Bugünden 1930'a 5,485,115 adet makaleKatalog


«
»

BECCARİA «BSn, bu •ni'kni düjünmesini bilenler lçin yazdıın!...» Beccaria Cütll 15 Uradır. İNKILÂP ve AKA KİTABEVUGBİ Üânoılık: 107/4924 SÜCLAR ve CEZALAR 40. yii soyı 14280 umhuriyet TelgraJ v a m e k t u p a d r « t ü C u m h u r i y e t İ ıTTTVnS eKATltu t u s u : l s t a n b u l N o . 248 KITRTTr!nRTT' t a n b u l F s t a K Teleionlar: 22 «S 9 0 22 4 2 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Aldım.Kullandım.Beğendlm, KURUCUSTJ: TUNÜS NADÎ H ^ Çarşamba 6 Mayıs 1964 nakiki "JOB" açık altın rengindodlr Başbakan İnönii Başbakan şunu ilâve etti: «Tatbikat saati geldiğinde Yunanistanin Türkiyeyi mütearrız addedeceği yolundaki id/ diasinin umursanacak hiç bir değeri kalmıyacaktır)) Kanada Dışişleri Bakanı Türk ve Yunan hükümetleri arasmda yüksek seviyede bir toplantı yapılmasuıı teklif ediyor Lnndra, S | u . AP) Amerika Birleşik Devletleri Senato Dış Münasebetler Komitesi Başkanı William Fulbright, Kıbrıstaki vahîm duruml» ilgili bügi toplama görevi çerçevesinde, bu sabah Gmt. ayariyle saat 10 da Arkası Sa. 7. Sü 7 de inönii, "Dış politikamızın değişeceği telsirleıi yanlış,, dedi 7atnan zaman alkışlarla karşılanan ba konaşmasında lnönti, 5nee nır noktayı vazaha vardınnak istediğini ifade ederek şöyle demiftlr: Millet Meclisinde dün Kıbrısla ilgili genel göriişme açıldı Futbright Londra'da Ankara 5 (CumhuriyetTeleks) Bugün genel görüşme önergeleri okunduktan sonra konuşan Başbakan tsmet înönü, Kıbns meselesi İle Türk Yunan münasebetleri hakkında Meclise uzun izahat vermiştir. Meclisteki tnüzkarelerde Barış Gücünün Ada'daki tavrı tenkidlere uğradı Ankara S Cumhuriyet Teleks) Millet Meclisinin bttgünkü toplantısmda Türk Yunan münasebetlerinin göz den geçirilmesini öngören genel görüşme yapılmıştır. 1»tanbul milletvekili Tahsın Oamiray (AP) ve Kocaeli milletvekili Prof. Nihat Irim (CHP) tarafından ayrı ayrı verilen Kıbru meseleıi ve Türkiye ile Yunaniıtan arasındaki münasebetlerin gözden geçirilmesi için iıtenen genel (örüşme önergeleri okunduktan aonra B*sbak«n fnönü aöz almif vc diger sütunianmszda bulunan konujmayı yapmıştır. Tahsin Dcmiray'ın konnşması Ba^bakan Inönü'nün konufmasından sonra söz alan önerge sahiplerinden Tahsin Demiray Türk Yunan İIİ9kilerinin tarihsel gelişimini etraflı bir şekilde açıkladıktan sonra Yunanlılann Balkan Harbinden bu yana Türkleri imha hareketine giristigini ileri Mirmüstür. Demiray konusmasını ş6yle devam etmlstir: Arkası Sa. 7, 9ü. * de Kıbrıslı Türkler, gnveıt içinde yaşayacaktır. « Kıbns bizim bir railll divamızdır ve ba d*va milletimiıin şeref ve hayıiyetinin ferektlrdiği şekilde netieelendirileeektir. Bnnnn akai bir hal earesine bUi razı etmeye hiç kimsenin gfteü yetmiyeoektir. Topraklarına bağhlıklannı kanları ile lspat etmis olan Kıbrıslı Türkler, vatanlan olan yerlerinde büttin haklanoa aahlp elsrak hftr ve güven içinde yasayaeaklardır. Bnnn temln etmek Törkiye için bir aeref gBrevldir.» tnönü daha sonra Kıbrıs meselesinin doğnşa, tngiltereden aynlması, Kıbns Anayaıasinın hanrlanması, Londra ve Znrich Anlasmaları, bu anlasmalarla dojan Kıbrıs Cumhuriyetinde anayasaya aykın davranışlar sebebiyle Türk Başbakan, inşaata başlanalı 11 yıl olduğu halde, yenl bitmiş olmasından Hükümetinin giriştigi teşebbüsler etradnd» izahat vermiş, 13 subat mütaahitleri sorumlu tuttu, «Bu güçlükler kalkmma hızını kesiyor» dedi 1962 ile 1963 aralık ayları araatada Aakam, S (Cvralıariyet • Telekı) «Aslında bu mÖMte«nin in«a»tjKıbns Hükümeti nerdinde 14 defa Ankara Tıp Fakültesi Yüksek na başlanalı 11 yıl olmuatur. Bflteşebbüse geçildiğini açıklamıstır. İhtisas Hastanesi bugün yapılan tün kalkmma hayatımızdı bu güçAyrıca, aynı devrede Yunan Hüİmzalanan kredi anlaşması ile Türkiyenin F 84 t ır törenle hizmcte açılmıştır. lüklerle uğraşıyoruz. Mütaahhitler kümeti nezdinde 11, tngiltere neztipi jet uçakları «Jaquar» tipi 4 hücum botu ala dinde 5 teşebbüs yapılıp Kıbrıs 1953 yılında bajlıyan injaat, ba kâfi hazırlıkla gelmiyor. Eser vücağı bildiriliyor. Türkiye ayrıca tank da talep etti Hükümetinin politikasından şikihukuki anlaçmazhklar sebebiyle cuda getirilirken türlü güçlükler yet edildiğini belirten Başbakan bugün* kadar sürmüs ve son üççıkıyor. Bütün bu güçlükler, kallnönü, Makarios'un Ankara «eyahavıl içinde anlaşmazhklar halledi kınma hızını kesiyor. Zamanı uza> Bonn S (».a. • A.P.) Batı Al tiba> ile döodüğünü, aynı zamanti sırasmdaki görüşmelere de te«rek, insaatın ikmali süratlendi ltıyor ve birçok beyhude masrafmanya Savunma Bakanı KaiUwe da Kıbrı» meselesinde de fikir e masla şöyle devam etmiştir: a r a >'01 açıyor. Eger bu müMieseI rılmiş, 13,5 milyon lira sarfiyle j Von Hassel, Ankaraya yaptığı »e dindiğini söyleyerek şunları ilavt Hakarlos'un Ankara seyahati nin yapımında devlet ve mütaıhhastane bitirilmiştir. yahatten bugün Bonn'a dönmüş ve etmiştir: «Arşövek Makarios'un Ankarayı Iç dekorasyocurıa 8,5 milyon lira hit münasebetleri, çekilen güçlükh«v» alanında verdiği demeçtc, < Bu mesele hakkında herhanziyaretinde müşterek meseleler gö sarfedilen bu hastanenin bugün ler bir ders olarak ilgililerin tiTürk Ordusundan «fevkalâde in Arka»ı Sa. 7, Sn 7 de rüşülürken, hükümet erkanmın bu ancak kalb hastalıkları, kalb cer hinlerinde kalına, emekler boıa lunduğu, sayın Cumhurbaşkanımı rahisi ve mide bağırsak servisle gitmemiş olur.» zın başkanlığındaki resml toplan rınde 300 yatağı hızmete gırmiştir. tıda, Arşövek'in bir beyanından Açılış töreninde söz alan BaşbaKıbrıs anayasasını değiştirmek arkan Ismet înönü, mütaahhitlerden zusunda olduğu sezilmişti. Bunun şikâyetle, kısaca şöyle demiştir : üzerine kendisine açık olarak izah ettim ki, bu anayasa üzerinde bi Yurtta ve Dünyada zim ahdî hakkımız olduğu gibi, bizim rızamız olmadan hiç bir inhi• Kalkmma hızı '/' Vî Genel göriişme Kıbrıs mesele'sine açıklık getirdi mi? Başbakamn = raf yapılamaz ve böyle bir teşeb •• «Kennedy * görflşmelerl» sözleriyle biz belki meselenin degil, fakat dış politikamııa ait = büs, Kıbrıs dâvasını 1959 anlaşmaCenevrede basladı birtakım dfiğümlerin çöziildüğünü sanıyornz. Ş lanndan önceki devre ve onun ka • Ortak Pazar ve aykın düinönii dünkfi konnşmasında Kıbrıs ihtilâfının nasıl halledileee z ranlık günlerine derhal geri götü jüneeler rür. KEŞANLI ALİ'LER îsğini söylememiş. daha çok olaylara değinerek, takip editen Ş *• Resmi Gaıetede geeea tanbula Gülriz Süruri ve Arşövek, 1963 aralığında bir emj politikayı izab etmiştir. Aslına bakarsanıı, Başbakandan Kıb 2 Engin Cezzar'ın özel dâvethafta rıs meselesinin nasıl halledileeeğine dair kesin bilgi beklemek Ş rivâki ile bizi hareketsiz bırakai lisi olarak, «Keşanlı Ali Des j Şuayip Demir adında 50 yasında •k Haftahk altın fiatlan de batalı idi. Zira ihtilâfın nasıl bir neticeye varacağını şim = bileceğini sanmıştır. Fakat, bu tetanı» nı leyretmek üzerc Türk asıllı Yunan vatandaşlar 2 ma şimdi.i diden kestirmek hemen bemen imkânsıı g i b i d . Mamafih z | şebbüsünün neticesi olarak ş . j gibidir. • 19S2 67 yılları arasında hemtn gelmesi beklenen 10 Keşanlı • yıs gecesi Karaağaçta Yunan hulnönü konnşmasının başında ve sonnnda Kıbrıs meselesinin ş j 1959 dan eski duruma avdet etmiş f ithal&t ' . 26 artaeak Ali dün akşama kadar yol dudunu geçerek Türkiyeye iltica diii i l i e ş olmamız, ihtanmızın boş olmadıl d • Para piyasası millîî bir dâva haline geldiğini ve bn d â d dâvadan vazgeçilmiye | olmamız i h t a n m ı b hazırlığı yapmışlardır. Re I etmiştir. nı kendisine anlatmış olmalıdır.» ceğini söylemekle merakları da tatmin etme£e çalıjmıştır. £ Ali R h simde «Keşanlı Ali» lerden Başbakamn açıklamasım su noktalarda teplamak miimkün : Ş Yunanistanın tskeçe kazası HoVenizelos'un teminatı bir grupu görüyorsunuz. I Kıbns meselesinde Türkiyenin tntnma tamamen devletler = rozlu köyünde oturmakta ik«n, lnönü, Amerika seyahati sırann' tetnsilini seyredecekler buknknna uygnn bir tntnmdnr. Tfirkiye, antlaşmalara riayet z Arkası Sa. 1, Sü. T de I Arkası Sa. 7, SU. 5 de etmiştir, sımdi de etmektedir. Hattâ Makarios'nn tatnmn bak z Keean i (özel elarak fiden arkında Noel tecavüzlerinden çok daba 8nce defalarea tarafla jj kadaşımız Yılmaz Çetiner bildirirın dikkati çekilmiştir. Z yor) Anlı, şanlı Keşanlı, tam on i Arşövek Makarios memleketimize geldiği zaman, onan »nt = tane Ali bugünlerde îstanbulı gelaşmaları tadil hazırlığına giriştigi farkedilmiştir. Hattâ Hü = l'yor... Şayet bunlar Ankaraya gitkiimet bnnn yine taraflara bildirmiş, Ynnanistan «ran bir sü z miş olsalardı, haydi derdik; Kere bu antlaşmalann aynen tatbiki ve bomlmaması konnsnn şanm il olması için uğraşacaklar... da Tiirk Hükümetiyle mntabık kalmıştır. tnönü burada Tn | Baraj, fabrika, yol isteyecekler! nan dış politikasının Papandren'nnn iktidara geldikten sonra 2 Ama hiç öyle değil... Bizim, Ke Genel Merkezle ihtilâfa düşerek feshedilen AP Mersin Kaywri 5, (Güney tlleri Merkes 180 derece değiştiğini açıkça söylememekle beraber, konnş = =anlı Ali'ler topluluğu keyif için Merkez İlçe Teşkilâtı, Gümüşpala hakkında dâva açtı B ü r o s n • Teleks) Son günlerde masının çeşitli yerlerinde Başbakamn tntnmnna işaret etmek = ç.kıyorl.r bu yolculuğa!. Hem de, M e r s l n , ( (Güney „ „ „ Merkez sj l.,„. g e gelen İle ve İlçeu rKurullannı İ ^ ^ İ ^ 8 ^ ^ = ^ u K u U , n m . • te. battâ bnsrünkü iktidar partisinin, Venizelos'nn ölümiinfi ş Mersin 5 w u n e y tlleri OTer«z { n , i e n u v n I ^ •.« tıyatronun en on sırasmda ayak B ü r o s u . T e I e k s ) A P . Ş e h r i m i z feshetmiştir. Genel Merkezin kon h a l e , f e t * d e n l " l n çoğalması uzerıtakfben başka yön aldığını anlatmaktadır. = ayak üstüne atıp oturacaklar ve hsrekete geçen Emniyet teşkiteşkilâtında devam eden ihtilif ; g r e c e s e ç U e n l d a r e Kurullannı i Başbakan konnşmasında Kıbns meselesinin tarihçesine geni» 2 kendi destanlarını «Keşanlı Ali lâtı, dün yaptığı taramada yeşil sa yer ayırmıştır. Tarihçe kısmmda ilgi çeken taraf, tnöntt'nün 2 . . • . . . . ,. . . rık ve takke ile gezen 23 kişıyı ya Destanı» nı seyredecekler doyası nihavet mahkemeye aksettirilmiş Londra ve Zürich Antlaşmalanndaki eksikliklere değinmesi, = ve A.P. Genel Başkanı Ragıp Gü1 *V»«t»ıye yetkısı olmadığ.nı ıd kalıyarak Savcılığa teslim etmişya!. bo eksiklikleri Türk Ynnan dostlngnyla. NATO ittifak anlamüşpala, Mersin îlçe Teşkilitı ta d l B e d e n g« n Sİ«den muteş.kkü Biliyor musunuz? Bugün Keşan raiından mahkemeye verilmiştir. | münfesih İlçe ldare Kurulu üyetir. yışının cideremedigine dikkati çekmesidir. Gerçekten de o da çok kim«e is.minin «Ali» olma. zaman tamamen iyi niyete dayanan antlaşmalar mücerret Yakal«nan sanklı ve takkehlerin Ihtilâfı halletmek için Genel !'"'• A P Genel Bajkanı Ragıp dığına üzülüyor! Eh ne de olsa isin birtakım garantilere bağlanmış ve Tnnanistamn ilerde yeniMerkez tarafından görevlendirilen ı Gümüşpala'yı mahkemeye vermiş hüviyeti tesbit edildiği zaman 18 ucunda, hiç yoktan bir lstanbul seden Enosis'e dönmiyecegi düsünülmüştü. Oysa bngünkü T«inin hacı olduğu anlaçılmıştır. yahati var... Tiyatro seyretmek... Ali Bozdoğanoğlu, kongre ile işba. lerdir. nan iktidan açık açık Hellenizm politikasım savtmnyor ve = Hoşça bir kaç gün geçirmek de bn politikanın icabı olarak Iki taraflı oynamağa çalışıyer. z i?in cabası!.. tnönü de, kanaatimizce. Ynnan politikasının değişeeeğine ih E timal vermemektedir. Nitekim konnşmasının bir yerinde, me | îstanbula 10 tane «Anlı, şanlı sele barış yoliyle balledilmedigi takdirde, NATO'nnn geleee 2 Keşanlı Ali» nin dâvet edildiğini JH pahasına da olsa, Ynnanistanla çatışmaya gidilebileceğini = oğrenince; küçüeük kasabada 40 de açıkça ifade etmiştir. 2 tane Ali çıkıvermiş ortaya... Bir oraya ulaştığımız sırada; Kayma• Başbakamn konnşmasında en önemli kısımlar şüphesiz dış z kamla, Belediye Reisi Ali'lerin politikamızın değişeceğine dair olan yoramlara verdiği cevap ş tır.. Yalnız ynrt içinde değil, ynrt dışında da çeşitli yommla 2 »eçmesini yapıyorlardı. malara sebep olan son demecinin, takip edilen politikanın sna 2 Arkası Sa. 7, Sü. i de hareket hattında bir degisiklik yapılacaîi mânasma alınma = raası perektiğinl söyllyen tnönü, bnnnn aynı lamanda antlaş Z Başkan Johnsonla yemek yiyen Tunçay Akai esi Ue malardan aynlmak şeklinde yommlanamıyacatına da işaret jj ediyor. tnSnü'ye göre bn demeç. bir şikSyetin ifaflesidir, Müt £ tefiklerin nyanlmasıdır. Nitekim nyarma tesirini göstermîş, z daha aktif bir politikanın izlendiği müşahrde edilmiştir. Ko ; nnşmanın Sovyet Rnsya ile Hjrill kısmı, ynkardaki açıklama z ile birleştirilince, Başbakamn politikası daha iyi anlaşılıyor. ; E Bn politika taahhütlere, dostlnklara sadık kalmak. ancak sa E Ayakta ilk gece diyoruz. Zira rıza göstermişti şimdilik. Fakat di kalk ayağa. Otunna» diyordu. E dakatın sınırını Türkiyenin rıkarlanna ;öre cizmektir. E her şey karanhkta oluyordu. Gün kapıya önce hızlı hızlı vurulduğu «Oturmıyacağım ve konuşmıya= î Birlesmis Milletler Knv\ftleri. NATO'nnn ilfisi. arabnloen = ışığını görmek miimkün değıldi. nu, daha sonra da meçhul bir se cağım da. Bunu şefinize de söyleŞ nnn çalışmaiarı ve müttefiklerin davranışları Başbakamn söz Ş" Ankara, 5 (Cumhuriyet • Teleks) Kaburgaları eziliyor, ciğerleri sı ?in kendisine hitap ettiğini duydu dim. Çarmıha geTseniz de yine ağI lerinde, kanaatimizce. imkân nispetinde bir açıklıja kavnş Z VVashington, 5 (Özel) Tunçay | duktan sonra doktoıa yapmak üze Gümrük Kanununa bağlı güm«Oturma, konuşuncaya kadar a zımdan tek kelime alamazsınız.» Z mnştnr. Ynkarda da işaret ettiğimiz sibi. bu açıklık. Kıbns Akal adındaki bir Türk bu yıl ı re Amerikaya gelen Tunçay Akai, rük giriş tarife cetvellerinde deği kışıyor, nefes aJamaz oluyordu bu jyakfa kalacaksın. Eğer oturmak, «Burası insam konuşturur. Hele İ meselesinin nasıl hîr sonnca varacagını söstermemekle bera* z Washington Üniversitesinin en ba j en başarılı öğrenci ^eçildiği için şiklik yapılmasını öngören kanun mezarda insan. İki adımda bir duvarlara çarpıyordu. Ayakta daha rahat etmek istersen bildıklerini birkaç gün ayakta kal anlarsm o ; her, yapılarak tahminleri kolaylaştırmaktadır. 2 şanlı öğrencisi seçilmiştir. ! Beyaz Sarayın davptiısi olmuş ve ı tasarısının tümü Millet Meclisinin ne kadar kalabilecekti. Bir aıaanlat. Casusluk yaparken. sırlarıman.» I Ecvct GÜFRStN = lstanbul Üniversitesi Fen Fakü'.! bugün öğlp şempğini A.B.D. Baş j bugünkü birleşimmdp Rfik O ya su ypre oturmsk ıstedi. Dizleri bur mı^ı vcrırken hir gün bunların da iH Dışardan ve icerden gelen sejlîr mezun ol i Arkası Sa. 1, Sü. 7 de inularak kabul edılmijtır. ?II!III1IIIMIUIIIIMIIII!II!IIIIIIIIM!M1IMMIII|II|MUU IIIIIMII1! IIHlrf» tesi Jeofizik dalından inuna d'.getek gibt oldu. Buna d» ;olabılecegını du5,ünmedın mi? Hay Arkası S». 6, Sfi. 3 te I Hassel Türk Ordusu kusursuzdur, dedi Ankara ihtısas Hastanesinin açılışında İnönü mütaahhitlerden şikâyetçi oldu getirdikleri EKONOMI Keşanlı 10 Ali bugün ğeliyor Bir Yananlı Türkiyeye iltica etti 5. Sohifeye bakınız Yeşil sarık ve lakke ila gezen A. P. Genel Başkanı mahkemeye verıldi 23 kişi yakaiand. Bulgaristan zindanlarında 16 yılın hikâyesi 51 Gün ölümü bekleyen adam Röporta): Seluhattin Güter Bir Başkan birlikte yemek yedi • rS t T Ayahla geçen geceler St LS i kabul edildi Gümrük tarife
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog