Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

Aşık Garip Halk masallarımız arasında unutulmai bır yen olan bu guzel hıkâye, Eflâtun Cem Guney'ın kalemıyle yenıden değerlendırılerek Varlık Halk Kıtapları serısı ıçınde 3 lıra faatla javmlandı Ilâncüık 944834 umhuriyet KURUCUSü: İTJNÜS NADÎ Aldım. Kullandım.Beğendim 40. yıl sayı 14278 Telgraf v * m e k t u p adresı: Cumhurıyet I s t a n b u l P o s t a K u t u s u Istanbul No 248 T e l e f o n l a r : 22 42 90 22 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 22 42 9 8 2 2 4299 Pazurtesi 4 May<s 1964 JOB" açık aKm r«nalnd«dlf /MllıJVv Amerika Senato Dtş Münasebetler Komisyonu Baskanı Tiirkiyeye Paskalya günü Kıbrısto bir lürk öldürüldü Lefkose, 3 (a.a., AP ve Rad yo) Kıhse çanları şafakla beraber Ortodoks paskalyası nın başlangıcını ılan ederken, Adanın çeşıtlı koşelennde venı çarpışmalar patlak ver mıştır Turk cemaatının bır sozcu su Lefkoşe'den Lurıcına ya qıden bır otobuse Rumların dteş açarak 65 vaşındakı bır furku oldurduklerını bıldır mıştır Ates, otobusu takıp eden bır otomobılden açılmıs tır Sonradan Bırleşmış Mıl letler Barış Kuvvetının bır «ozcusu Fın bırlıklerının o laya şahıt olduklarını soyle mıştır Arkası Sa. 7, Su 6 da Başkan Johnson'un isteği üzerine Ankara ve Atina1 da Kıbrıs konusunda temaslarda bulunacak olan Senator, «Kıbrıs için Amerikanın özel plânı yok» dedi Washington 3, (ajı.) Amerıkan Avrupa gezısı hakkında basına Senatosu Dış Munasebetler Ko bır açıklama vapan Senator, \n mısyonu Baskanı Arkansas Sena kara ve Atma'da Kıbrıs konusun • orü Wılham Fulbrıght Başkan aa Başkan Johnson adına ozel bır Johnson'un ısteğı uzerıne gelecek tesebbust» bulunmıv acağını behrhafta Kıbrıs konusunda t»maslar Iterek kendı bılgısıne gore uvuş da bulunmak uzere Ankara veımazlığa bır çozum volu bulmak ıçın Amerıka'nın ozel bır plânı ol Atına'vı zıvaret edecektır Senator >ann Washıngton'dan madıgını sovlemıştır Londra'va oradan da Lahey vet Senator Ankara ve Atına da Kıb Kopenhag a çıdecek v» hafta ıçm rıstakı son g»hsmeler hakkında de Ankara »e Atınava gelecektır [ Arkası Sa. 7, Sü î de aday yoklaması yapıldı geliyor 51 için siyasî partilere bin kişi iHht a 2 6 i l d e d ü n Sencıt0 s e ç i m i müracaat etti, yoklatnalar cetin ve hareketli geçti Harold Vfilson "İngiltere'nin Kıbrıs'ta sert hareket etmesinin zamanı gelmiş bulunuyor,, dedi Kıbrısta B M otoritesivle acıkca alav eden bir «genosıd» hareketmin hukum surduğunu belirten İşci Partisi lideri, Barış Gücuniın zırhlı araclarla teçhizini, Ingilterenin en ağır tanklanm Ada'ya göndennesini istedi Ankara 3, (CumhurıvetTeleks) mışlardır TİP ın durumu 15 ılde Anayasanın geçıcı maddesı gere teşkılat kuramadıkları gerekçmıy ,ınce Cumhurıjet Senatosundakı le ıhtılâflı olmakla beraber, bu enatorlerın 3 te bırının venılen partınin \onetıcılerı başarılı olamesını ongoren seçımler'e ılgılı a cakları kanısında bulundukları ı'dav joklamaları bugtnı 2S ılde va lerde aday joklamslarını yaptırpılmıştır Cumhurıvet Senatosun mışlardır da çekılen kura sonu< jrda 24 ıh 51 senatörluk: 1000 müracaat kapsamına alan (C) grupu ısabet 26 ılde seçılecek 51 senatoriuk kavdetmıstı Ancak Esk»sehır ve ıçın butun partılerde toplamı 1 000 Cdrum ıllerınde bırer senatorlus ı aşan müracaat olmuştur. Bu ba auk olduğundan aday vok'dmala kımdan ada\lık voklamalan çok ıı bu ılİTİe bırlıkte 26 ılde bugur çetın ve guç geçmıştır sabahın erken saatlernrte başla 7 hazıran tarıhınde yapılacak ?e mıştır çımler nısp! temsıl usulune gora taktır Bılındığı uzere 1961 SeSeçıme katılan partıie' ll ve ılçe merkezlennde vapı'an nato seçımlerı Mıllet Meclısı seJ adav voklamalarını Yu^ X Seçım çımlennden farklı olarak çoğunKurulu gereğınce AP, CHP CKMP, luk ugulune gore yapılmıştı AnMP ve YTP yapmaya hak kazan Arkagı Sa. 7, Sü. 4 de Ilarsit Santralının toıtıeli diîn atılclı 65 milyon liraya çıkacak olan hidro elektrik santrah, 1967 yılında hizmete girecek Bülent Dıkmener bıldırivor çerçevesı ıçınde 35 milyon liralık Londra, 3 (a.a.) Ingıhz Işçı şe>ı de behrtmek zorundavım KıbGıresan,3 Ordu ıle Rıze arasın \ardımda bulunmuştur Senato seçım joklamaları Partısı hderı Harold Wılson bu rıs ta Bırleşmış Mılletlerın otorıdakı ılçe \e kovlerın elektrık ıh Santralın temelının atılmasından gun Hyde Park'ta japılan bır top tesıyle açıkça alay edılmıştır Adatı\acını gıdermek amacıyla ınsası once bır kanuşma japan Enerjı lantı dolavısıjle yaptığı konuşma dakı Ingıhz ve obur Bırleşmış MılBeş Yıllık Planda ongorulen Har \e Tabıı ajnaklar Bakanı Hudaı da, rlngıltere'nın Kıbrıs ta daha letler Bırhklerı tehlıkelı ve kuçul«ıt Hıdro elektrık "îantralının tejOral, santralın Karadenız bolgesısert bır tutumu benımsemesı na tucu bır duruma dusurulmuştur melı bugun torenle atılmıştır ne •»ağlıvacağı faydaları anlatükmanı gelmıştır» demıştır Ingıltere Bunlar Adadakı ıç savaşın ıstekTorene Gıresun Mıllet\ekıllerı tan sonra ozetle şoyle demıştırnın elınde bulunan «en ağır tank sız ve pasıf seyırcıleri halıne geçı!e Harşıt halkı katıltnışlardır. Do « Harşıt Hıdroelektrık »antları. nı Adava gondermek teklıfın mıştır gu Karadenız Bolgesındekı sınaı rah bır mıhar 36 mıhon kılovat de bulunmasım ıstıyen Harold Kıbrısta kanun hukum surmutes slermm enerjı ıhtıjacını da saat elektrık enerjısı uretecek oWılsqn, Bırleşmış^^Iılletlej Kibrnta, aşagi ' 3,f Camtıııı ı»ctTrleks» Kuvvetıne katılan obur ulkelerın Sovyerüfcasyannı damplnfi yüfcünden azalan krom ihracatımız bu suretle karşılı>aeak olan Harşıt Hıdro e lan Torul, Karaçubuk Yurtun, MZirlanmış bır lektrık santrah 1967 Mİında hiz Harşıt Tıre ve Borav Hıdroelek Başbakan tsmet Inonu ve busun de avnı şevı yapmalarını ıstemışhareketı var Artık sert davranma jeniden hareketlenmiç ojacak, Butler bu konuda Eckin'e,t«ntpnat vşsd|ı mete gırecektır 65 mılvon lırava trık santrallannı ıhtıvaed«n HarÇankaya koşku onunde ogrencıler tır mız zamanı gelmıştır tarafından bövuk tezahürat vapılWashinston, 3 Sovyet Rusya(«anâvıcılerının kromu, Turkıyeden c un ^bu kromların"lngıltere tara, malolacak Hıdroelektrık santrah «ıt çayı projesıtiın bır unıtesıdir Işçı Partı«ı hden konuşmasında Ingıltere şımdı Bırleşmış Mıllet nın dunva krom pıvasasında varat değılde Sovvetler Bırhğınden safından satın alınması suretı>le te ıçın tsveç Hukumetı konsorsnum tnıstır Arkası Sa. 7, Su. 4 de one surmustur. lere şu uç teklıfı vapmalıdır Bı tıgı rf»mpınj m f urk, krom ı b j f ^ ^ t m almakta oldukta|ttt behrin»ış <4af ı edılebıleceğmı soylemış ve Ssat 1130 da Başfcakan berabe ıkı teklıf daha ) rınde esı, torunları \e örei Kalem Bunlardan bırı başıbozuk kuvvet rıncısı, sahıp oldugumuz en aflir tı vı*fi*ıaWh" meiifî etkıler^ ^«grtfiv'e bu kınuida Amerîkah jAttellle <5\^% kromlarının IngrftMuduru oldugu halde evınden av lerın sılahtan tamamıyle tecrıdı, tankları Adava gondermevı tekhf hafta ıçınde vapılan CENTO Ba' rının dıkîcatının çekılmesını ıste tıhdan satın alınacakları konusun rılıp havamn guzelliğınden fav oburu de îngıhz bırlıklennın ye etmelı ve Bırleşmış Mılletler Ba kanlar Konsevı toplantısı munase mıştır Buna karşıhk Dean Rusk, da temınat vermıştır daİRnarak Çankava koskune gıt rını almak uzere daha fazla Bır rış Kuvvetıne katılan obur ulk'le betıvle Washıngton'a gıtmış olan krom ıthal eden Amerıkan fırmaAmerika ve NATO nezdınde va leşmış Mılletler kuvvetının Ada'va rı de aynı şevı vapmağa çağırmah Dısışlerı Bakanımız Ferıdun Cemal larının ozel te=ebbuse aıt olduğu pılan tesebbuslerın muspet bır «omıstır : yız Bu tanklar Adava gonderılmesıdır Esı ve torunlanvle Çankava Cum Amerıkan ve Ingıltere nu ve bu vuzden hukumetın sana nuca ulaşamaması ve dolajlı takas hurbaşkanhçı koskunun bahçesın Ingıhz Işçı Partısı hderı Harold 'sonra verılecek kısa bır muhletı jDışıslerı Bakanları arasında muza1 vıcılere kromu Sovvetler Bırhgı voüarının da tarafımızdan benım takıben, bu zırhlı araçların varde gtınhık gezıntısını vapan Inonu Wılson demıştır kı Ikere konusu olmuştur Aerıne Turkneden satın almaları senmemesı karşısında Ingıltere nın dımıyle mevzılerı sokup atmalı Arkası Sa 7, Mı 6 da «Barışı koruma rolunun guç olöğrendığımıze gore Erkın, Ame1 konusunda herhangı bır tesırde bu temınatı Turk Hukumet çev re yız. duğunu bılıyorum Fakat olup birıkan Dışi'lerı Bakanı Dean 'Ru&k bulunamıv acağını ıfade etmıştır Arkası Sa 7, Su 3 ıle tenler hakkında duvduğum endı Arkası Sa. 7, Su S de ıle vaptıgı gorusmede, AmeT^caı» Ingıliere'nın temınatı | Bıkın Rusk tan sonıa Ingıhz Dışsşlerı Bakanı Butler ıle bu konuda bır gorusme vapmıstır Batı ul kelerı arasındakı ıktısadı davanışFederal Almanva Sa\ unma Ba \.e berabeıındekıler bır .ure Şeref (ma luzumu uzerınde duran Ingıhz Dısışlerı Bakanı Sovvetlerın dam Ankara, 3 (CumhunvetTelek») kanı Von Hassel ıle Genelkurmaj Salonunda ı>=tırahat etmışler ve bu Ipıngı yuzunden Turkıve'nın krom Üç gunden berı devam eden Kızı Baskanı Orgeneral Heınz Trettner arada basın mensjpları ıle goruşıhracatmda mevdana gelen duşu'la\ Genel Merkez Kongresi bıt dun saat 12 45 te Hava Kuv\etlerı muslerdır Malı polıs'e bağlı kaçakçılık e\ eıdışı demeçte Federal Alman mış Yonetım Kurulu Başkanhğı mıze aıt ozel bır uçakla sehrımıze kıplerı, Doğu ve Gunevdoğu Anana Dr Fıkret Pamır seçılmıstır eelmıstır Yesılkoy Ha\aalanında va ıle memleketımız arasında ımdoluya mermı kaçıran bır şebekeKongrede eskı Genel Başkan Prof Bıııncı Ordu Kuzev Denız Saha alanmıs olan askeıı \ardım annm ıkı mensubunu vakalamıştır Dr Nusret Karasu nun «Mılletler Harb Akademılen ve Merkez Ku la^masım «me«ut bır netıce» olaBır suredenberı ız'enmekte olan arası Kızılhaç Teskılatınm Kıbrıs mandanlan ıle \ ah Nıjazı Akı ta rak vasıflandıran Von Has^el Anşebeke mensupları Avrupadarr Arkası Sa. 7, Su. 4 de o'avları karsısındakı tutumu ma rafından karşüanan mısafır Bakan yurdumuza çeşıtlı vollardan kaçak vacehesınde kongrece duyulan uolarak sokulmuş bulunan mermıOrtodoksların paskaUa v jrtu«u zuntunun behrtılmesı» jolunda lerı hazırlavıp gondereceklerı sıramunasebetıvle dun Fener Kum verdığı onerge ovbırlıgıjle kabu1 dj ele geçınlmıslerdır Nezaret alp atrıkhanesınde ve kıh*plerde to |edılmıştır tına alınan Hasıp Dıda ıle Hamıt Orhon'un evlerınde \apılan arama renler vapılmıstır PatrıKhanedekı' Bılahare Kızılav Genel Merkez sırasında da ambalajlar halınde ta torenı, Patrık Athenagoa»ın ra| Kurulu Seçımlerı japılmıs ve top banca mermılerı bulunmustur Sım hatsız bulunmasından, Konva lanan 30 kışıhk kurul Yonetım dılık 3 000 e vakın olan mermı tuMetropolıtı vonetmıstır Kurulu Başkanlıgma Pamır ı tarının "sebeke mensuplarından dl Her vapılan paskalva \ortusun Başkanvekılhğıne Adnan Oztrak ı ğerlerınm de vakalanması ıle arta dakı bır gelenek bu vıl vapılma ve Mehmet Nom=r ı Genel Sekre cağı ılgıhler taaf ndaı ıfade olun. mış ve dağıtılmakta nlan kımızı jterhge de Babur Ardanan ı seçmışmuştur bovah vumurta dağıtılmamıstır tır Inönüye tezahürat yapıldı INGİLTERE TÜRKİYEDEN KROM SATIN ALACACINI BİLDİRDİ 1 , İJ. A rt t/* .11 1 * 1 ifTV*T1. 1 <f. »A , Alman Savunma Bakanı dün şehrimize geldi Von Hassel, ilgililerden Kıbrıs Mermi kaçıran bir şebekenin iki mensubu yakalandı Kızılay Genel konusunda bilgi aldığım ıfade etti Kongresi bitti Ortodoksların paskalya yortusu Bir mülteci intihar etti Demırperde zulmunden kaçıp Turkıyeje sığınan Bulgar multecilerınden Mışon. Kevorkvan Acıbademdekı dınlenme evınden kendısını atmış ve hayatına son vermıştır Demır Perde gerısındesı rejımın ağırlığından kaçan Mışon bu kaçışı sırasmda karşılaştığı guçlukler ve atlattığı olum tehlıkelerı sebebıyle sık sık Mnır knzlerı geçırmeğe baslamıstır Bır hafta once kaldığı bınayı ateşe vereceSı sırada yakalanan üç gun once de yıne geçırdığı şıddetli bır smır knzı sebebıyle vemek sırasmda bıçakla damarlannı kesıp hayatı na son vermek ıstıyen Mışon dok torlar ve dınlenme evı yonetıcılerı tarafından vatıştınlmıştır Nıhayet evvelkı gece dığer multecılerin vataklarına çekılmesın Arkası Sa. 7, Sü 3 de Dun Sılıvnde japılan an'anevi «Yogurt Bajramı» nda dâvethlere ozellıkle Yeşılaycılara bol bol \oğurt ıkram edılmıştır Cıvardan gelen bınlerce Sıhvrılmın katıldığı tbavram» da «Sılıvrı Turızm ve Guzelleştırme Derneğ^» tarafından muhtelıf eglenceler terüplenmıştır Bu arada vogurt veme varışması da yapılmış, yarışmalara katılanlarm yediklen joğurdu vuzlerıne bulaştırmaları, dâvetlılerı dakıkalarca guldurmuştur Kesunde, yarışmadan bır an gorulmektedır = Yoğurt boyramı M. T. T. B. iade edilenle rin yerine altın madalya vermek üzere teşebbüse geçti Ankara, 3 (CnmhnrıvetTelekı) Kıbrıs olavlarını onîemekle gorevlendınlen Bırleşmış Mılletler Kuv vetlerının Rum kathâmına seyırcı kalmasına karşı gostenlen tepkı Igelışmektedır ' Kore Savaşları sırasında Bırleşmış Mılletler Ordularının vaflann Arkası Sa. 7. Su i de MAOALYALAR UTHANT'A TOPLUCA İÂDE EDİLECEK İLİM ve HAYAT Uçak kadar hızlı gidecek tekerleksiz trenler Kırtasiyeciliğe paydos Yeni buluşlar Altı köşeli ev Pratik bilgilc, Bulgaristan zindanlarındo 16 yılın hikâyesi PILÂV GUNTJ Haydarpaşa Lısesının an'anevî pılav guı.u dun saat 12 de mezunların da katıldıkları bır torenle kutlanmıştır Resımde, Lısenın mezunları ıle oğrencıleri bu torende pılâv yerken gorulmpktedırler 51 Gün ölümü bekleyen adam Prof. Tunaya, İmam Hatip Okulları kapatılmalı» d e d i MiIIetlerarası meseleler K m l Gin ve Fransa Yazan: General de Gauile 3. ?ahifemize bakınız ödemıs, 3 (Telefonla) Prof Dr Tank Zafer Tunava ödemış Fıkır ve Sanat Kulubunun dâvetlısı olarak djn aksam sehır salonunda Ataturk Devrımlerı konu «unda ılsü ıle takıp edılen bır konf°rans vermış ve bu arada Nurcu luğa çatmıştır Konferans sonunda konu ıle ılBeton zcnıındc Bul o aı resmı me > otuıunuz» dedi ve bır koltuk «ı/ı kolav kolay biukma>ız Bır e gılı olarak sorulan ceşıtlı sualletnurlarının aj akkabılanndakı de' go^terdı kahve ıçer mı^ınız7» mır sesleıı ezıvordu Koııdoıunsa j «Oturmıvatdgım İslcıımvar İA İler LJ ıce kdiışnoıdu Yarım rı (.evaplandıran Tunava ImamMndakı bır odadan ıçerı gııen îdkımı alıp hemen tılmcm laiinı ait once nid^a gıdecegını sovh>en Hatıp OkuIldM ıle ılsıh *oruva c genç adsmı bır memur aşırı lltl Çunku ısleıımı nıasanın uzeıınde \e bunun i(,uı acele eden memur vap olaıak «tmjm Hatıp Okulla fat eosterp' bır bavs ıçınde karşı(bıraktım » , hıç telas co leımnnnfıı t >tchk *ran kıravetı/ \e srrm oldukla ladl j «Yooo Bıu; nlurun canını H" kdrşibind uı nd ınıı mıı ! t /\ bır r n I r i b ^ l ı ı p k ^ p r i i ı l ı t ^ l a r ı l a cBuyu'un, suı bekh>orduk Şoj|nuz evrakınızın ışı bıtmedı Heri, Arka&ı Sa. 7, ba 7 de 'zınıgeldıgııu» belırtmiçtır. Sen hiz tasussun RSporto): Selâhottin Güier. Genel Kurmay Baskanı dün Amerikadan döndii Sunay «Amerikan halkı, Kıbrıs meselesinde Türklere karşı sempati duyuyor» dedi CENTO toplantısına katılan Ge vuvor Turklenn sabır ve taham1 nel Kurmav Baskan Orgeneral mulle hukukı bır yonden netıce Ce^riet Sunav dun ^aat 14 Z> de almak gavretlerıne, NATO nun e •r.ıkla \urda donmustur YeMikov lametı uğruna katlandığını mudrık HdU Alanında basın mensupİTrı 'ırier Yok^a Turklenn kım«eden : a bır rlcmcç veıen Orgeneidl i>u ıekınecek tarafları olmadığını bın?v CfcNTO uvesı dev letlerır Kıb Inorlar \ mesele^ırıı dosta \e nır sekıHe ^Syf toplantılaın n jzakere ettıklerını behıtnkten ypnu^hikın'da da ozetle şu •ntın şunlatı «=nvleml«lır s j vertjMrtır/ ertjMjrtır/ • \meııkHn hrflkı Kıbn>. mev°le «CENTO Xskerı konııfe toplarıısınae lurkltıt kaı^ı iempatı du Arkası Sa. 7, Su. 5 de BUGÜN 5* Sahifemizde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog