Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

ÂÎLASLICOĞRAFYA ATLASLI TARİH Yazanlar S rrı ERINÇ Samı ONGÖR Yazan Emta OKTAY 'llkofcul 4 ve 5 ıın n>r, leln Hem DERS KİTABI, hem ATLAS bir arada. tlkokullara ntanuneler gomlallml^İT GÜVEN YAVINEVI CagalegJn. btantml. •• üânclhk. 108/6182 41 yı! sayı 14305 umhuri KURUCÜSU: ÎTJNUjS NADÎ Telgrai r e tnektup adresı: Cumhunjet btanbul Posta Kuhmı Istanbu! No 246 TelefonJar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 4i »9 ı Aldıtn. Kullandım, Beğendim I ' ) ' •> \ Fozor 31 Mayıs 1964 nakfkı "JOB" «Ç"k att" rengındedlr f işyerjerinde, mabkumiyetini çeknıis kişilere isverilecek Işverenler, mahkumiyetini bitirenlerle birlikte sakatları da belirli bir oran dahilinde çalıştırmak zorun luğunda olacakJar Pendık'te kaza vapan ılk (sağda) \e ıkıncı o »obus solda. işçi haklarını koruyucu 3 kanun Millet Meclisine sevkedildi aba Ocaâında Bulent DIKMENER Ankara, 30 (CumhnrnetTeleks) Çeşıth ıs kollarında çalıjan ısçılerın haklarını korumavı dmaç guden uç kanun tasarısi Millet Meehsıne «evkedılmış bulunmak Pendik yolunda 10 dakika ma ile ayni yerde iki otobüs devrildi Büyük bir şans eseri yolcular, kazayı hafif yaralarla atlattılar ve tekrar otobüse binmek istemiyerek İstanbula kadar yaya yürümeyi tercih ettiler , ( Yazısı 7 nci sahifemizde) ' Iş Kanunu tasarıçı ışçt ile ışveren arasındakı ılışkııerı duzenle[mektedır «Denız ış kanunu» başhğını tajşıvan ıkıncı tasarı denız ış kolunda çalışan ışçılenn sosval haklarını duzenlevıeı hukumler ongor.IIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfllllllllllltlltllllllltllllllllMIII IIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl; mektedır Üçuncu tasarı ı,e ozelhkJe ÇuZ kurova bolgeMndekı pamuk uretıcılerme ı«çı temın eden aracıların faahyetlerım hukukı esa*lara Arkası Sa 7. Sü 4 Ir istanbulve Ankaranın su ihtiyaçları elealındı Enerjı \e Tamı KavnakJa' Bakanı Hudaı Oral djn kend.sıvle konuşan gazetecılere Istanbul ve Ankara şehırlennın su ıhtıv açiarının mutlak bır sekılde ele alındıgınt bıldırmış ve .Her ıkı şehrın de 4rkası Sa 7 Sö 8 de Burdur AP Başkanı j 27 Mayısla konuşan ( yüzbaşıya çattı \ Mehmet Erkazancı «Arkada^lar kolıımdan tutmasalardı, kursuve cıkıp tokat atacaktım» dedi = Z Z E Z YAR1.MN SEÇMENLERr «Bır o j , bır oydur» dıyen polıtıkacılar, ıl ıl, ılçe ılçe, bucak bucak dolasmakla yetinmeyıp koylere kadar gıtmekte ve katşılarına hangı vaşta kaç kışı çıkarsa çıksın seçım nutuklan çekmektedırler Bunun guzel orneğı geçenlerde Burdur ılınm Bey koyunde vuku bulmuş ve oıada hazır bulunan muhabınmız Ah Abalı bu anı tesbıt etmıştır Resım, Bey kovunde nutuk dınlıven yarının seçmenlerını gosterıvor Burdur, 30 (Telefonla) Dun anşam AP tarafından duzenlenen by: kapslı salon toplanlı \tına 30, ( ü i ( l muhabınmııdrn)'nıh 511 yıldonumu dolayısıyle ks .mda îl Başkanı RfeKnıet Erka zancı ozellıkle şehrımı^d" 27 • Muhaiefetfekı ERE Partısının or leme aldığı başmakale>ınde bu• durumda Yunanıstan'ın Mfyısta Ordu adına konus^n 5 ganı «Vradını» îstanbul un fethı1 gunku Bırleşmıj Mılletler volujla Istanbır subava şıddetle çatara» Z bul Bolge«ınde «bağım»!? bır Bı«Arkadaşlar 27 Ma/i".ta konu = rans Devleti» kurulmastna çalı?«an yuzba«ı butun Turk mılle Z ması gerektığınt ılerı surmekte«ıne kufrettı Eğer bu sırada ~ dir. arkadaşlar benım kolumdan ~ Gazete, emsal olarak 2 000 sene tutmasalardı kursuve C'kıp 2 ^onra kurulan Israelı gostermekte ^uzba'îı3 a bır tokat atacaktım» Z ve sovle devam etmektedır demıştır. Z «Boyle bır talebe ıtıraz sebebleErkazancı sozlenne <=o\le de Ş n bulunama? Yunanıstan Kıbrı\ am etmıştır: Z Ankara 30 (Cumhurıvet Teleks) <ın bağırasızlılını sağladıktan «on«Ordu mılletten ustun sa\ıl Z Dışışlerı Bakanı Fendun Cemal ra bagımsız bır Bizans Devleti ımaz, bu vuzbaşnın rndao)nı Z Erkın bugun saat 16 30 da duzenle çın çalısmalıdır • Bir Yuıtan gazetesi müstakil Bizans devleti kurulmasını istiyor 4 Erkmin basın toplantısı fl'illıara Sarovan'ın va/dıgı on«ıo7iTn küsest Farekapanıveihfiyar William Saroyan'ın Önsözü Buyuk ruh sahıbı ve akıcı usluplu. bır yarar ve fotoğraf sanatcısı olan Fıkret Otvam ile bırlıkte Turkıve'de dolaşmak mazhametıne erıştım Bılhassa, Otvam'ın mukemmel onderlıeı ve hazırlıkları Bıtlıs ve Musa yaptıs;ım zıyaretlerımı unutulmaz bır anı halıne getırmıstır O'nun bır dostu olabıldığımı umıt ederım O'nun sanatırun, ınsanlığınm ve kısısel yakmlığınm hayranıyım. Turkıye'ye vaptığım zıyareti, havatımm en buyuk tecrubelermden bırı halıne çetırdı Bugun, Turk ulusunun alcak gonullulu^unu. konukseverlığını ve vekarını Fıkret'ın ondeılığı sonucunda oğrendıs;ıme manıvorum Daıma derm şukıan ve ıcten saygılanmla Gaziantep Mavıs 20, 1964 WİLLtAM SAROYAN 1 Her sabah otelden nnce goğe bakan, sonra suııun vakasını kaldırırkcn, ««onderful. \ f ry nıce.. Todav hegan \tr\ nıce and ıt wıll K O on lıke that (1)» dıvcn Wıllıam Sarovanın hıç bır seve av la «fena» demedığını vol bova ojrenccf kiım. O nun ıçin «her scv gıi7eldır » Bu, bır ta? par^ası, bır ot. bır ııÇ'k, hır dnvar, bır kırık testı, bır ınek, karlı bır daf, ^ıçeSın uzcrındekı bocck battâ kendısıne «ana av rat» kufur eden bır sarhos, her şer, her «ev guzeldır LJer bır verde kotnluk varsa hızdendır \anı ınsanlardan . I m j ınsanlar da ıvidır, guzeldır "hastır. Gormıven çozler ıçın, sanatrının n7atti£ı tel tare kapanı hır «hıc» tır bn tcl fare kapanı sarovan ıcın mukemmel bır «bevkei» dır modern bır htvkrl »e ardından «ınsancıl. bır hık.ije konusu. I *RE K \ P \ M \ E JHTİV4R Ankaranın o dık «okınlo Orta Anadolu kovlu>unun ıbtnaplarım çordııcu cs>a!arla dolu Atpazarını mcrken vcr sersı^ın ıle ustuste duran tel tare kapanını gorduğu zaman tam anlamıvle bır fren >aptı >anı ı a. kıldı olduğu «ere Rır hcbe <cver e'bı oksadı fare kapanını Bu, ınce bakır tclden vapılmı^, «Mukemmel bır he\kcl; dcdı <e kumbet bır fae kapaııı\dı . ıkı buçuk lıra verıp aldı bır tan<. Sonra «Bunu Satıcı, «gâvur» ekledı kım vapar"» bovlç bır nıalının bır tarafından hele bele Arkası *<a 7 s u 1 le Satır "Türkiye pek yakın zamanda iktisadî istiklâline kavuşacak,, dedi Başbakan Yardımcısı, varlıklı vatandaşlan memlekel kalkınmasında devlete yardımcı olmaya dâvef etti Cumhuriyet Arkası Sa. 7, Sü. 1 de = dıgı bır basın toplantısında Makarıos'un «rehınelerın katledılmıs olabıleceğı» şeklındekı sozlerını bjr • ıtıraf» olarak kabul ettıgını belırterek «Makarıos kendısını bu konuda sucsui çıkarmak ıstıjor» demıs ve Bırlesmıs Mılletler Ge nel Sekreterhgı nezdmde bugun uçuncu tesebbusun vapıldığını açıklamıstır 20 Yunanlı uçaklo sınır dışı edildi Senato Seçımlerinde Oumuspalanın Dogu * n a dolu gezısı. Bıtlıs kovlerınde Ounev Anadolu bolgesın • de durum hıkâvelerı. 6 savfamızda Bıtlı;., 30 (Telefonla) Muştan şehrımıze gelen Başbakan Yardımcısı ve CHP Genel Sekreterı Dr Kemal Satır, yaptıgı kunusmada ozellıkle, rrpr"lekette kardeslık havasının teessus etmesını ve planh kalkınma savesınde fakır millet elmaktan kurtuJacagımızı sovlemıs ve devamla «asırlann ıhmalme uğramış doğunun kaderı yenılecek ve Turkıje pek yakında ıktısadı istiklâline kavu^acaktır» demıştır Dının hıçbır zaman ıstismar edılmemesını CHP nın kcmu 5p rıst ve dınsız olmadığını sov Arkası Sa 7, Sa. ı de Z Erkın'ın bu açıklamasmdan sonMemlek»tımız ıçın zararlı faalı. ra basın mensuplan çeMth sorular vetlerı bulundugundan sınır dışı «ormuslaıd.r boru \e cevaplar edılmelerıne karar veıılen ve t»b sovledır lıgatları vapılmıs bulunan 20 YuSORU Makaııos un bu ha^ın nan uvruklu daha dun uçakla Yunanıstana gonderı'mislerdıt Dun Arkası Sa. 7. Su 1 de |""mııunıınnnıııınıııınıııııııınrt sınır dısı edılenler arasında bır kadın ıl° ıkı çıkolata kıralı da bulunmdktddıt Uçakla sınır dışı edıl»nler şun laıdır* Aleksandros Pertesıs, George Amurı, Ehstratos Kırvas Nı. Arkası Sa. 7, Su. 5 de Kıbrısa bir şileple silâh, mühimmat ve üç uçak geldi Rumlar, tevkif ettikleri dokuz Türke, savaşmaya zorlandıkları yolunda birer ifade imzalattılar Lefkoşe, 30 (a a. \ P. Kadvo) Ijı haber alan kavnakların ve «Halkın Sesı» gazPteMnın bıldırdığıne gore dun ^aat lo 30 da L ma»ol lımanına Port Sajtten ge ilen «Lıdva» ısım ı Yjnan «enısıv 'le sılah muhımmat ve uç adet u(,ak ge mıstır Lımandakı TurK ı,çıler goıevleıınden uzaklaştırılmış ve çok sa\ıda sılahh Rum polıs hmanı kontrol altına almıştjr Durumu Bırlesmıs Mılletler as Arkası Sa. 1. * u A de > Attcan dün, AP'yi iki j yüzlülükle itham etti j YTP Genel Başkanı, AP nin Mecliste başka, | lıalkın karşısında başka davrandığını söyledi. =' ' lokat, Ül (lelefonla) ğına gore, 1963 yılında »o 7.2 Z bır kalkınma hızı Sdgldnmıs^a Z ^.eliıımı^e gelen YTP Genel bu bır basarıdır» demıstır Z Bo^kdtıı LKrem Alıcan bugun Plan ve programdd ıslahat z 1u/enledıgı basın toplantısın japılması uzennde duran ve rid muhdiefetın, Kıbrıs konu planın u>gulanmasmdd CHP Z ^unddkı polıtıkasını tenkıd eı = tıkten sonra, bılhassa AP nın ile flkır dyrılıkları bulund Mecliste başkd hdlka kar^ı gunu soy'ıven Alıcan krnus Z masına sovle devam etmıştır Z ndskd polıtıkd takıp ettıgını ı « Turkı>ede yatırım polı tdcle ile «tkıiuzlulukle» ıtham tıkasını a»ıl hasılat saghja Z etmı» \e dahn sonra «Dev cak buvuk yatırım kollar' TI Z let Pıanlamanm açıkladı ı\ tesbıt edip bu > atınm kolla = E rına gereklı ve veter mıktar Z lardakı tdhsıslen ayırmak su 5 | ret'vle Turkıv nın ılk beş vıl z lık planını daha basarılı netıce Z ler sağhvacak şekle sokmak = lazımaır Mesela turızm sana z Yalova 30 (Telefonla) Bu yıı, zıraat sulama, hayvancılık E çun CHP n>n <ıçık hava toplan ve gubre sanavıı Sanajıde de tısında Reşlt Ulker Dr. Sup ıhracatımızı gehstıncı saha nl Bavkam ve Ratıp Tahır Bu lara bılhassa teşvık tedbırlerı = iflk bırer konuşma yapmıslardır Ue ımkanlar sağlanabıhr Bız a Kalabalık bır vatardas ku*!e t bır de, plânm tatbıkını kontro' Arkası Sa 7 Su 2 de Arkası s a 7 Mi 1 de rııııııırııııııııııııııııııııııiiiıııııınııııııııııııııılıııııııııııııııiKiııııııııııı'? Siverekfeki o!ay hakkında Yaü açıklama yapfı Dıvarbakır 30 (Dofu tllcrı Bııromuz bHdırıvor) Snerek ıkcsınp bpglı Pavamlı kovundkı e\ lerının <evh v o ajalar tara/ından tahııp fdıldıgıni ıddıa ed°n Kadıı ve I\up Avtekın ın 20 aıle adına earetemıze gonderdıklerı telgrafm v av ınlanması uz"rıne \ a'j f.uret. tır, Hazer sonradan su açıklamavı \ aprnıstır «Telgrafta ıddıa edıldığl gıbı kov luler uzennde herhangı bu aaa veva SP h baskısı olmamış, her hangı bır ev vıktın'mamıs v=\a tanrıp ediımemıstır Şımdıje kadar adı geçen kovde çıftçılık vaomskta olan 45 aıle, kov sahıbının aıa. 7ilerını kendı tasarıufları altına almak ısfmıslerdır Ev l"rını kurrhıkları ve tasaıruf et'ıklerı topraklar, ha7inenın degıl bırk?c va. Arkası Sa. 7, Sa. 2 de Yar.jn saat îeinde fiklr değiştirdi Isçıııın dııserck oldu tıı ınsa halındekı bın» | Bir inşaat iscisi 46 ! metreden düşerek öldü 3Iecidi> ekovundeki 12 kath insaattan bır hafta oncc başka bır işcmin avnı sokıldc ba^ı doncrek çalışanl<um moıalım Odalar Birliği Kongresi bir parfi toplantısı gibi başladı OKULLAR KAPANDI Lıse ve otta okullaı dun kapanmij v° oğ:rencıler tatıle gırmıslerdır O»ta ve lıselenn bıtıime ımtıhaaları pazartesı gunuııdoT ıtıbaren bşsînaoak \e s\ =nnıına K ıclaı dcvanı edecckiır Rosımrlp tatılı mutaakıp >atıij bu okuldan d>rılan ogren, e ce,ın u , u ) , s ı t h m s c r t cıler goruimektedır. Arkası Sa. 7, Sü. 7 de Ankara, 30 (CumhurhetTeleks) Turkı e Tıcaret ve Sana\ı O de daları ile Borsalar Bırhğınm 16 ncı genel kurul çahsmaları busun (lazısı 1 ıııı »ahıfeuuzdc)|
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog