Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

3 Mayıs 1964 CU1VIHURÎYET YEDÎ ^ııııiMiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııımnıııınııifiııııııııu Baştarafı 1 inel »ahifede Baştarafı 1 inci sahifede mesi atesin kesilmçsinde önemli ! 'a?™ hakkmdaki müzakereler ara Baftarafı 1 inci lahifede ve 6 arkadagı daha Bulgarlar taralık 1963 te tlhami Sancar'ın Bonn'a Daimt Konseyin ilk toplantısında derecede rol oynamıştır Türk vagonundayız. İki kompartı fından tevkif edilerek meçhul yerBatı Kuvvetleri Komutan Yar; yaptığı resmi ziyaret sonunda baş manda 11 kişi. Katar homurtularını lerc götürülmüçlerdl. Aradan bir ele alınması beklenmektedir. General Carver bugün Beş! La Haye Bakanlar Konıeyl hafta geçmeden, 18 mart 1948 günü kesip Sotya tren istasyonunda dağlarındaki tarakollarıMere toplantısı iki askert atasetnız Münir Aral ve Ankara, 2 (Cnmhuriyet • Telekı) gon günlrde Rum : vardı. Sessiz bir şehir. Robotlaş Emin Acar da siyasi suçlar isnat Türk Hükümeti Kıbns buhranı maruz kalan Bogaziçi köyünü zi. ahnmıstır. Anlaşma, bazı askerî maUemele i m l » » » " « 1 " . birinin digerine do edilerek Bulganstandan çıkanldınin yarattıjı Türk Yunan iliski yaret ederek durumu yakından rin en kısa zamanda Türkiyeve teş1 n ü P »>»»MMk cesaretleri yok. Bı lar. 1 44 ü t e c r ü W 11 T tecrübeli 55 j ] " ^ ***»"» « " " «>•*« izlemiştir. limi ve bazı askeri teçhizatm da z ı m kompartımanda soylenen marş U l J Banş Kuvvetleri tarafından St. gözlerini yaşartıyor. Os* ' " » La Haye de yapılacak Kapanmıyan defter: uı»rinn hnlffe^inde kurulan 12 Turk Sılahlı Kuvvetlerınm verece, ., Daktilografi şampiyonası marşı bu soylenen marş. k e s i n karakoT. verîe'ştİilen Banş Kuv|gi sipariş üzerine derh.l ima.ini | «•»*•»• ™'*>saçları tozdan marş Ticaret Lisesinde dün yapılmıştır.! Elleri cebinde, »" ylenen sa; M a y ı j ı m S o f y a B a ş k o n s o l o s ] u . erekh t a « hazırlıkları • 5 Mersin, 2 (Güney İlleri Merkez Bürosu Teleks) E | 10 Mayıs pazar günü yapılacak j v t l e r i askerlerine kendilerine ateş ongormektedir. rarmış bir genç, pencerenin dibine ] g u n u n mahall! kâtip odasındaki 5 Mersin ile Silifke arasuıdaki 80 kilometrelik sahil şeridi üze = 1964 Türkiye Daktilografi şampiyo mamlaırnptır. ed'lmeden can ve mal güvenligini, Anlaşmanm imzalanmasından Görmek istiyor bu | g e n ç a d a m j ş l e r i n i tamamlamak ünasının elemesi mahiyetindeki ya Bilindiği üzere NATO Genel Sek korumak âmaciyle çarpışmalara sonra konuştuğumuz bir Alman j yaklaşıyor. E rinde turistik tesislerin yapımına başlanraaktsdır. Ş silâhla müdahale yetkisi verilmi? Generali «verilecek malzemeler marşı loylıyenlerı. Fakat oraya j z e r e d i r , önündekı deftere göçmen reteri. ittifakın Güneydoğu kanabulunması Birleşmiş Milletlerin hakkında herhangi bir açıklama kadar yaklaşmakta gösterdiği cesa j | k Türkiyeye gıtmek için müjS Silükenin limanı olan Taşucunun batısındaki «Boğsak» 2 rışmaların sonueu şöyledir: dındaki bu zaafın giderilmeşi için Adada nizam ve âsayişi sağlamak, yapamıyacağını, bu hususun Türk reti gösterıp gözlerini pencereye ] 0 a r a Tecrübeliler sür'at: Bulgar Türklerinin r a c a a t e d e n ÎE mevkiinde (TurTel) Şirketi tarafından büyük bir tesis in E Türkiye ve Yunanistana ziyaret 1 Ece özbayrak âmaciyle »elişl'rinden bu yana alı Hükümetinin yetkisinde bulundu çeviremiyor. Sadece yürüyüşünü j künyelerini yazmakla meşgul. «Bir = şaatuıa önümüzdeki jfünlerde başlanacak ve 1965 ilkbaharında = 2 Erol Alpay yapma arzusunu izhar etmis ve ilğunu» söylemiştir. yavaşlatıp ancak bizim duyabileftere adımı yazaE tuzmete girecektir. E 3 Ertum Öcal gili hükümetler Genel Sekreteri nan ilk" müessir tedbir olarak ka Öte yandan Millî Savunma Ba ceğimiz bir sesle ve inler gibi şunj g ü n b e n d e b u d e diye düşünüyor. miyim?» b i l e c e k davet etmişlerdi. NATO Genel Sek bul edilmektedir. E Tamanüanan projelere göre bir büyük otel, 15 motel, bir E Tecrübeliler hatasız yazı: Carpısmaların dürması ve nisbi kanhğı Basın ve Halkla Münase , ları söylüyor: «Sizler benim amca; Bulgar Bakanlığına mürareteri yaptığı temaslar sırasında E gazino ile 100 kabinlik plâjı ihtiva edecek olan tesis 4.5 milyon E 1 Erol Alpay "* kardeşlerimsı caatının üzerinden bir hayli zaman bir sükunetin Adaya hâkim olma betler Dairesi Başkanı Kurmav Al i larım, dayılarım, her iki hükümete de bazı telkinlerE Uraya çıkacaktır. = 2 Ertum öcal geçmiş. Fakat Türkiyeye gitmek de bulunmuş ve bu «ihtilâfm eide sına ragmen Rum çetecil»rin Türklbay Necati Inoğlu ise rbu konuda E Böylece, Antalyadan Mersin istikametine seyredenler, sahils Tecrübesizler sür'at: Osman Paşa Marşı yol boyunca için yaptığı müracaata bir türlü rilmesi icin NATO Eakanlar Kon ler aleyhındeki davranışları sona' şimdilik bir açıklama yapmanın 1 Nurten Saraç E de büyük bir turistik tesisle karşılaşacaklardır. Ayrıca kuru ş seyi nezdinde tesebbü«ler vaDilma ermemiştir. Nitekim bueün Lefko. doğru olmadığını ancak en geç iki devam ediyor. Ve ben o günden cevap gelmemiştir. E lacak büyük bir tesisle. bütün civar ısıklandırılacaktır. s 2 Nihal Tuna Mayısın ortaları. Macaristan • sını» istemişti. Bu Megi Türk Hü seye sebze getirmekte olan iki ay içinde kamu oyunun aydınlatı i sonra Demirperde gerisinde yaşı3 Fü?en Ekşioğlu lacağını» ifade etmekle yetinmiştir. yan ırkdaşlarımızı hangi sebepler Bulgaristan milli maçı için şehir kümeti »olumlu» karşılamış. ancak Türk kavbolmuştur. Bu iki Türkün Bakanların konusmaları Rum polisleri tarafindan le olursa olsun gördüğüm zaman ! ç a lkanıyor. iki Demirperde gerisı meseienin, Genel Sekreter tarafın yolda ! NATO Konseyİ dan Bakanlar Konseyine getirilme silâh tehdidi ile kaçırıldıklarma; Anlaşmanın imzalanmasından son içimi ezen. tozdan sararmış saçları. memleketin yapacağı maça Bulgar; a bir konuşma yapan Millî Sa1 elleri pantolonunun ceplerindeki i | , r b j r hayli önem veriyorlar. Ikin. . . Baştarafı 1 inci sahifede si ricasında bulunmuştu. Genel inarulmaktadır. Barış knvvetinin açıklaması [ vunma Bakanı tlhami Sancar, ge •Siz benim amcalarım, dayılarım, ci Dünya Harbinden sonra iki DeStikker, Türkiye ile YunaSekreter. bu hususun yetkisi riısınöte yandan, barış kuvvetinin bir I leneksel Türk Alman dostluğun kardeslerimsiniz» diyen genci ha mlrperde memleketi arasında yapınistan arasındaki münasebet! d* bulunduğunu bildirince. Türk uzun bir süredenberi ilk dan «aynı cephede omuz omuza tırlıyorum. ölümden son dakikada lan en büyük spor teması bu. Maç = Adana, 2 (Güney İlleri Merkez Bürosu Teleks) = ler bozuk olmakta devam etHükümeti bu konunun Tüfkive tatiği takdirde, vahim bir duE Çukurovantn sağlık problemleri konusunda Bölge Plânlama = rafından 12 14 mayıs toplantısma defa olarak dün Adada kayda de çarpışmış iki millet» olarak bah j kurtulan, idam sehpasından inen s a a t i n e daha bir hayli vakit var. ger yıl Demirperdenin olmadığ rum meydana geleceğini söyFakat Türk Konsoloslugunun maE Projesi Müdürlüeü tarafından açıklanan bir inceleme sonucu, E aetirilmesi icin her türlü te«ebhü ğer bir hâdise olmadığını bildir setmiş ve Türkiye ile Almanyanın ve 16 yıl Demirperdenin kahn de p a knt Türk Konsoloslufiunun majştir karşı karşıya kaldığı Sovyet tehli mir parmaklıklı hücrelerinde kal hallt kâtibi bu maçı düşündüğü leyerek endişesini belirtmişsün yapılacağını Genel Sekretere E nüfusun yüîde 60 ının yaşadığı yerlerde doktorların yüzde 30 E Sözcü AyTotro köyünde gergin1 kesini şu cümlelerle anlatmıştır: dıktan sonra Anavatana, ailesine yok. Tek düşüncesi Anavatana gitir. biMirmisti. E unun bulunduğunu ortaya koymuştur. E ve Aynı tehlikeyi yakından his ve çocuklarına kavuşan, sarı saçla debileceği hakkındaki cevabın Bulİlk sözü Muharrem Nuri Buna karsıhk Yunan Hükümeti, liğin genis ölçüde azaldıgmı E Plânlama teşkilâtma göre Çukurova, Türkiyenin gelişmiş E Birgi alarak Kıbrıs konusuKıbrıs buhranı ile Türk Yun*n bundan bir süre önce patlak ve,'Şeden fürkiye ve Almanya kader rı beyazlanmış adamın varlığında gar Adliye Bakanlığından gelmeE 16 ili arasmda bulunmakta. fakat sağlık personelinln dağılıml E birbirlerine bağlamışlardır. o genci görüyorutn. nun Türkiye ile Yunanistan sidir. gerginlig'nin ayrı konular olduŞu ren çarpışmalar sırasmda bir o E çok düzensiz bulunmaktadır. E arasındaki münasebetleri cid«Her şafakta yeniden dünyaya nu. Kıbrıs konusuna Birleşmiş kula sığınan 110 kadar TüTk kaNATO içinde yapılacak bir işbirliSaat 11.30 u gösterdiği sırada te Türkiye ortalaması, 25 bin kişiye 1 eczane düserken Ada E ği ile bu tehlikeye karşı koymak, geliyordum. Her gün batımında | ı f n zilinin acı acı çalması onu di şekilde bozacak kadar hâd Milletler tarafından el konulduSun dm, çocuk ve ihtiyardan sadece e onU = nada 8 bin kisiye bir eczane düsmektedir Tçel ve Hatayda ise E geleneksel dostlugumuzun devamı yeniden ölüyordum. diyen saçları j düşüncelerinden ayırmıştı. Mikrobir safhaya girdiğini beürtdan. bu konunun NATO taraf'nHan 40 'ının halen okulda bulunduğu1 v e = bu miktar 50 bin kişiye 1 nispetindedir. Böleedeici 86 eczaneden E «elijimim saglayacaktır.» miş ve ittifak anlaşmasının kırlaşmış adam: «Şimdi yaşıyorum. fonu kulağma götürdü. ele alınamıyacağını Genel Sekrete nu, sari hastalık tehlikesinin de »Burası = 48 i Adanada bulunmaktadır. E 4 üncü maddesinin, anlaşmaBu konuşmadan sonra söz alan Fakat yaşadığıma hâlâ kendimi bi Sofya Emniyet Müdürlüğü» diyoratlatildısını belirtmiştir. : E Adana. İçel ve Hatayı kapsayan «Çukurova» bölgesindeki E ya imza koyan Türk, Yunan ne Alman Milli Savunma Bakanı Von le inandırmakta güçlük çekiyo du karşıdaki ses. Mahalli kâtip deTürk Hükümeti i«e Tıirk Yıının Sessizlik ve durgunluğun ve Ingiliz Hükümetlerine ge= incelemeler. 2R50 kişiye 1 doktor düstügünü göstermektedir. E ilisküerinHeki gerginliğin kavnaîı kadar süreceğini kimse bilmemek! Hassel de, Sancar'ın belirttiği teh rum» şeklinde konuşuyordu.. rin bir nefes almıştı. «Tamam» derektiği takdirde müdahale E Bu miktar Adanada 1860 kişiye bir, İçelde 3970 e 1. Hatayda E olnn Kıhrıs me=elesinden zivade tedir. Durum"un. BM Genel SekJl'keye işaret etmiş ve «daha önce ı O ı b i r T ü r I t c a s u s u olarak Bul di kendi kendine, «îşte bekledlğim hakkı tanımakta olduğunu I Bakanlar Konsevine cötüreceîi ko r e t e r i UThant'ın Adada çarpış \ müzakerelerine başladıgımız bu garlar aleyhinde çalıştığı iddtasiyle haber.. Müracaatım Adliye VekâE 'se 4410 a 1 nispetindedir. 5 hatırlatmıştır. İ ITOVU önceki sün yaotığı Bakanlar malara s O n verilmesi için vaptığı' hayırlı 1 eserin sonuçlarını görmek yakalanmıştı. Bulgaristanm çeşitli letinden Emniyet Müdürlüğüne gel E Türkiyenin. yardımci sağlık personeli doktor başına 1,2 lyi haber alan kaynakların î Kıırulu toolnntısında tesbit etmis çağrı neticesinde mi bu yönde ge »en d ° ^ memnunum. demiş ve lindanlarında yatmıştı ve nihayet miş olacak!..» karşısındaki meçhul E oranındadır. Bu durum bölgede ise 1.6 nispetindedir. belirttiğine göre, Nuri Birgitir. Bu tonlantıda alınan karar ay liştigi konusunda da kimse bir ş e y ' T ü r k Alman dostlugunun bun kurtulmuştu. Sizi ben şimdi, Bul adam devam etti : E BilindiŞi gibi Çukurova bölgesinde sağlık sosyalizasyonu 1971 d a n bö d a n nin müdahalesinden, Türkidevam nen sovledir : >' e dd ee a > m anlay.şla devam ıj.ıristanla Romanyayı ayıran ve «Kiminle konuşuyorum. Burası söyliyememektedır. E vılmda Vıasiıvacaktır. yenin NATO'nun durumla il«Kıbrıs bırhranının sebep oldu Türk ve Rum liderler. hâdisele edeceğinden emin bulunduğunu. sınır teşkil eden Tuna nehri sahil Sofya Emniyet Müdürlüğü. Hemen ^ıııııiııiM'iıımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiıgilenmesine taraftar olduğu 2iı Tıirk Yunan eersınüei NATO rin başlanşdcındanberi Türkler ta: soylemıştır. lerindeki bir kasabaya götürece Emniyet Müdürlügüne kadar tesve bu düşünce ile üye memnun Günevrîo5u kanadmı zaafa u§ rafından barikatlarla kapanan ı Ortak bildiri ğim. Bir yamacın eteklerine ku rif etmeniz gerekiyor.» leketleri tutumlarını belirtratmaktaHır. NATO Antlaşmasının AyTotro köyü yolunun açılması Bugünkü imza töreninden sonra rulmuş olan Ziştevi (Sviştov) ka «Sebep nedir?» meye sevketmek istediği an1 inci maddesi eere*ince bu geriçin «önümüzdeki hafta her gay Türk Alman askerî yardımı ile sabasıdır burası. Tirnovo vilâyeti«Sizin Türkiyeye göçmen olarak Baştarafı 1 inci sahifede silcüeriyle müzakere edeceğiz Bu lamı çıkanlmaktadır. n cirlprilprek NATO'yıı reti «arfedeceklerini» sövlemişler ilgili olarak yapılan müzakereler ne baglı bir kasaba, oldukça şirin. ailenizle beraber gitmeniz için Adincelemeler derhal yapılacaktır » müzakerelerde bazı yeni unsurlar Yunan Delegesi Palamas fazla zaafa u2ratmama=ı. Türk dir. Kövde daimi bir BM. ve pohakkında ve imzalanan anlaşma Maceramız buradan başlıyacak. Sa liye Vekaletine yapılmış bir müUThant, açıklamadan evvel Kıb ve öncelik sırası istiyeeeğiz. Buise 4 üncü maddenin, müdaHı'ikümetinin en ivi dileSidir.» lis karakolunun tesi'i hakkında ile ilgili bir ortak bildiri yayın n saçları kırlaşmış, orta boylu, şiş racaatınız var...» rıs konusunda dört Başdelege ile nunla beraber şiddet yolunun terhalenin askeri mahiyette olTürk Hıikiimptinin bu kararı General Carver Rum îçişleri Ba lanmıştır. Bu bildiride ayrıea ge man adamı biz Istanbulda kendi «Evet var. Çok oluyor, cevap görüşmüştür. Bunlar (Türk) ür «edilerek barışçı vollarls bir anması manâsını taşımadığı teYunan Hükümetini endişeve düsür kanı Yorgacis ile de görüjmüştür. leneksel Türk Alman dostluğu hâtıraları ile başba.şa rahat bıra bekliyordum.» han Eralp. (Kıbnslı) Zenon Rossi lasma aranmasını talep eden Güzini vasunmuş ve NATO mü müstür. Ankaradaki diplomatik des. (Ingiliz) Sir Patrick Dean ve venlik Konseyl kararının BirleşLefkoşenin batısındaki Lefka övülmekte ve yapılan müzakereler karak oraya gideceğiz. «Tamam. müracaatınıza cevap zakerelerinin. durumun Birrevrelere göre. bu endisenin sebe Türk köyünde. B.M. in ısrarı üze hakkında bilgi verilmektedir. (Yunan) Dimitri Bitsios'tur. miş Milletlerce müessir bir şekilde geldi. Evraklarınızı gelip imıa etleşmiş Milletler Yasasma uybi. «Türk Yunan eerginliŞi »dı al rine Türkler, çarşamba günü Is Misafir Alman Savunma Heyeti tikten sonra almanıı lâzım.» Rossiries. «Raporda zikredilen tatbik edileceğine dair teminat bamadığını göstermekten baştında Ktbrıs huhrantnin NATO'ya veçll askerlerin çekilmesine 1915 yılı. Birinci Cihan Harbinin <e bugün öğleden evvel çeşitli askeri «Peki, hemen simdi mi gelmem Eavelerle tam mânasiyle hemfiki rış, hukuk nizamının iadesf ve adaka bir sonuç vermiyeceğini, tjpfi^T1TTIP«I» d ı r birinci yılı henüz. Kan ve barut i ISıiım. öğleden gonra olsa olmubep olan yoi manialanrıi kaldırma; tesisleri ziyaret etmistir. Bu arada k riz . Fakat bunlann ne kadar »ü let istiyen Türk cemaatini çok 4 üncü maddeyi bu şartlarInSnii. »ünlük vüriivüsünü , Bakan Hassel. Kırıkksle Silâh Fab °kulannın butun dunyayı sardıgı, | m u ? , memnun etmistir yı kabul etmişlerdir. ratle eerçekleştirilecekierini mela müzakere etmenin Birleşvatmnr altında yaptı rikasını. Orgeneral Trettner i s e | m.lletlerin ölüm kahm mücadele J , , . ««„„ m«r» «decegim rak ertiyorum» demiştir. Teminat Ramların moral «arsıntuı miş Milletler Yasasına aykırı ğ Ankara. 2. (CumhnrlvetTeieks) Konyadaki 2.„Ordu KumandanlıŞı s vaDtıkian «ırarfa ka«h»nı n or Sizin için saat 12 maça gıaecegım. ,,, „ . . , . , ...«. si yaptıkları sırada kasabanın nr. «Öğleden sonra ye kadar bekleBu şartların siyasi bir hal tarzıRumların uzun süre haztrlık olduğunu ifade ederek. NADr. Küçflk'fin telgrafı Başbakan t«met lnönü. bugün nı ziyaret etmişler ve öğleden son ta mahallesinde oturan bir Türk rim. Yoksa yanna kalır. Müdür de na varılabilmesi için esas olduğuTO müzakerelerinde Kıbrıs yaâmur altında yarım saatlik bir yaptlktan sonra St. Hilarion böl ra da Ankaraya dönmüşlerdir. ailesinin erkek çocuğıı dünyaya öte yandan UThant'ın Güvenlik nu ve siddet hareketini takbih etgesinde giriştikleri taarruzun bir delegelerinin kendilerini sayürüyüs yapmıştır. Anne. bsba ve diŞer giderse gecikirsiniz..» Konseyine sunduSu raporla ilgilı tiğimizi işin başındanberi belirttik. Misafirler yarın sabah Bursaya geliyordu. «Peki öğlene kadar gelecegim.» vunma fırsatı bulamadıkları j Saat 11.20 de evinden çıkan lnö bozgunla sonuçlanmış bulunması, olarak Kıbrıs Türkierinin lideri Birleşmis Milletler Genel Sekregidecekler ve oradan Istanbula ee aile fertleri aralarına bir erkek «Siyasi şubeye uğrar evrakınızı nı, halbuki Birleşmiş Millet |nü. Cankayada Cumhurbaşkanlı Rum toplumu özellikle Rum ba1 Dr. Fazıl Küçük, Genel Sekretere terinin çaSnsını samimiyetle karçeceklerdir. Amerikadaki CENTO evlâdın daha katıldıîı için sevini lalırsmıı. Beklıyoruz.» lerde bu imkânlara sahip olcı köşküne eeldifii sırada. siddctli sını üzerinde moral sarsıntısı ya Askert Komitesi toplantısma katı y o r ] a r d l bir teleraf göndermiştir. Telgrafın şıhyarak Türk cemaatinin bir teduklarını belirtmiştir. Topve fırtına il(" karışık bir yaBmuT ratmıştır. metni sudur : lan Genel Kurmay Başkanı Orge ' Aradan yıllar geçti. lkinci Dim Yıllard.r beklediü cevap geltniscavÜ7e ugramadıkça silâh ve şiddet lantı hiç bir sonuca varılmabaşlamıştır. lnönü. muhafızlarının EOKA'cı Nikc« Sampson'un ganeral Cevdet Sunay yarın «abah ya Harbi ve çeşitli maceralardan ti nihayet. Defterleri açık bıraktı. «Ekselânsımzın slddet hareketle istimaüne katiyen tevessül etmedan sona ermiştir. ikazına raSmen, günlük yürüvüşü zetesi bu yenılgtyı Rum toplumu; t s U n b u U d ö n e c ( ? k v e m i s , f i r l e r sonra Bulgaristan da nihayet De Hattâ dolmakalemini bile üzerine rinin durdurulmasının lüzumunu digini ve ilerde de etmiyeceğini, nü yapacağını söylemis ve çam anun gözünden gızlemek ve• bt»tn . , e r e f i n e Bogazda bir yemek mirperde içine girmişti. Bir kısım almadı. Neden alsındı ki? öğleden belirten ve yapıcı unsurları ihtiva bu münasebetle cemaatim adına gaçlart arasında dolaşmaya başla olarak göstermek için buyuk çaba ' verecektir. eden raporunu Kıbns Tflrk Cema bevan ederim. Türkler önce yeni rejimi eski re sonra gelip işine devam edecekti. Parti yoklamalan sarfetmektedir. Rum hükümeti de mıştır. ati memnuniyetle karşılamıştır. Rajime tercih eder Bibi görünmüşler Odadan sevinç içinde koşarak çık Baştarafı 1 inci sahifede Anayasa nlzamına hürmet edeeeaynı gayret içinde görünmektedir. porun içindek) muayyen bazı teldi. Fakat onun tatbikatını görün tı. Başkonsolos Nurullah Korkut' Saat 11.59 ye kadar devam'eden CHP lstanbul İl Teşkilâtma ise yürüyüs, tamamen yaSmur altinda Nitekim Rum hükümeti yaymlaP o l i s l e r »•*»,s•«• ce kendilerini çekmeğe baslamış un yanına girdiği zaman biraz üzkinler hakkındaki dtişüncelerimi'i ğinı ve siddet hareketine başvurgündü. Çünkü o amirlerini çok »emıyacagını Rum liderlerinin de be 20 kişi müracaat etmistir. Adaylık olmuş ve lnönü sık sık durarak ya dıjı resmî bir açıklamada St. Hisünhesiz Birleşmiş Milletler tem Baştarafı 1 inci tthifede lardi. viyordu. Onlardan aynlmak da xonim gibi açıkça beyan edebilmele lannı koymak istiyenler sunlardır: nındaki Cumhurbaşkanlıgı yâveri larion bölgesi taarruzunun silâhÇocuk öğrenirnini bitırdikten runa gidecekti. rini temenni ederim.» Mebrure Aksoley, Muammer A ne çam ağaçlarının çeşitlerini sor h Türklerin ağır zaviat vermeleri at vazife yaptıktan sonra evinde sonra Sofya Başkonsolosluğuna talay, Fehmi Atanç, Fuat Bayer, muştur. «Emniyet Müdürlüğünden çağırİnönü'ye yeniden üzerine durduruldufiunü, masum istirahate çekilecek, bilâhare bu mahalli kâtio olarak girdi. Annesi 12 saat de kadro eksiklikleri taKenan Bayraktar, Bedri Çevik. kimselerin barındığı köylere de ve babası Tuna nehri sahilindeki dılar. Adliye Vekaletine yaptığım Böylece yağmura rağmen yürümamlanınca 8 saate indirilecektir. Baştarafı 1 inci sahifede Cevdet Osman Erkut, Fikret Gün1 müracaata cevap gelmiş.» saldırıların aynı ınsanl düşünceler Böylece Türkiyede görevli bulu kasabada knlmışiardı. Sofyada evAntalya Pamuklu lefon ile konuşan numaranın tesdoğan, Şeref Karapınar. Kaludi j Başkonsolos yerinden biraz dojle yarıda bırakıldığını iddia et nan 13 bin polis memuru artık ka lenmisti. Türk Baskonsolosluğunbiti yapılmıştır. öte yandan duLâskari, Rifat Onat. Ekrem özden, Inönü. gazetecilerin çeşitli rakollarda değil, evlerinde yatacak daki durumu ve kazancı da ivi idi. ruldu ve : rını cevaplandırarak Kıbrıs mese mlştir. Dokuma Sanayii rum Sıkı Yönetim Kumandanhğına Şakir Sayman, Suat Seren, Enver «O halde hemen benim arabamı da intikal ettirilmiş ve BaşbakaSökmen. Salih Nuri Tüzel. Abdul lesi NATO'ya Bötürülecektir. Bir Sampson bu açıklamayı ele ala, ı a r ve 24 saat yerine de şimdilik 12 al ve git. Seyahatin hakkında öğleşmis Milletler Genel Sekreteri rak Rum kuvvetlerinin önümüzde saat, bilâhare 8 saat vazife göreT.A.Ş. nın muhafızları gerekli bütün tedHer sabah saat 9 da Başkonsolos leden sonra konuşurut..» lah Vehbi Ugur, Suat Ulagay, Nail nin Güvenlik Konseyine verdiBi ra ki günlerde meskun bölgelerde ceklerdir. birleri almışlardır. luğa gelen genç Türk saat 17 ye ka Türk Konsoloslugunun DT. 83 Yalın, Cemal Yıldırım. 1 Tip dışı mamullerle, Dor güzel. Daha doBrusu eüzel taMadanotln adaylığını koymnyor raflar var. Mesele, tatbikatın geTürk toplumuna taarruz etmek zo ı Emniyet Genel Müdürü Ahmet dar çahşır, sonra da evıne dönerdı. | p l a k a h dipiomatüj otomobil Sofya Bu arada Başbakanın bu gece opamuk telefı ve hurdalanmtotomobil Sofya runda kalacağını yazmaktadır.: Demir, kararı açıkladıktan sonra, Bir akşam kayınbiraderinin Bulgar j Millî Birlik Komitesi üyelerin nel Sekreterin arzusuna uygun ceıın 4.5 964 pazartesı günü saat m e v d a n l n a d o ğ r u y o la l m a ğ a b a ş . peraya giderek «Lucia» Operasının Sampson'a göre böyle bir taarruz ' «Polisin de sosyal hayat İçinde lâ siyasi makamları tarafından tevkif \ den Cemal Madancğlu. kendisi reyan etmesir»'leflir» deviştir. 1U.00 da açık artırma ile satıtemsilini seyredeceğini dikkate am a h a l l ! k â t i b i n jçin. da müdaafasız halkın vereceği za' yık olduğu yeri almasına çalışıyo edıldıSmı ofrendi. Sözde kay.nbıhakkında «CHP'den adaylığını koysı yapılacaktır. lan Emnivet Genel Miidürü Ahmet , m a h i y e U n i t e s b i t e d e r n e d i ğ i bir yiatın •soruraluluğu Makarios'un ruz. Günde 8 saatlik görev ile po raderı Bulgarlar aleyhinde bulu d e Kıbrısta durum du» şeklinde çıkarılan söylentileri, 2 Teminat evvelden Fab. Demir tnönünün evine gelerek M ; k l i k b i rg l k | n t , b a ş l a m ı ş t l r . A . etmiyen • lisi zinde ve mânevi huzur içinde nuyordu Tevk.f edilen karısının j r a b a E m n i y e t Müdürlüğünün kapı•Eğer câri seçim sistemi bağımsız Lefkoşe 2. (a.a. • A.P. • Radro)barış tekliflerini kabul rikamız veznesıne yatırılacağı kendisi ile yarım <;aallik bir görüşNöbetçiler adaylara şans tanısaydı, adaylığı ı Son yirmi dört saat Kıbrıstaki Türk liderlerine ait olacaktır. Bu bulundurmuş olacağız. demiştir.^ kardeşi idı Bu sebepten k . n s ı n i j , , ö n ü n d e d u r t n u ? t u . gibi komısyona da yatırılabime yapmış ve müteakıben Merkez da bir hayli tazyik altmda bulun j D i p I o m a t p l a k a s l n l g ö rünce oldukmı koymayı düşünürdüm» diyerek nisbî bir sükunet içinde geçmiş ve se Rumların yeni saldırılar peşin lir. Lıstemızdekı her mal ıçın Kumandanı Tuğçeneral Sabri Kod r a n B u l s ı y a s l Anasını genelevde Erenköy, Dikomo ü 5", POİ«lerinm ( ç a h a y r e t e t t U e r yalanlamıştır pek az yerde münferit silâh ses. de olduklan, ayrı tçmınat alınır. w F a k a t m a h a l l î çak da eve gelmiştir. St. Hilarion bölgelerinde uğradık1 leri duyulmustur. T t . P. Baştarafı 1 inci »»hilede gunun bırınde kendısine de el a t a | k a t i b i n a r a b a d a n i n i p k a p l d a n i ç e . 3 ^jartname ve listeleı Daha sonra Inönü operaya gitTürkiye Işçi Partisir.de bugün Birleşmiş Milletler Barıs Kuv ları hezimeti masum halkın barın buraya da her gün mesaı saatlerı dahıBujkinci geli j caklarını çok iyı biliyordu. Nite i r i girmesi ile bu hayretlerinden emekten vazgeçmiştir. iğrenç şim. Birincisinde bulamadım anne k j m a r a d a n b i r y ı l g e ç m e d e n e si j ser kalmamıştı. Birbirlerinin yüyapılacak Senato adayı seçimleri vetlerinin Beş parmak daçlarında dığı yerlere yapacakları .ı J tinde Kabrıkamız Ticaret Şefne adaylığını koyanlar da şunlar; ve St. Hilarion bölgesinde kurduğu saldırıyla örtbas etmek emelinde mi. fakat şimdi burada Galatada, doğum yaparken geçirdiği korku ı züne baktılar ve ancak kendilerilıgınden ve Sümerbank An. 1 2 ! çalıştığını öğrendım. Onu bulduk ve heyecan yüzünden hayatını kay nin farkedebilecekleri tebessümlerKAYIP îzmir Emnivet Müdürdır: ! daimî karakolun faaliyete geç bulundukları anlaşılmaktadır. talya Satıs Magazası Şeflığın, | tan sonra evine dönmesini söyliye betmişti. Cemal Hakkı Selek (Av.). Kemal den görülebllır îşte bundan sonra le durumu şifre ettiler. lüğünden aldığım 27 Mart 1961 tarih ceğim. 7 yaşındaki kardesim, Es Türkiye'ye Bilbaşar (Yazar) Samim Kocagöz gelmeği kararlas • ve 1331 savılı pasaportumu kaybet. 4 Tallplerın beürll gün TARIN : TüZAK.kişehir çocuk bürosunun himaye tırmış, durumu da aile büyükleri(Yazar). Ismail Hakkı BalaımİT ve saatte teşriflen ılân olutim. Hükümsüzdür. ! sinde bulunuyor. Ben okumak is ne bildirmlşti. Av.). Nazife Cengil (ögretmen). Fakat Bulgarlar nur.tiyorum. Eskişehir, Seyitgazi ilçe 1945 ile 1950 yılları arasında TürkEmin Canpolat (Mimar), MinneAli Hikmet Ünlü (Basın 6522/4798) si Üryan köyü ilkokulundan pek i lerin anavatana göç etmelerini dur \ tullah Haydaroğhı (Av.). Yunus Kauçuk, devetabanı, v.s. f Cumhurıyet 4829 yi derece ile mezun oldum. Annem durmak için baskı kurmağa başla \ cinsinden 2 metre boyunda v Koçak (Av.). Sıılhi Kutucu (Dr.). benimle köye dönmek istemezse, mışlardı. Şekibe Çelenk (Av). Galip Arda saksı nebatı aranıyor. Saat ; bizi yanına alsın.» (Em. Subay). Raşih 1leri (Tercü1948 yıhnın soğuk bir mart sabaV E F AT 1013 arası. Tel: 12 18 83 | Yüzü gözü, elleri, üstü ba«ı kir man). hı Konsolosluktaki görevine gelen içinde olan çocuk, gayelerine eriş Mehmet Horozoğlu'nun eşi. Ekrem Horozoğlu ve Hikmet mahalli kâtip, başka bir haberle miş kişilerin sevinci içinde idi. İki Tecimer'in anneleri. merhumlardan Kütahyah Zülfü. Hüseyin, Cumhuriyet 4824 karsılaştı. Yakından tamdığı Faik Cannes aydır dolaştığı 41 ilde duyduğu yor Fevzi ve Hacı tsmail Bubikler'in hemşireleri, Zübeyde Kütahgunluğu unutmuştu. Baştarafı 1 inci sahifede yalıgil, Zeynep Özoruç ve Rukiye Horozoğlu'nun kız kardeşleri, 7 8 9 İO 111213141S161718193O 1 a 3 4 5 hayalî program mükâfatını lâyık Recep ve Kâmil Horozoğiu'nun yengeleri, Salih Tecimer'in «Annemin resmini. Ahlâk polisi1 Eksıltmeye konulan i?: görmüş ve özel mükâfatını «Çıpkayınvalidesi nin kayıtlarmdan çıkanlan resim • Kesif Geçlci Banka lak Şehir» adlı Amerikan filmine lerden tanıdım. Ya dönecek, ya biSalihatı nisvandan bedeli teminat Referantı vermiştir. zi de yanına alacak veya gerisine Lir» Lir» Lir» tyimserlik ve Gençlik karışmam.» 67.900,4.645,5.432^A) Denizli llınde Acıpayam üç gün önce başlıyan 17 Cannes 13 yaşındaki Ayhan Taşlının hiD. Ü. Çiftliğınde 1 adet filim festivalinde gençlik Ve iyim2,'5/1964 cumartesi günü öğleden sonra Hakkın rahmetine kakâyesi daha çok uzundu. tstanbula 2 li memur lojmanı tnserlik havası esmektedir Bu vılki vuşmuştur. Cenazesi 3/5/1964 pazar günü öğle namazını mütageldikten sonra tek başına Gala şaatı Cannes festivaline katılan filimakıp Fatih camii şerifinden almarak Edirnekapı Şehitliğindeki tadaki genelevlere giden ve ken77.600,5.130, 6.208,B) Muğla llınde Dalaman lerin, yazarlarının. rejisörlerinin disini 7 yaşında iken bırakan an • aile kabristanına tevdi olunacaktır. D. Ü. Çifliginde 1 adet ve oyuncularımn çoğunlukla 25 neşini tanımağa çahşan çocuk. poMevlâ rahmet eyleye. 2 li memur lojmanı inyaşın altında olduğuna dikkati çelis tarafından görülmüş ve yakala AİLESÎ şaatı. ken festival komitesiriirektorüRonarak Emniyet Müdürlüğüne ({ötü 2 Eksiltme: 7/Mayıs/1964 Per?embe günü saat 16 da Ankarülmüştü. Şimdi, tstanbul poli«i Cumhuriyet 4830 bert Fevare Labret. «Filim endüs ra Yenişehir Karanfil Sokak No: 62 de Devlet Üretme Çifttrisinin gençlerin elinde olması bir nin himayesine alınan çocuk, aniyimserlik havası yaratıyor» deliklen Genel Müdürlüğü binasında Yönetim Komisyonunca kanesi Mürüvvet Bozkurt'u polisle miştir. palı zarf usulü ile yapılacakt;r. beraber, dün aksama kadar aramış (Spor sahifemizdeki bilmecenin halledilmi; sekli) ve bulmustur. 3 Bu ışlere aıt eksiltme evrakı her gün mesai saatlerl 1 Bugün festivalde gösterilen bir çinde Ankara'da Genel Müdürlük Yapı îşleri Baş MühendisliBrezilya filminde bir köpeğin vuYine dün Sirkeci Garında trafik Istanbulda. bir Amerikan fabrikası için, çok büyük, tamamı ği ile Acıpavam ve Dalaman Devlet Üretme Çifliği Müdürlükrulup can çekişmesi bütün'eleştirpolisi tarafından bulunan Günnur boş. kapalı depo, peşin bedelle aranıyor. r lerinde eörüleoılır. mecilerin sinirini bozmuş fakat. Bozdağ adında bir ktz Emniyet Sultanhamam Gürün Han 499 ANADOLEMLÂK 22 74 74 filmin rejisörü köpegin sadece rol Müdürlüğüne bırakılmıştır. Ho4 Istekliler gerek tek kişi veya tüzel kisi olacaktır. öyaptıgına ve aslında sağ "lduğuna pa ilçesinden olduğunu söyliyen zel veya tesçıl olunmamış ortaklıklar kabul edilmez. dair teminat vermiştir. Yarışmaya Günnur, «Beni Hopadan bir amGumhuriyet 4â21 5 Eksiümeye girebılmek için: tsteklilerin kayıtlı bulunkatılan bu Brp?ilya filmini sevredugu Ticaret üriasından halen faaliyette olduğuna dair 1964 yı ca getirdi. Babam ona vermişti bedenlere kuzev doğu Brezilva'nın : Sonra beni bir otomobile binlı Ticaret Odası belgesı ile usulü daıresinde yukarıda A ve B ni. SEYİR VE HİDROGRAFİ DAİRESİ kuraklığından kaçan bir ailenin ı dirip büyük binanın yantnda bırafıkralarında belirtilen geçici teminatı vermeleri; ; karşılaştıSı süclüklerden çok bu kıp kaçtı» demiştir. Günnur'un duBAŞKANLIGINDAN BİLDİRİLMİŞTİB İngilizce Türkçe StenoDaktilo, dosyalama sis6 Isteklılerın en geç 4/Mayıs/1964 Pazartesı günü saköpeğin çektiöı an tesir etmiştir. rumu da polis tarafından ineelenat 17 ye kadar dilekçe ile Genel Müdürlüğe müracaat etmeletemlerini iyi bilen, tercüme yapabilen, tecrübeli, mektedir. ri (Telgrafla müracaat kabul edilmez) ve dilekçelenne yukarı25 ilâ 40 yaslarında, en az lise mezunu bayan Traflk kazalan da (A ve B) fıkralarında açıklanan miktarlarda BayındırlllS sekreter aranıyor. Hâl tercümesi ile birlikte 5 ve 8 mayıs 1964 tarihlerinde 09.00 İle 17.00 saatlerl arasında Orhan Öztrak Baştarafı 1 inci sahifede Bakanlıgı eksiltmelere ıştirak yönetmeliği hükümlerıne göre yazıh müracaat P.K. 208 BEyoĞLU. aşaSıria sınırlan bildirllen saha lçinde seyretme demırleme. avan ortaokul öSrencilerinden Ahbu eksiltmenm ılânı, tarihinden sonra alınmıs banka referans Baştarafı 1 inci sahifede tanma ve bu sahanın 1000 metreye kadar olan yüksekliğı can met Çalışkan, Bacdat istikametimektuhu, piân, teçhizat, tiahhüt, teknik personel beyannave polisin üzerinden alınması için ve mal emntven hakımınıi.Tn tphllkelidir ne gitmekte olan Toros ekspresiCumhuriyet 4806 melennı ayrıca bu ışlerın teknik öneminde bir defada KOO O l.Ov rte Adalet Bakanlığı ile temas kunin altında kalmış ve feci şekilde ulmuştur. Tebligatlann posta ile liralık bir isı yapmış kabulünü yaptırmıs veya denetlemis olezilerek ölmüştür. /apılmasına çalışılmaktadır.» duğuna dair resmı daırelerden alınmış vesikayı ekliyerek bu 1 ıncı ookta: E5912 nolu ts kenderun fenerınden 2 U derece 5 Feci kazadan dolayı ekspres bir lslerin eksiltmesıne iştirak belgesı talep etmeleri lâzımdır Bakan daha tonra bilhassa lsve U mil mesafedeki arzı: 36 derece 35 dakika müddet tphir etmiştir. •anbul teinde vaygın bir şekilde kuzey. »ulüt 36 derece 08 dakika doğu olan nokta 7 Eksiltmeye ıştırak edecekler tstenilen belgelert. teklit 1 60 ki )! varalandı faaliyet gölteren ve ekserisinin sa2 ncı nokta: Arzı 36 derece 42 dakika kuzey. Tulü 35 derece 58 mektupları ile birlikte eksiltme şartnamesınde yazılı olduğu îzmir. 2 (a.a.) Nevzat Gıilbay' oıksllların bannağı haline çelmiş dakika dogu üzere ha'.ırhyarak eksiltme günü saat 15 e kadar makbu* karn idaresindeki kamyon, önceki olan «Sojyal Kulüp» adı altındaki 3 üncü nokta: Arzı 30 derece 33 dakika kuzey, Tulü 35 derece. şılığında Eksiltme Komısyonu Başkanhğına vermiş olmalan Taş, mozayik, musamba yer silicisi azı romatizma ve •tumar yuvalanna da temns ede;ece Tuzladan CiS'iye işçi götürür 45 dakika doğu gerekır. siyatikten kurtaracaktır. ek: ken devrîlmiş, 60 kışı yaralanmış4 üncü nokta: Arzı 3 i derece 26 dakika kuzey, Tulü 35 derece f Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Idare thaleyi Türkiye Genel Satıcısı: tır. • Faaliyette bulunan bu tip ku54 dakika dogu yapıp yspmamakta serbesttir. GÜR TİC. ŞTİ. BankaJar Cad. Ulus Ankara i iıüpler için Maliye Bakanlığı ile gö DKNİZCİLERE VE HAVACILARA ÖNEMLE TEBLtG OLUNUR, Hastaneye kaldırılan yaralılar" Irüşülmüştür. Bu kulüplere vergi dan 6 kadınla, 5 erkeğin durumu Heris 3069/4825 i: (Basın 6223 A. 3495/4801) Uahakkuk ettirilecektir.» demişür. (Basın 6257/4800) ağırdır. I Güney sahillerimizde büyükf § turistik yatırımlar başladı | İstanbttl Daktilografi Şampiyonası dün yapıldı 1UKANİSTA\ Türk • Alman Ülümü bekleyen adam İTürkiyede 25 bin kişiyel I bir eczahane düşüyor | U THANT DEVLET URETNE CİFTLİKLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN HÜRMÜZ HOROZOĞLU DEPO Satm Alınacaktır KOC HOLDİNG A.Ş. SEKRETER ARIYOR üenizeiiere ve havacılara 45 sayılı teblig DOĞU AKDENİZ ÎSKENDERUN KÖRFEZİ S E V Sİ L
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog