Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

3 Mayıs 1964 CUMHTJRİTET BES İlllllllllllillll James Bond » tekrar beyaz perdede IIIIIIIIINIIE Sean Connery " Altsn Parmak „ filminde Honor Blackman ile oynuyor 1 Daha derli toplu olur Taş kıtlıgına doğru Dilde arıcılık Garip tabiatlı dostlarımız Yarıda kaldı Daha derli toplu olur vsmet Pasamız, yerynsâ Basbakanlan arasın* da, zannederim. ilk elarak. yepyeni bir nsnl çıkardı ortaya. Her sabab çezmeye çıkıyor, \t hemen her sabah. bn gezme sırasında, gazeteeilere beyanat veriyar. Simdive kadar vürürlıikte olan usul Basbakanların basın toplantılan terttplemeleriydi. Hattâ bazıları (Amerikanınki gibi) konusulacak bir sev olsun, «1013510 baıı gıinlerde gazetecileri toplarlar. Çânkâ. nasıl bir gazeteei ber zaman soracak bır sev balarsa. bir basbakan da her zaman söylevecek bir sev bulur. Bizim Basbakan bu klâsik usulü altnst etti. llem yurüyor, hem konusuvor. Hani övle sakadan sevler de değil. Kıbrıs gibi. toprak reformu gibi, mali kanunlar cihi memleketin en miihim meseleleri hakkında konusavor. Diveeeksiniz ki, onlar beyanat defil, hasbıhal. Adına ne derse devin, bir basbakan sokaga cıkınca Başbakanlık hfiviyetini çıkarıp atmaz ki T»ni, gezmesini rahat rahat vapsa da, sövleyeceklerini basın toplantılarına saklasa. Galiba, daha volanda bir is alacak gibi. *** ram. Siz istediğiniz kadar «sözrnk» lâfım icat edin. Ayıp dejil ya,. Kullanamıyvram. *** Garip tabiatlı dostlanmız A merikalı dostlarımız da, s*n zamaolarda, " * b i r tahaf oidalar. Geçen gia Baskan J«koson, simdi bır harb ve ıbtılâl sahası olan Vietnam'dan bahsederken: Orada bütün milletlerin bayraklarım gârmek isteriz. demiş. Gerçi politika bir karsılıklı menfaatler dalaveresidir. Faraedin ki, kalktık, hrp beraber A letnam'a gıttik. Hattâ, yalnız Vıetnam'ı değil, batan l'zak Şarkı komüniatlerden temizledik. Peki bizim Akdeniz ne olacak? Yüzde 60 111ın (bu, valnız resmîsi) komünist olduğu bilinen Kıbrıs'ın huçünku kan \e revan ieinde bırakılmasına daha ne kadar se>irci kaluıaeak? Izak Şarkta bâtan batı dünvasının nMnfaatı var da Akdenizde hiç kimsenin bir seyi yok mu? Denecek kı, Kıbrısa Birleşmis Milletler askerleri geldi. Geldi ama «ne olursa olsun ates açmavınl» emrivle geldi. Bâyle asker «lar ma* Hiç olmazsa, rivil «iydirip, turist olarak yallasalardı. Elbette daha yakısık alırdı. Onun içın, Amerıkalı dostlarımızın, oteki milletleri bilmem ama, Vietnam'da Turk bayrağını epey müddet göremiyeeekleri muhakkaktır. *** «Gizli Ajan 067» nin jimdi be"yaz penfede jrni bir pai'tneri var. Televizjon filîmlerinde taıunan ha yeni partneırn a«h Honor Bfackman Honor, «Golıffîngers Altın Parmak > füiminde Wr karfm pilotfar frııpunun Ederi rolünü oynuyor. Ünlü yazar Iaa Fleming'm sürüldeyici casus Iıikâyelerinuı kahramaıu James Boa4 ba filin ile IKUBCU deta beyaz serdeye çıkmakta. Bir zamanlariB unlu aktoru Peter L*rre aastl seri fiKmlen•in kahramanı a>fctcr Moto» adı ile sinema merakhlarınm naüra TC •âfoalarma > erleşmişse, genç ve yakeıklı İngitiz aktoru Sean Connery de artık cGizli Ajaa M? James Bond» adı ile anılmakta«Dr. No» da Ursnla Anders, Rusvadan Sevgilerte» de Daniella Bianchi ile oynayan Sean Connery'ji «Altın Parmak» ta Honor Blackman il*birlikte sej redeceğiz. Honor Blackman. bu filmde James Bond'u koruyan bir usta judocu olarak Guzel aktıis Judo derslcrini Joe ve Doug Robinson kardeşlerden alnıış. Söylendiğine göre. genç kız kısa bir zaman ieinde iki nstasıtıı feirden tntnp jere vuracak olçıide basarı gosieriTriş, «Altın Parmak > filminde genç ve güzel Vir kadın artist daha karsımıza cıkacak. Filmin «fena kadın ı rotânü canlandıran Shirley Eaton filtmdr biçimli vücudunu tamamen altın yaldua bojanıaktadır. Bu ülmin. «Gizli Ajan W<« nin süksesİBe tar yenisui ilâve edeceğine muhakkak nazan De bakılmaktadır Nit*kim <Rııs\a'<ian Se\çilerle<. Kt Shirley Eaton'un vücudu cAltın Parmak altın yaMız ile boyanıyor filimi için Taş kıthğına doğru VvTeyse, patırtı fürüHü arasında, memleket A ' hir hacı daha kazanıh: Hacı Kasım Gâlek. Gitmis orada sevtan taslaraayı da öfrcnmi?. «Şimdi, div»r. baradaki sevtanlan daha ivi taşHar yerinde seytan herhaldr bir tanedir. Ona taslanuk kalay. Ama memlekettekiier *rle mi va! Şahsen. denizde ksm, bizim yeni hacı da se^tan. Aeaba hancilerini taşlarıcak? Meseli. kendi partisinin içindekıleri mi? Yoksa rakip paıiılerdekileri mi? Meelistekileri mi, Senatadakileri mi? Onan Adanada d» sevtanlan vardır, acaba, onlan mı hedef tutacak? Kemal Satırı mı, Snphi Baykam'ı mı. Turhan Feynağln'na rna? Banlar savmakla bitecek jibi defil. Dedim ya, denizde kum, Hacı Kasımda seytan. Hani, i.si tiddiye alırsa, hacımıza, butfin memleket tasiarı vetmiyecek gibi. Keske. gelirken, mübarek topraklardan üç dört çuval da taş getirseydi. Kaldı ki, bizzat kendisi de, pek zemzem suynyla > ıkanmışlardan değildir!. *** Yanda kaldı Jean Moreau. Sofıa Lorcn \e Greta Garbo Sinema ile il gili bir ankette: ı C' ııncr> (James Bond) cn yıl Ingiltere'de en fazla hasılat yapan filim olmoşta. James Bond, >âni Sean Connery, 1930 yılında Edinbnrçh'ta dunyava gelmistir. A&kerliğini bab.rive onbasısı olarak yaptıktan sonra insaat isçiliği \e muhafızlık \apmis, vonra bir tesadüf eserı olarak sahneve çıkmıs \t oradan da filim ficuranlığına ıteçnoiştır. «Donus \ok», «Kaplanın Hareketı», «Baska Zaman, Baska Yer», «Cehennem \olenlan> filimlerivle ufak rollere •"iktıktan sonra, «Anna Karenina» un adaptasyennnda eynadığı ilk inemli rclleri dikkatı çekmiştir, «Dr. No» filimindeki James Bond olündcn sonra böyük sükse \apnıstır. Fakat biraz evvel de söyleütimiz çibi, ona söhrete eristiren Kusyadan Se>gilerle» olmnştur, rjilindifi £ibi, bn filmin dış sahneleri tstanbul'da çevrilmis ve Connery bir süre sebrimızde kalmıştır. Greta Garbo, S. Loren ve Jean Moreau en iyi derecelerı kazandılar Mılâno'nun en buyuk gazetelerinden birı sinema konusunda dunya çapında bır anket yapmıştır. Bu referanduma çejıtli ülkelerin tanınmıs 41 filim eleştirmecisi katılmıştır. «Gunun en ıyi kadjn sinema oyuncusu kımdır » sorusuna gelen cevaplar, oy tasnıfıne gore, çoyle »ıralanmıstır: 1 Jeanne Moıeau \3 oy 2 Shirley Maclaıne 6 oy 3 Sophıa Loren 4 oy 4 Anna Magnani 3 oy 5 Ingrıd Bergman 3 oy «Gelmiş geçmiş en ıyi kadın sinema oyuncusu kımdır?» sorusuna gelen cevaplar şoyle sıralanmıştır: 1 Gıeta Garbo 2 Marlene Dıetrıch 3 Bette Davıs 4 Louıse Brooks 5 Francesca Bertini • En fazla beğenılen kadın oyuncu kımdır?» sorusuna gelen cevaplar şu sonucu gos1 2 3 4 5 Sophıa Loran 11 oy Brıgıtte Bardot 10 oy Ehzabeth Taylor 6 oy Dorıs Day 4 oy Audrev Hepburn 3 o\ Dilde arıcılık nizdekine benzer bir dil meselesi de Fransa** da patlak verdi. Bizim ulcma takımı nasıl Arap ve Aeem kelımelerinden sikiyetci ise, oradaki bir kısım yazarlar da «nedir bu dilimize •nasallat «lan lngilizce keliaaeler» di\e bası>orlar feryadı. Hattâ bir profesor «artık bunan Fransızcalıfı raransucalığı kalroadı» deyip dile yeni bir isim taktı: Franglais. Derken İngiltereden beklenmedik bir tepkî cıkaeeldi: Meger onlar da ktndi liflan arasına karısıp, ver tatan Fransızca kelimelerden »iki>etciymişlrr. Şimdiki halde bu munakasa. Fransaıun n»ı tngilterenin ieinde ayrı ayrı, sonra da iki meraleket arasında karşılıklı devam edip gidiyor. Hakikat sndur ki, zamanımızda, insanlar gibi lisanlar da birbirine karısmıstır. Banları avıklayıp, teraizleyip tam bir saf dil çıkarmanın imkânı yok. tmkânı olsa da lüzumu \ok. Falib Rıfkı Atav Üstadımızın bir hikâvesini hatırlanm. Bir Türk Mısırda ^olann sasırmıs. Adam Arapça nilmivor. Talnız bir köpröden geçmis. O köprüyfi bulsa gideceği yeri de bnlacak. Köprönün Arapçası «cesr». Rastgeldigi Araba «Cesr? Cesr*. diyp sorar, fakat bir türlü cevap alamaznus. Nihayet bir kâğıda bir dere resmi yapmıs, üstüne de bir köprö oturtmns. Bunn çören Araplar «Ha . Kupri, knpri» diye ba^ırmıslar ve bizimkine \olunu gostermisler. Meselâ, demindenberi hrp «kelime» diyo n i z i m Tekelin meşhnr «Kahve Bnlma He* * veti» haftanın miıahî saheserini teşkil etti, ve bötün arkadaslara bol bo! alay mevrnu oldn. Hâdiseyi bilirarsvnuz: Memlekette kahve dariıgi var ya, Tekel tdaresi Iram» onlemek için bir heret karnp, diyar divar dolastırarak, kab.ve bnlmava volladı. Evvelâ Beynıt, orada balanuzsa Trieste. «rada balanassm Haabmrc ve daha bilmem nereteri Avol, her verde takım takım Konsoloslnklar, Ataselikler durnrken, hattâ tadece «sizlerde bize verileeek kahve var n»ı% dive birer telefan çekmek varken, bu basit is için bir hevet yola çıkarılır mı?. Kimdirler, nedirler, seyahat etmek için na<iil da kombinezonlar nydnruyorlar, dogrnsiı hayrettir. Ama, bır haber, ilk iskele olan Bevrut'ta fiç >Sz ton kadar kahve bulandaga mujdesini cetırdi. Bana ovle gelir ki. e^er vavınlar, alavlar a\vuka çıkmasavdı, o hevet, Çin maçine kadar gider de. gezer gezer, yine bir dirhem kahve hulamazdı. Belki de izini, adVesini bile kaybettirirdi. Bereket, bu sefer, isi başında yakaladık. *** Haftanın iki yabancısı İki klsi konasayor: Benim karım öyle miyop, öyle miyop ki, iki adım önünde bir inek olsa seçemez. ,,;P bir sev degil. Benim karım öylesine miyap ki, katiyen karsan kalemle yazı yazamaz. Ne munasebet?. Çünku, bir taraftan yazdığını, öbür tar raüan barnayla siliy«r. • Bir barda, masterilerden biri kotnsnsuna döner: Ç»k tahat, der, siz nep aynı zamanda iki viski birdrn ısmarlıyorsanuz. Neden •? Anlatavım. Ben bir viski içince derhal baska bir adam oluyorum. Ve o başka adama öteki viskiyi ikram ediyornm. (France Dımanche) Honor Blackman, kemüsine Judo ösretea bocalan Kofatasoa kardeşleri yere çarparken Jlllllllllllll! S == =5 =~ SS ^S = SE = ~ ^S = =: VARLIK YAYINLARI YENİ KİTAPLAR VARLIK YAYTNEVİ bu aj 5 kıtap çıkardı : Behcet Neeatigil: Edebıyatımızda Isımler Sözluğu. Genışletılmış yeni baskı, 5 lıra. Eflâton Cem: Âşık Garıp, 3 lıra Tevtik Fikret, Hayatı ve Eserlerı (Y. Nabı) 2 L. F. H. Burnett: Kuçuk Prenses, çocuk romanı, 2 L. îifit Genç (Macar Masallan) 1 lıra. Yayın Hayatı ANIL YAYINEVİ SUNAR Prof. Dr. Zeyyat Hatıbofln : * Turkıyeds Bankacılık 20.00 * Mahyet Muhasebesı 20.00 * Iktısat llmının Esasları 20SSO •k Işletme Fınansmanı 15 00 * îşletmelerde Yatırımlarm Planlanması 5.00 * Muhendısler tçın Malıvet Hesap ve Tahlıllerı 750 Prof. tllken: Sıyası Partıler ve Sosyalızm (10 00) Aşk Ahlâkı (12 00) Lacombe: Demokrası Buhranı (750) Borak: Ataturk. Gençlık ve Hurrı>et (7.50) Ataturk ve Dın (5.00) Palmade : Karakter Bılgısı (5 00) Ozgül: Ru>a Yorumları Ansıklopedısı (12^0) Evrimer: Bu Dunya Bojledır Iste (500) Doç. Arknn: Şahsıyet Psıkolojısmde Çatısma (12 50) Intıharın Psıkodinamikleri (21.45) Doç. Batuhan: Batıda Tolerans (10 00) Prof. Kösemihal: Sanat ve Duşunce (3 00) Prof. Batıman: Balat'lar ve Şiirler (12 50) Doç. Türkent: Kadın Ruhu ve Kadında Cınsî Hayat (10.00) Prof. Kaplan: Şiır Tahlilleri <12 50) Prof. Karatay: Odyolojiye Giris (10 00) Prof. Egeli: Klınikten Notlar (10 00) Doç. önen: Khnıkte Su ve Elektrolit Metabolızması Bozukluklannın Esaslan (10 00) Avbay: Karsılaştırmalı 1961 Anayasası (15.70) Sarıoğlu: Uygulamah Beledivecilcr K'tabı (15 00) Mutnk: Plânlama Konusunda Tenkıdler (3.00). Ödemelı gonderilir. Katalog isteyiniz. ÖZGÜ YAYINEVİ YAYINLARI EGÎTÎIH ENSTtTÜLERl R E HBE R 1 Eğıtım Enstitülerınde okunıak ıstıyen oğretmen okulu, h~e mezunları, dışardan bıtırme, oğretmen muavınlıği ımtıhanma gırecekler ı^ın hazırlanmıstır. 10 mayısta çıkacak rehberde her turlu bılgı vardır 250 kurustur = = ! ' Kadın Psikolojısi 3lr0 kurus • Genç Kız Psikolojisi 600 • Şah«ıiyet 500 * tnsan Dramı 500 * Erçenin Gelişımi 700 • Çocnğnntızn Tanıyor mnsnnuî? Serisi. 60 kıtap Hr, bırı 50 kuruş • Insanın tçvüıfi 50fl * AIın Yazısı 500 • Basanlı Öfrctmen 250 * E|itim, Ö^retim Meselelerı 350 * Cinsivet E?itimi * Askın Psikolojisi. ÖZG€ YAYINEVİ Emekhan, Cafaloğlu. Posta K 1131 ÇİĞIR KİTABEVİNİN ÇEŞİTLERİ • AFRODİT, Üçuncu baskı, Mıtolojık. nefis bır kapak, yazarı: Pıerre Lois, 350 kuruş. • Buyuk alfabetık Rüya Tommları Lâgatı, Muhıttın Arabiden. Her gecenın ruyası, her gunun talıhı, her ruyanın yoıumu ve yıldızname nıyet kuyusu. Fıyatı 25 hra • SOSTALİZMİN ÖZt, A E. Schaeffle. Sosyalızm hakkında guzel bir tahlıl, 3 hra. • BtLlNMtYEN TARAFLARtYLE ATATÜRK. Yazarı: Nızamettın Nazıf Tepedelenlıoğlu, 4 lıra. • İLÂNI HÜRRİYET %e Sultan II. Abdulhamit Han, >azan • Nızamettın Nazıf Tepedelenlıoğlu. 250 kurus • SOSYALÎSTLIK YOLLARI Ve Tfirkiye Gerçekleri. Yazan Cemıl Saıt Barlas 3 lıra • ANITLARI VE TARlHÎ ESERLERİYLE ISTANBLL. Yazan Nıyazı Ahmet Banoğlu Istanbuldakı camı, çeşme, muze, saray, âbıde, koprü, kilıse, v.s. hakkında tarıhî ve turıstik bılgi. • YAKACIK MEKTUPLAR1. Yazan • Mahmut Yesari, 250 kurus. • ISTANBUL Teknik Üniversitesi Giris tmtihanı Snalleri 1936 1960 ve Bazı Suallerin Çöıümlerinin Neticesi Giriş Kılavuzn. 4 lıra. + SÎYASt, Içtimai Ve Felseli Vecizeler. 250 kurus. Ödemeh gonderilir. Kıtapcıya O o20 tenzilât yapılır 10 lıradan az sipanşlerde posta nulu gonderınız. Her turlu ne'srıvat odemch gonderılir l«teme adresı: YENİ ÇIĞIR KITABEVt Sahaflar Çarşısı No. 11 BEYAZIT ISTANBUL • HIDIR ÖZDAG'ın FERHAN BOZKURT ŞTİ. AY YAYINLARI TÜKENİŞ Şıırler Hamdi IŞIKLI i SS =S S ~~ S = Behçet Necatıgıl'ın hazırladığı ve kısa zamanda mevcudu bıten bu kıtap VARLIK YATINLARl arasında 2. defa bafilarak gene 5 hra fıyatla satışa çıkanlmıstır. 450 edebıjat EDEBİYATIMIZDA İSİMLER SÖZLÜĞÜ TATLI PERŞEMBE ve SÖNMEYEN ATEŞ JOHN STEINBECK Tam metın, cıltli 3Şfi sa\fa 12 30 SÜMERBANK'ın 15 LİRAYA i Alpakd \t juzde juz yun freskolar | | Halen Avrupada en çok satılan döküm kazan tip* İ Ç GÖ Ç TAHtR KVTSt MAKALın 4 armağan kazanan kıtabı, 5 î^Z ^S ^Sl çımızın havat ve eserlerı hak Kıncla en doğru bılgılerı kıtapta bıılursunut bu = ^S SS ÂŞIK GARİP Halk masailanmız arasında unutulmaz bır yerı olan bu guzel hıkâye, Eflâtun Cem Guney'ın kalemıyle yenıden ieğerlendırılerek Varlık Halk Kitapları Serısi ıçınde 3 hıa fıyatla yayınlandı. TARtH KtTAPLARI : Kısa Dünva Tarihi (Wells) Sinema Tarihi (Z Guvemli) ^lasiki Tarihi (I Mımaroğlu) Dünva Edebivatı Tarihi Tıyatro Tarihi (Memet Fuat) Amcrika B. Devletleri Tarihi fslâm Tarihi (S F Mahmud) Fransız thtilâlı Tarihi Siyasal Doktrınler Tarihi Düsıınce Tarihi (Hançerlıoğlu) (Her kıtap 5 lıra) ÖNEMLİ KİTAPLAR : Rusuk Kompozıtorler • Bu* • vuk Sozler • Buvuk Romanlar * Buyuk Saırler \ e Sıırlerı * Japon Şıiri • Bılımden Bekledığımız (Russell) •• Evh* lık l e Ahlâk (Russell) • Saadet Yolu (Russell) * Cınsıyet se P^ılnnaliz (S. Freud) * Ataturkculuk Nedır? * Buyuk Sıva<ı Dq\alar • Resim Bılgısı (N Berk) • Mıtologya • Bivolojı Açısından Insan (J. Rostand>. (Her kıtap 5 lıra) İSPANYOL MEYHANESİNDE SENİ ARADIM TLRHAN OGlZBAŞ 3 tzahlı kataloğumuzu isteyiniz. FERHAN BOZKURT ŞTİ • B A NKA Aylık Me'lek ve Fikir Derçisi P K 7B9 Galata Îstanbul Bankacıların ve Banka mu<;terılerının Dergısı 25 LİRAYA İCİLLER'de i SultdniMnıdiıı, 1? Bankası yanı f Hoca han sokak 53. Reklâmcılık 15814809 KOVAN KİTABEVİ SUNAR SANAYİ KIRALI (Upton Sınclaır) . ... 200 ARKADAŞIM (Maksım Gorkı) 200 YENÎ KİRACI (lonesco) 200 EVLENECEK GENÇ KIZ (lonesco) 100 GÖRÜNMEYEN YARA (Mor Jokaı) 200 STANDARD ADAM (Sıdnev Lens) 100 Odemeh gonderılır. Kıtapçüara \uzde 25 ındırım yapılır. KOVAN KtTABEVt Birinci Beyler So. 29 Izmir • ELİF KİTABEVİNİN ÇEŞİTLERİ •k Eszistansiyalizmin Tarihi, Jean WAHL, 3 50 hra (Kıer kegaard. Jaspers. Heidegger, Kafka ve Sartre'da varoluşçulu^ • Islâmda Celsefe Tarihi, Prof. BOER, 12 50 lıra. * Intiharın Psikodinamikleri, Doçent Dr. Nezahat ARKUN, 21 45 lira. (Intıharlann psıkolojık, sosyolojık, ıstatıstık. mukayeseh ıncelenmesı) * Türkiye'de Lâiklik, Dr. Çe tın OZEK. 14 50 lıra. (Lâıklı ğın çelı^mesı, karsı hareket leı. ceza hukumlerı) • tjni\ersitelere GİTİs Sınav larına HazırlaMcı Cözumlu Matcmatik Tcst Soruları Prof. EGESOY GUNAL 12 50 lıra. ELİF KİTABEVİ, Beyazıt Îstanbnl. Ödemelı isteyiniz He» çeşıt yaym USnları Pazar rünlert bo sStnnda küçük kapasiteü döküm kaloriier kazanlaıı Apartmanların sıcak su ihtiyaçları ile vitlâları, evleri, müstakil apartman dairelsrini tMhin için idaaldir. Btymlmilel normlan uygun •larak va Almanjamn en meşhur kazan fabrikalarından Rheiitttahl Eisenwerk Hilden patanti İle imal edilmi?br. Kodachrome II 25 ASA He' 'utapçıda bulunur. Tebhül°r DrrgiMyle butun okullara *avıye edılnmtır. Ypzan : Said Arif Tcrzioğlu • YA7I1.MAYAN YÖNLERtVLE ATATÜRK ANIL YAYINEVİ Vilâ\et karsısı No. 11 îstanbnl KOLEJLERE GİRİŞ TESTLERİ SORULARI CEVAPLARI Genel dağıtım ve ödemelı ısteme >erı • MİNNETOGLU KİTABEVÎ Cağaloçlu îstanbul İŞ ve SİGORTA Mayıs 14. cu sayısı çıkmıstır. Sendıka, grev yazıları. Temyız Mahkemesinin, Devlet Şurasınm ış hukukuna aıt emsal kararları.. Galata P.K. 366 Çıkaranlar' Av. Naim Tezmen, Av. Tahsin Atakan Ya/an Doo. Dr. BITIHAN PEKlN 376 sahıfe 25 hra Ödenelı ı^teme adresı • Po«ta Kutnsu: 810 • tzmir MOPF.RN FİZİKOKIMYAYA GİRİŞ • Şarkı Güfteleri 1. Cılt 10 lıra Sarkı Guftelerı 2 Cılt 10 hra Uşsak FaMı 54 notalı eser 10 lıra Rast Faslı 52 notalı eser 10 lira Hicaz Faslı 43 notalı eser 7,5 lira Hüzzam Faslı 70 notalı eser 5 lıra Nota defteri 5 lira Okullar için izahlı nota defteri 1 lira Derleyen: MUHARREM TAŞCI Cağaloğlu, Cemal Nadır Sokak, Buyuk Mılâs Han No. 53 MARMARA MATBAASI • TÜRK MUSİKİSİ YAYINLARI içın: RENKL! diyapozıtıfler Kodachrome X Ektachrome X 64 64 ASA ASA Hıghsp«ed Ektachrome 160 ASA Styahbeyaz fotolar için: llllllllllIllllllfflliUİIIIIII PlusXPan FABRİKALARI DEMIR DCKIJIH A. Ş. Siparif oe Satıy Merktzleri: KOÇTAŞ TİCARET A.Ş.: istanbul, GılaU, Hrmaotcltor 90, T«I.:49Î7 62 MERKEZ TİCARET Ltd.Ştf.:Ankara,UlusMeyıJanı,KoçrUn,T«l.: 110450 Faal 3358 4820 Verichrome Pan t » ASA 160 ASA Kelimesi 1 liradan vayınlanır K.llsell »• çerçevell möstaKıl yayın tlanlan bu tutunda norroal tanfeye gör» %2(ı teri7ilâtlıdıı istanbul Iışındar gonder» ıecek tlSnlar» navsle msfc DUiu "klenmHHllı Kodak .1 KUTUL4K04Kİ KOOtK • FİLM BASKENT ANKARA Tuıknenın tek «na> dergısıdır. P.K. 691 A n k a r a • BAŞKENT ANKARA 99 OYUN Ç A L TI Hattalık Sıvası Toplum Oazctesi Ojuz KOYl TfRR SAMSUN • NEMUR ARAHIYOE )tuz yasını asmamıs, Use merunu ve askerlığmı yapmıs mer. ur aranmaktadır. ^Fran«ızca bilenler tercıh edıhr). Şahssn lauracaat: OSMANL1 BANKASI A. Ş. Galata Personel Servisı nâncılık: 52 4811 K\YIP 162 No lu se\yar Pna: urr.emi ka> bottım Hukumsuzdur R^mazan l^nal t Cumnuriyet 4803 nil İlincılık: 136 4313
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog