Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

Lîse Yardımcı Kitaplan İZZET KFMAL ERKKtL Kımra Problemlerl 1 II III soo RfcSAÎ OTM*N Flzlk I Cozülmüş Frrblemler 750 Flzik II Cozıilmüş Prnblemler 75» Fızık III Çozıiimüş Problpmler 750 MKHMET GÖKYAY Cebır Problemlerl Çozümlü II Ceblr Problemlerl Çozümlü . III Fen 1900 FETHt \ÜCEL Cebır Ahştırma m 'Fd> 200 ıım İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ umhuriyet BURUCUSU: VCNTJS NADİ f Aldım, Kullendım Beğendim liâncıllk. 107 6122 41 yıl sayı 14304 TMgrat vt mek+up adregı. Cumhurıvet ktantınl Fovta Kutus'i tstanbuJ No 245 TeMonlar 22 42 «0 22 42 M 2i 42 a? 11 4? »8 22 4. 49 6 Cumoıfesi 30 Moyıs 1964 nek'iki "JOB" açık sltın rengındodtr Sovyetler 100 Din Adamını Rusyaya Götürmek Istediler GeneralUlgenalp, Nâsır'ın da bazıemelleriniaçıkladı Başkan Gürsel, Nurcu değil, Kur'ancı olmak lâzımdır» dedi Guvenlik Kurulu Genel Sekreteri Kızıl ve Yeşil tehlikeye dikkati çekti BABA OCAĞINDA yazı ve lotograilar Fethin 511 inci yıldönümü kutlandt Istanbulun lethının 511 ıncı yıldonumu dun şehnmızde buyök torenlerle kutlanY A Z ISIZ ıııııııınııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııınıııınııııııııııııııını mıştır. Sabah saat 9 da Büvuk Kumandan Fatıh Sultan Metımedın aAerlen ile Topkapı, Edırt'rfa, 29 (Gunev llleri Merkeı nekapı' surlarında başhvan toren muhteşem olmuştur. Tor^nde bır konuşma yapan Beledıje Reısi Bnrora Telek») Halk Eğıtım Haşım Işcan, Istanbul hem^ehrılerıne Fatıhın. bır heykelırun vapılmasını teklıf etmıştır Ote yandaa Merkezınde bır konferans veren Ayasofya Muzesı onunde dun oğle namazı sıralaunda toplanan 150 kısi kadar bır kalabalık namas Mılli Guvenlık Kurulu Genel kılmaya teşebbus etmışlerdır Ilgüılenn dunıma mudahale etmesı uzenne toplananlar kendılerıne, Sekreteri Korgeneral Rafet ÜlAyasofyada namaz kılınacağının bıldırıldığını, bunu n ıçın geldıklennı soylemışlerdır. GorevkJer, boyl» genalp «10 gun once Sov\et Sefaretınden ıkı kısının DiTanet Işlerı bır şeyın aslı olmadığını kendılerıne bıld'rmış ve kalabalık kendılığınden dağılmıstır. Ancak, bu arada Başkanlığına muracaat ederek, beş kışıruu emruvet mensupiaruuı kar^ı mukavemet gosternıelerı, bu şahısların nezarete alınmalanna masrafları kendılerıne aıt olmak sebep olmuştur Resjmde, Ayasofja etrafuıda emnıy et tertıbatı alan polıs ve ınzıbat kuvvetlen görüluj'or. uzere 100 cdmı hocnsım Rusysya goturup, getırmek ıstedıkjerını> açıklamiitır Halıfelık sevdası Antak>a, 29 Şehrımızde bır konferans veren Mılli Guvenlik| Kurulu Genel Sekreteri Korgeneı'rai Rafet Ülgenalp, Nâsır ın «HaIıfelık* se\davında olduğuna temasla «Bugun artık dunya yuzunde ne şerıatçılık, ne de halıfelık Gürsel, Kıbns için «Karb görmemiş neslimize kurulamaz Nâsır ham hayaller Bu söz üzerine Hopahlar, Hükümet üyelerine telgraf çekerek kendilerinin bunu göstermemeye çahşıyoruz» dedi. pe^ınde koşuvor Buna muvaifak Moskof olup olmadıklarının açıklanmasını istediler. olatnıyacaktır» demıstır Zararlı cere\anlar konusunda Hopa, 29 (Telefonla) Melâ çede konuşan Pehlıvanoğîu, C Lefkose 29 (Radyo) Yunanıs ı\'e Kıbrıs Anayasasına aykırı o) Gazıpaşa ılkokulunda dın adam,| hat Gedık ve Ismet Sezgın ıle H P ' j e oy verenlen «Mo«kof» tan Hukumetı de bugun Makari duğunu belırtmış bulunmaktadıı 'an ıle kalabalık bır memur \e Hopa'ıa gelen AP propaganda olarak \asıflandırmıs bu sozle os Hukumetının ağır silâhlar sa Boylece Kıbrıs buhranının ila. ekıpınden Ordu Mılletvekılı Şa n vatandaş topluluguna hıtap eden tarıh bojunca Moskoflarla tın alması ve mecburı askerlık hız langıcından berı llk defa olarSK dı Pehlnanoğlu burada vaptı mucadele eden Hopalılann sıdÜlgenalp, ç<"şıtlı konulara temas metı ıhdası konununda alroış ol uç garantor devlet (Ingıltere. Tuı ğı konuşmada ağır sozler sarfetettıkten sonıa soıuları cevaplan Arkası Sa. 7. Sü. 8 de duğu kararı protesto etmıştır kıye ve Yunanıstan) bır meself mıs ve sozlerı Hopa'da ınfıal udırmıştır Hatav Muftu Yardımcı\tına, 29 (özel muhabırımızden) Yunanıstan'ın Lefkoşe Buyuk uzerınde ıttıfak etmış bulunmakta yandırmıstır Arkası S»a. 7, Sn. 4 te ı Yunan hukumetı, Turkıvenın I elçısı tarafından Kıbrıs Dışışlen dır Ru^ sınınna en \akin bır ıl tarasuları hududunu ve balıkçılık ir Vanda seçim müBakanı Kıpmanu'va şıfahen bılTenı notalar bolgesını genışletme kararı uzerı drrılen protestoda Yunan HukuAnkara 29 (Cumbnrıvet Teleks) cadelesi ne bugunlerde bır bıldırı vavınlı metı, bu davranıiların 4 Mart ta Dışışlen Bakanı Ferıdun Ce acaktır Muhtelıf gazeteler Pa rıhlı Guvenlik Konseyi kararına Arkası Sa. 7, Sü. l d e A Verg;i alacaklar Dandreu hukumetının Turkıvenın diye bovle bır kararım evvelce tannalıııııııııiMiııııııııııııııııııınııııııııııııııııınııııııııııııııııııııııııııifiıııu * cağını sovledığını hatırîatmalarıSilifke, 29 (Gunej tlleri MerKandıllı Ravathane'ı dun 12 M kez Bürosu Teleks) Sıhfke Kıbrısa tâ\ın olunan »enı lngılız n a rağmen kanunun \avınlandı£> '0 dakıka 48 «anıve geçe orta şıdit Oy kullanmıyaBnTukelçisi Sir Clark \T> İlçe Idare Kurulu hakkında Arkası Sa. 7. Sü. 2 de dette bır deprem kaydetmıştır Racaklarmış Savcılık, Tedbırler Kanununa sathane depremın merkez ussunun avkırı hareketten dolavı kovuşra>;athanenın 170 kılometre uzağınic Seçim hikâyeleri turma açmıştır. da olduğunu hesaplamıstır Zabıtla tesbit edıldığıne gore, rı \ P 'lıler 27 Mayıs Hurnyet ve \nayasa Bajramında Ataturk hevkehne kovdukları çelenge V.T.P.'nın hukumetı guven oyuna gotürecefi hakkında baberler z matem ışaretı ?eklınde «sıjah geimeğe başladı. kordele» takmıslardır Sımdılık zamansız gıbi görnnmekle beraber, tesbit edılen tari Arkası Sa. 7. Sü. 6 da hın 15 hazıran olması, meseleve bıraz vuznh venyor. AnlasıIıyor kı, bugune kadar C.HJ". • Bağımsızlar karmasını desteklıyen u Meclıste bdvlece mstematik ov çoğnnlntunan sağLefkose, 29 (aa. AP • Radyo) hstenın gerçeğe tamamen ujduğulanmasına yardım eden Y.T.P.. 7 hazıranda yapılacak Senato Başpıskopos Makarios bugun na ınanmadığını da ılerı surmuşseçımJerjnin netıcesmi simdiden tahmin etmekte ve fazla oyn Istanbulun bu\uk Turk Hukumkazaaacak gıbı görünen AJ'.'nin, hnkümeti knrması ıçin des Lefkoşede verdığı resmi bır de tur. Makarios, Kıbrıslı Turklerın, dan Fatıh Sultan Mehmet tarafınkajbolduktan sonra bulunan Turkmeçte şoyle demıştır : teklikten vazgeçmek ıstemektedir. dan fethının 511 >ıldonumu mu« Bazı Kıbnslı Turklerın so lerın adlarını, Kızılhaçm ve Bırrılhakıka Î.T.P., mahallî seçimlerden sonra da avnı isteği göslesrnış Mılletlerm yaptığı çesıth nasebetıvle Istanbul Radvosu tarumsuz Rum unsurları tarafından teriDi» ve 3'Iü koalisvonan çözülusünü takıben, Ekrem Alirafından dun ıçın duzenlenen detevkıf edılmış ve oldurulmuş ola muracaatlara rağmen açıklamak vamlı >a>ın saat 11 10 da Umracan A.P.'nın kabine knrması gerektiğinı savnnmustu. Son Bakan «5 yılda okulsuz koy kalmıyacak» deyüıce tan kaçındıklannı da ıddıa etmış bıleceğını gızlemıyeceğım » biiyük konsrede de Genel Başkanın bn politikavı ısrarla tanıve verıcı postası su devresınde OIDAN ÖNCE DİLEKÇE Rizeliler «Hepsi yalan dijerek meydanı terkettiler Başpıskopos Makarios, bu çesıt ve demıştır kı kıbe kararlı oldnğu görülmüstür. Alican'ın ve T.T.P.'nin ka Arkası Sa. 7 Sü 5 te Yavaş >a\as u\anmava başlıyan « Kıbnslı Turkler boylelıkle davranışları şıddetle takbıh ettıRıze 29, (Saıt Arıf Terzıoğla naatıne gdre, A.P. mademki mahallî seçimlerde oy çoğunluğn\atandaş artık eskısı gıbı oyunu ğını soylemış, fakat ote yandan, kaybolup da bulunan kımselerın bildirıvor) Bu sabah saat 8 30 ua sahıptır, binaenaleyh hnkümeti knrması ferekaıektedır. ellerıyle verıp, dılekçelerı ayakKıbrıs Tıirk topluluğu tarafından adlarını, ka% ıp Turkler lıstesıne da tertıplenen açık hava toplan \lıcan bnnu, demokratık dnzenin geleceğine de bağlıyor ve lariyle goturmuyor Örneğın Turk rehıneler konusunda verılen Arkası Sa 7. Sfi 4 te hsında bır konusma \apdn Mlll' partılerin nobetlese iktidanna alısılması için 1965 seçimleErzurumlular, CHP nın mıtınEgıtım Bakanı Ibrahım Oktem rınden önce bövle bir tecröbenin sart oldnğnnn ileri sürÜTor. gme katılmak uzere gelen Genel A.P nın dın konusunu ıstı^maı Bıttabı bn düsüncenın arkasında, büyflk seçimlere kadar AJ*. Sekreter ve Başbakan Yardım ettığını bıldırerek «A P nın do^ Ankara 29 (CnmbnrıyetTeleks) ıktıdarını millete tanıtmak gibi, parlâmanter rejimlerde norcısı Kemal Satır'a oy vermeden tu cehalsttır» demıştır Batı Berhn Turkıve Maıyette mal edrülen bir politika taktigi de yatmaktadır. once dılekçelerını verdıler Re Arkası Sa. 7 Su b da Konsolosu Mahmut Cahıt Conker, Gerçekten meselere üzerinden baktığimız ve laktık düsüncesısım, Kemal Satır'ı kendısıne vebugun aksam uzerı kalmakta olni yana dofrn ittigimiz zaman, bir A.P. hükümeti knrnlmasırılen dılekçeyı tetkık ederken duğu Balın otelının 8 ıncı katınnın çok partili parlâmento sisteminin geleceçi bakımından Başbakan Yardımcısı Vanda, go<;terıyor. dakı Roof barından kendısını aşabelki de favdalı olacafını srörürüz. Ancak A.P. iktidara naGümüspalayı, kulağına fısılgı\a atmak suretıyle ıntıhar etmıssıl gelecek? îste Snemli olan bnrası ve T.T.P.'nin açıklamadıdananları tekrarlıvan gramo'ır. Bır sure once kaıısından avneı nokta da bnrası.. tktidar oVa dayandıfına göre. A.P. tek fon olarak vasıflandırdı. lan Atase, bobrek amelıvatı olmak hasına hükıimet knramaz. Mütlaka T.T.P.'den baska diger ıçın 3 gun once ızınlı olarak yur» Van 29, (Oban Erinç bılkuçıik partilerden biriyle isbirliğine gitmesi gerek. Hattâ dumuza gelmıstı dıriyor) Senato seçımıri'n bn ısbirliffi sadece plâtonik destekleme ile de olmaz.. Zira Bugun saat 18 30 da Kızılaydakı küçük partiler içinde bn konnda bir anlasma yoktnr. özelağırlık merkezı hal'ne geAdalet Partı=ı Genel Bjsksrı Balın otelının santral memuru bır lıkle T.T.P. Grupunda, AJ». hükümetini desteklememeğe kalen Vanda Yusuf Azızoğlu, Gumuspala, Erzurumda vaptısı gurultu duyarak Alman Kutuphararlı çörünenlerin savısı az degildir. Arkası Sa. 7. Sü. 7 de bır konuşma «onunda 22 Subat nesı ıle otel arası beton uzerınde Sn hale çöre, daba ilk basamakta karsımıza sandalye »ayısı he Arkası Sa 7. s u 7 de Van 29, (Orban Erinç bildirı bır ceset gormus, durum Savcı ve sabı çıkıyor. Nitekim son buhranda da A.P. bn yfizden hfikü>or) Cumhurıvet Senatosu polıse bıldırılmıstır Olay yerıne tnet knrmaktan knrtnlabilmistir. Eger T.T.P., matematik çıkgelen Çankaya Savcısı ıle Adlî Takısmî seçımleri ıçın Gunevdomazı halletmek için bilemediçimiz bir tedbir bnlmnssa, bn bıb, kafataM parçalanmıs cesedı ?u illermde bır propaganda se arada demokratik düzeni otnrtmak amaciyle, meselâ bir A.P. • nceledıklennde ıntıhar eden şah ?ısıne çıkmıs bulunan YTP GP Y.T.P. M.P. karması düsnnülüvorsa, tabiî o zaman bir sey Arkası Sa. 7. SS. 2 de Arkası Sa 7. Sü. 6 da sövlenemez. Kurada anlasılmavan bir nokta daha var : Senatör Esat Çağa Guven ovnna davet nasıl olacak?» Gensoru volivle mi. «Havdi artık nznn etmevin de Anayasanın 104 ünefi maddesine göre TÎP den istifa etti cüven ovn isteviverın» sekllnde mi?. Toksa, \zizogln'nnn Senator Esat Çağa Turkne Işcı sovledisı gibi. partizanlık konnln Meclis sorasturması tekiı3 ^rtM yonetıcılerının Kıbrıs DâAnkara, 29 (Cumhurıvet Te zı beklnen pek <o mp^elelen fıvle veva neticesivle mı?.. ,k Burdur. 29 (Telrfonla) K<>^Mndakı ve partı jonetımındekı leks) hıyaM paıtılenn rad\o mi7in bugune kadaı \uzu<tu kal 'Kle eiirulüyor kı. seçimlerden sonra Parlâmento hsvli hareketK Ulerı Bakanı Lebıt Yurdojlu \e ^eçım "astmde bır konusma \ 3 masında butun psrdhlprımızır aksız ve *anİK tutumları vuzunlı ednler secirecek ve T.T.P.'nin davranışı belkı de yeni bır 1 Prof Fethı Çelıkbaş bugun Ka den TtP Hen ı=tı{a etmı<; l e lîtıoan YTP Ankara Mılletvekılı hııknmpt hnhranını gerjreeektir. . derece derece ı^lemi nldukları Arkaiı Sa. 7. süfida Burhan Apa\dın cÂcıl hal tarJSnereklen aldıganız telgrdfın klıscsı fasinı paıtı teşkılatına gondcıeıek Arkası Sa 7 Sn 8rtpEcvet GURKSTN Yunan Hükiimeti de dün Makarios u protesto etti Kıbrıs'ın ağır silâhlar almasını protesto eden İngiltere ve Türfciyeden sonra Yunanisfanın bu davranışı ile ilk defa olarak 3 garantör devlet bir meselede ittîfak ediyor Yunattistan karastıları kanunumuzu taıtımıyacakmış Yarm Cumhuriyettc Pehlivanoğlu "CHP ye oy verenler Moskoftur,, dedi Comhuriyet Senato seçimlerinde Istanbulda deprem oldu Silifke AP ilçe kurulu hakkında tâkibat açıldı oyumu Nakarios, kacırılan Türklerin öldürülmüş olabilecegini söyledi Isianbul Radyosu ârıza sebebiyle 4 saat 20 dakika yayın yapamadı Bugün 5* Sahifemizde Ûktem, AP'nin dostunun cehalet olduğunu söyledi Satır, Meleni Van'lılara emanet etti yardım İHsaıılık yok oluyor,, Bir hariciyecimiz dün intihar etti • • AzizogluC.H.P.yi partizanlıkla itham ediyor 11 emekli hava subayının AP liderîne cevabı Apaydınm radyo konuşması Lebit Yırdoğlu köylüleri ağlattı "Bugünkü soıtuctaıı bütiin partiler sorumludur,, (Ituıı 7 ncı saluieoıude) »jıklamışür,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog