Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

TURKİYE İŞ BANKASI Kültıu Yayınlaıı "Açıklamalı, Notlu, Turk Parası Kıymetını Koruma Mevzuatı" serısınden Görünmeyen Muameleler (Hızmetler, Dış Seyahatler) ve Bedelsiz İthalât iı.ın Erhan Bener .iii Yen. Anıl Yayınevl (isL^Vılâyeti^arşısı) 40. yıl sayı 14279 u m h u r i yet KURUCUSU: YÜNUS NADİ Telgrai ve mektup adresi: Cumhurıyet Istanbul Posta Kutusu: Istanbul No 248 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Aldım, Kullandım. Beğendim Salı 5 Mayıs 1964 hakfkl "JOB" açık altın rengındedir F. C. Erkin, "Amerika a aktif siyaset izliyecek,, dedi Simdiye kadar Rumları destekliyen Kruçef, iki cemaate karşı tam bir taralsızlık ifade eden demeç verdi Senatör Fulbright perşembe günü Ankarada olacak Muammer EROL Ingiiiz Washıngton'dakı CENTO Baktn sedığını soylemıstır. lar Konsevı toplantısından donen Saat 19.10 da Ye«ıLkov Hava Ala üsierinin Dışışlerı Bakanı F. C. Erkın Ajnına ınen Erk'me gore, Senator merıkanm NATO guvenlığı tehlı Fulbrıght'ın Ankarava ve Atına keve gırdığı mulâhazası ıle Türkiyeye tıkasında değışıkhk japtığını polı va gonderılmesı ıçınd.^ektıf vermı Baskan Jhon Kıbjson kendı janında rıs buhranı konusunda pasıfliğı tır. taşmmast terkederek aktıf bir tutuoı benım Arkası Sa. 7, Sü 3 de f Türkiyeye Amerikan yardımı artacak 196465 te verilecek yardımm kesin toplamı, plânm başarısı ve Konsorsiyumun Avrupalı üyelerinin verecekleri kredilerin miktarma göre tesbit edilecek. Kruçefin Mısıra giderken bir harb gemisi ile Bogazdan geçeceğinden Ankara habersiz Ankara 4, (CumhurivetTeleks) Sovyet Rusva Basbakanı Kruçefin 7 mavıs per sembe gunu bır harb gemısı ıle Istanbul Boğazından geçerek Mısır'a gıdeceğı oğrenılmıştır Rus Baçbakanın^n bıneceğı harb gemısının Boğazdan geçı«ı hakkında Montreu\ So7!esmi";ın!.rı «Barıs zamanında Karadenıze sahıldar memleketlerın bıune aıt harb gemısının çeşıt statusu ıle ılgılı huktnunun uygulanması gerekmektedır Bu hukme gore onceden herhangı bır \ ( İ7nın alınması zorunlu değıl Arkası Sa. 7. Su. 4 te Temsilciler Meclisine yapılan agıklama Senatonun tutumu da Türkiyenin lehinde F r e d J. Z u s y b i l d i r i y o r \Vashıngton, 4 Dış Yardım Macomber, hukumetın onümürProgramı Dırektorunun Ortadoğu dekı 1 temmuzda başlıjacak malî ve Guney Asva ışlerını tedvnre yıl ıçın ıstedığı dış yardımlann memur yardımcısı Wıllıam B Ma savunmaMm vaparken, Turkıyeye comber, Temsilciler Meclısı Dış gelecek 12 av rarfında açılacak Meseleler Komıtesınde yaptığı ko kalkınma kredılennın yekununun nuşmada. «Turkıvenın sıvası ıs ıçınde bulunduğumuz 12 ay ıçınde Türkiyeye yapılacak vardımın tıkrarı ve ıktısadi kalkınmasında, verılmış olanları geçebıleceğinı azaltılmıyacajtınt ifade edenAmerıkanın buvuk mıllî guvenhk soylemış, fakat rakam açıklamaSeoatör Pranck Cnnrch raenfaatlerı vardır» demıştır. Arkası Sa 7, Sü. 1 de F. C. Erkin Londra 4 (a.a. • A.P.) Bu •;abahkı Muhafazakâr «Daılv Express» gazetesı, Ingılterede Isçı Partısı ıktıdara geçtıkı takdırde, Kıbrıstakı Ingılız askerî uslerınden vaz çeçme karannı açıklayaca ğını yazmaktadır. »Daıly Expr^ss gazetesıne nazaran Kıbnsta geçen aralık ayında başlayan kanlı olaylar uzcnne hazırlanan Kçı Partısı plânına gore, «In şıltere, Kıbnstakı mevdınlardan sımdı Jağlanan kolailıkları sağlayacak hava uslerınden >ararlanmak uzere Turkıve ve Yımanı«tan ıle coruşmeler» yapaeaktır Ga^eteve gore boylehkle, Işçı PartHi hderîerı, atom bombası tasnan ağjr bombardıman uçaklannin ıkmal u« sunden voİcsun kalacakları ıçın, tngllız savunma seflerı Arkası Sa 7. Sü 6 da UThant, Kıbnsta iyiye doğru bir gelişme olmadığım belirtti Bırlesmış Mılletler (New Tork) 4 (a.a. A.P. Radvo) Bırleşmış Mılletler Genel Sekreterı UThant, bugun, Guvenlık Konseyıne sun duğu bır raporda »buyuk çarpışma ların onlenmıs olmasına rağmen son bır av ıçınde Kıbrıstakı du rumda ıyı\e doğru bır gelışme ol madığını> bıldırmıştır Adadakı Barış Kuvvetlerı mevcudunun bu a\ın ortasına doğru kararlastırıldığı gıbt 7 000 kışı bul Arkssi Sa 1. Sü. € da Genel Sekreler Güvenlik Konseyinden Barış Kuvvetinin görev süresinin uzaiılmasmı isiedi A.P. aday listelerinde mırayı değiştirecek CHP ve AP den 16 Senatör yoklamaları kaybetti; bir AP li milletvekili. Senato adaylığmı da kazandı. Ankara, 1 (CumtıuriyetTelrkj) ^^ . *. Kıbrrshr ilgtfi Genef Görüşme bugün açılıyor İnönü'nün Kıbns olayları ve Türk Yunan münasebetleri konusunda Millet Meclisinde yapacağı açıklamaya, diplomatik çevreler önem veriyor Ankara 4, (CumhurnetTeleks) bu arada Yunanısta n BaşDakanı Ankaradakı diplomatik çevre Papandreu'nun nısan ajı sonunda ler yarın Mıllet Meclisinde «Kıb Yunan Parlâmentosunda vaptığı ns olayları ve Turk . Yunan ılıs konusmada ılerı surduğu hj*aısları kılerı» konusunda vapılacak genel covaplandıracak ve konu karşı«ıngoruşmede Başbakan îsmet Inonu da NATO'nun ve Huuzerındeı nun yapacağı konuşma\a Duvuk kumetının davranışUrı onem vermektedırler Turk Hukumetının goruslerım bıl | d l r e c e k t l r Başbakan Umet Inonu, vaın va pacağı konusmada Kıbns olavlan I B " konuşmanın diplomatik çevnın sebep olduğu Turk Yunan relere gore ta«ıdığı onem hakkm sergınlığı hakkında bılşı vereoek.l d a ? u sozler soylenmekreclırbu konuda NATO Genel Sekreterı [ «Başbakan Inonu'nun ıTıme) der Dırk Stıkker ıle vapılan goruşme g'sıne verdığı demeç Tu'knenır, nın anahRtlarmı açıklnacak \e Arkası Sa. 7, Sü. 2 de ^lllllllllllll llllllllll llllllllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIM fuomioja\a, Londraja geldigi zaman îngıltereje Kıbrıslı Turkler taratından Ha\a Alanında \apılan tezahurat. Arabulucu dun Lefltoşeye donmuşhir. lüksek Plânlama Kurulu dün Ankarada toplandı Bir ilkokul müdürü, göz koyduğu kızın evine zorla girdi İnönütıün Başkanlık ettiği toplantıya sunulan rapora ! lenecek olan 51 üjesınin ad»y j voklamalan pazar gunu 26 ılde ta, mamlanmış ve tanzırri edılen lısteler Partı Genel Merkezıne gonderılmeye başlanmıştır A.P. de durum A P adaylarına ait lıstelerın Gej Ankara 4, (Cumhurivet Dışışlerı Bakanlığının >urt dı nel Merkeze gonderılmesinden son | ndakı teşkılatında Muşavır ola ra 6 tnayıs çarşamba gunu toplarak gorevlendırılen 14 lerden hânacak olan «Merkez Temsilciler len dışarıda bulunan son dordu de Meclısı» lısteler uzerınde gereken Merkeze ahnmışlardır tetkıklerı vapacak ve adavlara va Arkası Sa. 7, Sü. 7 de pılacak olan ıtırazları mcelıverek son kararını verecektır Bu arada |bazı adavları da ve'o ttme vetkı ^'nı haız bulunan Temsilciler Mec lısı adav ların hstelerdekı «ıralannı değıştırebılecektır C.H.P de durum CHP sı Partı Meclısı de 6 7 majıs gunlerı toplanarak Sena*o aday lıstelerı uzerınde çalışmalar vapacak ve nıhaî lıstelerı tanzım 4rkası Sa. 7, Sü. 4 de bir kararname ile Merkeze alındı göre. 1963 yılında kalkınma hızı yüzde 7,2 ye ulaştı E ~ Z Z Z Z S 5 Ankara 4, (CumhunvetTeleks) Saat 9 da De\ıet Plânlama Te«1 Yuksek Plânlama Kurulu, bu kılatına gelen Başbakan Inonu,' abah Başbakan îsmet Inonu'nun toplantının baslnacağı saat 10 da ı başkanlığında toplanarak 1963 \ı konferans salonuna ınmıs, ancak' lı programmın u^gulama sonuçla Bakanlar toplantıva zamanında rını^ goru'mu'tur Bu toplan^ıda gelmedıklerınden Inonu kendılerı Devlet Plânlama Teşkılâtı tarafın nı yarım saatten fazla beklemek jKahvenin ilk partisi hafta Peııdık t.ı\arırulakı turistık boljelerden bmnde ın^a edüeu sonunda yurdumuza gelmiş dan hazırlanan •ge'ı«me» raporu zorunda kalmi'îtır bır fabrika Muezzınoğlu nun Toplantıda ele alınan olacak Mersın 4. (Gunev Ulerı Merkez Muşteşar Zıya Kıbns meselesinın ve ona bağlı olarak yürntulen dıs polıtıkanın = Burosn Teleks) Merkez llçeve b l r 1onuşması ıle kurula sunul raporu ocak . arahk 1963 devresı Ankara 4, (Cumhurivet . Teleks) ana hatlarım buçünkü genel çörusmede öğTenebileceğimizi Z Arkası Sa 7, Su. 1 de Gumruk \e Tekel Bakanlıgı vet zannedivoruz. Hukumet süphesız gızli kalması gereken temas z bağh bır kovun İlkokul Mudmu 'an açıklamıvacaktır. 4ma hıç olnaazsa Türk halkoyu, «Time» | bu ko\un 15 vaşında S Y adlı bır [ kılılerınden aldığımız bılgıve gore mecmaasına verılen demeçten sonra merak ettiği husnslara Z kızın anne \e baba=ının evde b\ı Bev rut a gıden hejet, kahve satın cevap bulabilecektir. = lunmadığı bır sırada pencpreoen aiınması hususunda bır anlasmaya gırerek tecavuz tesebbusund" bu O demeç. bılindi&ı gıbı, çesıtli yornmlara n|radı. Kımi kanaate s varmıs tonu 10001040 dolar uzenn. «ore Turkıve Batıdan aynlacak, hattâ nötraliımden bile ileri i lunmu'stur Kız, mudürle boğu^ma 'den 345 ton kahve temin etmıştır îidecekti. Kimısine gdre ise. b« bir blBftü ve nihayet en yakm z \a baslamış, ferj at ederek kendıBev rut tan ıkı gunde bır kalkmaktahmınin. bır »nvarma» olması idi. = «ını kurtarıp komşularına îis'nt) olan vapurlarla kahvelenn sevkıne baslanacaktır İlk partı kahOemeç. ıçerde oldnğn gibi dışarda da birtakım akisler yaptı. He = mıştır Komsular tarafından e\ ın Bu sebeple bilhassa Marmara denizi saiıillevenın en geç bu hafta sonuna doğle Sovyet Elçısinin ertesi efinkü zivaretı, yardım teklifleri, = ıçınde yakalanan mudur jandar ru gelmesı beklenmektedır Bu par bn akislere ilk çünlerde bir vön dahi verdi. = mava teshm edılmıştır rinin turistik değeri kayboluyor tıvı dığerlerı takıp edecektır tnnnu'nnn meshnr demecinin akabinde yapılan açıklamalar, z NATO Genel Sekreteri Stikker'in zivareti, Avrnpa Konseyi z Yıllık satın almava aıt formahBalıkçılar Cemiyeti Baş kanı dün bir basın top teler ıkmal edılmıştır Bu av ın 8 ın îstanbul Sanayı Nazım Plânının sıne sebep olmaktadır Halıç ve muzakerelen. CENTO »oplantısı, Arabnlnennun temasları. Ş rThant'ın teklifleri ve nihayet Amerika île tngilterenin da = de japılacak ıhale yıllardır hazırlanmamış lantısı yaparak bu konudaki şikâyetlerini belirtti fırmalar muracaatta ıçın muhtelif i| şehırde ıskan sahaları ıleolması, ıt Boğazın Rumelı sahülerınden sonha aktıf bır polıtıka takıbıne karar vcrdiğini gösteren belir = bulunmuşlar. sanayı ra şımdı de Anadolu yakasımn tutıler de. karma«iik hale çelmi« olan Kıbns meselesine acıklık = Tazısı 7 nei gahifemizde dır I sahalarının bırbırının ıçıne gırme Arkası Sa. 7, Su. b d ı setırmemıs. aksine sorn isaretlerini bösbütfln artırmıstır. Ger r Moskova 4 (a.a. Radvo) Sovcı mesplâ Amerikanın tntnmnnda. vine tarafsız olmakla be •vet Hukumetı, va\ınladığı hakıkaraber. ihtilâfın daha çabnk ve kısa voldan hallini sağhvacak = te avkırı %azılarla Sovvet Amebır çaba görülmekte, Baskan .Tohnson. Senatör Fnlbriçht'i = rikan munasebetlerını «zehırledıgı» «hsî temsilcı olarak ilsililerle temas ıçin göndennektedir. = gerekçesıvie «Tıme» dergısınm Mo« Ve serçı Sovretler. Kıbns meselesı karsısındaki eski katı to = kova Burosunun kapatılmasını em tumlarını deeistirmis gibi bir tavır takınmıslardır. An» bö; Ş retmıstır Tıme muhabırı l^rael tün bn de*isikliklerın çenisliSi. mahiveti, henüz açıkça belli Ş Shenker'e de memleketı teıkpt olamamıstjr. Kaldı kı bnnlann vanında çerek Amerikan rad z mesı bıldırılmıstır vosunnn vavınlan, serekse Sovret cazetelerinin agrı, resmî Ş ıfadelerle avkınlık çöstermektedır. Vitekim Amerikanın Se Z Rusya geçen a\ da, Kruçef'ın si Radvosu son sünlerde Kıbns olavlarını anlatırken, Tfirk = olumu hakkındakı vanlıs haberı eemaatinin can ve mal ?iivenli£ini konımata çalısan müca z veren Batı Alman APA Ajansırid hıtler ıçin «âsiler» ve «tedbisciler» devimini küllanmıştır da a\nı muamelevı \ apmıstı Pravda eazetesi de bn konnda Amerikanın sesiyle avnı para ; leldedır 7ira Türkler. Sovvet srazetesine eöre «tedhisçi» dir Z ler. «âsi» dirler. Dahası var: Pravda der k i : «Makarios nor = mal havatın ve nizamın temirıi için eavret sarfetmekte, bnna Z karsılık eavretler empervali«t çevrelerin tahriklerivle balta r lanmaMadır.» Genel \ görüşmej Kahve heyeti 345 ton kahve satın aldı «Time» in Moskova Bürosu kapatıldı Giimrük tarifelerine yapılacak zam balık fiyatım daha da artıracak Şehrin tiıristik yerlerine fabrikalar kuruluyoı Bulgariston zindanlonnda 16 yılın bikâyesi 51 Gün öliimu bekleyen adam Yeni Türk Amerikan Bankası faaljyete geçti Kısaeası. Batı lıderinin radvosu ile Doeu liderinin gazetesi, belki = hirısi Tnnanistanın kesif propaçandasınm etkisivle, digerî Z V^TO'vn parcalamak VP Takındoğndaki kazanı daha fazla Z karnatmak savesıvle Turklerin davranıslanna karsıdırlar. Z Rııolar nev î eösterir"' Şnnn eösterir ki. Batısı da Do&nsn da z •vımserliSimize *e ivi nıvetlerimize raîmen. kolay kolav bi" z den van» olamıvor. FTattâ •vazçeçtik «vana olmak.tan, resmî = radvolantıı \e eazetelerini tarafsızlık hattı üzerinde bile tn Z Z | Ecret GÜRFStN İ 11111111IHMlllll11111111IIIf1111111111• 11111111III*(»4~ ~IIII!IIIIII!IIIII l l l l l l | | Turkıye Iş Bankası ve Bank Of 1 merıca'nın musterek <erma' eM ıle kurulai Amerikan Turk DıTıcaret Banka<;ı buaund=n ıtıbaren '»alı>ete geçecektır Özelhkle ıtha lat ve ıhracat ıslerı ıle me^gu olacak olan vem banka av rıc.» ^rt navıcılerınıze de 5 vıl vadelı ı^let me kredısı «aglıvacaktıı Te^ekkulun Bank Of Amerıca'nm dunv, çapındakı baclniıtıİTi ınrVn da a rarlanacagı belırtılmektechı. i BülıkıiKıı t u ı ı ı j ccındc tlun v.ıp.l.nı l)a~>ıu tuplaıılibUldau bır gorunuş, Başka hucıelerde baska ınsanlar kımısı de muhtelif • erlerrie me kardığı gurultu, kerevetın uzcrm' ardı. Daha once 6 Turk daha tev mur ıdıler de, duvardakı vaztlan o'kudu^u <d edılmıstı Bunlar da casusluk Korıdorlar h»p avnı ıdı Aak andan berı donâkalan gen^ adamvapmak, abkeıı. ıktısadi ve daha seslen kdh jaklaşıvor kah uzakla hareketlendıımı^tı Yerınden do*ı,e<;itlı ba^ı bılgılerı satmaKİa "tşıvoıdu Duvaıda bırbuçuk ' jdsm rulur gıbı oldu Rutubet hemen °e ıam cdılıvoıUdı KımiM orçt bovu vukAiıda asılı dtıran kahn »mnı Rosttımı'ı Kemıkleıı Mzlı men, kıausı ijcı, kımısı jn<ıranaoi,ive bu>uk bır demır halkamn jı' Arkası !sa. 7 Su 7 dc Koridorda hep a> nı sıeısleri... Röportoj: Selâhottin GDİer.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog