazır bulunmuşlardır. Perde açılmadan önce sahneden KeşanU Ali'lerin soyadları okunmak suretiyle seyircilere tanıtılmışlardır. Resimde Ali'ler kendi adlarını taşıyan piyesi seyrederlerken görülüyorlar. I Tunceli yolunda, gece iki vasıta maskeli haydutlar taradndan soyuldu Kısa fasıla ile yapılan soygunda, çırü çıplak bırakılan yolcularm 15 bin lira değerinde para ve eşyaları alındı Tnneeli 6, (Güney llleri Merke» lira değerinde eşya ve para gasBürosvTeleks) llimiz dahilinde bedilmiştir. iki vâsıta, maskeli ve silâhh hayl Dün gece saat 21 sıralarında dutlar tarafından soyulmuş, 15000 ^ Arkası Sa. 7, Sü. 2 de Bulgaristan zindanlarında 16 yılın hikâyesi 51 Gün ölümü bekleyen adam Kaçakçıları koruyan Suriyeli askerier bir karakolumuza ateş açtı Bitmiyen RöportaJ: Selâhattin G ö l e r . Sofya Emniyet Müdürlügünün çında gelen ve kadehlerı doldu:an| l n yarı gardıyan, elinifcki çorba arkasındaki sıvastopol otelinın sa Votkaya siniyor. Jkâsesi ile esmer tahminen 300 gram ionları çık gıyimli insanlarla do Sofyanın yüksek kademelerı c| tkmeğı yere bırakıyor. Sonra dulup taşıyor. Bir bayram kuthılanı leniyor. Sıvastopol otelinın sulcn jdaklarını aşağı doğru sâı^îtjirdk: ;ordu. Yaldızlı koltuklarda bir lanndan biz tekrar onun yakının i «Yiyin. Ama hepsini değil. 24 bir'prıne sokulmuş fısıldaşan kor dakı Emniyet Müdürlügü hınyına i>aatlit yiyeceğiniz bu. Otnâ' İr&"c» ooniu pnıl pırıl apoleth Kişiier ve ?ıra sıra hucreleri bulunan darjdiyor. Paıiunı kukuları ıskılerm ba jkondoriarına donelım. Arkası Ss, 7/Sü. 3 de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog