Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

ALTI CUMHTJRİYET S Mavıs 1964 Âdolf Hitler ve Hitler devrinin psikolojisi... i Olümünden yıllar sonra «Adolf Hitler» ismi İ yine ortaya çıkmış bulunuyor. Bütün dünya i mağlup «Führer» den bahsediyor yine... Hitler devrrvle ilgılı bır nıha\et \aslarımızı sorda. Tafıkra anlatırlar \lman\a nısma torenı sona ermişti. Çıkvı zıvaret eden bır lngrıli tık. ze sormuşlar tki ?un sonra bır arkadaşımla Nasıl bnldunnz orasını" bırlıkte çafrıldım \rtık görevı Fevkâlade Sır, demış me baslıvordum Hitler avaktsyIneılız. Adamlar çok na dı Karanlık bır vuzu \ardı. muslu. çok akıllı ve kovu Goztrrınde, ncoz ı,erçe\elı bır nasvonal sosvalıst Ama ne sozluk tasıvordu Gosterdıği ver vazık kı bnfiçozellık bır a ler e urkerek oturdnk Rıze «h«rava gelmıvor Namoslu ve vecanlanma\ın ve hatâ vapmak akıllı olan nasvonal sosva tan korkmavın» dedı «benım de lıst değıl Akıllı ve nasvo vaptıSını pek çok hatâ var na! sosvalıst olan namuslu sonra sordu deeıl. Namusln \e nasvonal Hazır mısımz? sosvalist olanın da aklı vok Hazırız. Savaş «onrasmda \lman\anın Başlavın övlose «Bü>uk halını goıenler vukarıdakl fık Mman mılletı » rava hak \erdıler Değıl yalnız Sovlevinı vazdırırkfn avak\lmsn\a\ koskncı Avrupav ı tavdı vf dolısıvordu Tazdırmaler Dıkkatlı olun ve her hangı bır 5ikâ\ptınız olursa doğrn bana gelın tşte du=unceh ve mujfık Hitler Dahı (' ı masmun ıin.ıl Sanat eleştirieileri fena Mr oyııııa geldileı**.. Zayıf anlarında Hitler Tarıh 20 Kasım 1944 Saat SP bahın be=ı Berbat mı berbat bır hava Hı'ler Prusvadakı Karargahı terke hazırlanıvor Kızıl Oraunun *op «e* lerı ıv ien ıvıve duvulmava baslamıs tı Uv ku«uz Karargah «ubavları \arı kapanık gozlerle emırler \agdırı\or \e emır erlerı gerek lı eşvavı dos\alan ozel trene etıştırivorlar Hitler bu volcu Iuğa umutlannın çogunu gerıde bırakarak çıkmaktadır Son iun kımsevle konuşmamıs eskı ve kuçuk vatağına oturup duşunmuştur O anlardan bırınde kendısıne Rusların ılerledığı h iberı verıld Hitler gozlerını iıktığı karanhk Prusva hav açın lan avırmadan baSınr «Onlar nsan de^U ınsan değıl onlar ^ •a steplerının •v havvanları Ben \vruDa'nın şerefı ıçın ça»pışnorum Zafermızı hıç bır de zer karşılıvamaz Davanmah ve elıtıızdekı butun ımkanlarla a vaşmalıvız J. Öze! trenın ' emek# «alonun da oturan Hıtlerın vu?u kırış kınştır Sesı ancak bır fısıl tı halınde çıkmaktadır Dakı kalar geçtıgı halde venıeğe u zanmıvan elı masanm ustund» dır \e tıtremektedır Her sev ınsana bır turbede olduğu hı«sını vermektedır Hıtlerın du dakları arada sırada bır şe\ 'ovlemek ıstermısçesme kıpır dar ardından \ıne kapanır Son ra bırden konuşur « Şu benım ses tellerındekı polıp ıçın amelıvat olmak Istı vorum \melıvat tehlıkelı dejıl mis ama ınsan o sırada sestnı butun butun kavbedebilırmisj» Sesını kavbetmek îşte Hıtle rı en çok urkuten şev öteden Martın Bormann atılır Bugunlerde halka gorunseiı? fena olmaz Savm Fuhrerım L/un zamandır sesıni7i ısıtmedıer Havatta olduğunuzdan bıle «uphe edenler var Hitler, zajıf bır sesle cevap verır Konuaacak zamanım vok Şımdı du<unup kararlar vermelıvım Hem ne sovlıvecegım hnlka" Hele bır başarıva ulaşalım da Işte zavıf anlarındakı Hitler aıımızdan kurtulduğu ıçın doğrusj memnunum Fakat gıder de Ingıltere veva Fransa'dan \ardım ıstemeve kalkışırsanız, \lman Hava Kuvvetlen gucunu butun dunvava gostermekten çe kınmıvecektlr Yash dev let Ba«kanı, Gorıng ın ozlerını dınlerken fenalaşmıştır ve olduğu vere vığılıverır Korıdora fırlıvan Gorıng • Dr Morell, Dr Morell Nerede bu doktor'» dıve bağırmaktadır Morell vetışır ve Hachava kalbı kuvvetlendırıcı ıgne maymun olduğu anlaşıldı Her şev îsveç gazetelerınden şısında bulundugunu ınKar etmı cızeaı gıbı, gozlere sunmasmı bıljmıştı O, açıklammını vapamadığı bırının, sanat eleştıncılerını «Ba\ordu har Sergısı. ne çağırmasıvle baş Sergıden çıkanlar ka'eme sarıldı mii ola>'aıı adeta her renge bır ladı Sergıde Fransız cspontanecı bu vaman ressam hakkındakı go sembol \ererek fırçasıv le bıçımlen ler» ının 54 parça eserı ver alıvor ruşunu kağıda ısledı Ertesı gun |dııı\or v,e tuvah ınsan duşuncesıresmın nın deger vaıgılarıyle ışlnordu du Doğ'usu sanatın ne demek ol ku gazeteler dergıler vurnurta Hatta bır eleştırıcı aslan pa>ıduğunu bılenler ıçın kaçırılır bır sanatlısını sanatsızını şolen değıldı bu Nıtekım sergımn nın tasesıvle ba\atını avırır gıbı nı kendıne çıkarmak eregıvle daha açılışında eleştırıcıler tam kadroy a\ıran kışılerın «dokturme» lerı\ da ılerı gıtmış \e bu buvuk ">anat İ la bov go^terdı Ve daha orada \a !e doluvdu Pıerre Biassau resım dehaMnı uç M once Parıste tapılan fıskoslarla, en başanlı e de veovenı ufuklar açmak vetene nımış oldugunu en çekıcı cumleserlerle behrlendı Pıerre Brassau gınde bır =anatkardı Ruhunun en Uerle anlatmıştı gaze nın nun taDİolarına dı\ecek voktu Hıç gınlıklerınden taşan hevecanı bır Fakat da\»t «ahıbı kımse, yenı bır sanat dehası kar renk dalgası halınde bahar mu srtDtısı aı,ıklama ortahSı bırbırı ne kattı Eleştırıcıler e\ lerıne ka panmak zorunda kaldı Hele genç .«anatçı (') \ı uç \ıl once Panste ikeşfeden (') eleştırıcı fenahklar geçıruordu Çunku \apılan açık lama\a gore Pıerre uç wl once doğmamıştı bıle fş bu kadaria «al«a belkı ıkı \asında bır kuçu gun koca koca adamlan yanıltma iı olaganustu bır şev savılmaz «aferın >avruva» der geçılırdı AnYenı ucuzlatılmiş fıatl.ırı ıle cak bu kuçuğun, ışlerı berbat et^en kuçuk (') bır ozelhğı daha PİRİNÇ ÇUBUK, PİRİNÇ PROFİL \.ardı Insan olmaması \e ımıhteht Evet dunjanın ışıklarını ılk de fa 1962 vılı baharında bır ha\va ALÜMİNYUM VE BAKIR PROFİLLERİ nat bahçe'îinden goren Pıerre ın«an degıl maymundu Şakacı gaPİYASAYA ARZETMİŞTİR zetecılenn elıne duşmus \e elıne Büro te Satış Mağasasıı tutuşturulan fırçalar, onune surulen bo\alar!a o\narken başına Bankalar Caddesı, Yanıkkapı Sokak 1 • 3 • 5, Tel 44 46 21Z234 bunlar gelmıştı Buna benzer başka bır olav var anlatahm Faal 3345/4819 Stockholm'da açılan bir sergıye katılmak amacıyle, ressaroın bın ıkı tablosunu sanp sarmalıvarak SEYIR VE HIDROGRAFI DAIRESI posta\a verıvaa" ı Degerlendırme jurısı hep sanat profesorlennden BAŞKANLIĞINDAN BILDIRILMIŞTIR fılân kurulu Nev«e, eserlennın kabul edıldıjını duvan sanatçı kal kıp sergıvı znarete gelıvor Ve ışte o 7aman \apılan fecı bir \an11 12, 13 14 ve 15 ma\ıs 1964 tanhler rde 09 00 ıle 17 00 lışlık ortS\ a çıkı\or Meğer r " e> saatlerı arasında aşagıda sınıı'arı bıldırılen saha ıçınde sejıet«am e«erlerını sonderırken ıedeme demırleme, avlanma ve bu sahanın 12^00 metre\e kadar lenmekten korumak ıçın fırçalanolan \ukseklıgı can \e mal emnnetı bakımmdan tehhkelıdır nı temızledığı ıkı ma^onıt (bır tur K*R\DE\IZ ŞILE VE KFFKEN AÇIKLARI kontrplâk) parçasına "îarmışmış 1 ncı nokta E 5832 No lu Şıle fenerındn 349 derece ve 12 Sergıve ahnanlar da bu masonıt mıl mesafedekı Arzı 41 derece 22 dakıka kuzev parçalarıvmış Ası! resımler^e ambalaı malzemesı anılarak bır tulu 29 derece 34 dakıka doeu olan nokta ko"!e\e atılmı* 2 nc» nokta Arzı 41 derece 33 dakıka Kuzev Tulu 29 derece 34 dakıka Dob'u 3 ncu nokta Arzı 41 derece 33 dakıka Kuzev 1962 de geçen \ukarıkı olav proTulu 30 derece 03 dakıka Dogu fe<;orlen ha\lı guldurmuş fakat bueun «ınırlerı profe";orler kadar 4 ncu nokta Arzı 41 derece 22 dakıka Kuzey aslam olmıvan veva gulmeM cıdTulu 30 derpce 03 dnkıkı DOETU dıhklerıne vedıremuen eleştırıcır DEMZCDLERE VE HAVACILAR \ TEBLİĞ OU NX*R ler bovle davrannıyorlar Ge)«n = (Basm 7139 4799t haberlere bakılırsa şakavı \apa nı sahtekarlık vukurnuvle mahke meve \erecekler \e duştuklerı tuzaktan bovlece snrılacakiarmıs Fakat nıavman da ol«a bır sanatç nın takma ad kuüanması va^ak olmadıgına gore on'arın mahkeme Yarımca Gubre Fabrikasmdan muhtelıf mahallere sevk ettikapı=mdan elı boş doneceklerı ranlecek olan 10 000 ton sun'î gubreye aıt naklıve şartnamesı hathkla sovlenebılır Galata Rıhtım caddesı No 7 de Yollama Servısındcn \e AnNe olursa ol'un du'enlenen talya, AnkaraGazı, Aydır Eskışehır, Sakarja Bolge Mudurprogram başarıva ulasmış ve bır luklerınden tenun edılebılır takım «dahı> lerle bırhs'e ınodern resım hatırı sa\ılır b'r 'larbe veTeklıf verme muddetı 7 51964 perşembe gunu saat 12 00 ye mıştır Artık Fran'izca Latınce kadardır kelımeler \e bıvolojık pıkolo]ik Kurum 2490 sayüı Kanuna tâbı olmadığından ıhaleyı yacevherler'e durumu kurtarmak da î pıp yapmamakta veva dıledığıne vermekte serbesttır ışın meraklılarına kalnor 1 TORKIYE ZtRAÎ DOVATtVl Not Modern resmın mavmunlar | ISTANBUL BOLGE kolunu \aratan Pıere n tablola n ortalama 1000 er Urad'i'i alıcı (Basın 7138/4802) bulmaktadır "Bir resım dehâs ı,, nın Vahşî ve vicdansız Hitler 1H38 vılındavız Berlm Spor Saravı «heıl heıl» seslerıvle ınlemekte ve se ler bırer çığlık halını aldıkça Hitler Sudetlen I ı Vahşı \e \ıtdansı/ HHİer torende l vangın verıne çevıren adam a «ı bıtınce kaÇıdı makıneden çıcaba delı mıvdr Olup bıtenlere kardı okudu ve bize «ıvi vazbakıp bovle bır sonuca varmak mışsınız» dedı gerçekten rahatlıkla mumkun Bir oijle uzerı obur arkaoluvor N'ıtekım Hıtlerın ozel daşlarla, bekleme odasında otudoktoru Theo Morell onu bır • bevın grıpı» dolayısıyle tedavı rnvorduk Fuhrer ansızın lçerı ettığını açıklamıştır Doktorun çırdı «Rap» dıve avağa fırladık «bevın grıpı» olarak tanımladığı O hatırımızı sordu ve vumuşak hastalık bır beyın zarı iltıhap bır tavırla şunları sovledi lanması olabılır Bovle bır ıHı Çok gençsınız Burası haplanmanın bevınde bıraka bır ara durdu burası erkekle rağı aksaklıklardan soz edllebı dolndur. \ e bu rrkekler askerlır Avrıca, kabul etmelı kı dırler. Bıldığınız gıbı askerlecepheden venılgı haberlen gel rın kadınla teması azdır. Bu bameve basladıktan sonra «Sevgılı kımdan sızlerı rahatsız edebilirFuhrer>ın normal davranısları da hatırı savılır olçude se>re!*leşmıştır Hıtler 1,75 bovunda 80 kılo agırlığında mav ı gozlu bır adamdı Saçları kestane rengınde>dı Hafıf kambur v urur, adımlarmı belh behrsiz dışa doğru atardı \lkol sıgara ve etten nefret eder genelıkle sebze ver ve ma den suvu ıçerdı Onu vakından tanıvanlar kendısınde ıçıçe bır takım kısılıkler olduğunu belırtmıslerdır Şımdı bu kısılıklerın bır saç belırtısını, ozetle gozden zeçırehm Denizcilere ve Havacılara §0 Savılı Tebliğ Düşüoceli ve müsfik Hitler Ozel eterı Traudel Junge Bız on sckreter, 1943 vılın da Berlındrn Doju Prnsva'da kı Gencl Karargâha «onderıV dık. Gece v arısına doçru ıkı emır erı bm Fuhrcrııı bulundugu \ere eetırdı Gırdığımız bına nın vuksek beton duvarları bomhostu l zun korıdora açı lan kapıların bolluğu hemen go7e çarpıvordu Bır hızmetçı vanımıza vaklaşarak Fuhrer'ın henuz kopesını dovurmakla mes gul olduâunu ve beklememız çe rektıgını bıldırdı \z «sonra ıçerı alındık Genıs calısma ma1asmın basında oturan Fuhrer kalktı hepımızın elını avrı avrı sıktı nerelı oldugumuzu da ha once neler vaptıâımızı 10.000 Ton Sun'î Gühre Naklettiriiecektiri : Hitler ve Kadınlar Hıtler çok defa kadmlarla ıleı<!i olmıv an bıı kışı olarak tanmmış veva *anıtdmıştır Onun hemen outu^ gunleıını bırl kte geçırdıgı E\ a Braun la olan ılgısı bıle ancak 1945 te açıklanJ mıştır Nazı Almamasının sevgıl Funıeıı avrıca veğenıvle' de çok meşgul olmuş ve «Adolf Anna > sı g^lının attıgı her adımı dıkkatle ızlemıştıı Butun bunlardan baska Hıtler e savgı duvan ve onun volundakı dıkenletı avıkhvan pek çok kadın vardır Kısaca sovlemek gerekırse kadınsız Hıtler duşunulemez > Hıtleı kastederek «Almanların oturduğu he" ver Mraanva nındır» demektedır Nıtekım bu sov levden sonıa geçen kısa bır zaman ıcınde Sudetler elde edılmış ve Slovakva Almanva'nın desteŞınde bdgımMz bır ulke kıhgma burunmustur Çekoslovakva Dev let Baskanı Hacha Hitler le goruşmek uzere Berlın e gelır Yaşlı ve kalbınden hasta olan Başkan sıvah mıgterlı SS'leT arasından geçerek Hıtler ın beş metrelık dev bır kapının aı,ıldıSı mukellef çalısma odasına gırer Hacha Çeklerın kendı ulusal havatlarım surdurmek konusunda dılekte bulunmaktadır Hıtler butun talakatını toplıvarak so?e C rısır Ordulanmız bu sabah §aat altıda Çek sıııırianna «ırmıstır Nizın ıçın ıkı ıhtimal var Bırıncı sı savaşmak Bu takdırde bır Çek taburona karsı, bır Mman tümenının rıkacaŞını hesap ttmelısıııız. Ikıncısı ıse dunımu olduğu eıbı kabul etmek. Durumn olduîn tıbı kabul edersenız ben de Çeklerın kendı kendını v onetmesı konusunda anlayışb davranabılırım, Hacha sordu Ne v aDabıl'rırrT , Kan dokülmesını ıstemıvorsırın Praç'a teleton edın ve hukumetınıze Mman askerlrrı ne karsı zor kullanılmamasını hıldırın. FaVat Alman askerlerı telefnn hatlarını tahrıp etmıslerdır Hıt ler'ın tercumanı Alman Ulas tırma Bakanı'nın vardımına baş vurarak Prag la bağlantı kurmava çahsırken Gorıng Hacha \ a şunları sov ler O guzel başkentınız uçak hır anvnda ™ ler vapar O telas arasında vaş ~ lı adama «Çek halkının ve ul ~ kesının kaderını Alman Jmpara ^ torlugu Fuhrer ının elıne te» ^ lınr ettıgıne daır» bır belge ım S zalatırlar Hıtler çocuk gıbı se = vınçlıdr Sekreterlerının odası Ş r\A kosar onlardan bırer opu Ş cuk ıster Öteden Dr Morell X • Allahtan zamanında vetıştım» ~ dıve ag'inı dçacak olursa da E sozierı kevıfle gulen Hıtler ta ^ rafından kesılır «bırak Allah S a^kına doktor» der Hıtler «vaD Ş 'ı^ın ığneler adamm gozunu ov ^ le açtı kı az daha elınden ım Ş 7a alamıvacaktık » ~ tste v ahsı ve vicdansız Hıtler 2 Rıvavet ederler kı bır 5 çun Hıtler halkın kendısı S hakkında neler dusundu{:ü ^ nu ofrenmek ıstcmış, bası ~ j na bır peruka geçırmı», vu = zünc bır sakal uvdurmuş = ve volda rastladığı ılk ada ~ ma sormuş ~ Fuhrer hakkında ne E dnsunuvorsnnnz? ~ Adam Ş Vallahi demis, btırada ~ ««ovlıvemem, Olnrdu olmaz Ş dı derken, çıkmaz bır soka ga gelmış ve orada bır otel ~ odasına dalmışlar. Adam = kapıvı kılıtlemış, vatafın E alt\nı araştırmış, gardrobu E karıstırmıs, telefon tellerı E nı v oklamış. Sonra Hıtlerın ^ kulağına eğılerek = Ben Fuhrer'den yana = yım kardesım demış. Butun bu sovlenenlere ~ bakıp Hıtlerın ve Hıtler E devrinin anatomı patalojı E sı konusunda çıkarımlar E vapmak guç savılmasa ge E rektır. E Dünya çapında şöhreti haiz HAVAGAZI VE BUTANGAZI FIRINLARI hem bütan hem de havagazı ile çalışabilir yüksek randımanlı, pratik ve modern gösterişlidir. Termostatlı olduğundan istenilen sıcaklığa göre ayar edilebilir alev emniyet tertibatı, ani parlaınayı onler kapak açılınca otomatik olarak yanan lânîba fırının içini aydınlatır mevcut cam kapak sayesinde fırın kapağını açmadan pişırdiklerinızin kontrolü mümkündür înfrarui ışınlanyla çahştıgından ızgaralannız ateşte pişmiş gibi nefis olur BÜTÜN BUTANGAZI TEVZİ FİRNÎALARINDA ARAYINIZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog