Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

tKÎ CUMHURİYET 4 Mayıs 1P64 ııııııııııııııııııııııinııı.i'ii kaynakıaıı Kadtzaden.er mese.esı Hukuk Konuları ' ' " ıTiııııııılııııımııııı'uıııiu Acaba hangisi doğru ? Kıbrıs meselesi için Mecliste genel görüsme açılacak. Bu genel görüsmede gbnül ıster kı ber şey açık açık Uonuşulsun. Türkiyede şimdiye kadar dış politika bir yasak bölge idi ki, sınırından adım atınca ilk göze çarpan «Susunuz» ihtarıydı. Bu yasak bnlgenin ıçine giren konulardan biri de Kıbrıs dâvasıydı. Elbette aramızda Kıhnstaki soydaslarımızın öldürülme lerinr t'nz vumulmasını istiven tek kisi yoktar. Bn. önce insanlığımızın, sonra da Türklüfcümüzün omuzlarımıza yükledifii bir ndevdir. «Millî Misak» sınırlarınm sonnna kadar korunroası da Öylesinc bir ödev .. Ancak bn prensipler. Kıbns dâvasımn ve dıs politikamızın Jtenel çfzeileridir. Tathikatta. hiikiimetin ve dıs politikayla azaktan yakmdan ilçisi olan öteki sornmlnların bu çizgilere hangi 81çülerde ve ne hicimde davranıslarla hizmet ettikleri bir avrı tartısma konusudur. Atatürkiin psaslannı kovduğu «Yurtta sulh. cihanda sulh» ilkesivlp «Millt Misak» politikasim vürütmek için defisen diînva karsısında aiınan tavrın: bnlgf bölee ve zaman zaman yürütOlen trdhirtrrin aCık tartısmasına eirismek. dogru volda olnp olmadıtımızı anlamak lcin mihenk tan otacaktır. Bu bakımdan dıs politikada »cıklıga vSneilsin lifta katmamasını ve parlâtnentoda «ıaSIı «olln hir fikir tartısmasiyle seTceklerin halkovu karsısında incelenmesini eözlüvoruz. Katıplasmıs fikirlerden. fnsillesmis dü«ünrelerden kurtulup hür ve baSımsı? insanlar çihi meseieierimizi konusmak imkânlarını yaratamadıkça hu isler düzelmez. Bizim lcin mesele budtır. Ne NATO'da ve Batı Bloknnda katmak. ne avrılmak. ne Doeuva kaymak. efcer bn ortama kavusamazsak bes para etntez. Bir tartkatten çıkıp. hir baska tarikate firen vobazlar gibi her seferinde do£ru voln huldugumuza inanır. ama ieinde bulunduğumuz durumu serbest tenkidin ve aklın «.üzzecinden geçlraıek nlteliline kavnsamadıkra karanlıktan kurtutamayız. Kıbns dâvası simdiye kadar karanlıkta kalmıs dış politika meselelerinmin çerçevesl içindedir. Ve bn demektir ki, o da karanlıklar içindedir. Hele §on rtnlerde bizzat Kıbrıı meselesinde en Snetnli rolü ovnamıs olanlann kendi aSızlariyle ortaya attıklan bir meselenin düsünen kafalarda yarattıfcı soro isareti cevabı muhakkak verilmesi gereken bir çengel gibi dıs politikamıza takıImiKtır. Mesele sudnr : Kıbrıs Türk Cemaati Baskanı, resmî sıfatım imzasının altına atarak Milliyet Gazetesinde yazdılı bir ithatnnameyle Kıbrıs Türk Elçisi Emin Dirvana'yı en açık şekiide suçlamaktadır. Kıhns Türk Cemaati Baskanı ve Kıbrıslı Türk liderlerin. Emin Dırvana'nın tutturduÇu politika lle uzlasmaz bir ha. reket tavnnı yıllardan berl vürütmege çalıstıklan ve zaman sraman Türkive Cumhuriyeti Elçisivle tam çatısma haline girdiklerl kendi ajhzlariyle açıklanraaktadır. Kıbmlı liderlere yakın çevreler de bn yolda yazılar yazmışlardır. Simdi : \ Kıhrıstaki Türkiye Elçlsl, Türk Htikametinin kendisine telkin ettigi politika dısında bir fizel tutumla mı bareket etmi?tir Adada? Toksa kendisine verilen talimat, emir ve çizfilerin dısında. basına bnyrnk bir sivaset mi gütmüstür? t E5er Türk Elçisinin Kıbnstaki Türk tiderleriyle çatısması kend» özel ve keyfî tntnmn yüzünden i»e. soramludnr. Ancak memllkete bn kadar yakın hir noktada hnlnnan Etçinin her meseiede Ankarava danısmak imkSnı vardır. Üstelik bir hariciye meıfnmnnn Hükümetin resmî siyaseti dışında bir adım atabilmesine de InanıTamaz. 3 Bn dnrnma (Sre Kıbnslı Türk liderierin tntnmlan «on vıllarda Türk Hükıımetinin poiitikasiyle çatı«ma dnrnmnna sirmistir. Son yıllarda Kıbnsta vfirütülen politikanın Kıbnnn bnrünlerinl Iıazıriadığı düsünülurse, meselenin Snemi kendiliginden ortaya çıkar. Demek ki, Kıbns Adasındaki Türk politikasının cemaat liderlerlnl kapnyan tarafı ile HUkümetfn tuturanno belirten tarafı blrblriyle çelişme istikametindedir. Bu iki politikanın hanRİslnln cfotrn oidngnnn ortaya çıkarmada büyfik fayda vardır. Çünkü Kıbnstaki Türk liderlerin Adadaki tntnmlan hakkında ayynka çıkan s5y!en«ler ortada dola^maktadır. Liderlik sornmnnn yfiklenemlyecek klsHerin ardında hiebir diva yürutüleiBez. Bn rok Bnemil meselenln enine boynna aydınlanması ve aydınlatılman Wz!m Içln çok Snemüdir. bekllyornz.. İslanbul Gümrükleri Başmüdürlüğü Salınalma Komisyonu Başkanlığından (110/190) voltu (220/380) voita viikseltecek ve 380 voltta en M 14 ldlovat 27 amper verecek takatta Wr tane transfoTtnatör açık eksiltme suretiyle satın ahnacalîtır Mnbsmmen bedeii C2Î501 lira (Muvakkat teminatı (206 lira 25 kgnıstvır) Ekslltme 20/5/1964 çarşamba eünii saat 15 d > Galat» Çini'irıhtım Han < ikind kattaki Kottvisyonda yaptlacaktır. Şartnatnesi Komisyonda görülebîlir. (Basın 70174854) İ L Â N İ. E. T. T. İŞLE TMELERI UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN Müşterilcr dairesinde münhal hizmetl; kadrolarda istihdam edilmek üzere askerliğini ygpmış, en az ortaokul merunu ve 30 yaşını ceçmemiş erkck tâlipler arasında 20.5.1964 tarihinde yapılacak imtihanla memur, saat okuma memuru ve tahsildar alınacaktır. tsteklilerin Zat İşleri ve Sicil Müdüılüğüne 38.5.1964 pazartesi günü saat 17 ye kadar dilekçe, nüfus cuıdanı, diploma ve bir fotoğraf ilc müracaat etmeleri ilân olunur. (Basın 72314856) kımlerde olduğu Uzun senelerden Yazan: g i b ı. avukatın beri adâlet hadaha evvel başyatında münakaka görevler dolasası yapılan ve yısı ile kansmış bugün dahi, tarolduğu işleri mütışması nihayet bulmamış olan bir mesele vardır: meleri gibi sebeblen gözönüne a'dafaa etmesi ya^aktır. Avukat da, Hâkimlerin vazifeden ayrıldıklan lan marhum Mahmut Esat Boz hâkim gibi, dürüstlük kaidesine Kömür Tevzi Müessesesi Müdür yerde, iki fene müddetle avukat kurt bir maddelik kanun tanzim uymak zaruretindedır. Avukathk ederek hükümet kanaliyle Mecli Kanunu avukatı. Hâkimler Kanuvekili Uma'ü Karada». yeni yılda lık yapamamaaln keyfiyeti. olduğu Anayasa Mahkemesinin 13 Nisan se sevk etmiş, çıkarılmasına çalıs nunun hâkimi bağlamış yapılacak kömür levziatı hakkında ilçililerle temai etmek üzere An 1964 tarihinde Resmî Gazetede ya msş ve kanunu cıkaTmağa muvaî bağlardan daha kuvvetli müeyyiyınlanan bir kararı bu hususun, fak olmuştur. Bu fek maddenin delerle sarmış, bütün bu kurallakaraya sitmiştir. yeni vazifeden ayrılan hâkimlerin metni sudur: (Vazifelerinden istifa ra uymayanlar için, cidden bir inGeçen yı! tevziatta. ordino sahipşan;n tnanevî ölümü derecesinde lerinden başka kömür istihkakı ol iki sene müddetle vazifelerini ifaı ederek aynlan hâkimlerle bu mıyan 100 bin kişiye yanmşar ton eyledikleri yerde avukathk yapa|nıflan sayılan adlive memurları ;cezalar koymuştur. Demek oluyor kömür dağıtılmıstır. Yeni tevzia mamaları hükmünün, Anayasaya va?ifelerini ifa eyledikleri mahal|ki. amme hizmeti muvscehesinde. tın har.si ayda ve nasıl yapılacağı aykırı olmadığı karannı tesis et lerde i=fifa!srının kabulü tarihin jj avukat ile hâkimin arasındaki tek hüküm ş fh şafhasıönümüzdeki hafta içinde belH oia miştir, (1) buna rağmen mesele, den itibaren iki sene müddetle a fark. birisinin e ü caktır. 1964 1965 devresi için Kö münhasıran ilmi bakımdan, tartış vukathk ve dâva vekâleti ede|rıa ksdar getirerek hukuki bilgimür Tevzi Müessesesi şimdiden ha m> konusu olmakta devam edecek mezler.) sini savunmava ha'retmfi. diğeritir. zırhkiara baslamıstır. nin ise hükmü vermesindedir. Her Anayasa Mahkemesine dâvacı oAnayasa Mahkeme?i Avukathk ıkisi de bu vazifeleri görürken, larak Cumhuriyet Halk Partisi BüAna vicdanlarından aldıkları sese uyPathyan gaz sobasından yük Millet Meclisi grubu müraca' Kanunundaki 7. maddenin, altıva mak mecburiyetindedirler. • yajaya aykırı olmadığını, bir işçi öldü at etmistir. îddia sudur: 3499 sayı karsı dokuz ovla kabul etmiştir. ' Hâkimlerin vazifelerinden avrılBiz ço&unlugun fikirlerini. azın! dıkları verlerde. iki sene müddetEvvelki gece Bankalar Caddesin h Avukatlık Kanununun 7. maddedeki Oklar Han 3234 sayılı yerde si Anayasanın 40. maddesine ay lık ovunun dayandıSı fikirlerin ı le avukatlık vapamamalan. kendikalmakta olan Ali Cengiz Sinani kırı olduğu için iptâli lâzım gel Siğı altında tahlile tabi tutmak is lerınin o yer mahkemesinde haiz ile Fazıl Ahmet Denizer'in odala mektedir. Anayasanın 40. madde tiyoru?;. Avukathk. kanunun da;olduklan nüfuza hamledilmek isrında gaz sobası patlamıştır. Uyku si, sosyal ve iktisadl haklar ve ö kabul ettiSi gibi. bir amme hizme tenilmektedir. Yanı avukatın hâda bulunan iki arkadaş patlayan devler bölümünde. herkesin dile tidir. Avukat. hâkimin tamamivie | kim olarak ayrıldıgı yerdeki arkasobadan çıkan gazlardan zehirlen diği alanda çalışma ve sözleşme vardımcı<=ı olup. her ikisinin dejdaşlan kendisini himaye edecekbulunduğunu. gayeleri. mü?tereken adalete hizıler, kolayhk gösterecekler. üzerimişler ve muhtelif yerlerinden de hürriyetine «ahip yanmışlardır. Olaya hemen ttfaiye özel teşebbüsler kurmakta serbest met etmek. hakkı bulmak. buldıık ne aldığı dâvanın kolaylıkla katemin edeceklerdir ekipleri müdahale etmişler. Fazıl olduğunu bildirmekte, ancak ih ları hakkı verinde kullanabilmek'zanılmasını Ahmet ile arkadaşı koma halinde tirazl bir kayıt ilâve etmektedir tir. Burada üzerinde en önemle du Eger böyle bir şey vaki olur^a Bu ihtiraz! kayda göre kanun, bu rulması lâzım gelen noktayı Avıı bundan ilk önce mesul olacak ve vanmaktan kurtarılmışlardır. hürriyetleri kamu yararı (amme kathk Kanununun da. tınki Hâ. kimse. bizzat hâkimin kendisidir Ancak bunlardan Fazıl Ahmet menfaati) amacı ile sınırlıyabile kimler Kanununda olduğu gibi. I Çünkü hâkimliğin esas şartı olan vatmldıiı Beyo21u Belediye Has cektir. 3499 sayılı Avukathk Katanesinde ölmüştür. Ali Cengiz ise nununun 7. maddesi Ise: «Vazife avukatlara bir takım meoburivet1 bitarafhğı ihlâl etmiştir Kaldı ki ler yüklemesinde aramak lâzım bu mahzur, hayatın icabına da uyhenü7 knmadan çıkamamıştır. lerinden ayrılan hâkim ve müd dır. Avukat da, tapkı kâkim gibi' mamaktadır Cünkü hâkimlikten Rakı depo etmek istiyen deiumumilerin (savcı) hizmet ettik. meslekin vakar ve haysiveti ile aynlan ve avukathk vapmak istileri mahkeme veva verlerde, ay telifi kabul olmıvan hareketlerden J >'en kimse. o yerde sevilmis bir hırsız yakalandı nlma tarihlerinden itibaren iki se sakınmak macburivetindedir. A1 kimse ise. kazanmış oldugu bu oBir sişe rakı ve biraz para bulane müddetle. avukathk etmekten vukat. görev ve vetkilerini adal toritenin iki sene zarfında zail olbilmek için girdiği bâyi dükkânınmemnu bulunduklarını» hüküm let icablarına uyeun olarak vap; masına imkân yoktur. dan 150 sişe rakı ile 95 lira çalan altına almıs bulunmaktadır. mak ve kullanmak zorunlugunda Bundan ha?ka bu noktadan hahusız yakalanmıştır. Kurtuluş Caddesi 248 «ayılı verde bâyi dük Anayasa Mahkemesinin bu kara dır. Yolsnr ve h?k«i7 eöTİügii dâ reket edildiği takdırde. hâkimin kânı bulunan Romilos. sabah isye rının inceleme^ine eirmeden evvel. vayı. deSil savunmak. kabul et. o verde tnn>riıg<. *cvr)if>i. hatırınrine gittigi zaman kapı kilidinin Avukathk Kanununun 7. maddesi mekten dahi yasakhdır. Tıpkı kâ dan çıkamadıSı dost ve ahbapla. kırılmıs ve raflardaki 150 şise ra hakkında. adalet tarihimize rının da hiç bir dâva**ını görmebir kının çalınmış, para çekmesinin de yardımı olur düsüncesi lle, bir me«i lâzımgelir. Şu halde bu gibi bosaltılmıs oldugunu görmüstür. hatırayı canlandırmak faydah olakemselerin de içlerinde hâkimden Olayın polise haber verilmesinden caktır. Bugün Avukathk Kanukolaylık görecekleri zannıyla, SETA 8IMPATYAV kısa bir süre sonra yakalanan Mus nunda ver s'mıs bulunan bu madmahkeme huzuruna çıkmalarının BERÇ KÜRKÇtYA>f tafa Atakul'un eski sabıkalılardan de, 29/12/1926 da merhum AdliyJmenedilmesi lâzımdır Görülüyor Nlsanlandılar ve tstanbulda belırli bir ikametga Vek'li Mahmut Eiat Bo^kurt'un ki, bu memntıiyetin ne hukukî ne Osm»nbey Lamarle. Wyo. hı olmadığı anla$ılmı;tır. Mustafa: Adliye Bakanhğı zamsnında o t»de fiilî bir dayanağı mevcut buA. B. D. •Canım rakı ıçmek istemisti. Girinlunmamaktadır. Avukathk Kanııce de bu ışı birden yapmak iste nuna müzeyyel, t^k maddelik bir J ÇogunluV ı v.»'i^in veva dim» demistir Nezaret altına alı kanun halinde çikmış, bilâhare savcının ayrılmış olduğu yerde nan sanık için kovuşturma yapıl bugünkü avukatlık kanundaki yeCumhuriyet 4839 derhal avukatlığa başlamasının. maktadır. rini almıştır. (2) O sıralarda. biladalete karşı olan güveni sarsacahassa tstanbul Adliyesinde vazife gını ifade etmekte ancak bu güKlhamra görmüş olanlardan bugün hayatvenin ne suretle sarsılacağını ata bulunanlarin pek güzel hatırlıİSTANBUL ç\klamamaktadır. Bizim sahsî kavae»klan veçhile. bu kanuna tsgöre. muhitinde TİYATROSU jnaatimize tanınmış sevilmiş,dürüsttanbul Adliyesi muhitinde «Esat llüğü ile hürBeyler» kanunu adı verilmiştir Jme,t j;örmÜ5 bir hâkimin Istanbul Birinci Tiearet Mahkeİ4en.aynlajak avukatlık Onemli değişiklik mesi Reisi bulunan Ahmet Esat 'intiyar etmesi, o yerde gövensiz^ Bey (3). Eskisehirde bulunan Hk degil, aksine olarak. güven doolmıyacak Temyiz Mahkemssır.p nakledilmek Şuracağı merkezindedir. Önümüzdeki 24 saat için yur. itenilmiî, bu vazifevi kabul etmiBu konuda üzerinde durulması dumuzd» hava: Dofu Karade yerek istifa etmiş idi. Bundan başlâzımgelen bir nokta daha vardır niz. Ootu Akdeniz • Doğu ve ka Istanbu! Asliye Mabkemesi Kanun. «vazifeden ayrılanlar» deGünevdnju Anadola bölgeleri Müddeiumumisi olup da. tstinaf 6 Mayıs Çarşamba matineden mektedir. Su halde vazifeden ken ile Kavseri ve çevreleri parcalı mahkamelerinin lâğvı üzerine. tsitibaren sezonun di istekleri ile degil de. bilfarz bulutlu arasıra tseanak yaftıslı, tanbu! Savcıhğını uman merhum yaş tahdidi suretiyle mecburen sySO\ OYUNU diter bfilgelerde Samsun • Mer.dijer Esat bey ise, emeline nail orılmış bulunanlar. iki senelik tahzifon civan parcalı ve ver yer lamamış, bundan duvduğu üzünY a 1 n ı z dide tabi olmaksızın, avukatlık yasz bulntlo geçecek, rüzgârlar tü ile o da istifasmı vererek vaziO N İ K İ gün Icın pabilecekl»rdir. Nitekim tatbikat bütün bnlgelprde kuzey ve batı feden ayrılmıstır O tarihlerde. bil da bu merkezde cereyan etmektevönlrrdrn hafif. vatıslı bölge hassa fstanbulda avukat adedinin dir. Ortadakı garabet kendiliğinlerde orta kuvvette e«ecek, haden anlaşılacagı için, izahına lüva sıcaklıkUrı Dofcu Karadeniz az oîuşu. t(tanbuldaki kıymetli zum görmemekteyiz . Tinin ve GüneydoSu Anadols hâkimlerin Eskışehırde bulunan Reklâmcıhk 15004844 1 Bütün bu sebebler dolayısiylehölgelerinde biraz azalacak. di. Temyiz Mahkeme^ine rağbet etmedir*ki biz. Avukatlık Kanununun 7. ter hfilgeierde düne nazaran maddesini Anayasanın kırkıncı Hr>«'Tnli d>*isiklik olmıvacaktır. maddesine aykırı bulan azınlığın ftnumiizdeki 24 saat içindej i fikrini. AnayaNanının ruhuna daAnkarada hava' Onceleri açıkl ha yakın buluyor, çalışma ve sözve puslu öfle saatlerinden itileşme hürriyetini daha canh olaharen parcalı holutlu geçecek. rak dile getirdiğine inanıyoruz. Bugün Matinelerden İtibaren rOzçSrlnr batı ve Uurev yönlerden hafif olarak esecek. en vtik TRUVA'nın aşk ve mücadele haya•»k hava sıcaklıjı 14 derece tını canlandıran fevkalâde tarihî (1) Anayasa Mahkemesi kararı civarında bulunacaktır. Dün Esas: 1963/161. Karar: 1964/11, Tabir filim. Ankarada en düsük hava rih: 4/2/1964 Resmi Gazete: 13 NiRenkli İngilizce Sinemaskop rl>*. •> H»r»ıf nlmn«tnr san/1964 sayı 11681. (2) 29/12/1926 tarih ve 941 numaMAVIS i ZtT HİCCE 21 rah, 3 Nisan 1340 tarih ve 460 numaralı kanuna müzeyyel kanun. p Gordon Mitchell 1(3) Sonralan Ankara Hukuk Fa3 «i a kültesinde Profesör olan ve adalet O X Jacflues Bergerac edebiyatına cidden kıymetli bir Borçlar Hukuku hediye etmiş buV. ] 4 53 12 10 1*03' 10 09 '20 54 2 54 Seanslar: 12.00 14.15 16.30 18.45 21.15 lunan Ord. Prof. Ahmet Esat Are. ı « 4 5 8 5fi' 12 00 1 4 5 7 4fi sebük. İiâncıhk 1634843 tevziatı için hazırlıklara başlandı Yeni kömttr Hâkimlerin avukatlığı • |Ml|llllllH İki akım arasındaki iiişkiier Tahir ALANGU altına alabiliyor ve dizginliyebiliyordu. Bugün artıU devlet düzeninin yapısından gelen bir özellikle bu akımın gelişmesi ve kontrolü bılginlerin kontrolundan çıkmış görünüyor. Cstelik bu akım, batıya yönelmiş ge lişmeleri, lâik devlet dflzenini, demokratik düzenin verdiği imkânlara dayanarak, artan nüfus kalabalığım kendi saflarına çekerek, ciddi şekilde engelliye • bilecek bir güç kazanıyor. Bütün mesele, dönüp dolaşıp şeriata bağlanmak çabasında olan ters bir birikmenin, batılı lâik dfizene bağlanarak nasıl kontrol altına alınabileceğini noktasında toplanmaktadır. Osmanlı üslubunda «icrayı hukumet» ederek temelden doru ğa dogru sosyal ve politik kuvvetlerin nasıl dengeye ve hizaya getirildiğini gbr. dük. Bu düzenin iyice bcU • Nurculuk» akımı ile eski «ka li usullerinin işleyişinde, dızadelik> akımının, ortaya çık zaman zaman ortaya çıkan maları ve gelişmelerini destekzorluklara rağmen, basarılı uy liyen dayanaklarında tam bir gulamalar yapmak mümkün oaynılıfın varlığı, olaylar ve labiliyordu. Ama, batılı lâik yorumlarda iyice belirtildi. Kave demokratik düzende, Tanzidızadelifin, bir kolunu halka, mattan bu yana sürüp gelen bir kolunu iktidara dolamış. denemelerimize rağmen benüz zamana ve şartlara aldırmadan tesirli ve birikmeleri dağıtıcı çafları atlayıp yürüyüşünde bir usul bulabildiğimizı iddia kimlerin hangl ölçülerde rol edemeyiz. Büyük kalabahkları oynadıkları yukarıda gösteril istekli ve şuarlu bir inançla badiği için, çağımıza değinen pa tılı düzen anlayışına bağlıya raleller kurmak gereğini duymadıktan sonra, iki düzen karsı madık. Bu konuda Osmanlı aykarşıya geldikçe, sürekli ve gü dınlarının ve Hanefi Efendi cünü artıran menfi birikmelerin soyundan medrese bilginlerinin, karşısına yalnız kaııunlarla çık işin politika yönü bakımından mak dügümlenmeleri çözecek da Şeyhülislâm Yahya Efendiraidir? Hâlâ şeriatin sesine ku nin sözlerine, Köprülü Mehmet lak kabartan temeldeki büyük Paşanın da davranışında beli birikmeyi az zamanda lâik dev ren «hikme'i hükümet» anlalet düzenine inandırıp bağlıya yısına ne ekliyebiliriz? Hanefi mıyacaksak, eski usullerden fay Ffendiniıı görüşüne göre «Kadalanmaktan başka çâremiz kal dızadeliler taifesi bu devlete mıyor demektir. O zaman tas dal budak salmış köklü bir afiye edilmiyen kuvvetler arasın ğaçtır». Zaman zaman sinmesi da denge kurarak «ıcrayi hüku si gerekmiş, zaman zaman ise met» etmek gerekecektir ki, yaramış, patırdısı balk arasın • ber şeyden önce «dini polıtikada sürüp giderken, dalları iktiya âlet etmekte hata ve suç» darı avakta tutan zümrelere ka sayılabilecek bir yolda bulundar işlemistir. Bu meselenin aduklarını, kendi dünya görüs sıl ilgi çeken yönü, eski Osmanleri açısından ispatlıyacak din lı devlet dfizeni ve politika anbilginlerine ihtiyacımız olacaklayışının «Kadızadelik» i tasfi* tır. Böylece düzenin temelden ye etmefce yanaşmadan, kontro değişiklikler yapılması bahis lu altında balandurması. teokkonusu edilemivcceği bir duratik yapıdan gelen bir uyuş rumda, Diyanet işleri, Ilâhiyat manın var olduju. Tanzimattan Fakülteleri, Yüksek Islâm Eıısbu yana belli devritn merhale • titüleri ve üniversitelerin vaklerini geeirmege yönelen Türtiyle medresenin yaptığı kon. kiyenin ise, bu akımları bir trol ve fetvâ görevini üzerleribuçuk asırdır karsısında gördüne almaları gerekmektedir. Aktii halde tasfiye etmemesidir. si takdirde, adı geçen devlet or Kadızadelik, Osmanlı yaşayışı ganlannın olumlu yolda işlena, bir anlamda hoşgörürlfiğü, medikleri ortaya çıkar ki, bu olgunluk ve uytarlıjı getiren durum, gelismeleri çok dar bir Tekke İle savasıyordu. Nurcuyere götürecek temel reform • luk». batıdan gelen her şeyi ları zorunlu bir bale getirebi yasaklıyan bir aşmlık yolnıiu lir. Bir yandan din işleriyle ilaçarken, kendini çok daha sa^ • SİH devlet 4mrıunUrı bulonnşu lam ye haklı jibl rörünen bir öte yandan «Nurctriuk» akımı, yol İlzerinde ' geliştirmektedir. . bilim yoluııuu kontrolü dısınOnların açısından bakılınca. ba. da kalsın; bunun böyle yttrü • tılı yaşayı* ve davranıslardan; mesi; elbette mümkün degildir. kültür ve sanat eserlerine varın Osmanlı idaresinin bu mekanizcaya kadar her şey rahatça mayı nasıl ustaca işlettiği yuka rıda örnekleriyle gösterilmişti. • tekfir, tel'in» edilebilir. Bazı Onlardan devralınan toplum >a politik hesaplarla «Nurculuk apısında önemli bir değişiklik kımı» ile birleşenlerin annttukbelinnediği halde, benzeri ku ları bir nokta var ki, bu soy rumları tesirli bir yoldan işletaşırı dinî siyasî akımlar, ştrimemek neden gerekli olsun? ata ve gelenekçiliğe bağlı olan rc.jimlerde bile saldıracak konu bulurlar. Bu yazılardan çıkan zorunlu • Kadızadecilik Nurculuk» sonuçlar, sezgileri ve dilekleri değil, tarih mirasının bizi getiakımının kuruluşta oynadığı ro zip sıkıstırdığı darlıgı gösterilün, bugün için büsbütün ba.v yor. Türkiyenin geleceği bu ka bir yönde. gelisebilecegi mey çetin dttgfimün çözülmesine bağ da^dadır. Eskiden devlet alanraıştır. damları ve diıı bilginleri sırası geldikçe, bu hareketi kontrol SON (VII) Eski kaynaklardan derledijimiz ve yer yer açıklamağa çaIıstıfınıız şu olaylar, yazarların meseleyi ele alıs açılarına ve yorttmlayışlarına bakılırsa, bu gün karşılaştığımız belirtilerin, ortalama üç buçuk asırlık bir tarihî jeçmişi vardır. Aslında bu kıdemi daha gerilere de götürmek kaabildir. Bu yönden kronolojik bir sıralama yapmayı düşünmediğimiz gibi. imkân ve deliller mevcut olduğn halde, o asırlan çağımıza bağlıyan yol üzerindeki merhaleleri gösterme yoluna da gitmedik. Yüzyıllar boynnca niteliklerini de|iştirmeden sürekli olarak gelen bütün toplum ve tarih olaylarında, zaman, gelişmeler ve hele devrimlerin bile değistiremedigiği bir gerçeği yapımıza sımsıkı ba|lı özelliklerle be lirlemefe çalıştık. Günümüzün L Baha Arıkan Üç Kişiye Bir Yaiak SON 2 G N U Zehir Hafiye ATLAS SİNENASINDA Resimli TÜRKİYENİN EN GÜZEL ve EŞSİZ < ANSİKLOPEDİK DERGİSİ ; 24 ü n c ü Sayısı Çıktı. 5 Bateş Reklâm 484861 TRUVA KAHRAMANI tmsak Tefıikan: 47 BAY OSCAR: Melih Cevdet ANDAY 138 AVLÂKLAR AYLAKIJMÎ 139 140 AYLÂKLAR Bu sırada yaşlı bir emeklı subay, oos bardağı bırbırıııe vurarak salundakılerı suaturduktan ve Kendıne baktırdıktan sonra öksürdü, bir snyleve başlarouK üzereydı. bayın bayanUr, oayiar. diye başladı. Sevgılı utlumuı Mutmmer beyle »«vgılı kız> mu Ayler hanımın... Aylâ... dıye düzeltliler. Aftedersınız Aylft Hanımın .. Hafızalar zayıflıyor yaslandıkça... fcvet .. Aylâ Hanımın düsünlerını vapmak saadetını enştığımı» su ânda, bir haç iözle duygularımua ve duvgularınıza tercüman olmayı kendıtne vazıle bildim. Efendim. bayat. neselı ve acıklı yaniarı olan dikenli bır yoldur. Bu volda karsıUşılan ensellerı yıkırak, elele. Knlhola yüriimeU ve bUtün ınsanlığın saadetlne. vatanın tealısıne hizmet etmek, sinsı ve yıkıcı düsmanlara karsı birlik içinde, beraberlilt ıçınde. grinüllerımizı ve gayretlerimizl btrtestfrerek mücadele rtmek, bugün a'alarımmn blze srmsjın «ttiklerı bu kutsa) toprakların, gençlerinıızden beklediğı en bfi.vük vazifedlr. Alkışlıyanlar oldu: adam bn alkışları. eliyle ışaret edip durdurduKtan sonra: Benim eençlerde her seyden «nee aradıÇıtn fa«ilettir. divr devam ettı. Pazilet her ısin başıdır. Onsuı basarıva ermenın ımkânı vok • tur Müsaade erierseniz Küçük bir hâtıramı anlatavım .. Oksürdü, bu »ırada Dündar Bey, yanındaki srençlerden birinın kulatına: Canakkale savasından açacak, dıye fısUdı. Ben, Birinci Dünya Savaşında, Çanakkalede, Anatartalar eephesinde idira. Düımanla aramızda iki yüz metrelik bir mesate vardı... Sağımızda... Bu söylev süre dursun, orada burada toplanmıs olan kümeler İçinde. yavaş sesle eski konusmalanna devam edenler vardı. Sadece süylevcinin noılerinı diktiği birl, onu dikkatle dinhyordu CünUÜ, yaktlanmıştı. Bu Galip Beydı. Galip Bey. vakalandıftını ve bemen hemen yalnıı kaldıRını anlaymca, nkıntıdan terledi. Bam ile adamın her sözünü dojruluyor, bir yandan da nabtını vokluyordu. Akşamdanberl, kacak epev rakı içmlsti; midesi rahattı, ama basının arkasıntla hafif blr agrı vardı. Söylevcinin çBründen haçabllse, yelek cebindekl küçük kolonva şisesini çıkaracak ve ensesini, tepeslnı kolonva lle ıstatacaktı. Bu ıslaklığın getirerett ferahlıjı düsünüyordu. Bir aspirln alması da helUi ivı olaeaktı. C'Çek getiren çocukUra. Leman Hanımın bnyruğu ile, para vermek zorunda kaldıgı için bira» canı da sıkılmıştı. «Dünya de&il. para tuzaSı» dlye düşünüyordu. Bir emirberîm vardı Temiz blr AnadoIn çoeusu Fırka mülhakı mülâzim evvel Kadt l ' y ffitmis . Nesime, Şükrü'nün bulunduğu kümeye sokulmus : îavaş konusun çocuklar, ayıp oluyor, diyordu. Oniar âa : Bizim konustugumuzu duymuyor, diyorlardı. dal mıs gitmis o Şökrü. \ı«ime'nin kulacına efildi : Sizi vakaladım «rnnunda. dedi. Artık kaçamazsınız . Oelin sPyle de konusalıtn. Nesime : lzdivaç mı teklil edeetksin? dedi. öteki : Kabnl edeceğinizi bilsem, blr an bile durmam, diye cevap verdi. Alçak sesle konusuyorlardı. Bakın AyU'nın arkadaşlan içinde ne güsel kızlar var, onlardan biri ile evlenseniz ya... Şükrü, Nesime'ye rakı verdi, kendi kadehini de doldurduktan sonra : Si» bu konağa gömülmiye mi geldintı? diye sordu. Krndinize yazık ediyorsunnz. Çıkın buradan, sokafa atılın, SzgürlüğünüzO ba«kalarımn özgürlüşüne sunun. Taşamak hakkınızı kullanın... Bu evdekilerin bepıi ölmtts in> sanlar. onların içinde yeriniz olamaz sizin... Çünkü slz .. Kadın gülUmsiyerek onan sözünü kesti : Beni bosuna Bnemslyorsunuz, benim hayattan hlçbir şey bekledigira yok... Sonra basıni önüne eğerek mshrnn bir sesle : Gideceğim bir yer de yok. dedi. Bana bunu mu soyletmek lstiyordunuz? Şükrü : Çocnkça bir söz bu... diye cevap verdi ona. Ben size finayak olurum. Sizl bekllyen olanakları bir bir gBsterirlm size. To.. harsı kovmayın!.. Beni anlıyacaksınız ergeç. Sizi burada Slmiye hırakmıyacaSım. Bn sırada küt diye bir se« oldu. Herkes sesin e»ldi£i yana döndü. Galip bey vere düsmüstii. Sflrlevci. hu olav karsmnda. ^nzlerinı varıda kesmek zorunda kaldı ve hir mendille ensesindeki terleri sildi. (Arkasi »ar) PROF. NtMBUS'UN MACERALARI: Yaa tîlertnl fUlen tdare eden ECVET GÜRESİN * EROL DALLI * Snrumlu MÜÖÜT: Cenel Yayın Müdürü NAZtME NADİ * Sihtbl CumhuriYet Sayısı 25 Kuruş 75.00 40.00 22.00 ANKARA BfKOSU : AtatUrk Bulvan Yfneı AP. YENtSKHlB TeletoD : 12 H5 44. 12 0» 20. 12 CH «fi. 17 57 35 * TUrkiye Harlcî Llra Kr. Lira Kr. 150.00 80.00 44.00 Senelik « »vl ık 3 aylık Fatlh Has» Mahüllf»! !Sffi"lıe'ı.ldı Sokain Nn. S DıydtOHkıı Tfflefon; lOfiı * KüçUksHBt Mfydanı Kdlrn^ Hanı ADANA 1'PlofriD 4 M & ) * Bu gnzetP, BASIN AHI.AK Y'ASAS1NA uymayı tanhhüi ctmıstlt DOGü tLLKKl BÜK«ISl' : Gazetemlze jöndenlen yazılar kcınulsun. konulma^ın lade edtlmez. * tlânlardan mesuilvet Rahul olunmaı Ahnne vr llan l"lfrl tçln rnrftn ü«t(ln«' «Ahnne» veya «tlân Servtüi» feaydının kf>nm»n lârımdır GÜNfcY İLLfcKl BrKdSl' : Basan ve Zayan CUMHUKlYfr Matbaacılılt ve Gszeti'ililk T. A Ş Cağalnğlu Balkevl SokaU No. 3»41
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog